Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S ajnabiylar Spartaga kiritilmaganDownload 0.52 Mb.
bet10/11
Sana11.01.2017
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 • Vengriya Sotsial-demokratik partiyasining "prinsiplar deklaratsiyasi" dasturida nima ta'kidlab o'tilgan edi?S) kapitalistik ekspluatatsiyaga qarshi, ishlab chiqarish vositalarini umumlashtirish uchun kurash zarurligi

 • Quyidagi ko'rsatilgan qaysi omil Italiyani to'la birlashtirish yo'lidagi oxirgi to'siqni bartaraf etishga imkon berdi?D) Fransiyaning Prussiya bilan urushda yengilishi

 • XIX asr oxirida Italiyada qabul qilingan Konstitutsiyada nimalar e'tir of etildi? D) barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi, uy-joy daxlsizligi, so'z va matbuot erkinligi, yig'ilish o'tkazish huquqi

 • Qaysi omil Italiyada kapitalistik tuzumni barqaror qilish jarayonini tezlashtirish uchun qulay sharoit yaratib berdi?A) Italiyaning milliy davlat bo lib birlashtirilishi

 • Italiyada tashkil topgan kartel va aksiyadorlik jamiyatlariniyillarini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping. 1) chr'yan va po'lat British kartell; 2)

 • qand ishlab chiqarish kartell; 3) "Montekatini", "Pirelli", "Ansaldo", 'Edison" aksiyadorlikjamiyatlari; 4) "Fiat" a) 1902-yilda; b) 1904-yilda; s) XlXasrning 90-yillarida; d) 1906-yildaA) 1-a; 2-b; 3-s; 4-d

 • Bosh vazir J.Jolitti davrida qanday qonunlar chiqdi?A) kasaba uyushmalari tuzilishiga, ish tashlash o 'tkazilishiga ruxsat etuvchi, tungi smenada bolalar va ayollar mehnatidanfoydalanmaslik, saylovchilaming mulk va savodxonlik senzini bekor qilish haqida

 • XIX asrning oxiri - XX asr boshlarida qaysi hoi Italiyaning qo'shni davlatlar, bilan munosabatlarini yomonlashtirdi?B)-' irredentizm tarafdorlarining ta 'sirini kuchayishi ••’•

 • Qaysi hoi Rossiya-Bolgariya diplomatik munosabatlarining uzulishiga olib keldi?D) Bolgariyada hokimiyat S.Stambolov boshchiligida Davlat Kengashi qo'liga o'tishi

 • Meydzi islohotlari davrida qanday islohotlar amalga oshirildi?!) ishlab chiqarish kuchlarining rivojiga to'sqinlik qiluvchi qonun va tartiblar bekor qilindi; 2) Yaponiyani Yevropa bilan "yaqinlashtirish" siyosatiniyuritildi; 3) mamlakatdayagonapul birligi (ienjjoriy etildi; 4) ayrim-ayrim hokimliklar chegaralaridagi bojxonalar va boshqa to 'siqlar olib tashlandi; 5) yo 'llarda dehqonlarning shaharga qochib ketishiga qarshi, ularni tutibjoyiga qaytarish uchun qo 'yilgan poyloqchilik manzillari tugatildi; 6) "to 'rt tabaqa " haqidagi qonun bekor qilindi; 7) huquqsiz quyi tabaqa haqidagi qonun bekor qilindi; 8) mamlakatda alohida feodal mulklar tizimi, hokimliklar tugatilib, 75 ta viloyat tuzildi; 9) yalpi harbiy xizmat haqida qonun qabul qilindi; 10) shaharlarga bozorlar ochish huquqi berildi; 11) shaharlarning tashqi savdo faoliyati rag'batlantirildi; 12) qo'riqyerlar ochish hisobiga dehqonchilikqiluvchilarni rag'batlantirdi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Meydzi islohotlari davrida qaysi tadbir mamlakat miqyosida savdo-iqtisodiy aloqalarga kengyo'l ochdi?S) ayrim hokimliklar chegaralaridagi bojxonalar va boshqa to 'siqlar olib tashlanishi

 • 1900-1913-yillarda sanoat ishlab chiqarishi quyidagi davlatlarda qancha foiz o'sdi?!) AQSh; 2) Germaniya; 3) Fransiya; 4) Angliya; 5)

 • Yaponiya. a) 85 foiz; b) 54 foiz; v) 51 foiz; g) 25 foiz; d) ISlfoizA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

 • Yaponiyada 1875-yilda bo'lib o'tgan voqealarni qayd eting.l) AQSh Yaponiyani tan olib, unga mustamlakachilik ishlarida "madad qo'li"ni cho 'zdi; 2) Yaponiya Janubiy Saxalin hisobiga Kuril orollarini Rossiyadan ajratib, o 'ziga qo 'shib oldi; 3) Yaponiya Koreyaga hujum qildi va Kanxva orolini bosib oldi; 4) yaponlar uchun Koreya "ochiq " mamlakat deb e 'Ion qilindi; 5) Yaponiya Tayvan oroliga hujum qildi.D) I, 2, 3

 • Simonosekisulhiga ko'ra ...1) Xitoy Koreyaning mustaqilligini tan oldi; 2) Lyaodun, Tayvan, Penxu (Peskador) orollarini Yaponiyaga berdi; 3) Xitoy Yaponiyaga katta miqdorda tovon to'lashga majbur etildi; 4) Yaponiya o'z savdasi uchun Xitoyni "ochib" qo'yish, Xitoy hududidayangi sanoat korxonalarini qurish va ulardan foydalanish huquqini oldi; 5) o'zining Port-Arturva Dalniy hamda bujoylarda bo'lgan barcha mol-mulkini ijaraga berish huquqidan batamom voz kechdi; 6) Xuanchenzi stansiyasrb'ilan (Sharqiy Xitoy temiryo'lida) Port-Artur o'rtasidagi temiryo 'Ini barcha parovoz va vagonlari, toshko 'mir konlari bilan birga Tokioga berdi.S) I, 2, 3, 4

 • Quyidagi voqealardan qay biri Yaponiyani monopolistik kapitalizm yo 'liga olib kirdi?S) Yaponiya-Xitoy urushi

 • Yaponiya-Xitoy urushi Yaponiya uchun qanday oqibatlarga olib keldi?B) Yaponiyani monopolistik kapitalizm yo 'liga olib kirdi, Uzoq Sharqda uning harakatlari erkinlashdi, G'arb davlatlari bilan Yaponiya o'rtasida noteng iqtisodiy bitimlaming bekor qilinishiga

 • Uzoq Sharqdagi kuchlar nisbatini Yaponiya foydasiga keskin ravishda o'zgartiribyuborishiga olib kelgan voqeani qaydeting.B) Rossiya bilan Mo'g'uliston va Manjuriyada "ta'sir zonalari"ni bo'lib olish haqidagi bitimlarni tuzilishi

 • XIX asrning oxirida Xitoyning qaysi hududlari chet el davlatlari tomonidan bosib olinganligini to'g'ri ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.l)

 • Germaniya; 2) Fransiya; 3) Rossiya; 4) Angliya; 5) Yaponiya a) Szyaochjouvan ko'rfazi, Shandun viloyatini o'z ta'sir doirasiga kiritdi; b) Suamchjuvan ko'rfazini, Yunan viloyatida o'z ta'sirini o'tkaza

 • boshladi; v) Port-Artur; g) Veyxay porti, Yanszi daryosi havzasi ta 'sir doirasida; d) F,utsziyan viloyati.D) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d ^

 • "Ixetuan" qanday shiori ostida ish ko'rardi?B) "Manjur sinlarini haydab chiqaramiz, chet elliklarniyo'qotamiz"

 • Intervensiyada qatnashgan davlatlar bilan Xitoy imzolagan shartnomada qanday masalalar ko'zda tutilgan?!) qo'zg'olonda qatnashgan mansabdor shaxslarni qatl etish yoki surgun qilish; 2) Pekin bilan dengiz sohili o 'rtasidagi yo 'llarni muhofaza qilish uchun ajnabiy davlatlarga , Xitoyda o'z qo'shinlarini saqlashga ruxsat berildi; 3) Xitoy chet el interventlariga 33 mln. dollar tovon to'lashga majbur etildi; 4) Xitoyga qurol-aslaha kiritish taqiqlandi; 5) ajnabiylarning Xitoydagi imtiyozlari ko'paydi; 5) Xitoyda parlament joriy etish; 6) Yevropa davlatlari uchun Xitoyning barchaportlarini ochib qo'yish.A) 1, 2, 3, 4

 • Xitoyda Millat Majlisi vaqtincha qabul qilgan Konstitutsiyasida yerga egalik qilishda teng huquqli bo'lish o'z aksini topmaganligini asosiy sababi nimada edi?D) yerga egalik qilishda teng huquqqa ega bo'lishga qarshi kuchlarning katta mavqega ega bo'lganligi

 • Qaysi voqeadan so'ng xorijiy davlatlar Xitoy Respublikasini tan olganliklarini ma'lum qildilar?B) Yuan Shikay buyuk davlatlar bilan yangi asoratli qarz to'g'risida shartnoma imzolaganidan so'ng

 • Qaysi hoi amalda "Sinxay inqilobi"ning mag'lubiyati edi?l) Yangi Xitoy Konstitutsiyasining qabul qilinishi; 2) Yuan Shikay Prezident sifatida cheklanmagan hokimiyatga ega bo'lishi; 3) harbiy diktatura o'rnatilishi; 4) Respublika boshqaruv organlari tugatilishi; 5) rivojlangan xorijiy davlatlarning Xitoyning ichki ishlariga o z bilganicha aralashishi; 6) Sun Yat Sen prezidentlik lavozimini Yuan Shikayga topshirishi.D) 1, 2, 3, 4

 • Min sulolasiqay tariqa barham topgan?B) 1628-1645-yillarda bo'lib o'tgan dehqonlar urushi natijasida

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Hindistonning qishloq xo'jaligida vujudga kelgdn ixtisoslashuvni to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l)

 • Bengaliya; 2) Assam; 3) Bombey va Markaziy Hindiston; 4) Panjob a) kanop; b) choy; v)paxta; g) bo'g'doyD) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g 114yl893-1907-yillarda temiryo'liar bo'yicha ingliz kapitali... foizga, xususiy kompaniyalarda ..., banklarda ... foizgacha o'sdi.D) 56, 23, 95

 • 115. Hindiston Milliy Kongressi dastlabkipaytda qanday mo'tadil talablarni ilgari surdi?A) chetdan keltiriladigan ip-gazlamalarga boj belgilash, mahalliy vakillik muassasalarining huquqini kengaytirish, hindlarni boshqarish ishlariga jalb etish, texnik ta 'limni uyushtirish

 • 116. Hindiston Milliy Kongressining sol oqimining rahbari Tilak nimaga chaqirdi?A) ingliz mollaridan va ingliz boshqaruvidan voz kechishga, boshqaruvni hindlashtirishga, mahalliy millatni fabrika va zavod qurishga

 • 117. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Eron zamindorlari, savdogarlari va sudxo'rlari nimalarni talab qildilar?!) shoh hokimiyatini cheklab qo 'yishni; 2) o 'z mulklarining daxlsiz bo 'lishini; 3) gubernatorlar va xonlar o 'zboshimchaligiga barham berishni; 4) eronlik sarmoyadorlaming huquqlarini chet ellik kapital egalari bilan teng qilib qo'yilishini; 5) konstitutsiyaviy monarxiyani barpo qilishni; 6) barcha fuqarolarning tengligi va turli demokratik erkinliklarni.S) 1, 2, 3, 4

 • 118. Qaysi holatlar Eronda 1905-yili inqilobiy harakat boshlanishiga sabab bo 'ldi?S) ichki ijtimoiy ziddiyatlar, tashqi iqtisodiy va siyosiy siquvlar

 • 119. Eron shohi Muzaffariddin tasdiqlagan Konstitutsiyaning birinchi qismida shohga qanday huquq berildi?D) barcha qonunlarni tasdiqlash, budjet qabul qilish, uning ijrosini nazorat qilish

 • 120. Eron shohi Muzaffariddin tasdiqlagan Konstitutsiyaning birinchi qismida quyidagi holatlardan qay birida Majlisning roziligi olinishi belgilab qo 'yildi?A) chet elliklar bilan tuziladigan iqtisodiy bitimlarga

 • 121. Erondagi 1905-1911-yillar inqilobi qanday ahamiyatga ega bo'ldi? D) feodal-monarxiya tuzumidan konstitutsiyaviy monarxiyaga o'tish bosqichi bo 'Iganligi

 • 122. Qaysi hoi Angliyaga Afg'onistonga qarshi bosqinchilik urushi ochishga bahona bo'ldi?A) Sheralixon ingliz missiyasini Kabul shahrida qabul qilishdan bosh tortishi •-...

 • 723. Afg'on amiri Abdurahmon mamlakatda qanday tadbirlarni amalga oshirdi?!) mamJakatda "yopiq" siyosat olib bordi; 2) mamlakatni siyosiy jihatdan birlashtirish uchun kurash olib bordi; 3) ma 'muriy politsiya apparati (boshqarmasi) tuzildi; 4) xazinaga soliqlar tushishi birmuncha yaxshilandi; 5) karvon yo 'llari xavfsizligi bir qadar ta 'minlandi; 6) qaroqchilar shafqatsizjazolanadigan bo 'Idi; 7) diniy ulamolarni o 'z taraflda tutish uchun ularga maosh belgiladi; 8) vaqf mulkini qisman davlatga o'tkazdi; 9) yagona pul birligi, mamlakat uchun bir xil tosh-tarozi va uzunlik o'lchovlari joriy qilindi; 10) dunyoviy ta'limni joriy etildi; 11) yagona soliq joriy qilildi; 12) kacaba uyushmalarini birlashtirish va namoyshlarga ruxsat berildi.A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • 124. Den missiyasi Afg'onistonga nimalarni taklifqiladi?S) tashqisavdo Angliya nazoratida bo'lmog'i, mamlakatda inglizlarning temiryo'l qurishiga rozilik berish, inglizfuqarolarining Afg'onistonga erkin kirib-chiqishiga ruxsat berish

 • 125. Turlayada ilk bar qabul qilingan Konstitutsiyaga ko'ra qanday parlament joriy etildi?A) ikkipalatali: quyipalata Deputatlar palata vayuqori palata Senat

 • 126. Turkiyaning qaysipartiyasi "Yosh turldar"nixudosizlikda aybladi?D) "Ittihodi Muhammadi"

 • 127. Qaysi voqea sabab Turkiya Bolqondagi ta 'siridan deyarli to'la ajraldi?S) 1 va 2-Bolqon urushlarida

 • 128. Qaysi hodisa "Hurriyat va birdamlik" hukumatini og'ir ahvolga solib qo'ydi?S) 1 va" 2-Bolqon urushlari

 • 129. "Yosh turklar" birinchi qurultoyida qanday qaror qabul qilindi?A) bekor qilingan Konstitutsiyani tiklash haqida

 • Qaysi voqea sabab Turkiya Bolqondagi ta 'siridan deyarli to'la ajraldi?S) 1 va 2-Bolqon urushlarida

 • Germaniya qachondan Turkiya imperiyasining bo 'linishiga qarshi chiqa boshladi?A) 1913-yildan keyin

 • XIX asr oxirida G 'arbiy Yevropa mustamlakalariga aylangan Afrika davlatlarining to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorini qayd qiling. 1) Misr va Sudan;

 • 2) Tunis, Jazoir va Marokash; 3) Marokashning bir qismi; 4) Liviya. a) Angliya; b) Fransiya; v) Ispaniya; g) Italiya.A) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g

 • Ma'lumki, Efiopiya hukmdori Yo'xonni Abdullohga murojaat qilib, umumiy dushmanga qarshi birgalikda kurashga chaqirdi. Lekin, Abdulloh buning evaziga Yo'xonnidan nima talab qildi?D) islomga o'tishini

 • "Yosh Jazoir"partiyasi qanday talablarni qo'ydi?S) sud ishlaridajazoirliklar uchun "mahalliy kodeks" nomli kamsituvchi tartibni, bekor qilish, soliq olishdajazoirliklar vayevropaliklarni tenglashtirish, xalq maorifmi kengaytirish, arablar uchun saylanadigan lavozimlarni ko'paytirish

 • XXasr boshlarida Sharqiy Afrikada Fransiyaning mustamlakalarini qayd eting.l) Gambiya; 2) Syerra-Leone; 3) Oltin qirg'oq; 4) Nigeriya; 5) Senegal; 6) Fransiya Gvineyasi; 7) Fil Suyagi Qirg'og'i; 8) Dogomeya; 9) Togo; 10) Kamerun; 11) Buganda; 12) Bunoro. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 • 1879-yilda zuluslar hukmdoriKetchvayo ...A) uch to'qnashuv davomida inglizlarning 20 ming kishilikarmiyasini yakson qilib tashladi.

 • Quyidagi misralar afrikalikyo'lboshchilardan qay biriga tegishli?

 • Chavandozlar! Qani, otlaning darhol,

 • barchagayetarli o'q-dori, qurol.

 • Asia ikki qilmang sardorning so 'zin,

 • Tundayo'l bosing-u, tongda o'q uzing. ——-..

 • G'aflatda qoldiringdushmanni har kez, ,

 • lekin chekinmoqni o'ylamang hargiz.

 • Dunyoda bo'lmagan, bo'lmaydi hech ham,

 • G'alaba ta 'midin shirinroq bir ta 'm.S) Xendrik Vitboy

 • Ma'lumki, serbiyalik mulatchi tomonidan Sarayevoda Avstriya-Vengriya taxti vorisi F. Ferdinand o'ldirilgach, Avstriya-Vengriya hukumati Serbiyaga juda haqoratli talablar qo'yilgan ultimatum yubordi. Serbiya hukumati ultimatumning qaysi talabiga rozilik bermagan?B) suiqasd yuzasidan o'tkaziladigan tergoV ishlarini Avstriya-Vengriya davlat huquqiy idoralari olib borishiga

 • Ijahon urushi davrida Germaniya armiyasi tuzganyashin tezligida g'alabaga erishish rejasiga ko'ra ...D) Germaniya armiyasi betarafBelgiya, hududi orqali Fransiyaga hujum qilishi, Germaniya-Fransiya chegarasida to'plangan Fransiya armiyasini qurshab olib, uni kuzgacha tor-mor etishi va shu orqali Fransiyaning taslim bo 'lishiga erishishi, so 'ngra qisqa vaqt ichida Rossiyani ham tor-mor keltirish mo 'Ijallangan edi.

 • Nima sababdan Shliffen rejasi amalga oshmay qoldi?B) Fransiya hukumatining iltimosiga ko'ra Rossiyaning Germaniya va Avstriya-Vengriyagaqarshiboshlagan hujumitufayli ...... >•'

 • Nima uchun Turkiya hukmron doiralarining aksariyati Germaniya taraflda turib urushda qatnashishni maqsadga muvqfiq deb hisoblardi?A)

 • chunki, ularningfikricha, Turkiyaning o 'zi bosib olishi mo 'Ijallangan yerlaryo Rossiya qo V ostida, yoki Angliya qo V ostida edi.

 • 1915-yilning 18-yanvarida Yaponiya Xitoy hukumati oldiga qanday talablarni qo'ydi?!) Shandun viloyatini Germaniya ta'sir doirasidan Yaponiya ta'sir doirasiga o'tkazish; 2) Sharqiy Ichki Mo'g'iliston va Janubiy Manjuriyada Yaponiyaning mavqeyini yanada mustahkamlashga imkon berish; 3) Port-Artur, Janubiy Manjuriya va Andun-Mukden temiryo'llarining ijara muddatini yana 99 yillik muddatga uzaytirish; 4) Yaponiya fuqarolarining Janubiy Manjuriya va Sharqiy Ichki Mo 'g'ilistondayer maydonlariga ega bo'lishi; 5) Koreyadan o'z harbiy bazalarini olib chiqib ketish; 6) Xitoyning Hindixitoydan da 'vosidan voz kechish.S) 1, 2, 3, 4

 • Qaysi holat Uzoq Sharq va Tinch okeandagi Yaponiyaning harbiy harakatlari uchun gulay sharoit tug'dirdi?D) Yevropada borayotgan urush harakatlari

 • Qaysi voqealar Bolgariyani kimning taraflda urushga kirishi masalasini hal etdi?S)~Dardanell operatsiyasining muvaffaqiyatsizlikka uchrashi

 • jj va Rossiya armiyasining 1915-yilgi buyuk chekinishi 1 53. Nima uchun Germaniyaning Fransiyaga hujumi Verden qal 'asiga uyushtirildi?D) chunki, buqa 'la Parij yo 'lini to 'sib turar edi.

 • Quyidagi holatlardan qay biri urush taqdirini Antanta foydasiga hal etishyo'lida katta omil bo'ldi?B) AQShning urushga kirishi

 • Birinchi jahon urushining ishtirokchilari bo'lgan davlatlardagi ahvol qanday bo'ldi?]) ichki hayotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi; 2) iqtisodiyot harbiy maqsadlarga bo'ysundirildi; 3) qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarish keskin kamaydi; 4) oziq-ovqat tanqisligi vujudga keldi; 5) hukumatlar oziq-ovqat mahsulotlariga kartochka tartibini joriy etdilar; 6) aholi o'rtasida shovinizm zo'r berib targ'ib etila boshlandi; 7) urush parlament demokratiyasiga qattiq zarba berdi; 8) davlat ishlab chiqarishni tartibga sola boshladi; 9) banklar, xomashyo taqsimoti va harbiy buyurtmalar ustidan davlat hokimiyatinig nazorati kuchaydi; 10) aholi urushning tezroq tugatilishini talab etib hukumatga qarshi bosh ko'tara boshlaganlar; 11) jamiyatda qaror toptirilgan fuqarolik birligi buzildi; 12) davlat to'ntarishlari avj oldi; 13) harbiylar barcha davlat organlarining ishini to'xtatib qo'ydi.D) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JO, 1 1

 • Nima uchun Sovet hukumati har qanday sharoitda separat sulh tuzishga intildi?A) chunki, armiya jangavar ruhini to'la yo'qotgan va Sharqiy front chok-chokidan so 'kilib ketgan sharoitda urushni davom ettirish to 'la halokat bilan barobar edi.

 • Qaysi hujumdan so 'ng Antanta hujumini to 'xtatishning iloji bo 'lmadi?B) 1918-yil 18-iyulda Fransiya qo 'shinlari qarshi hujumga o 'tishi tufayli

 • XIX asr oxiri - XX asr boshlarida sanoatning rivojlanishi fabrika, zavod, savdojoylari va idoralarning nimaga bo'lgan talabiniyil sayin oshirib

 • bordi?B) sun 'iyyoritkichlarga 1 59. XIX asrning oxirlarida yoy lampalar o'rniga tejamli va foydalanish birmuncha qulay qanday lampalar ishlatila boshlandi?S) cho'g'lanish

 • lampalari

 • To'rt taktli dvigatel prinsipini 1862-yildayoqfransuz muhandisiA. Bode Rosh "may donga tashlagan". Undan qachon va kirn amalda foydalanib ko'rdi?B) 1876-yilda nemis ixtirochisi N.A.Otto

 • Ingliz Ch. Parson, shved K. G. Laval, fransuz Ratolar ..., nemis G. Golvart ..., M. Nikolskiy ... asos soldi.S) turbinali dvigatellarga, gaz turbinali

  dvigatellarga, samolyotlar uchun turbovintli dvigatellarga .„ .

  1. Qaysi hol XIX asrning 70-yillarida piyoda va artilleriya qo 'shinlari uchun qurol-yafog ' ishlab chiqarishning son va sifat jihatidan tez o 'sishiga

  2. sabab bo 'ldi?A) barcha mamlakatlarda dala qo 'shinlari va dala artilleriyasi soni to 'xtovsiz o 'sishi 1 63. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yashab ijod qilgan ixtirochi va olimlarni yashagan yillari bilan to 'g 'ri ko 'rsatilgan qatorni ko 'rsating. 1) P. N. ,Yablochkov; 2) T. Edison; 3) N. Otto; 4) Sidni Tomas; 5) F. U. Teylor; 6) O. S. Kostovich; 7) Gotlib Daymler; 8) R. Dizel a) 1 847-1 894-yillar; b) 1847-1931; v) 1832-1891-yillar; g) 1850-1885-yillar; d) 1856-191 5-yillar; e) 1851-1916-yillar; y) 1834-1900-yillar; J)1858-1913-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-y; 8-f

  3. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida elektr sohasidagi ixtirochilarni qayd eting.D) P. N. Yablochkov, T. Edison, A. Bode Rosh, N. Otto

  4. Sidni Tomas, P. Eru, Ch. Xoller, A. Vilm, L. Bakelanda, L. Mond, Xanter qaysi sohada tadqiqot olib bordilar?A) metallurgiya

  5. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida mashinasozlik sohasida kimlar ixtirolar qilib tadqiqotlar olib bordilar?A) A. Time, F. U. Teylor, N. N. Benardos, N. G. Slavyanov, Ch. Parson, K. G. Laval, O. Ratolar, G. Golvart, M. Nikolskiy, Ch. Bebbij, J.Jakkard, G. Kirxgof, L. Sperri, N. I. Kibalchich

  6. XIX asr oxiri -XX asr boshlarida neftni qayta ishlash sohasida kimlar tadqiqotlar olib bordilar?D) A. Tavrizov, D. I. Mendeleyev

  7. O. S. Kostovich, Daymler, R. Dizel qaysi sohada tadqiqotlar olib borishgan?B) ichki yonuv dvigatel sohasida

  8. Kimlar aeroplan yaratish bo 'yicha tadqiqot olib bordi?B) A. F. Mojayskiy, G. Filipps, Xayrem Maksim, Otto Liliyental, aka-uka Uilbur va Orvill Raytlar

  9. XIX asr oxiri -XX asr boshlarida radiotelefon sohasida kimlar kashfiyotlarni oshirdi?D) G. Gers, A. S. Popov, G. Markoni, A. Bell, T. Edison

  10. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida kimlar harbiy sohada tadqiqot olib borganlar?B) Vele, D.I.Mendeleyev va A.Nobel 1 72. Nemis olimi G. Gelmgols qanday ta 'limotni yaratdi?B) suyuqlikning uyurma harakati to 'g'risidagi ta 'limotni 1 73. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida kimyo fanining rivojlanishiga nimalar katta ta 'sir etdi?A) bir tomondan, shundan oldingi bosqichda qilingan kashftyotlar, ayniqsa, D.I.Mendeleyev yaratgan kimyoviy elementlarning davriy qonuni katta ta 'sir ko 'rsatgan bo 'Isa, ikkinchi tomondan, fizika sohasida qilingan kashflyotlar, ayniqsa, rentgen nurlari, radioaktivlik hodisalari, elektron va atom murakkab tuzilishining kashfetilishi 1

  11. Lotinchadan toza ma 'nosini beruvchi so 'zni qayd eting.B) sterilizatsiya

  12. Qanday g'oyalar ingliz yozuvchisi R. Kiplingning "Oq tanli kishining burch anduhf" kitobida uchraydi?B) "oq tanli kishi" boshqalardan ustun bo'lib, «rangdor» xalqlar orasiga madaniyat olib kirishga tayyor turadi, degan g'oyalar

  13. Rossiyalik kompozitor - novator A. M. Skryabin musiqada nimani gavdalantirdi?S) davrning g 'oya va obrazlarini ' 177. Quyidagi mashhur rassomlarning yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni toping.l) Eduard Mane; 2) KlodMone; 3) Ogyust Renuar; 4) Kami! Pissaro; 5) Pol Sezann; 6) Pol Gogen; 7) Vinsent Van Gog a) 1 832-1 883-yillar; b) 1840-1926-yillar; v) 184 1-19 19-yillar; g) 1831-1903-yillar; d) 1 839-1 906-yillar; e) 1 848-1 903-yillar; J) 1853-1890-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d; 6-e; 7-f

  14. Rassomchilikda real hayotni butun borligicha aks ettirish oqimi namoyondalarini qayd eting.S) Pol Sezann, Pol Gogen, Vinsent Van Gog 1 79. Qaysi rassomlar mehnat ahlini alohida o 'rinlarda tasvirlay oldilar?B) Pol Sezann, Pol Gogen, Vinsent Van Gog

  15. "Martin Iden " romanida J. London nimani ochib berdi? A) halol son 'atkorlarning soxta madaniyat bilan fojiali to 'qnashuvini

  16. Fransuz yozuvchisi A. Fransning qaysi asarlarida "Uchinchi respublika"ning illatlari, hukmron doiralarning ma'naviy buzilishi, siyosat arboblarining sotqinligi, monarxlarning fitnalari keskin, oshkora kulgi ostiga olindi?A) "Silvester Bonnarning jinoyati", "Oq toshda", "Pingvinlar oroli" 1

  17. 182. Hind gumanist yozuvchisi R. Tagorning butun ijodi nimadan iborat edi? A) milliy mustaqillikka otashin chaqiriqdan

  18. 1 83. Xitoylik yozuvchi Lu Sinning ijodi nima bilan sug 'orilgan edi? A) kambag 'allarning og 'ir ahvoliga chuqur hamdardlik ruhi bilan • ,

  19. 184. Jek Londonning "Sokramento sohillarida" , "Bir parcha go'sht", "Dengiz bo'risi" asarlari kimlarga bag'ishlangan?B) ishchi va dehqonlar hayotiga

  20. 185. Fransuz abidi Viktor Gyugo o'zining qaysi asarlarida zulmga, jaholat va adolatsizlikka qarshi norozilik, bosqinchilikka nafrat, kurashchan xalqqa xayrixohlik bildiradi va haqoratlangan mehnatkash insonning fojiali hayoti va kurashini tasvirlay

  21. 186. Fransuz yozuvchisi Jyul Vern asarlarining qahramonlari qanday kishilar edi?D) jasoratli, dovyurak, milliy va mustamlaka zulmiga qarshi kurashuvchi

  22. 187. XIXasr oxiri - XXasrning boshlarida ijod etgan yaponiyalikyozuvchilarni o 'z asarlari bilan to'g'ri qayd etilgan qatorni qayd eting.l) Simey

  23. Ftabatey; 2) Roka Tokutomi; 3) Naoe Kinosito a) "Suzayotgan bulutlar"; b) "Kurosivo", "Yashamaganyaxshi"; v) "Olovliustun"S) 1-a; 2-b; 3-v

  24. 188. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xitoylik shoir va yozuvchilarninig yashagan yillari bilan to'g'ri ko'rsatilgan qatorni qayd eting.l) Xua

  25. Szunsyan; 2) Li Baotszya; 3) U Voyao; 4) Lyu E; 5) Szen Pu a) 1848-1905-yillar; b) 1867-1906-yillar; v) 1866-1910-yillar; g) 1857-1909-yillar; d) 1871-1935-yillarA) 1-a; 2-b; 3-v; 4-g; 5-d

  26. 189. XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida xitoylik yozuvchilarninig qaysi asarlarida mamlakat hayotidagi turli yovuzliklar, qarama-qarshiliklar, xorijliklarning qilmishlari badiiy ifoda qilingan edi?S) "Bizning chinovniklar", "Yigirma yil ichida", "Lao San sayohati", "Qahrli dengizdagi gullar"

   Katalog: ld
   ld -> Jahon tarixi
   ld -> Adabiyot so'z san'ati uvchi! -~ ildan boshlab
   ld -> Reja: Qadimgi tarixni o’rganish
   ld -> Rossiya imperiyasining turkistonni bosib olishi, uning istibdodiga qarshi turkiston xalqlarining milliy ozodlik kurashi
   ld -> Yillarda arab davlatlari. Urushning arab davlatlariga ta'siri
   ld -> Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushunca va tamoyillar
   ld -> 3. Atmosferaning tabiiy va sun'iy ifloslanishi. Atmosfera ifloslanishining inson, o’simlik va hayvonlarga ta'siri
   ld -> Funksiya parametrlari va argumentlari Kelishuv bo’yicha argumentlar Ko’rinish sohasi. Lokal va global o’zgaruvchilar
   ld -> Muhtaram do‘stlar!
   ld -> Annotatsiya. «O’zbekiston tarixi» bo’yicha tayyorlagan ma’ruza matnlari fanning barcha ma’lumotlarini o’z ichiga qamrab olgan. O’quvchilarning tarix sohasidagi bilimlarini shakillantirishga qaratilgan

   Download 0.52 Mb.

   Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa
  davlat universiteti
  ta’lim vazirligi
  O’zbekiston respublikasi
  maxsus ta’lim
  zbekiston respublikasi
  axborot texnologiyalari
  o’rta maxsus
  davlat pedagogika
  nomidagi toshkent
  guruh talabasi
  pedagogika instituti
  texnologiyalari universiteti
  toshkent axborot
  xorazmiy nomidagi
  rivojlantirish vazirligi
  samarqand davlat
  navoiy nomidagi
  haqida tushuncha
  toshkent davlat
  ta’limi vazirligi
  nomidagi samarqand
  vazirligi toshkent
  Darsning maqsadi
  Toshkent davlat
  tashkil etish
  kommunikatsiyalarini rivojlantirish
  Alisher navoiy
  Ўзбекистон республикаси
  matematika fakulteti
  bilan ishlash
  pedagogika universiteti
  Nizomiy nomidagi
  fanining predmeti
  sinflar uchun
  o’rta ta’lim
  maxsus ta'lim
  таълим вазирлиги
  vazirligi muhammad
  fanlar fakulteti
  ta'lim vazirligi
  tibbiyot akademiyasi
  Toshkent axborot
  махсус таълим
  haqida umumiy
  umumiy o’rta
  Referat mavzu
  ishlab chiqarish
  fizika matematika
  pedagogika fakulteti
  universiteti fizika
  Navoiy davlat