9. Aylanma harakatDownload 226.36 Kb.
bet35/35
Sana15.07.2021
Hajmi226.36 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
2.O`lchov asboblari.

a)Dinamikada.

Akselometr-----tezlanishni o`lchaydi

Dinomometr---------kuchni o`lchaydi

Ruletka-----------uzunlikni o`lchaydi

Sekundometr---------vaqtni o`lchaydi

Spidometr--------------tezlikni o`lchaydi

Tarozi-------------------massani o`lchaydi

Chastotametr--------chastotani o`lchaydi

Taxometr----------mashina va mexanizmlarni chastotasini o`lchaydi
b)Malekulyar fizikada

Barometr--------atmosfera bosimini o`lchaydi

Aneroid barometr------vaznsiz va havosiz joyda bos. o`l.

Manometr-------suyuqlik yoki gaz bosimini o`lchaydi

Altmetr-----------balandlikka qarab bosimni o`lchaydi

Gigrometr----------shudring nuqtasini o`lchaydi

Psixrometr--------havoning nisbiy namligini o`lchaydi

Termometr--------tempraturani o`lchaydi

Termistor----------yuqori va past tempraturani o`lchaydi

Ariometr----------suyuqlik zichligini o`lchaydi

Menzurka--------suyuqlik zichligini o`lchaydi
c)elektrodinamika

Ampermetr-----tok kuchini o`lchaydi

Voltmetr--------kuchlanishni o`lchaydi

Vattmetr-------quvvatni o`lchaydi

Bolometr-----zaryadni o`lchaydi (issiqlik nurlanish quvati)

Elektrometr-----zaryad bor yo`qligini o`lchaydi


1.Chiziqli tenglama2.chiziqli tenglamalar sistemasi3.Kvadrat tenglama

1)D


1)

2)

3)

4)

5)

6)
4.Viet teoremasi

5.Viet teremasiga teskari teorema  1. Ratsional tenglamahaqiqiy ildizlari uchun qo`llanilmaydi
7.Arifmetik progressiya
arifmetik progressiya hadlari2.

3.

4. 5.8.

9.


8.Geometrik progressiya

1.

2.

4.

7.

9.Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya

1. Hadlari yig`indisi

2.

3.

4.
10.Chiziqli funksiya


  1. (b-birlik grafik yuqoriga yoki pastga siljitiladi.) y y

0 x 0 x


  1. y y
A)

B)
1.Tekis harakat. ( ) S=yo’l, =tezlik, t=vaqt.

s (m) v v

v2 v2>v1 v=const (yo’l-yuza)

v1t(s) t t-boshlang’ich koordinata

s s s s=o

st t t
2.Notekis harakat.(tekis harakat bilan almashtirishdagi o’rtacha tezlik)
(s-butun yo’l, t-bosib o’tish uchun ketgan vaqt)3.Tekis tezlanuvchan harakat.(1. tezlik moduli tekis oshib, yo’nalishi o’zgarmaydi, 2.tezlanish moduli va yo’nalishi o’zgarmaydi , 3.tezlik va tezlanish yo’nalishi bir tomonga yo’nalgan)

Tezlik tenglamasi -boshlang’ich tezlik, -tezlanish)

Harakat tenglamasiTezliklarni qo`shish
( -boshlang’ich koordinata)
n-chi sekunddagi ko’chish, -harakatlanish vaqti.


V2 a>o(const)

V1
t t t t
s parabola s 1+2 yo’l a tez.o’zgarishi

1 1-2
2 t t

t

4.Tekis sekinlanuvchan harakat.(1.tezlik moduli tekis kamayib,yo’nalishi o’zgarmaydi.2.tezlanish moduli va yo’nalishi o’zgarmaydi .3.tezlik va tezlanish vektori qarama-qarshi yo’nalgan.)
T ezlik tenglamasi a

H arakat tenglamasi t1. a<0

2 . t

3.

4. 5.5.Erkin tushish(pastga otilgan jism harakati) g=9.8

1.Tezlik tenglamasi 2.Harakat tenglamasi

3.Tushish vaqti

4.Tushish balandligi

5.Oxirgi tezlik

6.Boshlang’ich tezlik

7.n-chi sekunddagi ko’chish, t-harakatlanish vaqti


6.Yuqoriga otilgan jism harakati.
1.Tezlik tenglamasi 2.Harakat tenglamasi

3.Ko’tarilish vaqti

4.Ko’tarilish balandligi

5.Oxirgi tezlik

6.Boshlangich tezlik

7. -interval (sekund oraligi) bilan otilgan jismiarning uchrashishi;
8.Havoning qarshiligi hisobga olinmasa;

a)yuqoriga otilgan jismning ko’tarilish vaqti bilan tushish vaqtlari teng.

b)yuqoriga o’tilgan jismning otilish tezligi bilan yerga urilish tezligi teng.

9.Havoning qarshiligi hisobga olinsa ;

a)yuqoriga otilgan jismning ko’tarilish vaqti ,tushish vaqtidan kichik.

b)yuqoriga o’tilgan jismning otilish tezligi ,yerga tushish tezligidan katta.

2 FIZIKA

1.Zanjirli uzatma yordamida bog’langan ikkita tishli g’ildirakning biridagi tishlar

ikkinchisidagi tishlar soni dan to’rt marta katta bo’lsa tishli g’ildiraklarning burchak

tezliklari orasidagi munosabat qanday bo’ladi.

A)


2.X o’qi bo’ylab harakatlanayotgan jismning chizmada -10m boshlang’ich koordina-

t aga ega bo’lgan jismning harakat tenglamasini tuzing.

A) 4

C) E)to’g’ri javob yo’q

3.Biror balandlikdan erkin tushayotgan (boshlang’ich tezliksiz) jism yo’lning birinchi

qismi oxirida tezlikka erishgan bo’lsa yo’l oxiridagi tezligi nimaga teng bo’ladi.

A) B)
4.Suzuvchi 5m lik minoradan sakrab, 2.5m chuqurlikka botdi. U suvda qancha vaqt va

qanday tezlanish bilan xarakatlangan ( )to’g’ri javob yo’q
5.Tosh yerga 10m/s tezlik bilan urildi. Yerdan qanday balandlikda (m) uning

tezligi 1m/s bo’lgan.

A)4.95 B)5.85 C)6.2 D)2 E)19.95
6.Vodorod atomining elektroni m radiusli bo’ylab chiziqli tezlik bilan xarakatlanayotgan bo’lsa elektronning aylanish chastotasini toping.(gs)

A)


7.Disk gorizontal tezlikda 15ayl/min chastota bilan aylanmoqda. Aylanish o’qidan10sm

masofada disk ustida kichik jism yotibdi ishqalanish koyfitsentini qanday eng kichik

qiymatida jism disk ustidan sirpanib tushib ketmaydi.

A)8. Tormozlanish yo’li formula yordamida hisoblanadi. boshlang’ich tezlik µ-

ishqalanish koefitsenti. Qaysi fizik kattalikni va qanday qilib o’zgartirilsa tormozlanish yo’li kamayadi

A) oshirib kamaytirilsa B) kamaytirilib oshirilsa C) mutonosib ravishda kamaytilsa D) mutonosib ravishda oshirilsa E) o’zgarmaydi ni oshirib

9.Egrilik radiusi 80m bo’lgan qavariq ko’prikdan o’tayotgan avtomobilning tezligi necha m/s bo’lganda uning eng yuqori nuqtadagi gorizontal yo’ldagi og’irligidan 2marta kichik bo’ladi.

A)15 B)25 C)20 D)10 E)5


10. Lift kabinasi ko’tarilayotganda dastlab tezlanuvchan so’ngra tekis, to’xtash oldidan esa sekinlanuvchan qiladi. Xarakat davomida trosning taranglik kuchi T va og’irlik kuchi F qanday munosabatda bo’ladi.

A)tezlanuvchan xarakatda T>F tekis xarakatda T=F sekinlanuvchan xarakatda T

B)tezlanuvchan xarakatda TF

C)tezlanuvchan xarakatda T>F tekis xarakatda T=F sekinlanuvchan xarakatda T>F

D)xarakat davomidaT>F E)xarakat davomida T=F
11.Keskin tormozlangan avtomobilning tormozlanish yo’lini 10 marta kamaytirishuchun avtomobilning boshlang’ich tezligini qanday o’zgartirish kerak.Xarakat vaqti bir xil

A)10 marta orttirish kerak B)10 marta kamaytirish kerak C) marta orttirish kerak

D) marta kamaytirish kerak E)o’zgarmaydi.
12.Massasi 240kg bo’lgan tosh richag yordamida ko’tarilmoqda. Agar kichik yelka 0.6 m bo’lsa uzunligi 2.4m bo’lgan katta yelkadan kuch qo’yish kerak.

A)2.4kH B)6kH C)4.8kH D)1470H E)600H


13.Massasi 6t bo’lgan, yuk ortilmagan avtomobil 0.6m/s kvadrat tezlanish bilan xara katlana boshladi. Agar u o’sha tortish kuchida joyidan 0.4m/s kvadrat tezlanish bilan

tezlanish bilan qo’zg’alsa unga ortilgan yukning massasi necha tonna.

A)9 B)4 C)3 D)2 E)tog’rijavob yo’q
14.50kg massali bola uzunligi 5m bo’lgan arg’imchoqda uchmoqda. Muvozanat vaziya tidan 5m/s tezlik bilan o’tayotganida u o’rindiqqa qanday kuch H bilan ta’sir qiladi.

A)600 B)650 C)400 D)800 E)750


15.Dinomometrga 2kg massali yuk osilgan. Birinchi xolda jism yuqoriga, ikkichi xolda pastga bir xil -2 tezlanish bilan xarakatlantirildi.Birinchi ikkinchi xoldagi dinomometr ko’rsatishlari farqini aniqlang (H). A)10 B)6 C)8 D)4 E)12
16.Massalari 5 va 3 kg bo’lgan jismlar qo’zg’almas blokka osilgan. Blokning radiusi 2sm bo’lsa 12 s dan keyin uning aylanish chastotasi qancha bo’lishini toping.(gs)

deb hisoblang

A)144 B)125 C)260 D)180 E)250


17.Massasi 1kg bo’lgan jismga qancha og’irlik kuchi ta’sir qiladi. (H)

A)9.8 B)10.8 C)10.98 D)0.98 E)98


18.Mototsikilchi radiusi 40m bo’lgan yo’l bo’ylab 20 m/s tezlik bilan xarakatlanmoqda.U muvozanatni saqlash uchun mototsiklni gorizontga nisbatan qanday qiyalashtirish kerak

A)


19.Jismga o’zaro burchak ostida ta’sir qilayotgan 4H va 2H kuchlarning teng ta’sir etuvchisini toping.(H) A)0 B)2 C)4 D)6 E)

20.Massasi 100gr bo’lgan tinch turgan jismga 2 H kuch ta’sir qila boshlasa, u 5s da qancha masofani bosib o’tadi. A)100 B)50 C)250 D)125 E)10
7 .Gorizontal otilgan jism harakati. y

1 .Harakatlanish vaqti

2 .Uchish uzoqligi h gt

3 .Otilish balandligi x

4.Otilish tezligi

5.Oniy tezlik

6.Yerga urilishda hosil qilgan burchak

7.Normal tezlanish

8. Tangensial tezlanish

8.Gorizontga burchak ostida otilgan jism harakati.
1 .Gorizontal tezligi

2.Vertikal tezlik

3 .Gorizontal va vertikal tezlikni vaqtga

bog’liqligi

4 .Ko’tarilish vaqti

5 .Uchish vaqti

6.Uchish uzoqligi 7.Ko’tarilish balandligi

8.Minimal tezlik

9.

10.Yuqori nuqtada egrilik radiusi

2 FIZIKA1.Zanjirli uzatma yordamida bog’langan ikkita tishli g’ildirakning biridagi tishlar

ikkinchisidagi tishlar soni dan to’rt marta katta bo’lsa tishli g’ildiraklarning burchak

tezliklari orasidagi munosabat qanday bo’ladi.

A)


2.X o’qi bo’ylab harakatlanayotgan jismning chizmada -10m boshlang’ich koordina-

t aga ega bo’lgan jismning harakat tenglamasini tuzing.

A) 4

C) E)to’g’ri javob yo’q

3.Biror balandlikdan erkin tushayotgan (boshlang’ich tezliksiz) jism yo’lning birinchi

qismi oxirida tezlikka erishgan bo’lsa yo’l oxiridagi tezligi nimaga teng bo’ladi.

A) B)
4.Suzuvchi 5m lik minoradan sakrab, 2.5m chuqurlikka botdi. U suvda qancha vaqt va

qanday tezlanish bilan xarakatlangan ( )to’g’ri javob yo’q
5.Tosh yerga 10m/s tezlik bilan urildi. Yerdan qanday balandlikda (m) uning

tezligi 1m/s bo’lgan.

A)4.95 B)5.85 C)6.2 D)2 E)19.95
6.Vodorod atomining elektroni m radiusli bo’ylab chiziqli tezlik bilan xarakatlanayotgan bo’lsa elektronning aylanish chastotasini toping.(gs)

A)


7.Disk gorizontal tezlikda 15ayl/min chastota bilan aylanmoqda. Aylanish o’qidan10sm

masofada disk ustida kichik jism yotibdi ishqalanish koyfitsentini qanday eng kichik

qiymatida jism disk ustidan sirpanib tushib ketmaydi.

A)8. Tormozlanish yo’li formula yordamida hisoblanadi. boshlang’ich tezlik µ-

ishqalanish koefitsenti. Qaysi fizik kattalikni va qanday qilib o’zgartirilsa tormozlanish yo’li kamayadi

A) oshirib kamaytirilsa B) kamaytirilib oshirilsa C) mutonosib ravishda kamaytilsa D) mutonosib ravishda oshirilsa E) o’zgarmaydi ni oshirib

9.Egrilik radiusi 80m bo’lgan qavariq ko’prikdan o’tayotgan avtomobilning tezligi necha m/s bo’lganda uning eng yuqori nuqtadagi gorizontal yo’ldagi og’irligidan 2marta kichik bo’ladi.

A)15 B)25 C)20 D)10 E)5


10. Lift kabinasi ko’tarilayotganda dastlab tezlanuvchan so’ngra tekis, to’xtash oldidan esa sekinlanuvchan qiladi. Xarakat davomida trosning taranglik kuchi T va og’irlik kuchi F qanday munosabatda bo’ladi.

A)tezlanuvchan xarakatda T>F tekis xarakatda T=F sekinlanuvchan xarakatda T

B)tezlanuvchan xarakatda TF

C)tezlanuvchan xarakatda T>F tekis xarakatda T=F sekinlanuvchan xarakatda T>F

D)xarakat davomidaT>F E)xarakat davomida T=F
11.Keskin tormozlangan avtomobilning tormozlanish yo’lini 10 marta kamaytirishuchun avtomobilning boshlang’ich tezligini qanday o’zgartirish kerak.Xarakat vaqti bir xil

A)10 marta orttirish kerak B)10 marta kamaytirish kerak C) marta orttirish kerak

D) marta kamaytirish kerak E)o’zgarmaydi.
12.Massasi 240kg bo’lgan tosh richag yordamida ko’tarilmoqda. Agar kichik yelka 0.6 m bo’lsa uzunligi 2.4m bo’lgan katta yelkadan kuch qo’yish kerak.

A)2.4kH B)6kH C)4.8kH D)1470H E)600H


13.Massasi 6t bo’lgan, yuk ortilmagan avtomobil 0.6m/s kvadrat tezlanish bilan xara katlana boshladi. Agar u o’sha tortish kuchida joyidan 0.4m/s kvadrat tezlanish bilan

tezlanish bilan qo’zg’alsa unga ortilgan yukning massasi necha tonna.

A)9 B)4 C)3 D)2 E)tog’rijavob yo’q
14.50kg massali bola uzunligi 5m bo’lgan arg’imchoqda uchmoqda. Muvozanat vaziya tidan 5m/s tezlik bilan o’tayotganida u o’rindiqqa qanday kuch H bilan ta’sir qiladi.

A)600 B)650 C)400 D)800 E)750


15.Dinomometrga 2kg massali yuk osilgan. Birinchi xolda jism yuqoriga, ikkichi xolda pastga bir xil -2 tezlanish bilan xarakatlantirildi.Birinchi ikkinchi xoldagi dinomometr ko’rsatishlari farqini aniqlang (H). A)10 B)6 C)8 D)4 E)12
16.Massalari 5 va 3 kg bo’lgan jismlar qo’zg’almas blokka osilgan. Blokning radiusi 2sm bo’lsa 12 s dan keyin uning aylanish chastotasi qancha bo’lishini toping.(gs)

deb hisoblang

A)144 B)125 C)260 D)180 E)250


17.Massasi 1kg bo’lgan jismga qancha og’irlik kuchi ta’sir qiladi. (H)

A)9.8 B)10.8 C)10.98 D)0.98 E)98


18.Mototsikilchi radiusi 40m bo’lgan yo’l bo’ylab 20 m/s tezlik bilan xarakatlanmoqda.U muvozanatni saqlash uchun mototsiklni gorizontga nisbatan qanday qiyalashtirish kerak

A)


19.Jismga o’zaro burchak ostida ta’sir qilayotgan 4H va 2H kuchlarning teng ta’sir etuvchisini toping.(H) A)0 B)2 C)4 D)6 E)

20.Massasi 100gr bo’lgan tinch turgan jismga 2 H kuch ta’sir qila boshlasa, u 5s da qancha masofani bosib o’tadi. A)100 B)50 C)250 D)125 E)10
Download 226.36 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
samarqand davlat
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
bilan ishlash
fanining predmeti
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
Ishdan maqsad
haqida umumiy
nomidagi samarqand
fizika matematika
sinflar uchun
fanlar fakulteti
maxsus ta'lim
Nizomiy nomidagi
ta'lim vazirligi
moliya instituti
universiteti fizika
Ўзбекистон республикаси
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
Toshkent axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Buxoro davlat