9-sinf. Fizika. I-chorak. Ii-variant. Ko'rsatilgan grafikdagi chiziqqa deyiladiDownload 241 Kb.
Sana30.12.2021
Hajmi241 Kb.
#97418
Bog'liq
9-sinf-fizika-2
3D Max programm, 3D Max programm, Matematikadan test savollari, Hissiyot, ustivor yo'nalishi, 1. M.Payer. Software Security, 297434-analysis-of-economic-efficiency-of-grain-be471979, 2004-EconomicEfficiencyRER, Konchilik sohasiga kirish BILETLAR , Konchilik sohasiga kirish BILETLAR , tomat-ishchi-oquv-dasturi, psixologikmet9dfurqat

9-sinf. Fizika. I-chorak. II-variant.
1. Ko'rsatilgan grafikdagi chiziqqa..... deyiladi
V 2
1
T
A) izoterma B) izobara S) izoxora

2. Qattiq jism atomlari qanday harakatda bo'ladi?

A) tortibsiz ilgarilanma harakat qiladi. B) Tebranma harakat qiladi. S) Aylanma harakat qiladi.

3.Moddani qaysi holatida uni siqib hajmini kamaytirish mumkin?

A) Gaz B) Suyuqlik S) Qattiq

4. Karbonat angidrit gazi molekulasida nechta kislorod bor?

A) 1 ta. B) 3 ta. S) 2 ta.

5. C6A6 benzol molekulasi nechta atamadan tashkil topgan?

A) 12 ta B) 6 ta S) 2 ta

6. Boltsman doimiysining qiymati qancha?

A) 8,31 B) 1,38 * 10-23 S) 6,022*10-23

7. qaysi jarayon sodir bo'ladi?

A) Izotermik B) Izoxorik S) Izobarik.

8. Kondensatsiya nima?

A) Bug'ning suyuqlikka aylanishi. B) Yomg'ir yog'ishi. S) A,B javob to'g'ri.

9. To'yinmagan bug' deb nimaga aytiladi?

A) Suyuqlikda bug'lanish jarayoni ustunlik qilishiga.

B) Suyuqlikdan uchib chiqayotgan molekulalar soni unga qaytayotgan molekulalar sonidan ko'p bo'lishiga.

S) O'zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug'ga.

10. To'yingan bug' deb nimaga aytiladi?

A) O'zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug'ga.

B)Bug'ning suyuqlikka aylanishiga. S) To'g'ri javob yo'q.

11. Solishtirma bug'lanish issiqligi formulasini ko'rsating?

A) B) S)

12. Havoning namligi deb nimaga aytiladi?

A) 1 m 3 havodagi suv bug'larining gramlarda ifodalangan qiymatiga.

B) Havodagi suv bug'ining miqdoriga.

S) Havodagi suv bug'larining to'yingan holda o'tadigan temperaturasiga.

13. Ideal gaz temperaturasi va konsentrasiyasi 2 marta kamaysa uning bosimi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi B) 2 marta ortadi. S) O'zgarmaydi.

14. Izobarik jarayon o'rgangan olim....

A) Sharl B)Gey Lyusson S) Boyl Mariott

15. Molekulaning diametri qaysi formula bilan aniqlanadi?

A) B) S)

16. Avagadro soni qanchaga teng?

A) B) S)

17. Molekulyar kinetin nazariyaning nechta qoidasi bor?

A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta.

18. Molyar massani topish formulasini ko'rsating?

A) B) S)

19. Ideal gaz bosimi uchun molekulyar kinetik nazariyaning asosiy tenglamasini ko'rsating?

A B) S)Barcha javoblar to’g’ri.

20. Gaz bosimi nimaga bog'liq?

A) Molekulyar konsentrasiyasi tezligiga. B) Molekulyar konsentrasiyasiga. S) Molekulalar tezligiga.

21. Modda temperaturasi necha xil shikala bilan aniqlanadi?

22. Moddalarning issiqlik almashishi natijasida temperaturalarning tenglashishiga..... deyiladi?

23. Ideal gaz holati tenglamasining formulasini ko'rsating?

24. Parametrlarning o'zgarishiga..... deyiladi.

25. Izotermik jarayonda parametrlardan... o'zgarmas bo'ladi.

9-sinf. Fizika. I-chorak1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

A

S

A

B

S

S

B

A

B

B

A

B

A

S

S

B

S

A

21 2xil 22 Issiqlik muvozanati 23 24 Jarayon 25 Temperatura

9-sinf. Fizika. .

1. Mexanik kuchlanish deb nimaga aytiladi?

A. tashqi kuch ta'sirida jism shaklining o'zgarishiga. B. yuza birligiga qo'yilgan kuchga. S. to'g'ri javob yo'q

2. Mexanik kuchlanish formulasini toping.

A) B) S)

3. Guk qonuni formulasini ko'rsating?

A) B) S)

4. Mexanik kuchlanish birligini toping?

A) B) S)

5. Solishtirma erish issiqligi formulasini ko'rsating?

A) B) S)

6. Issiqlik uzatish deb nimaga aytiladi?

A. Jism ichki energiyasini hech qanday ish bajarmasdan o'zgarish jarayoniga

B. Ish bajarish jarayonida jismning ichki energiya o'zgarishiga S. A va B javob to'g'ri

7. Ideal gazning ichki energiyasi nimaga bog'liq?

A. tempratura va molekula soniga. B. molekulalarning potensial va kinetik energiyalari yig'indisiga

S. to'g'ri javob yo'q

8. Qattiq jism atomlari qanday harakatda bo'ladi?

A) tortibsiz ilgarilanma harakat qiladi. B) Tebranma harakat qiladi. S) Aylanma harakat qiladi.

9.Moddani qaysi holatida uni siqib hajmini kamaytirish mumkin?

A) Gaz B) Suyuqlik S) Qattiq

10. Karbonat angidrit gazi molekulasida nechta kislorod bor?

A) 1 ta. B) 3 ta. S) 2 ta.

11. C6A6 benzol molekulasi nechta atamadan tashkil topgan?

A) 12 ta B) 6 ta S) 2 ta

12. Boltsman doimiysining qiymati qancha?

A) 8,31 B) 1,38 * 10-23 S) 6,022*10-23

13. Bug'lanish nima?

A) Suyuqlikning erkin sirtidan har qanday temperaturada bug' hosil bo'lishiga.

B) Suyuqlik sirtida bug'(tuma) hosil bo'lishiga. S) A,B javob to'g'ri.

14. Kondensatsiya nima?

A) Bug'ning suyuqlikka aylanishi. B) Yomg'ir yog'ishi. S) A,B javob to'g'ri.

15. To'yinmagan bug' deb nimaga aytiladi?

A) Suyuqlikda bug'lanish jarayoni ustunlik qilishiga. B) Suyuqlikdan uchib chiqayotgan molekulalar soni unga qaytayotgan molekulalar sonidan ko'p bo'lishiga. S) O'zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug'ga.

16. To'yingan bug' deb nimaga aytiladi?

A) O'zining suyuqligi bilan dinamik muvozanatda bo'lgan bug'ga.

B)Bug'ning suyuqlikka aylanishiga. S) To'g'ri javob yo'q.

17. Solishtirma bug'lanish issiqligi formulasini ko'rsating?

A) B) S)

18. Havoning namligi deb nimaga aytiladi?

A) 1 m 3 havodagi suv bug'larining gramlarda ifodalangan qiymatiga. B) Havodagi suv bug'ining miqdoriga.

S) Havodagi suv bug'larining to'yingan holda o'tadigan temperaturasiga.

19. Solishtirma issiqlik sig'imi birligini ko'rsating.

A) J B) S)

20. Havoning namligi qanday asbob bilan o'lchanadi.

A) Barometr B) Psixrometr S) Termometr

21. Havodagi suv bug'ining shudring nuqtasi qanday asbob bilan o'lchanadi.

22. Sirt taranglik kuchini topish formulasini toping.

23. Qaysi holatda suyuqlik qattiq jismni ho'llaydi? 0-ho'llash burchagi

24. Qattiq jismlar molekulyar tuzilishiga ko'ra necha xilda bo'ladi/

25. Deformatsiya necha xilda bo'ladi?

9-sinf. Fizika. II-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

S

A

B

S

A

A

B

A

S

A

B

S

S

B

A

B

B

S

B

21 .Gigrometr 22 . 23 . 0 < 90 24. 2 25 .2

9-sinf. Fizika. III-chorak.


1. Oq yorug'lik nuri tarkibida nechta rang bor?

A. 7 xil B. 5 xil S. 1 xil

2. Yorug'lik tezligini topish formulasini ko'rsating?

A. B. S.

3. Spektrning qizil nurining chet qismida ko'zga ko'rinmaydigan nurlarga

qanday nurlar deyiladi?

A. infra qizil B. ultrabinafsha S. zarg'aldoq

4. Rentgen nurlarini to'lqin uzunligi qanchaga teng?

A. B. S.

5. Fotosfent deb nimaga aytiladi?

A. Yorug'lik ta'sirida moddadan elektronlat ajralib chiqadi B. Issiqlik ta'sirida elektr toki hosil bo'lishiga

S. To'g'ri javob yo'q

6. Yorug'likning mayda zarrachasiga... deyiladi?

A. molekulalar B. atomlar S. fotonlar

7. Fotografiya yorug'likning qanday ta'siriga asoslangan?

A. biologic B. kimyoviy S. mexanik

8. Suyuqlik oqimining tezligi bilan uning bosimi orasidagi miqdoriy bog'lanishni kim topdi?

A) Paskal B) Bemueli S) Torichelli.

9. Trubalarda va ariqlarda tor joyida suvning bosimi qanday bo'ladi?

A ) katta B) Kichik S) Hamma joyida bir xil.

10. Quyidagi formulalardan qaysi biri kuch momentini formulasi.

A) B) S)

11. Qanday kuch jismni 0,5 masofaga ko'chirilganda 100 J ish bajaradi?

A) 200 N B) 20 N S) 50 N

12. Atom qanday zaryadlardan tuzilgan?

A. proton,neytron B. yadro,proton S. yadrodan va manfiy zaryadlangan elektrondan

13. Fizikaning yorug'lik hodisalarini o'rganuvchi bo'limiga... deyiladi?

A. optika B. Akustika S. Mexanik

14. Yorug'lik tezligi qanchaga teng?

A. 300 000 m/c B. 300 000 km/s S. 300 000 000 km/s

15. Yorug'lik nuurlari yassi ko'zguga tushganda qanday qaytadi?

A. tushish burchagi qaytish burchagidan katta B. tushish burchagi qaytish burchagidan kichik

S. tushish burchagi qaytish burchagiga teng

16. Yorug'lik nuri havodan suv chegarasiga yetib kelganda qanday hodisa ro'y beradi?

A. qaytadi B. o'tib ketadi S. qisman qaytadi va o'tadi

17. Berilgan moddalardan qaysi birida yorug'lik tezligi katta?

A. suvda B. Olmosda S. yoqutda

18. Linzalar necha xil bo'ladi?

A. 1 xil B. 2 xil S. 3 xil

19. Linzaning bosh optik o'qi deb nimaga aytiladi?

A. Linzaning o'rta qismida joylashgan o nuqtasiga B. optik markazdan fokusgacha bo'lgan masofaga

S. sferik sirtlarning markazidan o'tuvchi to'g'ri chiziq

20. Linzaning optik kuchi deb nimaga aytiladi?

A. optik markazdan fokusgacha bo'lgan masofaga

B. fokus orqali optik o'qqa perpendikulyar o'tgan tekislikning masofasiga

S. fokus masofasiga teskari bo'lgan kattalikka

21. Linza formulasini ko'rsating?

22. Optik asboblarga nimalar kiradi?

23. Ko'zdagi nuqsonlar uzoqdan va yaqindan ko'rarlik qanday kuzatiladi?

24. Normal ko'zlr uchun buyum ko'zdan necha sm uzoqlikda bo'lishi kerak ?

25. Yorug'lik tezligini birinchi marta kim qachon aniqlagan?
9-sinf. Fizika. III-chorak


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

S

A

B

A

S

B

B

B

S

A

S

A

B

S

S

A

B

S

S

21

22 Lupa, proyeksion apparatlar Fotoapparat, Mikroskop,

23 Ko'zoynaklar yordamida

24 25-30 sm

25 Ryomer 1676

9-sinf. Fizika. IV-chorak


1. Yerning birinchi sun'iy yo'ldoshi qachon uchirildi?

A) 1961 yil 12 aprel. B) 1957 yil 4 oktyabr. S) 1959 yil 14 sentyabr.

2. Birinchi kosmik tezlik qanchaga teng?

A) 11,2 km/s B) 11,1 km,s S) 7,9 km/s

3. Birinchi kosmik tezlik berilganda kosmik kema yer sirtida qanday harakatlanadi?

A) Aylana bo'ylab B) Ellips bo'ylab S) Parobola bo'ylab.

4. Kuch impulsini topish formulasini ko'rsating?

A) B) S)

5. Jism impulsi birligini ko'rsating

A) B) kg m/s S) m/s 2.

6. Kosmik kemani kim yaratdi?

A) Y. A. Gagarin B) Siyolkovskiy S) Korolyov

7. Kosmik kemada kosmonavt Y. A. Gagarin birinchi uchganda qancha vaqt parvoz etdi?

A) 108 min. B) 1 soat 48 min S) A, B javob to'g'ri.

8. Ishni topish formulasini ko'rsating?

A) B) S) A,B javob to'g'ri.

9. Tutash idishlarda aynan bir xil suyuqlik sathi qanday bo'ladi?'

A) Har ikkalasida teng. B) Har ikkalasida turlicha S) A,B javob to'g'ri.

10.Aravacha gorizantal yo'nalgan 50 N kuch ta'sirida 20 m siljidi. bajargan ishini toping?

A) 2.5 % B) 1000 % S) 0.4 %

11. Massasi 1250 kg bo'lgan granit plitasini 20 m balandlikka ko'tarishda bajarilgan ishini hisoblang?

A) 245 KJ B) 2500 KJ S) 625 KJ

12. Atmosfera bosimini birinchi bo'lib kim o'lchadi?

A) Paskal. B) Nyuton S)

13. Atmosfera bosimi qanday asbob bilan o'lchanadi?

A) Barometr B) Monometr S) Termometr

14. Paskal qonuni ta'rifini ko'rsating

A) Suyuqlik o'ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga ozgarishsiz uzatadi.

B) Gaz zarrachalarining idish devorlariga bosimi hamma tomonga o'zgarishsiz uzatadi.

S) Suyuqlik va gaz o'ziga berilgan tashqi bosimni hamma tomonga uzgarishsiz uzatadi.

15. Paskal qonunidan amalda qayerlarda foydalanadi?

A) Gidrovlik tormozlarda. B) Gidrovlik press, pnevmatik tormoz S) A, B javob to'g'ri.

16. Suyuqlik oqimining tezligi bilan uning bosimi orasidagi miqdoriy bog'lanishni kim topdi?

A) Paskal B) Bemueli S) Torichelli.

17. Trubalarda va ariqlarda tor joyida suvning bosimi qanday bo'ladi?

A ) katta B) Kichik S) Hamma joyida bir xil.

18. Quyidagi formulalardan qaysi biri kuch momentini formulasi.

A) B) S)

19. Qanday kuch jismni 0,5 masofaga ko'chirilganda 100 J ish bajaradi?

A) 200 N B) 20 N S) 50 N

20. Atom qanday zaryadlardan tuzilgan?

A. proton,neytron B. yadro,proton S. yadrodan va manfiy zaryadlangan elektrondan

21. Jismlarning elektrlanganligini payqovchi asbob qaysi javobda keltirilgan?

22. Kuchlanishni o'lchash uchun qanday asbobdan foydalaniladi?

23. Zaryadlar qanday o'zaro ta'sirlashadi?

24. Zaryadlangan jism atrofida nima hosil bo'ladi?

25. Yerning massasi qanchaga teng?

9-sinf. Fizika. IV-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

S

A

A

B

S

S

S

A

B

A

S

A

S

S

B

B

S

A

S

21 Elektroskop

22 Voltmetr

23 Bir xil ishorali zaryadlar itarishadi, har xil ishoraki zaryadlar tortiladi

24 Elektr maydoni

25
9-sinf. Fizika. Yillik.
1. Oq yorug'lik nuri tarkibida nechta rang bor?

A. 7 xil B. 5 xil S. 1 xil

2. Yorug'lik tezligini topish formulasini ko'rsating?

A. B. S.

3. Spektrning qizil nurining chet qismida ko'zga ko'rinmaydigan nurlarga

qanday nurlar deyiladi?

A. infra qizil B. ultrabinafsha S. zarg'aldoq

4. Rentgen nurlarini to'lqin uzunligi qanchaga teng?

A. B. S.

5. Fotosfent deb nimaga aytiladi?

A. Yorug'lik ta'sirida moddadan elektronlat ajralib chiqadi

B. Issiqlik ta'sirida elektr toki hosil bo'lishiga S. To'g'ri javob yo'q

6. Yorug'likning mayda zarrachasiga... deyiladi?

A. molekulalar B. atomlar S. fotonlar

7. Kosmik kemada kosmonavt Y. A. Gagarin birinchi uchganda qancha vaqt parvoz etdi?

A) 108 min. B) 1 soat 48 min S) A, B javob to'g'ri.

8. Ishni topish formulasini ko'rsating?

A) B) S) A,B javob to'g'ri.

9. Tutash idishlarda aynan bir xil suyuqlik sathi qanday bo'ladi?'

A) Har ikkalasida teng. B) Har ikkalasida turlicha S) A,B javob to'g'ri.

10.Aravacha gorizantal yo'nalgan 50 N kuch ta'sirida 20 m siljidi. bajargan ishini toping?

A) 2.5 % B) 1000 % S) 0.4 %

11. Massasi 1250 kg bo'lgan granit plitasini 20 m balandlikka ko'tarishda bajarilgan ishini hisoblang?

A) 245 KJ B) 2500 KJ S) 625 KJ

12. Atmosfera bosimini birinchi bo'lib kim o'lchadi?

A) Paskal. B) Nyuton S)

13. Ideal gaz temperaturasi va konsentrasiyasi 2 marta kamaysa uning bosimi qanday o'zgaradi?

A) 2 marta kamayadi B) 2 marta ortadi. S) O'zgarmaydi.

14. Izobarik jarayon o'rgangan olim....

A) Sharl B)Gey Lyusson S) Boyl Mariott

15. Molekulaning diametri qaysi formula bilan aniqlanadi?

A) B) S)

16. Avagadro soni qanchaga teng?

A) B) S)

17. Molekulyar kinetin nazariyaning nechta qoidasi bor?

A) 1 ta B) 2 ta S) 3 ta.

18. Molyar massani topish formulasini ko'rsating?

A) B) S)

19. Solishtirma issiqlik sig'imi birligini ko'rsating.

A) J B) S)

20. Havoning namligi qanday asbob bilan o'lchanadi.

A) Barometr B) Psixrometr S) Termometr

21. Havodagi suv bug'ining shudring nuqtasi qanday asbob bilan o'lchanadi.

A) gugrometr B) psixrometr S) Termometr.

22. Sirt taranglik kuchini topish formulasini toping.

A) B) S)

23. Qaysi holatda suyuqlik qattiq jismni ho'llaydi? 0-ho'llash burchagi

A. 0 < 90 B. 0 > 90 S. 0 = 90

24. Qattiq jismlar molekulyar tuzilishiga ko'ra necha xilda bo'ladi/

A. 1 B. 2 S. 3

25. Deformatsiya necha xilda bo'ladi?

A. 2 B. 4 S. 6

Kalit. II-variant.

9-sinf. Fizika. I-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

B

A

S

A

B

S

S

B

A

B

B

A

B

A

S

S

B

S

A

B

A

S

B

A

9-sinf. Fizika. II-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

S

A

B

S

A

A

B

A

S

A

B

S

S

B

A

B

B

S

B

A

B

A

B

A

9-sinf. Fizika. III-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

S

A

B

A

S

B

B

B

S

A

S

A

B

S

S

A

B

S

S

B

S

A

S

B

9-sinf. Fizika. IV-chorak
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

S

A

A

B

S

S

S

A

B

A

S

A

S

S

B

B

S

A

S

S

S

S

A

A

9-sinf. Fizika. Yillik.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A

S

A

B

A

S

S

S

A

B

A

S

A

B

A

S

S

B

S

B

A

B

A

B

A

Download 241 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti