Adabiyotshunoslik fanining ob’ekti nimalardan iborat?Download 12.16 Kb.
Sana04.10.2020
Hajmi12.16 Kb.

Adabiyotshunoslik

1.Adabiyotshunoslik fanining ob’ekti nimalardan iborat?

A.So’z san’ati, badiiy adabiyot

B.Ijtimoiy hayot, adabiyot taraqqiyoti.

C.Tarixiy sharoit bilan birlikda olingan adabiy mahsulot va uning yaratilish jarayoni.

D.Buyuk yozuvchilarning fikrlari, adabiy tanqid, adabiyot tarixi.

2.Adabiyotning bosh predmeti?

A.Inson


B. Ijtimoiy hayot

C.Xudolar, hay-vonot оlami

D. Tabiat

3.Adabiyotning vazifasi nima?

A.Insonni tarbiyalash

B. Adabiyot-ning janrlari

C.Mehnatni ulug’lash

D.San’atni tasvirlash

4Obrazning asosiy xususiyatlarini aniqlang?

A.Umumlashmalik, indi-viduallik, ba-diiy to’qima, emotsional-lik

B.Peyzaj, interyer tasviri, hayot tasviri, tip

C.Tasvir, nus-xa, vosita, san’at, shaxslar

D.Adabiy fakt, hayot haqiqati, prototip, xarakter

5.Tipiklikning ikki turi mavjud. Ular qaysilar?

A.Minglab ki-shilarga xos xususiyatlar-ni, yakka ho-disadagi hal etuvchi va doimiy alomatlarni umumlashti-rish

B.Satirik va yumoristik obrazlarni umulashtirish

C. Yozuvchilarning fikrlari

D. Ijobiy va salbiy qahramonlar-ni tipiklash-tirish

6.Keng manodagi obraz tushun-chasini toping?

A.Aks etgan voqelikning yaxlit bolagi

B. Osimlik va joni-vorlar

C.Yozuvchilarning fikrlari

D.Ijobiy va salbiy qahramonlar-ni tipiklash-tirish

7.Tor ma’nodagi obraz tushun-chasini aniqlang?

A.Individual shaxs

B.Voqelik

C.O’simlik va jonivorlar

D.Hayot va tabiat

8.Adabiyotshunoslik fanining tar-kibiy qismlari?

A.Adabiyot tarixi, adabiyot nazariyasi, adabiy tanqid

B.Arabcha so’z, ma’nosi «odob -axloq»

C.Aruzshunos-lik, tazkira-chilik, ilmi adab

D. Estetika, etika, tasavvuf

9.«Adabiyot tarixi» nimalarni o’rganadi?

A.So’z san’a-tining vujud-ga kelishi va rivojlanish tarixini

B. Adabiy tur va janrlar-ning o’zi-ga xoslik-larini

C. So’z san’a-tining naza-riy, texnik qonun-qoidalarini o’rganadi

D. Adabiy ja-rayon mu-ammolarini, asarlarni tahlili bilan shug’ullanadi

10.Manbashunoslik fani qaysi vazi-falarni bajaradi?

A.Asarlarni-ng turli nus-xalarini chogishti-rib, asl nus-xasini yara-tadi

B.Adabiy tur va janrlar-ning ozi-ga xoslik-larini

C.Ilmi aruz va ilmi qofiyaning tarixini organadi

D.Adabiy ja-rayon mu-ammolarini, asarlarni tahlili bilan shugullanadi

«Xarakter» terminining ma’nosi?

Xususiyat, belgi

Iz, nusxa

Badiiy g’oya

Tamg’a, na-muna

Obraz yaratishning yo’llari?

Jamlash va prototip

epik va li-rik

Yumoristik va satirik

Romantik va realistik

Prototip atamasining ma’nosi nima?

Dastlabki, boshlan’ich, ilk

Xususiyat, belgi

Tamg’a, nusxa

Iz, nusxa

Badiiy asarning shakliga qaysi komponentlar kiradi?Syujet, kompozit-siya, badiiy til, tur, janr va sh.k.

Badiiy asarning manosi

Milliy kolo-rit, milliy jo-ziba, oziga xoslik

Badiiy a-sarning goyaviyli-gi

№ 25.

Badiiy asarning ikkinchi elementi nima?Badiiy asar mavzusi

Xususiyat, belgi

Badiiy asar shakli

Badiiy asar syujeti

№ 26.

Badiiy asarning uchinchi elementi nima?Badiiy asar syujeti

Xususiyat, belgi

Badiiy asar mavzusi

Badiiy asar shakli

Badiiy g’oya deganda nimani tushunasiz?G’oya – yozuvchining obrazlarga bo’lgan munosabatidan kelib chiquvchi obrazli

G’oya – turli-tuman voqealarni aks ettirish

Badiiy asar mavzusi

Badiiy asar syujeti

№ 28.

«Syujet» so’zining ma’nosi nima?Predmet, mazmun

Asosida turuvchi

Badiiy a-sar mavzusi

Yangi so’z, yangi nom

№ 29.

Syujetni harakatga keltiruvchi asosiy kuch qaysi?Badiiy konflikt

Tugun


Xarakter

Badiiy obraz

№ 30.

Ekspozitsiya nima?Asar voqeasi bo’lib o’ta-digan shart-sharoit tas-viri, tugun-gacha bo’l-gan qahra-monlarning qiyofasi, holatini namoyon etadigan tasvirlar

Asarning keyingi rivojiga ta’sir etuv-chi tugun

Konfliktni boshlanishga sabab bo’-luvchi voqea

Asardagi voqealar rivojining cho’qqisi

№ 31.

«Epilog» so’zining ma’nosini toping?So’nggi so’z

Tugun


Badiiy konflikt

Muqaddima

№ 32.

Syujetning asosiy elementlarini aniqlang?Ekspozitsiya, tugun, voqea rivo-ji, kulmina-tsiya, ye-chim

Tugun, konflikt

Badiiy konflikt

Peyzaj, interyer, qoliplash, sarguzasht

№ 33.

Syujet badiiy adabiyotning hamma turlari va janrlarida uchraydimi?Syujeti yo’q badiiy asar bo’lmaydi

Uchramay-di

Badiiy konflikt

Lirik turda bo’lmaydi

№ 34.

Badiiy asar kompozitsiyasini qanday tushunasiz?Asarning tuzilishi, qurilishi

Asar qah-ramonlarining joyla-shish tartibi

Badiiy asardagi obrazlilikni yuzaga chi-qaruvchi bosh unsur

Syujetni fabula ta-lablariga muvofiq o’zgartirish

Badiiy asar tili ikkiga bo’lib o’rganiladi. Ular qaysilar?Avtor tili, personajlar tili

Poetik til, umumxalq tili

Adabiyot tili, teatr tili

Obrazlar tili, tiplar tili

Badiiy asarning mazmuni deganda nimani tushunasiz?

Badiiy asarda aks ettirilgan hayot par-chasi

Yozuvchining turmush tajribasi

Erk va baxt uchun ku-rashga chorlash

Ijtimoiy turmush muammolari

№ 59.


Badiiy аdabiyotning asosiy elementlarini sanab o’ting

Badiiy asardagi til, mavzu, syujet

Yozuvchining tur-mush tajribasi

Erk va baxt uchun kurashga chorlash

Ijtimoiy turmush muammolari

Ekspozitsiya nima?

Asar voqeasi bolib otadigan shartsharoit tasviri, tugungacha bolgan qahramonlarning qiyo-fasi, holatini namoyon etadigan tasvirlar

Asarning keyingi rivojiga tasir etuvchi tugun

Qahramonlar harakatini aniqlovchi vosita

Asardagi voqealar rivojining choqqisi

№ 61.

Oybekning «Navoiy», P.Qodirovning «Yulduzli tunlar», O.Yoqubovning «Ulug’bek xa-zinasi» asarlari syujeti xilini aniqlang?Hayotiy syujet

Fantastik syujet

Liroepik syujet

Sayyor syujet

№ 62.

«O’tgan kunlar» romanning qaysi xiliga kiradi?Tarixiy roman

Zamonaviy roman

Oilaviy roman

Psixologik roman

Ijtimoiy ongga nimalar kiradi?

Qarashlar, tasavvurlar, goyalar, axloq, din, falsafa, adabiyot va sh .k.

Moddiy nematlarni ishlab chiqarish

Ishlab chiqa-rish jarayo-nida vujudga kelgan muno-sabatlar

Hayot, obektiv borliq, ijtimoiy turmush

Kalvak Mahzum («Kalvak Max-zumning xotira daftaridan»), Qori Ishkanba («Sudxorning o’limi»)kabilar obrazlarning qaysi turiga mansub?

Satirik obrazlar

Romantik obrazlar

Afsonaviy obrazlar

Simvolik obrazlar

«Badiiy adabiyot – insonshunos-likdir» ta’rifining egasi kim?Belinskiy

Aristotel

Gegel

ChernishevskiyOtabek, Kumush, Homid, Sodiq, Oftob oyim, O’z-bek oyim, Usta Olim, Mirzaka-rim qutidor, Xudoyor, Musul-monqul («O’tgan kunlar») obrazlarining qaysilari tarixiy shaxslar obrazidir?

Xudoyor, Musulmonqul

Homid, Sodiq

Otabek, Kumush

Oftob oyim, O’z-bek oyim.

«Ming bir kecha» dagi va «Farhod va Shirin» dostonidagi devlar qaysi obrazlarga misol bola oladi?Mifologik obrazlar

Romantik obrazlar

Simvolik obrazlarga

Afsonaviy obrazlar

Badiiy asar taqdirini hal qiluvchi negiz nima?G’oya

Kompozitsiya

Mazmun, shakl

Syujet


Konfliktni ilk marotaba royobga chiqaruvchi, syujetni rivojlanishiga turtki beruvchi syu-jetning tarkibiy qismi qaysiligini aniqlang?

Tugun


Kulminatsiya

Voqea rivoji

Ekspozitsi-ya

Qaysi paytda badiiy asarda ortiqcha detal, predmet, voqea, personaj bo’lmaydi?

Detal, predmet, voqea, personaj yozuvchining g’oyaviy-badiiy niyatini yechishga xizmat qilganda

Obrazlar yagona sistemaga birlashganda

Kompozitsion markaz uyushtiruvchi rolini o’ynaganda

Asar qismlari asosli joylashtirilganda

Yozuvchining hikoya ichida hikoya berish usuli («Ming bir kecha» yoki «Sabbai sayyor») qanday nomlanadi?

Kompozitsion qoliplash

Qistirma epizod

Lirik chekinish

Publisistik chekinish

O’zbek adabiyotida A. Qahhor, O. Yoqubov, Sh. Xolmirzayev, O’. Hoshimov, E. A’zamov kabi yozuvchilar qaysi janrning ustalari sifatida etirof topganlar?

Hikoya

Qissa


Roman

Publisistika

Inson ruhining muhandislari kimlar?Shoir va yozuvchilar

Ustoz va murabbiylar

Hayotning o’zi

Ota va onalar

Ohang jihatidan ma`lum tartibga solingan nutq nima ?

she`r


Sonnet

Qofiya


Ritm

Badiiy аdabiyotning asosiy elementlarini sanab o’ting

Badiiy asardagi til, mavzu, syujet

Yozuvchining turmush tajribasi

Erk va baxt uchun ku-rashga chor-lash

Ijtimoiy turmush muammolari

№ 114.

Manba: Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Т.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.Fan bobi. 2. Fan bo`limi 2. Qiyinlik darajasi – 2

Yozuvchining niyati va maqsadi yoki tasvirla-moqchi bo’lgan voqealarining qisqacha izhori?

Prolog

Epilog


Yechim

Tugun


Bir- biriga qarama-qarshi xarakterlar, guruhlar o’rtasidagi kurash bu

Konflikt

Janjal

Araz


Kurashish

Syujetdan tashqarida qolgan badiiy unsurlar

kompozision vositalar

Leksik resurslar

Badiiy-tasviriy vositalar

Tur va janrlar

“O’tkankunlar” asaridagi obrazlar tizimi qaysi javobda berilgan?

Yusufbekhoji -O’zbekoyim-Otabek –Kumush- Yodgorbek

Homid- Sodiq- Mutal- Jannatkampir

Homid- Sodiq-Mutal-Kumush-Otabek

Yusufbekhoji-O’zbekoyim-Otabek –Kumush-Jannatkampir

“Mazmunni ifodalovchi shakl bir-biri bilan shunday bog’liqki, shaklni mazmundan ajratish – mazmunni yo’ q qilish, mazmunni shakldan ajratish – shaklni vayron qilishdir” ushbu fikr kimga tegishli?

V.G.Belinskiy

A.Oripov


Oskar Uayld

N.A.Ostrovskiy

Qaysi atama badiiy asarda ishtirok etuvchi hamma shaxslarga nisbatan qo’llaniladi?

personaj

Qahramon

bosh qahramon

obrazlar galereyasi

Qaysi atama badiiy asarda ishtirok etuvchi hamma shaxslarga nisbatan qo’llaniladi?personaj

Qahramon


bosh qahramon

obrazlar galereyasi

Badiiy asardagi biror predmet, hodisani bir necha barobar kichraytirib tasvirlash san’ati nima?personaj

Qahramon


bosh qahramon

obrazlar galereyasi

Adabiyotshunoslikning yordamchi sohalari qaysilar?

manbashunoslik, matnshunoslik

matnshunoslik, tilshunoslik

manbashunoslik, dinshunoslik

manbashunoslik, tilshunoslik, dinshunoslik

Adabiy turlarning predmeti to`g`ri ko`rsatilgan javobni toping

eposniki – voqea, dramaniki – harakat, lirikaniki – ruhiy kechinma

eposniki – harakat, dramaniki – voqea, lirikaniki – ruhiy kechinma

eposniki – ruhiy kechinma, dramaniki – voqea, lirikaniki – harakat

eposniki – ruhiy kechinma, dramaniki – harakat, lirikaniki – voqea

Adabiyotning uchinchi elementi nima?

Syujet


Obraz

Kompozitsiya

mavzu va g`oya

Adabiy tur va janrlar, uslub va tasviriy vositalarga ko`ra obrazlar nechta turga bo`linadi?7

4

23

Badiiy asarda ma`lum bir g`oyani ifodalovchi, syujet davomida bir, ikki ko`zga ko`ringan obrazlar qanday obrazlar hisoblanadi?epizodik obraz

asosiy obraz

satirik obraz

yumoristik obraz

Dastlabki holatda asarda yuz beruvchi voqealarning o’rni ,joyi asar qahramonlarining harakatlariga turtki beruvchi voqealar nima deb ataladi?Ekspozitsiya

Prolog


Epilog

Sujet


№ 168.

Manba: Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari - T.: O‘zbekiston, 2002.

Fan bobi. 1. Fan bo`limi 1. Qiyinlik darajasi – 2

Tarixiy mavzuda yaratilgan asarni tanlang?

Oybek “Navoiy”

X.To’xtaboyev “Sariq devni minib”

Oskar Uald “Dorion Greyning portreti”

Ulug’bek Hamdam “Muvozanat”

Konfliktning nechta turi mavjud?

3

27

4

“Otning o’limi itning bayrami” A.Qahhorning qaysi asariga epigraf qilib olingan?O’g’ri

Bemor


Daxshat

Sarob


Epik turning maxsus janrlari…

Ocherk, felyeton, xotira

Qissa, hikoya, qasida

Qasida, roman, hikoya

Tragediya, masal, qissa

Kompozitsion vositalarga nimalar kiradi?

Epigraf, asar sarlavhasi

Epilog, pralog

Tugun, kompozitsiya

Kulminatsiya, epigraf

Obraz yaratish yo’llari…

Jamlash va prototip

Umumlashtirish

Jamlash va umumlashtirish

Prototip va umumlashtirish

Adabiy turlarga ko’ra obraz xillari...

Lirik, epik, dramatik obrazlar

Mifologik, simvolik, realistik obrazlarRealistik, simvolik, romantik obrazlar

Mifologik, romantik obrazlar
Download 12.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим