8 – sinf I variant 68g vodorod sulfidning H2S miqdorini topingDownload 225 Kb.
bet1/3
Sana09.09.2017
Hajmi225 Kb.
  1   2   3
8 – sinf  I variant
 1.  68g vodorod sulfidning H2S miqdorini toping

   A) 0,5 mol                B) 1 mol

   C)1,5 mol                 D) 2 mol

2.Avogadro doimiysi nechaga teng?

   A) 6,01·1022              B) 6,02·1023

   C)6,02·1024               D) 3,01·1023

3.Kislotali oksidlar quyidagi qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

     1-H2SO4  2-NaOH  3-CaO  4-SO3  5- H2O  6-K2O

    A)1,2,3,4   B)3,4,5,6  С )2,4,5,6   D)2,3,5,6

4. 123g osh tuzini hosil qilish uchun necha gramm natriy va necha hajm (n.sh)da xlor  kerak?

   A) 48 g va 23,5 l      B) 55,6 g va 28,4 l         C)70,6 g va 44 l          D) 73,4 g va 48,4 l5. Al+3 ionining elektron konfiguratsiyasi qanday?

    A) 1s22s22p6                B) 1s22s22p63s23p13d0

    C)1s22s22p3                  D)1s22s22p63s2

6. 61,25g Bertole tuzidan qanday hajm(n.sh) kislorod olish mumkin?

     A) 22,4 l      B) 16,8 l     C)36,4 l      D) 48,4 l   7.Tarkibi:65,12% Cu; 32,82% O va 2,06% H dan iborat moddaning formulasini aniqlang

    A) CuOH    B) Cu(OH )2    C)CuO   D) Cu28.O’rta tuz hosil bo’lishi uchun  0,25mol fosfat kislota bilan qancha gramm NaOH reaksiyaga kirishishi kerak.Bunda qancha (mol) suv hosil bo’ladi?

    A) 28g; 1,2mol    B) 30g; 0,75mol     C)29g; 0,9mol       D) 31g; 0,65mol9.Qaysi to’plamdagi tuzlar eritmalari kislotali muhitga ega?

    A)  Rb2CO3; Cu(NO3)2   B)  KNO3; FeSO4   C) AlCl3;Cr2(SO4)3   D)  Na2CO3;CuSO410. 13,44 l (n.sh.)da hajmni egallaydigan vodorodxloridning massasi necha grammni tashkil etadi? 

           A) 24,4g   B) 21,9g   C)26,7g    D) 28,9g11.Quyidagi reaksiya tenglamasidagi koeffisentlar yig’indisini aniqlang.

                     PbS + HNO3 = S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

        A) 19         B) 23         C)21         D)25

12.Ammoniy ionidagi azot  va vodorod atomlari orasida kimyoviy bog’lanishlarning qanday turlari mavjud?

      1-ion , 2- qutubli kovalent, 3- qutubsiz kovalent, 4- vodorod, 5- donor-akseptor

     A) 1 va 2       B) 2 va 4       C)2 va 5       D) 3 va 4

13 Kimyoviy bog’lanishning ionlik darajasi qaysi molekulada yuqori?

       A) KJ        B) NaJ        C)RbJ        D) CsJ14.Quyidagi qaysi reaksiyalarni amalga oshirish mumkin?

      1) Cu + HCl =   2) Mg + H2SO4 =  3) Zn + CuSO

      4) Cu + Ca(NO3)2 =   5) Cu + ZnCl2 =   6) Ca + H2O =

       A) 1;4;5      B) 2;4;6      C)1;3;5      D) 2;3;615.Normal sharoitda  67,2 litr kislorodda necha molekula bo’ladi?

     A) 1,8 · 1024 ta     B) 12 · 1023 ta     C)6,02 · 1023 ta     D) 3.01 · 1023 ta16.Quyidagi moddalarning har biridan bir moli parchalanganda qaysi biridan eng ko’p miqdorda kislorod xosil bo’ladi?

       A) H2O2         B) HgO         C)KClO3         D) KMnO417. Disproporsiyalanish oksidlanish – qaytarilish reaksiyasini ko’rsating.

     A) KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

     B) KMnO4 + NaCl + H2SO4  = Cl2 + Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

     C) H2O2   = H2O + O2

     D) Zn + HCl  =  ZnCl2 + H2 

18. HNO3 + Cu2O  = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O  reaksiyasini tenglashtiring va chap tamon koffitsentlar yig’indisini aniqlang.

19.Valentlik tushunchasini kimyo faniga kiritgan olim kim?

20.Quyidagi element  188Pt  atomi yadrosidagi proton va neytronlar  sonini aniqlang?

21.Molekulyar massalari teng bo’lgan kislotali oksid bilan kislotani ko’rsating.

     1-SO2; 2-P2O5; 3-HPO3; 4-H2SO4; 5-H2S; 6-N2O5; 7-H2SO3; 8-SO322. Tarkibida 92% kalsiy karbonat tutgan 0,5 kg  tabiiy ohaktoshning parchalanishidan qancha litr karbonat angidrid ajralib chiqadi?

 23. 1 litr suvda  20g natriy karbоnat eritildi,bunda zichligi 1,02g/ml ga teng bo’lgan  eritma hosil bo’ldi. Hosil bo’lgan eritmaning foiz va molyar konsentratsiyalarini hisoblang.24.Sulfat kislotasining H2SO ekvivalenti nechaga teng?

25.10B va 11B izоtoplar aralashmasidan iborat.Borning nisbiy atom massasi 10,82 ga teng.Tabiiy bordagi izоtoplarning massa ulushlarini toping.


Материалы по химии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» для общеобразовательной школы

8 – класс  I вариант

 

1. Найдите количества H2S массой  68 г.   A) 0,5 моль              B) 1 моль

   C)1,5 моль               D) 2 моль

2.Чему равно  постоянная Авогадро?

   A) 6,01·1022                B) 6,02·1023

   C)6,02·1024                 D) 3,01·1023

3.С какими веществами из ниже указанных реагирует кислотные оксиды ?

     1-H2SO4  2-NaOH  3-CaO  4-SO3  5- H2O  6-K2O

    A)1,2,3,4  B)3,4,5,6  S)2,4,5,6  D)2,3,5,6

4. Сколько граммов натрия и сколько литров хлора(н.у) необходимо для получения поваренной соли массой  123 г?

A) 48 г. и 23,5 л    B  ) 55,6 г. и 28,4 л.   C)70,6 г. и 44 л.    D) 73,4 г. и 48,4 л.

5. Укажите электронную конфигурацию иона Al+3?

    A) 1s2 2s22p6                                   B) 1s22s22p63s23p13d0

    C)1s22s22p3                                     D)1s22s22p63s2

6. Сколько литров кислорода можно получить из бертолетовой соли массой 61,25 г.

           A) 22,4 л.      B) 16,8 л.     C)36,4 л.      D) 48,4 л.   

7.Найдите формулу вещества в составе которого имеется 65,12% Cu; 32,82% O и 2,06% H

              A) CuOH    B) Cu(OH )2    C)CuO   D) Cu2

8.Сколько грамм NaOH  необходимо  для реагировании  с ортофосфорной кислотой  количествомвещества  0,25 моль  до образование средней соли.Какое количество вещества  воды образуется в результате реакции.?

    A) 28 г; 1,2 моль       B) 30 г; 0,75 моль     C)29 г; 0,9 моль      D) 31г; 0,65 моль

9.Гидролиз каких солей дают кислую среду ?

    A)  Rb2CO3; Cu(NO3)2   B)  KNO3; FeSO4   C) AlCl3;Cr2(SO4)3   D)  Na2CO3;CuSO4

10. Найдите  массу хлороводорода объёмом 13,44 литров при н.у? 

                A) 24,4g   B) 21,9g   C)26,7g    D) 28,9g

11.Найдите сумму коэффитцентов в окислительно- восстановительной реакции.

                     PbS + HNO3 = S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

        A) 19         B) 23         C)21         D)25

12.Какие виды химических связей сушествуют в ионе аммония между азотом и водородом?

1-ионная, 2- ковалентная полярная  3- ковалентная неполярная, 4- водородная, 5- донорно - акцепторная

     A) 1 и 2       B) 2 и 4       C)2 и 5       D) 3 и 4

13 .В каком веществе связей степень ионизации связи выше?

       A) KJ        B) NaJ        C)RbJ        D) CsJ

14.Какие реакции, из нижеуказанных можно осуществить?

      1) Cu + HCl =   2) Mg + H2SO4 =  3) Zn + CuSO

      4) Cu + Ca(NO3)2 =   5) Cu + ZnCl2 =   6) Ca + H2O =

       A) 1;4;5      B) 2;4;6      C)1;3;5      D) 2;3;6

15.Вычислите число молекул кислорода объёмом 67,2 литра при н.у?

     А) 1,8 · 1024 ta     B) 12 · 1023 ta     C)6,02 · 1023 ta     D) 3.01 · 1023 ta

16.Из какого  вещества  при разложении   получают наибольший объём кислорода, если вещества взяты по одному молю ?

       A) H2O2         B) HgO         C)KClO3         D) KMnO4

17. Укажите реакцию диспропорционирования в окислительно – восстановительной реакции.

     A) KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2

     B) KMnO4 + NaCl + H2SO4  = Cl2 + Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2O

     C) H2O2   = H2O + O2

     D) Zn + HCl  =  ZnCl2 + H2 

18. HNO3 + Cu2O  = Cu(NO3)2 + NO2 + H2O  уравняйте окислительно -восстановительную реакцию и найдите сумму коэффициентов левой стороны..

19.Какай ученый внес в науку понятие о валентности?

20.Найдите число протонов и нейтронов  платины  188Pt 

21.Укажите формулу кислоты и кислотного оксида с одинаковой молекулярной массой.

     1-SO2; 2-P2O5; 3-HPO3; 4-H2SO4; 5-H2S; 6-N2O5; 7-H2SO3; 8-SO3

22. Сколько литров оксида углерода - (IV) образуется при разложении 0,5 кг известняка в составе которого имеется 92% карбоната кальция?

23. В 1 литре воды растворили   20 г  карбоната натрия плотность раствора ρ=1,02 г/мл. Найдите процентную (%) и молярную концентрацию этого раствора.

24.Вычислите эквивалент серной    кислоты H2SO4?

25. Бор состоит из смеси изотопов  10B и 11B. Его относительная масса равна   10,82 .Определите массовую долю изотопов в природном боре.


8 – sinf  II variant

 

1.  0,5 moli 49g keladigan moddaning molekulyar massasini toping.  A) 24,5            B) 94    C)26               D) 98

2.Ohaktosh CaCO3 tarkibidagi uglerodning massa ulushini aniqlang.

    A) 40%     B) 12%      C)18%      D) 30%

3.Natriy gidrooksid quyidagi qaysi moddalar  bilan reaksiyaga kirishadi?

   1-HCl , 2-CrO , 3-Al2О3 , 4-K2O , 5-CO2 , 6-Ca(OH)2

    A)1,2,4    B)1,3,5     С)2,4,5        D)1,2

4. Suvda erimaydigan asoslar  qatorini ko’rsating.

    A)Ca(OH); Zn(OH)2; KOH

    B)NaOH; Fe(OH)3; Ba(OH)2

    С)Fe(OH)2; Mg(OH)2; NaOH

    D)Al(OH)3; Cu(OH)2; Cr(OH)3

5.Bromning tashqi elektron qobig’i qanday tuzilgan?

     A)…..3d10 4s24p1    B)….3d104s24p5     C)….3d14s2           D)….3d74s2

6. Sxemaga asosan  hosil bo’lgan”Y” va “Z” moddalarni aniqlang?

      +O2          +H2SO4                 +NaOH      t0          +H2

  Cu------ X1----------- X2---------- X3---- Y------- Z

    A) CuSO4 ; CuO    B) CuSO4 ;Na       C)CuO; Cu(OH)2        D) CuO; Cu

7.  1000g suvda 1,56g kalsiy xlorid eritildi.Hosil bo’lgan eritmaning (%)  konsentratsiyasini aniqlang.

          A) 0,156       B) 0,213       C)0,182       D) 0,11

8.Natriy gidrooksidining  5% li  80g  eritmasiga 20g suv qo’shildi.Hosil bo’lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.

            A) 5%      B) 6%      C)4%      D) 3%

9. Qaysi to’plamdagi tuzlar eritmalari  ishqoriy  muhitga ega?

    A)  Rb2CO3; Cu(NO3)2   B)  KNO3; FeSO4   C) AlCl3;Cr2(SO4)3   D)  Na2CO3;K2SO3

10. Quyidagi qaysi reaksiyalar oksidlanish-qaytarilish turiga mansub?

     1) Na + H2O =        2) Na2O + HCl =         3) Zn(NO3)2 + H2S =

     4) SO3 + H2O =        5) Cr(OH)3 =             6) Al + HCl =

         A) 1,6        B) 2,3         C)2,4         D) 4,5

11.Qanday juft ionlardan foydalanib, quyidagi qisqartirilgan ionli tenglamani tuzish mumkin?

                                                    Cu2+ + S2- = CuS

     A)CO32-; K+     B) Na+; Br-        C)Cl- ; Pb2+     D) Cl- ; H+

12. Natriy gidrokarbonat qizdirilganda qolgan qoldiq dastlabki massaning necha foizini tashkil etadi?        A) 53%        B) 63%        S)35%        D) 43%

13.Quyidagi qaysi ionlar bir – birini bog’lamaydi?

       A) Ag+ + Cl- =   B) Ca2+ + CO32- =   C)Ba2+ + SO42- =   D) K++ Cl- =

14. 25g natriy karbonati bilan 22,2g kalsiy xloridi bo’lgan eritma ta’sirlashganda hosil bo’lgan cho’kmaning massasini aiqlang?

           A) 20g        B) 22,2g        C)25g        D) 25,4g 
15.  3 mol P2O5 hosil bo’lishi uchun qancha massa kislorod sarflanadi?

          A) 90 g        B) 180 g        C)120 g        D) 240 g

16. 192g kisloroddan necha mol ozon hosil bo’ladi?

      a) 5 mol        b) 4 mol       C)3 mol        d) 2 mol

17. Qutubli kovalent bog’ bilan bog’langan moddalarni aniqlang.

          1- HCl ; 2- O2; 3- NaI ; 4- NH3 ;5 – CH4; 6- SO2  ; 7 – H2; 8 – KCl

          A) 1,3,4,7,8    B) 1,4,5,6    C)4,5,6,7,8    D) 1,3,5,7

18. 45  % li 300g eritmaga huddi shunday 20 % li 450g eritma quyuldi hosil bolgan eritmaning foiz (%)  konsentratsiyasini aniqlang.

19.  2,75mol H2SO4 kislotaning massasini aniqlang?

20.Tashqi electron qavatining electron formulasi ….3s23p4 ko’rinishga ega elementni ko’rsating.

21.Element atomining ‘d’ pog’anachasida juftlashmagan elektronlarning maksimal soni nechta bo’lishi mumkin?

22.Kremniy (IV) oksididagi kremniyning massa ulushini (%) hisoblab toping?

23.Ushbu moddalarning qaysi birilarida marganes faqat oksidlovchilik xossalaini namoyon qiladi?

                    1. KMnO 2.MnO2  3. Mn2O7  4. K2MnO4  5.MnO. 

24. 165g fosfor yonganda necha hajm (n.sh) da kislorod sarf bo’ladi va necha miqdor fosfor (V)- oksidi hosil bo’ladi?

25.   +…..hosil bo’ladigan elementni aniqlang?

      


Материалы по химии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви» для общеобразовательной школы

8 – класс  II вариант
1.  Найдите молекулярную массу если 0,5 моль этого вещества весит  49 г.

   A) 24,5              B) 94

   C)26                  D) 98

2.Найдите массовую долю углерода в  CaCO3 .

    A) 40%      B) 12%      C)18%      D) 30%

3.С какими веществами реагирует гидроксид  натрия?

   1-HCl , 2-CrO , 3-Al2О3 , 4-K2O , 5-CO2 , 6-Ca(OH)2

    A)1,2,4    B)1,3,5      S)2,4,5         D)1,2

 4. Укажите ряд нерастворимых оснований.

             A)Ca(OH); Zn(OH)2; KOH

             B)NaOH; Fe(OH)3; Ba(OH)2

             S)Fe(OH)2; Mg(OH)2; NaOH

             D)Al(OH)3; Cu(OH)2; Cr(OH)3

 5. Укажите внешний энергетический уровень брома?

       A)…..3d10 4s24p1     B)….3d104s24p5      S)….3d14s2           D)….3d74s2

 6.Определите вещества”Y” и “Z” по данной схеме?

          +O2             +H2SO4     +NaOH      t0          +H2

      Cu------ X1----------- X2---------- X3---- Y------- Z

         A) CuSO4 ; CuO    B) CuSO4 ;Na     C)CuO; Cu(OH)2     D) CuO; Cu

7.  В 1000 г. воды растворили  1,56 г. хлорида кальция.Найдите процентную концентрацию полученного раствора. .

     A) 0,156       B) 0,213       C)0,182       D) 0,11

   8.Найдите массовую долю (%) NaOH если к 80 г 5% раствора  прилили  20 г воды.

             A) 5%      B) 6%      C)4%      D) 3%

 9.Гидролиз каких солей дают щелочную  среду ?

    A)  Rb2CO3; Cu(NO3)2   B)  KNO3; FeSO4   C) AlCl3;Cr2(SO4)3   D)  Na2CO3; K2SO3

 10. Какие из ниже указанных реакции являются окислительно - воосттановительными?

     1) Na + H2O =        2) Na2O + HCl =         3) Zn(NO3)2 + H2S =

     4) SO3 + H2O =        5) Cr(OH)3 =             6) Al + HCl =

         A) 1,6        B) 2,3         C)2,4         D) 4,5

 11.При помощи каких парных ионов можно осуществить сокращенную ионную реакцию ?

                                                    Cu2+ + S2- = CuS

         A)CO32-; K+     B) Na+; Br-        C)Cl- ; Pb2+     D) Cl- ; H+

 12.Определите массовую долю твердого остатка  от начальной массы, полученный при прокаливании гидрокарбоната натрия ?

       A) 53%        B) 63%        С)35%        D) 43%

13.Какие ионы не взаимодействуют между собой

       A) Ag+ + Cl- =   B) Ca2+ + CO32- =   C)Ba2+ + SO42- =   D) K++ Cl- =

 

 14. Найдите массу осадка полученного при реагировании  раствора в составе которого имеется  25 г карбоната натрия и  раствора содержащего   22,2г хлорида кальция ?             A) 20 г        B) 22,2 г.        C)25 г.        D) 25,4 г. 

 15. Сколько граммов кислорода израсходуется для получение P2O5 количеством  3 моль ?

         A) 90 г.        B) 180 г.        C)120 г.        D) 240 г.

 16. Сколько моль озона можно получить из 192 г. кислорода?

         A) 5 моль        B) 4 моль       C)3 моль        D) 2 моль

 17.Укажите вещества с ковалентной  полярной связью.

          1- HCl ; 2- O2; 3- NaI ; 4- NH3 ;5 – CH4; 6- SO2 ; 7 – H2; 8 – KCl

              A) 1,3,4,7,8    B) 1,4,5,6    C)4,5,6,7,8    D) 1,3,5,7

 18. К 300 г. 45%- ного раствора налили   450 г.20% -й раствор этого же вещества. Найдите  С % образовавшегося  раствора.

    


19.  Найдите массу H2SO4  количеством 2,75 моли?

    


20.Укажите элемент с данной внешней конфигурацией….3s23p4..

    


21.Какое максимальное количество неспаренных электронов может иметь ‘d’ орбиталь.?

    


22.Найдите массовую долю кремния в (%) в составе оксида кремния - (IV) ?

    


23.В каких веществах марганец является только окислителем ?

                    1. KMnO 2.MnO2  3. Mn2O7  4. K2MnO4  5.MnO. 

    

24. Вычислите количество образовавшегося оксида фосфора – (V) объём  израсходованного  кислорода при н.у. при горении фосфора массой  165 г.?    

25.  +….определите элемент образующийся в результате ядерной реакции.8 – sinf  III variant

 

1.Fosfat kislotasining  dissosiyalanish jarayonida  nechta ion hosil bo’ladi?          A)  4         B) 6          C)5          D) 7

2. Berilgan moddalarning ichida elektrolitini ko’rsating.

      A) CaCO3          B) BaSO4          C)NaJ          D) AgCl

3. J- ioni qaysi ion bilan aniqlanadi?

      A) Ag         B) Ba+         C) alanga           D) K+

4. Tarkibi  H, P, O dan tashkil topgan. H – 3,7% , P – 37,8% , O – 58,5% ga teng  bo’lsa shu moddaning formulasini  aniqlang.

        A)  H3PO4        B) H3PO3             C) H4P2O7             D) HPO3

5. Gidrolizga uchraganda kislotali muhit beradigan tuzlarni aniqlang,

    1- Na2SO3 , 2- Al2(SO4)3 , 3 – Ba(NO3)2 , 4- FeCl2 , 5-K2CO, 6- NaCl

          A)  2,4      B)  1,5      C)3,6       D) 1,4

6. KJ + KMnO4 + H2SO4 = J2 + K2SO+ MnSO4 + H2O  reaksiyasining koffitsentlar yig’indisini

     va  oksidlovchini aniqlang.  

                 A)  41 KMnO4           B) 35  KJ          C)33  KMnO4          D) 25  KJ

7. CuCl+ NaOH =  ion almashinish reaksiyasida  to’liq ion ko’rinishida nechta ion hosil bo’ladi?

             A) 15           B) 13          C)14           D) 11

8. 450 g  48% li  sulfat kislota bilan  600 g  30 % li bariy gidrooksid eritmasi reaksiga kirishganda hosil bo’lgan  cho’kmaning massasini  va  ortib qolgan moddaning miqdorini aniqlang.

       A) 245 g va 2,5 mol         B) 200 g va 1,15 mol         C)200 g va 2,5 mol       D) 245g  va  1,15 mol

9. Berilgan kislotalar ichida eng kuchlisini aniqlang.

      A) HClO4          B) HClO3          C)HClO2          D) HClO

10. Sulfat kislotali muhitda kaliy yodidga 6 % li  0,6 litr ( ρ=1,04 g/sm3) KMnO4 eritmasi ta’sir ettirib qancha yod olish mumkin.

    A) 175,5 g          B) 145,8 g          C)134,7 g          D) 150,5 g

11. Kaliy peryodat tarkibidagi yodning massa ulushini (%) da aniqlang

    A) 47,4 %           B)  34 %            C)45,8 %           D) 55,2 %

12. Xlorli ohakning formulasini ko’rsating

          A) KClO3           B) HCl            C)CaOCl2            D) CaCl2

13. 32 g bertole tuzidagi kislorod atom sonini aniqlang

       A)  4,7 · 1023           B)  3,7 · 1023           C) 6,7 · 1023           D) 5,7 · 1023           

14. PH3 fosfin gazining tarkibidagi vodorodning ulushini toping.

       A) 7,7 %            B) 8,8 %          C)3,3 %          D) 6,4 %

15.  56 g CuO oksididan misni  qaytarish uchun sarf bo’ladigan vodorodning (n.sh.dagi) hajmini aniqlang.

       A) 22,4 litr          B) 32,54 litr          C)15,68 litr          D) 43,6 litr

16. 45,6 litr vodorodning massasini, miqdorini va molekula sonini aniqlang.

     A) 6g ; 3mol ; 12,26 · 1023              B) 5g ; 2,5 mol ; 22,26 · 1023

     C)3g ; 1,5 mol ; 14,26 · 1023           D) 4g ; 2mol ; 12,26 · 1023

17. 300 g erituvchida 120 g modda erib to’yingan eritma hosil qilsa, shu moddaning eruvchanligini toping.

             A) 40           B)  30          C)60          D) 50

18. 450 g 56 % li osh tuzi eritmasidagi tuz va suvning massasini aniqlang.
19. Karnallitning formulasi

20. Qaynoq kaliy gidrooksidga (n.sh.da ) 45 litr xlor ta’sir ettirish natijasida hosil bo’lgan tuzning massasini aniqlang

21. 37 g kaliy xlorid suvda eritilganda nechta xlor ioni hosil bo’ladi?

22.Ishqorning issiq eritmasidan xlor gazi o’tkazilishidan bertole tuzini olish reaksiyasida koeffitsentlar yig’indisi nechaga teng?

23. 56 g CaО bilan 105 g nitrat kislota orasidagi reaksiya natijasida hosil bo’lgan tuzning massasini aniqlang. 

24. 3,5 litr eritmada 245 g KOH erigan bo’lsa , shu eritmaning molyar konsentratsiyasini aniqlang.

25.Tarkibi quyidagicha bo’lgan asosni aniqlang:

Cr – 50,48 % ; O – 46,6 %; H – 2,91 %

Download 225 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat