Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.52 Mb.
bet8/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

9-SINF O'ZBEKISTON TARIXI
 1. XIX asrning o'rtalarida Qo'qon xonligida qanday jazolar mavjud bo'lgan?!) zindonga tashlash; 2) kanaxonaga umrbod qamash; 3) jismoniy jazolar; 4) jarimalar; 5) o'lim jazosi; 6) xotinlar eriga xiyonati uchun vlomon tomonidan toshbo'ron qilinganlar; 7) fatvo chiqarilgan; 8) barchani ishtirokida ogohlantirilgan; 9) ahloq tuzatish; 10) m&muriy jazo.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6 ‘

 2. XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyoda nishabligi katta va tezoqar tog' daryolarrva soylarda qanday suv chiqarish tizimi ishlatilar edi?S) sepoya suvko 'targichlari

 3. XIX asr o 'rtalarida O 'rta Osiyoda shox-shabbali to 'g 'onlar qanday daryolarda suvayirishga mo 'ljallangan?B) oqimi mo 'tadil

 4. XIX asr o'rtalarida Amudaryodek chuqur va tezoqar daryolarda qanday suv chiqarish tizimi ishlatilar edi?D) ko'p tarmoqli suvayirg'chlar

 5. XIX asr o'rtalarida O'rta Osiyoda qaysi sabab ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishiga halaqit berdi va O'rta Osiyo davlatlari taraqqiyotiga to'g'anoq bo'ldi?S) mavjudbo'lgan ishlab chiqarish usullari

 6. Qaysi hodisa XIXasr o'rtalarida O'rta Osiyo davlatlarida tovar-pul munosabatlari rivojlanishi jarayonini jadallashtirdi, ichki bozorni shakllantirdi, mehnat taqsimotini va shaharning qishloqdan ajralib chiqishini tezlashtirishga imkoniyat yaratdi?A) O'rta Osiyo davlatlari jahon savdosiga tortila boshlashi

 7. XIX asr boshida Angliyaning qaysi kompaniyasi O'rta Osiyoda monopol huhnronlik o'rnatish uchun boshqa davlatlarda sotilayotgan narxlardan past narxdagi mollarni olib kela boshladi?S) Ost-Ind

 8. Berdaq o z asarlarida qanday g 'oyalarni ifodalaydi?D) adolat, tenghuquqlik, insonparvarlik, vatanparvarlik

 9. Qo'qon xonligida bunyod etilgan me'moriy obidalarniyillarni to'g'ri ko'rsatilgan holda qayd eting.l) Xudoyorxon saroyi; 2) Hazrati Kalon Sohib madrasasi; 3) Hokim oyim madrasasi; 4) Sulton Murodbek madrasasi; 5) Andijondagi Jomiy madrasasi 1863-1870-yillarda; b) 1862-yil; v) 1870; g) 1872-yil; d) 1877-yil S) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 10. XIXasrda O'rta Osiyoning qayerida uy devorlariniganch o'ymakorligi namunalari bilan, uy shiftlarini esayorqin ranglardagi naqshlar bilan bezaganlar?B) Farg'onada

 11. XIX asrda Samarqand va Buxoroda uylar qanday bezatilgan?D) o 'ymakor ustunlik ayvonlar qurilib, devorlar ganch namunalari

 12. XIXasrda O'rta Osiyoning qayerida uylaryopiq hovli usulida, atroflga naqshinkazustunli ayvonlar qurilgan?A) Xivada

 13. 14. BuyukBritaniya tomonidan O'rta Osiyagajo'natilgan elchilariniyillari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. 1) M.Murkroft; 2)ji.Byoms; 3) D.Ebbot; 4) D. Volf ~ a) 1824-yil; b) 1832-yil; v) 1843-yil; g) 1843-yil noyabrA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 14. Rossiya imperiyasining O 'rta Osiyoga mustamlaka bosqinchiligini boshlash uchun asosiy sabablarni qayd eting. 1) mol sotish uchun yangi bozorlarni izlab toppish; 2) sanoat uchun yangi xomashyo manbalarini axtarish; 3) Buyuk Britaniyani siqib chiqarish uchun Hindistonga olib boradigan yangi yo'lni izlab topish; 4) O'rta Osiyoning bozor sifatidagi ahamiyati ortishi; 5) O'rta Osiyoda ingliz savdosi ortib borishi; 6) BuyukBritaniyaning Afg'oniston chegaralaridapaydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik. S) 1, 2. 3

 15. Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olinishining bosqichida 1865-yildan 1868-yilgacha bo'lib o'tgan voqelarni qayd eting.A) Qo 'qon xonligi va Buxoro amirligiga qarshi bosqinchilik harakatlar olib borildi.

 16. Rossiya imperiyasi tomonidan O'rta Osiyoni bosib olinishining bosqichining voqelari bilan yillarini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Qo'qon xonligining shimoliy viloyatlari bosib olinishi va Toshkentni zabt etishga urindi, bosib olingan hududlarda Orenburg general-gubernatorligi tarkibida Turkision viloyati tuzildi; 2) Qo'qon xonligLya Buxoro amirligiga qarshi bosqinchilik harakatlar olib borildi; 3) Xiva xonligi bosib olindi va Qo 'qon xonligi tugatildi; 4) jangovar harakatlar asosan hozirgi Turbnaniston hududida olib borildi.

  1. 1847-yildan 1864-yilgacha; b) 1865-yildan 1868-yilgacha; v) 1873-yildan 1879-yilgacha; g) 1880-yil oxiridan 1885-yilgachaD) •, 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 17. Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilganda Rossiya qayerlarga yo'lak ochdi?D) Kaspiy dengizi sohillariga, Afg'oniston, Xitoy, Eron bilan chegaralarga

 18. 1868-yil 2-mayda Kaufman amir Muzaffarga qanday mazmunda maktub yo'lladi?D) Samarqand bekligini berish, "harbiy xarajatlarni" to'lash va 1865-yildan buyon Turkiston o'lkasida qo'lga kiritilgan barcha narsaniRossiyaniki deb e'tirofetish sharti bilan sulh tuzishni taklifqilib

 19. Podsho Rossiyasi bosqinchilik siyosatining ikkinchi bosqichi nima bilan yakuhlandi?A) Amir Muzqffar mag'lubiyatni tan olishga va amirlik bilan Turkiston general-gubernatorligi o'rtasidagi yangi chegaralar to-'g'risidagi Kaufman tomonidan taklif etilgan''shartnomani imzolashi bilan

 20. KaufmanningXivaxonligidagi qarorgohi qayerdajoylashgan edi?D) Gandimiyon qishlog'ida

 21. Qo'qonda Xudoyorxonga qarshi qo'zg'alon ko'tarilgan qo'zg'alonchilar qaysi shaharlarni egallashdi?A) O'sh, Namangan, Andijon, '

 22. Asaka shaharlarini „,_ ,/

 23. Qo 'qon xonligining qayerlarida bo 'lib o 'tgan janglarda podsho qo 'shinlarinijag ustunligi ma 'lum bo 'Idi va Nasriddinbek mag 'lubiyatg:; uchradi?D) Marg'ilon, Mingtepa, Qorasuvyaqinida

 24. Quyidagi voqealardan qay biri aynan bir yilda sodir bo'ldi? D) Nasriddinbek Kaufman bilan shartnoma imzoladi va Turkiston general-gubernatorligi tarkibida Namangan bo 'limi tuzildi.

 25. Ayni bir yilda bo'lib o'tgan voqealarni qayd eting.A) Angliya Afg'oniston hududining bir qismini bosib oldi va Krasnovodskdan general I. Lazerev qo 'mondonligi ostidagi harbiy qo 'shin zudlik bilan Ko 'ktepagajo 'natildi.

 26. Qaysi voqea bilan Rossiya imperiyasining O'rta Osiyo hududidagi bosqinchilik yurishining to'rtinchi bosqichi tugadi?S) turkman urug 'lari Rossiya imperiyasi qo 'shinlari tomonidan bo 'ysundirilishi bilan

 27. O'rta Osiyo xalqlarining Rossiya imperiyasiga qarshi kurashdagi mag'lubiyatining sabablari nimada edi? 1) Xiva, Buxoro, Qo'qon davlatlarining iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan zaifligi; 2) davlatlar o'rtasidd birlikyo'qligi; 3) o'zaro ziddiyatlari; 4) davlatlardagi hukmronlik (boshqaruv)ning zo'ravonlik xususiyati hukumatda ichki dushmardar ko'payishiga olib kelganligi; 5) O'rta Osfyo davlatlari tashqi dunyodan ajralib qolganligi; 6) naturalx'o'jalikning hukmronligi.A) Jr^i'3, 4, 5

 28. Podsho Rossiyasi O'rta Osiyani bosib olgach Toshkentda joriy etilgan mahkama a'zolarini kimlar saylab qo'yishgan?A) chor ma 'muriyatiga taklif etilgan 200 dan ziyod boy-badavlat va nufuzli shaharliklar '•

 29. Turkiston general-gubernatorligi ma 'muriyjihatdan bo'linishning ketma-ketligini to'g'ri qayd eting.B) viloyat - uyezd- uchastkalar

 30. Rossiya imperiyasi hokimiyati O'rta Osiyoni o'z ichki mustamlakasiga aylantira oladigan tizimining jihatlari nimalardan iborat edi?l) to 'liq harbiy hukmronligini qaror toptirish; 2) o 'Ika iqtisodiy va siyosiy hayoti ustidan yalpi nazorat o 'rnatish; 3) Turkiston o 'Ikasi - Xiva, Buxoro va Qo 'qonni tashqi dunyodan tamomila yakkalab qo 'yish; 4) Rossiya imperiyasi tashqi davlat chegaralarini barpo etish yo 'li bilan har qanday iqtisodiy, madaniy va siyosiy aloqalarni to'xtatish; 5) o'lkada zamonaviy korxonalarni bunyod etish; 6) qishloq xo 'jaligida natural xo 'jaligiga barham berish. S) 1, 2, 3, 4

 31. 1886-yil 12-iyulda imperator Aleksandr III tasdiqlagan "Turkiston o'lkasini idora qilish to'g'risidagiyangi Nizom" qanday bo'limlardan iborat bo 'lgan?S) to 'rtta asosiy bo 'limdan iborat bo 'Igan: 1) o 'Ikaning ma 'muriy tuzilishi; 2) sud tuzilishi; 3) yer tuzilishi; 4) soliqlar va yig'imlar.

 32. 1886-yil 12-iyulda imperator Aleksandr III tasdiqlagan "Turkiston o'lkasini idora qilish to'g'risidagi yangi Nizom" nimalarni nazarda tutor edi?D) general-gubernatorlik hududiy birliklari nomlarini o'zgartirishni va ularni bundan keyin ham birxillashtirib borishni

 33. Ma 'lumki, Turldstonda rus aholisi mustamlakachilik boshqaravining jonli kuchini tashkil etgan. Quyidagi holatlardan qay biri rus aholisining o'lkada hukmron mavqei kafolati edi?D) Rossiya imperiyasi armiyasi

 34. Rossiya imperiyasining qaysi hujjati O'rta Osiyoning ko'chmanchi aholisiyashaydigan tumanlarida ko'chkindichilik zaxiralarini tashkil etish va keyinchalik mahalliy aholini siqib chiqarish maqsadlarida foydalanish uchun zamin yaratib bergan edi?A) "Turkiston o'lkasini idora qilish to 'g 'risidagi yangi Nizom "

 35. 1886-yildan amalga oshirilgan agrar islohot asosida qanday tadbirlar qo'llaaildi?!) yirik yer egaligi bekor qilindi; 2) yangi yer mulkdorlari yerdan foydalanganlik uchun davlat xazinasiga umumiy davlat solig'ini to'laydigan bo'ldi; 3) vaqfyerlari ulprda yashab turgan kishilarga tegdi; 4) yangi vaqf hujjatlarini tasdiqlash faqat general-gubernator roziligi bilan hamda vaqflarni davlat soliqlari va majburiyatlaridan ozod qilmasdan amalga oshirilar edi; 5) xususiy vaqfni tashkil etganyerlar xuddi amlokyerlari singari davlat solig'iga tortiladigan bo'ldi; 6) vaqf hujjatlarini e 'tirof etish, vaqf daromadlari to'g'ri ishlatilishi ustidan nazorat qilish va vaqflarni taftish qilish huquqi viloyatlar boshqaruvlariga o'tkazilgan edi.D) I, 2, 3, 4, 5, 6

 36. Podsho Rossiyasi Tur/astonda yer uchun asoratga soluvchi ijara shartlari joriy etib, paxtaga ... va oziq-ovqatga ... narxlar belgilandi.D) pasaytirilgan, oshirilgan

 37. 3 7. 1886-yilgi "Nizom " Turkiston o 'Ikasi sud tizimiga qanday o 'zgarishlar kiritdi?!) uyezd sudlari bekor qilindi va ularning o 'rniga shahar va zemstvo boshliqlari tomonidan tayinlanadigan uchastka mirovoy sudyalari (sudlari) tuzildi; 2) viloyat boshqaruvining sud bo'limlari viloyat sudlari bilan almashtirildi; 3) sud tergovchilari, viloyat prokurori va ularning yordamchisi lavozimlari joriy etildi; 4) viloyat sudlari jinoiy vafuqarolik ishlarini hal etar edi; 5) viloyat sudlari tugatildi va-ularning o'rniga Tashkent sudpalatasi tuzildi; 6) okrug sudlari joriy etildi. B) 1, 2,3, 4 ..._ ‘

 38. "Besh-bosh" shirkati Turkistonda yetishtiriladigan paxtaning nechafoizini sotib olar, qancha tonnagacha paxta tolasini tashib ketar va qanchapaxta urug'iga ishlov berardi?D) 30foiz, 80 ming tonna, 160 ming tonna

 39. Vadyayevlar Ivanovo-Voznesensk manufakturasininig tarkibiy qismini qayd eting.D) Farg'ona vodiysi paxta dalalari, temiryo'l, paxta tozalash zavodlari hamda Ivanovo- Voznesensk to 'qimachilikfabrikalari

 40. 1899-yil 20-iyunda Farg'ona vodiysida qanday voqea bo'lib o'tdi?S) yangi qo'zg'alon boshlandi

 41. 1914-yilda qoraqalpoqlar yashaydigan joylarda nechta umumta'lim maktabi bo'lgan va unda necha o'quvchi o'qir edi?S) to'rtta maktabda 200 nafar o'quvchi

 42. Qoraqalpoqlarda "jarmshi" nima?A) boylarningyordam sifatida o'z qarindoshlarigayerni hosilning tengyarmi hisobiga berishi

 43. Qoraqalpoqlarning qaysi libosi qoraqalpoq xalq dostoni "Qirqqiz"da kuylangan sak-massaget qabilalarining jangchi ayollari libosi an 'analarining aks-sadosi, deb taxmin qilishga asos bo'ladi?A) ko'kko'ylak

 44. Haykel nimalardan tashkil topgan?D) murakkab shakldagi og'ir yuqor+’-qismdan hamda zanjir, to^qa, bargsimoh popuk va qo 'ng 'iroqchalardan iborat shokiladan

 45. Qoraqalpoq adabiyotining yirik namoyondalarini yashab ijod etgan yillari bilan to'g'ri qayd etng.l) Kunxo'ja; 2) Otash Olshinboy; 3) Ajiniyoz Qosinboy o'g'li; 4) Berdaq

  1. 1799-1880-yillar; b) 1788-1875; v) 1824-1878-yillar; g) 1827-1900S) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 46. XIX asrning oxirida Buxoro amirligida o'quv muassasalari necha bosqichdan iborat edi?D) ikki: boshlang'ich - maktab va oliy -madrasadan

 47. Ahmad Danish mustabidning cheksiz hokimiyatiga qarshi chiqib, nimani tuzishni taklif etadi?A) davlat kengashi

 48. Ahmad Danish "Risolai tarixiya" yoki "Tarixi saltanati xonadoni mang'itiya" asarida asosiy e'tibor kimlar hukmronlik qilgan davr voqealariga bag 'ishlangan?D) amir Muzaffar va amir Abdulahad

 49. Ahmad Danish o 'z asarlarida nimaga da'vat etgan?D) o 'qish va bilim egallashga

 50. E'lon qilingan Buxoro amirining manifestida nimalar va'da qilingan edi?t) odil sudlov hamda xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asoslarini yaratish; 2) sanoat va savdoni rivojlantirish;'3) amaldorlarga xizmat yuzasidan vazifalarni ijro etganlik uchun qandaydir qo'shimcha muzd olish taqiqlangan holda davlat tomonidan qat'iy belgilab qo'yilgan maosh ta'sis etish; 4) foydali bilimlarni rivojlantirish va rag 'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko 'rish; 5) davlat xazinasi ta 'sis etishga va davlat ehtiyojlariga kirimlar va chiqimlar aniq hisoblab boriluvchi budjet belgilash; 6) bosmaxona ochish, zindonlardan mahbuslarni ozod qilish; 7) "tiniq flkrliva oqil" odamlardan "assambleya" (majlis) tuzuvchi "millafni saylash.8) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 51. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Xiva xonligida qaysi omillar tovar-pul munosabatlarining shitob bilan o'sishiga imkoniyat yaratib

 52. berdi?A) Rossiya, Buxoro, qozoq dashtlari va Eron bilan savdo munosabatlari rivojlanishi, ichki savdo-sotiq avj olishi va bozof munosabatlarijoriy etilishi -—_.

 53. XIXasr oxiri vaXXasr boshlaridaXiva 'xonligida Rossiya sanoat tovarlarining raqobati nimalarga olib keldi?!) bo'yoqchilqr soni keskin kamayib ketishiga; 2) mahalliy korxonalarning mis va cho 'yandan yasalgan l)uyumlariga talab pasayishiga; 3) mahalliy matolar, iplar, kulolchilik va misdan yasalgan buyumlarining ba 'zi turlari ishlab chiqarilishi kamayishiga; 4) zamonaviy korxonalarni bunyod etilishiga; 5) natural xo'jalikning yemirilishigaA) 1,2,3 ' .

 54. 53. XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida Xiva xonligida dehqonlarning kuchayib borayotgan noroziligi nimalarda namoyon bo 'lardi?!) soliqlarni to 'lashdan; 2) majburiyatlarni bajarishdan ommaviy bosh tortishda; 3) yirik zamindorlar yerlarini egallab olishda; 4) soliq yig'uvchilarga va xonlik ma'muriyatining boshqa vakillariga hujum qilishda; 5) shaharga ommaviy ko'chib borishda; 6) yerlarni y o'zboshimcha musodara qilishda.S) I, 2, 3, 4

 55. Qaysi voqea sabab Asfandiyorxon asosiy tayanchidan mahrum bo'ldi va bir necha vaqtyakkalanib qoldi?S) Rossiyadagi 1917-yilgiFevral inqilobidan keyin

 56. 1917-yil 5-aprelda Asfandiyorxonga yoshxivaliklar taqdim etgan islohotlar o'tkazish to'g'risidagi manifestda nimalar nazarda tutilgan edi?l) xon hokimiyati saqlangan, ammo Mahhamai adliya (Adliya mahkamasi. Majlis) va Idorai mashvarat (Nozirlar kengashi) bilan cheklangan konstitutsiyaviy monarxiyani tashkil etishni; 2) davlat mablag'lari-jarflanishi ustidan nazorat qilish uchun Moliya vazirligi; 3) suv taqsimotini isloh qilish; 4) xonlik hududida yangiusul maktablari ochilishi uchun qo 'mita tuzishni; 5) temiryo 'liar va pochta-telegraf tizimi qurilishini; 6) xon devoni saqlab qolingan, ammo amaldorlar davlat ta 'minotiga o 'tkazilishi mo 'Ijallangan; 7) yangicha milliy maktablarini tashkil qilish; 8) odil sudlov hamda xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asoslarini yaratish.A) 1, 2, 3, 4, 5

 57. Yoshxivaliklar o 'z dasturlariga qanday talablarni qo 'shgan holda qayta ko 'rib chiqdilar?!) monarxiyani tugatish; 2) yirik yer egalari yerlarini musodara qilish; 3) saylov organlarini tashkil etish; 4) Xiva xalqiga siyosiy erkinlik berish; 5) temiryo'llar va pochta-telegraf tizimi qurilishini; 6) xon devoni saqlab qolingan, ammo amaldorlar davlat ta'minotiga o'tkazilishi mo'ljallangan; 7) yangicha milliy maktablarini tashkil qilish; 8) odil sudlov hamda xiroj, zakot va boshqa soliqlarni undirishning barqaror asoslariniyaratish.S) 1, 2, 3, 4

 58. Sovetlarning birinchi Butunxorazm qurultoyida Xorazm Xalq Sovet Respublikasining qaysi organi oliy organ! deb tan olindi?A) xalq vakillari qurultoyi . "~

 59. Xiva xonligida qaysi shoir ma 'naviy-axloqiy kuchi, vatanparvarligi, ulug~ demokratik his-tuyg'ulari va xaloskorlik g'oyalaririi ifodalashda shoirlar orasida yetakchi o'rinni egallagan?B) Avaz O'tar o'g'li

 60. Xiva xonligidagi demokrat adiblar va shoirlarning yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Polvoniyoz Muhammad; 2) Otajon Abdalov; 3) Ahmadjon Tabibiy; 4) Berdaq; 5) Bayoniy; 6) Chokar. 7) Avaz O'tar o'g'li.

  1. 1825-1899-yillar; b) 1855-1927-yillar; v) 1869-1911-yillar; g) ]827-1900-yillar; d) 1870-1925-yillar; s) 1872-1952-yillar; e) 1884-1919-yillar.D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-s; 7-e

 61. Quyidagilardan qay birlari taniqli ma 'rifatparvarlar hisoblanar edi?S) Volter, Sh. Monteskye, J.J. Russo, J. Lokk, J. Kollinz

 62. Qaysi omillar jadidlarni birlashtirdi?A) axloq me'yorlarini takomillashtirish, taraqqiy etgan hayot uchun kurash, xalq hayotini yaxshilashga intilish

 63. Jadidlar milliy g'oya va milliy ongni shakllantirishda obyektiv manzarani haggoniy, to'g'ri aks ettiruvchi nimani yozib qoldirishga birinchi darajali ahamiyat berishardi?B)- tarixni

 64. Jadidlar tarixchilar nimalar to 'g 'risida yozishlari zarur, deb hisoblashardi?S) mamlakat ravnaqiga ko 'maklashgan real voqealar

 65. Jadidlarning fikricha, qaysi jihatlar tarixiy asarlarning chinakam mazmunini shakllantirishi lozim edi?B) taqdir mushtarakligi, birgalikdagi kurash mushtarakligi

 66. Jadidlarning asosiy xizmati nimalardan iborat bo'ldi?!) milliy istiqlol g'oyasiga asos soldilar; 2) Turkiston tarixining unutilgan qahramonona sahifalarini tiklab, tarixning tarbiyaviy ahamiyatini ko'rsatib berdilar; 3) mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni tinchyo'l bilan hal qilish usullarini- ishlab chiqdilar; 4) mavjud tuzumni yaxshilashning samarali usuli xalq maoriflni isloh qilish ekanligini; 5) bilim olish va ularni hayotga tatbiq etish zarurligini ko'rsatib berdilar; 6) zamonaviy korxonalarni bunyod etishni boshlab berdilar; 7) tashqi dunyo bilan madaniy-ma 'rifiy aloqalarga asos soldilar. A) 1, 2, 3, 4, 5

 67. Jadid maktablarida tahsil ko 'rgan quyidagi adiblarni yashab o 'tgan yillarini to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni ko 'rsating. 1) Hamza Haldmzoda Niyoziy; 2) G'afur G'ulom; 3) Uyg'un; 4) Muso Toshmuhammado'g'li Oybek. --..

  1. 1889-1929-yillar; b) 1903-1966-yillar; s) 1905-1990-yillar; d) 1905-1968-yillar.A) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d ,»

 68. Jadidlar maktabida ta'lim olgan quyidagilardan kimlar xalq maorifl sohasicjp halol mehnat qildilar?!) Abdurauf Fitrat; 2) Sadriddin Ayniy; 3) Abdulla Avloniy; 4) Mo'minjon Muhammadjon o'g'li; 5) FayzullaXo'jayev; 6) Botu; 7) Hamza Haldmzoda Niyoziy; 8) G'afur G'ulomA) 1, 2, 3, 4,5,6

 69. Turkistonda ilmiy tadqiqotlar olib borgan rossiyalik olimlarni yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Nikolay

 70. Alekseyevich Seversev; 2) Pyotr Petrovich Semyonov-Tyanshanskiy; 3) Aleksey Pavlovich Fedchenko; 4) Ivan Vasilyevich Mushketov. a) 1827-1885-yillar; b) 1827-1914-yillar; v) 1841-1873-yillar; d) 1850-1902-yillarD) 1-a; 2-b; 3-v; 4-d

 71. XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida Turkistonda rossiyalik olimlardan kimlar tarixiy fanlar rivojiga hissa qo'shdilar?A) N.S. Likoshin, N.A. Mayev, N.I. Veselovskiy, V.P. Nalivkin, V.V. Bartold, N.G. Mallitskiy, A.A. Semyonov

 72. Rossiyalik olimlardan kimlar XIX asrning oxiri - XX asrning boshlarida Turkistonda geograftk tadqiqotlar olib bordilar?D) A.P. Fedchenko, I. V. Mushketov

 73. Monopolistik kapitalizm erkin kapitalizm bosqichidan quyidagi qaysi asosiy belgilari bilan ajralib turadi?!) ishlab chiqarish sohasida monopoliyalarning vujudga kelganligi; 2) moliya oligarxiyasining vujudga kelganligi; 3) chetga kapital chiqarishning muhim ahamiyat kasb etishi; 4) xalqaro monopoliyalarning dunyoni bo'lib olishi; 5) dunyoni industrial davlatlar tomonidan hududiy jihatdan taqsimlab olishning tugallanishi; 6) xususiy mulkdan va yollanma mehnatdan foydalanishda kishilarga keng erkinlik berganligi; 7) kishini kishiga qonun bilan majburlab bog'lab qo'ygan; 8) mulkchilik, ishlab chiqarish hamda taqsimot shakllari qat'iy belgilab qo'yiladigan, o'zgarmas, turg'un jamiyatligiA) 1, 2, 3, 4, 5

 74. Qanday jarayon bank faoliyatida kapitalning markazlashuviga olib keldi?D) ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvi va sanoatning monopoliyalashuvi ' '~-

 75. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida moliya kapitali qay tariqa vujudga keldi?D) bank /Capital! bilan sanoat kapitalining birlashib ketishi natijasida

 76. Qay tariqa xalqaro monopoliyalar vujudga kelgan?S) eng yirik monopoliyalar, moliya oligarxiyasining turli guruhlari bozorlar, xomashyo manbalari ustidan nazorat o 'rnatishga intilishi natijasida

 77. 5. Qaysi hoi industrial davlatlar o'rtasida dunyoni hududiy jihatdan bo'lib olishni tezlashtirdi?D) moliya oligarxiyasi qudratining

 78. mustahkamlanishi bilan industrial davlatlarning o z mustamlakalarini kengaytirishga intilishlari

 79. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida qurollanish poygasiga katta ta 'sir ko 'rsatgan omillarni qayd eting. 1) mustamlakalarni va ta 'sir doiralarni qayta bo'lish; 2) Yevropa davlatlari o'rtasidagi hududiy nizolar; 3) Yevropa davlatlarining bir-biridan iqtisodiy hamda harbiy-strategih ustunlikka erishish uchun kurashi; 4) eng yirik monopoliyalar, moliyq oligarxiyasining turli guruhlari bozorlar, xomashyo manbalari ustidan nazorat o'rnatishga intilishi; 5) kartel qudratining mustahkamlanishi; 6) monopoliyalar, moliya oligarxiyasi chetga kapital chiqarishga intilishlari.A) 1, 2, 3

 80. Monopolistik kapitalizmning vujudga kelishi qanday oqibatlarga olib keldi?!) ishlab chiqarishga yangi texnika va texnoligiyalarni yanada

 81. kengroq joriy etishga imkoniyat yaratdi; 2) jamiyatning juda ozchilik guruhi qo'lida ulkan hokimiyat to'planishiga olib keldi; 3) qirg'inbarot

 82. mustamlakachilik urushlarini kuchaytirdi; 4) mehnat unumdorligining keskin oshishini ta 'minladi; 5) monopoliyalar, moliya oligarxiyasi chetga

 83. y tovarlarni chiqarishga alohida ahamiyat kasb eta boshladi; 6) industrial davlatlaming o 'z mustamlakalarini kengaytirishga intilishlari yanada

 84. kuchaydi; 7) ishlab chiqarishning konsentratsiyalashuvi va sanoatning monopoliyalashuvining kuchayishi.D) 1, 2, 3, 4

 85. Qaysi atama maqsadli pul jamg'armalarini vujudga keltiruvchi, jamlash, taqsimlash va ishlatish bilan bog'liq munosabatlarni bildiradi?B) moliya . ~—•-

 86. 9. Qaysi atama italyancha qog'oz, hujjat ma 'nosini beradi?S) kartel -’-••• ‘

 87. Quyidagi qaysi atama ishtirok, manfaat ma 'nolarini bildiradi?B) konsern

 88. Industrial sivilizatsiyaning belgilarini qayd eting. 1) shaharlarning juda tez o'sishi; 2) kichik shaharchalarda mayda savdogarlar va hunarmandchilik ishlab chiqarishiningpasayib ketishi; 3) transportdagi o'zgarishlar; 4) temiryo'llar qurilishi; 5) sanoat markazlarining yirik' shaharlarga ko'chishi; 6) mamlakat ichidagi migratsiya; 7) xotin-qizlar ozodligi va mustaqilligi g'oyalari; 8) xotin-qizlarning teng huquqlilik uchun kurashlari; 9) burjuaziya sinflning iqtisodiy hayotda muhim rol o'ynashi; 10) jamiyatning juda ozchilik guruhi qo'lida ulkan hokimiyatning to'planishi.B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 89. Qaysi omil industrlashning asosini yaratgan?D) sanoat to 'ntarishi, fabrika-zavod ishlab chiqarishi

 90. 1851-1901-yillar oralig'ida industrial mamlakatlarda shahar aholisi o'sishi to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l) Buyuk Britaniya; 2) Fransiya; 3) Germaniya; 4) AQSh

  1. 50,1 foizdan 70,0 foizga; b) 25,5 foizdan 40,1-foizga; v) 25 foizdan 54,3 foizga; g) 12,5 foizdan 40,OfoizgaA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-glJ London; 2) Parij; 3) Berlin; 4) Sankt-Peterburg

  2. 865 mingdan 4 mln. 536 ming; b) 547 mingdan 2 mln. 714 ming; v) 172 mingdan 1 mln. 437 ming; g) 227 mingdan 2 mln. 364 mingD) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

   Katalog: ld
   ld -> Jahon tarixi
   ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
   ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
   ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
   ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
   ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
   ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
   ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
   ld -> Muhtaram do‘stlar!
   ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

   Download 0.52 Mb.

   Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat