5 – sinf. Geografiya fani. I-chorak. I – variant. Qaysi qatorda ufqning asosiy tomonlari to`g`ri berilgan?Download 100.5 Kb.
Sana26.02.2020
Hajmi100.5 Kb.

Aim.Uz

5 – sinf. Geografiya fani. I-chorak . I – variant.

1. Qaysi qatorda ufqning asosiy tomonlari to`g`ri berilgan?

A. Shimol, shimoli-sharq, janubi sharq. B. Shimol, janub, g`arb, sharq.

C. Janub, g`arb, janubi-g`arb. D. Barcha javoblar to`g`ri

2. Azimut nima?

A. Joydagi ikki yo`nalish orasida hosil bo`lgan burchak. B. Shimol va janub orasidagi burchak.

C. Joydagi masofaning plan va xaritada necha marta kichraytirilganini ko`rsatuvchi son.

D. Ikki joy orasidagi balandlik.3. 1800 azimut ufqning qaysi tomonini bildiradi? A. Shimol. B. G`arb C. Sharq D. Janub.

4. Masshtab necha xil bo`ladi? A. 2 xil. B. 5 xil. C. 4 xil. D. 3 xil

5. Yer yuzidagi biror nuqtaning boshqa nuqtadan tik balandligi nima deb ataladi?

A. Masshtab. B. Nisbiy balandlik. C. Azimut. D. Mutloq balandlik.6. Relyef nima?

A. Yer yuzidagi past-balandlik, notekisliklar. B. Quruqlikning okean sathidan qancha balandligi.

C. Ikki joy orasidagi balandlik. D. Barcha javoblar tog`ri

7. 1 sm.da 100 metr – Bu qanday masshtab?

A. Sonli masshtab. B. Nomli masshtab. C. Chiziqli masshtab D. Barcha javoblar to`g`ri8. Yer yuzasini qaysi tomonga nishabligini ko`rsatuvchi chiziqcha nima deb ataladi?

A. Masshtab. B. Qiyalik. C. Bergshtrix. D. Balandlik.9. Qaysi qatorda ufqning oraliq tomonlari to`g`ri berilgan?

A. Shimol, janub, g`arb. B. Shimol, shimoli-sharq, janubi-g`arb.

C. Shimoli-g`arb, shimoli-sharq, janubi-g`arb, janubi-sharq. D. Janubi-sharq, janub, shimol.

10. Yer ostidan sizib chiqadigan suv qanday nomlanadi?

A. Daryo. B. Ko`l. C. Botqoqlik. D. Buloq.11. Geografiya atamasini fanga kim kiritgan?

A. X. Kolumb. B. Eratosfen. C. F. Magellan. D. A. R. Beruniy.12. Geografiya fani qanday yo`nalishlarga bo`linadi?

A. Tabiiy. B. Iqtisodiy. C. Siyosiy. D. A va B javoblari to`g`ri.13. Yunoncha “Ge” so`zi qanday ma’noni anglatadi?

A. Olov. B. Havo. C. Yer. D. Quyosh.14. Yunoncha “Grafo” so`zi qanday ma’noni anglatadi?

A. Yozaman. B. O`qiyman. C. O`rganaman. D. Bilaman.

15. Yevropaliklar qastlab qaysi okeanni kesib o`tib, sayohatga chiqishgan?

A. Hind okeani. B. Tinch okean. C. Atlantika okeani. D. Shimoliy muz okeani.16. Joy plani – bu…

A. Chizma. B. Belgi. C. Hudud. D. Barcha javoblar to`g`ri.17. Azimut qanday birlikda o`lchanadi?

A. Grammda. B. Gradusda. C. Kilometrda. D. Metrlarda.18. Globus bu - …

A. Yer shari modeli. B. Shar. C. Aylana. D. Xarita.19. Eng uzoq materik – Antarktida materigi qaysi yilda kashf etilgan?

A. 1821 B. 1792 C. 1922 D. 1519.20. Dunyo aylana birinchi sayohat qachon sodir etilgan?

A. 1692 B. 1519 C. 518 D. 1483


21. Ufqning g`arb tomoni qaysi azimutga teng?

_______________________________22. Dunyo bo`ylab birinchi sayohatchi kim?

_____________________________________23. ………………. joydagi masofaning chizmada, plan va kartada tasvirlanganda necha marta kichraytirilganligini ko`rsatuvchi kasr sondir.
24. 1 : 5 000 qanday masshtab.

____________________________


25. Geografik xarita deb nimaga aytiladi?

_______________________________________________________________________________________
5 – sinf . Geografiya fani. I-chorak. II – variant.

1. Yevropaliklar qastlab qaysi okeanni kesib o`tib, sayohatga chiqishgan?

A. Hind okeani. B. Tinch okean. C. Atlantika okeani. D. Shimoliy muz okeani.

2. Joy plani – bu… A. Chizma. B. Belgi. C. Hudud. D. Barcha javoblar to`g`ri.

3. Azimut qanday birlikda o`lchanadi?

A. Grammda. B. Gradusda. C. Kilometrda. D. Metrlarda.4. Globus bu - …

A. Yer shari modeli. B. Shar. C. Aylana. D. Xarita.5. Eng uzoq materik – Antarktida materigi qaysi yilda kashf etilgan?

A. 1821 B. 1792 C. 1922 D. 1519.6. Dunyo aylana birinchi sayohat qachon sodir etilgan?

A. 1692 B. 1519 C. 518 D. 1483


7. Ufqning g`arb tomoni qaysi azimutga teng?

A. 270° B. 180° C. 90° D. 225°8. Dunyo bo`ylab birinchi sayohatchi kim?

A. Jeyms Kuk B. Amerigo Vеspuchchi C. Fernand Magеllan D. Prjеvalskiy9. Masshtab deb nimaga aytiladi?

A. Masshtab joydagi masofaning chizmada, plan va kartada tasvirlanganda necha marta kichraytirilganligini ko’rsatuvchi kasr sondir

B. Masshtab joydagi masofaning kichraytirish usulidir C. Maydonlarni kichraytirish usulidir

D. Katta maydonning kichraytirilgan shaklidir10. Eng yirik masshtabni aniqlang.

A. 1 : 5 000 B. 1 : 25000 C. 1 : 10 000 D. 1 : 50 000


11. Geografik xarita deb nimaga aytiladi?

A. Yer yuzasini tasvirlovchi chizmaga B. Yer yuzasini qavariq yuzasini qog’ozda tasvirlashga

C. Yer yuzasini tekis yuzada kichraytirilgan holda tasvirlanishiga D. Barcha javob noto`g`ri.

12. Qaysi qatorda ufqning asosiy tomonlari to`g`ri berilgan?

A. Shimol, shimoli-sharq, janubi sharq. B. Shimol, janub, g`arb, sharq.

C. Janub, g`arb, janubi-g`arb. D. Barcha javoblar to`g`ri

13. Azimut nima?

A. Joydagi ikki yo`nalish orasida hosil bo`lgan burchak. B. Shimol va janub orasidagi burchak.

C. Joydagi masofaning plan va xaritada necha marta kichraytirilganini ko`rsatuvchi son.

D. Ikki joy orasidagi balandlik.14. 1800 azimut ufqning qaysi tomonini bildiradi? A. Shimol. B. G`arb C. Sharq D. Janub.

15. Masshtab necha xil bo`ladi? A. 2 xil. B. 5 xil. C. 4 xil. D. 3 xil

16. Yer yuzidagi biror nuqtaning boshqa nuqtadan tik balandligi nima deb ataladi?

A. Masshtab. B. Nisbiy balandlik. C. Azimut. D. Mutloq balandlik.17. Relyef nima?

A. Yer yuzidagi past-balandlik, notekisliklar. B. Quruqlikning okean sathidan qancha balandligi.

C. Ikki joy orasidagi balandlik. D. Barcha javoblar tog`ri

18. 1 sm.da 100 metr – Bu qanday masshtab?

A. Sonli masshtab. B. Nomli masshtab. C. Chiziqli masshtab D. Barcha javoblar to`g`ri19. Yer yuzasini qaysi tomonga nishabligini ko`rsatuvchi chiziqcha nima deb ataladi?

A. Masshtab. B. Qiyalik. C. Bergshtrix. D. Balandlik.20. Qaysi qatorda ufqning oraliq tomonlari to`g`ri berilgan?

A. Shimol, janub, g`arb. B. Shimol, shimoli-sharq, janubi-g`arb.

C. Shimoli-g`arb, shimoli-sharq, janubi-g`arb, janubi-sharq. D. Janubi-sharq, janub, shimol.

21. Yer ostidan sizib chiqadigan suv qanday nomlanadi?

________________22. Geografiya atamasini fanga kim kiritgan?

_____________________ .23. Geografiya fani qanday yo`nalishlarga bo`linadi?

______________________________________

24. Yunoncha “Ge” so`zi qanday ma’noni anglatadi?

________________25. Yunoncha “Grafo” so`zi qanday ma’noni anglatadi?

______________________________


5 – sinf o`quvchilari uchun geografiya fanidan I – chorak yakuni bo`yichatest savollari kalitlari:

I-variant

II-variant

1

B

C

2

A

A

3

D

B

4

D

A

5

B

A

6

A

B

7

B

A

8

C

C

9

C

A

10

D

A

11

B

C

12

D

B

13

C

A

14

A

D

15

C

D

16

A

B

17

B

A

18

A

B

19

A

C

20

B

C

21

270 0
Buloq

22
Fernand Magеllan

Eratosfen

23

Masshtab

Tabiiy va iqtisodiy

24

Sonli, yirik masshtab

Yer


25

Yer yuzasini tekis yuzada kichraytirilgan holda tasvirlanishiga

Yozaman.


5-sinf. Georafiya fani. II-chorak. I – variant.

1. Geografik xarita nima?

A. Yer yuzasining kichik bir qismini shartli belgilar yordamida kichraytirilgan chizmasi

B. Yer yuzasining kichraytirilgan yassi tasviri

C. Yer sharining kichraytirilgan modeli D. Barcha javoblar to`g`ri2. Globus nima?

A. Yer sharining kichraytirilgan modeli B. Yerning chizmasi C. Yerning maketi D. Yerning rasmi3. Geografik xarita masshtabiga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?

A. Materiklar, okeanlar, dunyo va yarim sharlar xaritalariga. B. Umumgeografik, mavzuli.

C. Mayda, o`rta, yirik. D. Katta va kichik.

4. Agar xaritadagi ikki nuqta orasidagi masofa berilgan bo`lsa, joydagi masofa qanday topiladi?

A. Shu masofa masshtabga ko`paytiriladi. B. Shu masofa masshtabga bo`linadi.

C. Topib bo`lmaydi. D. A va B javob to`g`ri.5. Joyning qaysi kenglikda joylashganligi qaysi chiziq orqali aniqlanadi?

A. Bosh meridian. B. Ekvator. C. Meridianlar. D. Qutblar orqali.6. Tabiiy xaritalarda relyef nima yordamida aniqlanadi?

A. Gorizontal chiziqlar yordamida. B. Ranglar yordamida. C. Izotermalar yordamida. D. A va B javob to`g`ri.7. Yerning ichki tuzilishi qanday qismlardan iborat?

A. Yadro, mantiya, yer po`sti. B. Atmosfera, gidrosfera, litosfera. C. Tekisliklar, tog`lar. D. Gidrosfera, litosfera.8. Relyef deb nimaga aytiladi?

A.Tog`lar. B.Yer po`stining bo`laklari C.Yer po`stining harakatchan qismi D.Yer yuzasining past-balandliklari9. Litosferaga nimalar kiradi?

A. Yer po`sti va mantiyaning yuqori qismi B. Yer yadrosi C. Mantiya va yadro D. Tog`lar va tekisliklar.10. Plitalar nima?

A. Yer po`stining tuzilishi B. Yerning harakatchan qismi

C. Yer po`stining yirik bo`laklari D. Mantiya va yadro

11. Platformalar nima?

A. Yerning harakatchan qismlari B. Yer po`stining yirik qismlari

C. Yer po`stining mustahkam qismlari D. To`g`ri javob yo`q.

12. Qanday joyni episentr deyiladi?

A. Yer qimirlash o`chog`ini B. Yer qimirlash o`chog`ini ustidagi joy

C. Zilzila yetib boradigan joylar D. Yer po`stining yirik qismlari

13. Tog` jinslarining nechta turi bor? A. 3 B. 2 C. 5 D. 6

14. Yer po`sti quruqlikda qanday qismlardan iborat?

A. Granit, bazalt, cho`kindi. B. Bazalt, cho`kindi

C. Granit, cho`kindi D. Yerning harakatchan qismidan

15. Okean tagi yer po`sti qanday qismlardan tuzilgan?

A. Garnit, bazalt, cho`kindi. B. Bazalt, cho`kindi C. Granit, cho`kindi D. To`g`ri javob yo`q.16. Magmatik tog` jinslari qanday hosil bo`ladi?

A. Magmatik tog` jinslarining nurashidan B. Organik moddalarning chirishidan

C. Magmadan otilib chiqqan tog` jinslari va minerallardan D. Yer po`stidan.

17. Tog`larni hosil qiluvchi kuchlar qaysi?

A. Tashqi B. Ichki C. Har ikkalasi. D. To`g`ri javob yo`q.18. Yer yuzasidagi eng baland cho`qqi qaysi?

A. Mak Kinli B. Kilimanjaro C. And. D. Jomolungma19. 200 metrgacha bo`lgan relyef shakli nima deyiladi?

A. Tekislik B. Pasttekislik C. Yassi tog`lar. D. Cho`llar.20. Yer yuzasining eng past nuqtasini belgilang.

A. Qoragiyo botig`i. B. O`lik dengiz. C. Mingbuloq botig`i. D. Ajal vodiysi.21. Yer quyosh atrofini qancha vaqtda aylanib chiqadi?

_____________________________________


22. Daraja to`rini nimalar hosil qiladi?

____________________________

23. Yer yuzining dengiz sathidan 500 m dan ortiq baland bo`lgan joylariga ……… deyiladi.

________________________________

24. Yerning qattiq “tosh” li qobig `i nima deb ataladi?

________________________

25. Yerning qutb radiusi ekvatorial radiusdan qancha qisqa? ___________________
5-sinf. Geografiya fani. II-chorak. II – variant.

1. Okean tagi yer po`sti qanday qismlardan tuzilgan?

A. Garnit, bazalt, cho`kindi. B. Bazalt, cho`kindi C. Granit, cho`kindi D. To`g`ri javob yo`q.2. Magmatik tog` jinslari qanday hosil bo`ladi?

A. Magmatik tog` jinslarining nurashidan B. Organik moddalarning chirishidan

C. Magmadan otilib chiqqan tog` jinslari va minerallardan D. Yer po`stidan.

3. Tog`larni hosil qiluvchi kuchlar qaysi?

A. Tashqi B. Ichki C. Har ikkalasi. D. To`g`ri javob yo`q.

4. Yer yuzasidagi eng baland cho`qqi qaysi?

A. Mak Kinli B. Kilimanjaro C. And. D. Jomolungma5. 200 metrgacha bo`lgan relyef shakli nima deyiladi?

A. Tekislik B. Pasttekislik C. Yassi tog`lar. D. Cho`llar.6. Yer yuzasining eng past nuqtasini belgilang.

A. Qoragiyo botig`i. B. O`lik dengiz. C. Mingbuloq botig`i. D. Ajal vodiysi.7. Yer quyosh atrofini qancha vaqtda aylanib chiqadi?

A. 365 kun 6 soat B. 366 kun 6 soat C. 367 kun 6 soat D. 364 kun 6 soat


8. Daraja to`rini nimalar hosil qiladi?

A. Eng baland va eng past joylar B. Bosh meridian va qutblar

C. Ekvator chizig`i va qutblar D. Parallel va meridianlar

9. Yer yuzining dengiz sathidan 500 m dan ortiq baland bo`lgan joylariga ……… deyiladi.

A. Tekisliklar B. Qirlar C. Tog`lar D. Pasttekisliklar

10. Yerning qattiq “tosh” li qobig `ini belgilang. A. Biosfera B. Gidrosfera C. Litosfera D. Geografik qobiq

11. Yerning qutb radiusi ekvatorial radiusdan qancha qisqa? A. 21 metr . 21 km. C. 25 metr D. 25 km.

12. Geografik xarita nima?

A. Yer yuzasining kichik bir qismini shartli belgilar yordamida kichraytirilgan chizmasi

B. Yer yuzasining kichraytirilgan yassi tasviri

C. Yer sharining kichraytirilgan modeli D. Barcha javoblar to`g`ri13. Globus nima?

A. Yer sharining kichraytirilgan modeli B. Yerning chizmasi C. Yerning maketi D. Yerning rasmi14. Geografik xarita masshtabiga ko`ra qanday turlarga bo`linadi?

A. Materiklar, okeanlar, dunyo va yarim sharlar xaritalariga. B. Umumgeografik, mavzuli.

C. Mayda, o`rta, yirik. D. Katta va kichik.

15. Agar xaritadagi ikki nuqta orasidagi masofa berilgan bo`lsa, joydagi masofa qanday topiladi?

A. Shu masofa masshtabga ko`paytiriladi. B. Shu masofa masshtabga bo`linadi.

C. Topib bo`lmaydi. D. A va B javob to`g`ri.16. Joyning qaysi kenglikda joylashganligi qaysi chiziq orqali aniqlanadi?

A. Bosh meridian. B. Ekvator. C. Meridianlar. D. Qutblar orqali.17. Tabiiy xaritalarda relyef nima yordamida aniqlanadi?

A. Gorizontal chiziqlar yordamida. B. Ranglar yordamida. C. Izotermalar yordamida. D. A va B javob to`g`ri.18. Yerning ichki tuzilishi qanday qismlardan iborat?

A. Yadro, mantiya, yer po`sti. B. Atmosfera, gidrosfera, litosfera. C. Tekisliklar, tog`lar. D. Gidrosfera, litosfera.19. Relyef deb nimaga aytiladi?

A.Tog`lar. B.Yer po`stining bo`laklari C.Yer po`stining harakatchan qismi D.Yer yuzasining past-balandliklari20. Litosferaga nimalar kiradi?

A. Yer po`sti va mantiyaning yuqori qismi B. Yer yadrosi C. Mantiya va yadro D. Tog`lar va tekisliklar.21. Plitalar nima?

________________________________________22. Platformalar nima?

___________________________________________23. Qanday joyni episentr deyiladi?

______________________________________________

24. Tog` jinslarining nechta turi bor?

_________________________

25. Yer po`sti quruqlikda qanday qismlardan iborat?

____________________________________________________________

5 – sinf o`quvchilari uchun geografiya fanidan II – chorak yakuni bo`yichatest savollari kalitlari:

I-variant

II-variant

1

B

B

2

A

C

3

C

B

4

A

D

5

B

B

6

D

B

7

A

A

8

D

D

9

A

C

10

C

C

11

C

B

12

B

B

13

A

A

14

A

C

15

B

A

16

C

B

17

B

D

18

D

A

19

B

D

20

B

A

21

365 kun 6 soat

Yer po`stining yirik bo`laklari

22

Parallel va meridianlar

Yer po`stining mustahkam qismlari

23

Tog`lar


Yer qimirlash o`chog`ini ustidagi joy

24

Litosfera

Uchta

25

21 km

Granit, bazalt, cho`kindi.

Download 100.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
pedagogika universiteti
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
Referat mavzu
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
ishlab chiqarish
fizika matematika
universiteti fizika
Fuqarolik jamiyati