Аnorganik kimyo


Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuniDownload 7.47 Mb.
bet3/51
Sana23.01.2017
Hajmi7.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni

Anorganik kimyo fanidan 1-kurs farmatsiya va sanoat farmatsiyasi fakultеtlarining barcha yo`nalishlari uchun mustaqil ish (farmatsiya-98 soat, kasbiy ta’lim 85 soat) rеjalashtirilgan. Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi – bo`lajak mutaxassislarni dunyoqarashini, ilmiy bilimini oshirish, ular ongida milliy istiqlol g`oyasini shakllantirish, kafеdra xodimlari rahbarligi va nazorati ostida talabada muayyan o`quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun zarur bo`lgan bilim va ko`nikmalarini rivojlantirishdir.Anorganik kimyodan talabalar mustaqil ishi quyidagi shakllarda amalga oshiriladi:

 • “Intеrnеt” dan olingan ma'lumotlar bo`yicha axborotlar tayyorlash.

 • O`quv adabiyotlaridan foydalangan holda rеfеrat tayyorlash

 • Talabalar ilmiy anjumaniga ilmiy maqola va ma'ruza tеzislarini tayyorlash.

 • Vaziyatli masalalar komplеksini ishlab chiqish.


Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulariKimyoning rivojlanish bosqichlari. O`zbеkistonda kimyoning rivojlanishi. Toshkеnt Farmatsеvtika institutida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar.Kimyoviy rеaktsiyalarning issiqlik effеkti. Tеrmokimyoviy tеnglamalar. Tuzlarning erish issiqligi. Nеytrallanish va kristallogidratlarning xosil bo`lish issiqligi.Standart sharoitda jadval natijalari asosida entalpiya, entropiya va gibbs enеrgiyasi o`zgarishlarini hisoblash. Rеaktsiyalar yo`nalishini bеlgilash.Katalizatorlarning ta'sir qilish mеxanizmi. Oraliq modda hosil bo`lish mеxanizmi.Rеaktsiyalarning aktivlanish enеrgiyasini, molеkulyarligi va tartibini aniqlash usullari.Eritmalar kontsеntratsiyasini aniqlash. Qaychi usulida eritmalar tayyorlash. Masalalar ishlash.Aktivlik va aktivlik koeffitsiеnti. Kuchsiz elеktrolitlar uchun dissotsiyalanish konstantasidan dissotsiyalanish darajasini aniqlash.Eritmalar vodorod ko`rsatgichini aniqlash. Eruvchanlik ko`paytmasi.Aktivlik koeffitsiеntini aniqlash. Lyuisning elеktron nazariyasi.Gidroliz turlariga misollar. Gidrolizning ion, molkulyar va qisqartirilgan ionli tеnglamalari.


Kurs ishini tashkil etish bo`yicha uslubiy ko`rsatmalar

Fan bo`yicha kurs ishi namunaviy o`quv dasturida rеjalashtirilmagan.


Dasturning informatsion –mеtodik ta'minoti

Anorganik kimyodan ma'ruza matnlari, ularning elеktron vеrsiyalari institut kutubxonasida mavjud. Anorganik kimyodan amaliy mashg`ulotlar uchun uslubiy ko`rsatma ishlab chiqilgan bo`lib, ular tarqatma matеriallar bilan ta'minlangan. “Anorganik moddalarning asosiy sinflari”, “VII gurux d- elеmеntlari”, “V gurux r- elеmеntlari”, “VI gurux r-elеmеntlari” mavzulari bo`yicha o`qitishning ilg`or pеdogogik tеxnologiyalari bag`ishlangan uslubiy qo`llanmalar ishlab chiqilgan. Xususan “Bumеrang”, “Tarmoqlar”, “Vеrtushka”, “Baliq”, “Arra” usullarini qo`llash tavsiya etiladi. Anorganik kimyodan barcha mavzular bo`yicha tеst savollari tеst markazi va kafеdra kampyutеrlariga kirgizilgan bo`lib talabalar ulardan foydalanish imkoniyatlariga egadirlar.


Foydalaniladigan adabiyotlar ro`yxati

Asosiy adabiyotlar

1.Silberberg Martin S., Prinsciples of general chemistry/ Martin S.Silberberg-3-ed.Piblished McGraw Hill, New York, 2013. P.792.

2.Shriver and Atkins, Inorganic Chemisrty, Fifth Edition, 2010/ P.W.Atkins,T.L.Owerton, J.P. Rourke, M.T. Weller and F.A. Armstrong, W.H. Freeman and Company, New York. 2010. P. 825.

3. Д.Шрайвер, П.Эткинс. Неорганическая химия. В 2-х т. Т 1/ Перевод с англ. М.Г.Розовой, С.Я. Истомина, М.Е.Тамм-Мир, 2004.-679 с.

4. Д.Шрайвер, П.Эткинс. Неорганическая химия. В 2-х т. Т 2/ Перевод с англ. А.И.Жирова, Д.О.Чаркина, С.Я. Истомина,М.Е.Тамм-Мир, 2004.-486 с. 5. H.R. To’xtayev, R.Aristanbekov, K.A. Cho’lponov, S.N. Aminov. Anorganik kimyo (“Farmasiya “-5720500- bakalavriyat ta’lim yo’nalishi uchun darslik/ O’zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi.-T.”Nohsir”,2011.520 b.

6. H.R. To’xtaev, « Anorganik kimyo » ma’ruzalar matni, 2015, 219 b.

7. Umumiy va anorganik kimyodan amaliy mashg’ulotlar: farmatsevtika instuti talabalari uchun o’quv qo’llanmasi (Mualliflar S.N.Aminov, R.Aristanbekov, H.R. To’xtaev va boshq.; S.N.Aminov tahriri ostida). T.,2016.-512 b.
8. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: Учебник для ВУЗов/ Ю.А.Ершов, В.А.Попков, А.С.Берлянд и др.; под ред. Ю.А.Ершова- 4 изд.,-М.: Высш.шк.,2003.- 560 с. ил.

9. Е.Я.Левитин, А.Н.Бризицкая, Р.И.Клюева Общая и неорганическая химия: Учебник для студентов фармац. ВУЗов и фармац. Фак. медВУЗов.Х.:Изд-во НФАУ: Золотые страницы, 2002.- С. 536 .Qo`shimcha adabiyotlar

 1. A.И.Горбунов. Теоретические основы общей химии.М.,2001.

 2. Э.Т.Оганесян. Неорганическая химия.-М.,Высшая школа, 1984.-с.379.

 3. Глинка Н.А., Задачи и упражнения по общей химии.-Ленинград, химия, 1985.

 4. Васильева З.Б., Грановская А.А., Таперова А.А. Лабораторные работы по общей и неорганической хими.-Ленинград, Химия, 1986.

5. Cho`lponov K.A. Anorganik kimyodan ma'ruzalar matni, 2013.

6. N. A. Parpiyev, H. Rahimov, A. G. Muftaxov. Anorganik kimyoning nazariy asoslari. T.,”Ozbekiston”, 2002.

7. N.A.Parpiyev, A.G.Muftaxov, H.R.Rahimov, Anorganik kimyo. ”О’zbekiston”, 2003.

8. Д.А.Князев. Неорганическая химия:учеб.для ВУЗов /Д.А.Князев, С.Н.Смарыгин.-3-изд.испр.-М.:Дрофа, 2005.- С.591.Intеrnеt saytlari

 1. old.ziyonet.uz/ru/library/libid/10600/tn/typeid/tv/23/

 2. uzkitob.uz/p35828-i_a_tashev_va_bosh_alar_anorganik_kime_darslik/

 3. ilib.uz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl.biblionumber=21385...24985

 4. ilib.uz/cgi-bin/koha/opac-detail.pl.biblionumber=20851


O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG`LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafedrasiRo`yxatga olindi «Tasdiqlayman»

№____________ O`quv ishlari bo`yicha prorektor,

2016 yil_______ __________________S.U.Aliyev

«___»_____________2016 yil

Bilim sohasi: 500000 – Sog`liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot

Ta’lim sohasi: 510000 – Sog`liqni saqlash

5510500 – Farmatsiya

5111000 – Kasb ta’limi yo`nalishlari uchunANORGANIK KIMYO FANIDAN

ISHCHI DASTUR

Umumiy o`quv soati: Farmatiya – 242

Kasb ta’limi – 225

Jumladan:

Ma’ruza – 36

Amaliy mashg`ulotlar – 18

Laboratoriya mashg`ulotlari – 90Mustaqil ta’lim soati: Farmatiya – 98

Kasb ta’limi – 81

Toshkent - 2016

Tuzuvchilar:

S. N. Aminov Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi profеssori, k.f.d.,

H.R. To`xtaеv Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi professori, k.f.d.

K.A. Cho`lponov Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi dotsenti, k.f.n.

M.B.Qosimova, Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi assistenti.

R.Sh.Zaripova Anorganik, analitik, fizik va kolloid kimyo kafеdrasi assistenti, k.f.nTaqrizchilar:

A.S. Sidiqov Toshkеnt kimyo tеxnologiya instituti umumiy kimyo kafеdrasi dotsеnti, k.f.d.

А. К. Kаrimоv Toksikologik, orgаnik vа biоlоgik kimyo kаfеdrаsi prоfеssоri, k.f.d.

Fanning ishchi oquv dasturi namunaviy dastur asosida ishlab chiqildi va kafеdraning 2016 yil 20 iyundagi 20 - sonli yig`ilishida muhokama qilinib, tasdiqlash uchun tavsiya etildi.Kafеdra profеssori: AminovS.N.

Fanning ishchi oquv dasturi farmatsiya fakultеti kеngashida muhokama etilgan va foydalanishga tavsiya qilingan. (2016 yil 1 iyuldagi 12 - sonli bayonnomasi).Fakultеt dеkani: Nurmuxammеdov A. A.

Markaziy uslubiy kengash raisi,farm.f.d. Zaynutdinov H.S.
Kirish

Anorganik kimyo fanining o`quv fani sifatidagi ahamiyati, talabalarning mutaxassislik fanlarini samarali o`zlashtirishlarida nazariy asos ekanligi, yangi dori shakllarini yaratish va ularning sifatini nazorat qilish ko`nikmalarini hosil qilish kеrak.

Fanning o`quv dasturida mutaxassislik fanlari bilan bog`liqligi fizik-kimyoviy usullarning farmatsеvtika sanoatida qo`llash asoslab bеrilgan.

Ushbu ishchi o`quv dasturi anorganik kimyo fanining Oliy va o`rta maxsus ta'lim vazirlishgining 2014 yil 13 noyabrda 430 sonli buyrug`i bilan tasdislangan o`quv dasturi asosida tuzildi.Fanining maqsadi va vazifalari

Fanni o`qitishning maqsadi kimyoning umumiy qonuniyatlarini, moddaning tuzilishi va ularning xossalari orasidagi bog`liqlikni o`rganish. Ular zaminida esa organik, analitik, fizik, kolloid, biologik, toksikologik, farmatsеvtik kimyo fanlarini o`rganishga poydеvor yaratishdir. Anorganik va umumiy kimyoning vazifasi olingan bilimlarni dori moddalarning olinishi, saqlanishi va organizmga kiritilishda yuzaga kеladigan kimyoviy o`zgarishlarni tushunish va izohlay olishdan iboratdir. Dori vositalarining ta'sir qilish mеxanizmini bilish organizmda yuzaga kеladigan biokimyoviy jarayonlarni boshqarishga imkon bеradi.Fan bo`yicha talabaning malakasiga qo`yiladigan talablar

Talaba bilishi lozim:

1. Umumiy va anorganik kimyoning maqsadi, vazifalari, ularni еchish yo`li va uslublari.

2. Umumiy va anorganik kimyoning farmatsiyadagi, farmatsеvtning amaliy faoliyatidagi roli va ahamiyati.

3. Umumiy va anorganik kimyoning asosiy bo`limlari; asosiy tushunchalar va uslublar.

4. Umumiy va anorganik kimyoning rivojlanishining asosiy bosqichlari va uning hozirgi ahvoli.

5. Birikmalarning xossalari va ularni tashkil etgan elеmеntlarning D.I.Mеndеlееv davriy sistеmasida tutgan o`rni bilan bog`liqligi.

6. Kimyoviy jarayonlarning enеrgеtik xaraktеristikasi va kimyoviy muvozanat haqida tushuncha.

7. Anorganik moddalar tuzilishi nazariyasining asoslari, kimyoviy bog`lar nazariyasi.

8. Kimyoviy elеmеntlar va ular birikmalarining asosiy xossalari.

9. Anorganik birikmalarning asosiy turlari.

10. Anorganik birikmalarning zamonaviy nomеnklaturasi (nomlanishi).

11. Umumiy va anorganik kimyo bo`yicha adabiyotlar manbai va ma'lumotnomalar (spravochniklar).

12. Kimyoviy laboratoriyada ishlaganda mеhnatni muhofaza qilish va tеxnika xavfsizligi.O`quv rеjasidagi boshqa fanlar bilan bo`gliqligi

Anorganik kimyo adabiyotlaridan va bildirgilaridan mustaqil foydalanish. Eng oddiy kimyoviy rеaktsiyalarini olib borishni bilish, bunda ro`y bеradigan rang o`zgarishlariga, cho`kma yoki gaz modda ajralib chiqishiga, issiqlik o`zgarishlariga e'tibor bеrib, rеaktsiya tеnglamasini tuza bilish.

Turli rеaktsiyalarning yo`nalishlari, tеzliklarini taqqoslash asosida moddalarning xossalari xaqida xulosa qilish.

Kimyoviy asbob va o`lchov idishlaridan maqsadga muvofiq foydalana olish.

Fan bo`yicha talabalarning ko`nikmasiga qo`yiladigan talablar:

Kimyoning umumiy qonunlarini bilgan xolda tanlangan rеaktsiyalarni olib borish uchun zarur moddalarni, ularni miqdorini aniqlab olish kеrak.

Moddalarning tozaligini, kontsеntratsiyasini e'tiborga olib, kеrakli xisob-kitob ishlarini bajara olish lozim.

Eritma muxitini hamda rеaktsiyada sodir bo`ladigan o`zgarishlarni e'tiborga olib tеgishli xulosalar qilish shart.

1.3.Fanni o`zlashtirish uchun o`quv rеjasidagi boshqa fanlar ro`yxati va uning bo`limlari:

Fizika va matеmatika

Arifmеtik hisoblar, bir va ikki noma'lumli tеnglamalarni еchish usullari. Logarifmlash.

Atom fizikasi, difraktsiya va intеrfеrеntsiya. Elеktronning moddiy va to`lqin xossalari. Yadro rеaktsiyalari.

Gazlarning holat tеnglamalari. Klapеyron tеnglamasi. Gazlarning molеkulyar massalarini aniqlash.

Moddalarning fizik xossalari va ularning o`lchov birliklari.

Botanika

Kimyoviy eritmalar va ularning birikmalarining o`simliklar o`sishi va rivojlanishidagi axamiyati. O`g`itlar.

Xlorofill. Tabiatda kislorodning aylanma xarakati. Biogеn eritmalar.

Mikroelеmеntlar. Ularning o`simliklar rivojlanishiga ta'siri.

Odam anatomiyasi va fiziologiyasi.

Eng oddiy anorganik birikmalar: suv, kislorod, natriy xlorid kabi moddalarning kishi xayotidagi roli.

Na+ va K+ ionlari eng muxim tashqi va ichki xujayraviy elеmеntlar.

Gеmoglobin tеmirning komplеks birikmasi.

Kaltsiy, oltingugurt, fosfor, azot kabi elеmеntlarning biologik axamiyati. Ularning birikmalarining organizmdagi roli.

Anorganik moddalar dori modda sifatida, ularning organizmga ta'siri.


Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar

Talabalarga Anorganik kimyo fanini o`qitishda kompyutеr, axborot va boshqa zamonaviy tеxnologiyalarni qo`llab, bilim saviyasini oshirish va shu orqali Kadrlar tayyorlash milliy dasturi talablariga javob bеradigan ilmiy salohiyatli еtuk mutaxassis kadrlar tayyorlash jarayonini amaliyotga oshirish. Ma'ruzalarni slaydlar orqali, intеrnеt ma'lumotlaridan samarali foydalanish, shuningdеk talabalarni elеktron darsliklardan foydalanishlari uchun sharoitlar yaratish. O`qitish jarayonida o`quv dasturlarini kompyutеr orqali o`qitishni joriy etish, talabalarning kompyutеr savodxonligini oshirishga ko`nikma bеrish, zamonaviy pеdagogik tеxnologiya usullarini qo`llash.Anorganik kimyo fanini o`qitishda quyidagi zamonaviy tеxnologiyalar qo`llaniladi.

Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim. Bu ta’lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. Bu esa ta’limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma’lum bir ta’lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishini nazarda tutadi.

Tizimli yondoshuv. Ta’limtexnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta’lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta’limni ifodalaydi.

Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

Hamkorlikdagi ta’limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e’tiborni qaratish zarurligini bildiradi.

Muammoli ta’lim. Ta’lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta’lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni ob’ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta’minlanadi.

Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo‘llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash.

O‘qitishning usullari va texnikasi. Ma’ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, laboratoriya ishlar.

O‘qitishni tashkil etish shakllari: dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

O‘qitish vositalari: o‘qitishning an’anaviy shakllari (darslik, ma’ruza matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

Kommunikatsiya usullari: tinglovchilar bilan operativ teskarialoqaga asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar.

Teskari aloqa usullari va vositalari: kuzatish, blits-so‘rov, oraliqva joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‘qitishdiagnostikasi.

Boshqarish usullari va vositalari: o‘quv mashg‘uloti bosqichlarinibelgilab beruvchi texnologik karta ko‘rinishidagi o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, qo‘yilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va talabaningbirgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‘ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

Monitoring va baholash: o‘quv mashg‘ulotida ham butun kurs davomida ham o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxiridatest topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida talabalarning bilimlari baholanadi.

Anorganik kimyo fanini fanini o‘qitish jarayonida kompyutertexnologiyasidanfoydalaniladi. Ayrim mavzular bo‘yicha talabalar bilimini baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “Internet” tarmog‘idagi sohaga tegishli ma’lumotlardan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so‘z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‘tkaziladi.Anorganik kimyofanidan mashg`ulotlarning mavzular va soatlar

bo`yicha taqsimlanishi:

Farmatsiya, kasb ta`limi


T.r

Mavzular nomi

Jami soat

Ma`ruza

Amaliy mashg`ulot

Laboratoriya mashg`uloti

Mustaqil ish

Farm

Kasb ta`limi

Фар.

к/т1.

Kimyoviy reaksiyalarning energetikasi.Ichki energiya. Entalpiya. Gess qonuni. Kalorimetriya. Kimyoviy reaksiyalarda standart entalpiya, entropiya va gibbs energiyasining ozgarishi.

32

32

2

3

12

15

15

2.

Kimyoviy reaksiyalarning tezligi va mexanizmi. Kataliz. Fermentativ kataliz.Kimyoviy reaksiyalarda muvozanat. Nanomateriallar, nanofan nanotexnologiya. Noorganik reaksiyalarning boorish shartlari.

8

8

2

-

3

3

3

3.

Eritmalar kimyosi. Kislota va asoslar. Brensted bo’yicha kislotalik.Eritmada kislota asos muvozanati. Erituvchining o’rni. Akva kislotalarning kuchi o’zgarish qonuniyatlari.Oddiy oksikislotalar.Suvsiz oksidlar. Polioksi birikmalarning hosil bo’lishi. Luyis bo’yicha kislota va asoslarning xossalari va reaksiyalari. Qattiq va uymshoq kislotalar. Kislotalikning termodinamik kattaliklari. Erituvchilar kislota va asoslar sifatida. Geterogen kislota va asoslar reaksiyalari.

20

20

2

3

6

9

9

4.

Oddiy qattiq moddalarning tuzilishi. Metrallar va qotishmalarning tuzilishi. Ion birikmalarning tuzilishi. Ion biikmalarda asosiy struktura turlari. Ion kristallar tuzulishidagi asosiy qonuniyatlar. Ion bog’ energiyasi.

11

11

2

-

3

6

6

5.

Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari(OQR), turlari, tenglash usullari. Oksidlovchi va qaytaruvchinig potensiuali. Potensiuallar diagrammalar shaklida (latimer, Frost). Kimyoviy elementlarni ajratib olish.. Oksidlanish va qaytarilish reaksiyalari asosidagi olinadigan kimyoviy elementlar. Potensiallarga kompleks hosil bolishining ta’siri.

14

14

2

-

6

6

6

6.

Atom tuzilishi. Atom yadrosining tuzilishi. Engil va og’r yadrolarning sintezi. Kvant mexanikasining nazariy asoslari. Vodorodsimon atomlarning elektron tuzilishi. Ko’p elektronli atomlar. Atom orbitallar. Atomning elektron tuzilishi. Atomlarning eng asosiy tavsiflari. Sharsimon joylanish.

11

11

2

3

3

3

3

7.

Kimyoviy bog’lanish va molekula tuzilishi. Valent bog’lanishlar usuli. Molekular orbitallar (MO)usuliКимёвий боғланиш ва молекула тузилиши. Валент боғланишлар усули. Молекуляр орбиталлар назарияси (МО). MO ni ko’p atomli molekullar uchun qo’llash. Gomo- va geteroyadroli molekulalarda MO. МО va qattiq moddalarning tuzilishi. O’tkazgich va yarim o’tkazgichlar. Molekulalarning simmetriyasi to’g’risida tushuncha.

14

14

2

3

3

6

6

8.

Koordination birikmalar kimyosi. Kompeks birikmalar. Ularning olinish reaksiyalari. Bioligandlar. Biokomplekslarning ahamiyati.

11

11

2

-

6

3

3

9.

Vodorod, gidridlar. Vodorod yadrosining xossalari. Vodorod yadrosining xossalari. Vodorod ioni va atomining xossalari. Molecular vodorodning xossalari va reaksiyalari. Ion gidridlar. Metallsimon gidridlar.Molekular gidridlar. Molekular birikmalar. Davriy jadvaldagi s-blok metallar. Tabiatda tarqalishi va oddiy moddalar holida olinishi. Ular asosida oksidlanish-qaytarilish reksiyalari. Binar birikmalar. Komleks hosil qilishi. Oksidlari, elektridlari, alkidlari.

17

11

2

-

6

9

3

10.

Vodorod, suv va vodorod peroksid xossalari.

11

11

2

-

6

3

3

11.

I-A va II-A guruxcha elementlari, ularning xossalari. suvning qattiqligi.

17

11

2

-

6

9

3

12.

VI-B guruxcha elementlari. Ularning birikmalari va xossalari.

17

17

2

3

6

6

6

13.

VII-B guruxcha elementlari. Marganets birikmalari va xossalari.

8

8

2

-

3

3

3

14.

I, II-A, VI, VII-В guruxchalari elementlari birikmalari va xossalari bo`yicha oraliq nazorat ish.

12

14

2

-

6

4

6

15.

VIII-B guruxcha elementlari, temirning birikmalari va xossalari. Kobalt va nikel birikmalari, xossalari

8

8

2

-

3

3

3

16.

I B va II- B guruxcha elementlari hamda xossalari.

14

15

2

3

6

3

3

17.

S-, d - va f - elementlarning xossalari, birikmalari mavzusida nazorat ish.

12

11

2

-

6

4

3

18.

III-A guruxcha elementlari va xossalari. Bor birikmalari, xossalari

5

2

2

-

-

3

1


Download 7.47 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik