Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti «adabiyotshunoslik nazariyasi»Download 0.93 Mb.
bet20/20
Sana06.02.2020
Hajmi0.93 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

1 В.Г.Белинский. Адабий орзулар, Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 98-бет.

1 Гулбадан бегим. Ҳумоюннома. Т.,ЎзФА нашриёти.1959,39-бет.


1 Фалсафа. Т., “Шарқ”, 1999, 176-бет.

1 В.Г.Белинский. Адабий орзулар, Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 101-бет.

1 А.Улуғов. Адабиётшуносликка кириш, Т., “Университет”, 2000, 14-бет.

1 Ҳ.Олимжон. МАТ, 1 – том, Т., “Фан”, 1979, 244-бет.

1 Л.И.Тимофеев. Основы теории литературы, М., 1959, стр. 53.

1 Қаранг: Т.Бобоев. Адабиётшуносликка кириш. Т., “Ўқитувчи”, 1979, 52-53-бетлар

1 М.Қўшжонов. Ойбек маҳорати, Т., “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1965, 5-6-бетлар.

1 А.Қодирий. Ўтган кунлар, Т., 1980, 24-25 бетлар.

1 А.Қаҳҳор. Сароб, Т., 1957, 4-бет.

1 Ойбек. Қутлуғ қон, Т., 1980, 39-40-бетлар.

1 Қаранг: У.Норматов. Талант тарбияси, “Ёш гвардия”. 1980, 47-бет.

2 Шу китоб, 82-бет.

1 Шу китоб, 101-бет.

2 Белинский В.Г. КПСС в 13-томах, М., 1953-1974 гг., т. 12, с.375-376.

2 Белинский. Собр. Соч. в трёх томах, Т II. , М., ГИХЛ, 1948 стр. 188

1 Қаранг:Шарқ юлдузи,биринчи фасл, 2001 йил, 7-бет.

1 Ҳ.Олимжон. МАТ, I-том, Т., “Фан”, 1979, 198-бет.

1 В.Белинский. Адабий орзулар. Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 104-105-бетлар.

2 Шу асар, 103-бет.

1 А.Мухтор. Уйқу қочганда, Т., “Маънавият”, 1997, 19-бет.

2 Қаранг:Введиние в литературовединие, Москва, “Высшаяая школа”, 1988, 205-бет; Н.Ҳотамов, Б.Саримсоқов. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати, Т., “Ўқитувчи”, 1979, 302-бет.

1 Қаранг: Введение в литературоведение, М., “Высшая школа”, 1988, 184-185-бетлар.

1 Н.Шукуров ва бошқалар. Адабиётшуносликка кириш, Т., “Ўқитувчи”, 1979, 117-бет.

1 Сайди Умиров. Даъваткор сўз. Т., “Ёш гвардия”, 1985, 100-бет.

1 Асқад Мухтор. Асарлар. 4-жилд, Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1983, 21-бет.

1 М.Миртожиев. Н.Маҳмудов. Тил ва маданият, -Т., “Ўзбекистон”, 1992, 99-бет

1 Машраб шеъриятидан, Т., ЎзКПМКнинг нашриёти, 1979, 54-бет.

1 Н.Ражабов. Она тили. Т., “ФАН”, 1999, 36-56 бетлар.

1 Ҳожиакбар Ислом Шайх. Туташ оламлар, Т., “Ёзувчи”, 1966, 196-бет.

2 Абдулла Қодирий. Кичик асарлар, Т., Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1969,71-бет.

1Ҳотам Умр. Тирик нусхалар ва безовта қатралар, С., “Суғдиёна”, 1999, 33-бет.

1 А.Қодирий. Ўткан кунлар. Меҳробдан чаён. Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994, 193-бет.

1 В.Г.Белинский. Адабий орзулар. Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1977, 107-бет.

2 Ойбек. Адабиёт тўғрсида.Т., “ФАН”, 1985, 14-бет.

1 Уммат Тўйчиев. Ўзбек поэзиясида аруз системаси, Т., “Фан”, 1985, 212-бет (Бундан сўнг асарнинг номи ва саҳифаларини қайд қиламиз).

1 Бу хусусиятлар ва қофиянинг тартиби, унинг ритмик, эвфоник, баъзи бадиий жиҳатлари (И. Султонов, У. Тўйчиев, Н. Шукуров, Н. Хотамов, Б. Саримсоқов, Т. Бобоев) ўзбек шеършунослигида таҳлил қилингани учун кенг тўхталишни лозим кўрмадик.

2 Уларнинг энг асосийларидан баъзиларини эслатамиз: У. Тўйчиев “Ўзбек поэзиясида аруз системаси”, Т, “Фан”, 1985. Қаранг: Қофия ва унинг назариясига оид, “Адабиёт назарияси”, II т., Т., “Фан”, 1979, 368-385 б.

М. Акбарова. Алишер Навоий Ғазалларида қофия, Т., “Фан”, 1993 й.

А. Ҳожиаҳмедов. Шеърий санъатлар ва мумтоз қофия, Т., “Шарқ”, 1998 й.


1 Б.И. Сирус. Рифма в таджикской поэзии, Сталинабад, 1953 г. Уммат Тўйчиев. Қофия ва унинг назариясига оид: “Адабиёт назарияси”, II Т., Т., “Фан”, 1979. М. Акбарова. Алишер Навоий ғазалларида қофия, Т.,

“ Фан”, 1993 ва ш.к.1 Уммат Тўйчиев. Ўзбек совет поэзиясида бармоқ системаси, Т., “Фан”, 1966, 162 – бет.

3 Қуръони карим. Т., “Чўлпон”, 1992, 113-бет.

1 Зулфия. Асарлар. Уч жилдлик. Учинчи жилд. Камалак, Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986, 173-бет

1 Алишер Навоий. Асарлар, Ўн беш томлик, 9-том, Сабъаи сайёр, Т., “Тошкент” бадиий адабиёт нашриёти, 1969, 59-бет.

2 Муҳаммад Юсуф. Ёлғончи ёр, Т., Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1994, 109-бет.

1 А. Фитрат. Аруз Ҳаsида, Т. , “Ўsитувчи”, 1997; И. Султон . Аруз назарияси: “Адабиёт назарияси”, Тошкент., “Ўsитувчи”, 1980; У. Т?йчиев . Ўзбек поэзиясида аруз системаси, Т. , “Фан”, 1979; А. Рустамов. Аруз Ҳаsида суҲбатлар, Т. , 1972 , А. ҲожиаҲмедов. Мактабда аруз вазнини њ?ганиш, Т.; “Ўsитувчи”, 1978; А. АбдураҲмонов . Аруз назарияси, Х?жанд , 1993 ва ш.к.

1 Қаранг: Н. Шукуров, Н. Ҳотамов, Ш. Холматов, М. Маҳмудов. Адабиётшуносликка кириш, Т., “Ўқитувчи ”, 1984, 179 - б.

1 Ўзбек тили стилистикаси, Т., “Ўқитувчи”, 1993, 6-36-бетлар.

1 Исомиддин Ёрматов. Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси бадиияти (Ўқув қўлланма), -Т.: 1994, 132-бет.

1 Р.Мусулмониён. Назарияи адабиёт, китоби дарсй, Душанбе, “Маориф”, 1990, с- 131.

1 Адабий тур ва жанрлар. II ;жилд (Лирика), Т., “Фан”, 1992, 54-55-бетлар.

1 Иззат Султон . Адабиёт назарияси, Т., “Ўқитувчи”, 1980, 260-бет.

1 “Алпомиш”- Ўзбек халқ қаҳрамонлик эпоси, Т., “Фан”, 1999, 133-бет (бундан кейинги иsтибосларда саҳифаларнигина кўрсатамиз).

1 Қаранг: Адабий тур ва жанрлар, Т., “Фан”, 1991, I том, 18- бет.

2 Қаранг: Шу асар, 19- бет.

1 А.Каттабеков. Тарих сабоқлари, Т., Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986, 280- бет.

1 У.Норматов. Жанр имкониятлари, Т., Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1970, 14-17 –бетлар.

1 Абдулла Қодирий. Кичик асарлар. Т., Ғафур Ғулом номидаги Бадиий адабиёт нашриёти, 1969, 201-202 –бетлар.

1 Очил Тоғаев. Публицистика жанрлари, Т., “Ўқитувчи”, 1976, 62-бет.

1 Қаранг: Т.Бобоев. Адабиётшуносликка кириш, Т., “Ўқитувчи”, 1979, 226-бет.

1 Н.Ҳотамов, Б.Саримсоқов. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати, Т., “Ўқитувчи”, 1979, 188-бет.

1 Художественый метод и творческая индивидуальность писателя, М., 1964, стр. 234.

1 Анна Ахматова. Не тайны и не печали... Т.. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1988, стр.9

1 А. Навоий. МАТ, Саккизинчи том, Т., “Фан”, 1991, 441-б.Download 0.93 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat