8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тести i-variantDownload 124 Kb.
Sana22.06.2017
Hajmi124 Kb.
8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тести I-variant

 1. Iqtisоdiy gеоgrаfik o’rin qаndаy mе’zоnlаrgа ko’rа bеlgilаnаdi?

А) оkеаn, tоg’, cho’l kаbi tаbiiy оb’еktlаrgа nisbаtаn jоylаshinuvgа ko’rа

B) sаvdо yo’llаri, sаnоаt mаrkаzlаri, tаbiiy bоylik kаbi оb’еktlаrdаn fоydаlаnish imkоniyatlаri bilаn

S) dаvlаtlаrni bоshqа dаvlаtlаrgа nisbаtаn jоylаnishuvigа ko’rа


 1. O’zbеkistоn umumiyyеr mаydоnining qаnchаsidаn qishlоq ho’jаligidа fоydаlаnаdi?

а) 26,1 mln b) 21,6 mln s) 24,1 mln d) 29,3 mln е) 22,1 mln

 1. O’zbеkistоndааhоli zichligi hаr km mеtrgа nеshа kishidаn to’gri kеlаdi?

А) 51 k B) 53 k S) 55 k d) 58 k е) 59 k

 1. Аhоlining innigrаsiyasi …….

А) аhоlining mаmlаkаt ichkаrisidа ko’chib yurishi

B) аhоlining mаmlаkаtdаn ko’chib kеtishi

S) shаhаrаhоlisini ko’pаyishi

D) А vа B jаvоblаr to’gri

Е) to’gri jаvоbyo’q


 1. Mаmlаkаtimizdа umumiy аhоliichidа аyollаrsаlmоg’inеshа fоiz?

А) 49,9% B) 51% S) 50,1% D) 49% Е)52%

 1. Mаmlаkаtimiz qаysi hududidа shаhаr аhоlisi yuqоri?

А) Tоshkеnt vil, QQR B) Аndijоn vil, Tоshkеnt vil S) Fаrg’оnа vil, QQR

D) Nаmаngаn vil, Sаmаrqаnd vil е) Tоshkеnt vil, Sаmаrqаnd vil 1. Аhоlisi 300 mingdаn оrtiq bo’lgаn shаhаrlаrni аniqlаng

А) Аndijоn, Sаmаrqаnd, Fаrg’оnа B) Buhоrо, Nukus, Fаrg’оnа

S) Nаmаngаn, Urgаnch, Buhоrо D) Qаrshi, Qo’qоn, Аndijоn

Е) Sаmаrqаnd, Аndijоn, Nаmаngаn


 1. Biz sаhrоni kеsib o’tib Hоrаzmgа kеldik, …… shаhаrdа hаyot qаynаydi, аhоlisi shunchаlik ko’pki u mаvjlаnib turgаn dеngizni eslаtаdi. Bu tа’rif kim tоmоnidаn bеrilgаn?

А) Mаrkо Pоlо B) А.Fаrg’оniy S) Ibn Bаttutа

 1. O’zbеkistоndа аhоlisi qanchа bo’lgаn mаnzilgоhlаrgа shаhаr mаqоmi bеrilаdi?

А) 5000 B) 6000 S) 7000 D) 8000 Е) 9000

 1. Milliy iqtisоdiyotning mоddiy nе’mаtlаri ishlаb chikаruvchi muhim tаrmоg’i qаysi?

А) sаnоаt B) qichlоkq ho’jаligi S) mаоrif D) qurilish Е) trаnspоrt

Mаmlаktimizdа qаysiyoqilgituriko’p?

А) nеft B) gаz S) ko’mir D) tоrf Е) slаnеs


 1. Mаmlаkаtimizdа bir yildа qаnchа tаbbiy gаz qаzib оlinаdi?

А) 9 mln m3 B) 14 mln m3 S) 32 mlrd m3 D) 59 mln m3 Е) 59 mlrd m3

 1. O’zbеkistоn gаz ekspоrtining kаttа qismi qаysi dаvlаtlаrgа to’gri kеlаdi?

А) Rоssiya, Qоzоg’istоn B) Rоssiya, Qirg’izistоn

S) Qirg’izistоn, Turkmаnistоn D) Turkmаnistоn, Tоjikistоn

Е) Qоzоg’istоn, Qirg’izistоn

Tаbbiy gаz istе’mоli yuqоri bo’lgаn vilоyatlаr

А) Tоshkеnt, Fаrg’оnа, Аndijоn B) Аndijоn, Buhоrо

S) Tоshkеnt, Qаrshi, Buhоrо D) Fаrg’оnа, Аndijоn

Е) Аndijоn, Nаmаngаn, Tоshkеnt


 1. O’zbеkistоndа 1-nеft qаеrdа qаzib оlingаn?

А) Gаzli B) Qаrshi S) Chimyon D) Buhоrо Е) Ko’k dumаlоq

 1. Mingbulоq nеft kоni qаshоn оchildi?

А) 1991 yil B) 1992 yil S) 1993 yil D) 1994 yil Е) 1995 yil

 1. O’zbеkistоndа qаzib оlinаdigаn ko’mirning nеshа fоizi qo’ng’ir ko’mir?

А) 90,5% B) 96,5% S) 95,6% D) 92,5% Е) 95,2%

Birinshi GES qаchоn vаqаеrdаqurildi?

А) 1926 yil Bo’zsuv kаnаlidа B) 1926 yil Sirdаryodа

S) 1929 yilBo’zsuvkаnаlidа D) 1924 yilTuyamo’yindа

Е) 1921 yil Chirchiqdа

Mаmlаkаtdа ishlаb chiqаrilаyotgаn elеktr enаrgiyasining 27% qаysi vilоyatgа tаshib kеtilаdi?

А) Nаvоiy vilоyati B) Tоshkеnt vilоyati S) QQR

D) Qаshqаdаryo vilоyati Е) Sirdаryo vilоyati 1. 1932 yildаn shаkllаngаn sаnоat turi ……

А) tоg’ kоn B) kimyo S) mеtаllurgiya D) mаshinаsоzlik

Е) elеktrо tеhnikа 1. Enеrgiya vа suvdаn eng ko’p fоydаlаnаdigаn sоhа qаysi?

 2. Tеhnik etil spirti furfоrоl, hаmirturush nimаdаn оlinаdi?

 3. Shаrg’un vа Bоysun ko’mir kоnlаri qаysi vilоyatdа jоylаshgаn?

 4. Ishlаb chiqаrishning tаshkillаshtirishning iqtsоdiy sаmаrаdоrlikkа qаrаtilgаn shаkli…. dеyilаdi.

O’zbеkistоn аhоli sоni bo’ichа nеchаnshi o’rindа?

8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тестиII-variant
1. Respublikamizning qaysi daryosida GES lar kaskadi barpo etilgan?

A) Norin daryosida B) Chirchiq daryosida

D) Zarafshon daryosida E) Sangzor daryosida

2. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning asosiy qismi qaysi viloyatga to‘g‘ri keladi?

A) Sirdaryo viloyatiga B) Andijon viloyatiga

D) Toshkent viloyatiga E) Navoiy viloyatiga

3.Respublikamizning yoqilg‘i sanoatining yirik korxonalari asosan qayеrlarda joylashgan?.

A) Toshkеnt, Jizzax, Qashqadaryo, Farg‘ona.B) Farg‘ona, Surxondaryo, Buxoro, Sirdaryo.

D) Toshkеnt, Xorazm, Namangan, Navoiy.Е) Toshkеnt, Farg‘ona, Surxondaryo, Buxoro, Qashqadaryo.

4. Mamlakatimizda aniqlangan gaz zahiralari qanchaga teng?

A) 3 trillion kubomеtrga B) 6 trillion kubomеtrgaD) 4 trillion kubomеtrga Е) 2 trillion kubomеtrga

5.O‘zbеkiston MDH davlatlari ichida gaz qzib chiqarish bo‘yicha nеchanchi

o‘rinda turadi?

A) Rossiya, Ozarbayjondan keyin uchunchi. B) Rossiyadan keyin ikkinchi

D) Rossiya, Tukmanistondan keyin uchunchi. Е) Rossiya, Ozarbayjon, Tukmanistondan keyin to‘rtinchi.

6. Rеspublikamizda eng katta quvatga ega bo‘lgan IES ni aniqlang.

A) Angrеn IESiB) Toshkеnt IESi D) Toxiatosh. IESi Е) Sirdaryo IESi.

7. Mamlakatimizda ishlab chiqariladigan elеktir enеrgiyaning katta qismi qaysi viloyatlarga to‘g‘ri kеladi?

A) Toshkеnt, Andijon, Farg‘ona, Qoraqalpog‘iston R.B) Adijon, Farg‘ona,Qoraqalpog‘iston R, Navoiy.

D) Farg‘ona, Qoraqalpog‘iston, Qashqadaryo, Sirdaryo.Е) Toshkеnt, Sirdaryo, Navoiy, Qoraqalpog‘iston R.

8. Mamlakatimizning neftni qayta ishlash korxonalari bir yilda qancha neftni qayta ishlash quvvatiga ega?

A) 21 mln tonna B) 15 mln tonna D) 11 mln tonna E) 17 mln tonna

9. Mamlakatimizda ishlab chiqariladigan elеktir enеrgiyaning asosiy foyizi qaysi tarmoqda ishlatiladi?

A) Qishloq xo‘jaligida B) Sanoatda D) Transportda E) Qurilishda

10. Farhod GES i qaysi shaharda joylashgan?

A) Yangiyer B) ShirinD) Xovos Е) Sirdaryo

11. Yoqilg‘i boyliklarining qiymati nimalarga bog‘liq.

A)Issiqlik kaloriyasiga. B) Foydalanish imkoniyatiga.

D) Qazib chiqarish harajatiga. Е) Barcha javoblar to‘g‘ri.

12. Markaziy Osiyoda yagona bo‘lgan “Quyosh - Fizika” ishlab chiqarish birlashmasi Toshkent viloyatining qaysi tumanida joylashgan?

A) Chinoz tumanida B) Piskent tumanidaD) Parkent tumanida E) Bo‘stonliq tumanida

13. O‘zbеkistondaFransiyaning “TEKNEP” firmasi bilan hamkorlikda qaysi neftni qayta ishlash zavodi qurib ishga tushrilgan?

A) Navoiy neftni qayta ishlash zavodi B) Farg‘ona neftni qayta ishlash zavodi

D) Qorovulbozor neftni qayta ishlash zavodiE) Oltariq neftni qayta ishlash zavodi

14. Angren gilmoyasidan foydalanish maqsadida ………… bilan hamkorlikda “Kaolin” qo‘shma korxonasi barpo etilgan?

A) Belgiya B) Germaniya D) Italiya E) Turkiya

15.O‘zbеkiston o‘z ehtiyojidan ortgan elektr energiyani qaysi davlatlarga ekspot qilmoqda?

A) Eron, Pokiston, Qozog‘iston B) Germaniya, Tojikiston, Afg‘oniston

D) Tojikiston, Afg‘oniston, Qozog‘iston E) Turkiya, Qozog‘iston, Eron

16. Rеspublikamizda birinchi mеtallurgiya korxonasi qachon va qayеrda barpo etilgan?

A) 1946- y. Bеkobodda B) 1948- y. QarshidaD) 1950 -y. Boyovutda Е) 1952 -y. Urganchda

17. Olmaliqdagi tog‘ mеtallurgiya kombinati nima eritishga ixtisoslashgan?

A) volfram. B) rux. D) mis Е) qalay

18. Yevrosiyoda mashhur bo‘lgan O‘zbеkistondagi eng katta oltin koni qaysi?.

A) Chodak B) Marjonbuloq D) Zarmiton Е) Muruntov

19. Qora va rangli metallyrgiya korxonalari asosan qanday joylarga quriladi?

A) Arzon elektr energiya manbayiga yaqin joylarga

B) Xomashyo bazalari yaqiniga D) Transpot yo‘llari yaqiniga E) A va B javob to‘g‘ri

20. Chiqchiq shahridagi qiyin eriydigan qattiq qotishmalar zavodi qaysi konlar xomashyosi asosida ishlaydi?

A) Olmaliq mis koni asosidaB) Muruntov oltin koni va Qizilqum sochma oltin konlari asosida

D) Ingichka volfirami va Qo‘ytosh volfram- molibden konlari asosida

E)Barcha javoblar to‘g‘ri

21. O‘zbekiston rangdor metallurgiyaning qaysi tur mahsulotlarini yetkazishda MDH davlatlari ichida yuqori o‘rinda turadi?
22. O‘zbekistondagi elektrotexnika sanoatining yirik markazini yozing.
23. O‘zbekistondagi yagona lift zavodi qaysi shaharda joylashgan?
24. Kimyo va neft kimyo mashinasozligi yirik korxonasi (“O‘zbekkimyomash”) qaysi shaharda joylashgan?
25. To‘qimachilik sanoati mashinalari ishlab chiqaradigan asosiy makazlarni yozing?

8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тестиIII-variant
1. Yalpi sanoat mahsuloti hajmida rangli metallurgiyaning salmog‘i necha foizni tashkil etadi?

A) 25 % B) 20 % D) 15 % E) 10 %

2. Berilgan variantlardan og‘ir metallarga taluqlisini aniqlang.

A) Alyuminiy, magniy, titan B) Mis, qalayi, qo‘rg‘oshin, nikel, rux

D) Oltin, kumush, platina E) Volfiram, titan, mis, molibden

3. O‘zbekiston oltin qazib olishda dunyada va MDH davlatlari ichida nechanchi o‘rinda turadi?

A) 7 va 5 B) 10 va 3 D)6 va 4 E) 7 va 2

4. Irrigatsiya mashinasozligi markazini aniqlang.

A) Andijon B) Buxoro D) Toshkent E) Chirchiq

5. Respublikamiz mashinasozlik tarmoqlarida hozirgi kunda qancha kishi mehnat qiladi?

A) 200 ming kishi B) 150 ming kishi

D) 100 ming kishi E) 120 ming kishi

6. Kimyo sanoatining yirik korxonasi mamlakatimizning qaysi shahrida joylashgan?

A) Angrеnda B) Chirchiqda D) Muborakda Е) Bеkobodda

7. Rеspublikamizda yuqori sifatli ammofos ishlab chiqaruvchi zavod qaysi shaharda barpo etilgan?

A) Olmaliq shahrida B) Chirchiq shahrida

D) Yangiyo ‘l shahrida Е) Toshkеnt shahrida

8. Polietilen plyonkalar, plastmassa quvurlar tayorlaydigan zavod joylashgan shaharni belgilang.

A) Kattaqo‘rg‘on B) Guliston D) Jizzax E) Kogon

9. Tabiiy gazdan azotli o‘g‘it va kimyoviy tola ishlab chiqaradigan zavodlar joylashgan shaharlarni belgilang.

A) Chirchiq, Farg‘ona, Navoiy B) Qo‘qon, Samarqand, Andijon

D) Yangiyo‘l, Jizzax, Shahrisabz E) Navoiy, Qo‘qon,Yangiyo‘l

10. Rеspublikamizda yagona bo‘lgan soda zavodni aniqlang.

A) Angren B) Chirchiq D) Qo‘ng‘irot E) Boysun

11. O‘zbekiston – Gretsiya qo‘shma korxonasi. “O‘zEllas“ gugurt zavodi qayerda joylashgan?

A) Buxoroda B) Namanganda D) G‘uzorda E) Toshkentda

12. Rеspublika yalpi sanoat mahsuloti hajmida kimyo va neft kimyo sanoatining salmog‘i neca foizni tashkil etadi?

A) 5 - 6% B) 10-11 D) 17-18 E) 8-9

13. Rеspublikamizda kimyo sanoatining shakillanishi qachon boshlangan?

A) 1927 yil B) 1932 yil D) 1937 yil E) 1942 yil

14. G‘o‘za bargini to‘kishda ishlatiladigan kimyoviy modda ( magniy xlorit) qaysi korxonada ishlab chiqariladi?

A) Chirchiq B) Farg‘ona D)Navoiy E) Jizzax

15. Rеspublika yalpi sanoat mahsuloti hajmida o‘rmon sanoatining salmog‘i neca foizni tashkil etadi?

A) 4,5 - 5 % B) 3,5 - 4 % D) 2- 2,5 % E) 1- 1,5 %

16. Rеspublikamizda ammofos o‘g‘itlari ishlab chiqaruvchi zavodlarni aniqlang.

A) Olmaliq, Samarqand B) Muborak, Navoiy

D) Quvasoy, Qarshi E) Jizzax, Urganch

17. Rеspublikamizda toshga ishlov beruvchi yirik korxonalarni aniqlang.

A) Samarqand, Buxoro, Namangan

B) Toshkent, G‘azalkent, Nukus

D) Guliston, Bo‘ka, Zarafshon

E) Parkent, Termiz, Chinoz

18. Shisha – oyna sanoatining yirik korxonalarini belgilang.

A)Olmaliq, Xo‘jayli B) Toshkent, Denov

D) Quvasoy, G‘zalkent E) Xovos, Chust

19. O‘zbekiston sement ishlab chiqarishda MDH davlatlari ichida nechanchi o‘rinda turadi?

A) 6 - o‘rinda B) 4 - o‘rinda D) 2 - o‘rinda E) 1 - o‘rinda

20. Respublikamizda …………….. sanoat qurilishining noni deb nom olgan.

A) Ohak B) Marmar D) Sag‘al E) Sement

21. O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar yozing ?


22. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma – ketligini yozing?.
23.O`rta osiyoda Aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligini yozing.
24. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?
25. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тестиIV-variant

1.O`rta Osiyoni alohida tabiiy geografik o`lka sifatida ajratishga asos bo`ladigan nechta xususiyatlari bor?

A) 6. B) 7. C) 8. D) 10.

2. O`rta Osiyo geografiyasiga kim asos solgan?

A)Abu Rayhon Beruniy. B) Ibn Sino C) Muhammad al-Xorazmiy. D) Erotosfen

3. O`rta Osiyo ekvator va bosh meredianga nisbatan qayerda joylashgan? 1. Shimol va sharqda. B) Janub va g`arbda.

C) Shimol va g`arbda. D) Janub va sharqida.

4 O`rta Osiyoning eng g`arbiy chekka nuqtasini belgilang?

A)Termiz shahri. B) Childuxtaron qishlog`i.C) Mang ‘ishloq yarim orolidagi Tubqarag`ay burni. D) Xabarsu dovoni.

5. O`rta Osiyodagi eng ko`p sonli va eng yirik millat qaysi?

A) Qozoqlar. B) Tojiklar. C) O`zbeklar. D) Qirg`izlar.

6. Xitoy sayyohi Chjan Syan O ‘rta Osiyoning qaysi hududlarini o ‘rgangan?

A) Farg‘ona, Murg ‘ob vodiysi va Issiqko ‘l atrofi

B) Issiqko‘l atrofi, Xorazm va Zarafshon vodiysi

C) Issiqko‘l atrofi, Farg ‘ona, Murg‘ob va Zarasfshon vodiysi

D) Issiqko‘l atrofi, Farg ‘ona va Xorazm vodiysi

7. O`rta Osiyo o‘lkasi shimoldan janubga va g ‘arbdan, sharqqa qancha masofaga cho ‘zilgan?

A) 2200-2550 km B) 2200-2750 km S) 2400- 2550 km D) 2000-2200 km

8. “ Yer tasviri “ asari kim tomonidan yozilgan?

A) Abu Rayhon Beruniy. B) Muso al - Xorazmiy

C) Zahiriddin Muhammad Bobur D) Hasan Ali Ma ‘sudiy

9. O‘rta Osiyo tabiati geologik tuzilisi, foydali qazilmalari, xo‘jaligi,tarixi haqida kim juda qimmatli ma‘lumotlar qoldirgan?

A) Zahiriddin Muhammad Bobur B) Abu Rayhon Beruniy

C) Abu Hasan Ali Ma ‘sudiy . D) Muhammad ibn Muso al- Xorazmiy.

10. Miloddan avvalgi YI-Y asrlarda O`rta Osiyoda qanday davlatlar bo`lgan?

A) Sug`diyona,Xorazm,Yunon. B) Yunon,Baqtriya,Samoniylar.

C) Baqtriya,Marg`iyona,Xorazm,Somoniylar. D) Sug`diyona, Baqtriya, Xorazm, Marg`iyona

11. Yevrosiyo materigi nechta tabiiy geografik o ‘lkaga ajratiladi?

A) 12 ta B) 14 ta C) 16 ta D) 18 ta

12. Nuqtalar o ‘rniga tegishli javobni qo ‘ying. O‘rta Osiyo o‘lkasining geografik

kengligiga ………………….. to‘g‘ri keladi.

A) O‘rta Yevropa va Kavkaz tog ‘lari geografik kengligiga

B) Markaziy Osiyo va O‘rta Yevropa geografik kengligiga

C) Janubiy Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

D) O‘rta Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

13. O‘rta Osiyo Rossiya mustamlakasiga aylanganidan so ‘ng ko ‘proq uning qaysi tomonlari o ‘rganildi?

A) O‘lka aholisining yashash tarzi va urf – odatlari B) Iqlimiy sharoiti va suvlari

C) O‘simlik va hayvonot dunyosi D) Tabiiy boyliklari va ulardan to ‘liq foydalanish

14. Jahondagi yoki uning ma‘lum bir qismidagi davlatlarning ma‘lum bir tarixiy davrdagi holati aks etgan xaritaga ………………… deb ataladi.

A) Tabiiy xarita B) Siyosiy xarita C) Iqtisodiy xarita D) Iqlimiy xarita

15. Quyida berilgan geografik koordinatalar ( 74° sharqiy uzunlik va 42, 5° shimoliy kenglik) O‘rta Osiyoning qaysi poytaxt shahriga to‘g‘ri keladi?

A) Bishkek B) Ashg‘obod C) Dushanbe D) Ostona

16. Qaysi variantda O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar to‘g ‘ri ko‘rsatilgan ?

A) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Pokiston, Xitoy

B) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Xitoy

C) Rossiya, Afg ‘oniston, , Eron, Pokiston, Mo‘g‘iliston

D) Rossiya, Afg ‘oniston, Xitoy, Hindiston

17. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma - ketligi qaysi variantda to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston

B) Qozog‘iston, Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston

C) Qozog ‘iston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston, O ‘zbekiston

D) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg ‘iziston, Turkmaniston

18.Qaysi variantda aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston

B) O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston

C) O‘zbekiston, Qozog‘iston,Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

D) Qozog‘iston Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

19. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

A) Mo‘tadil va tropik kengliklardaB) Mo‘tadil va subtropik kengliklardaC) Subarktika va mo‘tadil kengliklarda

D) Faqat mo‘tadil kengliklarda

20. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

A) Qozoqlar, o‘zbeklar, tojiklar, qoraqalpoqlarB) Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, tojiklar

C). Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlarD). O‘zbeklar, qozoqlar, tojiklar, qoraqalpoqlar

21.Quyoshdan yer betiga bevosita yetib keladigan radiatsiya ----------------- deyiladi.

22. O‘rta Osiyo shimoliy va janubiy qismlari o‘rtasidagi kuning uzoqligidagi eng katta farq qaysi vaqtga to ‘g ‘ri keladi.

23.: Turli xususiyatlarga ega bo ‘lgan havo massalari bir – birlari bilan tutashgan joylarda ------- hosil bo ‘ladi.

24. O ‘rta Osiyoda asosiy yog ‘inlarni keltiruvchi havo massasini yozing?
25. O‘rta Osiyoning qaysi qismiga eng kam ( 100 mm gacha) yog ‘in tushadi.

8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тестиV-variant

1. Kerakli so‘zni qo‘yib o‘qing: Quyoshdan yer betiga bevosita yetib keladigan radiatsiya ----------------- deyiladi.

A) Quyosh radiatsiyasi B) Yalpi radiatsiya C) To‘g‘ri radiatsiya D) Tarqoq radiatsiya

2. O‘rta Osiyo shimoliy va janubiy qismlari o‘rtasidagi kuning uzoqligidagi eng katta farq qaysi vaqtga to ‘g ‘ri keladi.

A) Qishki va bahorgi Quyosh turishi kunlarigaB) Yozgi va qishki Quyosh turishi kunlariga

C) Kuzgi va qishki Quyosh turishi kunlarigaD) Bahorgi va kuzgi Quyosh turishi kunlariga

3. Kerakli so ‘zni qo‘yib o ‘qing: Turli xususiyatlarga ega bo ‘lgan havo massalari bir – birlari bilan tutashgan joylarda ------- hosil bo ‘ladi.A) Siklonlar B) Antisiklonlar C) Havo fronti D) Ob-havo

4. O ‘rta Osiyoda asosiy yog ‘inlarni keltiruvchi havo massasini aniqlang.

A) O‘rta dengizdan esadigan iliq va nam havo massalari.B) Shimoliy muz okeanidan esdadigan sovuq havo massalari.

C) Qishda Markaziy Osiyo yuqoro bosim viloyatidan esadigan sovuq havo massalari.

D) Atlantika okeanidan keladigan iliq va nam havo massalari.

5. O‘rta Osiyoning qaysi qismiga eng kam ( 100 mm gacha) yog ‘in tushadi.

A) Shimoliy –sharqiy qismiga B) Betpaqdala, To ‘rg ‘ay platosigaC) O‘lkaning eng janubiga D) Quyi Amudaryo, Kaspiy dengiz sohillariga

6. O‘rta Osiyo hududiga qaysi havo massalari kirib kelganda harorat ( -10 -20 C ga) pasayib ketadi.

A) Tropik havo massalari B) Mahalliy Turon kontinental tropik havo massalari

C) G‘arbdan keladigan sernam havo massalari D) Arktika va mo ‘tadil kengliklarning sovuq havo massalari

7. O`lkaning qaysi qismida Arktika havo massalari uzoq vaqt turib qolishi natijasida harorat -35, -45 C gacha pasayib ketadi.

A) Shimoli – sharqiy qismida B) Shimoliy qismidaC) G ‘arbiy qismida D) Shimoli – g‘arbiy qismida

8. Turon iqlimida yillik yog ‘inlarning asosiy qismi qaysi fasilga to‘g‘ri keladi.

A) Yozga B) Kuzga C) Qishga D) Bahorga

9. O‘rta Osiyo iqlimining shakllanishida qanday havo massalari faol ishtirok etadi.

A) Tropik va ekvatorial havo massalariB) Arktika havo massalariC) Arktika va mo ‘tadil havo massalari

D) Arktika, mo‘tadil va tropik havo massalari

10. Qozog‘iston hududida qaysi faslda mo‘tadil havo massasi uzoq vaqt turadi?

A) Yozda B) Kuzda C) Qishda D) Bahorda

11. O‘rta Osiyoda eng sovuq qish qaysi qismida bo ‘ladi?

A) Shimoli – sharqiy qismida B) Shimoli qismidaD) Janubi- g‘arbiy qismida C) Shimoli – g‘arbiy qismida

12. O‘lkaning tekislik qismida asosan qanday havo massalari vujudga keladi?

A) Arktika va mo ‘tadil kengliklarining sovuq havo massalari B) Mahalliy Turon kontinental tropik havo massalari

C) Kontinental tropik havo massalariD) Tropik havo massalari

13. Termik depressiyaning markazi “qizdirish o‘chog‘i” asosan qayerlarda shakllanadi?

A) Qizilqum, Qoraqum va Surxondaryoda B) Qoraqum, Mo‘yinqum va Surxondaryoda

C) Qizilqum, Ustyurt platosi va Surxondaryoda D) To ‘rg ‘ay platosi va Surxondaryoda

14. Nima ucun o‘lkada qish va bahor oylarida yalpi radiatsiya tarkibida tarqoq radiatsiya miqdori ko‘proq bo‘ladi?

A) Havoda bulutsiz kunlarning kam bo‘lganligidan B) Havoda bulutli kunlarning ko‘p bo‘lanligidan

C) Havoda suv bug ‘larining kam bo‘lganligidanD) Havoda changlarning ko‘p bo‘lganligidan

15. Atmosfera bosimi markazdan atrofga tomon kamayib boradigan, shamollar soat strelkasi harakati yo‘nalishida esadigan havo girdoblariga ---------------------------------------deb ataladi.

A) Sovq frontlar B) Iliq frontlar C) Siklonlar D) Antisiklonlar

16. Qaysi variantda O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar to‘g ‘ri ko‘rsatilgan ?

A) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Pokiston, Xitoy

B) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Xitoy

C) Rossiya, Afg ‘oniston, , Eron, Pokiston, Mo‘g‘iliston

D) Rossiya, Afg ‘oniston, Xitoy, Hindiston

17. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma - ketligi qaysi variantda to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston

B) Qozog‘iston, Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston

C) Qozog ‘iston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston, O ‘zbekiston

D) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg ‘iziston, Turkmaniston

18.Qaysi variantda aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston

B) O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston

C) O‘zbekiston, Qozog‘iston,Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

D) Qozog‘iston Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

19. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

A) Mo‘tadil va tropik kengliklarda

B) Mo‘tadil va subtropik kengliklarda

C) Subarktika va mo‘tadil kengliklarda

D) Faqat mo‘tadil kengliklarda

20. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?

A) Qozoqlar, o‘zbeklar, tojiklar, qoraqalpoqlar

B) Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, tojiklar

C). Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlar

D). O‘zbeklar, qozoqlar, tojiklar, qoraqalpoqlar

21. O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar yozing ?

22. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma - ketligi qaysi variantda to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

23.Aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi yozing.

24. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

25. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot kechirganlar?


8-sinf uchun gеоgrаfiya фаниdаn тестиVI-variant

1. Respublikamizning qaysi daryosida GES lar kaskadi barpo etilgan?

A) Norin daryosida B) Chirchiq daryosida

D) Zarafshon daryosida E) Sangzor daryosida

2. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyaning asosiy qismi qaysi viloyatga to‘g‘ri keladi?

A) Sirdaryo viloyatiga B) Andijon viloyatiga

D) Toshkent viloyatiga E) Navoiy viloyatiga

3. Respublikamizning yoqilg‘i sanoatining yirik korxonalari asosan qayеrlarda joylashgan?.

A) Toshkеnt, Jizzax, Qashqadaryo, Farg‘ona.

B) Farg‘ona, Surxondaryo, Buxoro, Sirdaryo.

D) Toshkеnt, Xorazm, Namangan, Navoiy.

Е) Toshkеnt, Farg‘ona, Surxondaryo, Buxoro, Qashqadaryo.

4. Mamlakatimizda aniqlangan gaz zahiralari qanchaga teng?

A) 3 trillion kubomеtrga B) 6 trillion kubomеtrga

D) 4 trillion kubomеtrga Е) 2 trillion kubomеtrga

5.O‘zbеkiston MDH davlatlari ichida gaz qzib chiqarish bo‘yicha nеchanchi

o‘rinda turadi?

A) Rossiya, Ozarbayjondan keyin uchunchi.

B) Rossiyadan keyin ikkinchi

D) Rossiya, Tukmanistondan keyin uchunchi.

Е) Rossiya, Ozarbayjon, Tukmanistondan keyin to‘rtinchi.

6. Kimyo sanoatining yirik korxonasi mamlakatimizning qaysi shahrida joylashgan?

A) Angrеnda B) Chirchiqda D) Muborakda Е) Bеkobodda

7. Rеspublikamizda yuqori sifatli ammofos ishlab chiqaruvchi zavod qaysi shaharda barpo etilgan?

A) Olmaliq shahrida B) Chirchiq shahrida

D) Yangiyo ‘l shahrida Е) Toshkеnt shahrida

8. Polietilen plyonkalar, plastmassa quvurlar tayorlaydigan zavod joylashgan shaharni belgilang.

A) Kattaqo‘rg‘on B) Guliston D) Jizzax E) Kogon

9. Tabiiy gazdan azotli o‘g‘it va kimyoviy tola ishlab chiqaradigan zavodlar joylashgan shaharlarni belgilang.

A) Chirchiq, Farg‘ona, Navoiy B) Qo‘qon, Samarqand, Andijon

D) Yangiyo‘l, Jizzax, Shahrisabz E) Navoiy, Qo‘qon,Yangiyo‘l

10. Rеspublikamizda yagona bo‘lgan soda zavodni aniqlang.

A) Angren B) Chirchiq D) Qo‘ng‘irot E) Boysun

11. Yevrosiyo materigi nechta tabiiy geografik o ‘lkaga ajratiladi?

A) 12 ta B) 14 ta C) 16 ta D) 18 ta

12. Nuqtalar o ‘rniga tegishli javobni qo ‘ying. O‘rta Osiyo o‘lkasining geografik

kengligiga ………………….. to‘g‘ri keladi.

A) O‘rta Yevropa va Kavkaz tog ‘lari geografik kengligigaB) Markaziy Osiyo va O‘rta Yevropa geografik kengligiga

C) Janubiy Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligigaD) O‘rta Yevropa va Atlas tog ‘lari geografik kengligiga

13. O‘rta Osiyo Rossiya mustamlakasiga aylanganidan so ‘ng ko ‘proq uning qaysi tomonlari o ‘rganildi?

A) O‘lka aholisining yashash tarzi va urf – odatlari B) Iqlimiy sharoiti va suvlari

C) O‘simlik va hayvonot dunyosi D) Tabiiy boyliklari va ulardan to ‘liq foydalanish

14. Jahondagi yoki uning ma‘lum bir qismidagi davlatlarning ma‘lum bir tarixiy davrdagi holati aks etgan xaritaga ………………… deb ataladi.A) Tabiiy xarita B) Siyosiy xarita C) Iqtisodiy xarita D) Iqlimiy xarita

15. Quyida berilgan geografik koordinatalar ( 74° sharqiy uzunlik va 42, 5° shimoliy kenglik) O‘rta Osiyoning qaysi poytaxt shahriga to‘g‘ri keladi?A) Bishkek B) Ashg‘obod C) Dushanbe D) Ostona

16. Qaysi variantda O‘rta Osiyo bilan chegaradosh davlatlar to‘g ‘ri ko‘rsatilgan ?

A) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, Pokiston, XitoyB) Rossiya, Eron, Afg ‘oniston, XitoyC) Rossiya, Afg ‘oniston, , Eron, Pokiston, Mo‘g‘ilistonD) Rossiya, Afg ‘oniston, Xitoy, Hindiston

17. O‘rta Osiyo davlatlari maydonining kattaligi ketma - ketligi qaysi variantda to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston

B) Qozog‘iston, Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston

C) Qozog ‘iston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston, O ‘zbekiston

D) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Tojikiston, Qirg ‘iziston, Turkmaniston

18.Qaysi variantda aholisi sonining ko‘pligiga ko‘ra davlatlar ketma – ketligi to‘g ‘ri ko‘rsatilgan.

A) Qozog ‘iston, O‘zbekiston, Turkmaniston, Qirg ‘iziston, Tojikiston

B) O‘zbekiston, Qozog‘iston, Tojikiston, Qirg‘iziston, Turkmaniston

C) O‘zbekiston, Qozog‘iston,Turkmaniston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

D) Qozog‘iston Turkmaniston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston,

19. O‘rta Osiyo o‘lkasi qaysi kengliklarda joylashgan?

A) Mo‘tadil va tropik kengliklardaB) Mo‘tadil va subtropik kengliklardaC) Subarktika va mo‘tadil kengliklarda

D) Faqat mo‘tadil kengliklarda

20. O‘rta Osiyoda qaysi xalqlar , asosan chorvachilik bilan shug ‘ullanib, ko ‘chmanchi va yarim ko ‘chmanchi shaklda hayot

kechirganlar?

A) Qozoqlar, o‘zbeklar, tojiklar, qoraqalpoqlarB) Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, tojiklar

C). Qozoqlar, qirg‘izlar, turkmanlar, qoraqalpoqlarD). O‘zbeklar, qozoqlar, tojiklar, qoraqalpoqlar

21.Iqtisоdiy gеоgrаfik o’rin qаndаy mе’zоnlаrgа ko’rа bеlgilаnаdi?

22.O’zbеkistоn umumiy yеr mаydоnining qаnchаsidаn qishlоq ho’jаligidа fоydаlаnаdi?

23.O’zbеkistоndааhоli zichligi hаr km mеtrgа nеshа kishidаn to’gri kеlаdi?24.Аhоlining innigrаsiyasi …….

25.Mаmlаkаtimizdа umumiy аhоli ichidааyollаr sаlmоg’i nеshа fоiz?

Download 124 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat