7- sinf uchun test Kimyo fani nimani o’rganadiDownload 244.5 Kb.
Sana10.09.2017
Hajmi244.5 Kb.
7- sinf uchun test
1. Kimyo fani nimani o’rganadi

A. Moddalarning tuzilishi.

B. Moddalarning bir-biriga aylanishi.

C. Moddalarning xossalari,tuzilishini va bir-biriga aylanishini.

D. Kimyoviy qonuniyatlarini.

2. Atom-molekulyar ta’limotning asosiy holatlari:

A.Moddalar ularning kimyoviy xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarrlar bo’lgan molekulalardan tashkil topgan.

B. Molekulalar atomlardan tashkil topgan.

C.Molekula va atomlar doim harakatda bo’ladi.

D. Yuqoridagilarning barchasi.

3. Molekula nima?

A. Moddaning kimyoviy xossasini namoyon qiluvchi eng kichik zarrachasi.

B. Moddaning fizikaviy xossasini namoyon qiluvchi eng kichik zarrachasi.

C. Moddani tashkil qiluvchi atomlar guruhi.

D. Moddaning tuzilishini ko’rsatuvchi kattalik.

4. Nisbiy atom massa nima?

A.Element atomi massasi uglerod atomi massasidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.

B. .Element atomi massasi uglerod atomi massasining 1/12 qismidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.

C. Element atomi massasi uglerod atomi massasining 1/4 qismidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.

D. Element atomi massasi uglerod atomi massasining 1/24 qismidan qancha og’irligini ko’rsatuvchi kattalik.

5. Kimyoviy element nima?

A. Atomlarning muayyan turi.

B. Atomni tashkil qiluvchi qism.

C. Moddani hosil qiluvchi qism

D. Jismning tarkibiy qismi/

6. Allotropiya nima?

A. Bir element atomlaridan turli oddiy moddalarning hosil bo’lishi.

B. Bir molekulalardan turli oddiy moddalarning hosil bo’lishi.

C. Bir murakkab moddadan turli oddiy moddalarning hosil bo’lishi.

D. Ikki element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo’lishi.

7. Kimyoviy formula nima?

A. Modda tarkibining kimyoviy belgilar va indekslar yordamida ifodalanishi.

B. Modda tarkibining kimyoviy belgilar yordamida ifodalanishi.

C.Modda tarkibining indekslar yordamida ifodalanishi.

D. Modda tarkibining molekulalar yordamida ifodalanishi.

8. Kimyoviy reaksiyalarda quyidagilarning qaysi biri doimo o’zgarmay qoladi?

A.Bosim.

B.Hajm.


C.Harorat.

D.Massa.


9. Kimyoviy reaksiya natijasida:

A.Reaksiyada ishtirok etayotgan moddalar massasi yig’indisi o’zgarmay qoladi.

B. Reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi molekullalar saqlanib qoladi.

C. Reaksiyaqga kirishayotgan moddalar tarkibidagi atomlar saqlanib qoladi.

D. A,C to’g’ri.

10. Avagadro doimiysining qiymati nechaga teng?

A. 6,02 x 1023

B. 22,4

C. 8,314


D. 1,66x10-27

2-variant.

1.Laboratoriyada kislorod quyidagi moddalarning qaysilaridan olinadi?

1.HgO. 2.KMnO4 3.KClO3. 4.H2O2

A.1,2 B.1,3 C.1,4 D. 1,2,3,4

2. Temir kislorodda yonganda qanday birikma hosil bo’ladi?

A. FeO .B.Fe2O3 .C. Fe3O4 D. Fe(OH)33. Quyidagi moddalarning qaysilari kislorod bilan reaksiyaga kirishib, faqat qattiq modda hosil qiladi?

1.C 2.CS2 3.Cu 4.P 5.S 6.CH4

A. 1,3,4,6 B. 2,5 C.6 D. 4,6

4.1 moldan olingan quyidagi moddalarning qaysi birining yonishi uchun ko’p kislorod kerak bo’ladi?

A. S B.P C. C. D.CH4

5. Oltingugurtning yonishi uchun 16g kislorod sarflandi.Bu miqdordagi kislorodda nechta kislorod atomi bo’ladi?

A.3,01x1023 B. 6,02x1023 C. 12,04x1023 D.9,03x1023

6. 18 g uglerodni to’liq yondirish uchun necha litr kislorod kerak?

A.33,6 B.22,4 C.11,2 D. 5,6

7. Quyidagi moddalardan qaysi birida kislorodning massa ulushi ko’proq?

A.Al2O3 B. Fe2O3 C.Cr2O3 D. B,C

8. “A” modda qizdirildi va kislorodli bankaga tushirildi.Natijada banka ichi oq rangli tutun bilan to’ldi.”A” modda:

A.C. B. S. C. Fe D. P

9. 0,25 mol kislorodning massasini va bu miqdordagi molekulalar sonini hisoblang.

A. 8 g va 1,505x1023

B. 12 va 2,2575x1023C. 16 va 3,01x 1023

D. 24 va 4,515x1023

10.Quyidagi yonilg’ilardan qaysi biri yonganda suv hosil bo’ladi?

1. Ko’mir. 2. Tabbiy gaz 3. Qattiq o’tin

A. Suv hosil bo’lmaydi.

B. Barcha yonilg’ilar yonganda suv hosil bo’ladi.

C. Ko’mir yonganda suv hosil bo’ladi.

D. Tabiiy gaz yonganda suv hosil bo’ladi.

3-variant

1.Quyidagi gazlarning qaysi biri to’ldirilganda shar havoga ko’triladi?

A.Cl2 B.H2O C. CH4 D.CO2


2. Qanday hajmiy nisbatdagi vadorod va kislorod aralashmasi “qaldiroq gaz” deb ataladi?

A.2:1 B. 1:1 C. 1:2 D. 2:2


3.Vodorod quyidagi qaysi moddalar bilan reaksiyaga kirishadi?

1-FeO, 2-S, 3-O2, 4-H2O, 5-K2O, 6-N2, 7-Ca, 8-Ag, 9-P, 10-HCl.

A.1,2,3,8,9,10. B.1,2,3,6,7,9. C.3,6,7,8,9,10 D.4,5,10

4.Metan bilan kislorod qanday hajmiy nisbatlarda qoldiqsiz reaksiyaga kirisha oladi?

A.1:2 B. 1:1 C.2:2 D. 2:1
5. 50% kislorod va 50% karbonat angidriddan iborat gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?

A.16 B.22 C.38 D.19

6. Sanoatda vodorod olish uchun metanni suv bug’i bilan konversiya qilinadi.Ushbu reaksiya tenglamasida koeffisientlar yig’indisini toping?

Metan + suvkarbonat angidrid + vodorod

A.7 B. 4 C. 5 D. 6
7. Tabiatda vodorod:

A.Yer qobig’i massasining 0,15% ini, suvda11,11% ni,Quyosh massasining deyarli50% ini tashkil etadi.

B. Yer massasining 1% ini, havoning 20% ini, Quyosh massasining ¼ qismini tashkil etadi.

C. Yer massasining 0,15% ini, suvning 11,11% ini, Quyoshda uchramaydi.

D.Faqat birikmalar holida uchraydi.
8.Suv tarkibida vodorodning % ulushi nechaga teng?

A.11,11. B.22,22. C.8,96. D. 12,12

9. “Qaldiroq gaz”ning o’rtacha nisbiy molekulyar massasini aniqlang.

A. 12. B. 18. C.32. D.16 .

10. Kimyo laboratoriyasida vodorod qanday olinadi?
IV-variant

1.A g tuz B g suvda eritildi.Eruvchini eritmadagi massa ulushini foiz konsentratsiyada topish formulasini toping?

A.C% =

B.C% =

C. C%=

D.C%= (A+B)

2. Molyar konsentratsiya qanday formula bilan ifodalanadi?

A.Cм=


B. Cм=

C. Cм=


D. Cм=

3.Gazlarning suvda eruvchanligi quyidagi qaysi holatlarda ortadi?

A.Harorat ortganda.

B.Bosim ortganda

C.Aralashtirib turilganda

D.A,B,C javoblarda

4. Quyidagi qaysi moddalar suvda juda oz eriydi?

1.Shakar. 2.Osh tuzi. 3.Gips 4.Soda. 5. Kislorod.

A.1,2,3,4. B.3,5. C.2,3 D.4.5

.Eruvchanlik nima? 100 g erituvchida eruvchining erishi mumkin bo’lgan miqdori

A.100 g erituvchida eruvchining erishi mumkin bo’lgan miqdori.

B. 1000 g erituvchida eruvchining erishi mumkin bo’lgan miqdori.

C. 10 g erituvchida eruvchining erishi mumkin bo’lgan miqdori.

D. 1000 litr erituvchida eruvchining erishi mumkin bo’lgan miqdori

6.100 g eritmada 34 g tuz bo’lsa, uning foiz konsentratsiyasini aniqlang?

A.0,34 B.3,4 C.34 D. 6,8

7. Eritmaning 2 litrida 3mol modda bo’lsa,uning molyar konsentratsiyasini toping?

A.3. B. 6. C.1,5 D.4,5

8. Eritmaning 2 litrida 3 g-ekv modda bo’lsa,uning normal konsentratsiyasini toping?

A.1,5 B.3. C.4,5.D.1

9.Eritmada erigan moddaning massa ulushi 0,034 ga teng bo’lsa,uning foiz konsentratsiyasini toping?

A.0,034 B.0,34 C.3,4 D.34

10. 40C dagi 18 g suvning hajmini aniqlang.Bu miqdor suv 1000C dan yuqorida qanday hajmni egallaydi.

A.18 ml,22400ml. B.18ml,18ml. C. 18ml,1800ml.D.22400ml,18ml


V-bob

1.Quyidagi oksidlarning qaysilari suv bilan reaksiyaga kirishib kislota hosil qiladi?

1.K2O. 2. P2O5 . 3.SO3. 4.SiO2. 5.HgO. 6.Al2O3. 7.CO2. 8.Fe2O3.

A.2,3,7 B.1,6,8. C.2,3,4 D.5,6,7,8

2. Quyidagi oksidlarning qaysilari kislotalar bilan reaksiyaga kirishadi?

1.K2O. 2. P2O5 . 3.SO2. 4.MgO. 5.BaO. 6.Al2O3. 7.CO2.

A.2,3,7 B.1,4,5,6. C.1,2,3,4 D.4,5,6,7

3.Bir xil miqdorda olingan quyidagi birikmalarning qaysi birida temir miqdori ko’p?

A.FeO. B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.FeS2

4.Mis (II)-gidroksid qanday usulda olinadi?

A.Misga suv ta’sir ettirib.

B.Mis oksidiga suv ta’sir ettirib.

C.Misning suvda eriydigan tuzlariga ishqor ta’sir ettirb.

D.Misning istalgan tuziga kislota ta’sir ettirib.

5.Kalsiy gidroksidni qanday yollar bilan olish mumkin?

A.Kalsiy metaliga suv ta’sir ettirib.

B.Kalsiyning suvda eriydigan tuzlariga ishqor ta’sir ettirb.

C.Kalsiy oksidiga suv ta’sir ettirib.

D.A,C javoblar to’g’r.

6.2 g natriy gidroksid tutgan eritmani neytrallash uchun necha mol sulfat kislota kerak?

A.1. B.0,5 C.0,25 D.0,025.

7.Sulfat kislotaning kimyoviy xossasini to’gri ifodalagan javobni aniqlang.

A.Zn metali bilan reaksiyaga kirishadi.

B.SiO2 bilan reaksiyaga kirishadi.

C.P2O5 bilan reaksiyaga kirishadi.

D.HNO3 bilan reaksiyaga kirishadi.

8.Quyidagi kislotalarning qaysi birida kislota hosil qiluvchi elementning valenligi beshga teng?

A.H2SO3 B.H2SO4 C.H3PO4 D.HMnO4

9.Berilgan rangsiz eritma kislota eritmasi ekanligini qanday bilib olish mumkin?

A.Mazasi ta’tib ko’riladi,mazasi nordon bo’lsa,bu kislota eritmasi.

B.Lakmus ta’sirida qizil rang paydo bo’ladi.

C.Fenolftalein eritmasi ta’sirida pushti rang hosil bo’ladi.

D.Qizdirilganda oq rangli cho’kma paydo bo’ladi.

10.5 g CaCO3 ni qizdirib necha g CaO olish mumkin?

A.5,6. B.2,8. C.1,4 D.0,7.

VI-bob.


1.FeAFe(OH)2 sxemadagi A moddani ko’rsating.

A.FeO B.Fe2O3 C.FeCl3. D.FeSO4

2.Quyidagi o’zgarishlardagi A, B moddalarni aniqlang:

ABCuCl2Cu(OH)2BA.

A.Cu va CuO. B.CuO va Cu. C.Cu va Cu va Cu2O. D.A va B moddalar bir hil-CuO.

3.Quyidagi moddalarning qaysilaridan faqat bitta o’zgarish qilib,CuCl2 olish mumkinmi?

A.1. B.CuS . C.Cu(OH)2 D.(CuOH)2CO3

A.1 B.1,2. C.1,2,3. D.1,2,3,4

4.Sulfat kislota quyidagi moddalarning qaysi biri bilan reaksiyaga kirishadi?

1.Zn. 2.ZnO. 3.Zn(OH)2 4.ZnS.

A.1,2,3,4. B.1,2,3. C.1,2. D.1.

5.Rux xlorid olish uchun rux metaliga quyidagilarning qaysilarini ta’sir ettirish kerak?

1.HCl. 2.CuCl2. 3.HgCl2. 4.NaCl.

A.1. B. 2,3 C.2,3,4 D.1,4

6.Quyidagi qaysi reaksiya natijasida tuz hosil bo’ladi?

A.Vodorod+kislorod.

B.Natriy sulfid+xlorid kislota.

C.Kalsiy+suv.

D.Malaxit(qizdirish)…..

7.Quyidagi o’zgarishrarda ko’rsatilgan A va B moddalarni ko’rsating?

AFeSO4BFeOAFeCl2BFeOA

A.Fe va Fe(OH)2.

B. Fe(OH)2 va Fe.

C.FeCO3 va FeCl2

D.FeS va Fe(OH)3

8.12,4 g natriy oksiddan hosil bo’lgan ishqorning eritmasini neytrallash uchun n.sh.da o’lchangan qancha litr karbonat angidrid kerak?

A.22,4. B.44,8. C.22,4. D.4,48.

9.8 g mis(II)-oksid qaytarilganda qancha mis metali hosil bo’ladi?

A.6,4g. B.1,6g C.9,8g. D.4g.

10.Quyida berilgan moddalarning qaysilaridan faqat bitta o’zgarish qilib kislota olish mumkin:

1-SO3, 2-K2O, 3-Cu(OH)2, 4-P2O5, 5-CO2, 6-CaCl2, 7-MgO, 8-H2SO4.

A.1,5,7. B.1,2,4,5,7. C.3,6,8. D.1,4,5


-

8- Sinf

I-Bob bob yuzasidan

1.Quyidagi birikmalarning qaysilari oksidlardir:

1) L2O, 2)CaSO4, 3)P2O5, 4)H2SiO3 5)Cr(OH)3, 6)K2CrO4, 7)SiO2, 8)CrO3.

A.1,2,3,4. B.1,3,7,8. C.2,4,5,6. D.2,4,5,6.

2. Quyidagi birikmalarning qaysilari asoslar

:1) MnO2, 2)KMnO4, 3)KOH, 4)MnSO4 5)Al(OH)3, 6)RbOH, 7)MgO, 8)HClO,

9)Cl2O7, 10)Fe(OH)3.

A.3,5,6,10. B.2,4,7,8. C.1,2,4,9 D.7,8,9,10.

3.Quyidagi moddalarning qaysi birida temirning massa ulushi ko’p?

A.FeO. B.Fe2O3. C.FeCl3. D.Fe3O4

4.0,25 mol temirdagi atomlar soni:

A.6,02x1023. B.3,01x1023. C.12,04x1023. D.1,505x1023.

5.Hajmi bir litr bo’lgan suvdan o’zgarmas to’k o’tkazilganda 32 g kislorod ajralib chiqqan.Sodir bo’lgan kimyoviy jarayon natijasida suvning massasi necha grammga kamaygan?

A.32 g. B.18 g. C.36 g D.4 g.

6.Quyidagi keltirilgan moddalarning qaysi biri oddiy modda hisoblanadi?

A.PH3. B.P2O3 C.CO2. D.P4

7.Uglerodning allotropik shaklini ko’rsating:

A.Kvarts. B.Fosgen. C.Ozon D.Olmos.

8.Quyidagi tariflarning qaysi birida molekulaga to’g’ri tarif berilgan?

1.Molekula- moddaning fizik xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarrachasidir.

2. Molekula- moddaning kimyoviy xossalarini o’zida saqlovchi eng kichik zarrachasidir.

3. Molekula- moddaning rangi va hidini o’zida saqlovchi eng kichik zarrachasidir.

A.Faqat 1. B.Faqat 2. C.Faqat 3. D.1 va 2

9.Qanday moddalar toza moddalar deb aytiladi?

1.Faqat bitta element atomlaridan tashkil topgan moddalar toza moddalar deyiladi.

2.Kimyoviy xossalari turg’un tarkibli o’zgarmaydigan va chet moddalar tutmagan moddalar toza moddalar deyiladi.

3.Fizik xossalari o’zgarmaydigan moddalar toza moddalar deyiladi.

A. Faqat 2. B. Faqat 1. C. Faqat 3 Faqat 2. D.1 va 2

10.Aralashma deb nimaga aytiladi?

1.Tarkibi ikki yoki undan ortiq moddalardan iborat bo’lgan sistemalar aralashmalar deyiladi.

2.Fizikaviy xossalari o’zgaruvchan bo’lgan moddalar aralashmalar deyiladi.

3.Ikki va undan ortiq element atomlaridan tashkil topgan moddalar aralashmalar deyiladi.

A. Faqat 1. B. Faqat 2. C. Faqat 3. D.2 va 3.

11.Quyida keltirilgan tariflarning qaysi biri M.Lomonosov kashf etgan moddalar massasini ifodalaydi?

A.Har qaysi kimyoviy toza modda qayerda bo’lishidan qanday olinishidan qat’iy nazar,bir xil o’zgarmas tarkibga ega bo’ladi.

B.Kimyoviy reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo’lgan moddalarning massasiga teng bo’ladi.

C.Kimyoviy elementlarning hamda ular hosil qiladigan oddiy va murakkab moddalarning xossalari shu element atomlari yadrosi zaryadining miqdoriga davriy ravishda bog’liqdir.

D.Bir xil sharoyitda turli xil gazlarning molekulalar soni bir xil bo’ladi.

12.Quyidagi javoblarning qaysi bandi ma’noga ega emas?

1.Normal sharoitda 0,5 mol kislorod 11,2 litr hajmni egallaydi.

2. Normal sharoitda 2 mol kislorod 22,4 litr hajmni egallaydi.

3. Normal sharoitda 3 mol kislorod 44,8 litr hajmni egallaydi.

A. Faqat 1. B. Faqat 2. C. Faqat 3. D.2 va 3.

13.Quyidagi oksidlarning qaysi biri asosli oksid hisoblanadi?

A.N2O. B.SO2. C.P2O5 D.MgO

14.Quyidagi oksidlarning qaysi biri H2SO4 bilan reaksiyaga kirishadi?

A.CO2. B.SiO2. C.N2O5.D.CuO

15.Odatdagi sharoyitda qaysi gidroksid metallning suv bilan reaksiyasi natijasida olinadi?

A.Al(OH)3. B.Ca(OH)2 C.Fe(OH)3 D.Cu(OH)2

16.Quyida keltirilgan kislotalarning qaysi biri nordon tuz hosil qila olmaydi?

1.H2SO4. 2.HNO3. 3.H3PO4. 4.HCl 5.H2CO3.

A.1,3. B.1,5. C.2,4 D.3,5

II- Bob bob yuzasidan

1.Qadimdan insonlarga qaysi oddiy moddalar ma’lum bo’lgan?

1.Oltin. 2.Kumush. 3.Mis. 4.Qo’rg’oshin. 5.Alyumininy. 6.Brom.

A.1,2,3,5

B.2,3,4,5

C.2,4,5,6

D.1,2,3,4

2.Elementlarning tabiiy sistemasini tuzishda chet ellik olimlardan kimlar ko’zga ko’rinarli ishlar qilgan?

1.I.Debereyner(1829 y) 2.A.Mayer(1863y) 3.J.Nyulends(1863y) 4.A.Shankurtua(1862y) 5.G.T.Siborg(1868)

A.1,2,3,4. B.2,3,4. C. 1,2,3,5 D.2,3,4,5

3.D.I.Mendeleyev davriy qonunni kashf etgan paytda fanda nechta kimyoviy element ma’lum edi?

A.60 B.63 C.65 D.72

4.D.Mendeleyev davriy qonunni kashf qilishda atomning qaysi xossalarini asos qilib olingan edi?

A.Kimyoviy va fizik xossalari.

B.Atom massasi va kimyoviy xossalari.

C.Kimyoviy xossalari va ishlatilishi.

D.Atom massasi va kimyoviy xossasi.

5.Radiaktivlik xossasining kashf etilishi va tasdiqlanishida qaysi olimlar hissa qo’shganlar?

1.S.Tomson. 2.Bekkerel. 3.Mariya Skladovskaya-Kyuri. 4.Pyer Kyuyri. 5.M.Klaprot.

A.1,2,3 B.1,2,4,5 C.2,3,4 D.3,4,5.

6.Temirning atom massasi 56 va tartib raqami 26 ga teng bo’lsa,uning atomida nechta proton va neytron bo’ladi?

A.30,30 B.30,28 C.28,30 D.26,30

7.Qaysi qatorda faqat izotoplar keltirilgan?

A.H, O, H

B. H, O, O

C. H, H,H

D. H, O, O

8. Qaysi qatorda faqat izobarlarlar keltirilgan?

A.H,D,T

B.K,Ca,Ar

C.O,O,O

D.H,O,O

9.Quyidagi yadro reaksiyasida “X” bilan ifodalangan zarrachaning nomini ko’rsating.

Al + He P +X

A.proton B.Neytron C.Elektron D.-zarracha


10.Uchinchi energetik pog’onada

ko’pi bilan nechta elektron bo’lishi mumkin?

A.3 B.9 C.18 D.27

11.II davrda nechta p-oila elemeni bor?

A.2 B.4 C.6 D.8

12.Skandiyning tashqi electron qobig’i qanday tuzilgan?

A.3d24s2 B.3d14s2 C.3d54s2 D.3d64s2

13.Germaniy elementi kashf etilmay avval qanqay nomlangan edi?

A.Ekabor B.Ekaalyuminiy C.Ekasilitsiy D.Ekagermaniy

14.Kimyoviy elementning tartib raqami shu elementning qanday xossalarini ifodalaydi?

A.Element atomi yadrosidagi protonlar soni

B. Element atomi yadrosidagi neytronlar soni

C.Elektroneytral atom yadrosi atrofidagi elektronlar soni

D.A va C javoblar to’g’ri

15.Bariyning nisbiy atom massasi 137 ga teng,uning tartib raqami 56 ekanligini bilgan holda,bariy atomi yadrosidagi neytronlar sonini aniqlang.

A.56 B.137 C.68 D.81.

16. ...3d54s1 elektron formulasi bilan tugaydigan elementni aniqlang?

A.5-davr,II guruh elementi stronsiy

B.4-davr,VI guruh elementi xrom

C.4-davr,II guruh elementi stronsiy

D.4-davr,III guruh elementi galliy

17.Xlor atomida nechta bo’sh d-orbital bor?

A.1 B.2 C.3 D.5

18.Temirning Fe izoto’pi neytronlar bilan nurlantirilganda,proton ajralib chiqadi.Bunda qanday atom izotopi hosil bo’ladi?

A.Mn B.Mn C.Fe D.Co

19.Quyidagi yadro reaksiyasida qaysi qaysi element qatnashgan? X-elementni aniqlang.

X + n Xe + Sr + 2n +Q

A. U B.U C.Th D.Pb

20.Xlor atomida nechta d-orbital bor?

A.1 B.3 C.5 D.4


III-Bob.

!.Elektronlarning ikkita (yoki undan ko’p) yadro o’rtasida taqsimlanishi tabiatiga ko’ra kimyoviy bog’lanish necha xil bo’ladi?

A.3 B.2 C.4 D.5.

2.Qaysi qatorda elementlar nisbiy elektromanfiylik qiymati ortib borishi tartibida joylashtirilgan?

A.Li, F, O B.Li, O, F C.F, O, Li D.F, Li, O

3.Nima uchun vodorod molekulasi vodorod atomiga nisbatan barqaror bo’ladi?

A.Elektron bulutlar bir-biriga yaqinlashganligi

B.Elektron bulutlar yadro ta’sirida bo’ladi.

C.Elektron bulutlar bir-birini qoplaydi.

D.Elektron bulutlar bir-birini qoplab,molekulyar orbitall hosil qiladi.

4.Azot molekulasida nechta kimyoviy bog’ mavjud?

A.1 B.2 C.3 D.5.

5.Qaysi molekulada kimyoviy bog’ning qutubliligi kattaroq?

A.HCl B.NH3 C.CO2 D.H2O

6.Qaysi zarrachaning radiusi katta?

A.K B.K+ C.Cl D.Cl-.

7.Metall bog’lanishning tabiati qanday?

A.Ionli B.Kovalent C.Ion bog’ bilan kovalent bog’ orasida D.qutubli kovalent bog’lanish


8.Qaysi birikmalar vodorod bog’lanishli birikmalar hosil qiladi?

A.NaCl, H2O B.H2O, CO2 C.H2O, NH3 D.H2O, NH3, CO2.

9.Qaysi birikmada donor-akseptor bog’ mavjud?

A.H2O B.NH3 C.NH4Cl D.CO2

10.Atomli kritall panjaraga ega bo’lgan moddalarni ko’rsating?

A.Osh tuzi, yod B.Olmos, grafit C.Osh tuzi,olmos D.Muz.

11.Molekulyar kristall panjaraga ega bo’lgan moddalarni ko’rsating.

A.Quruq muz, yod B.Olmos, yod C.kaliy xlorid D.Grafit,osh tuzi.

12.Faqat metal panjaraga ega bo’lgab moddalarni ko’rsating.

A.Osh tuzi, natriy B.Mis, natriy C.Yod, olmos D.Grafit, natriy.

13.Sulfat kislotada oltingugurtning oksidlanish darajasi nechaga teng?

A.+6 B.+4 C. +3 D +2

14.Faqat qaytaruvchu bo’la oladigan moddani ko’sating.

A.HNO3 B.H2S C.KMnO4 D.H2O.

15.Faqat oksidlovchi bo’la oladigan moddalarni ko’rsating.

1) HNO3 2) CO2 3) H2O 4) KMnO4 5) CO

A.1,2,3 B.2,3,4 C.1,2,4 D.3,4,5

16.Quyidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyasidagi koeffisientlar yig’indisini toping?

KMnO4 + HClKCl +MnCl2 + Cl2 +H2O

A.35 B.30 C.35 D.20

IV-Bob

1.Elektrolitik dissotsilanish nazariyasi kim tomonidan va qachon yaratilgan?A.Kablukov I. 1886 y

B.Arrenius S. 1887 y

C.Mendeleyev D.I 1869 y

D.Kistyakovskiy V. 1889 y.

2.Qaysi moddalar elektrolit hisoblanadi?

A.Osh tuzi, spirt

B.Qand, spirt

C.Osh tuzi,ishqor

D.Xlorid kislota, benzin.

3.Qaysi moddalar elektr tokini o’tkazmaydi?

A.Qand, osh tuzi

B.Sulfat kislota,natriy ishqori

C.Shakar,spirt

D.Nitrat kislota,o’yuvchi kaliy.

4.Gidratlar nazariyasini kim ishlab chiqqan?

A.D.I.Mendeleyev

B.S.Arrrinius

C. V.Kistyakovskiy

D. I.Kablukov

5.Qaysi formula elektrolitlarning dissotsilanish darajasini hisoblashga imkon beradi?

A. B. n = C. m =nM D.M=

6.Kuchli elektrolitlar qatorini ko’rsating?

A.NaOH, H2SO4,NH4OH

B.KOH, HCl,H2SO3

C.KOH, H2SO4, HNO3

D.Al(OH)3, NaOH, K2SO4

7.Kuchsiz elektrolitlar qatorinini ko’rsating?

A.K2SO4, NaCl, NaNO3

B.NH4OH, H2CO3, HNO2

C.HCl, H2SO4, NaOH

D.Na2S, K2SO4, NH4NO3.

8. H3PO4 to’liq ionlarga ajralganda nechta ion hosil bo’ladi?

A.3 B.4 C.6 D.2.

9.Quyidagi reaksida nechta ion ishtirok etadi?

Na2CO3 + HClNaCl + H2CO3

A.11 B.9 C.7 D.5

10.Nordon tuzning dissotsilanish tenglamasini ko’rsating.

A.KNO3K+ +NO3

B. NaHSO4Na++HSO4-

C.Ca(OH)ClCaOH+ +Cl-

D.KAl(SO4)2K++Al3++ 2SO4

11.Gidrolizlanganda muhiti kislotali bo’ladigan tuzni ko’rsating.

A.NaCl. B.Na2CO3 C.NH4Cl D.K2S

12. Gidrolizlanganda muhiti ishqoriy bo’ladigan tuzni ko’rsating.

A. NaCl B. NH4Cl C.K2NO3 D.Ca(Cl)2

13.Gidrolizga uchraydigan tuzni ko’rsating.

A. NaCl B. K2NO3 C.Ca(Cl)2 D.Na2CO3.

14. Gidrolizga uchramaydigan tuzni ko’rsating.

A.KCl B.Na2S C.(NH4)2S D.KNO2

15.0,1 mol FeCl3 suvda to’liq eritildi.Eritmadagi temir va xlorid ionlarining sonini aniqlang.

A.6,02x 1023 ta Fe3+ va 1,806x1023 ta Cl-

B. 0,602x 1023 ta Fe3+ va 18,06x1023 ta Cl-

C.6,02x 1023 ta Fe3+ va 6,02x1023 ta Cl-

D.Bitta Fe3+ va uchta Cl-

16.Quyidagi kimyoviy reaksiyalarning qaysilari oxirigacha sodir bo’ladi:

A.NaCl + K2SO4 =

B.BaCl2 +K2SO4 =

C.HCl +HNO3 =

D.CaCO3 + HNO3 =

17.Bariy xloridning 104 gr 5 % li eritmasi bilan natriy sulfatning 71 gr 10 % li eritmasi aralashtirildi.Natijada necha gramm bariy sulfat cho’kmaga tushgan?

A. 5,825 g B. 58,25 g C.10,25 g D.125 g.

18.Quyida ko’rsatilgan eritmalardan kuchli elektrolitlarni ko’rsating.

A.98 % li H2SO4 B.Nitrat kislota eritmasi C. NH4Cl D.Al(NO3)3

19.Quyida ko’rsatilgan qaysi moddalarning suvdagi eritmalari elektrolitlar:

1. KCl ; B.Al(NO3)3; 3.BaSO4; 4.AgCl; 5.CaCl2; 6.Etil spirti; 7.Karbonat angidrid;

8.Osh tuzi eritmasi.

A.1,2,3 B.4,5,7,8 C.3,4,6,7 D.1,2,5,8

20.Tarkibida K+ ionlarining miqdori bir xil bo’lgan eritmalarni tayyorlash uchun kaliy xlorid va kaliy sulfat tuzlaridan necha mol olish kerak?

A.Har ikkala tuzdan bir xil ;

B.Kaliy xloriddan 1 mol, K2SO4 dan 2 mol;

C.KCl dan 2mol, K2SO4 dan 1 mol;

D. KCl dan 2mol, K2SO4 dan 3 mol.


V,VI –Bob.

1.Kimyoviy elementlarning nechtasi metallmas hisoblanadi?

A.15 B.20 C.22 D.24.

2.Nisbiy elektromanfiylik qiymati bo’yicha eng aktiv metallmas qaysi?

A.N B.F C.O D.Cl.

3.Nisbiy elektromanfiylik qiymati bo’yicha eng passiv metallmas qaysi?

A.Si B.O C.F D.Br.

4.Metallmas oddiy moddalarning kimyoviy xossalari nimaga bog’liq?

A.Nisbiy elektromanfiylik qiymatiga

B.Kimyoviy birikma hosil qilishiga

C.Molekulasining tuzilishiga

D.A va B javob to’g’ri.

5.Qachondan boshlab inert gazlar kimyosi rivojlana boshlandi?

A.1950 y B.1960 y C.1962 y D.1862 y.

6.Galogenlarning tashqi electron qavati formulasi qanqay?

A.ns2np5 B. ns2np3 C. ns2np2 D. ns2np4.

7.Xlor atomining tashqi elektron qobig’ining konfiguratsiyasi qaysi?

A.3s23p53d0 B. 3s23p63d0 C. 3s23p63d10 D. 3s23p33d0

8.Qaysi galogenning atom radiusi eng katta?

A.F B.Br C.Cl D.At.

9.Galogenlarning oksidlovchilik xossalari ortib borishi tartibida joylashtiring.

1.F 2.I 3.Cl 4.Br.

A.1,2,3,4 B.2,1,3,4 C.2,4,3,1 D.4,3,2,1/

10.Qaysi element nomi lotincha “oqish,to’kilish” ma’nosini anglatadi?

A.F B.Cl C.I D.Br.

11.Qaysi galogenning oddiy moddasi odatdagi sharoitda suyuq bo’ladi?

A.F B.Cl C.I D.Br.

12.Dengizda o’sadigan laminariyada qaysi galogenning birikmasi to’planadi?

A.F B.Cl C.I D.Br.

13.Qaysi galogenlarning kumush bilan hosil qilgan birikmasi fotografiyada ishlatiladi?

A.F B.Cl C.I D.Br.

14.Xlor odatdagi sharoitda qaysi metall bilan birikadi?

A.Na B.Cu C.Fe D.Al.

15.Xlorli suv nima uchun zararli mikroblarni o’liradi?

A.Gipoxlorit kislota hosil bo’lganligi uchun

B.Xlorid kislota hosil bo’lganligi uchun

C.Xlorid kislota parchalanib xlor hosil qilganligi uchun

D.Hosil bo’lgan gipoxlorit kislota parchalanib atomar

kislorod hosil qilganligi uchun.

16.Xlorid kislotaning qanday biologik ahamiyati bor?

1.Ovqatni bevosita hazm qilishda

2.Ovqat hazm bo’lishida ishtirok etadigan fermentlar aktivligini oshiradi

3.Ovqat bilan kirgan zararli mikroblarni o’ldiradi

4.Oshqozon shirasida xlorid kislota yetishmasa ovqat yaxshi xazm bo’lmaydi.

A.1,2,3 B.2,3,4 C.1,3,4 D.1,2,4.

17.Kaliy tuzlari O’zbekistonning qaysi viloyatida uchraydi?

A.Andijonda B.Farg’onada C.Qashqadaryoda D.Samarqanda

18.Xlor ioni qaysi tuz yordamida aniqlanadi?

A.CaCl2 B.AgNO3 C.AgCl D.KNO3

19.Xlorning +7 oksidlanish darajasiga qaysi kislota mos keladi?

A.NaClO B. NaClO2 C. NaClO3 D. NaClO4

20.Quyidagi gazlarning qaysi biri suvda yaxshi eriydi?

A.N2 B Cl2 C.HCl D.H2S

21.Vodorodning 3,01x1023 ta molekulasi bilan yetarli miqdordagi xlor reaksiyaga kirishib, n.sh.da o’lchangan qancha hajm vodorod xlorid hosil qiladi?

A.44,8 l ; B.22,4 l ; C.11,2 l ; D.5,6 l .

22.KMnO4 + HCl = kimyoviy reaksiyada koeffisientlar yig’indisini toping:

A.35 B.26 C.18 D.20.

23.Quyidagi qaysi moddada bromning massa ulushi ko’p?

A.KBr B.KBrO2 C. KBrO3 D. KBrO4

24.11,2 litr (n.sh.) vodorod xlorid gazi 100g suvda eritildi.Hosil bo’lgan eritmaga 13g rux ta’sir ettirildi.Reaksiya natijasida n.sh.da o’lchangan qancha hajm gaz hosil bo’ladi?

A.5,6 litr B.4,48 litr C.3,36 litr D.11,2 litr.

25.Temir 6,72 litr (n.sh.da) xlorda yondirildi.Bunda bunda necha gram temir reaksiya ga kirishgan?

A.5,6 B. 11,2 C.22,4 D.28.

26.Xlor qaysi modda bilan bevosita reaksiyaga kirishmaydi?

A. O2 B.Na C.H2 D.P

27.Natriy yodidning 225 g miqdori bilan necha litr xlor reaksiyaga kirishadi?

A.16,8 B.22,4 C.28 D.5,6.

28.476 g kaliy bromiddan necha gram brom olish mumkin?

A.240 B.320 C.160 D.300.

29.4s24p5 bo’lgan atomning tashqi elektron qobig’ining konfiguratsiyasi qaysi galogenga tegishli?

A.F B.Cl C.I D.Br.

30.Br+7 zarrachasining nechta elektroni bo’ladi?

A.36 B.35 C.28 D.7.


VII-bob.

1.Kislorodning eng yuqori oksidlanish darajasi nechaga teng?

A.+6 B.+4 C.+2 D.-2

2.Oltingugurt qaysi usullar bilan olinadi?

1.Termik 2.Katalitik oksidlash 3.Qaytarish 4.Gidratlash.

A.1,2 B.1,2,3 C.2,3,4 D1,2,3,4.

3.Respublikamizning qaysi viloyatida katalitik oksidlash usuli bilan oltingugurt olinadi?

A.Surxandaryo B.Qashqadaryo C.Farg’ona D.Navoiy

4.Qaysi sulfid bug’doy rangli bo’ladi?

A.CdS B.ZnS C.PbS D.MnS.

5.Yog’och va qog’oz massasi sulfit kislotaning qaysi tuzi yordamida oqartiriladi?

A.Ca(HSO3)2 B.Na2SO3 C.K2SO3 D.KHSO3

6. Alyuminiy sulfat tuzining tuzilish formulasida nechta kimyoviy bog’ mavjud?

A.32 ta B.28 ta C.21 ta D.24 ta

7.O’rta tuz hosil bo’lishi uchun 2 mol sulfat kislotasi bilan necha mol o’yuvchi reaksiyaga kirishishi kerak?

A.2 B.3 C.4 D.6.

8.126 g nitrat kislota olish uchun sulfat kislota necha gramm natriy nitrat bilan reaksiyaga kirishishi kerak?

A.85 B.170 C.340 D.34.

9.Sulfat kislota va uning tuzlari qaysi tuz yordamida aniqlanadi?

A.KNO3 B.NaCl C.BaCl2 D.AgNO3

10.10 gr oltingugurtni yondirish natijasida qancha sulfat kislota olish mumkin?

A.30,625 B.3,0625 C.9,8 D.98.

11.32 g S ni yoqish uchun n.sh.da o’lchangan qancha hajm havo kerak?

A.22,4 l B.44,8 l C.56 l D.112 l .

12.16 g oltingugurtda nechta atom bor?

A. 3,01x1023 B.6,02x1023C.30,1x1023 D.12,04x1023

13.Oltingugurtning metallar bilan sulfide birikmalaridagi oksidlanish darajasi nechaga teng?

A.-2 B.+4 C.+6 D.-2,+4,+6.

14.Sulfat kislotani kontakt usulida ishlab chiqarish uchun qanday dastabki xomashyodan foydalaniladi?

A.SO2 B.S C.FeS2 D.CuS2

15.20 g 10 % li kaliy sulfid eritmasiga etarli miqdordagi rux sulfat ta’sir ettirilsa qancha cho’kma tushadi?

A.Kaliy sulfid bilan rux sulfat reaksiyaga kirishmaydi

B.1,76 g

C.3,52 g


D.2,24 g.

16.Kimyoviy reaksiyalarda ajralib chiqadigan va yutiladigan issiqlikning miqdori qanday asbob bilan o’lchanadi?

A.Termometr B.Kalorimetr C.Monometr D.Ampermetr.

17.Agar reaksita tezligi harorat koeffitsenti 2 ga teng bo’lsa,harorat 40 0C dan 80 0C ga ko’tarilganda reaksiya tezligi necha marta ortadi?

A. 16 marta B.32 marta C.64 marta D.128 marta.

VIII-bob


1.Xona haroratida azot quyidagi metallarning qaysi biri bilan reaksiyaga kirishadi?

A.Ca B.Al C.Li D.Mg.

2.0,3 mol nitrat kislota necha gram?

A.18,9 B.32,3 C.44,2 D.21,4.

3.200 g 5 % li natriy nitrat eritmasida necha gram nitrat ioni bo’ladi?

A.2,64 B.7,3 C.42,4 D.18,1

4.86 g suvda 4 g natriy nitrat eritildi.Hosil bo’lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini aniqlang?

A.4,44 B.4,44 C.20 D.16,8.

5.H4O3N2 tarkibli tuzga ishqor ta’sir ettirilganda qanday gaz ajralib chiqadi?

A.Azot (I)-oksid B. Azot (II)-oksid C.Ammiak D.Kislorod.

6.Nima uchun azot molekulasi juda mustahkam?

A.Metallmas bo’lganligi uchun

B.Nisbiy elektromanfiyligi katta bo’lganligi uchun

C.Tarkibida qo’shbo’g bo’lganligi uchun

D.Tarkibida uch bog’ bo’lganligi uchun.

7.Azot laboratoriyada qaysi usulda olinadi?

A.Havoni suyuqlantirib

B.Ammoniy nitratni qizdirib

C.Ammoniy nitritni qizdirib

D.Zavoddan gaz ballonlarda olib kelinadi.

8.Azotning asosiy miqdori qaysi maqsadlarda ishlatiladi?

A.Ammiak olish

B.O’g’it olish

C.Lampochkani to’ldirish

D.Mashina detallarini azotlash.

9.Azot necha gradusda suyuqlanadi?

A.-200 0 B.-205 0 C.-209,86 0 D.-195,8 0.

10.Ammiakda azotning oksidlanish darajasi nechaga teng?

A.+5 B.+4 C.+3 D.-3 .

11.Ammiak 77,8 0C da suyuqlansa,u necha gradusda qaynaydi?

A.100 0 B.-33,4 0 C.-40 0C D.-17 0 C.
12.Ammiak mis(II)-oksid bilan o’zaro reaksiyaga kiraishsa,qanday moddalar hosil bo’ladi?

1.Cu2O 2.Cu 3.N2 4.N2O 5.H2O

A.1,2,3 B.2,3,4 C.2,3,5 D.1,3,5.

13.O’zbekistonda ammiak qaerda ishlab chiqaqriladi?

1.Chirchiq 2.Farg’ona 3.Namangan 4.Jizzax 5.Navoiy.

A.1,2 B.3,4 C.1,2,5 D.2,3,5.

14.Azotning “kuldiruvchi gaz” deb atalgan oksidini ko’rsating?

A.N2O B.NO B.N2O3 D.N2O5

15.Nitrat kislota parchalansa qaysi moddalar hosil bo’ladi?

1.N2O 2.NO2 3. N2O3 4.H2O 5.O2

A.1,4,5 B.2,4,5 C.3,4,5 D.2,3,4.

16.Juda suyiltirilgan (3-8 %) nitrat kislota aktiv qaytaruvchilar bilan o’zaro ta’sirlashganda qanday moddalar hosil bo’ladi?

1.Metall nitrat 2.NH4NO2 3.NH4NO3 4.NO2 5.H2O.

A.1,3,5 B.1,2,3 C.2,3,4 D.3,4,5.

17.O’zbekistonda nitrat kislota qayerda ishlab chiqariladi?

1.Nukus 2.Namangan 3.Chirchiq 4.Farg’ona 5.Navoiy.

A.1,2,3 B.2,3,4 C.3,4,5 D.1,2,5.

18.Fosfor sanoatda qaysi moddalar yordamida olinadi?

1.Na3PO4 2.Ca3(PO4)2 3.C 4.SiO2 5.CO.

A.1,2,3 B.2,3,4 C.1,2,5 D.3,4,5.

19.Oq fosfor qanday kiristall panjaraga ega?

A.Molekulyar B.Atomli C.Ionli D.Metall.

20.Qizil fosfor necha gradusda alangalanadi?

A.120 B.140 C.200 D.260.

21.Fosfordan fosfin olish uchun qaysi moddalar o’zaro aralashtirilishi kerak?

1.P 2.NaOH 3.HCl 4.H2SO4 5.H2O.

A.1,2,5 B.3,4,5 C.1,3,5 D.2,3,4.

22.Gugurt cho’pi bo’shchasiga qaysi modda surilgan bo’ladi?

A.KCl B.KClO3 C.NaClO3 D.NaNO3

23.Fosfat kislota necha bosqichda ionlarga dissotsilanadi?

A.1 B.2 C.3 D.4.

24.Kumush fosfat cho’kmasining rangi?

A.Sariq B.Oq C.Qora D.Pushti.

25.Miyaning fikirlashida fosforning qaysi birikmasi katta ro’l o’ynaydi?

A.P2O5 B.H3PO4 C.Adenozidifosfat D. Adenozitrifosfat.

26.Odamning bir kunlik posforga bo’lgan extiyoji necha gramm?

A.1 B.2 C.3 D.5.

27.O’g’itlarning tarkibini ko’rsating?

1.Mineral . 2.Organik 3.Noorganik 4.Bakterial.

A.1,2,3 B.2,3,4 C.1,2,4 D.1,3,4.

28.Oddiy o’g’itni ko’rsating?

A.Ammofos B.Kaliyli selitra C.Nitrofoska D.Natriyli selitra.

29.Murakkab o’g’itlarni ko’rsating.

A.Ammofos B.Ammiakli selitra C.Natriyli selitra D.Magniy xlorid.

30.Mikroo’g’itlar tarkibida qaysi elementlar mavjud?

1. B 2.O2 3. Zn 4. H2 5. Mn.A.1,2,3 B.2,3,4 C.1,3,5 D. 3,4,5.
Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 244.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat