7- sinf,zoologiya,test savollari. II chorak. Gidra tanasidagi usuvchi hujayralari qayerda joylashgan?Download 22.19 Kb.
Sana27.04.2020
Hajmi22.19 Kb.

7- sinf,zoologiya,test savollari.II chorak.

1.Gidra tanasidagi usuvchi hujayralari qayerda joylashgan?

a) endodermada b) mezodermada c) ektodermada d) barcha qismda

2. Tufelka qaysi tipga mansub?

a) soxta oyoqlilar b) xivchinlilar c) infuzoriyalar d) sodda hayvonlar

3.Baqachanoqning mantiya bo`shlig`iga suv qayerdan o`tadi?

a) chig`anoq pallalari ochilganda b) ichki sifon ochilganda c) pastki kirish sifon ochilganda d) yuqori chiqish sifon orqali

4. Tufelkaning katta yadrosi qanday shaklda?

A) Yumaloq. B) Uzunroq. C) Loviyasimon. D) Ovalsimon.

5. Umurtqasiz hayvonlarni o’rganish sohasida katta tadqiqotlar olib borishgan olimlar kimlar?

1. A.M.Muhammadiev. 2. T.Z.Zohidov. 3. S.N.Alimuhammedov. 4. O.P.Bogdanov. 5. J.A.Azimov.

A) 1,2,3. B) 2,3. C) 1,4,5. D) 1,2,5

6.Qaysi parazitning yopishuv organlari bo`lmaydi?

a) jigar qu`rtining b) chuchqa tasmasimon chuval c) exinakokning d) oskaridaning

7.Exinokokkning oraliq xo`jayini hisoblanadi:

A)odam, o`txo`r hayvonlar B)yirtqich hayvonlar, C)umurtqasiz hayvonlar D)mavjud emas

8.Bolalar gijjasi qanday yuqadi?

A)iflos qo`l orqali B)qaynatilmagan suv orqali C)sabzavot,meva, oziq-ovqat orqali D)nafas olish organlari orqali

9.Yomg`ir chuvalchangi tuxumlarini qayerga qo`yadi?

A)pilla ichiga B)urg`ochisi bachadoniga C)tuproqqa D)suvli muhitga

10.Chuchuk suvlara yashovchi qizil chuvalchang qaysi sinnfga kiradi?

A)kam tuklillar B)ko`p tuklilar C)zuluklar D)halqalilar

11.Qorinoyoqli molyuskalarning qaysilari ekinlarga ziyon keltiradi?

A)suv shilling`i, bitiniya B)tok shilling`I, yalang`och shilliq C)tirik tug`ar shilliq D)bitiniya

12.Daryo qisqichbaqasining bosh tomonda joylashgan bir juft yashil bezlar nima vazifani bajaradi?

A)nafas olish B)ayirish C)qon aylanish D)ko`payish

13. Suvda muallaq yshovchi mayda qisqichbaqasimonlar qanday ataladi?

A)planktonlar B)bentoslar C)parazitlar D)boshoyoqlilar

14. O`zbekistonning cho`l mintaqalarida qaysi qisqichbaqa tarqalgan?

A)dafniya B)krevetka C)zaxkash D) siklop

15.Yashil bronza qo`ng`izining mo`ylovlari…

A)yelpig`ichga o`xshaydi B)arrasimon C)patsimon D)tishsimon

16.Qaysi hashoratlarda ovoz chiqarish va eshitish organlari bor?

A)chigirtka, kapalak, ninachi B)ipak qurti,qandala, hasva C)suvarak,qo`ng`iz,ari D)chirildoq, temirchak, jizildoq

17.Chala o`zgarish bilan rivojlanuvchi hashoratlar…

A)suvaraklar, ninachilar, chigirtkalar B)qandala, hasva , kapalak

C)qo`ng`iz, kapalak,chigirtka D)pashsha, burga, chumoli

18. To`liq o`zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlar…

A)suvaraklar, ninachilar, chigirtkalar B)qandala, hasva , kapalak

C)qo`ng`iz, kapalak,chigirtka D)pashsha, burga, chumoli

19.Qaysi hasharot 10 yilgacha yashab, umri davomida 115 milliontagacha tuxum qo`yadi?

A)chigirtka B)qandala C)kapalak D)termit

20.Eng qadimgi xonakilashtirilgan hasharot qaysi?

A)kapalak B)pashsha C)asalari D)ipak qurti

7-sinf zoologiya,test,1-chorak.

1.Eng qadimgi fan bu …

A)zoologiya B)botanika D)geografiya C)genetika

2.Karl Linney taklif etgan hayvonlar sistematik birliklarini toping.

1)tur 2)urug` 3)oila 4)guruh 5)turkum 6)sinf 7)tip

A)1,2,3,5,6 B)1,2,5,6,7 D)1,2,5,6 C)1,4,5,6

3.Qaysi hayvonlar faoliyati tufayli o`simliklar uchun zarur bo`lgan mineral moddalar to`planadi?

A)O`txo`r hayvonlar B)CHirituvchi bakteriyalar D)parazit hayvonlar C)A,B

4.Hayvonlar uchun asosiy asosiy yashash muhitlrini toping.

1)suv havzalari 2)havo 3)quruqlik 4)tuproq

A)3 B)1,2 C)1,3,4 D)1,2,3,4

5.Qaysi to`qima qisqarish xususiyatiga ega ?

A) epiteliy B)nerv C)Muskul D)biriktiruvchi

6.Qonli ichburug`ni paydo qiluvchi ichburug` amyobasi qaysi organizmlarda parazitlik qiladi?

A)odamda, yaguarda B)odamda, Podalariyda C)jayrada, kuykada D)odamda, kuykada

7.Hamma turlari odamda va hayvonlarda parazitlik qiladigan sinf qaysi javobda to`g`ri berilgan?

A)So`rg`ichlilar B)sporalilar D)kipriklilar C)nematodalar

8.Yashil evglenaning bo`linishi qaysi organlar o`rtasida boradi?

A) ikki xivchin va yadro o`rtasida B)ikki xivchin va sitoplazma o`rtasida

D)og`zi va yadro o`rtasida C)xivchini va hazm vakuolalari o`rtasida

9.Tana bo`shlig`I ichak vazifasini bajaruvchi hayvon.

A)volvoks B)aktiniya C)oq planariya D) yomg`ir chuvalchangi

10.Qora dengizda uchraydigan meduzalar..

A)aurella B)ildizog`iz medusa C)qutb meduzasi D)u yerda uchramaydi

11. Gidra tanasidagi usuvchi hujayralari qayerda joylashgan?

a) endodermada b) mezodermada c) ektodermada d) barcha qismda

12. Tufelka qaysi tipga mansub?

a) soxta oyoqlilar b) xivchinlilar c) infuzoriyalar d) sodda hayvonlar

13.Baqachanoqning mantiya bo`shlig`iga suv qayerdan o`tadi?

a) chig`anoq pallalari ochilganda b) ichki sifon ochilganda c) pastki kirish sifon ochilganda d) yuqori chiqish sifon orqali

14. Tufelkaning katta yadrosi qanday shaklda?

A) Yumaloq. B) Uzunroq. C) Loviyasimon. D) Ovalsimon.

15. Umurtqasiz hayvonlarni o’rganish sohasida katta tadqiqotlar olib borishgan olimlar kimlar?

1. A.M.Muhammadiev. 2. T.Z.Zohidov. 3. S.N.Alimuhammedov. 4. O.P.Bogdanov. 5. J.A.Azimov.

A) 1,2,3. B) 2,3. C) 1,4,5. D) 1,2,5

16.Hayvonlardagi qaysi Hujayra yulduzsimon shaklda bo`ladi ?

A)Nerv B)teri C)ichak epiteliysi D) yurak muskuli

17.Qaysi to`qima tashqi muhitddan kelgan ta’sirni qabul qilish, o`tkazish va ularga javob berish vazifasini bajaradi?

A)muskul B)nerv C) biriktiruvchi D)muskul

18. Qaysi hayvon ham o`simlik ham hayvonga o`xshab oziqlanadi?

A) amyoba B)leyshmaniya C)nozema D) yashil evglena

19.Qaysi to`qima alohida hujayralar oralig`ini to`ldirib turadi?

A)nerv B)muskull C)epiteliy D)biriktiruvchi

20.Barcha bir hujayralilarning eng qadimgi avlodi…

A)yashil xivchinlilar B)kipriklilar C)soxta oyoqlilar D)sporalilar

7-sinf,zoologiya.III chorak uchun.

1.Lansetnikni kim kasf qilgan.

A)To`laganov B)Kashkarov C)Sultonov D)Kovalevskiy

2.Bosh skeletsizlar kenja tipiga qaysi hayvon kiradi?

A)Lansetnik B)Zog`ora baliq C)Ko`l baqasi D)ko`k kaptar

3.Baliqlarning juft suzgichlarini belgilang.

A)ko`krak, dum B)orqa , anal C)anal,dum D)ko`krak , qorin

4.Baliqlarning umurtqa pog`onasi kalla suyagi bilan qanday birikkan?

A)harakatsiz B)harakatchan C)uzun bo`yni orqali D)kalta bo`yni orqali

5.Baliqlarning qaysi muskullari rivojlangan?

A)Bo`yin muskullari B)Suzgich muskullari C)dum muskullari D)qorin muskullari

6.Yurakdan chiqadigan qon tomirlari nima deb ataladi?

A)arteriyalar B)venalar C) kapillyarlar D)qorin aortasi

7.Baliqlar bosh miyasining qaysi bo`limi harakatlanishni boshqaradi?

A)Orqa miya B)uzunchoq miya C)oraliq miya D)miyacha

8. Baliqlar yon chiziq yordamida …

A)suv oqimi va tovushni payqaydi B)oziq mazzasini biadi C) suv oqimi, bosimi,to`siqni sezadi D)harakatini boshqaradi.

9.Qaysi baliq tuxum qo`yish uchun Yevropa daryolaridan Sargass dengiziga suzib boradi?

A) zog`ora B)daryo okuni C)ugor balig`I D)tilyapiya

10.Qaysi baliqlarning suzgich pufagi va jabra qopqoqlari bo`lmaydi?

A)Tog`ayli baliqlar B)suyakli baliqlar C)suyak –tog`ayli baliqlar D)Losossimonlar

11.Baqa qanday nafas oladi?

A)traxeyalar orqali B)o`pkasi orqali D) jabrasi orqali D)o`pka va terisi orqali

12.Baqaning qaysi miya bo`limi baliqlarnikiga nisbatan kuchsiz?

A)bosh miya B) orqa miya C)uzunchoq miya D)miyacha

13.Dumlilar va dumsizlar turkumlari qaysi sinf uchun taaluqli?

A)Baliqlar B)suvda ham quruqlikda yashovchilar C)sudralib yuruvchilar D)qushlar

14.Kaltakesakning dumi nima vazifani bajaradi?

A)tayanch B)tuyg`u B)yurishga yordam beradi D)dushmandan himoya qiladi

15.Quyidagi xususiyatlardan qaysilari sudralib yuruvchilar uchun xos?

1.qonaylanish sistemasi ochiq 2. Yuragi uch kamerali 3.sovuqqonli hayvon 4.tuxumlari qoramtir 5.tuxumida sariqligi ko`p 6. tuxumida sariqligi kam 7.hayoti suv bilan bog`liq

A)2, 3,5, B)1,2,5,7 c)1,3,4 D)2,3,6,7

16.Qaysi ilon tirik tug`adi?

A)kobra B)qalqontumshuq C)qum bo`g`ma iloni D)charx ilon

17.Sudralib yuruvchilar sinfiga qaysi turkumlar kiradi?A)dumlillar va dumsizlar

B)Losossimonlar, skatlar C)tangachalilar,timsohlar D)toshbaqalar, ilonlar

18.Sudralib yuruvchilar sinfiga mansub hayvonlarni aniqlang. 1.gaviallalar 2.triton 3.alligator 4.salamandra 5.toshbaqa 6.falanga 8.gekkon 9.ilonlar 10.kaltakesaklar

A)1,3,5,8,9,10 B)2,3,4,7,9,10 C)1,3,5,7,9 D)5,6,7,8,9,

19.Qaysi qushlarda parlar yaxshi rivojlangan?

A)Cho`l qushlarida B)o`rmon qushlarida C)suv qushlarida D)yirtqich qushlarda

20.Faqat qushlar uchun xos bo`lgan suyakni belgilang.

A)ilik suyagi B)boldir suyagi C)dum suyagi D)chanoq suyagi

7-sinf,zoologiya.Yakuniy nazorat ishi.IV chorak

1.Qaysi parazitning yopishuv organlari bo`lmaydi?

a) jigar qu`rtining b) chuchqa tasmasimon chuval c) exinakokning d) oskaridaning

2.Exinokokkning oraliq xo`jayini hisoblanadi:

A)odam, o`txo`r hayvonlar B)yirtqich hayvonlar, C)umurtqasiz hayvonlar D)mavjud emas

3. Tufelka qaysi tipga mansub?

a) soxta oyoqlilar b) xivchinlilar c) infuzoriyalar d) sodda hayvonlar

4.Baqachanoqning mantiya bo`shlig`iga suv qayerdan o`tadi?

a) chig`anoq pallalari ochilganda b) ichki sifon ochilganda c) pastki kirish sifon ochilganda d) yuqori chiqish sifon orqali

5. Tufelkaning katta yadrosi qanday shaklda?

A) Yumaloq. B) Uzunroq. C) Loviyasimon. D) Ovalsimon.

6.Gidra tanasidagi usuvchi hujayralari qayerda joylashgan?

a) endodermada b) mezodermada c) ektodermada d) barcha qismda

7.Yashil bronza qo`ng`izining mo`ylovlari…

A)yelpig`ichga o`xshaydi B)arrasimon C)patsimon D)tishsimon

8.Qaysi hashoratlarda ovoz chiqarish va eshitish organlari bor?

A)chigirtka, kapalak, ninachi B)ipak qurti,qandala, hasva C)suvarak,qo`ng`iz,ari D)chirildoq, temirchak, jizildoq

9.Chala o`zgarish bilan rivojlanuvchi hashoratlar…

A)suvaraklar, ninachilar, chigirtkalar B)qandala, hasva , kapalak

C)qo`ng`iz, kapalak,chigirtka D)pashsha, burga, chumoli

10. To`liq o`zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlar…

A)suvaraklar, ninachilar, chigirtkalar B)qandala, hasva , kapalak

C)qo`ng`iz, kapalak,chigirtka D)pashsha, burga, chumoli

11.Qaysi hasharot 10 yilgacha yashab, umri davomida 115 milliontagacha tuxum qo`yadi?

A)chigirtka B)qandala C)kapalak D)termit

12.Eng qadimgi xonakilashtirilgan hasharot qaysi?

A)kapalak B)pashsha C)asalari D)ipak qurti

13.Lansetnikni kim kasf qilgan.

A)To`laganov B)Kashkarov C)Sultonov D)Kovalevskiy

14.Bosh skeletsizlar kenja tipiga qaysi hayvon kiradi?

A)Lansetnik B)Zog`ora baliq C)Ko`l baqasi D)ko`k kaptar

15.Baliqlarning juft suzgichlarini belgilang.

A)ko`krak, dum B)orqa , anal C)anal,dum D)ko`krak , qorin

16.Baliqlarning umurtqa pog`onasi kalla suyagi bilan qanday birikkan?

A)harakatsiz B)harakatchan C)uzun bo`yni orqali D)kalta bo`yni orqali

17.Baliqlarning qaysi muskullari rivojlangan?

A)Bo`yin muskullari B)Suzgich muskullari C)dum muskullari D)qorin muskullari

18.Qaysi qushlarda yog` bezlari bo`ladi?

A)Suv qushlarida B)yirtqich qushlarda C)xonaki qushlar D)cho`l qushlar

19.Tunda hayot kechiruvchi hayvonlarga nimalar kiradi.

1.ilon 2.chayon 3.qurbaqa 4.gekkon 5.ukki 6.quyon 7.laylak 8.bo`ri 9.ko`rshapalak

A)1,2,4,5,6,7 B)2,,3,4,5,9 C)2,3,5,7,8,9 D)1,3,5,7,9

20.Go`sht yo`nalishida boqiladigan qoramol zotlarini belgilang.7- sinf ,zoologiya javoblar kaliti. I CHORAK1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

C

D

C

A

B

A

B

B

C

C

C

C

A

A

B

D

D

A7- sinf ,zoologiya javoblar kaliti II CHORAK


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

C

C

C
D

A

A

A

B

B

B

A

C

A

D

A

D

D

D

7-SINF ZOOLOGIYA IIICHORAK TEST KALITI
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

D

A

C

A

D

C

C

A

D

D

B

B

A

C

C

C

C

A

7-SINF ZOOLOGIYA ,YAKUN, NAZORAT.1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

C

C

C

C

A

D

A

D

D

D

D

A

D

A

C

A

B

A

Download 22.19 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
guruh talabasi
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
fanining predmeti
o’rta ta’lim
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
махсус таълим
Referat mavzu
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
ishlab chiqarish
vazirligi muhammad
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati