Aavtobiografia (CV) gvari, saxeli – Tamaz zubiaSvili misamarTi: – Tbilisi 0112, cabaZis q. 15, bina 43. telDownload 61.5 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi61.5 Kb.


Aavtobiografia (CV)
gvari, saxeliTamaz zubiaSvili.

misamarTi: – Tbilisi - 0112, cabaZis q. 15, bina 43.

tel.: 35-42-96, mobiluri (8-99)21-83-84. el-fosta: zubtamaz@yahoo.com
1. samsaxurebrivi gamocdileba:
2006 wlidan – ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis asocirebuli profesori.
2007 wlidan – Tsu evropuli kvlevebis institutis asocirebuli profesori.
1994 wlidan – demografiisa da sociologiuri kvlevis institutis ufrosi mecnieri TanamSromeli; ekonomikur mecnierebaTa kandidati.
1997 wlidan – paata guguSvilis saxelobis universitetis asocirebuli profesori.
1998-2000ww. konsultanti saqarTvelos saxelmwifo kancelariaSi.
1991-1994 – demografiisa da sociologiuri kvlevis institutis umcrosi mecnieri TanamSromeli;

2002 ianvari – 2004 ivlisi – saqarTvelos dasaqmebis saxelmwifo samsaxuri. mTavari specialisti.


2. ganaTleba:
umaRlesi; 1988 wels warCinebiT davamTavre ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti sazRvargareTis qveynebis ekonomikuri geografiis specialobiT.
1986-1987 ww. vswavlobdi damaskos universitetSi.
1988-1991 ww. vswavlobdi saqarTvelos mecnierebaTa akademiis aspiranturaSi. 1994 wlidan maqvs samecniero xarisxi – ekonomikur mecnierebaTa kandidati.
2004-2005 ww. jorjTaunis universitetSi (vaSingtoni, aSS) gaviare axalgazrda profesor maswavlebelTa ganviTarebis programa.

3. sxvadasxva tipis gacvliT samecniero programebSi monawileoba:
_ 2009-2011 profesor-maswavlebelTa ganviTarebis programa. jorj vaSingtonis universiteti, aSS.

_ 2008 ivlisi. treningi stambolis universitetSi (TurqeTi).

_ 2008 aprili. treningi insbrukisa da venis universitetebSi (avstria).

_ 2007 seqtemberi. treningi grenoblis universitetSi (safrangeTi)

_ 2004 agvisto – 2005 agvisto. axalgazrda mecnier TanamSromelTa ganviTarebis programa aSS-Si.

_ 2000 Tebervali – maisi. mecnierTa gacvliTi programa aSS-Si;

_ 2000 samecniero forumi ukrainaSi (q. odesa);

_ 1999 noemberi – dekemberi. seminarebi aSS-is mosaxleobis biuroSi. aSS;

_ 1998 oqtomberi – dekemberi. samecniero mivlineba da kvleva aSS-Si;

_ 1996 ianvari – agvisto. mecnierTa gacvliTi programa aSS-Si;
4. miRebuli grantebi:
_ 2009 evrokavSiris, daniis ltolvilTa sabWos granti;

_ 2009-2010 rusTavelis fondis granti;

_ 2009-2011 sorosis fondis granti;

_ 1997-1999 sorosis fondis granti;

_ 1999-2000 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis granti;

_ 2002-2003 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis granti;

_ 2004-2005 saqarTvelos mecnierebaTa akademiis granti;
5. miRebuli serTifikatebi, jildoebi:
_ stambolis universitetis serTifikati, 2008 w. ivlisi

_ jorjTaunis universitetis serTifikati, 2005 w. ivlisi

_ jorj meisonis universitetis serTifikati, 2002 w, ivnisi

_ aSS saxelmwifo departamentis serTifikati, 2000 w, ivnisi

_ aSS saxelmwifo departamentis sigeli, 2000 w, ivnisi

_ aSS saxelmwifo departamentis sigeli, 2005 w, ivlisi

_ damaskos universitetis serTifikati, 1987 w,

_ Rirsebis medali saqarTvelos prezidentisgan, 2001 w, seqtemberi


6. saerTaSoriso konferenciebSi monawileoba:
_ 2009 aprili. Kkaliforniis universiteti, san-francisko, aSS.

_ 2009 ianvari. Kcentraluri evropis universiteti, budapeSti,

ungreTi.
7. samecniero sabWoebisa da Jurnalebis redkolegiis wevroba:
_ 2000 wlidan dRemde var aSS-is mosaxleobis biuros wevri.

_ 1998-2006 demografiisa da sociologiuri kvlevis institutis

samecniero sabWos wevri.

_ Jurnal “migraciis” redkolegiis wevri;

_ Jurnal “saerTaSoriso biznesis” redkolegiis wevri.
8. samecniero naSromebis oponireba:
viyavi 6 sakandidato da 8 samagistro naSromis oponenti.
9. ucxo enebis codna:

inglisuri – vflob Tavisuflad, rusuli – vflob Tavisuflad.


10. kompiuteruli programebis codnavflob Windows, Word, Excel, Internet.

gamoqveynebuli ZiriTadi samecniero Sromebi:

1. mosaxleoba da ganviTareba. leqciebis kursi. gamomcemloba “universali.” Tbilisi 2009.

2. emigraciuli procesebi TbilisSi. wignSi: migracia 3, gamomcemloba “universali.” Tbilisi 2009. gv. 61-75.3. Forced Migration in Georgia and Its Social and Demographic Consequences. Collection of the Works of the International Conference: “Prospects of Economic Integration in Central Caucasus.” TSUER, Tbilisi, November, 2008. . pp. 157-160.
4. migraciuli procesebi evropaSi. wignSi: migracia №2, gamomcemloba “universali.” Tbilisi 2008. gv. 108-116.

5. Regional Trends in International Migration. Journal “Sakartvelos Ekonomika,” №4, 2008. pp.36-40

6. mosaxleobis dabereba – globaluri problema. Jurn. “saqarTvelos ekonomika.” 2, 2008. gv. 74-78.

7. studenti axalgazrdobis gare saswavlo-SromiTi emigracia. wignSi: migracia 2, gamomcemloba “universali.” Tbilisi 2007. gv. 65-75.

8. Peculiarities of Migration Processes in Post-Soviet Georgia. Liverpool, United Kingdom. 2006. http://epc2006.princeton.edu/abstractViewer.aspx?submissionId=60183

9. Migratory Behavior of the Forcibly Displaced Persons. Journal: Internacional Migration №12; Washington, D.C. 2006.

10. msoflio urbanizaciis Tanamedrove problemebi. demografiisa da sociologiis problemebi. mecniereba, Tbilisi 2004. gv. 136-149.11. saerTaSoriso migraciis Tanamedrove tendenciebi. wignSi: migraciuli procesebi post-sabWoTa saqarTveloSi. gamomcemloba “lega”, Tbilisi, 2003. gv. 12-21.

12. eTnikuri da rasobrivi umciresobani aSS-Si. demografiisa da sociologiis problemebi. mecniereba, Tbilisi 2001. gv. 181-190.
13. saqarTvelos mTis regionis demografiuli mdgomareoba. (raWa-leCxumis magaliTze). saqarTvelos erovnuli universitetis gamomcemloba. Tbilisi, 2000. gv. 26-28.
14. Forced Migration in Georgia and Its Socio-Economic Consequences. Regional Dynamics of the Black and Caspian Sea Basin, 2000, Odesa, Ukraine (in English)
15. Tanamedrove saerTaSoriso migracia. Tsu, Tbilisi, 1999.
16. migraciul nakadTa sqesobrivi struqtura. Jurnali demografia №1, Tbilisi, 1999, gv. 93-96.
17. migrantTa sqesobrivi Tanafardobis optimizaciis problemebi. wignSi: genderuli problemebi saqarTveloSi. qalTa problemebis kvlevis centri. Tbilisis saxelmwifo universiteti. Tbilisi, 1998, gv 18-23.
18. Forced Migration in Georgia and Its Demographic Consequences. Europe in Comparision. Vol. 5, 1997, p.79-81. Bonn-Berlin (in English).
19. msoflio mosaxleoba da misi momavali. Tsu, Tbilisi, 1997.
20. Impact of Migration in Georgia. "Caspian Crossroad", Volume 2, Issue № 2, Washington, USA. 1996. (in English). pp. 18-21.
21. migraciis gavlena mosaxleobis sqesobriv-asakobriv struqturaze. Jurnali: “ekonomika № 2-3, Tbilisi, 1993. gv. 66-72.


Download 61.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat