Abay "Nasihatlar" test 60 talikDownload 17.14 Kb.
Sana23.02.2020
Hajmi17.14 Kb.
6-sing

Abay “Nasihatlar”

TEST 60 talik

1. Xato fikrni toping. A) har qanday yalqov kishi - qo‘rqoq va g‘ayratsiz boladi B) har qanday g‘ayratsiz, qo‘rqoq kishi - maqtanchoq bo‘ladi C) har qanday maqtanchoq, qo‘rqoq kishi - aqlsiz, nodon boladi D)har qanday aqlsiz, nodon kishi - yalqov bo`ladi

2. 37-so`zdan olingan o`gitni toping. A) Insonning insonligi ishni qanday boshlaganidan bilinadi, lekin qanday tugatganidan emas B) Ko‘nglingdagi ko‘rkam o‘y og‘zingdan chiqqach xiralanadi C) Sen agar faqat o‘zini o‘ylaydigan nodonga hikmatli so‘z aytsang, u seni yo xursand qiladi, yoki xafa D)A,B,C

3. Noto`g`ri javobni toping. A) har qanday aqlsiz, nodon kishi - orsiz boladi B) har qanday or siz kishi - yalqov, kishi oldida tilanchi, ochko‘z, suq boladi C)bunday hunarsiz kishilar hech qachon birovga do‘st bolmaydi D)birovga do`st bo`lolmagan o`ziga ham dushmanlik keltiradi

4. dunyoda o‘tgan barcha donishmandlar javoblari nechanchi so`zda keltirilgan? A)7 B)3 C)17 D)31

5. bola onadan tug`ilganda nechta odat bilan tug`iladi? A)2 B)3 C)4 D)5

6. Kishiga bilimiga qarab yaxshilik qil, ___ga qilgan yaxshiliging boshingga balo bo‘lib tushadi. A)yomon B)do`st C)nodon D)ilmsiz

7. Dunyodagi barcha mavjud hodisalarning sirini hech bolmasa yuzakiroq bolsa ham bilmaslik - bu ___? A)nodonlik alomati B)ilmsizlik mevasi C)odamgar-chilikdan emas D)insonlar nafratiga duch kelish

8. yesam, ichsam, uxlasarn demoqlikdir, albatta; shuningdek, bular tanning sihat- salomatligi uchun zarur hamdir. Ushbu fikr nechanchi so`zdan? A)31 B)17 C)7 D)3

9. 37-so`zdan olingan o`gitni toping. A) Otang bolasi bolma, odam bolasi bo‘l! B)Odam bolasi - elning lolasi C)Yaxshi odam ko‘p so‘raydi, ammo oz bersang ham rozi boladi. Yomon odam oz so‘raydi, ammo ko‘p bersang ham rozi bolmaydi D)A,B,C

10. g`ayrat, aql, yurak nechanchi so`zda bahslashib qolishadi? A)31 B)17 C)7 D)3

11. Biroq inson meni hamma vaqt ham sof saqlay olmaydi. Oxir bir kuni xor qiladi. Agar men toza bo‘lsam, inson bolasini olalamagan bolur edim. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

12. Yolg‘iz boshing uchun mehnat qilsang, o‘z qorni uchun o‘tlagan hayvonning biri bolasan. ____ uchun mehnat qilsang esa, Ollo taoloning suygan bandasi bolasan. A)insoniy burching B)ota-bobolar C)farzandlar D)B,C

13. Kishi eshitgan narsasini unutmaslik uchun nechta shart bor? A)2 B)5 C)4 D)7

14. yaxshisini yaxshilikka yetkaza- digan ham - men, yomonining ta’zirini beradigan ham - men. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

15. Inson bolasini ____ parvarish qiladi. Kimda-kim yomon bo‘Isa, ayb _____. A)ona// onada B)mahalla//mahhalladoshlar C)zamona//zamondoshlar D)ilm//ustozda

16. kishi eshtigan narsasini unutmasligi haqidagi fikr nechanchi so`zdan? A)37 B)17 C)31 D)7

17. dunyoda hech bir narsa yo‘qki, u mening ishtirokimsiz kamol topsin. Ushbu fikrni ____ aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

18. 37-so`zdan olingan fikr xatolikka uchragan javobni toping. A) Agar davlat mening qolimda bolganda, inson farzandini tuzatib bolmaydi, degan odamning tilini kesib tashlardim B) Dunyoda hech muqim narsa yo‘q, shuningdek, yomonlik ham mudom bolmaydi. Axir, qori qalin qahraton qish ketidan ko‘k maysali, tiniq suvli yoz kelmasmu? C) Badjahl odam kamgap kelsa, zahari ichida bolgani. Bordi-yu, hech kimga gap bermay, lo’lilik qilib shovqin solsa - bu odam yo qo‘rqoq, yoki maqtanchoq keladi D) Ishning omadi – tong!

19. kishi eshitgan narsasini unutmasligi uchun 1-shart? A)fahm-farosat bilan uqib olmoqlik B)zehnli bolmoq C)eshit-ganlarini ichida bir necha marta takrorlab, ko‘ngilga jo qilmoq D) ko‘ngilga boshqa narsalarni mutlaqo keltirmaslik

20. Umidsizlik – bu ? A)yuraksizlikdir B)ilmsizlikdir C)g`ayratsizlikdir D)aqlsizlikdir

@Ona_tili_va_adabiyot_Yuksalish

21. Men inson tanasining podshosiman. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

22. erinmay, sabot va matonat bilan izlab, o‘rganib, yana uni o‘z o‘rnida ishlatish ham - mening ishim. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

23. Quvonch va mag`rurlik -? A)nodonlikdir B)o`tkinchidir C)mastlikdir D)do`st va dushman

24. kishi eshitgan narsasini unutmasligi uchun 3-shart? A)fahm-farosat bilan uqib olmoqlik B)zehnli bolmoq C)eshitganla-rini ichida bir necha marta takrorlab, ko‘ngilga jo qilmoq D) ko‘ngilga boshqa narsalarni mutlaqo keltirmaslik

25. Buyuk mansab - go‘yo bir buyuk___? A)osmon B)zamin C)dengiz D)qoya

26. Adolat, insof, or-nomus, rahm-shafqat, mehribonchilik kabi narsalarning ham¬masi mendan chiqadi. Ushbu fikrni __ aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

27. Abayning 37-so`zdan olingan o`gitlaridagi o`xshatishlari xatolikka uchragan javobni toping. A)Dunyo kattakon ko‘l B) Zamona esib turgan yel C) Oldingdagi lo‘lqin - og‘alar bo‘lsa, ketingdagi to‘lqin – inilar D)xato yo`q

28. To`ldiring. Ey ___! Sening aytgan gaplaring ham - hammasi to‘g‘ri. Sening ishtirokingsiz hech narsaning bolmasligi ham rost. Yaratgan tangri taoloni ham sen tanitasan, mavjud har ikki dunyoning kori-holini ham sen bilasan. Bundan tashqari ham sening qolingdan ko‘p narsalar keladi: turli amal, hiyla-nayranglarning bari sendan chiqadi; yaxshining ham, yomonning ham tayangani - sensan. Sen ikkalasiga ham birdek xizmat qilasan, istaganini topib berasan - mana shu odating yomon! A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

29. Xatolikka uchragan javobni toping. 37-so`z… A)Tuyadek bo‘y bergandan, tugmadek aql bergan ortiq B) Soqolini sotgan qaridan, mehnatini sotgan yosh ortiq C) Do‘sti yo‘q bilan sirlash, do‘sti ko‘p bilan mushtlash D) Yaxshiga yaqin bo‘l, yomondan - yiroq

30. senda ilmni, aqlni bir me’yorda saqlaydigan fe’l-atvor, xulq degan narsa bor. Sen shu narsani ehtiyot saqla! Bu ilm o`rganishning nechanchi sharti? A)4 B)5 C)6 D)7

31. darslikdagi “Nasihatlar”ning 37-so`zida qancha o`git keltirilgan? A)100 B)41 C)20 D)17

32. bir ko‘lankadir: quyoshli kunda qochsang ham qutulolmaysan, bulutli kunda esa izlasang ham topolmaysan. U kim? A)aqlli dushman B)yomon do`st C)ilmsizlik D)nodonlik

33. aql kasali bo`lgan narsalar nechta? A)2 B)3 C)4 D)5

34. beg‘amlik, beparvolik, degan narsa bor, zinhor-zinhor shu narsadan ehtiyot bo‘l! bu ilm o`rganishning nechanchi sharti? A)3 B)4 C)5 D)6

35. 37-so`zda tul deya ta`riflangan hodisa xato keltirilgan javobni toping. A) G‘ayratsiz jahl – tul B) qayg‘usiz oshiq – tul C) shogirdsiz olim – tul D) dushmansiz – do`st tul

36. kishi eshitgan narsasini unutmasligi uchun 2-shart? A)fahm-farosat bilan uqib olmoqlik B)zehnli bolmoq C)eshitgan-larini ichida bir necha marta takrorlab, ko‘ngilga jo qilmoq D) ko‘ngilga boshqa narsalarni mutlaqo keltirmaslik

37. nechanchi so‘zda yozilgan aql kasali degan to‘rt narsa bor? A)32 B)31 C)19 D)17

38. birinchidan -Xudoning, ikkinchidan - xalqning, uchinchidan - davlatning, to‘rtinchidan - ibratning, beshin-chidan - aqlning, or-nomusning dushmanidir. U nima? A)beg`amlik, beparvolim B)ilmsizlik C)g`ayratsizlik D)yuraksizlik

39. To`ldiring. ittifoqlaringni kelishtirib qo‘yishim kerak. Bu ishda yo‘l-yo‘riq ko‘rsa- tadigan boshliq ___ bolsa yaxshi boladi. A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

40. ilmni ko‘proq o‘rganish uchun odamda yana ikki narsa bolishi lozim: biri - mulohaza yuritish, ikkinchisi esa muhofaza qilishlikdir. Bu ilm o`rganishning nechanchi sharti? A)5 B)2 C)3 D)4

@Ona_tili_va_adabiyot_Yuksalish41. Na bu dunyoda va na u dunyoda nimaiki foydali, niinaiki zararli bo Isa - biladigan bir menman. Ushbu fikrni ___ aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

42. kishi eshitgan narsasini unutmasligi uchun 4-shart? A)fahm-farosat bilan uqib olmoqlik B) zehnli bolmoq C)eshitgan-larini ichida bir necha marta takrorlab, ko‘ngilga jo qilmoq D) ko‘ngilga boshqa narsalarni mutlaqo keltirmaslik

43. jon menda makon quradi, mensiz hayot yo‘q. ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

44. Har kuni o‘z vaqtida toat- ibodatni kanda qilmay o‘rniga qo‘yish ham - mening ishim. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

45. To`ldiring. Masalan: beg‘amlik, beparvolik, o‘yin-kulgi yoki ixlos qo‘ymaslik kerak. Aks holda, bu to‘rt narsa _____ ga putur yet- kazadigan omillardir. A)yurak va g`ayratga B)aql va ilmga C)g`ayrat va ilmga D)aql va g`ayratga

46. har bir harakating tufayli haqiqatga erisha oladi- gan bolsang, o‘lsang ham bu yoldan qaytma, mahkam tur! Axir, o‘zing shubha qilgan narsaga o‘zgalar qanday qilib ishonch bildirsin? 0‘zing hurmat qilmagan narsani o‘zgalar nega hurmat qilsin? Bu ilm o`rganishning nechnchi sharti? A)1 B)2 C)3 D)4

47. Kattalarga nisbatan hurmat-izzat, kichiklarga nisbatan mehr- shafqat qildiradigan ham - menman. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

48. Mensiz inson na o‘z foydasini biladi va na o‘z zararidan qochib qutula oladi. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

49. To`ldiring. Ey ____, sening aytgan gaplaringning hammasi to‘g‘ri. Hatto u aytganlaringdan boshqa hunarlaringning borligi ham rost, shuningdek, ularning sensiz hech ekanligi ham to‘g‘ri. Ammo shu bilan birga, kuch- quvvatingga yarasha qattiqchiliging ham bor. Ko‘pgina foydang bilan birga, zararing ham yo‘q emas. Ba’zan yaxshilikka, ba’zan esa yomonlikka mahkam yopishib olasan - mana shuning yomon! A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

50. To`ldiring. Bordi-yu, uchovingiz ola bolsangiz, bir kelishimga kelisha olmasan- giz - u holda men faqat ___ning tarafinigina yoqlayman. Chunki kitoblarda: odamgarchilikkishining qalbida boladi, qalbingni pok saqla, deyilgan... A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

@Ona_tili_va_adabiyot_Yuksalish

51. Bahs haqida xato fikrni toping. A)32-so`zdan B)ko‘ngildagi ishonchni mustahkamlash uchun bo‘Isa - bu zarar emas C) haddan oshib ketsa - kishini tuzatishdan ko‘ra ham ko‘proq buzib qo‘yishi mumkin D) Bahs - ilm o‘rganishning yo‘li bo`lolmaydi

52. nafs balosiga giriftor bolishlikdan saqlaydigan, adashgan bandalami to‘g‘ri yolga solib yuboradigan ham - men emasmi, axir? Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

53. ilmni o‘rganganda yaxshi niyat bilan o‘rganish kerak. Bu ilm o`rganishning nechanchi sharti? A)1 B)2 C)3 D)4

54. Ilm o‘rganishni talab qilgan kishi, avvalo, uni bilishi kerak. Buning bir necha shartlari bor. Ushbu fikr nechanchi so`zdan? A)31 B)32 C)37 D)17

55. Issiq uyda, yumshoq to‘shakda yotgan to‘q bir odamni: och-yalang‘och, to‘shaksiz sovqotib yurgan kambag‘alni holi nima kechdi ekan, deb o‘ylantirib, uni u yonidan bu yomiga ag‘anatadigan, uyqusini qochirib, jon ini achitadigan ham - menman. Ushbu fikrni aytgan? A)yurak B)ilm C)aql D)g`ayrat

56. O`rganilayotgan ilm-hunarini oxir bir kun kelib biron kori-holimga yarab qolar, deb o‘rganmasdan hayotda uni turmushga tatbiq qilish maqsadida o‘rganmoq kerak. Bu ilm o`rganishning nechanchi sharti? A)1 B)2 C)3 D)4

57. Abay qaysi xalq adabiyoti vakili? A)o`zbek B)qoraqalpoq C)qozoq D)turkman

58. 17-so`zda hakam vazifasini nima bajargan? A)aql B)ilm C)yurak D)g`ayrat

59. «0‘ttiz ikkinchi so‘z»da ilm o‘rganishning bir necha shartlari haqida gap ketadi? A)4 B)6 D)20 D)260. Ilm o`rganishda zarur oltinchi shart izohi xato javobni toping. A) Ko‘rgan narsangga qiziqaversang: yo birovning o‘rinli, yo birovning olinsiz gapiga ishonib ketsang yoki to‘g‘ri kelgan narsalarga ko'ngil qo‘yaversang - fe’l- atvoringning buzilib ketishi hech gap emas. B) Fe’l-atvoring buzilganidan keyin esa o‘qib ilm o‘rganganingdan hech foy-da yo‘q. Ko'kragingda un¬ga o‘rin bolmagandan keyin, uni qayerda saqlaysan? C) Aksincha, kiroyi ilming bolgandan keyin uni ehtiyot qiladigan fahm-farosating, aql-u hushing, or-nomusingni qoldan bermaydigan fe’l-atvoring va g‘ayrating bo Isa - nur ustiga a’lo nur! D) Lekin bu ehtiyotkorliging, shubhasiz, yurak uchun, or-nomus uchun qilingan bolsin!

@Ona_tili_va_adabiyot_Yuksalish
Download 17.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat