3-mavzu. O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning mohiyati. Reja: «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»Download 52,66 Kb.
bet1/8
Sana26.02.2022
Hajmi52,66 Kb.
#471388
  1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
3-amaliy mashg\'ilot
8-sinf-tarih-1-4-chorak, web ilovalar, Amaliy dasturlar va ulardan turli kasbiy sohalarda foydalanish i , AX TIZ AMALIY ISH 3, AX TIZ LABORATORIYA ISHI 3, AX TIZ LABORATORIYA ISHI 3, 1-мавзу. Предмет ва метод, Последний вариант темы 10.4, ax xavf, Йўлдошев О. 303-гуруҳ (мустақил иш), kurs ishiga 2, xrpt a2g3rszdctckopyouncn9yg90kkvpokrgsjza93cr6n7kbl6pojodrmc3yyid01ksa0s92voval, KARIMOVA MALOXAT, Презентация Microsoft Office PowerPoint, Презентация Microsoft Office PowerPoint

3-mavzu. O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning mohiyati.
Reja:

  1. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning mazmuni

  2. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning mazmuni hamda asosiy tushuncha va prinsiplari bilan fanning mazmunini boyitish.

Mashg'ulot maqsadi: O‘zbekiston Respublikasining Kadrlar tayyorlash milliy modeli va uning mohiyati bilan bo'lajak o'qituvchilarni tanishtirish hamda uning mazmunini tahlil qilish.
O‘zbekiston Respublikasi siyosiy mustaqillikni qo‘lga kiritgach,

ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarida tub islohotlar amalga oshirila


boshlandi. Totalitar boshqaruv usuli asosida, ish yuriti-layotgan xalq ta’limi
tizimida ham so‘nggi o‘n yilliklar davomida yuzaga kelgan muammolarni hal
etish vazifasi Respublika hukumati hamda mutasaddi tashkilotlarni ta’lim
tizimida ham jiddiy o‘zgarishlarni amalga oshirishga undadi. Bu boradagi
sa’i-harakat-larning samarasi sifatida 1992 yil iyul oyida mustaqil O‘zbekis-
tonning ilk «Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonun
mazmunida Respublika ta’limi tizimi, uning asosiy yo‘na-lishlari, maqsad,
vazifalari, ta’lim bosqichlari va ularning mohiyati kabi masalalar o‘z ifodasini
topdi. Biroq, 1997 yilga kelib, O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim
to‘g‘risida»gi Qonuni va uning mazmunida ilgari surilgan g‘oyalarning
amaliyotga tadbiqi tahlil etilganda, bu borada muayyan kamchiliklarga yo‘l
qo‘yilganligi aniqlandi. O‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, ta’lim tizimida
olib borilayotgan islohot aksariyat o‘rinlarda chuqur ilmiy asoslarga ega
bo‘lmaganligi ma’lum bo‘ldi hamda kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish
zarurligi belgilandi. SHu bois O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX
sessiyasida
yangi

tahrirdagi


O‘zbekiston Respublikasining «Ta’lim
to‘g‘risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qabul qilindi.
Har qanday mamlakatning kuchi uning, fuqarolarining ma’naviy
etukligi, intellektual salohiyatga egaligi bilan belgilanadi.
Fuqarolarning ma’naviy etukligi, intellektual salohiyati esa ta’lim
tizimining mazmuni, shaxsning har tomonlama shakllanishi uchun xizmat
qiluvchi moddiy va ma’naviy shart-sharoitlarning mavjudligi, jamiyatda qaror
topgan ijtimoiy sog‘lom muhit darajasi, ijtimoiy munosabatlar mazmuni,

shuningdek, aholining etnopsixo-logik xususiyatlari, axloqiy qarashlari va


hayotiy e’tiqodlari asosida shakllantiriladi.
«Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi»ning yaratilishida mazkur jihatlar
to‘la o‘rganildi. Milliy dastur asosini O‘zbekistonning taraqqiyotini ta’minlay
oladigan, uni jahonning ilg‘or mamlakatlari darajasiga ko‘tarilishiga hissa
qo‘shuvchi dadil, mustaqil fikrlovchi, bilimli, malakali mutaxassis,
shuningdek, ijobiy sifatlarga ega bo‘lgan kadrlarni tayyorlab voyaga etkazish
jarayoni tashkil etadi.
Xo‘sh, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qanday hujjat? Uning
mazmunida qanday g‘oyalar ifoda etilgan?
«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» O‘zbekiston Respublikasi-ning
«Ta’lim to‘g‘risida»gi Qonunining qoidalariga muvofiq, milliy tajribaning
tahlili va ta’lim tizimidagi, jahon miqyosidagi yutuqlar asosida tayyorlangan
hamda yuksak umumiy va kasb-hunar madaniyatiga, ijodiy va ijtimoiy
faollikka, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda mo‘ljalni to‘g‘ri ola
bilish mahoratiga ega bo‘lgan, istiqbol vazifalarini ilgari surish va hal etishga
qodir kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga yo‘naltirilgandir
1
.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning maqsadi – ta’lim sohasini tubdan


isloh qilish, uni o‘tmishdan qolgan mafkuraviy qarash va sarqitlardan to‘la
xolos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va
axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash Milliy
tizimini yaratishdan iboratdir
2
.

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»da ilgari surilgan maqsadni to‘laqonli


ro‘yobga chiqarish bir qator vazifalarning ijobiy hal qilinishini nazarda tutadi.
Dasturda bu boradagi vazifalarning quyidagilardan iboratligi ko‘rsatiladi:
- «Ta’lim to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuniga
muvofiq ta’lim tizimini isloh qilish, davlat va nodavlat ta’lim muassasalari

1
Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури //Олий таълим: меъѐрий ҳужжатлар тЎплами. – Т.: Шарқ


нашриѐт-матбаа акстиядорлик компанияси Бош таҳририяти. 2001. – 20-бет.


2
Ўша манба, – 25-бет.

hamda ta’lim va kadrlar tayyorlash sohasida, raqobat muhitini shakllantirish


negizida ta’lim tizimini yagona o‘quv, ilmiy-ishlab chiqarish majmui sifatida
izchil rivojlantirishni ta’minlash;
- ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimini jamiyatda amalga oshirayotgan
demokratik huquqiy davlat qurilishi jarayonlariga moslashtirish;
- kadrlar
tayyorlash
tizimi

muassasalarini


yuqori

malakali
mutaxassislar bilan ta’minlash, pedagogik faoliyatining nufuzi va ijtimoiy


maqomini ko‘tarish;
- kadrlar tayyorlash tizimi va mazmunini mamlakatning ijti-moiy va
iqtisodiy taraqqiyoti istiqbollaridan, jamiyat ehtiyojla-ridan, fan, madaniyat,
texnika va texnologiyaning zamonaviy yutuqlari-dan kelib chiqqan holda
qayta qurish;
- ta’lim oluvchilarni ma’naviy axloqiy tarbiyalashning va ma’rifiy
ishlarning samarali shakllari hamda uslublarini ishlab chiqish va joriy etish;
- ta’lim va kadrlar tayyorlash, ta’lim muassasalarini attesta-stiyadan
o‘tkazish va akkreditastiya qilish sifatiga baho berishning xolis tizimini joriy
qilish;

- yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ta’limning talab qilinadigan


darajasi va sifatini, kadrlar tayyorlash tizimining amalda faoliyat ko‘rsatishi
va barqaror rivojlanishining kafo-latlarini, ustuvorligini ta’minlovchi
normativ, moddiy-texnika va axborot bazasini yaratish;
- ta’lim, fan, ishlab chiqarish samarali integrastiyalashuvini
ta’minlash, tayyorlanayotgan kadrlarning miqdori va sifatiga nisbatan
davlatning talablarini, shuningdek, nodavlat tuzilmalari, korxonalar va
tashkilotlarning buyurtmalarini shakllantirishning mexanizm-larini ishlab
chiqish;
- uzluksiz ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimiga byudjetdan tashqari
mablag‘lar, shu jumladan, chet el investistiyalari jalb etishning real
mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;

- kadrlar tayyorlash sohasida o‘zaro manfaatli xalqaro ham-korlikni


rivojlantirish.
Milliy dasturning maqsad va vazifalari bosqichma-bosqich amalga
oshiriladi. Har bir bosqichda muayyan vazifalarning hal etilishi
1
nazarda

tutiladi. Ushbu vazifalar quyidagilardan iboratdir:


Birinchi bosqich (1997-2001 yillar) mavjud kadrlar tayyorlash tizimining
ijobiy salohiyatini saqlab qolish asosida ushbu tizimni isloh qilish va
rivojlantirish uchun huquqiy, kadrlar jihatidan, ilmiy-uslubiy, moliyaviy
shart-sharoitlarni yaratish.
Ikkinchi bosqich (2001-2005 yillar) - Milliy dasturni to‘liq ro‘yobga
chiqarish, mehnat bozorining rivojlanishi va real ijtimoiy-iqtisodiy
sharoitlarni hisobga olgan holda unga aniqliklar kiritish. Bu bosqichda,
shuningdek, ta’lim muassasalarini maxsus tayyorlangan malakali pedagog
kadrlar bilan to‘ldirish ta’minlanadi, ularning faoliyatida raqobatga
asoslangan muhit vujudga keltiriladi.
«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» maqsadini ro‘yobga chiqa-rishning
ikkinchi bosqichida ta’lim muassasalarining moddiy-texnika va axborot
bazasini mustahkamlash davom ettiriladi, o‘quv-tarbiya jarayonining yuqori
sifatli o‘quv adabiyotlari va ilg‘or pedagogik texnologiyalar bilan ta’minlash,
uzluksiz ta’lim tizimini axborot-lashtirish vazifalarining ham hal etilishi
alohida urg‘u beriladi.
Uchinchi bosqich (2005 va undan keyingi yillar) to‘plangan tajri-bani
tahlil etish va umumlashtirish asosida, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlantirish
istiqbollariga
muvofiq

kadrlar
tayyorlash


tizimini
takomillashtirish va yanada rivojlantirish. Bu bosqichda, shuningdek,
- ta’lim muassasalarining resurs, kadrlar va axborot bazala-rini
yanada mustahkamlash;

1
Ўша манба, – 27-29-бетлар.

- o‘quv-tarbiya jarayoni yangi o‘quv-uslubiy majmualar, ilg‘or
pedagogik texnologiyalar bilan to‘liq ta’minlanishi;
- milliy (elita) oliy ta’lim muassasalarini qaror toptirish va
rivojlantirish;
- ta’lim jarayonini axborotlashtirish, uzluksiz ta’lim tizimi jahon
axborot tarmog‘iga ulanadigan kompyuter axborot tarmog‘i bilan to‘liq
qamrab olinishiga erishish kabi vazifalarning ham ijobiy echimi ta’minlanadi. 


Download 52,66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti