6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri


-mavzu:Milloddan avvalgi VI asr-milodiy IV asrda O'rta OsiyoDownload 0.76 Mb.
bet5/14
Sana07.09.2017
Hajmi0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

5-mavzu:Milloddan avvalgi VI asr-milodiy IV asrda O'rta Osiyo

1. Ahamoniylar hukmdori Kir II hukmronligi davrida qayerlar bosib olindi?

A) Ossuriya, Mesopotamiya va Bobil

B) Midiya, Lidiya va Bibi!

C) Bobil, MisrvaXiioy

D) Lidiya, Xitoy va Hindiston

2. Kir II O'rta Osiyo hududini bosib olishga harakat qilgan ilk fors podshosi bo'lib, milioddan avvalgi...... oralig'ida u

Parfiya, Margiyona va Baqtriyani bosib oldi.

A) mil.avv. 560-550-yiliarda

B) mil.avv. 555-550-yil!arda

.0) mil.avv. 545-540-yillarda

D) mil.avv. 540-530-yillarda

3. Qachon Kir II ulkan lashkar bilan massagetlar ustiga yurishga otlandi?

A) mil.avv. 545-yilda

B) mil.avv, 550-yilda

C) mil.avv. 540-yilda

D) mil.avv. 530-yilda

4. Ahamoniyiartomonidan Massagetlar yurti qanday bosib olingani to'g'risida kim ma'lumot qoldirgan? _A) Geradot B) Ktesiy _ C) Arrian D) Strabon

5. Ahamoniylar podshosi Doro i qaysi yillarda hukmronlik qilgan?

A) mil.avv. 540-530-yillarda

B) mil.avv. 530-500-yillarda

C) mil.avv. 522-486-yillarda

D) mil.avv. 518-483-yillarda

6. Doro I hukmronligining birinchi yilida qayerda kim boshchiligida qo'zg'olon ko'tariladi?

A) So'g'dda Dodarshish boshchiligida

B) Marg'iyonada Frada boshchiligida

C) Baqtnyada Xonen bcshchiligida

D) Kiropolda Aksiart boshchiligida

7. frada qachon qatl etilgan ?
A) Mil av 523 yil B) mil av 521 yil C) mil av 520 yil D) mil av 519 yil

8. Frada quzg’oloni haqida qaysi manbada ma’lumot bor ?

A) Avestooda B) Gerodotning tarix kitobida C) Bexuston yozuvlarida D) Hammasi yug’ri
7. Shiroq haqidagi rivoyatiar qaysi antik tarixchi asanda tilga olinadi? A) Arrian BiGerodot C) Poliyen D) Ktesiy

8. Doro I ning vorisi Kserks qaysi yillarda hukmronlikqilgan?

A) mil.aw. 490-476-yillarda

B) mil.avv. 486-465-yillarda

C) rnil.avv. 480-472-yillarda

D) mil.avv. 476-454-yillarda

9. Geradot Kserks boshchiiigida yunonlar ustiga yurish qilgan baqtriyaliklar qanday qurollar bilan jangga kirishganini ta'riflab yizadi?

A) kamon va nayzaiar

B) xanjar va oyboltalar

C) qilich va gurzilar

D) oybolta va so'yillar

10. Mashhur qadimgi yunon dramaturgi Esxil o'zinmg qaysi asarida Solamin yonidagi dengiz jangida halok bo'igan navqiron baqtriyaiikjangchilarni tilga oladi?

A) "Hiada" va "Odisseya" B) "Forslar" C)"Arilar" D) "Dengiz jangi"

11. Qachonga keiibsaklar, xorazmiylar va massagetlar Ahamoniylar daviati tarkibidan chiqib tnustaqii bo'ldilar?

A) mil. avv. Vasrda

B) mil. aw. IV asrda

C) mil. avv. Ill sarda

D) mi!, avv. li asrda

12. Qaysi davrda O'rta Osiyo hududida dastlabki tanga pullartarqalgan?

A) mil. avv. VI-IV asrlarda

B) mil.avv. V-lll asriarda

C) mil. avv. IV-III asrlarda

D) mil. avv Ill-ll asrlarda

13. O'rta Osiyoda qadimdan zargarlik san'atining yuksak darajada rivoj topganiga bugungi kunda...........

saqlanayotgan Amudaryo xazinasi oltin va kumush buyumlaryorqin misoi bo'la oladi.

A) Ermitaj muzeyida

B) Britaniya muzeyida

C) Parij muzeyida

D) Berlin muzeyida

14. Qachon Xeroniya yaqinida makedonlar yunonlar qo'shinini tor-mor etib tashladi?

A) mil. avv. 340-yilda

B) mil. avv. 338-yilda

C) mil. avv. 336-yilda

D) mil. avv. 334-yilda

15. Yunori shaharlari elchilarining Korinf shahridagi kengashida Filipp II..... maqsadida yunonlar va makedonlar harbiy ittifoqini tuzishni taklif qildi?

A) Fors podsholigi ustiga yurish

B) Hindistonga yurish

C) Bobii hududlariga yurish

D) Kichik Osiyo ustiga yurish

16. Aleksandar Makedonskiy... ...Makedoniya podshosi bo'ldi.

A) mil. avv. 338-yilda

B) mil. avv. 337-yilda

C) mil. avv. 336-yilda

D) mil. avv. 335-yilda

17. Aleksandr mil.avv. 334-yilda Sharqqa yurish boshladi, bu yurish ...........

davom etdi?

A)8yil B)10yilC)12yil D)13yil

50

18. Makedoniyalik Aleksandr yurishlanda qatnashgan qaysi tarixchi Aleksandr yurishiari haqida mufassal ma'lumotlar qoldirgan?A) Aristobul B) Geradot C) Ktesiy D) Arrian

19. Miloddan avvalgi VII-IV asrlarda O'rta Osiyoda jangovor otlar ustiga va

ko'kragiga temirdan to'qilgan......

yopilgan.

A) "aqinak" B) "sagaris"

C) "bargustvon" D) ':sovut"

20. Qachon Makedoniyalik Aleksandr Qadimgi Fors davlatining Ahamoniyiar suloiasidan bo'igan so'nggi shohi Doro III qo'shinlarini tor-mor keltirdi?

A) mil. avv. 334-yilda

B) mil. avv. 332-yilda

C)mil. avv. 330-yilda

D) mil. avv. 329-yilda

21. Qadimda Zarafshon daryosi qanday nomlangan?

A)Saraks B) Araks C) Politimet D) Polipolis

22. Aleksandrning Sirdaryo bo'yida, Xo'jand yaqininda qurdirfgan manzilgohi.......deb ataladi.

A) Oksdagi Aieksandriya

B) Aieksandriya Esxata

C) Marg'iyona Aleksandriyasi

D) Parfiyadagi Aieksandriya

23. Aleksandr So'g'diyonadagi

qo'zg'olonni bostirish uchun o'lkaning 'u boshidan, bu boshigacha kezib chiqadi va tinch aholining .......

nafarini qirib tashlaydi. A)80ming B)100rning C)120ming D)140ming

24. Spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchi janggi qachon bo'lib o'tdi?

A) mil. avv. 329-yilning qishida

B) mil. avv. 328-yilning bahorida Qrnil. avv. 328-yilning kuzida D) mil. avv. 327-yilning bahorida

25. Makedoniyalik Iskandar 0!rta Osiyoda nechta shahar qurdirgan? A)8ta B)10ta C)12ta D)14ta

26. Aleksandr miloddan avvalgi 324-yildan boshlab askarlarining siyraklashgan saflarini Makedoniya tartibida qurollantirilgan...... yoshlari hisobiga

to'ldiradi.

A )Marg'iyona va Baqtriya

B) Baqtriya va So'g'diyona

C) Xorazm av Parfiya

D) Bobil va Kichik Osiyo

27. Miloddan avvalgi 323-yil 13-iyunda Makedoniyalik Aleksandr vafot etgach, u yaratgan davlat uch qismga..... bo'I i nib ketdi.

A) Makedoniya, Misr va Suriyaga

B) Makedoniya, Misr va So'g'daga

C) Baqrtiya , So'g'd va Marg'iyonaga

D) Marg'iyona So'g'd va Baqtriyaga

28. Qachon Makedonyalik Aleksandrning lashkarboshilaridan biri Salavka Bobil (Mesopotamiya) daviati hukmdori bo'ldi?

A) mil.avv. 323-yilda

B) mil.avv. 320-yilda

C) mil.avv. 312-6yilda

D) mil.avv. 290-yilda


29- x Iskandar ulib uning davlati 3 ga buylinib ketgach O’rta osiyo ularning qaysi biriga kirgan ?

A) Bobil V) Misr C) Makedoniya D) Suriya

29. Salavka daviati tarkibiga qayerlar kirar edi?

A) Mesopotamiya, Eron, Parfiya, Baqtriya, So'g'diyona, Marg'iyona

B) Bobil. Parfiya, Kichik Osiyo, Misr va Marg'iyona

C) Lidiya. Midiya, Eron, Persopol, Parfiya

D) Hmdiston, Suriya, Eron, Baqtriya, So'g'diyona

30. Qachon Salavka o'g'li Antioxni Sharqiy viioyatlar noibi qiiib tayinladi?

A) mil.avv. 293-yilda

B) mil.aw. 290-yilda

C) mil.avv 285-yi!da

D) mii.avv. 280-yilda

31. Salavkiylarning Sharqiy viloyatiariga qaysi hududlarkiraredi?

A) Parfiya, Marg'iyona, Misr, Kichik Osiyo

B) Baqtriya, So'g'diyona, Marg'iyona. Parfiya

C) Misr, Kichik Osiyo, Parfiya Hindiston

D) Kichik Osiyo, Hindiston, Parfiya, Baqtriya

32. Milloddan awalgi 280-yiida Salavka vafotidan son'g Antiox ulkan davlat hukmdoriga ayiandi va.............

mamlakatni boshqardi. A)10yildanziyod B)15yiicha C) 20 yilcha- D) 25 yilcha ._

33. Qaysi voqeadan boshlab Yunon-Baqtriya davlati tarixi boshlanadi?

A) Diodot-mingta Baqtriya shahri hukmdotri o'zini podsho deb e'lon qilgach

B) Antiox vafotidan keyin

C) Salavakiylar davlati qulagach

D) Parfiya salavakiylar davlatidan ajralib chiqqach

34. Yunon - Baqtriya podsholigi tarkibiga qaysi hududlar kirgan? A) So'g'diyona va Margiyona

B) Parfiya va So'g'diyjna

C) Xorazm av So'g'diyona

D) Bobii va Baqtriya

35. Yunon-Baqtnya daviati hukmronlik tarixida sezilarli iz qoldirmagan qaysi hukmdorni bilasiz? A) Yevtidemni B) Yevkratitni C) Demetriyni D) Geiioklni

36. Mil.avv. 199-167-yillarda Yunon-Baqtriya davlatini kim boshqargan? A) Diodot B) Dernetriy C) Evkratit D) Mitridat I

37. Qaysi hukmdor davrida Yunon-Baqtriya eng katta sarhatlarga ega bo'ldi va gullab yashnadi? A) Salovak I B) Diodot C) Demetriy D) Evkratit

38. Yunon-Baqtriya podsholigining kuchsizlanganidan foydalangan ko'chmanchi yuechji qabilalari... Yunon-Baqtriya daviatini bosib oladilar.

A) mil.avv. 199-167-yiliarda

B) mil.avv. 160-140-yillarda

C) mil.avv. 156-142-yillarda

D) mil.avv. 140-130-yillarda

39. Yunon-Baqtnya davlati necha yil yashadi?

A) 70 yil B) 100 yil C)120yii D) 140 yil

40. Quyidagi manzilgohlardan qaysilari Xorazmning qadimiy shaharlari hisoblanadi?

A) Amirobod, Yakkaporson, Tozabog'yob, Ko'zaliqir

B) Ko'zali qir,Jonbosqa'la, Qo'yqirqilganqal'a

C) Tuproqqa'la, Kaltaminor, Amirobod, Jonbosqa'ia

52

D) Jonbosqa'ia. Qal'aliqir, Dorvazaqir. Dingilja41. Xorazmda shaharsozltk boshlanishi..... borib taqaladi.(Ko'zaliqir shahri xarobalari).

A) miloddan awalgi IX-VIII asrga

B) miloddan awalgi VII asrga

C) miioddan awalg VI-IV asrga

D) miloddan awalgi III asrga

42. Quyidagi qaysi yodgorlik miloddan awalgi V-IV asrda mahalliy hukmdorlarning qarorgohi bo'lgan ulkan qa'la ekanligidan dalolat beradi? A) Ko'zaliqir B) Tuproqqa'ia C) Qa'laliqir D) Jonbosqala

43. Qaysi asrlarda Xorazm O'rta

Osiyoning yirik antik davlatlari Yunon-Baqtriya va Parfiya podsholigi tarkibiga ham kirmagan?

A) mil. aw. V-IV asrlarda

B) mil. aw. IV-III asrlarda

C) mil. aw. Ill-ll asrlarda

D) milodiy l-ll asrlarda

44. Quyidagi qaysi manziigoh xarobalari ostidan aylana shaklda qazilgan mustahkam ibodatxona qoldiqlari topilgan?

A) Qo'yqirilganqa'ladan

B) Jonbosqa'ladan

C) Tuproqqa'ladan

D) Ko'zaliqirdan

45. Quyidagi manzilgohlardan qaysi birida markazdan o'tgan ko'cha shaharni ikki qismga bo'lgan, undan esa yon-atrofga ko'chalar ketgan, mahallalar bir-biridan ajralib turgan? A) Qa'laiiqirda B) Jonbosqa'lada C) Ko'zaiiqirda D) Tuproqqa'lada

46. Xorazm hududidagi qaysi manzilgoh-dan O'rta Osiyodagi eng qadimgi yozuv topilgan?

A)Tuproqqa'ladan

B) Oybo'yirqa'ladan

C) Jonbosqa'ladan

D) Ko'zaliqirdan

47. Qaysi davrlarda Xorazmda kumush va mis tangalar topilgan?

A) mil. aw. VI-V asrlarda

B)mil. avv. V-IV asrlarda

C) mil.avv. I asrlarda va milodiy I asr boshlarida

D) milodiy l-ll sarlarda

48. Qaysi davrlarda Xorazmda ishlab chiqil-gan mahalliy taqvimdan foydalanishgan?

A) mil. avv. VI-IV asrlarda

B) mil. avv. IV-III asrlarda

C)miiodiy l-ll asrlarda

D) milodiy I-VIII asrlarda

50. Qadimshunoslarning

aniqlashicha,... ...Qang'ha shahar

xarobasi saklarning o'sha kezlardagi

poytaxti Qang'dez bo'lib, unga

miloddan awalgi III asrda asos

solishgan.

A) mil. avv. Ill asrda

-B) mil. avv. II asrda

C) milodiy I asrda

D) milodiy III asrda

51. Qangi (Qang'yuy) davlati hozirgi qaysi hududlarni o'z ichiga olgan?

A) Toshkent vohasi va Sirdaryo bo'yi hududlarini

B) Sirdaryo bo'yi hududlari va Farg'ona vodiysini

C) hozirgi Toshkent vohasl Chimkent viloyati va Sirdaryo bo'yi hududlarini egallagan

D) hozirgi Farg'ona vodiysi, O'sh vilo­yati va Sirdaryo bo'yi hududlarini

52. Qaysi davrga keiib Qang' qabilalarning eng qudratli davlat birlashmasiga aylandi?

A) mil.aw. Illarsda 3) mil.aw. llasroxirida

C) mil.avv. I asrda

D) miiodiy II asrda53 Qactionga kelib Qang'davlati

parchalanib ketdi''

A) mii.aw. II asrda

B) mil.avv. I! asrda

C) miiodiy I asrda Dj miiodiy III asrda

^54. Xitoy manbalarida Davon nomi bilan olingan. boshqa manbalarda Parkana deyilgan davlat....... mavjud bo'lgan.

A) mil.avv IV-II asrlarda

B) mil.avv. ll-l asrlarda

C)'mil.avv. HI asrdan to miiodiy II

asrgacha


D) mil.avv. II asrdan to miiodiy IV asrgacha

Ft55. Davon davlati tarixi haqida batafsil ma'lumot Xitoy yilnomalarida uchraydi vaular..........doirdir.

A) mii.avv.lV-IH asrlarga

B) mil.avv. Ill-ll asrlarga

C) miiodiy l-ll asrlarga

D) miiodiy ll-lll asrlarga

56. Chjan Syanning yozishicha Davon diyorida qancha katta kichik shaharlar borligi va xalqi ot choptirib o'q otishga mohirligi yoziladi? A) 50 dan ortiq B) 60 da yaqin C)70tacha D)80danziyod

57. Dovon davlatining poytaxti qaysi

shahar bo'lgan?

m £rsnj B) Sho'rabashat

C) Uchqo'rg'on D) Andijon

58 Olimlarning aniqlash.cha: miiodiy II asrda Farg'ona davlati barham topgan va uningyerlari....... qo'shib olingan.

A) Xioniylar daviatiga

B) Afng'iylar daviatiga

C) Qang' daviatiga

D) Kushon podsholigiga

59. Qachon Kushon davlatini yuechji qabilalari tuzgan?

A) mil.avv. II asrda

B) mil.avv. I asrda

C) miiodiy I asrda

D) miiodiy II asrda

60. Biriashgan besh yuechji qabiiasining birinchi hukmdori.......... bo'lgan.

A) Kudzula Kadfiz B) Vima Kadfiz C) Kanishka D) Vasideva

61. Kudzula Kadfiz hukmronligi davrida" qayerlar Kushonlar davlati tarkibiga qo'shib olindi?

A) Hindiston va Afg'oniston

B) Afg'oniston va Kashmir

C) Pokiston va Afg'oniston

D) Parfiya va Kashmir

62. Podsho Kanishka hukmronligi davrida poytaxt Baqtriyadan........... ko'chirildi.

A) Kashmirga B) Zariaspga C) Peshovarga D) Lohurga

63. Qaysi davrga kelib to'xtovsiz urushlar oqibatida Kushon davlati zavolga yuz tutdi?

A) miiodiy II asrda

B) Miiodiy III asrda

C) 420-yilda

D) 484-yilda

64. Kanishka qaysi yitlarda Kushon podsholigini boshqardi?

A) miiodiy 78-123-yillarda

B) miiodiy 92-136-yillarda

C) miiodiy 97-138-yillarda

D) miiodiy 100-132-yillarda

65. Kanishka hukumronligi davrida

Kushcn podsholigi qaysi davlatlar bilan savdo elchiiik munosabatlarini yo'lga qo'ydi?

A) Rossiya:Bobii,Vavilon

B) Hindiston, Xitoy va Rim

C) Kiyev Rusi, Xitoy va Bobil

D) Xitoy, Misr va Hindiston

66. Kushon podsholigi tangalari qaysi hududlardan topilgan?

A) Rim impenyasidan

B)Xitoy davlatidan

C) Hindistondan

D) Bobildan

67. Qayerdagi qazuv va tadqiq qilish davrida Kushon mamlakatida suyakdan yasalgan haykalchaiar topilgan?

A) Rim shahridan

B) Bobildan

C) Kiyev shahridan

D) Pompey shahridan

68.Quyidagi manziigohlarning qaysilari Kushon davlati yodgorliklari bisoblanadi?

A) Xolchoyon, Sopollitepa,

Yerqo'rg;on, Bo'yrachi, Qiziltepa

B) Ayritom, Zartepa, Qoratepa, Dalvarzintepa, Xolchayon

C) Dalvarzintepa, Ayritom, Bo'yrachi, Kuchuktepajagisken

D) Zartepa Ayritom , Sangirtepa, Qoratepa. Yakka porson

69.Kushon daviatida yashagan xalqlarning o'zaro madaniy va savdo-sotiq aloqa-laritufayli Q'rtaOsiyo..,. keng tarqaldi.

A) kushon yozuvi

B) qadimgi oromiy yozuvi

C) qadimgi so'g'd yozuvi

D) qadimgi so'g'd va xorazmiy yozuviari

70. Qaysi yodgorlikni o'rganish natijasida oromiy yczuvi asosida kushon-baqtriya alifbosidagi yozuv narnunalari topilgan?

A) Ayritom B) Xolchayon C) Qadimgi Termiz D) Qoratepa

71. Kushon podsholigida yozuv qadimdan mavjudligini.... yodgorligida topilgan yunon aiifbosidagi kushon bitiklari tasdiqlaydi.

A) Surxandaryo vohasidagi Qadimgi Termiz

B) Surxko'tal (Afg'onistondagi Qunduz shahri yaqinida)

C) Qashqadaryo vohasidagi Yerqo'rg'on

D) Jondor tumanidagi Varaxsha

72. Kushon davlati hududiga kirib kela boshlagan buddaviylik zardushtiylik bilan birga qaysi davrgacha O'rta Osiyoda mavjud bo'ldi?

A) milioddan avvalgi I asrgacha

B) miiodiy III asrgacha

C) miiodiy VI asrgacha

D) miiodiy VIII asrgacha

73. Quyidagi yodgorliklarning qaysilarida muhtasham buddaviylik ibodatxonalari bo'lgan?

A) Eski Termiz.Ayritom va Dalvarzintepada

B) Xolchayon,Eski Termiz, Sangirtepada

C) Dalvarzintepada, Aforsiyob, Fayoztepada

D) Ayritom, Sopollitepa,Qiziltepada

74. Quyidagi qaysi shaharchaiar Kushon davrida xom g!ishtdan qurtlgan mustahkam istehkom devorlan biian o'ralgan edi7

A) Ayritom va Qiziltepa

B) Xolchayon va Dingilja

C) Dalvarzin va Eski Termlz

D) Fayoztepa va Yerqo'rg'on

75. Quyidagi qaysi yodgorliklardan o'sha davr devoriy tasvirlari va haykaitaroshlarning yuksak sanatkorona namunaiari topilgan?

A) Qoratepa, Fayoztepa,

Dalvarzintepa, Eski Termizdan

B) Xolchayon,

Afrosiyob,Sopolitepa,Qiziltepadan

C) Dalvarzintepa, FayoztepaTagisken, Amiroboddan

D) Zartepa, Dalvarzintepa, Ko'zaliqir, Ayritomdan

76.Quyidagi qaysi yodgorlikdan fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari topilgan?

A) Xolchayondan

B) Dalvarzintepadan

C) Eski Termizdan

D) Zartepadan

77. Qsysi davrga qadar sharq va G'arb -xalqlari o'rtasidagi tarixiy madaniy va savdo munosabatlari taraqqiyotida qadimgi dunyoda mashhur bo'lgan Buyuk Ipak yo'li muhim o'rin tutgan edi?

A) milodiy VI asrga qadar

B) milodiy XIV asrgacha

C) miiodiy XVI asrgacha

D) milodiyXVIII asrgacha

78.Sharq va G'arbni bog'lagan yo'l Buyuk Ipak yo:li deb nomlangunga qadar qanday atalgan? A) La'! yo'li B) Shoh yo'li

D) Oltin yo'l

D) Buyuk meridianal yo:l

79 Eng qadimgi yo'ilardan bin bo'lgan "Lai yo'li:: qachon vujudga kelgan?

A) miloddan avvalgi IV -II! mingyillikda

B) miloddan avvalgi Ill-ll mingyiliikda

C) miloddan avvalgi ll-l mingyillikda

D) milodiy l-ll asrlarda

SO.Sharq va G'arb xalqiarining

taraqqiyotida muhim ro'l o'ynagan bu yo'iga "Ipak yo'li" degan nom .... tomonidan berilgan. A) 1870-yilda fransuz olimi A.Dyuperon I B) 1875-yilda ingiiz olimi M.Boys ( C) 1877-yilda nemis geografi j F.Rixtgofen

D)1880-yildagollandtarixchisi A.Shopen

SI.Kichik Osiyo shaharlarini, O'rtayer dengizi bo'yidagi Efest,Sard shaharlarini Eron poytaxtlaridan biri -Suza bilan bog'lab turgan yo'i qanday nomlangan?

A) Buyuk Ipak yo'li B) Shoh yo'li C) La'1 yo'li D) Kumush yo'l

84.Buyuk ipak yo'lining uzunligi qancha bo'lgan'?

A)8mingkm B}10mingkm C)12mingkm D)14mingkm

85.Buyuk ipak yo'li orqali Sug'diyonadan Xitoyga nima olib ketilgan?

A) Jun gazlama ,gilam,zeb-ziynat buyumlari va qimmatbaho toshlar

B) tuyalar.naslli otlar va ip-gazlama

C) la'l, yong'oq ,anor,uzum,va qimmatbaho toshlar

D) paxta chigiti,uzum,ycng'oq,shaftoli

86.Qaysi qadimiy yodgorlikdan Rim sopol shamdoniari,Misr muhrlari topilgan? A) Termizdan B)Afrasiyobdan C) Yorkentdan D) Xolchayondan

87. .Buyuk ipak yo'li orqali Hindistondan O'rtaOsiyoga.....

A) ip-gazlama matolar va paxta chigiti ortiigan karvonlar kelgan

B) turli xil bo'yoq va ziravorlar ortiigan karvonlar kelgan

C) turli mato, qand.zaytun yog'i olib kelingan

D) har xil bo'yoqlar, ziravorlar va navshadil olib kelingan

88.Buyuk ipak yo'lida joylashgan me'morchilik yodgorliklarini o'rganganda har xil hunarmanchilik buyumlari turli mamlakatlarning tangalari topilgan. Masalan Termizdan ...... topilgan.

A) Rim tangalari xazinasi

B) Misr muhirlari

C) Rim sopol shamdonlari

D) Bobil sovutlari

89. Buyuk Ipak yo'li Sanq dengizidan boshlanib ...... orqali O'rtayer dengizi

sohillarigacha borgan.

A) Sharqiy Turkiston, Mesopotamiya, Misr

B) Mo'g'uliston, Turkiya, Eron

C) Sharqiy Turkiston. 0 rta Osiyo, Eron, Mesopctamiya

D) Eron, Turkiya, Makedoniya, Bobii

90. Farg:ona vodiysida Ipak yo'li ikki tarmoqqa bo'lingan bo'lib, birinchisi.....

A) O'zgandan Axsi shahri, Qamchiq dovoni orqali (yozda) lloq vohasi va Toshkentga kelgan

B) O'zgandan O'sh, Quva, Marg'ilon, Qo'qon orqali Xo'jandga kelgan

C) O'zgandan Marg'ilon, Xo'jand, 0!ratepadan Jizzaxga kelgan

D) O'zgandan Quva, Xo'jand

jizzaxdan Samarqandga kelganQadimgi Rim

1. Qadimda Apennin yarimorolining barcha qabilalari nima deb nomlangan?A)etrusklar B)lotinlar S) italiklar D) samniylar

2. Quyidagi javoblardan faqat Apennin yarimorolida istiqomat qilgan qabilalar nomini belgilang.

1) lotinlar; 2) amoriylar; 3) kassitlar; 4) sabiniylar; S) guteylar; 6) lulubeylar; 7) etrusklar; 8) giksoslar: 9) samniylar. A)2, 4, 5, 7 B)I, 3, 5, 6, 8 S) I, 4, 7, 9 D) 1, 2, 6, 7, 9

3. Qadimda Italiyaning g'arbiy qismiga Kichik Osiyodan qaysi qabila ko'chib kelgan?


 1. Sabiniylar B)samniylar S) lotinlar D) etrusklar

4. Qadimgi Italiyadagi etrusk qabilalarining asosiy mashg'uloti nima bo'lgan?

 1. Dehqonchilik B)hunarmandchilik S) baliqchilik D) chorvachilik

5. Etrusklar kimlar? A)Karfagen shahriga asos solgan ko'chmanchi chorvador qabila B)Rimning tub aholisi

S) Senatorlarning avlodlari D) Kichik Osiyodan Italiyaning g'arbiy qismiga ko'chib kelgan qabila

6. Mil. aw. VIII asrga kelib etrusklar ...A)sivilizatsiyasi barham topdi B)12 ta shahar-davlat tuzishdi

S) Rim Respublikasini barpo etishdi D) konsul lavozimini ta'sis etishdi

7.Etrusklarning qadimgi Sharq mamlakatlari bilan erkin savdo-sotiq qOish uchun yunon koloniyalariga bqarsbi kurashiga ittifoqchi bo'lgan davlatni toping. A)Sparta B)Karfagen S) Miken D) Sardiniya

8. Qachon etrusk qabilalari Sharq mamlakatlari bilan erkin savdo-sotiq qilish uchun yunon koloniyalari bilan


kurash boshlagan?A)mil. aw. V asr o'rtalarida B)mil. aw. VI asr oxirida S) mil. aw. VI1 asrdaD) mil. aw. IV asrda

9. Etrusklar davlati qaysi davlat qo'shinlari tomomdan tugatildi?A)Yunoniston B)Mesopotamiya S) Misr

D) Xitoy

10. Apennin yarimorolidagi qaysi qabilalarning kelib chiqishi yunonlarga yaqin qarindosh boigan? 1. venetlar, lotinlar, amoriylar B)kassitlar, sabiniylar, etrusklar S) lotinlar, samniylar, sabiniylar D) guteylar, samniylar, lulubeylar

11. Qadimgi Rim nechta tepalik ustida joylashgan edi?A) 6 ta B)3ta S) 7 ta D) 2 ta

12. Rim shahri qaysi daryo bo'yida tashkil topgan edi?A)Rubikon daryosi B)Dnepr daryosi S) Reyn daryosi D) Tibr daryosi

13. MH. aw. 753-yilda ...A)Rim shahriga asos solindiB)Rim Respublikasi tashkil topdi

S) Barcha fuqarolar qonun oldida teng bo'ldi D) ltaliyada 12 ta shahar-davlat tuzildi

15. Qadimgi Rim boshqaruvida faqat kimlar ishtirok eta olardi?A)diktatorlarB)avgurlar S) plebeylar D) patritsiylar

16. "Respublika" so'zi qanday ma'noni aiigiatadi? A)xalq ishiB)xalq yig'ilishiS) aslzodalar hokimiyati D) oqsoqollar kengashi

17. Qadimgi Rimda Xalq majlisining qarorini qaysi organ A)Oliy kengashB)Parlament S) Kongress D) Senat

18. Rim respublikasi davrini eslang. lining boshqaruvida faqat kimlar ishtirok eta olardi?A)Rimning barcha fuqarolari B)harbiy qo'shin qo'mondonlari S) senatorlar D) zodagon quldorlar

19. Qadimgi Rimda nima tichun oddiy kishilar konsul bo'la olmasdi? A)davlat lavozimiga saylanish uchun mablag'liklari bo'lmagani uchunB)davlat ishlarida faqat zodagonlar ishtirok etganliklarisababli

S) davlatga xizmat qilish evaziga haq to'lanmaganligi ababliD) konsullikka faqat harbiy boshliqlardan saylanganligisababli

20. "Kandida" nima?A)Rimda saylov kuni liktorlikka o'z nomzodini qo'ygan avlat quldorlar kiygan libos

B) Rimda saylov kuni diktatorlikka o'z nomzodini o'ygan badavlat quldorlar kiygan libos

S) Rimda saylov kuni tribunlikka o'z nomzodini qo'ygan badavlat quldorlar kiygan libos D) Rimda saylov kuni konsullikka o'z nomzodini qo'ygan badavlat quldorlar kiygan libos

21. Hozirgi "kandidat", ya'ni qandaytiir lavozimni gallashga harakat qiluvchi nomzod shaxs ma'nosini


beruvchi so'z qaysi iboradan kelib chiqqan?A)ndida B)Senat S) patritsiy D) plebey

22. Qadimgi Rimda konsullikka o'z nomzodini qo'ygan badavlat quldorlar qanday rangli libos kiyganlar? 1. qizilB)qora S) sariq D) oq

23. Qadimgi Rimda bevosita davlatni boshqargan mansabdor shaxs nima deb atalgan?

 1. Dictator B)tribun S) konsul D) arxont

24. Qadimgi Rimda qonunlar qayerda muhokaraa etilar edi?A)xalq sudida B)xalq majlisida S) senatda

D) shahar markazida

25. Qadimgi Rimda qonunlar qaysi organ tomonidan qabul qilingan?A)SenatB)Xalq majlisi S) Xalq sudi D) Xalq tribuni

26. Qadimgi Rimda urush yoki xalq qo'zg'oloni boshlanganida qaysi iavozimlar tayinlangan? 1. tribun va diktatorB)konsul va diktator S) xalq tribuni va liktor

D) diktator va otliq qo'shinlar boshlig'i

27. Qadimgi Rimda diktator o'zi egallagan cheklanmagan hokimiyatni qancha muddat idora ctgan? 1. 3 oy B)6 oy S) 9 oy D) 1 yil

28. Qadimgi Rimda konsulnining faxriy qorovutt nima deb atalgan?A)goplitB)metekD) yovuz va qasoskor ayol siymosida

29. Qadimgi Running taqdir ilohasi qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?A)FortunaB)Venera S) Baxus D) Morfey

30. Qadimgi rimliklar Fortunani qay ko'rinishda tasvirlashgan?A)shippak va shlyapa kiygan jasur yigit ko'rinishidaB)ko'zlari bog'langan ayol ko'rinishida S) yarim yalang'och o'ng qo'lida 3 ayriliq nayza tutgan

erkak siymosida D) gohida rul bilan, ba'zan esa shar ushlab turgan ayol siymosida

31. Qadimgi rimliklar qaysi Uohalarni qasoskor ayollar siymosida tasvirlashgan?A)Fortuna va Yustitsiyani

B)Diana va Morfeyni S) Furiyalarni D) Morfey va Fortunani

32. Qadimgi rimliklar ibodatxonasida qaysi xudoning haykali o'rnatilgan edi?A)Mars B)Yupiter S) Yustitsiya D) Venera

33. Qadimgi rimliklar ibodatxonasining yonida nima bo'lgan?A)imperatorning saroyi B)Marsning ulkan haykali S) kohinlarning uyi D) qurbonlik baxshida etiladigan ko'tarma joy

34. Altar nima?A)Vesta ibodatxonasining muqaddas oloviB)qurbonlik baxshida etiladigan ko'tarma joy

S) yovuz ruhlar va balo-ofatlardan himoya qiluvchi tumor D) Rim xudolarining asosiy yeguligi

35. Quyidagi ko'rsatUgan qaysi javobda qadimgi rimliklar o'z xudolari uchun keltirishgan qurbonlik ko'rsatUgan?


 1. Qushlarni B)hayvonlarni S) go'daklarni D) o'smirlarni

 2. 36. Qadimgi Rimda qurbonlik o'tkazish marosimini kimlar o'tkazishga haqli edi?A)avgurlar

B)vestachilar S) senturiylar D) pontifiklar

37. Ma'lumki, qadimgi rimliklar e'tiqodiga ko'ra hayvonlar go shrining bir qismi altarga kiydirilgan.


Ular nima sababdan shunday qUishgan?A)chorvadorlarning chorva mollarini turlikasalliklardan saqlab qolishi uchunB)dehqonlarning mo'l hosil olishi uchunS) urushga ketayotgan jangchilarga omad keltirishi

Uchun D) xudo qovurilgan go'sht isini hidlashi uchun

38. Qadimgi rimliklar e'tiqodida xudolarining asosiy yeguligi nima bo'lgan?A)asalB)meva S) nektar D) quymoq

39. Qadimgi Rimda kimlar diniy marosimlar o'tkazUishi ustidan nazorat qilgan?A)pontifiklarB)avgurlar S) danaylar D) Vestachi kohinalar

40. Pontifiklar kimlar? A)fol ochuvchi kohinlar B)Vesta ibodatxonasidagi muqaddas olovni saqlovchi kohinalar S) diniy marosimlar o'tkazilishi ustidan nazorat qilgan kohinlarD) qurbonlik o'tkazishga haqli bo'lmagan kohinlar

41. Qadimgi Rimda bayramlar taqvimi hamda marosimlar tantalari tartibini kimlar tuzgan? 1. Avgurlar B)pontifiklar S) Vestachi kohinalar D) senturiylar

42. Qadimgi rimliklar e'tiqodiga ko'ra kimlar xudolar bilan maslahatlashib uzil-kesil xulosa beradi deb hisoblashgan? A) konsullar

43. Rim armiyasidagi kogorta kimlardan iborat bo'lgan?

A) Bir nechta senturiylardan B)80 kishilik jangchilardan

S) 5 la falangadan D) 10 ta legiondan

44. Qadimgi Rim armiyasida askarlar necha yillik xizmati evaziga uy-joy, oylik maosh olish va boshqa o'ikalarni ko'rish imkoniyatlariga ega bo'lgan?

A)26 yil B)14 yil S) 32 yil D) 25 yil

45. Qadimgi Rimda bir necha senturiylardan iborat bo'lgan harbiy qism turi qanday atalgan?


 1. Goplit B)Kogorta S) Falanga D) Agema

46. Qadimda rimliklar qanday jang olib boorish taktikasini ishlab chiqishgan edi?

 1. dushman qo'shinlarining qanotini aylanib o'tib, otqadati hujum qilishni

B)dushman qo'shinlariga qarshi ot yonida turib piyoda jang qilishni

S) to'rtburchak shaklini yuzaga keltiruvchi bir-biriga tiqilib olgan qatorlar bilan jang qilishn

iD)awaliga shaharni qurshab olib, so'ngra katapultayordamida devorlarni teshib shaharga bostirib kirishni

47. Quyidagi qaysi qadimgi xalq pishiq metalltaxtachalardan tiklangan uzun ko'tarma minoralar yordamida baland devorlardan oshib o'tishgan?

A)yunonlar B)misrliklar S) rimliklar E) xettlar

48. Katapulta nima? A)devorlarni teshish uchun mo'ljallangan qama! Quroli B)80 kishidan iborat bo'lgan jangchilar guruhi S) dastasi uzun jangovar oyboltaD) devorning o'q otadigan pana joyi

49. Qadimgi Rimda harbiy guruhlar impcriya hududi bo'ylab tezroq harakatlanishi uchun qanday sharoit yaratib berilgan edi?A) har bir jangchiga ot taqdim qilinganB) so'lim joylarda jangchilar uchun ko'plab istehkomlar

qurilganS) ko'plab yegulik hamda ichimlik berilganD) mamlakatda sozgina yo'llar bunyod etilgan

50. Rim imperiyasida tosh qal'alar qayerlarda bunyod etilar edi? A)shahar markazlarida B)imperiya chegaralarida

S) imperator va zodagonlar saroylarida D) shahar va qishloq atroflarida

51. Qanday hollarda Qadimgi Rimda triumph nishonlangan?A) jangdagi g'alabadan so'ng 3) taxtga yangi imperator chiqqanidan so'ng S) taxt vorisi dunyoga kelganidan so'ng D) gladiatorlar jangi boshlanishidan oldin

52. Qadimgi Rimda armiya g'alaba qozonganligi munosabati bilan o'tkaziladigan bayram nima deb nomlangan?A)akveduk B)avgur S) triumf D) forum

53. Qadimgi Rimda lavr gulchambarini kimlar va qachon boshiga qadab olar edi? A)senatorlar, majlisda

B)imperatorlar, taxtga o'tirganida S) konsullar, saylovda D) sarkardalar, jangda g'olib hiqqanida

54. Qadimgi rimliklar qayerda qo'lga idritilgan g'alaba uchun minnatdorlik tariqasida xudolarga qurbonlik
bag'ishlashgan? A)Rim shahrida B)Kapitoliy tepaligida S) Sardiniya orolida D) Vezuviy tog'ida

55. Qadimgi yunon diniy c'tiqodidagi dengiz xudosi Poseydon rimliklarning qaysi xudosiga to'g'ri keladi? 1. Neptun B)Venera S) Fortuna D) Morfey

56. Qadimgi Rimda kurashayotgan gladiatorlarning hayot-mamoti kimlarning xohish-istagiga bog'liq edi?

 1. Imperatorlarning B)senatorlarning S) tomoshabinlarning D) kohinlarning

57. Qadimgi Rimda gladiatorlar jangi o'tkaziladigan maydon qanday nomlanadi? A)triump B)oykumena S) arenaD) amfiteator

58. Ma'lumki. Qadimgi Rimdagi har bir gladiatorning hayot-mamoti tomoshabinlarning xohish-istagiga bog'liq


edi. Tomoshabinlar yengiigan gladiatorni tirik qolish- qolmasligini qay tarzda hal qilishardi?A)tomoshabinlar o'ng qo'lining bosh barmog'ini pastga qaratishsa yengiigan gladiator tirik qolgan, aksincha,yuqoriga ko'tarsa u o'ldiriladi

B) tomoshabinlar chap qo'lining bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarsa yengiigan gladiator tirik qolgan,aksincha, pastga qaratishsa u o'ldiriladiS) tomoshabinlar o'ng qo'lining ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga ko'tarsa yengiigan gladiator tirik qolgan, aksincha, pastga qaratishsa u o'ldiriladi D) tomoshabinlar o'ng qo'lining bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarsa yengiigan gladiator tirik qolgan, aksincha, pastga qaratishsa u o'ldiriladi

59. Amflteatr — bu ... A)gladiatorlar jangi o'tkaziladigan joy B)gladiatorlarga ta'lim berilgan yopiq maktab S) gladiator qiroli D) turli xil tomoshalar o'tkaziladigan teatr

60. Qadimgi Rimdagi eng katta amflteatr nomini aniqlang. A)Delfa amfiteatri B)Pompey amfiteatri S) Trayan kolonnasi D) Kolizey amfiteatri

61. Qadimda gladiatorlarning changak nomli jang quroli qanday shaklda edi?A)qalqon B)to'rS) uch ayrili nayza D) ikki ayrili nayza

62. Qadimgi dunyodagi eng ommaviy va yushgan qo'zg'olon bo'lmish Rimdagi qullar qo'zg'olonchilari yo'lboshchisini aniqlang. A)Gannibal B)Spartak S) Demosfen D) Gamilkar Barka

63. Qadimgi Rimda sodir bo'lgan Spartak qo'zg'oloni nechanchi yillarda yuz bergan?A)mil. aw. 56-54-yillarda

B)mil. aw. 67-65-yillarda S) mil. aw. 78-73-yillarda D) mil. aw. 74-71-yillarda

64. Spartak qaysi shahardan bo'lgan?A)Frakiya B)Kapuya S) Ankoya D) Neapol

65. Spartak qaysi shahardagi gladiatorlik maktabidan chiqqan edi? A)Neapol B)Sirakuza S) Frakiya D) Kapuya

66. Spartak boshchilidagi qo'zg'olonchilar qaysi iog'dagi qoyalarga chiqib oladilar? A)Olimp B)AndS) Vezuviy D) Himolay

67. Spartak qo'zg'olonchilari dastlabki davrda necha nafarga yetdi? A)10 ming B)I2 ming S) 18 ming D) 9 ming

68. Qaysi mashhur Rim sarkardasi Spartak qo'zg'olonini bostirishga muvaffaq bo'lgan?


 1. Pompey B)Sezar S) Mark Lukum D) Mark Krass

69. Qachon Spartak qo'zg'oloni rimlik sarkardalar tomonidan tor-mor etildi? A)mil. aw. 53-yilda B)mil. aw. 71-yilda S) mil. aw. 68-yilda D) mil. aw. 44-yilda

70. Spartak lashkari qachon tor-mor etildi? A)mil.aw. 72-yilda B)mii.aw. 73-yilda S) mil.aw. 70-yilda D) mil.aw. 71-yilda

71. Ma'Iumki, Qadimgi Rimda mil. aw. I asrda qullar qo'zg'olonlari quldoriarni qattiq qo'rquvga solibqo'yadi. Bu davrda mamlakatda qanday hokimiyat zarurligi to'g'risidagi masala turar edi? A)demokratiya

B)harbiy diktatura S) aristokratiya D) respublika

72. Qadimgi Rimda qachon muntazam yollanma qo'shinlarga tayanuvchi harbiy boshliqlar real kuchga aylandilar?

A)mil. aw. VI asrdan B)mil. aw. IV asrdan

S) mil. aw. Ill asrdan D) mil. aw. I asrdan

73. Qadimgi Rimda Spartak qo'zg'oloni bostirilib, tor-mor etilganidan keyin kimlar hokimiyat uchun ancha vaqt kurash olib bordilar?

A)Pompey va Antoniy B)Sezar va Brut

S) Pompey va Krass D) Mark Antoniy va Oktavian Avgust

74. Qadimgi Rimda mashhur sarkarda Sezarning nufuzi va obro'yi qaysi urushdagi g'alabalar tufayli ortgan edi?


 1. Puni urushlari B)Samnit urushlari S) Galiiya urushlari D) Peloponnes urushlari

75. Ma'Iumki, Qadimgi Rimda mashhur sarkarda Sezarning hokimiyat tepasiga kelishi arafasida
kambag'allar ham uni qo'Ilab-quwatlashgan. Buning sababi nimada edi?A)o'zaro urushlardan xonavayron bo'lgan rimliklar agar, Sezar hokimiyatni qo'lga olsa, tartib o'rnatadi va tinchlikni barqarorlashtiradi deb umiri qilar edi

B)Sezar kambag'allarni davlat ishlaridagi ishtirokini ta'minlashga va'da bergandi S) kambag'allar mabodo, Sezar Senat majlisida qatnashsa, bizga yer ajratib beradi va qarzlarimizni bekor qiladi deb umid qilgan edi

D) Sezar kambag'allarga katta boyliklarni va'da qilgan edi

76. Qadimda Galliyadan Rimga boruvchi yo'Idagi daryo nomini aniqlang. A)Tibr daryosi B)Rubikon daryosi S) Po daryosi D) Dunay daryosi

77. Qachon Qadimgi Rimda mashhur sarkarda Yuliy Sezar yakka hokimlik uchun oshkora kurashni
boshlab yubordi? A)mil. aw. 49-yilda B)mil. aw. 55-yilda S) mil. aw. 37-yilda D) mil. aw. 58-yilda

78. Qachon va qaysi sarkarda mashhur "qur'a tashlandi" iborasini ishlatgan? A)PompeyB)Krass S) Sezar D) Brut

79. Qadimgi Rimda Yuliy Sezar qaysi mashhur sarkarda ustidan g'aiaba qozongach, Rim imperatoriga aylandi? A)Antoniy B)Krass S) Gasdrubal D) Pompey

80. Qadimgi Rim imperatori Sezarga qarshi fitna uyushtirgan senatorlarning maqsadi nima edi? 1. Brutni hokimiyat tepasiga chiqarish B)Xalq majlisining awalgi mavqeini qayta tiklash S) Senatning awalgi mavqeini qayta tiklash D) Oktavian Avgustni hokimiyat tepasiga chiqarish

81. Quyidagi qaysi voqealar Buyuk Rim imperatori Yuliy Sezar davrida sodir bo'lgan? A)Memfisga B)Fivaga

S) Aleksandriyaga D) Geliopolisga

82. Qachon Misr Rim imperiyasi provinsiyasiga aylanadi? A)mil. aw. 31-yilda B)mil. aw. 29-yilda S)mil. aw. 27-yilda D) mil. aw. 44-yilda

83. Rim imperatori Yuliy Sezarning o'limidan 13 yil o'tgach...1) Rimliklar O'rtayer dengizining sharqiy sohilidagi mamiakatlarda va Kichik Osiyoda o'z mavqeini qayta tiklab olishi; 2) Yunoniston qirg'oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o'rtasida jang bo'lib o'tdi; 3) Oktaviaiming Senatdan imperator unvoni hamda Avgust laqabini olishi; 4) Antoniy va Kleopatraning o'z-o'zini o'ldirishi; 5) Rim imperatori Aleksandr Sever katta qo'sliin bilan Shimoliy Mesopotamiyaga kelib tushdi; 6)Misr Rim imperiyasi provinsiyasiga aylanishi; 7) Rim sarkardasi Krass parfiyaliklar bosib olgan yerlarni Rim


imperiyasiga qo'shib olish uchun Sharqqa yurish qildi; 8) Oktavianning butun Rim imperiyasining yakkahokim
hukmdori bo'lishi. A)1, 3, 5, 7 B)2, 4, 6, 8 S) 1, 2, 4, 5, 8 D) 2, 3, 5, 6 7

200. Rim imperatori Oktavian cchanchi yilda scnatdan imperator va Avgust nomini olgan? A)mil. aw. 31-yilda

B)mil. aw. 23-yilda S) mil. aw. 29-yilda D) mil. aw. 27-yilda

84. Qaysi voqeadan so'ng Oktavian butun Rim imperiyasining yakka hukmdoriga aylandi? A)Antoniyning Yunoniston qirg'oqlarida bo'lgan jangda yengilishi natijasida Yuliy Sezarning senatda o'ldirilishi natijasida S) Spartak qo'zg'olonining bostirilishi natijasida D) Brut boshchiligidagi respublikachilarning yengilishi natijasida

85. Quyidagi qaysi voqealar Rim imperatori Oktavian davrida yuz bergan?1) Rim imperiyasiga asos solindi; 2) Misr Rim provinsiyasiga aylandi; 3) senatorlar soni qisqartirildi; 4)mamlakatda Respublika tuzumi o'rnatildi; 5)armiyasining umumiy soni 300 mingga yetdi; 6) dictator Iavozimi bekor qilindi; 7) Sirakuza Rimga bo'ysundirildi;8) jangchflar xizmati 20 yil etib belgilandi; 9) Bolqon yarimorlidagi bir necha qabilalar bo'ysundirilgan.A)1, 2, 4, 6, 7 B)2, 3, 5, 7, 8

S) 1, 3, 4, 6, 9 D) 1, 2, 3, 5, 8

86. Qadimgi Rim imperiyasida Oktavian Avgustning imperatorlik davrini aniqlang. A)mil. aw. 27-14-yillar B)mil. aw. 44-14-yillar S) mil. aw. 31-14-yillar D) mil. aw. 29-14-yillar

87. Rim imperatori Oktavian Avgustning vorislari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? A)Kaligula va Neron B)Trayan va Neron S) Avreliy va Kaligula D) Trayan va Konstantin

88. Rim imperiyasining "oltin asri" davrini aniqlang. A)mil. aw. 1 asr B)milodiy 111 asr S) milodiy 11 asr D) mil. aw. IV asr

89. Milodiy 98-yilda Rim imperiyasi taxtini egallagan hukmdor nomini aniqlang. A)Kaligula B)Trayan S) Neron D) Avreliy

90. Rim imperatori Trayan davrida yuz bergan voqealarni to'g'ri ko'rsating.1) daklar bilan unishlar olib borildi; 2) imperator Senat va Xalq majlisiga hisobot bermasdan qo'ydi; 3) Ossuriya va Mesopotamiya hududlari bosib olindi; 4) Parfiya bQan bo'lgan urushda muvaffaqiyatga erishildi; S) senatorlar soni qisqartirildi; 6) hech qanday saylovlarsiz mansabdor shaxslar tayinlandi; 7) Parfiya bQan tinchlik sulhi tuzildi; 8) yolg'onchi chaqimchUikka asoslanib qatl etish bekor qilindi


 1. 1, 2, 4, 6 B)2, 3, 5, 7, 8 S) 1, 2, 3, 6, 7 D) 1, 3, 4, 8

91. Mashhur Trayaa kolonnasida qanday manzani tasvirlangan? A)Daklar bilan bo'lgan urush manzaralari B)Mesopotamiya hududining bosib olinishi S) Parfiya bilan tinchlik sulhining tuzilishi

D) Misr elchisining imperator tomonidan kutib olinishi

92. Ostrakon - bu ... A)ho'l suvoqqa chizilgan rasm B)Qadimgi Rim shahridagi jamoat hammomlari S) ovoz berish uchun ishlatilgan sopol toshtaxtaD) bozor maydoni bo'lib xizmat qilgan shahar markazi

93. Quyidagi qaysi qadimgi davlat hozirgi Turkmaniston janubida, Eronning shimoli-sharqida joylashgan edi? 1. Ahamoniylar B)Parfiya S) Midiya D) Sosoniylar

94. Midiyaliklar mil. aw. VI asrda qayerni bosib olganlar? A)Parfiyani B)ElamniS) Ossuriyani D) Falastinni

95. Parfiya Ahamoniylar saltanati tarkibiga kirmasdan oldin u yerda kimlar hukmronlik qilganlar? 1. Elamliklar B)sosoniylar S) parnlar D) midiyaliklar

96. Nechanchi asrda Parfiya Salavkiylar saltanatining bir qismiga aylandi? A)mil. aw. IV asrda B)mil. aw. VI asrda S) mil. aw. V asrda D) mil. aw. VI1 asrda

97. Mil. aw. Ill asrning o'rtalarida ... A)Rim G'arbiy O'rtayer dengizidagi mutlaq hokimga aylandi B)amoriy qabilalarining katta guruhi Shimoliy Suriyaga bostirib kirdi S) rimliklar Karfagenni butunlay vayronaga aylantirdilar

D) Arshak boshchiligidagi parn ko'chmanchi qabilalari Parfiyani bosib oldi

98. Salavkiylar noibi Andragor armiyasini tor-mor etib. Parfiyani bosib olgan parn ko'chmanchi qabilalariga kirn


Boshchilik qilgan edi? A)Ardasher B)Kashtariti S) Arshak D) Ardis

99. Qaysi voqeadan so'ng Parfiya davlatining tarixi boshlandi? A)Parfiya Rim sarkardasi Krass tomonidan bosib olinganidan so'ng B)Andragor tomonidan Parfiyaning birlashtirilishidan so'ng S) Arshak poytaxtni Gekatompildan Ktesifonga ko'chirganidan so'ngD) parn qabilalari tomonidan Parfiyaning bosib olinishidan so'ng

100. Parfiyaning dastlabki podsholari qanday siyosatni yuritdilar? A)tinchliksevar siyosatni B)qo'shni xalqlar bilan qalin bo'lib yashash siyosatini S) keng bosqinchilik siyosatiniD) diplomatikmunosabatni rivojlantirish siyosatini

101. Parfiya davlati tashkil topgach dastlab qaysi davlatlarni bosib oladi? A)Suriya va FinikiyaB)Kushon va Yunon-Baqtriya S) Eron va Mesopotamiya D) Ossuriya va Kushon

102. Parfiyaliklar Sharq tomonda qaysi davlatlar bilan raqobat qilganlar? A)Sosoniylar, Midiya B)Yunon-Baqtriya, Kushon S) Elam, Mitanni D) Kushon, Magadxa

103. Parfiya davlatining sarhadlari G'arb tomonga kegayib borishi nimaga bog'liq bo'lgan? A)uzluksiz urushlarga

B)savdo-sotiqqa S) mahalliy aholi bilan yuntilgan siyosatga D) Mesopotamiya va Misr bilan tuzilgan tinchlik sulhiga

104. Parfiya davlatining G'arb tomon kengayib borishini eslang. Mahalliy aholi bilan ittifoqda qaysi xalq parfiyaliklarga qarshi kurashadi va rimlikiarni yordamga chaqiradi? A)misrliklar B)xettlar S) yunonlar D) ossurlar

105. Qachon Rim sarkardasi Krass Parfiya ustiga yurish qildi? A)mil. aw. 59-yilda B)mil. aw. 55-yilda S) mil. aw. 57-yilda D) mil. aw. 52-yilda

106. Nima uchun Rim sarkardasi Krass Sharqqa yurish qildi? A)parfiyaliklar bosib olgan yerlarni Rim imperiyasiga qo'shib olish uchun B)Rimning shimoli-g'arbiy Osiyodagi mamlakatlarda va Kichik Osiyoda o'z mavqeini qayta tiklab olishi uchun S) Salavkiylar davlati kuchsizlanib qolganidan foydalanib uning tasarrufidagi yerlarni Rimga qo'shib olish uchun

D) Parfiyada ko'tarilgan qo'zg'olonni bostirish uchun

107. Rim sarkardasi Krass Sharqqa yurish qilganida uning qo'shinining soni qancha cdi? A)5 legion va 15 ta harbiy flot

3 ming nafar suvoriy va 2 ming nafar yollanma jangchi S) 10 legion va 4 ta harbiy flotD) 7 legion va 4 ming nafar suvoriy

108. Parfiyaliklar va Krass boshliq rimliklar o'rtasidagi jang qayerda bo'Iib o'tgan edi? A)Arsava shahrida B)

Misiya shahrida S) Karra shahridaD) Xalkidika yarimorolida

109. Mashhur Rim sarkardasi Krass kim bilan muzokara qilayotgan paytida xoinlarcha o'ldirilgan edi? A)Brasid bilan

B)Simon bilan S) Alkiviad bilan D) Surena bilan

110. Quyidagi qaysi javobda Parflyaga yurish qilgan rimlik sarkardalarning nomi to'g'ri ko'rsatilgan?

A) Krass, Antoniy, Avgust va Trayan B) Pompey, Andrisk va Krass S) Antoniy, Gasdrubal va Avgust

D) Aristanik, Pompey, Yuliy Sezar va Antoniy

111. Mil. aw. 36-yiIda qaysi Rim sarkardasi Parfiya podsholigi ustiga muvaffaqiyatsiz yurish qilgan? A)Krass B)

Mark Lukum S) Pompey D) Antoniy

112. Qaysi Rim imperatori zamonida Parfiya bilan tinchlik sulh: tuzilgan? A)Trayan B)Avgust S) Mark Antoniy D) Feodesey

113. Qachon Rim imperiyasining Parfiya bilan unishlari ancha muvaffaqiyatii yakunlangan? A)milodiy I asrdaB)mil. aw. II asrda S) milodiy II asrda D) mil. aw. I asrda

114. Qaysi Rim imperatori zamonida Rimning Parfiya bilan unishlari ancha muvaffaqiyatli yakunlanadi? A)Feodesey davrida B)Avgust davrida S) Yuliy Sezar davrida D) Trayan davrida

115. Eron shohi Ardasher qachon Parfiyani bosib oldi? A)mil. aw. 54-yilda B)milodiy 117-yilda S) milodiy 226-yilda D) mil. aw. 36-yilda

116. Ma'lumki, Qadimgi Parfiya davlatida yuksak madaniy shaharlar juda ko'p bo'lgan. Quyidagi qaysi
javobda ularning nomi to'g'ri ko'rsatilgan? A)Marv, Niso, Ktesifon B)Staxr, Gekatompil, Ekbatan S) Zadrakarta, Zariasp, Marv D) Geliopolis, Niso, Staxr

117. Parfiyaliklar quyidagi qaysi xalqlar bilan uzviy madaniy va iqtisodiy munosabatiami yo'lga qo'yishgan edi? 1. baqtriyaliklar, marg'iyonaliklar, xettlar, hindlar B)so'g'diylar, baqtriyaliklar, ossurlar, rimliklar S) marg'iyonaliklar, so'g'diylar, baqtriyaliklar D) xorazmiylar, so'g'diylar, baqtriyaliklar, hindlar

118. Parfiya davlati shimoli-sharq tomondan qaysi daviatlar bflan chegaradosh bo'lgan? A)Mesopotamiya

B)Misr va Ossuriya S) Kushon va Misr D) Kushon, Hind-Parfiya va Hind-Skif podsholiklari

119. Parfiyaning shimolida qaysi qabila yashagan? A)skiflar B)saklar S) dahlar D) oriylar

120. Parfiya davlati tashkil topguniga qadar qaysi davlatlarning tarkibida bo'lganini ketma-ketligini to'g'ri ko'rsating. 1. Ahamoniylar, Midiya, Salavkiylar B)Salavkiylar, Midiya, Ahamoniylar S) Midiya, Ahamoniylar, Salavkiylar D) Midiya, Ahamoniylar, Rim

121. Parfiya davlatining faoliyat ko'rsatgan davrini aniqlang. A)mil. aw. Ill asro'rtasi - milodiy III asming birinchi choragi

B)mil. aw. II asr o'rtasi - milodiy 111 asming birinchi choragi S) mil. aw. Ill asr o'rtasi - milodiy 11 asrning o'rtasi D) mil. aw. I asr o'rtasi - milodiy 111 asrning o'rtasi

122. Qaysi imperator davrida Rim imperiyasining poytaxti deb Bosfor bo'g'ozidagi Vizantiy shahri e'lon qilindi? A)Oktavian

B)Sezar S) Konstantin D) Trayan

123. Milodiy 330-yili... A)Rim imperiyasining poytaxti Vizantiy shahri deb e'lon qilindi B)Rim imperiyasi G'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi S) Alarix boshchiligidagi gotlar Rimni qurshab oldilarD) Parfiyani Eron shohi Ardasher bosib oldi

124. Konstantinopol shahriga nechanchi asrda asos solingan? A)mil. aw. IV asr B)mil. aw. Ill asrS) milodiy 111 asr D) milodiy IV asr

125. Vizantiy shahriga asos solingan davrda shaharga qayerlardan kcltirilgan haykallar va kollonlar o'rnatilgan?

1) Rim; 2) Afina; 3) Memfis; 4) Sirakuza; 5) Sardiniya; 6) Korinf. A)1, 3, 6 B)2, 4, 5 S) 1, 2, 6 D) 3, 5, 6

126. Quyidagi qaysi voqea Rim imperatori Konstantin davrida yuz bergan? A)Rim imperiyasi G'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi B)Alarix boshchiligidagi gotlar Rimni tor-mor etdiS) Attila boshchiligidagi xunnlar Rimga hujum qildi D) Vizantiy shahriga asos solindi

127. Konstantinopol shahri awal qaysi nomda atalib kelingan? A)Ktesifon B)Memfis S) Sirakuza D) Vizantiy

128. Qaysi imperator zamonida Rim imperiyasi G'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi? A)Feodesiy


 1. Konstantin S) Oktavian D) Avreliy

129.Milodiy 395-yili ... A)Rim imperiyasining poytaxti Vizantiy shahri deb e'lon ilindi B)Rim imperiyasi G'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi S) Alarix boshchiligidagi gotlar Rimni qurshab oldilar D) Parfiyani Eron shohi Ardasher bosib oldi

130. Nechanchi asrda Rim imperiyasining kuch-qudrati zaiflasha boshladi? A)mil. aw. IV asrda B)mil. aw. Ill asrda S) milodiy HI asrda D) milodiy II asrda

131. Qachondan boshlab Qadimgi Rimda imperatorni armiya saylaydigan bo'lgan? A)milodiy 1 asrda B)milodiy IV asrda S) milodiy 111 asrda D) mil. aw. II asrda

132. Qadimgi Rim imperiyasida qaysi imperator davridan boshlab rimliklar bosqinchilik urushlari olib bormadilar? 1. Feodesiy B)Sezar S) Avreliy D) Trayan

133. Ma'lumki, milodiy III asrda Rim imperiyasi chegaralarining shimoli-g'arb tarafidan ko'chmanchi qabilalar paydo bo'ldilar. Rimliklar ularga qanday laqab berishgan edi? A)patritsiylar B)varvarlar S) plebeylar D) kolonlar

134. Qadimgi rimliklar madaniy taraqqiyotning ancha quyi pog'onasida turuvchi xalqlarni qanday nomlashgan? 1. Patritsiylar varvarlar S) plebeylar D) kolonlar

135. Yunonlar tiJIari tushunarli bo'Imagan barcha qabila va xalqlarni nima deb atashgan? A)ilotlar B)avgurlar S) demoslar D) varvarlar

136. Nechanchi asrlarda butun Rim impenyasiui qullar va kolonlar qo'zg'olonlari qamrab oldi? A)milodiy 1V-V asrlarda 1. milodiy 111-IV asrlarda S) mil. aw. V-II1 asrlarda D) milodiy J I— III asrlarda

137. Qaysi asrlarda Rim impeiiyasiga "varvar"larning hujumlari kuchayib bordi? A)milodiy V-V asrlarda B)milodiy 111-IV asrlarda S) mil. aw. V-III asrlarda D) milodiy 11— III asrlarda

138. Ma'lumki, yerlarni va mo'l-ko'l o'ljalarni qolga kiritish maqsadini ko'zlagan varvarlarning Rim impeiiyasiga hujumlari kuchaygan. Bu davr necha yil davom etgan? A)55 yil B)150 yildan ko'proq S) 120 yildan ko'proq D) 100 yilga yaqin

139. Ma'lumki, milodiy 410-yiIda gotlar Rimni qurshab olib tor-mor etadilar. Ularning boschisi kim edi? A)Atilla


 1. Romul S) Gasdrubal D) Alarix

140. Got qabilalari qaysi xalqdan tashkil topgan edi? A)yunonlar B)ispanlar S) germanlar D) misrliklar

141. Milodiy 410-yilda Rimga hujum qilgan gotlar shaharni necha kun davomida talon-taroj qilib taladilar?A)10 kun

B)3 kun S) 5 kun D) 7 kun

142. Qadimgi zamon tarixchilaridan bin "Butun Yer yuzini bo'ysundirgan jahon shamchirog'i ham so'ndi" deb qayerni nazarda tutgan? A)Misrni Bobilni S) RimniD) Ossuriyani

143. "Boqiy shahar" deya ta'riflangan shahar qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan?A0Afina b0Memfis S) Rim

D) Nineviya

144. Ma'lumki, milodiy 452-yilda xunn qabilalari Italiyaga bostirib kirdilar. Ularga kim boshchilik qilgan?


 1. Alarix B)Romul S) Gasdrubal D) Atilla

145. Qadimgi dunyoda fanning turli tarmoqlariga oid kitublaraing aksariyati qaysi tilda yozILgan edi? A)misr tilida

B)yunon tilida S) fors tilida D) lotin tilida

146.Qadimgi Rimda siyosiy arbob bolishni istagan har bir kishi qaysi sohalarni yaxshi o'zlashtirgan bo'lishi kerak edi? A)huquq va tarixni B)ritorika va huquqni S) geografiya va tarixni D) notiqlik va ritorikani

147. Ritorika - bu... A)chiroyli so'zlash B)aniq fanlar o'qitilgan o'rta maktab S) bozor maydoni bo'lib xizmat qilgan shahar markazi D) selgimagan suvoqqa chizilgan rasm

148. Qadimgi Rim ta'Iim tizimida qaysi tilni o'rganishga alohida e'tibor qaratilgan? A)Sanskrit B)misr S) yunon D) ingliz

149. Qadimgi Rim nechanchi asrda eng yirik va aholisi ko'p shaharga aylandi? A)mil. aw. II asr B)milodiy 1 asr S) milodiy 111 asr D) mil. aw. 1 asr

150. Akvcduklar nima? A)rimliklar tomonidan bosib olingan hududlar B)Qadimgi Rim shahridagi jamoat hammomlari S) yuqori qismidan anhorlar o'tkazilgan ko'priklar D) qurbonlik baxshida etiladigan ko'tarma joylar

151. Qadimgi rimliklar qaysi qurilish materalini ixtiro qilganlar? A)g'isht B)beton S) ohak D) sement

152. Rimdagi eng katta inshoot bo'lgan amfiteatr qancha tomoshabinni o'z bag'riga sig'dirgan?A)50 ming

B)20 ming S) 40 ming D) 15 ming

153. Qadimgi Rimdagi eng katta amfiteatr nomini to'g'ri ko'rsating. A)Panteon B)Pompey S) Dion is D) Kolizey

154. Qadimgi rimliklar qaysi qurilish materialini ixtiro qilganlaridan keyin shiftlar gumbaz shaklida ustunlarsiz


quriladigan bo'lgan? A)sement B)g'isht S) beton D) mix

155. Yunoncha "barcha xudolar ibodatxonasi" ma'nosini anglatuvchi atamani belgilang. A) Kolizey S) Panteon D) Apostol

156. Qadimgi Rimdagi qaysi inshoot ustunlarsiz qurilgan?A)Parfenon B)Kolizey S) Panteon D) Apostol

157. Qadimgi Rimda buyuk g'alabalarni nishonlash uchun qanday inshootlar barpo etilgan? A)amfiteatrlar

B)arenaiar S) forumlar D) triumfal arklar

158. Xristianlik dinining asoschisi Iisus (Iso) qaysi shaharda tavallud topgan? A)Nazaretda B)Dur-Sharrukinda S) Abidosda D) Nisoda

159. Ikki ming yil muqaddam Kichik Osiyo va Falastin yerlarida qanday voqea yuz berdi?A) lerovoam lsroil podsholigini qayta tikladi

B) lisus (Iso) 33 yoshida payg'ambar deb e'lon qiiindi S) Saul vafot etdi va mamlakatga "dengiz xalqlari" hujum

Qildi D) lisus (Iso) tug'ilgani haqida rivovatlar tarqala boshladi

160. Xristianlik dining asoschisi bo'igan Iso (Iisus)ning otasining kasbi nima bo'lgan? A)duradgor B)kosib S) kulol D) temirchi

161. Xristianlik dining asoschisi bo'igan lisus (Iso) necha yoshida cho'qintiriladi? A)25 yoshida B)30 yoshida S) 27 yoshida D) 33 yoshida

162. Milodiy 30-yilda lisus (Iso)ni kim Iordan daryosida cho'qintiradi? A)Sulaymon B)loann S) Dovud D) losif

163. Ma'Jumki, lisus Xristos (Iso Masih) havoriylar bilan Falastin bo'ylab sayohat qilib, Xudo oyatlari haqida
uiarga hikoya qilib beradi, turli mo'jizalar ko'rsatadi. U bilan birga sayohat qilgan havoriylarning soni necha
nafarni tashkil etgan? A)15 nafar B)20 nafar S) 12 nafar D) 7 nafar

164. Qaysi din ruhoniylari iso payg'ambarni mavjud diniy haqiqatlarlarni buzib talqin etishda ayblab, uni o'lim jazosiga mahkum etgan? A)buddizm B)xristian S) hinduiylik D) yahudiy

165. Qaysi Rim noibi ruhoniylar tazyiqi ostida Iso o’lim jazosiga hukm qilindi ?A)Publiy Korneliy B)Pontiy Pilat S) Arkadiy D) Mark Lukum

166. Ruhoniylar lisusni o'lim jazosiga mahkum qilishganidan so'ng, uni qayerda xochga tortadilar? A)Korsika orolida 1. Nazaret shahrida S) Golgof tog'ida D) Sardiniya orolida

167. Rivoyatlarda aytilisblcha, Yer yuzidagi ilk inson - Odam ato qayerda dafn etilgan? A)Abidos shahrida B)Iordan daryosi bo'yida S) Nazaret shahrida D) Golgof tog'ida

168. Yunonchadan tarjima qilganda "Xushxabar" ma'nosini anglatuvchi so'zni toping. A)Zabur B)Xristian

S) Yevangeliya D) Oykumena

169. Iso payg'ambar ta'limotining izdoshlari nima deb ataladi? A)xristianlar B)apostollar S) pontifiklar D) avgurlar

170. Apostollar kimlar? A)Iso haqidagi rivoyatlami yaratgan din peshvolan B)Iso payg'ambar ta'limotining izdoshlari S) Iso payg'ambarning qarindosh-urug'lari D) Iso payg'ambarning shogirdlari

171. Xristian jamoalariga kimlar peshvolik qiladilar? A)papa B)yepiskop S) abbat D) arxiyepiskop

172. Qaysi asrda xristianlik (nasroniylik) vujudga kelgan? A)milodiy III asr B)milodiy 1 asr S) milodiy II asr

173. Xristian dini qachon davlat dini deb elon qilindi ?

A) 312 B) 313 C) 314 D) 315

174. Xristian dini kimning davrida davlat dini deb elon qilindi ?

A) Kanistantin B) feodosiy C) Arkadiy D) gannariy


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish
book -> Kafedrasi

Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat