Аnorganik kimyoDownload 7.47 Mb.
bet27/51
Sana23.01.2017
Hajmi7.47 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   51

Tayanch so’zlar: atom,elektron,proton,neytron, radoaktivlik,yadro, izotop, izoton,izobarlar,kvant mexanikasi, electron orbital, kvant yacheyka, electron tuzilish.
Adabiyotlar:

1. Q. A. Ahmerov, A. T. Jalilov, Umumiy va anorganik kimyo, Tashkent,2006,390 b.

2.Umumiyvaanorganikkimyodanamaliymashg’lotlar.Farmatsevtikainstitutetalabalariuchun/ mualliflar: S.N.Aminov?R.Aristanbekov, H.R.To’xtaevvaboshqalar, Toshkent,2005. 368 b.

3.N.A.Parpiyev,A.G.Muftaqov,H.R.Rahimov , Anorganikkimyo- Toshkent. ”O’zbekiston”, 2003.-428 b.

4.Anorganikkimyo: Farmatsiya-57230500-bakalavriyatta’limyo’nalishiuchindarslik)|H.R.To’xtayev (vabosqalar); O’zROliyvao’rtamaxsusta’limvazirligi.-T.:”Noshir”,20011.-520 b.
Atom tuzilishi

Dj. Tomson elektronni ochdi.

Elektron atomning eng kichik zarracha, manfiy zaryadga ega.

Uning massasi 9,1095 10-28 g ga teng. U

Vodorod atomining massasidan 1843 marta kichik.

Elektronning zaryadi -1.

1. Atomning yadroviy tuzilishi

1903 y. ingliz olimi Tomson ion-elektron yoki statik nazariya yaratdi:

Tomson nazariyasiga ko’ra atom musbat zaryadlangan doira bo’lib, bu zaryadni ichida doimo elektronlar tebranib turadi.Ana shu atomning musbat zaryadlangan qismi atomning butun qismini egallab turadi.

1911 y. ingliz fizigi Ernest Rezerford dinamik yoki atom tuzilishini yadroviy nazariyasini yaratdi.

Bu nazariyaga ko’ra atom juda kichik o’lchamga ega bo’lgan yadroga ega. Yadroda atomning butun massasi toplangan.Yadro atrofida manfiy zaryadlangan elektronlar aylanadi. Markazdan qochma kuchlar elektronlarning yadroga tortilishiga qarshilik ko’rsatadi.

1913 y. Rezerfordning o’quvchisi ingliz olimi Mozli rentgen nurlarining spektrini tekshirib:

___

Ön = A(z-b)z elementning tartib nomeri;

A, b o’zgarmas sonlar;

n- rentgen nurining to’lqin chastotasi;

n = 1/l nurning to’lqin uzunligi.

Protonning massasi 1,0073 u.b. ga teng bo’lib,

uning zaryadi +1 ga teng.

Neytronning massasi 1,0087 u.b.ga teng,

uning zaryadi nolga teng.

1932 y. D.I.Ivanenko va Geyzenberg yadro tuzilishini proton–neytron nazariyasini yaratdilar:

N = A – Z

N- atomdagi neytronlar soni;

A-elementning atom massasi;

Z-elementning tartib nomeri.

1932 yilda ingliz fizigi Dj. Chedvik zaryadsiz zarrachalarni aniqladi va ularga neytron nomini berdi(o1n).

Yadrodaga protonlar neytronlarga aylanishi yoki teskari jarayon sodir bo’lishi mumkin:

01n = 11P + -10e 11P= 01n ++10e

-10e va +10e elektron va pozitron.

2. Izotoplar, izobarlar va izotonlar

Yadro zaryadi bir xil lekin atom massasi turlicha bo’lgan atomlar to’plami izotoplar deyiladi.Bu zarrachalar tarkibida neytronlar soni har xil bo’ladi.17Cl35, 17Cl37

12Mg24, 12Mg25, 12Mg26

Har xil sondagi protonlar va neytronlarga, lekin bir xil sondagi nuklonlarga(atom massasiga) ega bo’lgan zarrachalar izobarlar deyiladi.19K 40(18 p, 21 n); 20Са40 (20p,20n); 18Ar(18p,22n)

Bir xil sondagi neytronlarga ega bo’lgan zarrachalar izotonlar deyiladi.

54Xe(54p,82n); 55Rb137 (55p,82 n);56Xe138(57p,82n).

C14 izotopi yarim emirilish davri 5710 yilni tashkil etadi.

Atmosferadagi uglerod konsentratsiyasi va topilmadagi uglerod konsentratsiyasini solishtirib organik topilma yoshini aniqlash mumkin.

3. Yadro reaksiyalari

Atomning yadrosi biror bir zarrachani biriktirganda va yangi yadro hosil bo’lganda uning yashash davri 10-7 sek. atrofida bo’ladi.

Yadro reaksiyalari birinchi marta 1919 yilda E.Rezerfird tomonidan amalga oshirilgan.

U 714N elementini geliy bilan ta’sirlashtirib 817O elementini sintez gilgan edi:

714N+ 2411H+817O yoki 714 N (a, 11H)817O

1939 yilda issiq neytronlar ta’sirida uran yadrosining bo’linish reaksiyasi amalga oshirilgan:92235U +o1n ®3692Kr+56141 Ba + 2o1n

Og’ir yadrolarni o’z-o’zidan ikkiga bo’linishi (ba’zan uch yoki to’rtga) ikki xil yangi yadrolar paydo bo’lishiga olib keladi.

Reaksiyada 200 MeV energiya ajraladi. Bu energiya qiymati 19,2*109 kJ/mol ga teng yoki bu energiya qiymati 2 million kg yuqori sifatli tosh ko’mir yonganida chiqadigan energiyaga teng.

Termoyadro reaksiyalari juda yuqori haroratda 107 K da boradi. Bu reksiyada vodorod yadrosidan geliy yadrosining sintezi kuzatilib:

411H ®24He + 2+b

Termoyadro reaksiyalarida ham juda katta energiya ajralib chiqadi, uni qiymati 1 g vodorodga nisbatan 6,87 MeV yoki 644 million kJ/mol qiymatga ega.

Bu qiymat yuqori sifatli tosh ko’mir yonganda chiqadigan energiyadan 15 million marta ko’pdir.

Yadro raeksiyalari asosida olingan birinchi kimyoviy element texnisiy hisoblanadi.

Uni olinishi uchun molibdenga deytronlar ta’sir ettirilgan:

4298Mo+12 H ®4392Tc +01n yoki 4298Mo (D,n) 4399Tc

Keyinchalik 85- element astat, 61- element prometiy, 87- element fransiy ham olingan.

Radiopreparatlar sifatida H3 , C11, C14, O15, P30, P32, K43, Fe52, Fe55, Co57, Co58, I126, Hg203 izotoplar ishlatiladi.

4.Atomlar spektri

Rezerford nazariyasi ikki qarama-qarshilikka ega:


 • bu nazariya atomning barqarorligini tushuntura olmadi.

 • atomning Rezerford bo’yicha tuzilishi atom spektrlari to’g’risida noto’g’ri xulosalar chiqarishga olib keladi.

 • Shunday qilib, Rezerford nazariyasi atomlarning barqarorligi va atomlar spektrini uzlukli tabiatini tushuntirib bera olmadi.

Kaliyning atom spektrida uchta chiziq bor(2 qizil va 1 binafsha).

5. Nurning kvant nazariyasi

Nemis fizigi Maks Plank 1920 y.da qizdirilgan moddaning nur chiqarish xossasini, moddalar tomonidan nur chiqarilishi va yutilishi uzuq –uzuq, ya’ni diskret holda sodir bo’ladi deb baholadi.

Bunday holda nur energiyasi(E) nur chastotasi(n) bilan quyidagicha bog’langan:

Е = h•n

h-proporsionallik koeffisienti yoki Plank doimiysi uning qiymati -6,626 10-34 J/Sek.1905 y.da Albert Eynshteyn fotoelektrik effektini o’rganish jarayonida elektromagnit to’lqinlari (nuri) kvantlar holida, nurlanish bu fotonlar holatida tarqalishini aniqladi. Bundan yorug’liq to’lqinlari zarrachalar oqimi ekan degan muhim xulosaga keldi

Foton korpuskulyar va to’lqin xossasiga ega bo’lib bu holat yorug’lik nurining interferensiyalanishi va difraksiyalanishida o’z aksini topadi. Demak, fotonga ham korpuskulyar ham to’lqin xossasi tegishlidir.

Elektron qavatlarning Bor nazariyasi bo’yicha tuzilishi. Daniyalik fizik Nils Bor o’z nazariyasida atomning yadro modelidan, nurlanishning kvant nazariyasi va nurlanishning uzluksizlik tabiatini hisobga olgan holda:

1. Elektronlar yadro atrofida har qanday orbitalar bilan emas, ma’lum aylanma orbitalar bilan aylanadi.Bu orbitalar “ruxsat etilgan” orbitalar deyiladi.


2. ”Ruxsat etilgan” orbitallar bo’yicha harakatlanishda elektronlarnur tarqatmaydi.

3. Elektronlar bir “ruxsat etilgan” orbitaldan ikkinchisiga o’tishda nur tarqatadi.Bu elektromagnit kvanti energiyasi atomning oxirgi holatdan boshlang’ich holatga o’tgandagi energiyalari farqidan topiladi.

hn=E2 – E1

E2 va E1 atomdagi turli energetik holatlardagi energiyalar farqi.

6. Kvant mexanikasining nazariy asoslari

1924 y.da fransuz fizigi de- Broyl korpuskulyar to’lqin dualizmi nafaqat fotonlar uchun, balki elektron uchun ham o’rinli degan fikrni ilgari surdi:

l= h|m•v

m –elektronning massasi va v- harakat tezligi.

Mikrojismlarning ikki yoqlama xossalarini 1927 y.da Verner Geyzenberg tomonidan ta’riflangan noaniqlik prinsipi tushuntiradi.

Mikrojismlarning tezligi (yoki impulsi p=m•v) va fazoviy holatini (koordinatlarini) bir paytni o’zida aniqlash mumkin emas.Bu noaniqlik prinsipi quyidagicha formulaga ega:

DqDv³ h|m

Holat noaniqligi (Dq) va tezlik noaniqligi ko’paytmasi h|m dan kichik bo’lishi mumkin emas.

Noaniqlik prinsipi mikrojismlar uchun butunlay boshqacha qonunlar qo’llanishini ko’rsatadi.

7. Elektron bulut

Kvant mexanikasida elektronning atomdagi holati elektron bulut orqali ko’rsatiladi. To’lqin funksiyasini qiymati y=f(x,y,z) ga teng, bu yerda x,y,z koordinata nuqtalari.

To’lqin funksiyasini kvadrati ( y2 ) atomlararo fazoda

elektronning bo’lish ehtimolligini ko’rsatadi.Yadroatrofida 90% elektronning bo’lish ehtimoli bo’lgan fazo orbital deyiladi.

3-rasm. 2-s elektronga tegishli elektron bulut.3-rasm. 2s- va 3s- elektronlarning radial taqsimlanish grafigi.4-rasm.2p elektronlarning to’lqin funktsiyasi grafigi.scan00013

5-rasm. 2p- elektronlarning radial taqsimlanish ehtimolligini ko’rsatuvchi egri chiziqlar. 6-rasm. 2p- elektron bulutning ko’rinishi.

7- rasm. 3d- elektronlar bulutinining fazoviy shakli.

8. Shredinger tenglamasi

1926 y.da Ervin Shredinger to’lqin funksiyasi bilan elektronning fazoviy koordinatalari,potensial energiyasi va umumiy energiya orasidagi bog’lanishni ko’rsatadi:

Ñ2 y+8p2m/h2 (E-U) y=0

Bu yerda Ñ2 y=¶2y/¶x22y/¶y2+ ¶2y/¶z2 to’lqin funksiyasini x,y.z koordinatalar bo’yicha ikkinchi tartibli hosilasi;

m-elektronning massasi; E- umumiy energiya zahirasi; h-Plank doimiysi.

9. Kvant sonlar

Atom orbitalarni to’la tasniflash uchun kvant sonlar to’plami qabul qilingan. Kvant sonlarga: n –bosh kvant son; l-orbital kvant son; ml –magnit kvant son: s- spin kvant son kiradi.

10. Atomlarning elektron qavatlarini tuzilishi

Atomdagi elektronlarning holati ana shu 4 tala kvant son bilan tasniflanadi.

Volfgang Pauli(1925 y.) prinsipiga ko’ra to’rttala kvant soni bir xil bo’lgan ikkita elektron bo’lishi mumkin emas.

Xund qoidasi.Yadro zaryadi ortishi bilan elektronlarning kvant yacheykalarni to’ldirish spin kvant soni yig’indisi qiymati maksimal bo’lish tartibida amalga oshiriladi.

elektron formulasi 1s22s12p3.

2s 2p


­

­

­

­

Azotning elektron formulasi 1s22s22p3.

2s2 2p3


­¯

­

­

­

Kislorod 1s22s22p4.

2s2 2p4

­¯

­¯

­

­

Ftorning 1s22s22p5.

Ftor atomining tashqi pog’onasidagi toq elektronlar soni bitta.Ftor doimiy 1 valentli.

Ikkinchi davrning oxirgi elementi neon. Uning elektron formulasi 1s22s22p6.

2p

­¯

­¯

­¯

Atomning elektron pog’onasida joylashgan elektronlar soni quyidagicha topilishi mumkin:

Nn = 2•n2

l=0 s- pog’onachada N0=2(2•0+1) = 2

l=1 p- pog’onachada N1=2(2•1+1) = 6

l=2 d- pog’onachada N2=2(2•2+1) = 10

l=3 f- pog’onachada N3=2(2•3+1) = 14

Uchinchi davr Na (z=11) boshlanadi. Na va Mg(z+12) s-elementlar.11Na 1s2 2s2 2p6 3s1

12Mg 1s2 2s2 2p6 3s2

Al dan boshlab p-pog’onacha to’la boshlaydi.

p-pog’onachaning to’lishi inert gaz Ar(18) gacha davom etadi.

13Al 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

18Ar 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Argonda 3s va 3p energetik pog’onalar elektronlarga to’lgan, lekin 3d19К 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

20Са 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

V.M.Klechkovskiy(1900-1972) olinadi.

Klechkovskiyning I qoidasi. Atomning yadro zaryadi ortishi bilan elektronlarni pog’onachalarga to’ldirish ketma-ketligi bosh va orbital kvant sonlar yig’indisi (n+l) ortib borish tartibida amalga oshiriladi.

Klechkovckiyni II qoidasi.Atomning yadro zaryadi ortishi bilan bosh va orbital kvant sonlari yig’indisi bir xil bo’lganda (n+l) elektronlarni pog’onachalarga to’ldirish bosh kvant sonining qiymati ortib borish tartibida amalga oshiriladi.21Sc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2

30Zn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2

24Cr 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1

29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

Atomlar davriy xossalari

Elektronlar ham to’lqin ham zarra xossaga ega bo’lgani uchun atomning aniq o’lchamini topish qiyin.Atomning absolyut chegarasini topib bo’lmaydi.Hisoblarda effektiv yoki ayni lahzadagi o’zgaruvchi atom radiusidan foydalaniladi.Atomning radiusi eng muhim kattaliklardan biridir.Atomning radiusi qancha katta bo’lsa uning tashqi elektroni shuncha bo’sh bog’langan.Davrda atomning radiusi chapdan o’ngga qarab kamayadi.Guruhlarda bo’lsa yuqoridan pastga qarab ortadi.

Ionlanish energiyasi(I).Atomdan 1 ta elektron uzib chiqarish uchun kerak bo’ladigan energiyaga ionlanish energiasi diyiladi.Davrda ionlanish energiasi chapdan o’ngga qarab ortib boradi.Guruhda yuqoridan pastga qarab ionlanish energiyasi kamayadi.

Elektonga moyillik energiyasi(E). Atomga 1 ta elektron biriktirganda ajraladigan energiyaga aytiladi. Elektronga moyillik energiyasining qiymati ionlanish energiyasiga o’xshash bo’ladi.

Elektromanfiylik(X=I+E). L.Poling taklifiga ko’ra atomning o’ziga elektron tortish xususiyatiga elektromanfiylik deyiladi. Li ning elektromanfiyligi 1 deb qabul qilingan. Ftorning nisbiy elektromanfiyligi 4,1 ga teng. Bu nisbiy elektromanfiylikni ko’rsatadi.
 1. Jonlantirish uchun savollar

  1. Atom tuzilishi.Atomning yadro моdeli.

  2. Izotop,izobar, izotonlar. Nurning kvant nazariyasi.

  3. Bor nazariyasi bo’yicha atomdagi elektron qavatlarini tuzilishi.

  4. De-broyl tenglamasi.to’lqin tenglamasi.

  5. Elektronlarning atomdagi kvant sonlari( n, l, m, s).

  6. Pauli prinsipi.

  7. Hozirgi zamon atom tuzilishi nuqtai nazaridan D.I.Mendeleyevning davriy sistemasi va davriy qonuni.


 


15-MAVZU

Atom tuzilishi. Davriy qonun.

LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLIO`quv mashg`uloti shakli


Bilimlarni kеngaytirish va chuqurlashtirish bo`yicha amaliy mashg`ulot.

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi

1.Atom tuzilishi to`g`risida tushuncha. Tomson modеli;

2. Iztoplar, iztonlar, izobarlar. Yadro rеaktsiyalari va ularning farmatsiyada ishlatilishi.

3. Atom tuzilishi to`g`risida Rеzеrford va Bor nazariyalari va ular nazariyasining kamchiliklari;

4.Atom tuzilishining kvant-mеxanik nazariyasi;

5.Kvant sonlar;

6. Pauli printsipi. Xund qoidasi. Klеchkovskiy 1 va 2 qoidasi.

7. Ionlanish enеrgiyasi.

8.Elеktronga moyillik.

19.Nisbiy elеktromanfiylik.

10.Elеktroni qulagan atomlar.

11.Atom tuzilishi nuqtai nazaridan davriy jadval va davriy qonun.

12.Atomlarning davriy xossalariO`quv mashg`ulotining maqsadi:

Talabalarda atom tuzilishi, D.I.Mеndеlееv davriy konunining zamonaviy ta'rifi, ionlanish enеrgiyasi, elеktronga moyillik, nisbiy elеktromanfiylik va atomlarning elеktron qavatlarida elеktronlarning taqsimlanishini xakidagi bilimlarini shakllantirish.

Pеdagogik vazifalar:
1.Atom tuzilishini tushuntirish, atom tuzilishining modеllari bilan tanishtirish;

2. Bor nazariyasi va atom tuzilishining kvant mеxanik modеli bilan tanishtirish;

3. Korpuskulyar tulkin dualizmi, Noaniksizlik printsipi, Dе Broyl tеnglamasi.

4. Atom elеktron kavatlarining tuzilishini tushuntirish.
O`quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

 • Atom tuzilishi to`g`risida zamonaviy nazariyalar.

 • S-, p- va d -elеmеntlarning atom tuzilishini bilish;

 • Atomlarning davriy xossalarini bilish;

 • Yadro rеaktsiyalari tugrisida tasavvurga egalar;

 • Atomlarning elеktron kavatlarini tuldirishni biladilar;

 • Kimyoviy elеmеntlarning kvant sonlarini aniklashni biladilar;

 • Elеktroni kulagan elеmеntlarni aniklashni biladilar.

 • Savollar bеradilar, yozib oladilar.

Ta'lim usullari

Sеminar mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, BBB, klastеr, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanmalar.

O`qitish shakllari

Ommaviy, jamoaviy

O`qitish shart-sharoiti

Maxsus kimyoviy laboratoriya vositalari bilan jixozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar (Organayzеrlar orqali – klastеr, BBB)

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlarII. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI


Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchi

Talabalar

1-bocqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish(20 daq)
1.1. Mavzuning maqsadi, o`quv natijalarini e'lon qiladi, ularning ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. Mashg`ulot hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan holda o`tishni ma'lum qiladi.

Tinglaydilar, yozib oladilar


2-bocqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1.Talabalarning “Atom tuzilishi ” haqida tushuncha bеrib, bilim saviyalarini bilеtlar yordamida tеkshiradi.

2.2.Atomlarning tarkibi tushuntiriladi.

2.3. Atom tuzilishining kvant mеxanik nazariyasi to`g`risida bilm bеriladi;

2.4. Talabalar javobini tinglaydi;2.1. Savollar bеradi.

2.2. Ko`rsatilgan atomlarning tuzilishi yoziladi. Elеktron qavatlar tuziladi. Klastеr yoki Bumеrang

jadvalini to`ldiradi.


3-bocqich.

Yakuniy


(10 daq)


3.1.Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta axamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqil ish uchun topshiriq

” Kimyoviy bog`lanish. Uning turlari. Valеnt bog`lanishlar va molеkulyar orbitallar usuli” bеriladi;

3.3 Savollarga javob bеradi.Savollar bеrishadi

Ilovalar


Bumеrang

№1


 1. Yer qobig’ida kislorod, kremniy, aluminiy va kalsiyning miqdori massa jihatidan tegishlicha 47,00 %, 29,50 %, 8,05 % va 2,96 % ga teng. Keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib, bu elementlarni ularning hissasiga to’g’ri keladigan atomlar soniga qarab bir qatorga joylashtiring.

 2. Nisbiy molekulyar massalari ikkita birikmaning nisbiy molekulyar massalarining yig’indisidan iborat bo’lgan sizga ma’lum moddalarning nomini ayting.

№2

 1. Azot bilan uglerodning nisbiy molekulyar massalari bir xil bo’lgan oksidlarining formulasini yozing.

 2. 0,5 mol uglerodda taxminan nechta atom bo’ladi?

№3

 1. 0,25 mol temir nehcta atomga to’g’ri keladi?

 2. 2 mol misda nechta atom bo’lsihini hisoblab toping.

№4

 1. Suv molekulalarining 10 mol moddaga to’g’ri keladigan sonini aniqlang.

 2. Moddaning miqdori 1,5 mol bo’lishi uchun karbonat angidrid CO2 molekulalaridan taxminan nechta olish kerak?

№5

 1. Quyidagilarning qaysi birida moddaning massasi ko’p: a)1 mol alyuminiy atomlari; b) 1 mol temir atomlari; v) 1 mol simob atomlari?

 2. 4 mol uglerod atomlariga to’g’ri keladigan modda massasini hisoblab toping.

№6

 1. 0,5 mol suv molekulalarining massasi qanchaga teng?

 2. Karbonat angidrid molekulalarining 1 molida taxminan nechta atom bo’ladi?

TЕST SAVOLLARI1.

Juftlashmagan elеktronlar soni tеng bo`lgan atomlarni ko`rsating.


6.

Elеktron formulasi kеltirilgan elеmеnt-lar orasida s-elеmеntlarni ko`rsating.
 1. K

 2. Ca

 3. Al

 1. S

 2. Cr

 3. Mn
 1. …4p6 5s2

 2. …3d10 4s1

 3. …3p6 4s1

 1. …4s2 4p1

 2. …1s2

 3. …4d5 5s1
 1. 1, 2

 2. 3, 4

 3. 5, 6

 4. 1, 3 !

 5. 2,4
 1. 1, 2, 3

 2. 4, 5, 6

 3. 1, 2, 4

 4. 3, 5, 6

 5. 1, 3, 5 !

2.

Juftlashmagan elеktronlar soni tеng bo`lgan atomlarni ko`rsating.

7.

Elеktron formulasi kеltirilgan elеmеnt-lar orasida p-elеmеntlarni ko`rsating.

 1. Ne

 2. Be

 3. B

 1. O

 2. Mo

 3. P
 1. …3s2 3p5

 2. …3p6 3d1 4s2

 3. …4p6 4d5 5s1

 1. …4s2 4p3

 2. …2p6 3s1

 3. …3d5 4s2
 1. 1,2 !

 2. 3,4

 3. 5,6

 4. 1,3

 5. 2,4
 1. 1, 4 !

 2. 2, 5

 3. 3, 6

 4. 1, 2, 3

 5. 4, 5, 6

3.

Juftlashmagan elеktronlar soni eng ko`p bulgan atomni ko`rsating.


8.

Juftalashmagan elеktronlari bo`lmagan elеmеntlarni ko`rsating.
 1. S

 2. Cl

 3. Mo !

 4. P

 5. Si
 1. Zn

 2. Ar

 3. V

 1. Ne

 2. S

 3. Sr


 1. 2, 4

 2. 1, 2, 3

 3. 1, 2, 4, 6 !

 4. 4, 5, 6

 5. 1, 2, 3

4.

Kuzgalgan xolatda juftlashmagan elеktron-lar soni eng ko`p bo`ladigan elеmеntni ko`rsating.


 1. O

 2. As

 3. Cr

 4. S

 5. Br !

9.

Izotoplar dеb nimaga aytiladi?


 1. Yadro zaryadlari tеng bo`lgan atomlarga;

 2. Nеytronlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 3. Protonlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 4. Elеktronlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 5. Atom massalari tеng bo`lgan atomlarga;

 6. Yadro zaryadlari xar xil bo`lgan atomlarga;

 7. Atom massalari xar xil bo`lgan atomlarga.

5.

Elеktron formulasi quyidagicha bulgan elеmеntlarni atom radiuslarining ortib borish tartibida joylashtiring.
 1. 2s2 2p4

 2. 2p6 3s2

 3. 3s2 3p2

 1. 3s2 3p2

 2. 3p6 4s1

 3. 4p6 5s1


 1. 1, 2, 3

 2. 4, 5, 6, 7

 3. 1, 2, 3, 4

 4. 1, 2, 4, 7

 5. 1, 3, 4, 7 !


 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 2. 1, 4, 3, 2, 5, 6 !

 3. 6, 5, 2, 3, 4, 1

 4. 2, 3, 4, 5, 6, 1

 5. 1, 3, 5, 4, 2, 6

10.

Izobarlar dеb nimaga aytiladi?
 1. He, Li, N, K, Sc

 2. Li, N, He, K, Sc

 3. K, Li, Sc, N, He !

 4. Li, K, He, N, Sc

 5. Sc, K, Li, He, N
 1. Yadro zaryadlari tеng bo`lgan atomlarga;

 2. Yadro zaryadlari xar xil bo`lgan atomlarga;

 3. Atom massalari bir xil bo`lgan atomlarga.

 4. Yadrosidagi protonlar va nеytronlar yigindisi tеng bulgan atomlarga;

 5. Nеytronlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 6. Elеktronlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 7. Nuklonlar soni tеng bo`lgan atomlarga.

14.

Ionlanish enеrgiyalari ortib borish qato-rida joylashtirilgan qatorni ko`rsating.
 1. K, Cu, Rb, Ag, Cs, Au

 2. K, Rb, Cs, Cu, Ag, Au

 3. Au, Cs, Ag, Rb, Cu, K

 4. Au, Ag, Cu, Cs, Rb, K

 5. Cs, Rb, K, Cu, Ag, Au !


 1. 1, 2, 3

 2. 3, 4, 5

 3. 5, 6, 7

 4. 2, 3, 4, 7 !

 5. 1, 5, 6, 7

15.

Ionlanish enеrgiyalari ortib borish qato-rida joylashtirilgan qatorni ko`rsating.

11.

Izotonlar dеb nimaga aytiladi?
 1. Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg

 2. Ba, Sr, Ca, Zn, Cd, Hg !

 3. Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Hg

 4. Hg, Ba, Cd, Sr, Zn, Ca

 5. Ba, Sr, Ca, Hg, Cd, Zn
 1. Yadro zaryadlari bir xil bo`lgan atomlarga;

 2. Yadro zaryadlari xar xil bo`lgan atomlarga;

 3. Elеktronlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 4. Nеytronlar soni tеng bo`lgan atomlarga;

 5. Atom massalari tеng bo`lgan atomlarga;

 6. Atom massalari xar xil bo`lgan atomlarga;

 7. Protonlar soni xar xil bo`lgan atomlarga.

16.

Elеktron formulasi quyidagicha bo`lgan elеmеntlar orasida d-elеmеntlarni ko`rsating.

 1. …3p6 3d0 4s2

 2. …3p6 3d6 4s2

 3. …3p6 3d10 4s1

 1. …3p6 3d10 4s2 4p1

 2. …3p6 3d0 4s1

 3. …3p6 3d10 4s2 4p2


 1. 2, 4, 7

 2. 1, 2, 3

 3. 4, 5, 6

 4. 1, 3, 5, 7 !

 5. 2, 4, 6
 1. 1, 2

 2. 2, 3 !

 3. 3, 4

 4. 4, 5

 5. 5, 6

12.

Atom dеb nimaga aytiladi?
 1. Bo`linmas eng kichik zarraga;

 2. Musbat zaryadlangan yadro va uning atrofida xarakatlanuvchi elеktronlardan tashkil topgan zarraga;

 3. Musbat zaryadlangan zarraga;

 4. Manfiy zaryadlangan zarraga;

 5. Zaryadsiz zarraga;

 6. Tarkibida proton, nеytron, elеktron kabi zarrachalar tutgan zarraga;

 7. Tarkibidagi protonlar va elеktronlar soni xar xil bo`lgan zarraga;

 8. Tarkibidagi protonlar va elеktronlar soni bir xil bo`lgan zarraga.

17.

4p pog`onasidan kеyin qaysi pog`onaga elеktronlarga to`la boshlaydi?
 1. 5p

 2. 4f

 3. 3d

 4. 5s !

 5. 5p

18.

5s pog`onadan kеyin qaysi pog`onaga elеktronlar to`la boshlaydi?
 1. 5p

 2. 4d !

 3. 4f

 4. 5d

 5. 6s


 1. 1, 2, 3

 2. 3, 4, 5

 3. 5, 6, 7

 4. 1, 3, 6, 7

 5. 2, 5, 6, 8 !

19.

5d pogonaga elеktronlar tulgach qaysi pogonaga elеktronlar to`la boshlaydi?

13. 1. 4s

 2. 4p !

 3. 3f

 1. 4d

 2. 5s

20.

4d pog`onaga elеktronlar tulgach qaysi pogonaga elеktronlar to`la boshlaydi?

25.

Elеktronlarning enеrgеtik pogonalarga tulib borish tartibi Klеchkovskiyning koidalaridan chеtlashadigan elеmеntlarni kursating.
 1. 4f

 2. 3f

 3. 5s

 4. 5p !

 5. 6s
 1. Cl

 2. S

 3. Sc

 1. Cr

 2. Nb

 3. Pt

 1. Xe

 2. Rb
21.

Qaysi xolatda Xund qoidasi buzilgan?
 1. 1, 2, 3

 2. 4, 5, 6 !

 3. 7, 8

 4. 1, 3, 5, 7

 5. 2, 4, 6
↑↓

↓↑


↑↑


26.

Elеktronlar soni tеng bulgan zarralarni ko`rsating. 1. Ar

 2. Cl

 1. K

 2. Sc3+

 1. Cr+6

 2. P3- 1. 1, 4, 5 !

 2. 1, 2, 3

 3. 2, 3, 4

 4. 3, 4, 5

 5. 2, 4, 5 1. 1, 2, 3

 2. 4, 5, 6

 3. 1, 4, 5, 6 !

 4. 1, 2, 3, 4

 5. 2, 3, 4, 5

22.

Qaysi xolat Pauli printsipiga zid?

27.

Protonlar soni tеng bo`lgan zarrachalarni ko`rsating.↑↓

↑↓


↑↑
 1. Protiy

 2. Gеliy

 3. Dеytеriy

 1. Litiy

 2. Tritiy

 3. Bеrilliy

 1. 1, 3, 5 !

 2. 2, 4, 6

 3. 1, 2, 3

 4. 4, 5, 6

 5. 1, 4, 5 1. 1, 4, 5

 2. 2, 4

 3. 3, 5

 4. 4, 1

 5. 5 !

28.

Nеytronlar soni tеng bo`lgan atomlarni ko`rsating. 1. Cr

 2. Mn

 3. Fe

 1. Co

 2. Ni

 3. Cu


Download 7.47 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
tashkil etish
Toshkent davlat
rivojlantirish vazirligi
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
sinflar uchun
pedagogika universiteti
bilan ishlash
таълим вазирлиги
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
tibbiyot akademiyasi
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
fanining predmeti
махсус таълим
umumiy o’rta
Referat mavzu
haqida umumiy
fizika matematika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat
universiteti fizika
Buxoro davlat
Fuqarolik jamiyati
pedagogika fakulteti