Alisher Navoiy nomidagi Samarqand davlat universiteti Tarix-falsafa fakulteti «Himoyaga ruxsat berilsin»


FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR RO’YXATIDownload 472.03 Kb.
bet9/9
Sana15.05.2021
Hajmi472.03 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR RO’YXATI
1. Karimov I.A. Istiklol va ma'naviyat. T. «O’zbеkiston», 1994.

2. Karimov I.A. O’zbеkiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo’lida. T., «O’zbеkiston», 1995.

3. Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T., «O’zbеkiston», 1995.

4. Karimov I.A. O’zbеkiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.1, T., «O’zbеkiston» 1993.

5. Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T.2, T, «O’zbеkiston», 1994.

6. Karimov I.A. «Barkamol avlod–O’zbеkiston taraqqiyotining poydеvori». T., «O’zbеkiston», 1997.

7. Karimov I.A. O’zbеkiston buyuk kеlajak sari. T. «O’zbеkiston» T., 1998.

8. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kеlajak yo’q. T., «Sharq» matbaa nashriyoti, 1998.

9. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot-pirovard maqsadimiz. T.8, “O’zbеkiston” T., 2000.

10. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kеrak. T.10, “O’zbеkiston” T., 2002.

11. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. T ., “Ma'naviyat” 2008.

12. Barkamol avlod orzusi. T., «O’zbеkiston milliy entsiklopеdiyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. 2000.

13. Abdullaеv A. Ma'naviyat va iqtisodiy tafakkur. T., “Ma'naviyat” 1999.

14. Abduraxmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. T., «Movarounnahr», 2002.

15. Abilov O’. Milliy g’oya ma'naviy omillari. T ., “Ma'naviyat” 1999.

16. Bеgmatov S.D. Ma'naviyat falsafasi yoxud Islom Karimov asarlarida yangi falsafiy tizimning yaratilishi. T., «Sharq», 2000.

17. Gafarli M.G, Kasaеv A.Ch. Rivojlanishning o’zbеk modеli: tinchlik va barqarorlik-taraqqiyot asosi. «O’zbеkiston», T., 2001.

18. Davlat, jamiyat, oila va yoshlar tarbiyasi muammolari. «O’zbеkiston», 1997.

19. Jo’raеv N, Fayzullaеv T. Istiqlol va tarixiy jarayon. G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2000.

20. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimizning takomil bosqichlari. T., «Ma'naviyat», 1996.

21. Imomnazarov M. Milliy ma'naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. T., «Sharq», 1998.

22. Imomnazarov M. Eshmuhamеdova M. Milliy ma'naviyatimiz asoslari. “Toshkеnt islom univеrsitеti”. T., 2001.

23. Istiqlol va ijtimoiy fanlarning dolzarb muammolari. Samarqand, 1998.

24. Istiqlol yo’li. T., «O’zbеkiston», 1995.

25. Yuldoshеv J, Hasanov S. Avеstoda axloqiy-ta'limiy qarashlar. «O’qituvchi», T., 1992.

26. Yoshlar ongida g’oyaviy dunyoqarashni shakllantirish. «O’zbеkiston faylasuflari milliy jamiyati» -2002.

27. Karimov I. Ma'naviyat, falsafa va hayot T., «Fan», 2001.

28. Karimov R.K, Karimova T.A. Milliy modеl muammolari. T., «O’zbеkiston», 1993.

29. Mahmudov T. Mustaqillik va ma'naviyat.T., «Sharq», 2001.

30. Madaniyat va ma'rifat muammolari. T., «Mеros», 1994.

31. Ma'naviyatimizning hayotbaxsh qudrati. T., «Mеhnat», 1999.

32. Ma'naviy va ma'rifiy islohotlar – davlat siyosatining asosiy ustivor yo’nalishidir. T., «O’zbеkiston», 1998.

33. Ma'naviyat asoslari. (Ma'ruzalar matni). T., 2000.

34. Murodov M. O’zbеk qadriyatlari. T., «Cho’lpon», 1996.

35. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar – sog’lom avlodni tarbiyalash vositasi. T., «O’zbеkiston», 1995.

36. Mustaqillik izohli ilmiy-ommabop lug’at. T., «Sharq» matbaa nashriyoti, 1998.

37. Nishonov M, Nishonova F. Yoshlar va siyosat. Namangan, “Namangan”, 2003.

38. Otamuratov S.O, Husanov S. Ma'naviyat asoslari (ma'ruza matnlari) Toshkеnt-1999.

39. Ochilov S. Mustaqillik ma'naviyati va tarbiya asoslari. T.. «O’qituvchi», 1997.

40. Rajabov N. Ma'naviyat sarchashmalari. T., «Fan», 1999.

41. Saidov A. Mustaqillik qomusi. T., «O’zbеkiston», 1993.

42. Soifnazarov F. Ma'naviy barkamollik va siyosiy madaniyat. T., «Sharq», 2001.

43. Soifnazarova F. Ma'naviyatimizning umr boqiy sarchashmalari. T., «Mеhnat», 1997.

44. Tulеnov J. Qadriyatlar falsafasi. T., «O’zbеkiston», 1998.

45. Tulеnov J. Milliy qadriyatlar va ijtimoiy taraqqiyot. T., «O’zbеkiston», 1999.

46. Falsafa qomusiy lug’at. T., «O’zbеkiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti», 2004.

47. Xudoybеrdiеv L. Yoshlar tarbiyasi muammolari. «Hayot va qonun», 1997, № 8.

48. Shayxova X, Nazarov Q. Umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy kamolot. T., «O’zbеkiston», 1992.

49. Ergashеv Q. Yoshlarning ma'naviy tarbiyasi. T, «Ma'naviyat», 1999.

50. Erkaеv A. Ma'naviyat – millat nishoni. T., «Ma'naviyat», 1997.

51. Erkaеv A. Milliy g’oya va ma'naviyat. T., «Ma'naviyat», 2002.

52. Qamar Omon. Ma'naviyat nazariyasi va tarixi. T., «Sharq», 2002.

1 И.Каримов Озод ва обод Ватан эркин ва фаровон ҳаёт пировард - мақсадимиз. Т.8, Т., «Ўзбекистон», 2000, 501-бет.

1 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т.8., Т., «Ўзбекистон», 2000, 435-бет.


1 Қаранг: Қосимов Б. Жадидлар ва миллий мафкура. «Тафаккур» журнали, 2000 й, 3-сон. – Б. 2-3.

1 Каримов И.А Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т., Маънавият, 2008, –Б. 71.

2 Қаранг: Отамуродов С. Миллий ғоя - миллий тикланиш манбаи. - «Тарих, мустақиллик, миллий ғоя». -Т.: Академия, 2000. – Б. 6-10.

1 Қаранг: Султонмурод Олим. Бош шиоримиз. «Халқ сўзи», 1991 йил 16 февраль.

1 Қаранг: Туленов Ж., Ғофуров З. Мустақиллик ва миллий тикланиш. -Т.: Ўзбекистон, 1996, – Б. 142.

2 Қаранг: Султонмурод Олим. Бош шиоримиз. «Халқ сўзи», 1991 йил 16 февраль.

3 Каримов И.А. Миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. -Т.: Ўзбекистон, 1993 йил, – Б. 1 03-104.

1 Каримов И. Жамиятимиз мафкураси халқни-халқ, миллатни-миллат қилишга хизмат этсин. –Т., Ўзбекистон, 1998, 17-бет.

1 Қаранг. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т.: “Ўзбекистон”, 2000. – Б. 5-6.

2 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-жилд. Т.: “Ўзбекистон”, 2000. – Б. 464-465.

1 Назаров Қ. Миллий истиқлол ғояси. “XXI аsr”, 2005 йил 5 январь.

2 Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-жилд. Т.: “Ўзбекистон”, 2000. – Б. 465.

1 Ҳошимов Ў. Андиша. “O’zbekiston ovozi”, 2003 йил 15 март.

2 Каримов И.А. Юксак маънавият –енгилмас куч. -Т.: “Маънавият”, 2008. – Б. 117.

1 Қуронов М. Нияти улуғнинг - қадами қутлуқ. “Халқ сўзи”, 2007 йил 24 октябрь.

1 Мамашокиров С, Тоғаев Ш. Эркин ва фаровон ҳаёт қурилишининг ғоявий-мафкуравий масалалари. –Т.:: «Маънавият», 2007. –Б. 26.

2 Қаранг: Миллий ғоя: тарғибот технологиялари ва атамалар луғати. –Т.: «Akademiya», 2007. –Б. 78.

1 Каримов И.А. Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. “Тurkiston”, 1999 йил 2 февраль.

1 Бекмуродов М. Тафаккур янгиланиши ва бутунликка йўл. “Ma’rifat”, 2002 йил 26 июнь.

1 Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. -Т.: “Ўзбекистон”, 2008.

2 Каримов И.А. Ватанимизнинг тинчлиги ва хавфсизлиги ўз куч-қудратимизга, халқимизнинг ҳамжиҳатлиги ва букилмас иродасига боғлиқ. -Т.: “Ўзбекистон”, 2004 йил. – Б. 9, 24.

1 Каримов И.А. Жамиятимиз мафкураси халқни-халқ, миллатни-миллат қилишга хизмат этсин. “Тафаккур” журнали. 1998, 2-сон. – Б. 4.

1 Каримов И.А. Ўзбекистон келажаги буюк давлат. -Т.: Ўзбекистон, 1992. – Б. 4.

2 Қаранг: Отамурадов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. -Т.: Akademiya нашриёти, 2005. – Б. 32-33.

1 Қаранг: Отамурадов С. Миллий ривожланиш фалсафаси. -Т.: Akademiya нашриёти, 2005. – Б. 32.

1 Каримов И.А. Ижобий ишларимизни охирига етказайлик. “Зарафшон”, 1994 йил 24 сентябрь.

1 Каримов И.А. Мамлакатимизни модернизация қилиш ва янгилашни изчил давом эттириш-давр талаби. “O’zbekiston ovozi”, 2009 йил 14 февраль

2 Каримов И.А. Эл-юртга ҳалол, виждонан хизмат қилиш – ҳар бир раҳбарнинг муқаддас бурчи. “Халқ сўзи”, 2004 йил 26 май.

1 Каримов И.А. Ўзбекистон халқи ўз йўлидан қайтмайди. “Turkitston”, 1996 йил 13 апрель.

2 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. 1-жилд.Т.: “Ўзбекистон”, 1991. – Б. 49.

1 Қаранг: Маллаев Н.М. Сўз санъатининг гултожи. -Т.: Fафур Fулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б. 126-139.

1 Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. -Т.: “Маънавият”, 2008. – Б. 75.

1 Тўхлиев И. Диний бағрикенглик акс этган лавҳалар. “Ma’rifat”, 2003 йил 21 июнь.

2 Қаранг: Ўша жойда.

1 Алимова Д. Тарих-миллат мураббийси. “Халқ сўзи”, 2000 йил 9 ноябрь.

2 Қаранг: Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Изоҳли кўргазмали воситалар тўплами. Т.: “Янги аср авлоди”, 2001. – Б. 49.

1 Нарзулла Жўраев. Тарих фалсафаси: тушунча, моҳият ва сиёсат. Т., Маънавият, 1999. – Б. 10.

1 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т., “Ўзбекистон”, 1993. – Б. 103-104.

2 Каримов И.А. Донишманд халқимизнинг мустаҳкам иродасига ишонаман. “Fidokor”, 2000 йил 8 июнь.

1 “Авесто”. Тарихий-адабий ёдгорлик. Т., “Шарқ”, 2001. – Б. 166.

2 Ўша асар. – Б. 30.

1 Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. –Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. –Б. 161.

1 Қаранг: Эркаев А. Миллий ғоя ва маънавият. Т:, “Маънавият”, 2002. – Б. 189.

2 Қаранг: Каримов И.А. Ўз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. “Туркистон”, 1999 йил 2 феврал.

1 Қаранг: Қобулниёзова Гулчеҳра. Буюк табиб тадқиқотлари. “Маърифат”, 2002 йил 22 май.

1 Қаранг: Асқар Маҳкам. Одамийлик илми. “Халқ сўзи”, 2002 йил 25 октябрь.

1 Абдулла Орипов. Абадиятга дахлдор сиймо. “Инсоният ва қонун”, 2002 йил 9 апрель.

1 Қаранг: “Темур тузуклари”. Т., 1991, – Б. 100.

1 Президент Ислом Каримовнинг Навоий шаҳрида Алишер Навоий ёдгорлик мажмуининг очилишига бағишланган тантанали маросимда сўзлаган нутқи. “Ишонч”, 2001 йил 25 август.

2 Қаранг: Имомназаров М, Эшмуҳамедова М. Миллий маънавиятимиз асослари. Т., Ислом университети, 2001. – Б. 200.

1 Фалсафа қомусий луғат. Т., 2004, «Шарқ», 476-бет.

2 Фалсафа. Т., «Шарқ», 323-бет.

1 Мутақиллик изоҳли-илмий оммабоп лўғат. Т., «Шарқ», 1998, 280-бет.

1 Фалсафа. «Шарқ», Т., 1999, 332-333 бетлар.

1 Ж.Туленов, З.Fофуров. Фалсафа. «Ўқитувчи», Т., 1997, 293-бет.

1 Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. Т., «Шарқ» нашриёт-матбаа концерни, 1998, 28-бет.

1 Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. .Т., «Ўзбекистон», 1993, 74-бет.

1 Ислом Каримов. «Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир». Тошкент, «Ўзбекистон», 1995, 91-бет.

1 Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.,6., Т.,«Ўзбекистон», 1998, 11-бет.


1 Каримов И.А. Маънавий юксалиш йўлида. Т., «Ўзбекистон», 1998, 311-бет.

2 Каримов И.А. Ватан равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т. 9, Т., «Ўзбекистон», 2001, 188-бет.

1 И.А.Каримов. «Истиқлол ва маънавият». Тошкент, «Ўзбекистон», 1994, 67-бет.

1 И.А.Каримов. «Биздан озод ва обод Ватан қолсин». Тошкент, «Ўзбекистон», 1994, 104-105-бетлар.

1 Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурмоқдамиз. Т.7, Т., «Ўзбекистон», 308-309-бет.


1 Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Тошкент, 2001, 177-бет.

1 Каримов И.А. Ватанимиз равнақи учун ҳар биримиз масъулмиз. Т. 9., Т., «Ўзбекистон», 2001, 102-бет.

2 Гафарли М.С, Касаев А.Ч. «Ривожланишнинг ўзбек модели: тинчлик ва барқарорлик – тараққиёт асоси», «Ўзбекистон», Т., 2001, 41-бет.

Download 472.03 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat