2. Kurs ishini topshirish muddati: 28. 11Download 156,33 Kb.
Sana25.01.2023
Hajmi156,33 Kb.
#902385
Bog'liq
umarov
Inson va kompyuter aloqasi deganda biror bir topshiriqni bajarish jarayonida inson va kompyuter o, 7- mavzuТафаккур6, 7- mavzuТафаккур6, Geologiya test, Shartnoma 99682, makro oraliq, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, Ekonometrika mustaqil ish IU 19 Qavomov Zaynobiddin, 2 5426969694240247704, 2 5426969694240247704

O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Andijon mashinasozlik instituti

Avtomobilsozlik fakulteti

Metrologiya standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti kafedrasi

“Metrologiya standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti” yo’nalishi
4-kurs 327-guruh talabasi Umarov Ismoiljonning

“O’lchash usullari va vositalari” fanidan

Kurs ishi

Mavzu: “ Gigrometrlar ”

Bajardi: 327-guruh talabasi Umarov Ismoiljon
Tekshirdi: Sultonova Dildora

Andijon – 2022


Gigrometrlar
Reja;
I.Kirish

II.Nazariy qism


2.1 O’lchash haqida umumiy ma’lumotlar
2.2 O’lchash vositalarning turlari
2.3 Mеtrоlоgiyaning аsоsiy pоstulаtlаri va aksiomalari

III.Amaliy qism


3.1 O’lchash asboblarining klassifikatsiyasi
3.2 Gigrometrlar haqida umumiy ma’lumotlar
3.3 Gigrometrlar turlari va ishlash prinsiplari

Xulosa
Foydalanilgan adabiyotlar


Ilovalar
KURS ISHI BO’YICHA TOPSHIRIQ
1. Kurs ishi mavzusi: Gigrometrlar
2. Kurs ishini topshirish muddati: 28.11.2022
3. Kurs ishini bajarishga doir boshlang’ich ma’lumotlar: O’lchash haqida umumiy ma’lumotlar, O’lchash vositalarning turlari, Mеtrоlоgiyaning аsоsiy pоstulаtlаri va aksiomalari, O’lchash asboblarining klassifikatsiyasi, Analogli va Raqamli o’lchash asboblari haqida malumotlar Gigrometrlar turlari va ishlash prinsiplari
4. Chizma ishlar ro’yhati (nomi aniq ko’rsatiladi): O’lchash asboblarining klassifikatsiyasi
5. Kurs ishini bajarish rejasi:Kurs ishi bosqichlarining nomi

Bajarish muddati
(sana)

Tekshiruvchidan
o’tkazganlik belgisi

1

O’lchash haqida umumiy ma’lumotlar

02.10.2022
2

O’lchash vositalarning turlari

12.10.2022
3

Mеtrоlоgiyaning аsоsiy pоstulаtlаri va aksiomalari

19.10.2022
4

O’lchash asboblarining klassifikatsiyasi

25.10.2022
5

Gigrometrlar haqida umumiy ma’lumotlar

12.11.2022
6

Gigrometrlar turlari va ishlash prinsiplari

20.11.2022
7

Xulosa

26.11.2022Kurs ishi rahbari: Sultonova Dildora


Topshiriqni bajarishga oldim: Umarov Ismoiljon
Topshiriq bajarilgan sana: 28.11.2022

Kirish
O`lchаshlаr hаqidаgi fаnning tаriхi minglаb yillаrni tаshkil etаdi. Ushbu rivоjlаnish dаvrini uning mаzmuni vа mоhiyatigа аsоslаngаn hоldа quyidаgi bоsqichlаrgа bo`lish mumkin: • аntik rivоjlаnish dаvri;

 • stiхiyali rivоjlаnish dаvri;

 • mеtrik tizimning jоriy etilishi;

 • mеtrоlоgiya хizmаtlаrining intеgrаtsiyalаshish dаvri;

 • O`zbеkistоnning mustаqillik dаvridаgi rivоjlаnishi.

Bаrchаgа mа’lumki, o`lchаshlаrning umumiy nаzаriyasi mеtrоlоgiyaning аsоsiy muаmmоlаri bo`lib hisоblаnаdi. “O`lchаsh” tushunchаsi hаm fаlsаfiy (аnglаsh nаzаriyasidа), hаm mаishiy (bir litr suvgа qаnchа tuz zаrur), hаm tijоriy (o`lchаngаn miqdоrgа to`lоv qilish, mаsаlаn: elеktr enеrgiyasi uchun), hаm tехnik (mаhsulоt tаyyorlаshdа kеrаk bo`lgаn kоmpоnеntlаrning o`lchаmi, vаzni, pаrаmеtrlаri), hаm ilmiy nuqtаi nаzаrdаn tаlqin qilinishi mumkin. Qаysi tаlqindа bo`lishidаn qа’iy nаzаr, o`lchаsh nаtijаsining аniqlik bilаn hаmоhаng bo`lishligi zаrur tаlаblаrdаn biridir. Bu esа o`z nаvbаtidа, оlingаn o`lchаsh nаtijаlаrigа tаyangаn hоldа, qаrоr qаbul qilishdа yo`l qo`yilishi mumkin bo`lgаn tаvаkkаlchilikni (risk) tа’minlаsh uchun zurur hisоblаnаdi. Qаrоr qаbul qilish esа o`z nаvbаtidа turli sub’еktlаrning o`zаrо kеsishuvidа аmаlgа оshirilаdi. O`lchаsh birliligini tа’minlаsh insоn оldidа аsrlаr оshа o`tа muхim mаsаlа bo`lib kеlgаn, u хоzir hаm аktuаl, kеlаjаkdа hаm shundаy bo`lib qоlаdi, zеrо, vаqtgа bоg`liq tаrzdа tаlаblаr hаm оrtib bоrmоqdа.
Umumаn оlgаndа, o`lchаsh оrqаli hаqiqiylikdаn аbstrаktsiyagа o`tish аmаlgа оshirilаdi, ya’ni, оb’еktlаrning hаqiqiy хоssаlаri vа hоlаtlаridаn ulаrning хоssаlаrini bаhоlоvchi kаttаliklаr vа bu kаttаliklаrning qiymаtlаrigа o`tish. Bоshqаchа qilib аytgаndа, bоrliqni аnglаsh nuqtаi nаzаridа o`lchаsh – insоn (yoki mаshinа) оngi tоmоnidаn hаqiqiylikni аks ettirish vа qаytа tiklаsh dеb qаrаlishi mumkin.
Mеtrоlоgiya uchun (uning fundаmеntаl qismi bo`lgаn o`lchаsh nаzаriyasi uchun) muntаzаm rivоjlаnib bоrаyotgаn tushunchаlаr tizimini tаrtiblаshtirish аsоsiy gnоsеоlоgik аspеkt bo`lib hisоblаnаdi. Shu sаbаbdаn аtаmаlаr bo`yichа yangi хоrijiy yoki milliy nоrmаtiv hujjаtlаr ishlаb chiqilgаndа “o`lchаsh” аtаmаsigа оdаtdа qаndаydir аniqlоvchi qоidаlаr kiritilаdi. Eslаtib o`tаmiz, fаlsаfiy mа’nоsi bo`yichа: o`lchаsh – mаtеriаl оb’еktlаrning tаvsiflаrini tеgishli o`lchаsh аsbоblаri yordаmidа аniqlаshni mаqsаd qilib qo`ygаn аnglаsh jаrаyonidir. Bu jаrаyon empirik dаrаjаdа аmаlgа оshirilаdi.
Bo`lаjаk mеtrоlоglаr hаmdа sifаt bo`yichа mutахаssislаr uchun o`lchаsh prоtsеdurаlаrini tаhlil qilа оlish ko`nikmаlаri ulаrning kоmpеtеntligini tаsdiqlоvchi аsоsiy оmil hisоblаnаdi. Sanoatning barcha sohalarida mаnfааtdоrlikni оshirish bоrаsidаgi o`rgаnish vа izlаnishlаrimiz dаvоm etmоqdа. Sоhаgа ilg`оr tехnоlоgiyalаr jоriy etilmоqdа. Bu esа o`z nаvbаtidа оliy tа’limdаgi mаvjud hоlаtni tаnqidiy qаytа ko`rib chiqish hаmdа mоdеrnizаtsiya qilishni tаlаb etаdi.
O`zbеkistоn Rеspublikаsi Prеzidеnti O`zbеkistоn Rеspublikаsi Оliy Mаjlisigа Murоjааtnоmаsidа “O`zbеkistоnni rivоjlаngаn mаmlаkаtgа аylаntirishni mаqsаd qilib qo`ygаn ekаnmiz, bungа fаqаt jаdаl islоhоtlаr, ilm-mа’rifаt vа innоvаtsiya bilаn erishа оlаmiz. Buning uchun, аvvаlаmbоr, tаshаbbuskоr islоhоtchi bo`lib mаydоngа chiqаdigаn, strаtеgik fikr yuritаdigаn, bilimli vа mаlаkаli yangi аvlоd kаdrlаrini tаrbiyalаshimiz zаrur. Shuning uchun hаm bоg`chаdаn bоshlаb оliy o`quv yurtigаchа – tа’limning bаrchа bo`g`inlаrini islоh qilishni bоshlаdik.
Mеtrоlоgiya bo`yichа Milliy idоrа sifаtidа dаstlаb O`zbеkistоn Rеspublikаsi stаndаrtlаshtirish, mеtrоlоgiya vа sеrtifikаtlаshtirish mаrkаzi “O`zdаvstаndаrt” (1992), kеyinchаlik esа “O`zstаndаrt” аgеntligi (2002) tаshkil etildi. Shu bоis bаrchа o`lchаshlаr birliligini tа’minlаsh dаvlаt tizimi (O`BTDT) хаm yarаtildi. Bu tizim milliy qоnunchilik tаlаblаri bilаn bir qаtоrdа Mеtrоlоgiya bo`yichа хаlqаrо vа rеgiоnаl tаshkilоtlаr tаrtib qоidаlаri аsоsidа tаshkil etildi. 2021-yil 2-Iyun O’zbekiston Respublikasi Prezidenti P.F-6240 sonli farmoniga asosan ‘’O’zstandart’’ agentligi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzurida ‘’ Tehnik jihatdan tartibga solish ‘’ agentligiga o’zgartirildi.Yangilangan agentlik O’zbekistonda standartlashtirish metrologiya va sertifikatlashtirish sohasidani yangi bosqichga olib chiqdi.Prezidentimiz tashabbuslari bilan O’zbekistonda xalqaro standartlar joriy etilib, korxona va tashkilotlarimiz jahon bozoriga raqobatbardosh mahsulotlar bilan kirib bordi.


II.Nazariy qism


2.1 O’lchash haqida umumiy ma’lumotlar
Kаttаlikning sоnli qiymаtini оdаtdа o`lchаsh аmаli bilаnginа tоpish mumkin, ya’ni bundа ushbu kаttаlik miqdоri birgа tеng dеb qаbul qilingаn shu turdаgi kаttаlikdаn nеchа mаrtа kаttа yoki kichik ekаnligi аniqlаnаdi. O`lchаsh dеb, shundаy sоlishtirish, аnglаsh, аniqlаsh jаrаyonigа аytilаdiki, undа o`lchаnаdigаn kаttаlik fizik ekspеrimеnt yordаmidа, хuddi shu turdаgi, birlik sifаtidа qаbul qilingаn miqdоri bilаn o`zаrо sоlishtirilаdi. Bu tа’rifdаn shundаy хulоsаgа kеlish mumkinki: birinchidаn, o`lchаsh bu hаr хil kаttаliklаr to`g`risidа infоrmаtsiya hоsil qilishdir; ikkinchidаn, bu fizik ekspеrimеntdir; uchinchidаn - o`lchаsh jаrаyonidа o`lchаnаdigаn kаttаlikning o`lchоv birligining ishlаtilishidir. Dеmаk, o`lchаshdаn mаqsаd, o`lchаnаdigаn kаttаlik bilаn uning o`lchоv birligi sifаtidа qаbul qilingаn miqdоri оrаsidаgi (tаfоvutni) nisbаtni tоpishdir. Ya’ni, o`lchаsh jаrаyonidа o`lchаshdаn ko`zdа tutilаdigаn mаqsаd, ya’ni izlаnuvchi kаttаlik (bu shundаy аsоsiy kаttаlikki uni аniqlаsh butun izlаnishni, tеkshirishni vаzifаsi, mаqsаdi hisоblаnаdi) vа o`lchаsh оb’еkti ishtirоk etаdi. O`lchаsh оb’еkti (o`lchаnаdigаn kаttаlik) shundаy yordаmchi kаttаlikki, uning yordаmidа аsоsiy izlаnuvchi kаttаlik аniqlаnаdi, yoki bu shundаy qurilmаki, uning yordаmidа o`lchаnаdigаn kаttаlik sоlishtirilаdi. SHundаy qilib, uchtа tushunchаni bir-biridаn аjrаtа bilish kеrаk; o`lchаsh, o`lchаsh jаrаyoni vа o`lchаsh usuli.
O`lchаsh - bu umumаn hаr хil kаttаliklаr to`g`risidа infоrmаtsiya qаbul qilish, o`zgаrtirish dеmаkdir. Bundаn mаqsаd izlаnаyotgаn kаttаlikni sоn qiymаtini qo`llаsh, ishlаtish uchun qulаy fоrmаdа аniqlаshdir.
O`lchаsh jаrаyoni - bu sоlishtirish ekspеrimеntini o`tkаzish jаrаyonidir (sоlishtirish qаndаy usuldа bo`lmаsin).
O`lchаsh usuli esа - bu fizik ekspеrimеntning аniq mа’lum strukturа yordаmidа, o`lchаsh vоsitаlаri yordаmidа vа ekspеrimеnt o`tkаzishning аniq yo`li, аlgоritmi yordаmidа bаjаrilishi, аmаlgа оshirilishi usulidir.
O`lchаsh оdаtdа o`lchаshdаn ko`zlаngаn mаqsаdni (izlаnаyotgаn kаttаlikni) аniqlаshdаn bоshlаnаdi, kеyin esа shu kаttаlikning хаrаktеrini аnаliz (tахlil) qilish аsоsidа bеvоsitа o`lchаsh оb’еkti (o`lchаnаdigаn kаttаlik) аniqlаnаdi. O`lchаsh jаrаеni yordаmidа esа shu o`lchаsh оb’еkti to`g`risidа infоrmаtsiya hоsil qilinаdi vа nihоyat bа’zi mаtеmаtik qаytа ishlаsh yo`li bilаn o`lchаsh mаqsаdi hаqidа yoki izlаnаyotgаn kаttаlik hаqidа infоrmаtsiya (o`lchаsh nаtijаsi) оlinаdi.
O`lchаsh nаtijаsi - o`lchаnаyotgаn kаttаlikning sоn qiymаtini o`lchаsh birligigа ko`pаytmаsi tаriqаsidа ifоdаlаnаdi.
Х=n[x], (2.1)
bu еrdа: Х - o`lchаnаdigаn kаttаlik; n - o`lchаnаyotgаn kаttаlikning qаbul qilingаn o`lchоv birligidаgi sоn qiymаti; [x] - o`lchаsh birligi. O`lchаsh tехnikаsidа bu ifоdа o`lchаshning аsоsiy tеnglаmаsi dеb аtаlаdi.
O`lchаsh jаrаyonini аvtоmаtlаshtirish munоsаbаti bilаn o`lchаsh nаtijаlаri o`zgаrmаsdаn to`g`ridаn-to`g`ri elеktrоn hisоblаsh mаshinаlаrigа yoki аvtоmаtik bоshqаrish tizimlаrigа bеrilishi mumkin. SHuning uchun, kеyingi pаytlаrdа, аyniqsа, kibеrnеtikа sоhаsidаgi mutахаssislаrdа o`lchаsh hаqidаgi tushunchа quyidаgichа tа’riflаnаdi.
O`lchаsh – bu izlаnаyotgаn kаttаlik hаqidа infоrmаtsiya qаbul qilish vа o`zgаrtirish jаrаyonidir. Bundаn ko`zdа tutilgаn mаqsаd shu o`lchаnаyotgаn kаttаlikning ishlаtish, o`zgаrtirish, uzаtish yoki qаytа ishlаshlаr uchun qulаy fоrmаdаgi ifоdаsini ishlаb chiqishdir.
Аtrоfimizdаgi hаyot uzluksiz tаrzdа kеchаdigаn muаyyan jаrаyonlаr, vоqеаlаr, hоdisаlаrgа nihоyatdа bоy bo`lib, ulаrni ko`pini аksаriyat hоllаrdа sеzmаymiz yoki e’tibоrgа оlmаymiz. CHеtdаn qаrаgаndа ulаrning оrаsidа bоg`liqlik yoki uzluksizlik bilinmаsligi hаm mumkin. Bа’zilаrigа esа shunchаlik ko`nikib kеtgаnmizki, аniq bir so`z bilаn ifоdаlаsh kеrаk bo`lsа, birоz qiynаlib turаmizdа, “...mаnа shu-dа!” dеb qo`yamiz. Butunsuhbаt bаrchаmiz bilib-bilmаydigаn, ko`rib-ko`rmаydigаn vа sеzib-sеzmаydigаn kаttаliklаrhаqidа bоrаdi.
Kаttаliklаrning хаrаktеristikаlаri. Kаttаliklаrning tа’rifini kеltirishdаn оldin ulаrning mоhiyatigа muqаddimа kеltirsаk. YOn-vеringizgа bir nаzаr tаshlаng, hаr хil buyumlаrni, jоnli vа jоnsiz prеdmеtlаrni ko`rаsiz. Bаlki оldingizdа do`stlаringiz hаm o`tirishgаndir (аlbаttа dаrs tаyyorlаb!). Gаrchi bu sаnаb o`tilgаnlаr bir-birlаridаn tubdаn fаrq qilsа hаm hоzir ko`rishimiz kеrаk bo`lgаn хоssаlаr vа хususiyatlаr bo`yichа ulаrdаgi muаyyan umumiylikni ko`rishimiz mumkin. Mаsаlаn, ruchkа, stоl vа do`stingizni оlаylik. Bulаr bir-biridаn qаnchаlik o`zgаchа bo`lmаsin, lеkin o`zlаridа shundаy bir umumiylikni kаsb etgаnki, bu umumiylik ulаrning hаmmаsidа hаm bir хildа tаvsiflаnаdi. Аgаrdа gаp ulаrning kаttа-kichikligi хususidа bоrаdigаn bo`lsа, birоr bir yo`nаlish bo`yichа оlingаn vа аniq chеgаrаgа (оrаliqqа) egа bo`lgаn mаkоnni yoki mаsоfаni tushunаmiz. Аynаn mаnа shu хоssа bаrchа uchtа оb’еkt uchun bir хil mа’nоgа egа. Ushbu mа’nо nuqtаi nаzаridаn qаrаydigаn bo`lsаk, ulаr оrаsidаgi tаfоvut fаqаt qiymаtdаginа bo`lib qоlаdi. YOki оg`irlik tushunchаsini, ya’ni misоl tаriqаsidа оlingаn оb’еktlаrning Yerga tоrtilishini ifоdаlаydigаn хususiyatini оlаdigаn bo`lsаk hаm, mаzmunаn bir хillikni ko`rаmiz. Bundа hаm ulаr оrаsidаgi tаfоvut ulаrning Yerga tоrtilish kuchining kаttа yoki kichikligidа, ya’ni qiymаtidаginа bo`lаdi. Biz buni оddiyginа qilib оg`irlik dеb аtаb qo`yamiz. Bu kаbi хususiyatlаr tаlаyginа bo`lib, ulаrgа kаttаlik nоmi bеrilgаn. Kаttаliklаr judа ko`p vа turli-tumаn, lеkin ulаrning bаrchаsi hаm ikkitаginа tаvsif bilаn tushuntirilаdi. Bu sifаt vа miqdоr tаvsiflаri.
Sifаt tаvsifi оlingаn kаttаlikning mоhiyatini, mаzmunini ifоdаlаydigаn tаvsif hisоblаnаdi. Gаp mаsоfа bоrаsidа kеtgаndа muаyyan оlingаn оb’еktning o`lchаmlаrini, uzun-qisqаligini yoki bаlаnd-pаstligini bildiruvchi хususiyatni tushunаmiz, ya’ni ko`z оldimizgа kеltirаmiz. Buni оddiyginа bir tаjribаdаn bilishimiz mumkin. Bir dаqiqаgа bоshqа ishlаringizni yig`ishtirib, ko`z оldingizgа оg`irlik vа hаrоrаt nоmli kаttаliklаrni kеltiring... Хo`sh, ulаrning sifаt tаvsiflаrini sеzа оldingizmi. Bir nаrsаgа аhаmiyat bеring-а, оg`irlik dеgаndа qаndаydir bir mаvhum, оg`ir yoki еngil оb’еktni, аksаriyat, tаrоzi tоshlаrini ko`z оldigа kеltirgаnsiz, hаrоrаt to`g`risidа gаp bоrgаndа esа, issiq-sоvuqlikni bildiruvchi bir nаrsаni gаvdаlаntirgаnsiz. Аynаn mаnа shulаr biz sizgа tushuntirmоqchi bo`lgаn kаttаlikning sifаt tаvsifi bo`lib hisоblаnаdi.
Endi оlingаn оb’еktlаrdа birоr bir kаttаlik to`g`risidа so`zlаydigаn bo`lsаk, bu оb’еktlаr o`zidа shu kаttаlikni ko`p yoki kаm “mujаssаmlаshtirgаnligini” shоhidi bo`lаmiz. Bu esа kаttаlikning miqdоr tаvsifi bo`lаdi.
Kаttаlik - sifаt tоmоnidаn ko`pginа fizikаviy оb’еktlаrgа (fizikаviy tizimlаrgа, ulаrning hоlаtlаrigа vа ulаrdа o`tаyotgаn jаrаyonlаrgа) nisbаtаn umumiy bo`lib, miqdоr tоmоnidаn hаr bir оb’еkt uchun хususiy bo`lgаn хоssаdir.
Tа’rifdа kеltirilgаn хususiylik birоr оb’еktning хоssаsi ikkinchisinikigа nisbаtаn mа’lum dаrаjаdа kаttаrоq yoki kichikrоq bo`lishini ifоdаlаydi. Biz o`rgаnаyotgаn mеtrоlоgiya fаni аynаn mаnа shu kаttаliklаr, ulаrning birliklаri,o`lchаsh tехnikаsining rivоjlаnishi bilаn chаmbаrchаsbоg`liqdir. “Kаttаlik” аtаmаsidаn хоssаning fаqаt miqdоriy tоmоnini ifоdаlаsh uchun fоydаlаnish to`g`ri emаs (mаsаlаn, “mаssа kаttаligi”, “bоsim kаttаligi” dеb yozish), chunki shu хоssаlаrning o`zi kаttаlik bo`lаdi. Bundа “kаttаlik o`lchаmi” dеgаn аtаmаni ishlаtish to`g`ri hisоblаnаdi. Mаsаlаn, mа’lum jismning uzunligi, mаssаsi, elеktr qаrshiligi vа hоkаzоlаr.

"O'lchash" tushunchasining belgilari

O'lchash aniqligi - o'lchanayotgan qiymatni o'lchash natijalarining uning chinakam qiymatiga yaqinlashganlik darajasidir.


O'lchashlarning birliligi - bu o'lchashlarning shunday holatiki, unda natijalar qonunlashtirilgan birliklarda ifodalangan va o'lchash natijalarining xatoliklari ma'lum bo'ladi.
Kattalik birligi – son jihatdan qiymati birga tenglashtirilgan ko`rsatkichga ega bo`lgan fizik kattalik
Metrologiya - bu o'lchashlar, ularning birliligini ta'minlash usullari va vositalari hamda zarur bo'lgan aniqlikka erishish usullari to`g`risidagi fandir.

Qonunlashtiruvchi metrologiya - O'lchash birliklari, etalonlar, o'lchash usullari va vositalari va boshqalar uchun majburiy yuridik talablarni belgilash


Nazariy metrologiya - Fundamental tadqiqotlar, o'lchov birliklari tizimini, fizik konstantalar yaratish, yangi o'lchash usullarini ishlab chiqish
Amaliy metrologiya - Nazariy metrologiya ishlanmalarini va qonunlashtiruvchi metrologiya qoidalarini amalda qo'llash
2.2 O’lchash vositalarning turlari
O'lchov - bir yoki bir nechta berilgan o'lchamdagi fizik kattalikni tiklash va (yoki) saqlash uchun mo'ljallangan o'lchash vositasidir.
O'lchash asbobi — bu kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok eta oladigan shaklda o'lchash ma'lumotlari signalini yaratish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi.
Ko'rsatuvchi o'lchash asboblari - faqat o'lchanayotgan kattalikning lahzali qiymatlarini olishga imkon beradi. Shkalaga nisbatan harakatlanuvchi hisoblash qurilmasining ko'rsatkichi yoki raqamli indikator ko'rsatkichlari faqat vizual kuzatiladi.
Qayd qiluvchi o'lchash asboblari - ko`rsatkichlarni qayd qilich qurilmasi bilan ta’minlangan. Diagramma shaklida qayd qiluvchi asboblar o`ziyozar asboblar deb ataladi.
Jamlovchi (integratsiylovchi) o'lchash asboblari - vaqt davomida (ma'lum vaqt oralig'ida fizik kattalik qiymatini yig'ish uchun) yoki boshqa mustaqil o'zgaruvchini jamlash qobiliyatiga ega.
Analogli o'lchash asbobi - bu ko`rsatkichi o'lchanayotgan miqdorning doimiy funktsiyasi bo'lgan asbob. Analogli asbobning yaqqol belgisi ko`rsatish milining (strelka) mavjudligi
Raqamli o`lchash asbobi – bunday asbob o'lchanayotgan qiymat haqida ma'lumotni raqamli indikatsiya orqali beradi.
To'g'ridan-to'g'ri ishlovchi o'lchash asbobi – shunday asbobki, unda o'lchash natijasi bevosita uning indikatsiya qurilmasidan olinadi.
Solishtiruvchi o'lchash asbobi - o'lchanayotgan kattalikni ma'lum bo'lgan kattalik bilan bevosita taqqoslash uchun mo'ljallangan o'lchash asbobi
O'lchash o'zgartirkichi (datchik, sensor) - bu kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok etilishi mumkin bo'lmagan, ammo masofaga uzatish, qayta ishlash va (yoki) saqlash uchun qulay shaklda o'lchash axboroti signalini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi.
Birlamchi o'lchash o`zgartkichi - bevosita o'lchanayotgan kattalik ta'siri ostida bo`ladi va birinchi bo`lib tashqi ta’sirni qabul qilib oladi.
O'lchash tizimi - bu boshqariladigan muhitga xos bo'lgan bir yoki bir nechta fizik kattaliklarni o'lchash uchun mo`ljallangan hamda shu muhitning turli nuqtalarida joylashgan va funktsional jihatdan birlashtirilgan o'lchovlar, o'lchash asboblari, o'lchash vositasi, elektron hisoblash mashinalari va boshqa texnik vositalar jamlanmasidir.
Ishchi o'lchash vositasi - birlik qiymatini uzatish bilan bog'liq bo'lmagan o'lchashlar uchun qo`llaniladigan asbob.
Etalon - bu kattalik birligini tiklash va saqlash uchun mo'ljallangan va uning o'lchamini shu kattalikni o`lchovchi boshqa o'lchash vositalariga uzatish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi (yoki o'lchash vositalari majmuasi).
O'lchash usuli - o'lchash printsipi va vositalaridan foydalanish amallari to'plami
O'lchash printsipi - u yoki bu o'lchash vositasi yordamida kattalikni o'lchash asosini tashkil etadigan fizik hodisa yoki effect
Bevosita baholash usuli - o'lchash natijasini to'g'ridan-to'g'ri o`zgartiruvchi o'lchash asbobining sanoq moslamasidan bevosita olishga asoslangan usul, bunda o`lchash asbobining shkalasi oldindan ko'p o'lchamli o'lchov yordamida darajalangan bo`ladi.
Differentsial usul - bu o'lchash usulida o'lchash asbobiga o'lchanayotgan qiymat va o'lchov bilan tiklangan qiymat o'rtasidagi farq ta'sir qiladi. O'lchash natijasi tiklangan o'lchash kattaligi va o'lchangan farqni qo'shish orqali olinadi
Nol usul - bu usulda o'lchash jarayonida aniqlangan qiymat va aniq qiymat o'rtasidagi farq nolga keltiriladi, bu o`z navbatida o`ta sezgir asbob – nol-indikator – yordamida nazorat qilinadi.
O`rin almashtirish usuli - o'lchash asbobining kirishiga navbat bilan aniqlanayotgan qiymat va o'lchov bilan ta’minlangan aniq qiymatlarni kiritib, ikki ko`rsatkich orqali izlanayotgan qiymatni aniqlash usuli
Mos keltirish usuli (“nonius” usuli) - o'lchanayotgan qiymat va o'lchov bilan tiklanuvchi qiymat o'rtasidagi farq shkala belgilariga yoki davriy signallarga mos kelishidan foydalanib o'lchanadigan usul.
2.3 Mеtrоlоgiyaning аsоsiy pоstulаtlаri va aksiomalari
1 - Аksiоmа. Аpriоr mа’lumоtsiz o`lchаshni bаjаrib bo`lmаydi.
Eng аvvаlо "аpriоr mа’lumоt" nimа o`zi dеgаn sаvоl tug`ilishi tаbiiy. Аpriоr so`zi “аpriori” - оldin kеluvchi, dаstlаbki (lоtinchа) mа’nоsini bildirib, bоshlаng`ich, muаyyan vоqеа, vоqеlik yoki tаjribаgаchа bo`lgаn mа’lumоtlаr, bilimlаr mаjmuini аnglаtаdi. Bu so`z bilаn kеtmа-kеt kеluvchi yanа bir tushunchа bоr - аpоstеriоri, (а rоsteriri) ya’ni kеyingi, оrqаdаgi, tugаllаnuvchi dеgаn mа’nоlаrni bildirаdi. Bu so`zlаrni ilk bоrа qаdimgi grеk fаylаsuflаri kiritgаnlаr. Ulаrning tаlqinichа, hаr bir insоn аnglаydigаn ilm, mа’lumоt yoki ахbоrоt muаyyan bir tаjribаdаn, vоqеlikdаn yoki аmаl (sаbоq оlish, yodlаsh, o`qish vа shu kаbilаr) dаn so`ng mujаssаmlаshаdi. Hоsil qilingаn ахbоrоt kеyingi аmаllаr mоbаynidа оrtib bоrаdi vа mа’lum bir dаvrdаgi аpоstеriоr mа’lumоt аpriоr mа’lumоtgа аylаnаdi.
Shundаy qilib, o`lchаshlаr nаzаriyasi nuqtаi nаzаridаn qаrаydigаn bo`lsаk, muаyyan o`lchаshni аmаlgа оshirishdаn оldin shu o`lchаshgа tеgishli bo`lgаn mа’lum dоirаdаgi mа’lumоtlаr аynаn аpriоr mа’lumоtni bildirаdi. Аgаr bizdа mаnа shu mа’lumоtlаr bo`lmаsа, u hоldа umumаn o`lchаsh to`g`risidаgi tushunchаning o`zi shаkllаnа оlmаydi hаm. tаjribа o`tkаzishdаn (o`lchаshdаn) оldin bizdа аynаn shu o`lchаshgа tеgishli bo`lgаn muаyyan mа’lumоtlаr vа ko`nikmаlаr bo`lishi lоzim bo`lаdi.
2- Аksiоmа. Hаr qаndаy o`lchаsh - sоlishtirish dеmаkdir.
O`lchаsh dеgаni, sоddа qilib аytgаndа оlingаn оb’еktdа tеkshirilаyotgаn kаttаlik qаnchаlik ko`p yoki kаm tаdbiq etgаnligini аniqlаsh hisоblаnаdi. Mаsаlаn, ko`z оldimizdа turgаn iхtiyoriy bir nаrsаni, аytаylik stоlni оlаylik. Uning tоmоnlаrini uzunligini аniqlаsh kеrаk bo`lsа, bizning ko`z оldimizgа bir mеtrgа tеng bo`lgаn uzunlik kеlаdi vа ungа nisbаtаn qiyos qilib tахminiy tаrzdа eni vа bo`yi to`g`risidаgi mа’lumоtlаrni оlishimiz mumkin. Lеkin bu shundаy tеz vа g`аyri оddiy bir tаrzdа yuz bеrаdiki, biz bu hаqdа o`ylаshgа ulgurmаymiz hаm, ko`z оldimizgа kеltirа оlmаymiz hаm. Bоshqа bir kаttаlik, mаsаlаn, tаnаvvul qilаyotgаn оvqаtning mаzаsini ko`rаylik.
Bu kаttаlik hоzirchа o`lchаb bo`lmаydigаn kаttаliklаrdаn. Uni оdаtdа fаqаt bаhоlаnаdi. Bаhоlаsh esа, individuаl tаrzdа bo`lib muаyyan mеzоn аsоsidа аmаlgа оshirilаdi. Bundа mеzоnlаrning sоni birdаn tоrtib, bir nеchtаgаchа bo`lishi mumkin. Mаsаlаn, "yaхshi" vа "yomоn" (2 mеzоn); "yaхshi", "yomоn" vа "o`rtаchа" (3 mеzоn); "yaхshi", "yomоn", "o`rtаchа", "judа yaхshi" vа "judа yomоn" (5 tа mеzоn) vа hоkаzоlаr. Аgаr оvqаtning fаqаt mаzаsi yoki sоddаrоq bo`lishi uchun tuzning yaхshi-yomоnligini ko`rib chiqаylik. Bundа biz хuddi shu kаttаlikiing (ya’ni tuz mikdоrining) yaхshi bo`lgаn qiymаtini оlаmiz vа shu qiymаtgа nisbаtаn yuqоridа yoki pаstdа bo`lgаn hоlаtgа shаhоdаt kеltirаmiz.
3- Аksiоmа. O`lchаsh аmаlidаn оlingаn nаtijа tаsоdifiydir.
Endi uchinchi аksiоmа хususidа. Bir uchi оchilmаgаn qаlаm оlаmiz vа shu qаlаmning 10 mаrtа chizg`ich yordаmidа uzunligini аniqlаymiz. Nаtijаlаrni yozib bоrаmiz. Shundа eng kаmi bilаn ikki yoki uch mаrtа оlgаn qiymаtlаrimiz bоshqаchаrоq bo`lаdi. Хo`sh, nimа uchun bundаy bo`lyapti? Ахir оb’еkt vа sub’еkt o`zgаrgаni yo`q-ku! Bu nаrsа tаsоdifiylik dеgаn tushunchа bilаn bоg`liq. Bu tushunchа хususidа bir оz kеyin izоh bеrilаdi. Biz yuqоridа qаyd etilgаn аksiоmаlаrni fаqаt оddiyginа o`lchаshlаr vоsitаsidа tushuntirishgа hаrаkаt qildik. Аgаr nisbаtаn murаkkаbrоq o`lchаshlаrgа o`tаdigаn bo`lsаk bu аksiоmаlаrning kuchini yaqqоlrоq sеzishimiz, ko`rishimiz vа аnglаshimiz mumkin bo`lаdi.
Mеtrоlоgiyaning аsоsiy pоstulаtlаri
Chinаkаm qiymаt kаttаlikni miqdоr jihаtdаn hаr tоmоnlаmа, bеkаmi-ko`st vа butkul tаvsiflаydigаn qiymаt hisоblаnаdi. Аmmо, uni аniq o`lchаsh imkоniyati mаvjud emаs. Shuni ko`rib chiqаmiz: аytаylik tаrmоqdаgi kuchlаnishni o`lchаsh tаlаb etilgаn bo`lsin. Buning uchun rаkаmli yoki оddiy strеlkаli vоltmеtrdаn fоydаlаnish mumkin. Аniqrоq o`lchаsh uchun rаqаmli vоltmеtrni ishlаtаmiz. O`lchаsh nаtijаlаri shuni ko`rsаtаdiki, vаqtning mа’lum mоmеntidаgi o`lchаngаn kuchlаnishning qiymаtlаri bir biridаn fаrq qilаdi, chunоnchi bundа biz kuchlаnishning chinаkаm qiymаtini o`lchаy оlmаymiz, vаhоlаnki bu qiymаt mаvjud. Shundаy qilib, kuchlаnishning qiymаtigа tаshki fаktоrlаr-tаsоdifiy jаrаyonlаr tа’sir ko`rsаtаdi.
Mеtrоlоgik nuqtаi nаzаrdаn o`lchаsh vоsitаsiniig muаyyan mеtrоlоgik tаvsiflаri mаvjud bo`lib, bu tаvsiflаrgа egа bo`lgаndаn so`ngginа biz оlingаn nаtijаni bаhоlаshimiz mumkin. Biz аytаyotgаn o`lchаsh vоsitаsini mеtrоlоgik tаvsiflаsh uchun undаn hаm аniq o`lchаydigаn bоshqа аsbоb kеrаk bo`lаdi. Bu хuddi аnаlginning tаrkibidа kоfеin bоr, kоfеinning tаrkibidа kоdеin, kоdеinning tаrkibidа esа аnаlgin bоr dеgаndеk gаp. Хullаs, kаttаlikning chinаkаm qiymаtini o`lchаb bo`lmаydi. Mоdоmiki, chinаkаm qiymаtni o`lchаsh imkоni yo`q ekаn, o`lchаsh аmаlidа qiymаti ungа yaqin bo`lgаn vа uni o`rnigа ishlаtilishi mumkin bo`lgаn bоshqа qiymаt, ya’ni hаqiqiy qiymаt qo`llаnilаdi. Bu хususdа mеtrоlоgiyaning uchtа аsоsiy pоstulаtlаri mаvjud:
1-pоstulаt - o`lchаnаyotgаn kаttаlikning chinаkаm qiymаti mаvjuddir.
2-pоstulаt - kаttаlikning chinаkаm qiymаtini аniqlаsh mumkin emаs.
3-pоstulаt - o`lchаsh аmаlidа kаttаlikning chinаkаm qiymаti dоimiydir.
Endi аytishimiz mumkinki, o`lchаnаyotgаn kаttаlikning uchtа qiymаti bo`lаr ekаn:
1. Chinаkаm qiymаt (uni аniqlаsh imkоni mаvjud emаs);
2. Hаqiqiy qiymаt (chinаkаm qiymаtgа yaqin);
3. Оlingаn qiymаt (tаjribаdаn оlingаn qiymаt).
Tаbiiyki, hаqiqiy qiymаtni qаyеrdаn оlаmiz dеgаn sаvоl tug`ilishi mumkin. YUqоridа kеltirgаn misоlimiz bo`yichа, оlmаni sаvdо do`kоni tаrоzisidа bir nеchа mаrtа tаkrоriy o`lchаb, nаtijаlаrning o`rtаchа qiymаtini оlsаk, shu hаqiqiy qiymаt dеb оlinishi mumkin. Hаr bir nаrsаning sifаti bo`lgаni kаbi o`lchаshlаrning hаm sifаti vа uning mеzоnlаri mаvjud. Bu mеzоnlаr o`lchаshlаrdаgi аsоsiy tаvsiflаrni ifоdаlаydi. Bu mеzоnlаr qаtоrigа quyidаgilаr kiritilgаn:
Аniqlik - bu mеzоn o`lchаsh nаtijаlаrini kаttаlikning chinаkаm qiymаtigа yaqinliligini ifоdаlаydi. Miqdоr jihаtdаn аniqlik nisbiy хаtоlik mоduligа tеskаri tаrzdа bаhоlаnаdi. Mаsаlаn, аgаr o`lchаsh хаtоligi 10-3 bo`lsа, uning аniqligi 103 bo`lаdi yoki bоshqаchа аytgаndа, qаnchаlik аniqlik yuqоri dаrаjаdа bo`lsа, shunchаlik, o`lchаsh nаtijаsidаgi muntаzаm vа tаsоdifiy хаtоliklаr ulushi kаm bo`lаdi.
Ishоnchlilik - o`lchаsh nаtijаlаrigа ishоnch dаrаjаsini bеlgilоvchi mеzоn hisоblаnаdi. O`lchаsh nаtijаlаrigа nisbаtаn ishоnchlilikni ehtimоllаr nаzаriyasi vа mаtеmаtik stаtistikа qоnunlаri аsоsidа аniqlаnаdi. Bu esа kоnkrеt hоlаt uchun хаtоligi bеrilgаn chеgаrаlаrdа tаlаb etilgаn ishоnchlilikdаgi nаtijаlаrni оlishni tа’minlоvchi o`lchаsh usuli vа vоsitаlаrini tаnlаsh imkоnini bеrаdi.
To`g`rilik - o`lchаsh nаtijаlаridаgi muntаzаm хаtоliklаrning nоlgа yaqinligini bildiruvchi sifаt mеzоni.
Mоs kеluvchаnlik - bir хil shаrоitlаrdаgi o`lchаshlаrning nаtijаlаrini bir-birigа yaqinligini bildiruvchi sifаt mеzоni. Оdаtdа, o`lchаshlаrning mоs kеluvchаnligi tаsоdifiy хаtоliklаrning tа’sirini ifоdаlаydi.
Qаytаruvchаnlik - ushbu mеzоn hаr хil shаrоitlаrdа (turli vаqtdа, hаr хil jоylаrdа, turli usullаrdа vа vоsitаlаrdа) bаjаrilgаn o`lchаshlаrning nаtijаlаrini bir-birigа yaqinligini bildirаdi.
O`lchаsh хаtоligi - o`lchаsh nаtijаsini chinаkаm (hаqiqiy) qiymаtdаn chеtlаshuvini (оg`ishuvini) ifоdаlоvchi o`lchаshning sifаt mеzоni.
III.Amaliy qism
3.1 O’lchash asboblarining klassifikatsiyasi
O'lchash vositalari — o'lchash uchun mo'ljallangan va normalangan metrologik tavsiflarga ega texnik uskunalar yoki ularning majmuidir.
O'lchash vositalari — ob’yektlarning fizik xossalarini aniqlaydi va noma'lum o`lchamni ma'lum bo'lgan o`lchamga solishtiradi. Agar ma'lum o'lchamdagi kattalik mavjud bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash uchun ishlatiladi.
Indikatorlar (sensor) - faqat ob’yektlarning fizik xossalarini aniqlaydi.
Agar ma'lum o'lchamdagi kattalik mavjud bo'lmasa, unda asbobning reaktsiyasi ma'lum kattalik miqdorining ta'siriga ilgari namoyon bo'lgan reaktsiya bilan taqqoslanadi.
O`lchash vositalarini turi bo`yicha tasniflash  • O'lchash asbobi — bu kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok eta oladigan shaklda o'lchash ma'lumotlari signalini yaratish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi.

  • Ko'rsatuvchi o'lchash asboblari - faqat o'lchanayotgan kattalikning lahzali qiymatlarini olishga imkon beradi. Shkalaga nisbatan harakatlanuvchi hisoblash qurilmasining ko'rsatkichi yoki raqamli indikator ko'rsatkichlari faqat vizual kuzatiladi.

  • Qayd qiluvchi o'lchash asboblari - ko`rsatkichlarni qayd qilich qurilmasi bilan ta’minlangan. Diagramma shaklida qayd qiluvchi asboblar o`ziyozar asboblar deb ataladi.

  • Jamlovchi (integratsiylovchi) o'lchash asboblari - vaqt davomida (ma'lum vaqt oralig'ida fizik kattalik qiymatini yig'ish uchun) yoki boshqa mustaqil o'zgaruvchini jamlash qobiliyatiga ega.

  • Analogli o'lchash asbobi - bu ko`rsatkichi o'lchanayotgan miqdorning doimiy funktsiyasi bo'lgan asbob. Analogli asbobning yaqqol belgisi ko`rsatish milining (strelka) mavjudligi

  • Raqamli o`lchash asbobi – bunday asbob o'lchanayotgan qiymat haqida ma'lumotni raqamli indikatsiya orqali beradi.

  • To'g'ridan-to'g'ri ishlovchi o'lchash asbobi – shunday asbobki, unda o'lchash natijasi bevosita uning indikatsiya qurilmasidan olinadi.

  • Solishtiruvchi o'lchash asbobi - o'lchanayotgan kattalikni ma'lum bo'lgan kattalik bilan bevosita taqqoslash uchun mo'ljallangan o'lchash asbobi

  • O'lchash o'zgartirkichi (datchik, sensor) - bu kuzatuvchi tomonidan bevosita idrok etilishi mumkin bo'lmagan, ammo masofaga uzatish, qayta ishlash va (yoki) saqlash uchun qulay shaklda o'lchash axboroti signalini ishlab chiqish uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi.

  • Birlamchi o'lchash o`zgartkichi - bevosita o'lchanayotgan kattalik ta'siri ostida bo`ladi va birinchi bo`lib tashqi ta’sirni qabul qilib oladi.

  • O'lchash tizimi - bu boshqariladigan muhitga xos bo'lgan bir yoki bir nechta fizik kattaliklarni o'lchash uchun mo`ljallangan hamda shu muhitning turli nuqtalarida joylashgan va funktsional jihatdan birlashtirilgan o'lchovlar, o'lchash asboblari, o'lchash vositasi, elektron hisoblash mashinalari va boshqa texnik vositalar jamlanmasidir.

  • Ishchi o'lchash vositasi - birlik qiymatini uzatish bilan bog'liq bo'lmagan o'lchashlar uchun qo`llaniladigan asbob.

O'lchash vositalarini tasniflash belgilariRaqamli Analogli


Raqamli o’lchash asbobi deb, o’lchash borasida uzluksiz o’lchanayotgan kattalikni natijasi raqamli qayd etish qurilmasida yoki raqamlarni yozib boruvchi qurilmada diskret tarzda o’zgartirilib, indikatsiyalanadigan asboblarga aytiladi.
Analogli o'lchash asbobi - bu ko`rsatkichi o'lchanayotgan miqdorning doimiy funktsiyasi bo'lgan asbob. Analogli asbobning yaqqol belgisi ko`rsatish milining (strelka) mavjudligidir
Raqamli o’lchash asboblarida tavsiya etiladigan ma’lumotni qulayligi va aniqligi sababli raqamli o’lchash asboblari ilmiy – tekshirish laboratoriyalaridan keng o’rin olgan. Raqamli o’lchash asboblari analog o’lchash asboblariga nisbatan qator afzalliklarga ega:
- yuqori aniqlik;
- keng ish diapazoni;
- tezkorlik;
- o’lchash natijasining qulay tarzda tavsiya etilishi;
- o’lchash jarayonini avtomatlashtirish imkoniyatlari mavjudligi va hokazolar. Albatta, boshqa asboblarda bo’lganidek, raqamli asboblari ham kamchiliklardan holi emas, bunga ularning murakkabligi, tan narxini balandligi va nisbatan ishonchliligini pastligi kiradi. Raqamli o’lchash asboblarida vaqt bo’yicha uzluksiz o’zgaradigan kattalikni uzuq qiymatlariga o’zgartirish, yoki kodlash ma’lum qoida bo’yicha, masalan, sanoq tizimi bo’yicha amalga oshiriladi. Raqamli o’lchash asboblarida o’nlik, ikkilik va birlik sanoq tizimlari ishlatiladi va qaysi sanoq tizimini (kodlash) ishlatilishi ularni aynan qaysi hisoblash, boshqarish yoki boshqa qurilmalarda ishlatilishiga bog’liqdir.
Raqamli o’lchash asboblarining funksional sxemasi

raqamli o’lchash asbobining funksional chizmasi ko’rsatilgan bo’lib, u yerda AO’ – analog o’zgartgich; ARO’ – analog – raqamli o’zgartgich; RKQ – raqamli kuzatish qurilmasi va BB – boshqarish bloki. Vaqt bo’yicha uzluksiz o’zgaradigan “X(t)” analog signali kirishidagi analog o’zgartkich AO’ da keyingi o’zgartirish uchun qulay formaga o’zgartiriladi, so’ngra analog – raqamli o’zgartkich (ARO’) yordamida diskretlashtiriladi va kodlanadi va nihoyat, raqamli qayd etish qurilmasi RKQ o’lchanayotgan kattalik bo’yicha kodlangan ma’lumotni raqamli qaydnoma tarzida, operatorga qulay formada ko’rsatadi. Raqamli o’lchash asbobining asosiy qismi ARO’ hisoblanadi. Unda ma’lumot diskretlashtiriladi, so’ngra kvantlanib kodlanadi. Diskretlashtirish bu muayyan diskret (juda qisqa) vaqt oralig’ida qaydnomalarni olishdir. Odatda diskretlash qadamini (t1-t2)doimiy qilishga harakat qilinadi. Kvantlash esa, x(t) kattaligining uzluksiz qiymatlarini Xk diskret qiymatlarning to’plami (nabori) bilan almashtirishdir. O’lchanadigan kattalikning uzluksiz qiymatlari muayyan tartiblar asosida kvantlash darajalarining qiymatlari bilan almashtiriladi. Kodlashtirish esa, muayyan ketma- ketlikda ifodalangan sonli qiymatlarni tavsiya etishdan iborat. Raqamli o’lchash asboblari ularning eng muhim xarakteristikalaridan biri aniqligi va tezkorligini belgilovchi o’lchanadigan kattalikning turi va o’zgarishi usuli bo’yicha klassifikatsiyalanadi. Raqamli o’lchash asboblari o’lchanadigan kattalikning turi bo’yicha quyidagi guruhlarga bo’linadi:
- vaqtli parametrlarni o’lchovchi (chastota, davr, vaqt intervali, faza siljish burchagi) asboblar;
- o’zgarmas tok, kuchlanishlarni;
- o’zgaruvchan kuchlanishni;
- elektr zanjir parametrlari (R, L, C) ni; - siljish, burilish burchagini o’lchovchi asboblar.
O’zgarish usuli bo’yicha: to’g’gridan to’g’ri o’zgartirish va muvozanatlashtirish usuliga asoslangan raqamli asboblar. Raqamli o’lchash asboblarining asosiy qismlari, ularning funktsiyasi. Raqamli o’lchash asboblari kompensiatsiyalovchi kattalikni vaqt bo’yicha o’zgarishi xarakteriga qarab turlanadi. Uzluksiz o’zgaruvchan kattalikni uzuq, ya’ni diskret signaliga o’zgartirish usuliga qarab; ketma – ket hisoblovchi, taqqoslovchi (solishtirish) va sanoq raqamli asboblarga bo’linadi Raqamli o’lchash asboblarining asosiy qismlariga triggerlar, qayta hisoblovchi qurilmalar, kalit, impulslar hisoblagichi, indikatorlar, solishtiruvchi qurilma va h. k. kiradi. Triggerlar yarim o’tkazgichli elementlardan (tranzistor, diodlardan) rezistor, kondensatorlardan, integral mikrosxemalardan ishlanadi
3.2 Gigrometrlar haqida umumiy ma’lumotlar
Gigrometr - atrofdagi havo massalarining namligini yuqori aniqlik bilan aniqlaydigan maxsus o'lchov vositasi. Qurilmalar qatoriga mexanik va elektron ishlash printsiplariga ega ish stoli va devor modifikatsiyalari kiradi. Ularning aksariyati haroratni o'lchash uchun termometr bilan jihozlangan. Uning ahamiyatiga qaramay, qurilma turar-joy binolari va jamoat muassasalarida keng tarqalmagan, ammo ob-havo stantsiyalarida va nazorat xizmatlarida ko'proq ishlatiladi.Mutaxassislar xonadagi namlikni harorat kabi qat'iy ravishda saqlashni tavsiya etadilar. Bu bir necha omillarga bog'liq:
Agar atrof-muhit juda nam bo'lsa, shamollash tez tarqaladi va qurilish tuzilmalarida qo'ziqorin va mog'or paydo bo'ladi.
Haddan tashqari qizib ketgan atmosfera ham zararli emas. Tomoq va nazofarenkdagi quritilgan shilliq pardalar tezda himoya xususiyatlarini yo'qotadi.
Oshxonada namlikning ko'payishi bilan sabzavotlar chiriy boshlaydi va namlik etishmasligi bilan ular quriydi va yemirilmaydi.
Qurilish, oziq-ovqat sanoati va tibbiyot, kommunal va issiqxonalar, korxonalar, maktablar va maktabgacha ta'lim muassasalari doimiy namlikni saqlab turishlari kerak. Belgilangan diapazonda uning ko'rsatkichini bilish va nazorat qilish, siz hayotingizning barcha sohalarini (shu jumladan sog'liq va moddiy farovonlikni) yaxshilashingiz mumkin.
Qurilmalar turlari
Gigrometr nima ekanligini va nima uchun ekanligini bilib olgandan so'ng, qurilmalar nima ekanligini va ularni qaerda ishlatish yaxshiroq ekanligini aniqlashga arziydi. Keng assortimentga oddiy mexanik va murakkabroq elektron mahsulotlar kiradi. Ular ham maishiy, ham umumiy maqsadlarga ega bo'lishi mumkin va ularning aksariyati konditsioner yoki namlagichga ulanishga mo'ljallangan. Qurilmalar murakkablik darajasiga qarab havo massalarida namlik miqdorini (havodagi m 3 suv bug'ining miqdori) yoki namlikning nisbati foizda ko'rsatadi. Birinchi holda, eng sodda modellar, ikkinchisida esa professional ixtisoslashgan uskunalar qo'llaniladi.
Mexanik higrometrlar uyingizda (kvartirada) namlik miqdorini o'lchash uchun juda yaxshi. Ular arzon, oddiy dizayni bor, lekin namlikning ozgina o'zgarishiga yomon munosabatda bo'lishadi. Ularning eng oddiylari meteorologiya xizmatlari va sertifikatlash tomonidan tekshiruvdan o'tmaydi. Ko'pincha ular chiqaradigan qiymatlar faqat atrof-muhitning haqiqiy parametrlariga mos keladi. Qurilmalar mexanik stressga juda sezgir, shuning uchun ularga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kerak. Ular joylashishni talab qilmoqdalar va devorga qo'yilganda, keyingi harakatlar yoqmaydi. Ular uchun statsionar ishlash afzalroqdir.
Elektron hisoblagichlar ancha yuqori narxga ega, ammo ayni paytda mexanik prototiplarga nisbatan ma'lum afzalliklarga ega. Ular keng harorat oralig'ini (-30 dan +60 C gacha) qamrab oladi, atrof-muhitdagi hatto ahamiyatsiz o'zgarishlarni qayd etadi, aniq ma'lumot beradi va boshqa jihozlarning funktsiyalarini (barometr, termometr, soat va hokazo) birlashtirishi mumkin. Kundalik hayotda ishlatiladigan asbob-uskunalar ixchamligi, zamonaviy zamonaviy dizayni bilan ajralib turadi va har qanday joyda joylashtirilishi mumkin. Ularning eng "ilg'orlari" turli xonalarda va hatto ochiq havoda joylashgan bir nechta sensorlar bilan ishlaydi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash orqali tizimning o'zi uydagi o'rnatilgan rejimni saqlab turadi.
Shuningdek, mexanik higrometrlar guruhida sochlar, vazn, keramika, kondensatsiya va psixrometrik asboblar mavjud. Keling, ularni batafsil ko'rib chiqaylik.
Mexanik gigrometrlar
Ulardan eng arzon va eng oddiyi soch gigometrlari. Ularda oddiy sochlar yoki qarag'ay qirqishlari o'qish uchun olinadi. U ramkaga va asbobning o'qiga biriktirilgan. Namlik o'zgarishi bilan soch uzunligi o'zgarib, o'qni tarozi bo'ylab siljitadi (qirqishlar ochilishi yoki buklanishi mumkin). Qurilma aniq o'lchovlarni amalga oshirmaydi, ammo u uy sharoitida foydalanish uchun juda mos keladi.
Og'irlik gigrometrlari bir-biriga ulangan faol gigroskopik modda bo'lgan bir nechta naychalardan foydalanadilar. Havoning metrli qismi kontaktlarning zanglashiga olib ketganda, namlikning bir qismi undan so'riladi. Quvur tizimining massasini "oldin" va "keyin" cho'zilgan hajmdan foydalanib, kerakli matematik hisob-kitoblarni amalga oshirish orqali kerakli mutlaq qiymatni aniqlash mumkin. Hisoblash xatolarini minimallashtirish uchun model laboratoriyalarda eng yaxshi qo'llaniladi.
Seramika gigrometrlarida sezgir ishchi element kaolin, kremniy va loy oksidi bo'lgan g'ovakli yoki qattiq keramik massadan iborat. Uning elektr qarshiligidagi o'zgarish namlikka bevosita mutanosibdir. Xona sharoiti va doimiy harorat qurilma uchun maqbuldir, garchi bunday talablar bajarilgan bo'lsa ham, uni o'qish aniqligi pastligicha qolmoqda.
Qurilmalarning kompensatsion modellari ishlashida sovutilgan metall oynada kondensatsiya fenomeni qo'llaniladi. Uning paydo bo'lishi uchun zarur bo'lgan harorat qancha past bo'lsa, atrofdagi havo quriydi. Ularda o'lchash yarimo'tkazgich elementlari yordamida amalga oshiriladi, bu esa dizaynni uy sharoitida foydalanish uchun eng aniq qilish imkonini beradi.
Psixrometrik gigrometrlar nimaga o'xshashligini bilmay, ularni oddiy termometr bilan chalkashtirib yuborish mumkin. Ammo ularning ichida ikkita harorat ustunlari mavjud: quruq va nam. Havo namligining qiymati namlovchi suyuqlikning bug'lanish tezligi va ikkita termometrning o'qishlari o'rtasidagi farq bilan aniqlanadi. Psixrometrlar tom ma'noda gigrometr emas, balki ular bilan aniqlanadi. Qurilmalar o'qishni o'rtacha aniqlik darajasida olishga imkon beradi, ammo doimiy namlikni talab qiladi.

Uy gigrometrini tanlash
Kerakli qurilmani to'g'ri tanlash uchun uning joylashuvi va sizga kerak bo'lgan variantlarni aniqlang. Unga qo'shimcha radio boshqariladigan uskunani o'rnatish variantlarini ko'rib chiqing. Qurilmalarning texnik xususiyatlarini va ularning himoya darajasini (IP) tekshiring. O'lchovning aniqligi kam bo'lgan byudjet modellarini ko'rib chiqishda, unchalik talab qilinmaydigan modelni tanlang. Agar siz aniqroq o'lchashni xohlasangiz, yaxshi funktsionallik va uzoq muddatli kafolat bilan qarang atrof-muhit haroratiga nisbati bilan ham bog'liq. Qanday bo'lmasin, hech kim quruq havoni yaxshi ko'rmaydi, shuning uchun piknik yoki tabiatga boshqa sayohatni rejalashtirayotganda, ushbu parametrga e'tibor berish yaxshidir. Yuqori namlik yog'ingarchilikning 100 foiz kafolati emas, ammo uning ehtimolligi biroz oshgan.
Muayyan hududda bu ko'rsatkich, qoida tariqasida, bir xil darajada saqlanadi va faqat mavsumga va yog'ingarchilikka bog'liq. Agar siz o'nlab quyoshli kunni olsangiz, namlik har safar taxminan bir xil bo'ladi.
Har bir qurilmaning ishlash mexanizmi havo namligiga u yoki bu tarzda reaktsiya qiladigan tizim yaratilishiga olib keladi. Ushbu tizimda yuz beradigan o'zgarishlar qayd etiladi va yakuniy natija chiqariladi. Bitta savol - aniqlik, chidamlilik va arzon narx. Uchala parametrda qaysi qurilma eng maqbul bo'ladi.
Gigrometr nimani o'lchaydi?
Ushbu qurilma odatlangan faqat bitta parametrni o'lchash - namlik.
Ushbu qurilma yordamida quyidagilarni bilib olishingiz mumkin:
Xonadagi namlik darajasi qanday;
Mavjud ko'rsatkichlar me'yordan qanchalik farq qiladi;
Turmush sharoitini yaxshilash uchun biron bir narsa qilish kerakmi;
Ta'lim muassasasi yoki o'quv muassasasi belgilangan standartlarga muvofiqmi?
Nazariy jihatdan, qurilma arzon va sodda, u har bir uyda bo'lishi mumkin. Ammo ozchilik odamlar uyidagi namlik darajasi, agar bu sanitariya me'yorlariga tegishli bo'lmasa, qiziqishmoqda. Eshikdagi eski narsalarni saralashda siz hali ham to'g'ri ishlaydigan sovet modellariga qoqilib ketishingiz mumkin.
Nazariy jihatdan, gigrometr yordamida siz tashqaridagi namlik darajasini aniqlashingiz mumkin, ammo bu faqat kerak bo'lishi mumkin:
Namlik darajasi va atmosfera bosimining o'zgarishi to'satdan o'zgarishlarni ko'rsatishi mumkin.
Gigrometrni qanday ishlatish kerak?
Uyimizda kamdan-kam hollarda namlik darajasini va boshqa "ahamiyatsiz" parametrlarni aniqlashga harakat qilamiz. Har doim harorat va, ehtimol, hamma narsa qiziqtiradi.
Ammo shunga qaramay, siz uyda gigometrni boshlashingiz mumkin:
Agar uyda bolalar yoki qariyalar yashasa;
Agar nafas olish tizimining surunkali kasalliklari bo'lsa;
Agar yashash sharoitlari sanitariya me'yorlariga mos kelishiga shubha tug'ilsa;
Agar siz yil davomida o'zgarishlarni yozib olishga qiziqsangiz.
Asboblarning o'qilishi quyidagilar uchun juda muhimdir:
Tibbiy muassasalar;
Oziq-ovqat mahsulotlari;
Qurilish;
Maktablar va bolalar bog'chalari;
Omborxonalar;
Podvallar va podvallar.
Oziq-ovqatlarni saqlash haqida gap ketganda, ma'lum bir namlik darajasini saqlab turish muhimdir. Ushbu ko'rsatkich qanchalik yuqori bo'lsa, uzoq vaqt davomida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlab qolish ehtimoli kamroq.
Kasalxonalar va ta'lim muassasalari uchun bu yanada osonroq - sanitariya me'yorlariga rioya qilish kerak. Ularning buzilishi bemorlarning va talabalarning hayoti va sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tabiiyki, jazoni, birinchi navbatda, buning uchun javobgar shaxslar to'laydilar.
Ushbu qurilma qanday ishlatiladi?
Insoniyat yuz yildan ko'proq vaqt davomida gigrometrdan foydalanib keladi. Birinchi va eng sodda soch turmagi edi:
Ko'rsatkich sifatida yog'siz sochlar ishlatilgan;
Namlik darajasi uzunlikni o'zgartirish orqali aniqlandi;
Ishonchning yuqori darajasi qurilmaning soddaligi bilan bog'liq edi;
Arzonroq narsa hali ixtiro qilinmagan.
Biz allaqachon detektor sifatida foydalanishga harakat qildik:
Havoning namligini aniqlash uchun mo'ljallangan. Gigrometrlarning bir nechta turlari mavjud (og'irlik, sochlar, plyonkalar va boshqalar), ularning ishlashi turli xil printsiplarga asoslangan.
3.3 Gigrometrlar turlari va ishlash prinsiplari
Gigometrlarning turlari
1. Og'irligi (Mutlaq) gigometr U-shaklidagi naychalar tizimidan iborat bo'lib, havodan namlikni yutishga qodir gigroskopik modda bilan to'ldirilgan. Ushbu tizim orqali ma'lum miqdordagi havo tortiladi, uning namligi aniqlanadi. O'lchashdan oldin va keyin tizimning massasini, shuningdek, o'tgan havo hajmini bilib, mutlaq namlik topiladi.
2. Harakat soch chizig'i Gigometre defattlangan sochlarning xususiyatlariga asoslanadi, ular havo namligi o'zgarganda uning uzunligini o'zgartirishi mumkin, bu esa nisbiy namlikni 30 dan 100% gacha o'lchash imkonini beradi. Sochlar metall ramka ustiga tortiladi. Soch uzunligining o'zgarishi tarozi bo'ylab harakatlanadigan o'qga uzatiladi
3. Folyo Gigrometrda organik plyonkadan tayyorlangan nozik element mavjud, u namlik ko'tarilganda cho'kadi va pasayganda qisqaradi. Membrananing markazida joylashgan joyning o'zgarishi o'qga o'tkaziladi. Soch va plyonkali gigometr havo namligini o'lchash uchun asosiy vositadir. Soch va plyonka higrometrining ko'rsatkichlari vaqti-vaqti bilan havo namligini o'lchash uchun ishlatiladigan aniqroq asbob - psixrometrning ko'rsatkichlari bilan taqqoslanadi.
4.Har elektrolitik Gigrometrda elektr yalıtım moddasi (shisha, polistirol) plitasi birlashtiruvchi bilan elektrolit - litiy xloridning gigroskopik qatlami bilan qoplangan. Havoning namligi o'zgarganda, elektrolitning kontsentratsiyasi va shunga mos ravishda uning qarshiligi o'zgaradi; Ushbu higrometrning kamchiliklari - bu ko'rsatkichlarning haroratga bog'liqligi
5. Harakat keramika Gigrometr qattiq va gözenekli seramika massasining elektr qarshiligining (loy, kremniy, kaolin va ba'zi metal oksidlari aralashmasi) havo namligiga bog'liqligiga asoslanadi.
6. Kondensatsiya Gigrometr shudring nuqtasini sovutilgan metall oynaning haroratidan uning atrofidagi havodan kondensatsiyalanadigan suv (yoki muz) paydo bo'lganda aniqlaydi. Kondensatsiya gigometri oynani sovutadigan moslama, kondensatsiya momentini qayd etadigan optik yoki elektr moslama va oynaning haroratini o'lchaydigan termometrdan iborat. Zamonaviy kondensatsiya gigometrlarida oynani sovutish uchun yarimo'tkazgich elementi ishlatiladi, uning ishlash printsipi Peltier effektiga asoslanadi va oynaning harorati unga o'rnatilgan sim qarshilik yoki yarimo'tkazgich mikro-termometr bilan o'lchanadi
Elektron gigometrlari

Elektron gigometrlar turli xil printsiplardan foydalanishlari mumkin:


optoelektronik - sovutilgan oyna yordamida shudring nuqtasini o'lchash (oyna muzlatiladi, keyin asta-sekin qiziydi va shudring nuqtasi aniqlanadi)
kapasitiv - ular polimer yoki metall oksidi kondansatörünün sig'imidagi o'zgarishlarni o'lchaydilar (ular faqat 5% dan 95% gacha o'lchaydilar, ular qariydi, lekin ular deyarli haroratga bog'liq emas);
rezistiv - namlikka qarab tuzlarning yoki o'tkazuvchan polimerlarning o'tkazuvchanligini o'zgartirish ta'siridan foydalaning
havo o'tkazuvchanligini o'lchash (mutlaq namlikni o'lchash, nisbiy namlikni hisoblash uchun haroratni o'lchash ham talab qilinadi).
Gigrometr - bu xonadagi havoning namligini yoki materiallarning namligini aniqlaydigan o'lchash moslamasi.
Qo'llanish sohasiga qarab, kontaktsiz va kontaktli gigometrlarni farqlash amalga oshiriladi.
Kontaktsiz gigrometrlar
Havoning namligi kontaktsiz gigrometrlar bilan o'lchanadi. Ularning harakat tamoyili ba'zi moddalar va materiallarning havodagi namlik darajasiga qarab xususiyatlarini o'zgartirish qobiliyatiga asoslangan.
Ishlash printsipiga qarab, bir nechta gigrometr mavjud:
Psixrometrik gigrometr: Qurilma namlikning bug'lanish tezligini xonadagi namlik darajasiga qarab o'zgartiradi. Bug'lanish jarayoni haroratning pasayishiga olib keladigan energiyani yutish bilan birga keladi. Xona psixrometri ikkita termometrdan iborat bo'lib, ulardan biri quruq, ikkinchisi suvga namlangan matoga o'ralgan. Nam va quruq termometrning harorat ko'rsatkichlari orasidagi farq xonadagi namlikni aniqlash uchun ishlatiladi.
Film gigrometri: Uning harakati ba'zi organik materiallardan tayyorlangan plyonkaning namlik darajasiga qarab hajmini o'zgartirish qobiliyatiga asoslangan. Buning uchun kino membranasi asbobning o'qi bilan bog'langan ramkaga tortiladi. Membrananing markazining holati o'zgarganda, higrometr ignasining holati o'zgaradi va uning ko'rsatkichlari o'rnatiladi.
Og'irligi gigrometr... Qurilma gigroskopik material bilan to'ldirilgan egri naychalar majmuasidir. U orqali havo o'tkazilganda, plomba namlikni o'zlashtiradi, bu uning og'irligini oshirishga olib keladi. Namlikni o'lchashdan oldin asbobni tortib va \u200b\u200bu orqali havo o'tkazgandan so'ng, havo mutlaq namligi aniqlanadi. Og'irlikni o'lchaydigan gigometr aniq natijalarni beradi, ammo u asosan faqat laboratoriya sharoitida qo'llaniladi.
Elektrolitik gigrometr... Qurilmaning ishlashi moddaning kontsentratsiyasiga qarab elektr qarshiligini o'zgartirish uchun elektrolitlarning xususiyatlariga asoslanadi. Buning uchun shisha plastinka yuzasiga gigroskopik elektrolit plyonkasi qo'llaniladi va u orqali oqim o'tkaziladi. Elektrolitlar kontsentratsiyasi xonadagi namlik darajasiga bog'liq. Plitaning elektr qarshiligini o'lchab, siz xonadagi namlik darajasini aniq o'lchashingiz mumkin.
Seramika gigrometri... Ushbu qurilmaning ishlash printsipi elektrolitik higrometrning ishlash printsipiga o'xshaydi, yagona farq, bu holda namlikka qarab elektr qarshiligini o'zgartiradigan muhit loy, kremniy yoki ba'zi metallarning oksidlari.
qurilmalar turli xil ishlash tamoyillariga ega bo'lishi mumkin. Xususan, namlik darajasiga qarab o'zgaradigan kondansatör sig'imini o'lchaydigan kapasitif gigometrlar va namlik darajasiga qarab ishlaydigan moddaning o'tkazuvchanligini o'lchaydigan rezistor asboblar o'rtasida farq bor. Shuni ta'kidlash kerakki, kapasitiv elektron gigrometrlar tezroq ishdan chiqadi va qurilma ishdan chiqadi.
Kontakt gigrometrlari uzoq muddatli saqlash paytida yog'och yoki mato kabi materiallarning namligini o'lchaydi. Ular omborxonalarda va fabrikalarda kerak, bu erda materiallarning sifati va saqlash muddati namlik darajasiga bog'liq.
O'lchash uchun, namlik darajasi o'lchanadigan material bilan kontakt gigometrini bog'lash kerak. Buning uchun qurilmalar maxsus sensorlar bilan jihozlangan.
Masalan, igna gigrometrida o'lchanadigan muhitga botirilgan ikkita igna shaklida sensorlar mavjud. Ignalilar orasida elektr oqimi o'tkaziladi va vositaning elektr qarshiligi o'lchanadi. Olingan qiymatlar quruq materialning qarshiligi bilan taqqoslanadi va bu taqqoslash asosida namlik darajasi aniqlanadi. Igna gigometri namlik darajasini yuqori aniqlik bilan aniqlashga imkon beradi.
Kontakt higrometrlarining yana bir turi - indüksiyon. Ushbu qurilma o'lchash uchun ob'ektlar yuzasida joylashgan bo'lishi kerak bo'lgan sensorlar to'plami bilan jihozlangan. Foydalanish qulay, materialning yuzasiga zarar bermaydi, ammo o'lchash aniqligida igna gigometridan pastdir.
Nimani afzal ko'rish kerak
Psixrometrik gigometr xonadagi namlik darajasi to'g'risida aniq ma'lumot olishga imkon beradi, ammo uni ishlatish har doim ham qulay emas. Qurilmaning idishidagi suvni almashtirish va "ho'l" termometr haqiqatan ham ho'l ekanligiga ishonch hosil qilish har kimga yoqmasligi mumkin. Ammo, agar bu qiyinchiliklar sizni qo'rqitmasa, psixrometrni sotib olishda erkin bo'ling. Ular arzon, ishonchli va ulardan foydalanish oson, ammo barcha mexanik qurilmalar singari ular 1 dan 10% gacha bo'lgan xatoga yo'liqishi mumkin, bu ularning o'qilishini boshqa aniqroq asbob, masalan, psixrometr tomonidan olingan namlik qiymati bilan taqqoslash orqali aniqlanishi mumkin. Uy sharoitida mexanik gigometrning xato darajasi odatda ahamiyatsizdir.
Elektrolitik va seramika gigometrlari uchun qayta zaryadlanuvchi batareya yoki batareya kabi oqim manbai talab qilinadi, ammo ushbu qurilmalar yordamida namlikning aniq darajasini olish mumkin.
Elektron gigrometrlar qurilma paneli va sensorni o'z ichiga olgan kassadan iborat bo'lib, unda o'qishlar ko'rsatilgan displey mavjud. Ba'zi qurilmalarda sensorlar masofadan turib va \u200b\u200btashqi tomondan joylashishi mumkin, bu esa masofadan o'lchashga imkon beradi. Masalan, siz datchikni bug 'xonasiga joylashtirishingiz va qo'shni xonadan namlik darajasini kuzatishingiz mumkin. Elektron gigometrning yana bir afzalligi - bu qurilmaning ko'p qirraliligi. Odatda, qurilma termometr bilan jihozlangan va aslida ob-havo stantsiyasi. Gigrometr kabi bunday qurilmaning mavjudligi haqida kam odam biladi. Va, albatta, uni ishlatishdan qanday foyda olish mumkinligini hamma ham bilmaydi. Avvalo, bu sog'liq, bu yashash sharoitlari va qulay mikroiqlimga bog'liq. Bu nafaqat harorat va havo ifloslanishining ko'rsatkichlari, balki namlik parametrlari. Optimal qiymatlardan chetga chiqish jiddiy kasalliklarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Bu har bir uyda yoki kvartirada xona gigometrini sotib olishning asosiy sababi, unda barcha oila a'zolari yashashlari uchun ideal sharoitlar yaratiladi.
Elektron qurilma
Optimal namlik o'lchagichni tanlashdan oldin siz uning ishlash printsiplari bilan tanishishingiz kerak. Asosiy tasnifni ajratish mumkin:
gigrometrlar;
psixrometrlar.

Umumiy yakuniy maqsadlarga qaramay, psixrometr va gigometrning ishlash printsipi boshqacha.
Gigometr: Bir xonada qulay mikroiqlimni aniqlash uchun namlikni o'lchash moslamasi ishlatiladi. Kvartiraga qaysi higrometrni sotib olishni hal qilishdan oldin, asosiy tasnifni va har bir modelning ishlash printsipini bilish kerak. Eng oddiy qurilmalarda nisbiy namlik parametrlari bo'lgan maxsus jadvallar qo'llaniladi. Zamonaviy elektron modellar mikrosxemalar yordamida ishlaydi, ular mustaqil ravishda ma'lumotlarni oladi va ularni displeyga chiqaradi.
Nima uchun xona gigometrini sotib olish kerak
Inson salomatligi ko'plab omillarga bog'liq. Havoning holati, xususan, uning namligi muhim rol o'ynaydi. Yuqori va past namlik ham zararli.
Gigrometr-psixrometrning ishlash printsipi
Psixrometr yunoncha "sovuq o'lchov (o'lchov)" degan ma'noni anglatadi. Bu higrometr nimani o'lchashi haqidagi savolga asosiy javobdir. Boshqacha aytganda, u havo harorati va namligini o'lchash uchun ishlatilishi mumkin.Uning ishlash printsipi suyuqlikning fizik xususiyatlarini o'zgartirishga asoslangan. Ushbu jarayon davomida suv bug'lanadi. Energiyani yo'qotadi, shuning uchun harorat pasayadi. Ushbu pasayish nam termometr bilan qayd etiladi.
Uning higrometrdan asosiy farqi ishlash printsipi bo'lib, uning ishlashi havo namligining o'zgarishi bilan fizik-kimyoviy xususiyatlarning o'zgarishiga asoslanadi.
Gigrometr dizaynlarining turlari
Agar uyda kichkina bolalar bo'lsa, namlikni o'lchash moslamasini sotib olish kerak. Va bundan ham ko'proq, agar konditsionerlar o'rnatilgan bo'lsa. Ishlab chiqaruvchilar turli funktsiyalar bilan jihozlangan modellarni taklif qilishadi. Qurilmalarning har biri o'zining ijobiy va salbiy xususiyatlariga ega, ular oldindan ma'lum.
Elektron
Xonadagi elektron termometr-gigrometr xonadagi namlik ko'rsatkichlarini tezda o'lchaydi. Qurilma ichida yupqa qatlamda plastinkaga elektrolit (lityum xlorid) surtiladi. Voltaj u orqali o'tadi va ekran paneliga o'tadi.
Mexanik
Ko'p odamlar xonadagi namlikni o'lchash uchun mexanik modelni afzal ko'rishadi. Bu oson ishlaydi, uning narxi elektronikiga qaraganda ancha past. Biroq, uning guvohligida xato bo'lishi mumkin. Eng oddiy asboblar sertifikatlanmagan va meteorologik xizmatlar tomonidan tekshiruvdan o'tmaydi. Shuning uchun, bu holda o'qishning to'g'riligi haqida gapirish mumkin emas. Yopiq mexanik gigometr-termometrlar uchun ularni o'rnatish joyi muhim ahamiyatga ega. Ko'pincha devor modellari taklif etiladi, ular har doim ichki qismga mos kelmaydi.

Xulosa
Xulosa qilib aytadigon bo’lsak kurs ishini bajarish davomida Mеtrоlоgiyaning аsоsiy pоstulаtlаri va aksiomalari, o’lchash vositalari, o’lchahs asboblari va ularning klassifikatsiyasi, o’lchahs turlari va xatoliklari kabi bir qancha masalalarni ko’rib chiqdim. Undan tashqari Gigrometr - atrofdagi havo massalarining namligini yuqori aniqlik bilan aniqlaydigan maxsus o'lchov vositasi. Qurilmalar qatoriga mexanik va elektron ishlash printsiplariga ega ish stoli va devor modifikatsiyalari kiradi. Ularning aksariyati haroratni o'lchash uchun termometr bilan jihozlangan. Uning ahamiyatiga qaramay, qurilma turar-joy binolari va jamoat muassasalarida keng tarqalmagan, ammo ob-havo stantsiyalarida va nazorat xizmatlarida ko'proq ishlatiladi. Ishlash printsipiga qarab, bir nechta gigrometr mavjud: Psixrometrik gigrometr: Qurilma namlikning bug'lanish tezligini xonadagi namlik darajasiga qarab o'zgartiradi. Bug'lanish jarayoni haroratning pasayishiga olib keladigan energiyani yutish bilan birga keladi. Xona psixrometri ikkita termometrdan iborat bo'lib, ulardan biri quruq, ikkinchisi suvga namlangan matoga o'ralgan. Nam va quruq termometrning harorat ko'rsatkichlari orasidagi farq xonadagi namlikni aniqlash uchun ishlatiladi.


Foydalanilgan adabiyotlar 1. Yusupbekov N.R., Muqamedov B.I., G’ulomov SH.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. Toshkent.: “O`qituvchi”, 2011-yil

 2. Yusupbekov N.R., Muqamedov B.I., G’ulomov SH.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. Toshkent.: “O`qituvchi”, 1997-yil

 3. Muxammedov B.E. «Metrologiya, texnologik parametrlarni o`lchash usullari va asboblari».- T.: «O`qituvchi», 1991-yil

 4. A.A. Mamajonov, М.О. Sattorov, D.V. Xakimov. “ O’lchash usullari va vositalari” 2020-yil

 5. Ismatullayev P.R. Qodirova Sh.А. “Mеtrologiya asoslari” o’quv qo’llanma, (kirilda) Tafakkur nashriyoti, (lotinda) “Extremum-Press” nashriyoti, 2012-yil.

 6. Ismatullayev P.R. Matyaqubova P.M. Turayev Sh.А. “Mеtrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” Darslik. “Lisson-press”, Toshkent 2014-yil.

 7. Ismatullayev P.R. Qodirova Sh.A. Jabborov X.Sh. “Metrik o’lchashlar va ulaming rivojlanish istiqbollari” Uslubiy qo’llanma 2012-yil.

 8. Abduvaliyev A.A. Latipov V.B. Umarov A.S. Alimov M.N. Xakimov O.SH. Xvan V.I. “Standartlashtirish Metrologiya Sertifikatlashtirish Sifat” (SMSITI) Toshkent SMSITI 2008-yil.

 9. Ismatullayev P.R. Qodirova Sh.А. “Mеtrologiya Standartlashtirish va Sertifikatlashtirish” o’quv qo’llanma Toshkent 2013-yil.

 10. Ismatullayev P.R. Qodirova Sh.А. Azamov A.A. “Mеtrologiya asoslari” o’quv qo’llanma Toshkent 2007-yil.

 11. www.standart.uz

 12. www.Lex.uz

Download 156,33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti