2 (1) dnk reduplikatsiyasi kuzatiladi: 1) Sintetik davrda 2) Interfazaning postsintetik davrda 3) Interfazaning presintetik davrda 4) Mitozning profazasida 5) Metafazasida №3


(2) Purin asoslarga kiradi *1) guanin *2) adenin 3) timin 4) uratsil №137Download 198.27 Kb.
bet2/2
Sana15.05.2021
Hajmi198.27 Kb.
1   2
136

(2) Purin asoslarga kiradi

*1) guanin

*2) adenin

3) timin


4) uratsil

137

(2) DNK reduplikatsiyasi kuzatiladi

*1) interfazada

*2) sintez davrida

3) postsintetik davrida

4) presintetik davrida

138

(2) Biologik mikrosistemani kaysi tiriklikning tarakkiet darajasi tashkil etadi

*1) molekulyar-genetik

*2) xujayra

3) tukima

4) organ

139

(2) Prokariotlarga xos organoidlar

*1) genofor

*2) ribosomalar

3) sentrosomalar

4) Goldji apparati

140

(2) Virusning irsiy axboroti joylashagan

*1) DNK da

*2) RNK da

3) oksilda

4) nukleoproteidda

141

(2) Xujayraviy shaklga ega organizmlarni aniklang

*1) prokariotlar

*2) eukariotlar

3) viruslar

4) bakteriofaglar

142

(2) Otalanmasdan rivojlanish turlari kuyidagilar

*1) partenogenez

*2) ginogenez

3) spermatogenez

4) ovogenez

143

(2) Gametogenezning etilish davri kuyidagi jaraenlardan tashkil topgan

1) Imeyotik bulinish-reduksion bulinish

2) ekvatsion bulinish

3) mitoz


4) endomitoz

144

(2) Xromosomaning euxromatin kismi

*1) spirallashmagan kismi

*2) asosli bueklar bilan yaxshi buyalmaydi

3) asosli bueklar bilan yaxshi buyaladi

4) kislotali bueklar bilan yaxshi buyalmaydi

145

(2) DNK reduplikatsiyasi kuzatiladi

*1) avtosintetik interfazada

*2) geterosintetik interfazada

3) interkinezda

4) interfazaning sintetik davrida

146

(2) Fakat elektron mikroskop ostida kurinadigan organoidlar

*1) ribosomalar

*2) endoplazmatik tur

3) mitoxondriyalar

4) Goldji apparati

147

(2) Spermatogenez jaraenida xosil bulgan xujayralarida kaysilarida xrosomalar tuplami 2p ga teng:

*1) spermatogoniyalar

*2) I tartibli spermatotsitlar

3) II tartibli spermatotsitlar

4) spermatidalar

148

(2) Xrosomaning geteroxromatin kismi

*1) asosli bueklar bilan yaxshi buyaladi

*2) spirallashgan kismi

3) spirallashmagan kismi

4) DNK mikdori 2-xissa oshgan kismi

149

(2) Jinsiy xujayralarning rivojlanishida bulinishning kuyidagi shakllari kuzatiladi:

*1) meyoz

*2) mitoz

3) endomitoz

4) amitoz

150

(2) Ovogenez jaraenda xosil bulgan xujayralarda kaysilarida xrosomalar tuplami 2p ga teng buladi:

*1) ovogoniyalar

*2) I tartibli ovotsitlar

3) II tartibli ovotsitlar

4) yunaltiruvchi tanachalar

151

(2) Xujayralari shakllanmagan yadroga ega bulgan organizmlar

*1) kuk-yashil suv utlar

*2) bakteriyalar

3) sodda xayvonlar

4) zambruglar

152

(2) Spermatogenezning etilish davrida xosil buladigan xujayralar:

*1) II tartibli spermatotsitlar

*2) spermatidlar

3) spermatogoniyalar

4) I tartibli spermatotsitlar

153

(2) Kuyidagi xujayralarni xrosomalar tuplami 2p, DNK mikdori 4s ega

*1) I tartibli spermatotsitlar

*2) Itartibli ovotsitlar

3) spermatogoniyalar va ovogoniyalar

4) IIlamchi tartibli spermatotsit va ovotsitlar

154

(2) Geterosintetik interfazada kuyidagi jaraenlar kuzatiladi

*1) xujayra kariydi.uladi

*2) xujayra uz vazifasini bajaradi

3) xujayra bulinishga tayerlanadi

4) DNK mikdori ikki xissa ortadi

155

(2) Oksil biosintezining jaraenlari

*1) transkripsiya

*2) translyasiya

3) transduksiya

4) kon’yugatsiya

156

(2) Birlamchi tartibli ovotsitlardan etiladi

*1) ikkilamchi tartibli ovotsitlar

*2) yunaltiruvchi tanachalar

3) ovogoniyalar

4) tuxum xujayra

157

(2) Bir xujayrali organizmlarning jinsiy kupayishi kuyidagi usullar bilan boradi

*1) kon’yugatsiya

*2) kopulyasiya

3) partenogenez

4) ginogenez

158

(2) Tuban kiskichbakasimonlar kuyidagi kasalliklarni tarkalishida katnashadi:

*1) difillobotrioz

*2) drakunkulyoz

3) dikrotselioz

4) shistozomatoz

159

(2) Kuyidagi uzgarishlar tufayli geteroploidiya kelib chikadi:

*1) autosomalar sonini uzgarishi

*2) jinsiy xromosomalarning sonini uzgarishi

3) allel genlar sonini uzgarishi

4) allel emas genlarning uzaro ta’siri

160

(2) Generativ xujayralarni kursating?

*1) Spermatotsit

*2) Ovotsit

3) Gepatotsit

4) Timotsit

161

(2) Meyoz kanday bulinishdan iboratligini va ular kanday nomlanishini kursating?

*1) I-meyoz - reduksion bulinish

*2) II-meyoz - ekvatsion bulinish

3) I-meyoz - ekavsion bulinish

4) II-meyoz - reduksion bulinish

162

(3) Belgilarning nasldan-naslga utish konuniyatlari

*1) 1 chi avlodda belgilarning bir xilligi

*2) 2 chi avlodda belgilarning ajralishi

*3) belgilarning mustakil taksimlanishi

4) gametalar soflik konuni

5) jins bilan boglangan belgilarning nasllanishi

6) belgining birikib nasllanishi

163

(3) Allel genlarning uzaro ta’sirining shakllari

*1) tulik dominantlik

*2) kodominantlik

*3) chala dominantlik

4) pleyotropiya

5) polimeriya

6) kup allelik

164

(3) Xujayra markazi kuydagilarda uchramaydi:

*1) Bazi zamburuglarda

*2) Bazi suvutlarda

*3) Sodda xayvonlar xujayrasida

4) Xayvon xujayrasida

5) Tuban usimliklar xujayrasida

6) Xayvon va tuban usimliklar xujayrasida

165

(3) DNK ning genetik roli asosida kuydagi tajribalar tasdiklangan

*1) transduksiya

*2) konyugatsiya

*3) transformatsiya

4) translyasiya

5) transkripsiya

6) lizogeniya

166

(3) Allel emas genlarning uzaro ta’sirining shakllari

*1) polimerya

*2) koplementarlik

*3) epistaz

4) kodominantlik

5) pleotropiya

6) kup allelik

167

(3) Jinsiy X-xromosoma bilan birikkan xolda nasldan-naslga utadigan kasalliklar

*1) daltonizm

*2) gemofiliya

*3) ter bezlarning bulmasligi

4) fenilketonuriya

5) galaktozemiya

6) alkaptonuriya

168

(3) Kanday genotiplar turt xil gametalar xosil kiladi

*1) AaVv


*2) AAVvSs

*3) AaVVSs

4) AAVVSs

5) AaVVSS

6) aavvss

169

(3) Genotipning uzgarishiga karab mutatsiyalar buladi

*1) gen


*2) genom

*3) xromosoma

4) generativ

5) somatik

6) spontan (tasodifan)

170

(3) Duragaylash usuli

*1) yangi zotlarni xosil kilishda

*2) yangi navlarni yaratishda

*3) yangi shtamlarni yaratishda

4) odam irsiyatini urganishda

5) barchasi tugri

6) barchasi notugri

171

(3) Mutagen omillar ta’sirida kuzatiladi

*1) gen strukturasini uzgarishi

*2) xromomsomalarning strukturasini uzgarishi

*3) kariotipning uzgarishi

4) kombinativ uzgaruvchanligi xosil bulishi

5) fenotipni uzgarishi, lekin genotip uzgarmaydi

6) modifikatsion uzgaruvchanlik

172

(3) Usimlik xujayrasini xayvon xujayrasidan farki:

*1) plastidalarni bulishi

*2) yirik vakuollarning bulishi

*3) xujayra sellyuloza bilan koplangan

4) mitoxondriya bulmaydi

5) lizosoma buladi

6) yadro yuk, urniga nukleoid buladi

173

(3) Membranasiz organoidlar

*1) Ribosoma

*2) Sentriolalar

*3) Mikronaychalar

4) Lizosoma

5) Leykoplastlar

6) Mitoxondriyalar

174

(3) Tiriklikning fundamental belgilar

*1) uz-uzini boshkarish

*2) uz-uz-uzini yangilash

*3) uz-uzidan kupayish

4) modda va energiya almashinuvi

5) irsiyot va uzgaruvchanlik

6) Diskretlik va bir butunlik

175

(3) Eukariot xujayralarning xromosomasi kuyidagi moddalardan tashkil topgan

*1) DNK


*2) RNK

*3) Oksil

4) DNK yoki RNK

5) YOglar

6) Uglevodlar va oksillar

176

(3) Nukleotidlar tarkibiga kiradi:

*1) azotli asos

*2) uglevod - pentoza

*3) fosfat kislota

4) ishkorli asos

5) uglevod - geksoza

6) uglevod - trioza

177

(3) Pirimidin asoslarga kiradi:

*1) timin

*2) sitozin

*3) uratsil

4) guanin

5) adenin

6) pepsin

178

(3) EPTning vazifalari

*1) moddalar EPT orkali xarakatlanadi

*2) uglevod sintezida ishtirok etadi

*3) yoglarning sintezida ishtirok etadi

4) oksil biosintezida katnashadi

5) xujayrada sintez bulgan moddalarning shakllantiradi

6) barchasi tugri

179

(3) Spermatogoniyalar ontogenezning kuyidagi davrlarida xosil buladi:

*1) Embrional

*2) Postembrional

*3) Kupayish

4) usish

5) etilish

6) SHakllanish

180

(3) Terminator kodonlar:

*1) UAA


*2) UAG

*3) UGA


4) UATS

5) UGU


6) UUTS

181

(3) Meyozning mitozdan farki

*1) meyoz natijasida xosil bulgan xujayralarda xromosomalar soni gaploid

*2) ikkita meyotik bulinishdan iborat

*3) 1 profazasida krossingover kuzatiladi

4) xosil bulgan xujayralarida xar bitta xromosomasi bitta xromatiddan tashkil topgan

5) 2 profazasida krossingover kuzatiladi

6) 1-prifazadf krossingover bulmaydi

182

(3) ATF tarkibiga kiradi:

*1) adenin

*2) riboza

*3) 3 ta NRO4

4) guanin

5) timin


6) dezoksiriboza

183

(3) Allel emas genlarning uzaro ta’sirining shakllari:

*1) komplementarlik

*2) epistaz

*3) polimeriya

4) kodominantlik

5) pleyotropiya

6) chala dominantlik

184

(3) Xromosoma kasalliklari:

*1) Daun sindromi

*2) mushuk chinkirigi sindromi

*3) Klaynfelter sindromi

4) gemofiliya

5) fenilketonuriya

6) kandli diabet

185

(3) SHereshevskiy-Terner kasalliligiga xos belgilar

*1) jinsiy X-xromatin somaktik xujayralarida aniklanmaydi

*2) xromosomalarning umumiy soni 45

*3) jinsiy bezlar va ikkilamchi jinsiy bezlar rivojlanmaydi

4) jinsiy x-romatin soni 1 ta

5) maktabda ukimaydi

6) xromosomalor soni 47ta

186

(3) Gomozigota organizmlar

*1) uzaro chatishganda belgilar ajralmaydi

*2) bir xil gametalar xosil kiladi

*3) allel genlari 1 ta belgini bir xil fenotipik kurinishini yuzaga keltiradi

4) allel genlari 1 ta belgini xar xil fenotipik kurinishini yuzaga keltiradi

5) xar xil gametalar xosil kiladi

6) uzaro chachishtirilganda belgilar ajraladi

187

(3) Geterozigota organizmlar

*1) allel genlari 1 ta belgini xar xil fenotipik kurinishini yuzaga keltiradi

*2) uzaro chatishganda belgilar ajraladi

*3) xar xil gametalar xosil kiladi

4) uzaro chatishganda belgilar ajralmaydi

5) gomologik xromosomalarning bir xil lokuslarida joylashgan

6) allel genlari 1 ta belgini bir xil fenotipik kurinishini yuzaga keltiradi

188

(3) Kombinativ uzgaruvchanlik kuyidagi jarayonlar natijasida kelib chikadi:

*1) gametalarning tasodifan kushilishi

*2) krossingover

*3) meyoz jarayonida xromosomalarning xar xil kombinatsiyalar xosil kilib, ikki kutbga yunalishi*

4) genlarning birikishi

5) geteroploidiya

6) monosomiya

189

(3) Poliploidiyaning kariotipi:

*1) 2n+n


*2) 2n+2n

*3) 2n+3n

4) 2n+1,2,3

5) n


6) n+1,2,3

190

(3) Patau sindromiga xos bulgan belgilar:

*1) yarim letal sindrom bulib, chakaloklar 2-3 oy yashaydi xolos

*2) ichki organlarda kup nuxsonlar buladi

*3) 13 juft xromosoma trisomiyaga uchraydi

4) kasallik 4 yoshdan keyin rivojlanadi

5) bolalar 30 yoshgacha yashashi mumkin

6) kasallik 10 eshdan keyin rivojlanadi

191

(3) "Mushuk chinkirigi" sindromiga xos belgilar:

*1) 5 juft xromosomaning kichik elkasi deletsiyasi

*2) ovoz paylarining anomaliyasi

*3) usish va rivojlanishning orkada kolishi

4) 13 juft xromosomaning abberatsiyasi

5) 5 juft xromosomaning anomaliyasi

6) fakat erakaklar kasallanadi

192

(3) Galaktozemiyaga xos belgilar:

*1) galaktoza tukima va konda tuplanadi

*2) autosom-retsessiv tipda nasllanadi

*3) uglevodlar almashinuvi buziladi

4) aminokislotalar almashinuvi buziladi

5) bemorning terisining rangi ?bronza? rangiga kiradi

6) kollagenozlar rivojlanadi

193

(3) Klaynfelter kasalligining tashxisi kuyidagi tekshirish usullariga asoslangan:

*1) somatik xujayralarida kariotipni aniklash

*2) jinsiy X-xromatinning somatik xujayralarida aniklash

*3) palmoskopiya va klinik manzara

4) jinsiy xujayralarda kariotipni aniklash

5) jinsiy X-xromatinning jinsiy xujayralarida aniklash

6) bioximik tekshiruv utkazish

194

(3) Polimeriyaga asoslanagan xolda odamning kaysi belgilari nasllanadi?

*1) terining rangi

*2) buyi

*3) vazni

4) kon guruxlari

5) kobiliyati

6) kurish utkirligi

195

(3) Metanefros tipda tuzilgan buyrak kuyidagi xayvonlarga xos?

*1) reptiliy

*2) kushlar

*3) sut emizuvchilar

4) balik

5) amfibiya

6) tugarak ogizlilar

196

(3) Ektodermadan rivojlanadi

*1) teri xosilalari (soch, tirnok, jun, tanachalar)

*2) nerv sistema

*3) sezgi a’zolar

4) muskul tukima

5) biriktiruvchi tukima

6) kon va limfa

197

(3) Entodermadan rivojlanadi:

*1) jigar

*2) xazm, nafas olish yullarini koplab turgan epiteliy tukima

*3) oshkozon osti bezi

4) kon

5) terini ustki kismni koplab turgan epiteliy6) limfa

198

(3) Zigotaning maydalanish egatchalarini tiplari:

*1) meridional

*2) ekvatorial

*3) tangensial

4) animal

5) lateral

6) medial

199

(3) YUragi 4 kamerali xayvonlar

*1) timsox

*2) sichkon

*3) kaptar

4) baka

5) chivin

6) balik

200

(3) YUragidan fakat venoz kon okadigan xayvonlar:

*1) baliklar

*2) tugarak ogizlilar

*3) lansetnik

4) dumli amfibiya

5) dumsiz amfibiyalar

6) kushlar

201

(3) Bosh miya zauropsid tipda rivojlangan:

*1) reptiliyalarda

*2) kushlarda

*3) baliklarda

4) amfibiyalarda

5) sut emizuvchilarda

6) sudralib yuruvchilar

202

(3) Miyachasi yaxshi rivojlangan xayvonlar:

*1) kushlar

*2) baliklar

*3) sut emizuvchilar

4) amfibiyalar

5) reptiliyalar

6) yassi chuvalchanglar

203

(3) Atavizmga kiradi:

*1) 2 tadan ortik sut bezlarining bulishi

*2) dum bilan tugilishi

*3) tananing jun bilan koplanishi

4) 3-kovok

5) appendiks

6) dum umurtkalar

204

(3) Evolyusion embriologiyaning asoschilari:

*1) Myuller A.F.

*2) Kovalevskiy A.O.

*3) Gekkel S.E.

4) Mechnikov I.I.

5) Pavlov I.P.

6) Spirin A.S.

205

(3) A. N. Seversov buyicha filoembriogenening tiplari:

*1) Arxallaksis

*2) Anaboliya

*3) Deviatsiya

4) Morfolaksis

5) Degeniratsiya

6) Epiboliya

206

(3) Evolyusiyaning asosiy yunalishlari Seversov buyicha

*1) Aromorfoz

*2) Idioadaptatsiya

*3) Degeneratsiya

4) Deviatsiya

5) Adaptatsiya

6) Morfolaksis

207

(3) Atavizm -bu:

*1) ajdodlarda kuzatilgan ayrim belgilarning individlarda kuzatilishi

*2) dumli bolaning tugilishi

*3) odam tanasining jun bilan koplanishi (SHer bashara odam)

4) evolyusiya jarayonida uz axamiyatini yukotgan a’zolar bulib, koldik shaklida saklangan

5) odamlarda dumgazag

6) aklli tishlarning bulishi

208

(3) Biologik davriy aylanishida katnashadigan organizmlar

*1) Produtsentlar

*2) Konsumentlar

*3) Redutsentlar

4) Usimliklar

5) Xayvonlar

6) Zamuruglar

209

(3) Odam ekotiplari

*1) Tog


*2) Tropik

*3) Arktik

4) Suv

5) Madaniy xujalik6) Ekvaterial

210

(3) Ekologik omillar

*1) abiotik

*2) biotik

*3) antropogen

4) limitlovchi cheklovchi

5) stabillashtiruvchi

6) biotik va stabillashtiruvchi

211

(3) Jigar kurti oralik xujayin tanasida kuyidagi davrlarini utadi:

*1) serkariya

*2) rediya

*3) sporatsista

4) miratsidiy

5) metatserkariya

6) sista

212

(3) Teri leyshmanioz kasalligining chakiruvchisiga xos bulgan belgilar:

*1) sodda xayvonlar tipi, xivchinlilar sinfiga mansub

*2) 2 xil shaklda uchraydi, xivchinli va xivchinsiz

*3) parazitning tashuvchisi - iskaptoparlar

4) sodda xayvonlar tipi, sporalilar sinfiga mansub

5) kasallikning tashuvchisi se-se pashshasi

6) 3 xil shaklida uchraydi: xivchinli, xivchinsiz,spora

213

(3) Balantidiyaga xos belgilar:

*1) sodda xayvonlar tipii, kipriklilar sinfiga mansub

*2) yugon ichakda parzitlik kiladi

*3) axlatda yiring va kon bulishiga olib keladi

4) ingichka ichakda parzitlik kiladi

5) erkin yashovchi xayvon-saprofit

6) soda xayvonlar tipii, xivchinlilar sinfiga mansub

214

(3) YAssi chuvalchanglarga xos belgilar:

*1) 3 ta embrional pardadan rivojlanadi

*2) xazm tizimi yaxshi rivojlanmagan

*3) germafrodit

4) kon aylanish sistema evolyusiyasida 1-marta paydo buladi

5) nerv tizimi buylab ketgan 4-5 juft nerv ustunlaridan tashkil topgan

6) tana buylab orka va korin nerv ustunidan iborat

215

(3) Askaridaning tuxumi invaziya kobiliyatiga ega bulishi uchun kuyidagi sharoitlar zarur:

*1) kislorod

*2) 20-24 xarorat

*3) 2-3xafta vakt

4) 3 kun vakt

5) 4-6 soat vakt

6) 350 xarorat

216

(3) Jinsiy X-xromosoma bilan birikkan xolda nasldan-naslga utadigan kasalliklar:

*1) daltonizm

*2) gemofiliya

*3) ter bezlarning bulmasligi

4) galaktozemiya

5) fenilketonuriya

6) kandsiz diabet

217

(3) Albinizmga xos belgilar:

*1) teri va kuzning kamalak pardasida pigment xosil bulmaydi

*2) nasllanish tipi - autosom-retsessiv

*3) aminokislotalar almashinuvining buzilishi tufayli kelib chikadi

4) jins bilan boglangan xolda nasllanadi

5) lipidlar almashinuvining buzilishi tufayli kelib chikadi

6) nasllanish tipi autosom-dominant

218

(3) Tabiiy manbali kasalliklar rivojlanishi uchun kuyidagi organizmlar bulishi shart:

*1) kuzgatuvchi

*2) rezervuar xujayin

*3) tarkatuvchi

4) asosiy xujayin

5) oralik xujayin

6) kasal odam

219

(3) Ixtiopsid tipda tuzilgan bosh miya kuyidagilarga xos:

*1) balik

*2) amfibiya

*3) tugarak ogizlilar

4) reptiliy

5) kushlar

6) sut emizuvchilar

220

(3) J.B.Lamark ta’limotining asosiy tomonlari:

*1) turlar uzgaradi

*2) tashki muxit omillari ta’siridan xosil bulgan uzgarishlar barchasi xam *foydali va nasldan-naslga utadi

3) evolyusion oldidan murakkabga, kuyidan yukoriga karab rivojlanadi

4) turlar doimiy, uzgarmaydi

5) turlar tashki muxit omillari ta’sirida uzgaradi

6) tashki muxit omillari turlari ta’sir kilmaydi

221

(3) Plastidalar kuyidagi organizmlar xujayralarida uchramaydi

*1) zamburug

*2) bakteriyalar

*3) xayvonlar

4) tuban usimliklar

5) yuksak usimliklar

6) tuban va yuksak usimliklar

222

(3) Memrana tuzilgan

*1) 3 kavatdan

*2) tashki va ichki oksil kavatidan

*3) urta kismida joylashgan lipid kavatdan

4) 2 ta lipid va 1 ta oksil kavatidan

5) 1 kavatdan

6) 2 kavatdan

223

(3) Goldji apparatining asosiy vazifalari

*1) memranalarni tiklash

*2) sintezlangan moddalarni tuplash

*3) lizosomalarni xosil kilish

4) oksil sintezi

5) ATF sintezi

6) eglar sintezi

224

(3) Xromosoma koidalari

*1) individuallik va doimilik

*2) juftlik va gomologiklik

*3) uzluksiz

4) doimilik, ajralish, induviduallik

5) gomologiklik va mustakillik

6) ajralish va mustakillik

225

(3) Membranali organoidlar

*1) mitoxondriyalar

*2) lizosoma

*3) endoplazmatik tur

4) ribosoma

5) sentriola

6) mikronaychalar

226

(3) Membranasiz organoidlar

*1) ribosoma

*2) mikronaychalar

*3) sentriolalar

4) endoplazmatik tur

5) leykoplastlar

6) lizosama

227

(3) Xromosomalar turi aniklanadi kuyidagi belgilar asosida

*1) elkalar uzunligini nisbati

*2) xromosoma uzunligi

*3) sentromeralar joylashishi

4) telomeralarni joylashishi

5) spiralizatsiya darajasi

6) desperalizatsiya darajasi

228

(3) Interfazaning postsintetik davrida kuzatiladigan jarayonlar

*1) Energiya tuplanadi

*2) Oksil sintezi davom etadi

*3) RNK sintezi davom etadi

4) Energiya sarflanadi

5) DNK sintezlanishi

6) DNK sintezlanadi va energiya toplanadi

229

(3) Xujayraga moddalarning faol xolda kirish usullari

*1) Pinotsitoz

*2) Gradient konsentratsiyaga karshi

*3) Fagotsitoz

4) Diffuziya

5) Osmos


6) Osonlashgan diffuziya

230

(3) Tiriklikning fundamental belgilari:

*1) uz-uzini boshkarish

*2) uz-uzini yangilash

*3) uz-uzidan kupayish

4) irsiyat va uzgaruvchanlik

5) modda va energiya almashinuvi

6) modda almashinuvi va uzgaruvchanlik

231

(3) Biologik mezosistemani kuyidagi tiriklikning tarakkiet darajalari tashkil etadi

*1) tukima

*2) organ

*3) organizm

4) molekulyar-genetik

5) xujayra

6) populyasiya tur

232

(3) Eukariot xujayralarning xromosomasi kuyidagi moddalardan tashkil topgan

*1) DNK


*2) RNK

*3) oksil

4) eglar

5) DNK eki RNK

6) uglevod

233

(3) Nukleotidlar tarkibiga kiradi

*1) azotli asos

*2) uglevod-pentoza

*3) fosfat kislotasi

4) uglevod-pentoza

5) ishkorli asos

6) kislotali asos

234

(3) Pirimidin asoslarga kiradi

*1) sitozin

*2) uratsil

*3) timin

4) guanin

5) adenin

6) guanidin

235

(4) Klaynfelter sindromiga xos belgilar

*1) erkak jinsiy xromosomalarning bitta X - xromosomasi oshikcha bulishi

*2) kariotipi XXU, XXUU, XXXU

*3) ayollarga xos belgilar: sokol va muylovlar usmagan, kad - komat ayollarnikiga uxshagan va xakozo

*4) bepusht

5) mikrotsefaliya yoki gidromefaliya

6) barmoklari uzun -? urgimchak? barmoklar

7) miopatiya

8) ichki organlarda nuxsonlar bulishi

236

(4) Xromosoma abberatsiyalari

*1) inversiya

*2) translokatsiya

*3) deletsiya

*4) duplikatsiya

5) trisomiya

6) monosomiya

7) geteroploidiya

8) poliploidiya

237

(4) Komplementarlik ta’sirida digeterozigotalarning chatishtirganda belgilar kuydagi nisbatda ajraladi

*1) 9:3:3:1

*2) 9:7

*3) 9:6:1

*4) 9:4:3

5) 13:3


6) 13:4

7) 13:6


8) 6:4:1

238

(4) Irsiyotning xromosoma nazariyasini asosiy tadkikotlari

*1) genlar xromosomada joylashgan

*2) meyoz jarayonida allel genlar gomologik kismlar bilan almashinish mumkin

*3) bitta xromosomada joylashgan genlar bitta biriikish guruxini xosil kilid

*4) genlar xromosomada bitta chizik xosil kilib joylashadi

5) bitta xromosomada joylashgan genlar mustakil taksimlanadi

6) birinchi avlodda belgilarning birxilligi

7) belgilarning ajralishi

8) belgilar mustakil xolda nasllanadi

239

(4) RNKning tiplari:

*1) sitoplazmatik

*2) informatsion (axborot)

*3) ribosomal

*4) tashuvchi

5) matritsali

6) stabil

7) labil

8) etilgan

240

(4) Ovogenezning spermatogenezdan farki:

*1) rivojlanish davrlari - 3 ta

*2) kupayish davri ontogenezning fakat embrional davrida kuzatiladi

*3) usish davrida fakat bitta jinsiy xujayra xosil buladi

*4) bitta birlamchi ovotsitdan fakat bita tuxum xujayra etiladi

5) kupayish davri ontogenezning xam embrional, xam postembrional davrlarida kuzatiladi

6) usish davrining bir vaktda bir nechta dastlabki jinsiy xujayralar utadi

7) usish davrida 2 jinsiy xujayra xosil buladi

8) shakllanish darida bita ovotidadan bita tuxum xujayra xosil buladi

231

(4) Kon’yugatsiya kuzatiladi

*1) Meyozda

*2) Paxinemada

*3) 1-meyotik bulinishda

*4) 1-profazasida

5) mitozning profazasida

6) mitozning diakinezida

7) I metotik bulinishi metafazasida

8) Meyozning 2-chi profazasida

232

(4) Lizosomalarning shakllari:

*1) birlamchi

*2) ikkilamchi yoki fagasomalar

*3) sitolizosomalar (autofagosomalar)

*4) koldik tanachalar

5) uchlamchi

6) barchasi notugri

7) barchasi tugri

8) turtlamchi

233

(4) Xromosoma abberatsiyalari:

*1) inversiya

*2) translokatsiya

*3) deletsiya

*4) duplikatsiya

5) trisomiya

6) mosonosomiya

7) geteroploidiya

8) tetrasomiya

234

(4) Komplementarlik ta’sirida digeterozigotalilarni chatishtirganda belgilar kuyidagi nisbatda ajraladi:

*1) 9:3:3:1

*2) 9:7


*3) 9:6:1

*4) 9:4:3

5) 13:3

6) 12:3:1

7) 15:1

8) 14:6:4:1

235

(4) RNK molekulasining tarkibida buladi

*1) uratsil

*2) itozi

*3) guanin

*4) adenin

5) timin

6) valin


7) treptofan

8) leysin

236

(4) DNK nukleotidlar tarkibida kuydagi azotli asoslar uchraydi

*1) timin

*2) sitozin

*3) guanin

*4) adenin

5) uratsil

6) treonin

7) izoleysin

8) metionin

237

(4) Xujayra nazariyasini yaratishda uz xissasini kushgan olimlar va kachon.

*1) SH.SHleyden 1838

*2) T.SHvann 1839

*3) R.Virxov1959

*4) Sechenov, Botkin, Pavlov

5) K.Linney 1831

6) G. Mendel 1864

7) A.O. Kovalevskiy 1922

8) Korrens 1952

238

(4) Sitoplazmatik membranadagi oksillar kuyidagi vazifalar bajaradi:

*1) membrana tarkibiga kiradi

*2) retseptorlik

*3) katalitik

*4) tashuvchi, utkazuvchi

5) oksil biosintezida ishtirok etadi

6) uglevodlar almashinuvida katnashadi

7) eglar sintezida ishtirok etadi

8) DNK reparatsiyasida ishtirok etadi

239

(4) Sillik endoplazmatik turga xos bulgan belgilar

*1) endoplazmatik turning shaklidir

*2) devorlarida ribosomalar bulmaydi

*3) eglarni sintezida ishtirok etadi

*4) uglevodlarni sintezida katnashadi

5) oksillarni sintezida ishtirok etadi

6) devorida ribosomalar buladi

7) eglarning sintezida ishtirok etadi

8) nukleotidlar sintezida katnashadi

240

(4) Goldji apparatiga xos bulgan belgilar

*1) barcha eukariot xujaylarida kuzatiladi

*2) membranalardan tashkil topgan

*3) kondensatsiyaga uchratadi

*4) lizosomalarni xosil kiladi

5) prokariotlarda rivojlangan

6) membranasiz

7) viruslarada rivojlangan

8) kuk-yashil suvutlarda rivojlangan

241

(4) Lizosomalarning shakllari

*1) sitolizosomalar

*2) koldik tanachalar

*3) birlamchi

*4) ikkilamchi eki fagosomalar

5) uchlamchi

6) turtlamchi

7) kiskaruvchi vakuola

8) turtlamchi eki fagosomalar

242

(4) Konyugatsiya kuzatiladi

*1) meyozda

*2) paxinemada

*3) I meyotik bulinishda

*4) I profazada

5) II meyotik bulinishda

6) mitozda

7) II profazada

8) II anafazada

243

(4) Sitoplazmatik membrananing vazifalari

*1) retseptorlik

*2) xujayra aro kontaktlarda ishtirok etadi

*3) ximoya

*4) katalitik

5) sintetik

6) energetik

7) sintetik va ximoya

8) energetik va katalitik

244

(4) Balogatga etgan ugil bolada urug kanalchasining devori kuyidagi davrilarda turgan xujayralar katlamidan tashkil topgan:

*1) etilish

*2) shakllanish

*3) kupayish

*4) usish

5) bulinish

6) bulini shva kupayish

7) etilish va bulinish

8) shakllanish va bulinish

245

(4) Xromosomaning tarkibiy kismlari:

*1) xromatida

*2) xromonema

*3) mikrofibrilla-nukleosoma zanjiri

*4) polinukleotid zanjiri

5) uglevod

6) aktin


7) miozin

8) mielin

246

(4) RNKning funksiyalari:

*1) irsiy informatsiyani DNKdan oksilga utkazadi

*2) aminokislotalarni ribosomalarga etkazad

*3) ribosomalar tarkibiga kiradi

*4) irsiy informatsiyani uzida saklaydi

5) xujayrani energiya bilan ta’minlaydi

6) uglevodlar sintezida ishtirok etadi

7) yoglar sintezida ishtirok etadi

8) mikrofibrillalar tarkibiga kiradi

247

(4) Spermatogenez jaraenida kuzatiladigan davrlar:

*1) kupayish

*2) usish

*3) etilish

*4) shakllanish

5) blastula

6) rivojlanish

7) morula

8) gastrula

248

(4) Krossingover kuzatiladi:

*1) meyozda

*2) I meyotik bulinishda

*3) I profazada

*4) paxinemada

5) II profazada

6) II meyotik bulinishda

7) mitozda

8) leptonemada

249

(4) Maxsus eki xususiy organoidlarga kiradi

*1) miofibrillalar

*2) kiprikchalar va xivchinlar

*3) neyrofibrillalar

*4) tonofibrillalar

5) mitoxondriyalar

6) plastidalar

7) yadro

8) ribosoma

250

(4) Xujayrani urganish usullari

*1) sitomorfologik

*2) sitofiziologik

*3) sitoximik

*4) avtoradiografiya

5) tasvirlash

6) genealogik

7) dermatoglifika

8) solishtirma anatomiya

251

(4) RNKning tiplari

*1) tashuvchi

*2) informatsion(axborot)

*3) ribosomal

*4) matritsali

5) sitoplazmatik

6) birlamchi strukturali

7) ikkalamchi strukturali

8) uchlamchi strukturali

252

(4) Viruslarning odamda keltirib chikaradigan kasalliklarini belgilang?

*1) leykoz

*2) usmalar

*3) uchik toshishi

*4) gripp

5) ulat

6) bugma kasalligi

7) angina

8) korin tifi

253

(4) Prokariot xujayralarining eukariotlardan farklanuvchi 4 ta asosiy belgisi kaysi?

*1) yadro kobigi bulmaydi - genetik material sitoplazmada erkin yotadi

*2) xromosomasi xalkasimon

*3) organoidlaridan fakat ribosoma buladi

*4) xromosomasi oksillar bilan birikmagan - "yalangoch"

5) yadro kobigi buladi

6) mitoz yuli bilan kupayadi

7) barcha organoidlari rivojlangan

8) xxx


254

(4) Viruslarga xos bulgan belgi va xususiyatlarni belgilang?

*1) uta mayda mavjudotlar bulib, xar kanday filtrdan uta oladi

*2) tarkibida DNK yoki RNK molekulalarini buladi

*3) ularda oksil gilofga uralgan bir molekula nuklein kislota mavjud

*4) ustidan oksil - kapsid deb nomlanadigan parda bilan uralgan buladi

5) tuzilishini yoruglik mikroskopda kurish mumkin

6) irsiy modda bulib fakat RNK xizmat kiladi

7) irsiy modda bulib fakat DNK xizmat kiladi

8) bir xujayrali organizmlar bulib xisoblanadi

255

(4) Xujayralarda mavjud bulgan, axamiyatiga kura farklanadigan kiritmalar xillari:

*1) trofik (ozuka)

*2) sekretor

*3) pigment

*4) koldik tanachalar

5) gemoglobin

6) glikogen

7) fermentlar

8) gormonlar

256

(4) Mikronaychalar xujayrada yuz beradigan kuyidagi jarayonlarda katnashadi:

*1) mitoz va meyozda xromosomalarni ajralishida

*2) organoidlar siljishida

*3) xujayra kobigini shakllantirishda

*4) xujayra ichida moddalarni xarakatlanishida

5) lizosomalarni shakllantirishda

6) xujayra sekretsiyasida

7) yadro kobigini shakllantirishda

8) ATF sintezida

257

(4) Mitoxondriya organoidlari uchun xos bulgan belgilarni aniklang.

*1) Devori ikki:tashki va ichki membranadan iborat

*2) Ichki membrana kristalarga ega

*3) Ichi gamogen modda-matriks bilan tulib turadi

*4) Uz oksillarini sintezlay oladi

5) Asosiy funksiyasi oksillarni sintezlash

6) Tashki membranasi kristalarga ega

7) xujayra faoliyati uchun zarur lizosomalar xosil kiladi

8) YAdrochada shakllanib,sitoplazmaga chikadi

258

(4) Lizosomalarni funksiyalarini aniklang?

*1) Murakkab moddalarni parchalash

*2) Mikroorganizmlarni, viruslarni parchalash

*3) Nobud bulgan xujayra kismlarini xazm kilish

*4) Embrion va lichinkalarni vaktincha organlarini yukotish

5) Tubulin oksilini sintezlash

6) Uglevodlar va lipidlarni sintezlash

7) Moddalar almashinuvida faol ishtirok etish

8) Antigen va antitelolarni xosil kilish

259

(4) Xromosomalar uchun xos bulgan koidalarni belgilang?

*1) Xromosomalar sonining doimiylik koidasi

*2) Xromosomalarning juftlik koidasi

*3) Xromosomalarinng individuallik koidasi

*4) Xromosomalarinng uzluksizlik(neprerivnosti)koidasi

5) Xromosomalarning gomologiklik koidasi

6) Xromosomalarinng chidamlilik koidasi

7) Xromosomalarinng bir xillilik koidasi

8) Xromosomalarinng nogomologiklik koidasi

260

(4) Mikronaychalar xujayrani kaysi kismida uchrashini belgilang?

*1) Sitoplazmada erkin xolatda

*2) Sentriolalar tarkibida

*3) Xivchinlar va kiprikchalar

*4) Xujayra markaziga birikkan xolda

5) Kiprikchalar tarkibida

6) Mitoxondriya tarkibida

7) Plastidalar tarkibida

8) Xromatinlar tarkibida

261

(4) Mitoxondriya matriksida nimalar bulishini belgilang?

*1) DNK tRNK

*2) Oksillar biosintezini ta’minlovchi fermentlar sistemasi

*3) Ribosomalar

*4) Transkripsiya va translyasiya jarayonida ishtirok etuvchi fermentlar sistemasi

5) DNK iRNK

6) Polisaxaridlar va lipidlar sintezini ta’minlovchi fermentlar sistemasi

7) Mikronaychalar

8) Fotosintez jarayonini ta’minlovchi fermentlar sistemasi

262

(4) Mitozning telofazasida kuzatiladigan jarayonlarni kursating.

*1) Xromatidala kutblarga etib boradi.

*2) YAdrocha tiklanadi.

*3) SHundan sung xromatidalar xromosomalar despirallashadi.

*4) YAdro kobigi paydo buladi.

5) Xromasomalar kutblarga tarkaladi

6) Xromosomalar spirallashadi

7) YAdrocha yukoladi

8) Xromosomalar yugonlashadi

263

(4) Geterosintetik interfazada kanday jarayonlar sodir bulishini belgilang:

*1) xujayra usadi

*2) xujayrada biosintetik jarayonlar a’zo yoki organizm uchun moddalar ishlab *chikarishiga karatilgan buladi

*3) xujayrada taxassuslashish jarayonlari ruy beradi

*4) xujayra uziga xos faoliyatni bajarishga loyik bulgan xujayraga aylanadi

5) xujayrada bulinishga tayyorgarlik kuchayadi

6) uzini kupaytirish(mitoz)gagina karatilgan jarayon bilan band buladi

7) asosan DNK sintezi ruy beradi

8) xujayra usishdan tuxtaydi

264

(4) Xujayra bulinishining turli fazalarida xromosoma kanday xolat va kurinishda bulishini belgilang:

*1) Interfazada-despirallashgan

*2) Profazada-spirallasha boshlagan

*3) Metafazada-ekvator chizik buylab joylashgan

*4) Anafazada-kutblarga tarkalgan

5) Telofazada spirallashish boshlanadi

6) Interfazada-spirallashgan

7) Profazada-juda ingichkalashgan

8) Metafazada-ingichka,ipsimon kuzga tashlanmaydigan xolatda

265

(4) Endomitoz uchun xarakterli bulgan belgilarni kursating?

*1) Endomitozda xromosomalar reproduksiyasidan keyin, xujayralarning bulinishi kuzatilmaydi.

*2) Endomitozda xromosomalar sonini ayrim xollarda diploid tuplamga nisbatan un baravar oshishi kuzatiladi.

*3) Endomitoz poliploid xujayralarning yuzaga kelishiga olib keladi.

*4) Endomitoz jadal ishlovchi xujayralarda kuzatiladi.

5) Endomitoz nerv xujayralarda kuzatiladi.

6) Xromosomalar aniklanmaydi va ularning teng taksimlanishi kuzatilmaydi.

7) Endomitozda yadrosiz xujayralar yuzaga keladi.

8) Xromosomalar juda katta(gigant) ulchamga ega buladi.

266

(4) Viruslarning odamda keltirib chikaradigan kasalliklarini belgilang?

*1) leykoz

*2) usmalar

*3) uchik toshishi

*4) gripp

5) ulat

6) bugma kasalligi

7) angina

8) korin tifi

267

(4) Prokariot xujayralarining eukariotlardan farklanuvchi 4 ta asosiy belgisi kaysi?

*1) yadro kobigi bulmaydi - genetik material sitoplazmada erkin yotadi

*2) xromosomasi xalkasimon

*3) organoidlaridan fakat ribosoma buladi

*4) xromosomasi oksillar bilan birikmagan - "yalangoch"

5) yadro kobigi buladi

6) mitoz yuli bilan kupayadi

7) barcha organoidlari rivojlangan

8) xxx


268

(4) Viruslarga xos bulgan belgi va xususiyatlarni belgilang?

*1) uta mayda mavjudotlar bulib, xar kanday filtrdan uta oladi

*2) tarkibida DNK yoki RNK molekulalarini buladi

*3) ularda oksil gilofga uralgan bir molekula nuklein kislota mavjud

*4) ustidan oksil - kapsid deb nomlanadigan parda bilan uralgan buladi

5) tuzilishini yoruglik mikroskopda kurish mumkin

6) irsiy modda bulib fakat RNK xizmat kiladi

7) irsiy modda bulib fakat DNK xizmat kiladi

8) bir xujayrali organizmlar bulib xisoblanadi

269

(4) Ayrim xromosomalarning tashki kurinishi 4 ta kismdan tashkil topgan:

*1) ikkita elka

*2) birlamchi belbog-sentromera

*3) ikkilamchi belbog

*4) yuldosh

5) xromonema

6) xromomera

7) xromatida

8) uchlamchi belbog

270

(4) Mitoxondriyalarning vazifalari:

*1) Ularda oksillanish fosforillanish amalga oshadi

*2) ATF sintezi

*3) Steroid gormonlarni sintezlaydi

*4) Lipidlarni sintezlaydi

5) Xujayra bulinishida ishtirok etadi

6) Sitoskeletni xosil kiladi

7) Ularda anorganik moddalarning sintezlanish amalga oshadi

8) Uglevodlar sintezlaydi

271

(4) Krossingover bu...

*1) Xromosomalar gomologik kisimlarining almashinuvi

*2) 1-meyotik bulinishdan amalga oshadi

*3) Paxinemada roy beradi, lekin sitologik jixatdan diplonemada aniklanadi

*4) Kiz xujayralarning kombinativ uzgaruvchanligini ta’minlaydi

5) Xromosomalarning nogomologik kismlarining almashinuvi

6) Jinsiy xujayralarning kushilishi

7) Mitozda kuzatiladi

8) Amitozda kuzatiladi

272

(4) Jinsiy xujayralarning tuzilishi:

*1) Gaploid tuplamga ega

*2) Tuxum xujayra somatik xujayralardan yirikrok (130-200mkm)

*3) Tuxum xujayra xarakatsiz

*4) Spermatozoidlar juda kichik (60-70 mkm), xarakatchan, bosh, buyin, dumdan iborat

5) Spermatozoidlardan zaxira xolida ozik moddalar kup

6) Diploid tuplamga ega

7) Tuxum xujayra xarakatchan , bosh, buyin, dumdan iborat

8) xxxx


273

(4) Ovogenezga xos:

*1) 3 boskichga bulinadi

*2) Ovogoniyning rivojlanishida dastlabki xujayralarnning xromosoma tuplami diploid

*3) Rivojlanish boskichlari: ovogoniyalar, 1-tartibli ovotsitlar, 2-tartibli ovotsitlar, ovotida eki etuk jinsiy xujayra

*4) Xromosoma tuplami (n) va DNK mikdori (s) ovogoniyalarda - 2n4s

5) Bulinish boskichi embrional va postembrional davrlarda kuzatiladi 1 tartibli 1 ta ovotsitdan 4ta ovotidagacha buladi

6) Etilgan tuxum xujayralarning umumiy mikdori kup

7) SHakllanish davrida tuxum xujayra xosil buladi

8) Spermatozoidlar somatik xujaralardan yirik

274

(4) Matritsali reaksiyalarga misollar:

*1) Reduplikatsiya

*2) Transkripsiya

*3) Translyasiya

*4) Teskari transkripsiya

5) Transformatsiya

6) Transduksiya

7) Konyugatsiya

8) Lizogeniya

275

(4) Irsiy kasallikning autosom-retsessiv bulib nasllanishiga xos bulgan belgilar:

*1) Erkak va ayollarda uchrash chastotasi bir xil mikdorda

*2) Kasal bolani ota-onasi fenotipik soglom

*3) Xar bir avlodda kasallik kuzatilmaydi

*4) Ota-ona kupincha yakin karindosh buladi

5) Kasal bolaning albatta yoki otasi, yoki onasi kasal buladi

6) Ota xech kachon uz belgisini (kasalligini) ugliga utkazmaydi

7) Asosan erkaklar kasallanadi

8) Asosan ayollar kasallanadi

276

(4) X-xromosomaga birikkan dominant genning nasllanishiga xos bulgan konuniyatlar:

*1) Ota xech kachon uz genini (belgisini) ugliga utkazmaydi

*2) Ota kasal genini fakat kizlariga utkazadi

*3) Kasallik xar bir avlodda kuzatilishi mumkin

*4) Agar ona kasal bulsa, kasal bolani tugilish extimoli 50% tashkil etadi, ugil yoki kiz kat’iy nazar

5) Erkak va ayollarda uchrash chastotasi bir xil mikdorda

6) Kasal bolani ota-onasi fenotipik soglom

7) Xar bir avlodda kasallik kuzatilmaydi

8) Ota-ona kupincha yakin karindosh buladi

277

(4) Fenilketonuriyaga xos bulgan diagnostik kriteriyalari

*1) Akiliy zaiflik

*2) Mikrotsefaliya

*3) Soch va terining gipopigmentatsiyasi

*4) Bemorlardan sichkon xidi kelishi

5) Anemiya

6) Raxit belgilari

7) Germofraditizm

8) Terining uta chuziluvchanligi

278

(5) Xayvon xujayrasini usimlik xujayrasidan farki:

*1) xujayra shirasi bilan tulgan yirik vakuola bulmaydi

*2) plastidalar bulmaydi

*3) sellyuloza kobigi yuk

*4) xujayra kiritmalari glikogen kurinishda

*5) glikokaliks bor

6) lizosoma bulmaydi

7) xujayra kiritmalari kraxmal kurinishda

8) yadrosi bulmaydi

9) selluloza kobigi bor

10) plastidasi bor

279

(5) Goldji apparatiga xos belgilar:

*1) prokariotlarda rivojlangan

*2) barcha eukariotlarda kuzatiladi

*3) membranalardan tashkil topgan

*4) xujayradagi sintezlangan moddalarni suvsizlantiradi, shakllantiradi, kondensatsiyaga uchratadi

*5) lizosomalarni xosil kiladi

6) prokariotlarda bor

7) barcha eukariotlarda kzatilmaydi

8) membranasiz

9) tarkibida DNK saklaydi

10) oksil sintezida etirok etadi

280

(5) Rudiment organlarga kiradi:

*1) 3-kovok

*2) appendiks

*3) dum umurtkalari

*4) ?akl?tishlari

*5) odamda suprasini xarakatga keltiradigan muskullar

6) sut tishlar

7) kozik tishlar

8) kichik ozik tishlar

9) katta ozik tishlar

10) tirnoklar, sochlar

281

(5) Ovogenezning Iprofazasida kuyidagi davrlar kuzatiladi:

*1) leptonema

*2) zigonema

*3) paxinema

*4) diplonema

*5) diktiotena

6) blastula

7) gastrula

8) morula

9) organogenez

10) amitoz

282

(5) Interfazada kuzatiladigan jaraenlar:

*1) oksil sintezi

*2) DNK sintezi

*3) tubulin sintezi

*4) RNK sintezi

*5) energiyaning tuplanishi

6) oksillarning parchalanishi

7) eg va uglevodlarni parchalanishi

8) nuklein kislotalarning parchalanishi

9) xemosintez, fotosintez

283

(5) Odamda leyshmaniyalarning kuyidagi turlari parazitlik kiladi:

*1) teri leyshmaniozi chakiruvchisi

*2) visseral leyshmaniozi chakiruvchisi

*3) Ashxabad yarasini chakiruvchisi

*4) penda yarasini chakiruvchisi

*5) kala - azar kasalligi kuzgatuvchisi

6) 3 kunlik leyshmaniya paraziti

7) 4 kunlik leyshmaniya paraziti

8) tropik leyshmaniya chakiruvchisi

9) shistozomatoz kasalligini chakiruvchisi

10) paragonimoz kasalligining chakiruvchisi

284

(5) Lyambliyalarga xos bulgan belgilar:

*1) sodda xayvonlar tipi, xivchinlilar sinfiga mansub

*2) Xivchinlilarining soni 3-4 juft

*3) aksostili buladi

*4) yadrosi bir juft

*5) xivchinlarining soni 1 ta

6) chiganokli shakillari bor

7) kundalangiga bulinadi

8) sistalar xosil kilishi aniklanmagan

9) sporalilar sinfiga mansub

10) bitta katta bitta kichik yadrolari mavjud

285

(5) Lentasimon chuvalchanglar sinfiga mansub xayvonlar

*1) exinokokk

*2) pakana gijja

*3) chuchka tizmasi

*4) koramol solityori

*5) serbar lentasimon chuvalchang

6) jigar kurti

7) kon surgichi

8) shistozoma

9) ichak ugritsasi

10) filyariyalar

286

(5) Odam kaysi parazit chuvalchanglar uchun asosiy xujayin bulib xizmat kiladi -

*1) koramol solityori

*2) serbar lentasimon chuvalchang

*3) jigar kurti

*4) mushuk surgichi

*5) chuchka soliteri

6) toksoplazma

7) bezgak plazmodiyasi

8) koksidiyalar

9) alveokokk

10) exinokokk

287

(5) YUmalok chuvalchanglarga xos bulgan belgilar:

*1) birlamchi tana bushligiga ega

*2) ayrim jinsli

*3) xazm kanali anal teshigi bilan tugaydi

*4) tanasi yaxlit, silindrik shaklga ega

*5) markaziy nerv sistemasi xalkum atrofi nerv xalkasi va orka xamda korin nerv ustunlaridan iborat

6) kon aylanish sistemani rivojlanishi

7) germafrodit

8) nerv sistemasi rivojlanmagan

9) nafas olish sistemasi - traxeyalar

10) ayrish sistemasi - Malpigi naychalar

288

(5) Iksod kanalariga xos bulgan belgilar:

*1) ochik joylarda - yaylov, taygada yashaydi

*2) kananing orka tomonidankaraganda boshchasi kurinadi

*3) kon surish muddati bir necha kungacha davom etadi

*4) nimfa davri fakat 1 ta utadi

*5) urgochilarda xitinli kalkoni tanasining 1/3 kismini koplaydi

6) xitinli kalkoni erkak va urgochilarda butun tanasini koplaydi

7) erkaklarida xitinli kalkoni tanasini 1/3 kismini koplaydi

8) kon surish jarayoni30 min- 2 soatgacha davom etadi

9) nimfa davri 3-5 marta utadi

10) kanalarga orka tomondan karaganda boshchasi kurinmaydi

289

(5) Bezgak chiviniga xos bulgan belgilar:

*1) kunib turganda korin kismini kutarib turadi

*2) lichinkasida nafas olish teshikchalari korin kismining oxirgi segmentida joylashgan

*3) kanotlarida 4ta kora doglari bor

*4) oyoklari tanasiga nisbatan 2 baravar uzun

*5) gumbagida nafas olish nayi voronkasimon

6) oyoklari tanasiga nisbatan 1,5 baravar uzun

7) gumbagida nafas olish nayi silindrsimon

8) tuxumida xavo kamerasi bulmaydi shuning uchun kayikcha shaklida kuyadi

9) tuxumlarini zax joylardagi substratlarga kuyadi

10) urgochisida ogiz paypaslagichlari xartumiga teng

290

(5) Iskabtoparlar uziga xos belgilarga ega:

*1) muylablari uzun

*2) ogiz apparati sanchib suruvchi

*3) leyshmanioz kasalligini chakiruvchisini xususiy tashuvchisi

*4) tula metomorfoz bilan rivojlanadi

*5) lichinkalari chirindi organik moddalar bilan oziklanadi

6) lichinkalari kon bilan oziklanadi

7) kalta muylablar oilasiga mansub

8) kaytalama terlama kasalligining tarkatuvchisi

9) chala metomorfoz bilan rivojlanadi

10) vuxererioz kasalligining tarkatuvchisi

291

(5) Tibbiyotda axamiyatga ega bulgan xayvonlar:

*1) odamda kasallik kuzgatuvchilar

*2) kasallikning tarkatuvchilari

*3) odam parazitlarining asosiy va oralik xujayinlari

*4) zaxarli xayvonla

*5) odam parazitlarining tabiiy manbailari

6) kasal xonalarda kup tarkalgan xayvonlar

7) tajribalar utkaziladigan xayvonlar

8) insonga foyda keltiradigan xayvonlar

9) usimliklarin changlatadigan xayvonlar

10) xushmanzara xayvonlar

292

(5) Kasalliklar chakiruvchilarining odamga yukish yullari

*1) ogiz orkali

*2) kontakt orkali

*3) xavo tomchilar bilan nafas yullari orkali

*4) transmissiv

*5) transovarial

6) nasldan naslga

7) retsessiv xolda nasllanadi

8) dominant xolda nasllanadi

9) jinsiy xromasomalarga birikkan xolda

10) mutatsiya tufayli utishi mumkin

293

(5) Parazitologiya fani rivojlanishiga uz xissalarini kushgan olimlar

*1) E.N. Pavlovskiy

*2) K.I. Skryabin

*3) L.I. Isaev

*4) N.A. Dexkonxujaeva

*5) P.F. Borovskiy

6) Zyuss

7) A.N. Seversev

8) Zaxiriddin Bobur

9) I.I. Mechnikov

10) J.X. Xamidov

294

(5) Sillik endoplazmatik turning membranalarida sintezlanadigan 5 xil moddalarning kursating:

*1) lipoidlar

*2) insulin gormoni

*3) vitamin va uglevodlar

*4) yoglar

*5) uglevodlar

6) mineral moddalar

7) ATF


8) fermentlar sintezi

9) DNK


10) RNK

295

(5) Mitotik siklning xar bir davrida xromosomalar tuplami va undagi DNK ni mikdori kancha bulishini kursating?

*1) Postsintetik davrda- 2 p 4 s

*2) Mitoz boshida - 2 p 4 s

*3) Mitoz oxirida - 2 p 2 s

*4) Presintetik davrda - 2 p 2 s

*5) Sintetik davrda - 2 p 4 s

6) Mitoz boshida - 2 p 2 s

7) Mitoz davrida - 2 p 4 s

8) Presintetik davrda - 1 p 2 s

9) Postsentitik davrda -2 p 2 s

10) Postsentitik davrda -2 p 1 s

296

(5) Mitozning asosiy uchta biologik axamiyatini kursating?

*1) Kiz xujayralarida genitik material teng taksimlangan buladi

*2) Kiz xujayralarida xromosomalar uzgarmaydi yani diploid buladi

*3) Jinsiy yul bilan kupayadigan organizmlarda xromosomalar doimiyligini saklab turadigan mexanizm

*4) Kup xujayrali organizmlarga somatik xujayralarning bulinishini malga oshiradi

*5) Kup xujayrali organizmlarda usishni taminlaydi

6) Krossingover tufayli irsiy uzgaruvchanlik kengayadi

7) Mitoz natijasida xromosomalar soni kiz xujayralarida ikki baravar kamayadi

8) Xromosomalar soni ona xujayra xromosomalarining soniga teng

9) Irsiy axboratning kiz xujayralarga teng utishini ta’minlanadi

10) Krossingover jarayonida genetik materialni rekombinatsiyasi sodir buladi

297

(5) Profaza vaktida kuzatiladigan beshta jarayonni kursating :

*1) YAdrochalar yukolib ketadi

*2) YAdro kobigi erib ketadi

*3) Axromatin iplari paydo buladi

*4) Sentromira ikkitatsentriola ajraladi

*5) Xromosomalar spirallashib kaltalashib, yugonlashadi

6) Sentriolalar kupayadi

7) Ingichka ipchalarga aylanadi

8) Xromatidalar kutblarga tarkaladi

9) Sitoplazmaning ikkiga ajralishi kuzatiladi

10) Xromatidalarni birlashtirib turuvchi belbog uziladi.

298

(5) Mitoz jarayonida kechadigan beshta fazani kursating?

*1) Profaza

*2) Metafaza

*3) Anafaza

*4) Telofaza

*5) Prometafaza

6) Presintetik

7) Sintetik

8) Postsintetik

9) Interkinez

10) Interfaza

299

(5) Meyozning I-bulinishida kuzatiladigan beshta fazani kursating.

*1) Profaza-I

*2) Prometafaza-I

*3) Metafaza-I

*4) Anafaza-I

*5) Telofaza-I

6) Interkinez-I

7) Presintetik-I

8) Sintetik-I

9) Postsintetik-I

10) Sitokinez-I

300

(5) Genetikaning tekshirish usulini kursating:

*1) Populyasion-statistik

*2) Ontogenetik

*3) Duragaylash

*4) Sitogenetik

*5) Biokimeviy usul

6) Sitologik

7) Morfologik

8) Tarixiy

9) Tasviriy

10) Somatik xujayralar genetik usuli

301

(5) Izoletsital tipdagi tuxumlar kuidagi organizmlarga xos:

*1) embrional tarakkiyoti kiska vakt davomida utayotganlarga

*2) embriogenez ona kornida rivojlanadigan larga

*3) lansetnik uchun

*4) yuldoshli sutemizuvchilarga

*5) odam uchun

6) tuxum kuyadigan sutemizuvchilarga

7) xaltali sutemizuvchilarga

8) kushlarga

9) baliklarga

10) embrional tarakkiyoti uzok vakt davomida utayotganlarga

302

(5) Prokariotlar tuzilishining uziga xosligini kursating:

*1) SHaklangan yadroga ega emas

*2) Xromosoma (genofor) xalkasimon shaklga ega

*3) Mitoxondriyalar va plastidalar vasifasini bajaruvchi mezosomalar bor

*4) Organoidlardan fakat ribosomalar bor

*5) Xromosamasi fakat DNK molekuladan iborat, gistonli oksillari yuk

6) YAdrosi shakllangan va yadro kobigi, karioplazma, yadrocha va xromatindan iborat

7) Xujayra organoidlari yaxshi rivojlangan

8) Xromosomalari tayokchasimon shaklda

9) Xamma prokariotlar fakat bir xujfyradan tuzilgan

10) Mitoz bulinishi kuzatiladi

303

(5) Eukariotlar tuzilishining uziga xos xususiyatlari:

*1) YAdrosi shakllangan va yadro kobigi, karioplazma, yadrocha va xromatindan iborat

*2) Xujayra organoidlari yaxshi rivojlangan

*3) Xromosomalari tayokchasimon shaklda

*4) Xamma prokariotlar fakat bir xujfyradan tuzilgan

*5) Mitoz bulinishi kuzatiladi

6) SHaklangan yadroga ega emas

7) Xromosoma (genofor) xalkasimon shaklga ega

8) Mitoxondriyalar va plastidalar vasifasini bajaruvchi mezosomalar bor

9) Organoidlardan fakat ribosomalar bor

10) Xromosamasi fakat DNK molekuladan iborat, gistonli oksillari yuk

304

(5) Viruslarga xos xususiyatlar:

*1) Xujayraviy shaklga ega emas

*2) Genetik materiali DNK eki RNKdan iborat

*3) Nuklein kislotalar oksil kobik, ya’ni kapsid bilan uralgan

*4) Tiriklik xossalarinifakat xujayra ichida namoen kiladi

*5) Kattaligi 0.1 mkmdan 0.35 mkmgacha

6) Xujayraviy shaklga ega

7) Parazit va saprofitlari bor8) Fakat DNK buladi

9) Ribosomalardan boshka organoidlar rivojlangan

10) Kattaligi 0.5 mkmdan 10 mkmgacha

305

(5) Bakteriyalarga xos xususiyatlar:

*1) Xujayraviy shaklga ega

*2) Parazit va saprofitlari bor

*3) Fakat DNK buladi

*4) Ribosomalardan boshka organoidlar rivojlangan

*5) Kattaligi 0.5 mkmdan 10 mkmgacha

6) Xujayraviy shaklga ega emas

7) Genetik materiali DNK eki RNKdan iborat

8) Nuklein kislotalar oksil kobik, ya’ni kapsid bilan uralgan

9) Tiriklik xossalarinifakat xujayra ichida namoen kiladi

10) Kattaligi 0.1 mkmdan 0.35 mkmgacha

306(5) Usimlik xujayrasining xayvon xujayrasidan farki:

*1) SHakli geometrik: turt burchak , 5-6 kirrali, doimiy

*2) Kobigi sellyulozadon iborat, kalin

*3) Plastidalari bor

*4) Xujayra shirasi bilan tulgan, yirik vakuolalari bor

*5) Kraxmal kurinishidai zaxira ozik moddalari bor

6) SHakli ovalsimon, yulduzsimon

7) SHakli doimiy emas

8) Xujayra kobigi yupka

9) Ozik moddaning xazm bulishi lizosomalarda kechadi

10) Ozik moddalar glikogen kurinishida sozlanadi

307

(5) Xayvon xujayrasi uchun tegishli:

*1) SHakli ovalsimon, yulduzsimon

*2) SHakli doimiy emas

*3) Xujayra kobigi yupka

*4) Ozik moddaning xazm bulishi lizosomalarda kechadi

*5) Ozik moddalar glikogen kurinishida sozlanadi

6) SHakli geometrik: turt burchak , 5-6 kirrali, doimiy

7) Kobigi sellyulozadon iborat, kalin

8) Plastidalari bor

9) Xujayra shirasi bilan tulgan, yirik vakuolalari bor

10) Kraxmal kurinishidai zaxira ozik moddalari bor

308

(5) Biologik oksidlanish uchun xos:

*1) Kislorod kerak

*2) Energiya ajraladi

*3) Fermentlar ishtirok etadi

*4) Energiya - 55% i ATF xosil bulishiga sarflanadi

*5) ATF zaxiraga utadi

6) Xamma energiya issiklik kurinishida tarkaladi

7) Energiya yutiladi

8) Kislorod kerak emas

9) Fermentlar ishtirok etmaydi

10) Energiya 20%i ATF xosil bulishiga sarflanadi

309

(5) Mitoxondriyalar uchun xos xususiyatlar:

*1) YArim avtonom organoidlar

*2) DNK, RNK, oksil va fermentlari bor. Oksil sintezi amalga oshadi

*3) 2 kavatli memranaga ega

*4) Ichki membranasi kristalarni xosil kiladi

*5) Kristalar ichida matriks buladi

6) Ichki boshligi stroma deyiladi

7) Tilakoidlar membranasi xosil kilgan burtmalari mavjud

8) Tilakoidlar membranasi xlorofil donachalariga ega

9) 1 kavat membranali

10) Fakat usimlik xujayrasida buladi

310

(5) Plastidalarga xos xususiyatlar:

*1) YArim avtonom organoidlar

*2) DNK, RNK, oksil va fermentlari bor. Oksil sintezlaydi

*3) 2 kavatli memranaga ega

*4) Ichki boshligi stroma deyiladi

*5) Stromada tilakoidlari bor

6) Ichki membrana kristalarni xosil kiladi

7) Ichki membrana matriksini xosil kiladi

8) 1 membranali

9) Xujayra bulinishida ishtirok etadi

10) Sitoskeletni xosil kiladi

311

(5) DNK tuzilishining uziga xos xususiyatlari:

*1) Geteropolimer, monomeri nukleotid

*2) Nukleotidlar fosfodiefir boglar bilan boglangan

*3) Nukleotid azot asosi, pentoza va fosfat kislotadan iborat

*4) Azot asoslari: guanin, adenin, sitozin, timin

*5) Molekulasi 2ta ipli

6) Azot asoslari: adenin, guanin, sitozin, uratsil

7) Pentozaning nomi riboza

8) Molekulasi 1ta ipli

9) YAdrocha va sitoplazmada buladi

10) Mikdori uzgarib turadi

312

(5) RNK uchun xos:

*1) Azot asoslari: adenin, guanin, sitozin, uratsil

*2) Pentozaning nomi riboza

*3) Molekulasi 1ta ipli

*4) YAdrocha va sitoplazmada buladi

*5) Mikdori uzgarib turadi

6) Geteropolimer, monomeri nukleotid

7) Nukleotidlar fosfodiefir boglar bilan boglangan

8) Nukleotid azot asosi, pentoza va fosfat kislotadan iborat

9) Azot asoslari: guanin, adenin, sitozin, timin

10) Molekulasi 2ta ipli

313

(5) Mitoz uchun xos xususiyatlari:

*1) 4ta fazadan iborat: profaza, metafaza, anafaza, telofaza

*2) Bulinish yuli bilan kupayadigan organizmlarning xromosomalar sonining doimiyligini ta’minlaydi

*3) Kup xujayrali organizmlarning usishi somatik xujayralarning bulinishi xisobiga amalga oshadi

*4) Ona va kiz xujayrada xromosomalar tuplanish diploid buladi

*5) Regeneratsiya asosan mitoz xisobiga amalga oshadi

6) 2ta meyotik bulinishdan iborat va xar bir bulinishda profaza, metafaza, anafaza, telofaza kuzatiladi

7) 2ta bulish orasida interkinez kuzatiladi

8) Kiz xujayralar xromosomalar tuplami gaploid

9) Jinsiy kupayishda xromosomalar sonining doimiyligini ta’minlaydi

10) Birinchi meyotik bulinishining profazasi 5 ta boskichdan iborat: leptonema, zigonema, paxinema, diplotena, diakinez

314

(5) Meyoz uchun xos xususiyatlar:

*1) 2ta meyotik bulinishdan iborat va xar bir bulinishda profaza, metafaza, anafaza, telofaza kuzatiladi

*2) 2ta bulish orasida interkinez kuzatiladi

*3) Kiz xujayralar xromosomalar tuplami gaploid

*4) Jinsiy kupayishda xromosomalar sonining doimiyligini ta’minlaydi

*5) Birinchi meyotik bulinishining profazasi 5 ta boskichdan iborat: leptonema, zigonema, paxinema, diplotena, diakinez

6) 4ta fazadan iborat: profaza, metafaza, anafaza, telofaza

7) Bulinish yuli bilan kupayadigan organizmlarning xromosomalar sonining doimiyligini ta’minlaydi

8) Kup xujayrali organizmlarning usishi somatik xujayralarning bulinishi xisobiga amalga oshadi

9) Ona va kiz xujayrada xromosomalar tuplanish diploid buladi

10) Regeneratsiya asosan mitoz xisobiga amalga oshadi

315

(5) Spermatogenezga xos:

*1) 4 boskichdan iborat

*2) Spermatogoniyalar spermatozoidlarning xosil bulishidagi dastlabki xujayralar

*3) Spermatogenez boskichlari: kupayish, usish, etilish, shaklanish

*4) Spermatogoniylardan xromosomalar tuplami diploid

*5) Xromosoma tuplami (n) va DNK mikdori (s) spermatogoniyalarda - 2n4s

6) 3 boskichdan iborat

7) 5 brskichdan iborat

8) Tuxum xujayraning bulinishidagi dastlabki xujayra spermatogoniy

9) Xromosoma tuplami (n) va DNK mikdori (s) spermatogoniyalarda - 1n1s

10) Xromosoma tuplami (n) va DNK mikdori (s) spermatogoniyalarda - 1n2s

316

(5) Kanday genotiplar 8 xil gametalar xosil kiladi:

*1) AaBbDDCc

*2) AaBBccDdEe

*3) AaBbCc

*4) aabbCcDdEe

*5) aaBbccddEeFf

6) AABBCcDD

7) AaBBccDd

8) AabbCcddEE

9) aaBbCCDDEe

10) aabbccDdEe

317

(5) Xozirgi zamon gen ta’limotiga kura:

*1) Gen tushunchasini fanga kiritgan olim - V.Iogansen (1909)

*2) S.Benzer ta’limotiga kura gen mayda kismlardan: sistron, muton, rekondan iborat

*3) Xar bir gen xromosomaning ma’lum bir joyini - lokusni egallaydi

*4) Xar bir gen ma’lum bir irsiy belgining rivojlanishini ifodalaydi

*5) Genlar allel xolatda joylashgan buladi

6) Gen tushunchasini fanga kiritgan olim -T.G.Morgan (1902-1911)

7) Gen - DNK molekulasining bulinmas kismi bulib, uzgarmagan xolda nasldan naslga utadi

8) Genlarning uzgarishi albatta ulimga olib keladi

9) Genlarning soni xromosomalarning gaploid soniga teng

10) Genlarning soni xromosomalarning diploid soniga teng

318

(5) Genlarning birikish xodisasi kaysi olim tomondan isbotlangan va uning xossalari:

*1) T.G.Morgan tomonidan isbotlangan

*2) Bitta xromosomada joylashgan genlar birikib nasllanadi

*3) Genlar birikish guruxining soni xromosomalarning gaploid soniga teng

*4) Genlar xromosomada bitta chizik xosil kilib joylashadi

*5) Meyoz jaraenida gomologik xromosomalar gomologik kismlari bilpn almashinish mumkin, natijada chala birikish ruy beradi

6) G.Mendel tomonidan isbotlangan

7) Gomologik xromosomalarda joylashgan genlar birikib nasllanadi

8) Genlar birikish guruxining soni xromosomalarning diploid soniga teng

9) Genlar fakat jinsiy xromosomalrda joylashgan buladi

10) Jinsiy xromosomalarda joylashgan genlar nasllanadi

319

(5) Erkagining jinsiy xromosomalari - XU bulgan xayvonlar:

*1) Odam


*2) Drozofila pashshasi

*3) Sut emizuchilar

*4) Maymun

*5) Kur shapalaklar

6) Ayrim baliklar

7) Kuyalar

8) Kushlar

9) Kapalaklar

10) Ilonlar

320

(5) X-xromosomaga birikkan retsessiv genning mutatsiyasi tufayli kelib chikkan kasalliklar:

*1) Dyushenn mushak distrofiyasi

*2) Tey-Saks sindromi

*3) Ter bezlarinig rivojlanmasligi

*4) Daltonizm

*5) Gemofiliya

6) Albinizm

7) Tirozinoz

8) Alkaptonuriya

9) Talassemiya

10) Eritrotsitoz

321

(5) Autosomalrga birikkan retsessiv genning mutatsiyasi tufayli kelib chikkan kasalliklar:

*1) Mukovissedoz

*2) Tirozinoz

*3) Alkaptonuriya

*4) Talassemiya

*5) Eritrotsitoz

6) Dyushenn mushak distrofiyasi

7) Tey-Saks sindromi

8) Ter bezlarinig rivojlanmasligi

9) Marfan sindromi

10) Uroksimon anemiya

322

(5) Gen kasalliklarining nasllanish tiplari:

*1) Autosom-dominant

*2) Autosom-retsessiv

*3) X-xromosomaga birikkan dominant

*4) X-xromosomaga birikkan retsessiv

*5) U-xromosomaga birikkan

6) Polimer nasllanish

7) Komplementar nasllanish

8) Pleyotrop nasllanish

9) Epistatik nasllanish

10) Kodominantlik nasllanish

323

(5) Odam kariotipidagi 7-ta xromosomalar guruxini kursating:

*1) 1-chi gurux-1-3juft, 2-chi gurux 4-5juft xromosomalar

*2) 3-chi gurux 6-12 juft xromosomalar va jinsiy X-xromosoma

*3) 4-chi gurux 13-15 juft, 5-chi gurux 16-18juft xromosomalar

*4) 6-chi gurux 19-20 juft xromosomalar

*5) 7-chi gurux 21-22 juft xromosomalar va U-jinsiy xromosoma

6) 1-chi gurux-1-5juft xromosomalar, 2-chi gurux 6-10 juft xromosomalar va jinsiy X-xromosoma

7) 3-chi gurux 11-12juft xromosomalar va U-jinsiy xromosoma

8) 4-chi gurux 13-15 juft va 16-18juft xromosomalar

9) 5-chi gurux 19 juft xromosomalar, 6-chi gurux 20-21 juft xromosomalar

10) 7-chi gurux -22 juft va jinsiy X-xromosoma

324

(5) Jinsiy X-xromatinning soni buladi:

*1) 44autosoma+XXta bitta, 44autosoma+XXXta - ikkita

*2) 44autosoma+XUta- bulmaydi

*3) 44autosoma+X0 ta- bulmaydi

*4) 44autosoma+XXUta - bitta

*5) 44autosoma+XUUta - bulmaydi

6) 45autosoma+XXta bulmaydi

7) 45autosoma+X0 ta bitta buladi

8) 45autosoma+XUta - bitta

9) 45autosoma+XXUta - ikkita

10) 44autosoma+X0 ta- bitta buladi

325

(5) 10 ta barmokdagi chiziklar soni:

*1) Erkaklarda - 130-150

*2) Ayollarda - 110-135

*3) X0 - kariotipda - 178

*4) XXXU- kariotipda - 43

*5) X-xromosomalar soni kancha kupaysa, shuncha chiziklar soni kamayadi

6) Erkaklarda -110-135

7) Ayollarda -130-150

8) X0 - kariotipda - 78

9) XXXU- kariotipda -1 43

10) X-xromosomalar soni kancha kupaysa, shuncha chiziklar soni xam kupayadi

326

(5) Tibbiy-genetika maslaxatxonaga murojat kilish kerak bulgan shaxslar:

*1) Oilasida irsiy kasallik bilan tugilgan bola bulsa

*2) Karindosh - urugida irsiy kasallik bilan tugilgan bola bulsa

**3) Er-xotin karindosh bulishsa

4) Ayolning anamnezida spontan abortlar yoki bola ulik tugilgan bulsa

*5) Ota-onaning biri mutagenlar ta’sirida bulgan bulsa

6) Er-xotin xar xil kon guruxlarga ega bulishsa

7) Er-xotinning nerv sisitemasi xar xil tipga, biri - sangvinik, ikkinchisi - xolerik tipda bulsa

8) Ayol kishi eriga nisbatan kattarok yoshda bulsa

9) Erkak kishi xotiniga nisbatan kattarok yoshda bulsa

10) 1chi va 4chi kon guruxga ega bulgan oilada 2ta 3chi kon guruxga ega bulgan bola tugilsa

327

(5) X-xromosomaga birikkan retsessiv genning nasllanishiga xos bulgan konuniyatlar:

*1) Asosan erkaklar kasallanadi

*2) Ota kasal genini kizlariga utkazadi, ammo ular fenotipik soglom buladi

*3) Kasal otaning kizlari kasallikning ? tashuvchilari? bulib xizmat kiladi

*4) ?Tashuvchi? ayollarda kasal ugil tugilish extimoli 50%

*5) ?Tashuvchi? ayollarning kizlari soglom yoki fenotipik soglom buladi

6) Kasal bolaning albatta yoki otasi, yoki onasi kasal buladi

7) Ota uz belgisini (kasalligini) fakat ugillariga utkazadi

8) Asosan ayollar kasallanadi

9) Erkak va ayollarda uchrash chastotasi bir xil mikdorda

10) Kasal ona uz belgisini fakat kizlariga utkazadi

328

(5) Irsiy kasalliklarga xos bulgan belgilar:

*1) Kupincha belgilari erta namoyon buladi

*2) Kullanilayotgan dori-darmonlarga rezistentlik kuzatiladi

*3) Juda kup organ va sistemalarda patologik jarayonlar kuzatiladi

*4) Kasallik belgilari borgan sari avj oladi

*5) Fakat shu kasallikga xos bulgan ayrim belgilar kuzga tashlanadi

6) Kasal ota-onadan fakat kasal bolalar tugiladi

7) Soglom ota-onadan fakat soglom bolalar tugiladi

8) Agarda ota-onasi soglom bulsa, xech kachon bolasi kasal bulib tugilmaydi

9) Belgilari kech namoyon buladi, 40 yoshdan keyin

10) Barcha bemorlar akliy zaif buladi

1 # Bezgak plazmodiyasi stadiyalari, chivin uchun invazion davr

+ Gametotsitlar

- gametalar

- ookineta

- sporozoit

- ootsista
2 # Bezgak plazmodiyasining tukima shakli odamning kaysi organida rivojlanadi

+ jigarida

- buyrakda

- bosh miyada

- oshkozon osti bezida

- ingichka ichakda


3 # Jigar kurtining oralik xujayini uchun invazion davri

+ meratsidiy

- sporotsista

- marita


- rediya

- adoleskariya


4 # Mushuk surgichining asosiy xujayin uchun invazion davri

+ metatserkariya

- adoleskariya

- miratsidiy

- serkariya

- rediya
5 # Mushuk surgichi chakiradigan kasallik nomlanadi:

+ opistorxoz

- fassiollez

- dikrotselioz

- paragonimoz

- shistozomatoz
6 # Exinokokk uchun asosiy xujayin:

+ it, buri, chiyaburi

- chuchka, yirik shoxli mollar

- odam, maymun

- balik va mollyuskalar

- kemiruvchilar


7 # Odamga balik gushtidan yukadi:

+ defillobotrioz

- tenioz

- geminolepidoz

- teniarinxoz

- exinokokkoz


# Kishlok kanasi tarkatadi:

+ kaytalama terlama kasalligini

- tayga ensefalitini

- tulyaremiya

- toshmali terlama kasalligini

- leyshmaniozni


# Oyok yalang yurganda odamga yukadi:

+ ankilostomoz

- trixotsefalez

- trixinellez

- askaridoz

- drakunkulez


# Kanalar chakiradagan kasalliklar:

+ kichima

- tulyaremiya

- rikketsioz

- ensefalit

- kaytalama terlama


# Xujayin almashtirib rivojlanadigan parazitlar:

+ rishta


- egri boshli gijja

- kil boshli gijja

- ostritsa

- askarida


# Xujayin almashtirmasdan rivojlanadigan parazitlar:

+ pakana gijja

- keng tasmasimon

- exinokokk

- jigar kurti

- mushuk surgichi


# Amebiazga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ axlat


- teridagi yaradan surtma

- kon


- biopsiya

- rentgen


# Exinokokk uchun asosiy xujayin:

+ it, buri, chiya buri

- yirik shoxli koramol

- chuchka

- odam

- balik
# Odam trixinella bilan zararlanadi:+ zararlangan chuchka gushti eganda

- yuvilmagan sabzavot va mevalardan

- sut maxsulotlaridan

- turib kolgan suvni ichkanda

- kon suruvchilar orkali
# Aktiv invaziya yuli bilan odamga kiradigan parazit:

+ egri boshli gijja

- pakana gijja

- keng tasmasimon chuvalchang

- exinokokk

- jigar kurti


# Kaysi xujayinda parazitning voyaga etgan davri yashasa, yoki jinsiy yul bilan kupaysa, usha xujayin . . . . xisoblanadi:

+ asosiy


- oralik

- dastlabki

- ikkilamchi

- rezervuar


# Tashuvchilar orkali yukadigan kasalliklar . . . deyiladi:

+ transmissiv

- virusli

- bakteriyali

- zamburugli

- gelmintozlar


# CHivin uchun bezgak plazmodiyaning kuyidagi davri invazion xisoblanadi:

+ gametotsitlar

- gametalar

- sporogoniyalar

- uzuk davri

- etilgan shizont davri


# Jigar kurtining oralik xujayin uchun invazion davri xisoblanadi:

+ miratsidiy

- sporotsista

- marita


- rediya

- adoleskariya


# Mushuk surgichining asosiy xujayin uchun invazion davri xisoblanadi:

+ metatserkariy

- adoleskariy

- miratsidiy

- serkariy

- rediy
# Sibir surgichining chakirgan kasalligi . . . deb ataladi:

+ Opistorxoz

- fassiolez

- dikrotselioz

- paragonimoz

- shistozomatoz
# Teniozga tashxis kuyish uchun kuyidagi belgilar aniklanadi:

+ etilgan bugimidagi bachadonda 7-12 tagacha yon shoxlarning bulishi

- etilgan bugimni kengligi uzunligiga nisbatan kattarok

- tuxumi sargish-jigarrang, kopkogi bor, 160-170 mkmga teng

- tuxumi tinik, ichida lichinkasi kurinib turadi

- etilgan bugimidagi bachadonda 17-35 tagacha yon shoxlarning bulishi


# Teniarinxozga tashxis kuyish uchun kuyidagi belgilar aniklanadi:

+ etilgan bugindagi bachadonda 17-35 tagacha yon shoxlarning bulishi

- axlatda tuxum yirik, ovalsimon shaklda, razmeri 150-160 mkmga teng

- tuxumi sargish-jigarrang, kopkogi bor, 60-70 mkmga teng

- tuxumi tinik, ichida lichinkasi kurinib turadi

- etilgan bugindagi bachadonda 7-12 tagacha yon shoxlarning bulishi


# Serbar lentasimon chuvalchangni ichak devoriga birikishi uchun xizmat kiladi:

+ botriyalar

- surgichlari

- ilmoklari

- lablar

- bir kator ilmoklar


# Kaysi chuvalchangning finnasi xuddi xavfli usma singari usadi:

+ alveokokk

- koramol solityori

- chuchka solityori

- keng tasmasimon

- exinokokk


# Exinokokkozga laborator tashxis kuyish:

+ Katssoni reaksiyasi

- bemor axlatida tuxumni aniklash

- bemor axlatida etilgan bugimni aniklash

- bemor axlatida germafrodit bugimni aniklash

- konda parazit tuxumlarini topish


# Balikdan odamga yukishi mumkin:

+ keng tasmasimon

- pakana gijja

- chuchka solityori

- exinokokk

- alveokokk


# Kaysi kon bilan oziklanuvchi gijjaning tuxumini 2-ta kutbida kopkogi bor, shakli bochkasimon?

+ kil boshli gijja

- ostritsa

- askarida

- trixinella

- ankilostoma


# Ulat kasalligini tashuvchisi:

+ burga


- bit

- chivin


- suvarak

- iskaptopar


# CHuchka, ayik gushti orkali odamga kanday kasalliklar yukishi mumkin?

+ trixinellez

- askaridoz

- enterobioz

- drakunkulez

- ankilostomoz


# Bitlar tarkatadigan kaytalama terlama kasalligi kanday yukadi?

+ bitni ezib, terini kashiganda, ya’ni bitlarni gemolimfasi orkali

- bit chakkanda

- chivin chakkanda

- se-se pashshasi chakkanda

- ogiz orkali


# YAlang oyok yurganda kaysi parazitni yuktirish mumkin?

+ ankilostomoz

- trixotsefalez

- trixinellez

- askaridoz

- drakunkulez


# Ogiz kapsulasida tishlari bor chuvalchang:

+ ankilostoma

- ostritsa

- askarida

- kil boshli gijja

- trixinella


# Xujayinlarini almashtirib rivojlanadigan yumalok gijjalar:

+ rishta


- kiyshik boshli

- kil boshli

- ostritsa

- askarida


# Xujayinlarini almashtirmasdan rivojlanadigan lentasimon gijjalar:

+ pakana gijja

- keng tasmasimon

- exinokokk

- jigar surgichi

- mushuk surgichi


# Bezgak kasalligiga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ kon surtmasi

- axlat

- biopsiya

- rentgenoskopiya

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib


# Teri leyshmanioziga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ teridagi yaradan surtma

- kon surtmasi

- axlat


- biopsiya

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib


# Amebiazga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ axlat


- teridagi yaradan surtma

- kon surtmasi

- biopsiya

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib


# Lyambliozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib

- kon surtmasi

- teridagi yaradan surtma

- tush suyagidan punksiya kilinadi

- biopsiya


# CHuchka va koramol solityorining finnalari . . . . tipda tuzilgan:

+ sistitserk

- sistitserkoid

- plerotserkoid

- exinokokkovыy puzыr

- senur
# Exinokokkning asosiy xujayinlari:

+ it, buri, chiyaburi

- yirik shoxli koramol

- mayda shoxli koramol

- mayda kemiruvchilar

- odam
# Teniarinxozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ axlatda koramol solityorining etilgan bugimi topiladi

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib

- kon surtmasi

- biopsiya

- rentgenoskopiya


# Enterobiozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ anal teshigi burmalaridan surtma

- bemor axlatidan etilgan bugimi topiladi

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib

- kon surtmasi

- teridagi yaradan surtma


# Trixinellez odamga yukadi:

+ zararlangan chuchka gushti orkali

- yaxshi yuvilmagan sabzavot va mevalar orkali

- xayvonlar terisiga ishlov berishda

- sut va sut maxsulotlari orkali

- turib kolgan suv orkali


# Faol invaziya kuyidagi xayvonga xos:

+ shistozoma

- pakana gijja

- exinokokk

- jigar surgichi

- mushuk surgichi


# Maydalanish jarayonida kuzatiladi:

+ zigota mitoz yuli bilan bulinadi

- bulinish egatchalari xosil bulmaydi

- zigota amitoz yuli bilan bulinadi

- gastrula xosil buladi

- zigota mitoz va meyoz yuli bilan bulinadi


# Reparativ regeneratsiya:

+ jaroxatlangan organ va tukimaning kaytadan tiklanishi

- sut tishlarining chikishi

- kon yaratuvchi tukimadan kon xujayralarining xosil bulishi

- sut tishlarining doimiy tishlar bilan almashinishi

- kon xujayralarining nobut bolishi


# Surgichlilar sinfiga mansub bulgan yassi chuvalchangn:

+ jigar kurti

- pakana gijjada

- filyariya

- exinokokk

- rishta
# Sista xosil kiluvchi sodda xayvonlar:

+ lyambliya

- exinokokk

- trixomonada

- leyshmaniya

- tripanosoma
# Karilikning sabablari:

+ barchasi tugri

- intoksikatsiya jarayonlarini kuchayishi

- oksil molekulalarining yangilanish xususiyatlarini buzilishi

- irsiy apparatning uzgarishi

- markaziy nerv sistemasidagi tolikishlar


# Gastrulyasiya tiplari:

+ barchasi tugri

- invaginatsiya

- immigratsiya

- epiboliya

- delyaminatsiya


# Embrional rivojlanish boskichlari:

+ maydalanish ,gastrulyasiya

- Ontogenez

- immigratsiya

- delominatsiya

- emigratsiya


# Amniotlarga kiradi:

+ sudralib yuruvchilar

- baliklar

- tugarak ogizlilar

- suvda, kurukda yashovchilar

- baliklar


# 3 kunlik bezgak parazitini shizogoniya jarayoning kuyidagi shakillari kuzatiladi:

+ tukima eritrotsitar

- endoganiya

- xujayra

- organ

- organlar tizimi


# Jigar kurti oralik xujayin tanasida kuyidagi davrlarni utadi:

+ sporatsista serkariya

- metatserkariya

- serkariya

- rediya

- miratsidiy


# Tasmasimon (lentasimon) chuvalchanglarni tana kismlari:

+ skoleks ,strobila

- strobila

- metameralar

- gipostom

- pedipalpalar


# Xujayinlarni almashtirib rivojlanadigan chuvalchanglar

+ koramol solityori

- bolalar gijjasi

- askarida

- kil boshli gijja

- ostritsa


# Bezgak chiviniga xos belgilar:

+ pastki jag paypaslagichlari xartumiga teng

- kanotlarida 10 ta kora doglarni bulishi

- gumbagida nafas olish naychasi doira shaklida

- gumbagida nafas olish naychasi silindr shaklida

- lichinkasida sifon bulishi


# Toksoplazmaning tarakkiyotida kuyidagi davrlar kuzatiladi:

+ shizogoniya, gematogoniya

- gematogoniya anizogamiya

- konyugatsiya partenogenez

- anizogamiya androgenez

- partenogenez ginogenez


# Toksoplazmaga tashxis kuyilishi kuyidagi usullarga asoslangan:

+ biosinov, allergik sinov

- kontakt boglash reaksiyasi

- axlatda parazit tuxumlarini aniklash

- rentgenografiya

- UZI
# Toksoplazma parazitlik kiladigan organ va tukimala

+ ichak, siydik yullari, nafas yullarining epiteliy xujayralari

- muskullar,ichak oshkozon

- kon xujayralari

- limfa tomirlari

- orka miya suyukligi
# Bezgak parazitining xayot siklida kuyidagi davrlar kuzatiladi:

+ shizogoniya ,gametogoniya, sporogoniya

- sporogoniya ontogenez

- konyugatsiya kapulyasiya

- partenogenez androgenez

- ginogenez partenogenz


# Teri leyshmanioz kasalligini chakiruvchisiga xos bulgan belgilar:

+ sodda xayvonlar tipi, xivchinlilar sinfiga mansub

- parazitning tashuvchisi uy pashshasi

- sodda xayvonlar tipi, sporalilar sinfiga mansub

- kasallik tashuvchisi se-se pashshasi

- kasallik tashuvchisi triatom kandalalar


# Ichki leyshmaniozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ kumik(kizil suyak iligi)

- gipofiz bezlari

- kon tomirlar

- orka miya suyukligi

- axlat
# Balantidiyaga xos bulgan belgilar:

+ sodda xayvonlar tipi, kipriklilar sinfiga mansub

- axlatning narmal bulishi

- ingichka ichakda parazitlik kiladi

- erkin yashovchi xayvon - saprofit

- xarakatchan organoidi xivchin
# YAssi chuvalchanglar tipga mansub :

+ exinokokk

- yumalok

- xalkali

- askarida

- rishta
# YAssi chuvalchanglarga xos bulgan belgilar:

+ xazm tizimi yaxshi rivojlanmagan

- nerv tizimi nerv zanjiridan tashkil topgan

- evolyusiyada 1- marta kon aylanish tizimi paydo buladi

- ayrim jinsli xayvonlar

- tanasida birlamchi bushlik buladi
# YAssi chuvalchanglar tipi kuyidagi sinflarga bulingan:

+ kiprikli ,lentasimon, surgichlilar

- lentasimon, chuvalchaenglar sinfi

- surgichlilar sinfi

- kam tukli chuvalchaenglar

- xalkali chuvalchanglar


# Odam va uy xayvonlarining jigarining ut yullarida yashaydigan surgichlilar sinfining vakillari:

+ jigar kurti

- yumalok chuvalchang

- shistozomalar

- kon surgichi

- strongiloidlar


# Oralik xujainni 2 ta bulgan parazitlar:

+ mushuk surgichi

- lentasimon chuvalchang

- jigar kurti

- kon surgichi

- shistozoma


# Lentasimon chuvalchaanglarda rivojlanmagan tizimlar:

+ kon aylanish

- ogiz kapsulasi

- nerv


- jinsiy

- siydik ayrish


# Kaysi lentasimon chuvalchanglarning boshida (skoleks) surgichlaridan tashkari ilmoklari xam buladi.......

+ chuchka tizmasida

- kil boshli gijjada

- koramol solityorida

- serbar lentasimon chuvalchangda

- egri boshli gijjada


# Lentasimon chuvalchanglarning tanasi kuyidagi kismlardan tashkil topgan:

+ boshcha, buyin, strobila

- buyin strobila dum

- strobila ogiz

- dum bosh

- onkosfera


# Serbar lentasimon chuvalchanglarining lichinka davrlari ataladi:

+ protserkoid ,plerotserkoid

- serkoid, odeleskari

- miratsidiy

- sistitserkoid

- metatserkariya


# ) Bemorning axlatida kaaysi parazitlarning tuxumini aniklash mumkin -

+ jigar kurti

- drakunkulyoz

- trixinella

- exinokokk

- rishta
# Geogelmintlarga kiradi:

+ askarida

- exinokokk

- rishta

- jigar kurti

- pakana gijja
# Askaridaning tuxumi invaziya kobiliyatiga ega bulishi uchun kuyidagi sharoitlar zarur:

+ kislorod ,20-24 xarorat

- 1 yil vakt

- 35 xarorat

- anabiz xolatda rivojlanadi

- 4-6 soat vakt


# Nafas olish organi traxeya rivojlangan xayvonlar:

+ xasharotlar

- baliklar

- chayonlar

- urgimchaklar

- kiskichbakalar


# Zaxarli urgimchaksimonlarga kiradi:

+ korakurt

- xasharotlar

- solpugalar

- kanalar

- kiskichbakalar


# Kana va bitlarning kasalliklar yuktirish mexanizmlari:

+ kontaminatsiya ,inokulyasii ,transovarial

- xavo tomchilar

- parenteral

- ifloslangan ozuka orkali

- oralik xujain orkali


# Tula metomorfoz bilan rivojlanadigan xashorotlar:

+ burgalar

- chigirtkalar

- bitlar


- suvaraklar

- ninachilar


# Polifaglarga kiradigan parazit xayvonlar:

+ burgalar

- bitlar

- uy pashshasi

- barchasi tugri

- ninachilar


# Kuzgi pashshaga xos bulgan belgilar:

+ erkak va urgochilari kon suradi

- tirik lichinka tugadi

- fakat urgochilari kon suradi

- lichinkalari chuvalchangsimon bulib, tirik tukimalar bilan oziklanadi

- oshkozon ichak kasalliklarini mexanik ravishda tarkatadi


# Umurtkalilarda 3 xil bosh miya tipi rivojlangan buladi:

+ ixtiopsid, zauropsid, mammal

- mammal perfokal

- teropsid peroral

- peroral

- perfokal


# Umurtkalilarning yuragi bir necha kamerali buladi:

+ ikki,uch,turt

- turt,uch

- bir,besh

- besh,bir

- kup kamerali


# Embrional rivojlanish boskichlari:

+ maydalanish ,gastrulyasiya

- Ontogenez

- immigratsiya

- delominatsiya

- emigratsiya


# Amniotlarga kiradi:

+ sudralib yuruvchilar

- baliklar

- tugarak ogizlilar

- suvda, kurukda yashovchilar

- baliklar


# 3 kunlik bezgak parazitini shizogoniya jarayoning kuyidagi shakillari kuzatiladi:

+ tukima eritrotsitar

- endoganiya

- xujayra

- organ

- organlar tizimi


# Jigar kurti oralik xujayin tanasida kuyidagi davrlarni utadi:

+ sporatsista serkariya

- metatserkariya

- serkariya

- rediya

- miratsidiy


# Tasmasimon (lentasimon) chuvalchanglarni tana kismlari:

+ skoleks ,strobila

- strobila

- metameralar

- gipostom

- pedipalpalar


# Polimeriyaga asoslangan xolda odamning kaysi belgilari nasllanadi

+ buyi


- istedodi

- kon guruxlar

- kobiliyati

- xarakteri


# Tirik lichinka tugadigan xayvon :

+ chayonlar

- uy pashshasi

- kanalar

- chivinlar

- uy pashshasi


# Argas kanalarga xos bulgan belgi:

+ yopik biotoplarda xayot kechiradi

- xitinli kalkoni tanasini 1/3 kismini koplaydi

- tananing orka tomonidan boshchasi kurinadi

- nimfa davri fakat 1 ta buladi

- ochik biotoplarda yashaydi


# Xashorotlarning asosiy belgilari:

+ ogiz apparati: kemiruvchi, kemiruvchi -suruvchi, yalovchi, yalab suruvchi, sanchib - suruvchi

- kupchiligi germafroditlar

- koni kizil - gemoglobin tufayli

- nafas olish organlari - upka

- yaxshi rivojlangan oyoklari tanasining barcha kismlarida joylashgan


# 3 kunlik bezgak parazitini shizogoniya jarayoning kuyidagi shakillari kuzatiladi:

+ tukima eritrotsitar

- endoganiya

- xujayra

- organ

- organlar tizimi


# Jigar kurti oralik xujayin tanasida kuyidagi davrlarni utadi:

+ sporatsista serkariya

- metatserkariya

- serkariya

- rediya

- miratsidiy


# Tasmasimon (lentasimon) chuvalchanglarni tana kismlari:

+ skoleks ,strobila

- strobila

- metameralar

- gipostom

- pedipalpalar


# Xujayinlarni almashtirib rivojlanadigan chuvalchanglar

+ koramol solityori

- bolalar gijjasi

- askarida

- kil boshli gijja

- ostritsa


# Bezgak chiviniga xos belgilar:

+ pastki jag paypaslagichlari xartumiga teng

- kanotlarida 10 ta kora doglarni bulishi

- gumbagida nafas olish naychasi doira shaklida

- gumbagida nafas olish naychasi silindr shaklida

- lichinkasida sifon bulishi


# Toksoplazmaning tarakkiyotida kuyidagi davrlar kuzatiladi:

+ shizogoniya, gematogoniya

- gematogoniya anizogamiya

- konyugatsiya partenogenez

- anizogamiya androgenez

- partenogenez ginogenez


# Toksoplazmaga tashxis kuyilishi kuyidagi usullarga asoslangan:

+ biosinov, allergik sinov

- kontakt boglash reaksiyasi

- axlatda parazit tuxumlarini aniklash

- rentgenografiya

- UZI
# Toksoplazma parazitlik kiladigan organ va tukimala

+ ichak, siydik yullari, nafas yullarining epiteliy xujayralari

- muskullar,ichak oshkozon

- kon xujayralari

- limfa tomirlari

- orka miya suyukligi
# (1) Bezgak parazitining xayot siklida kuyidagi davrlar kuzatiladi:

+ shizogoniya ,gametogoniya, sporogoniya

- sporogoniya ontogenez

- konyugatsiya kapulyasiya

- partenogenez androgenez

- ginogenez partenogenz


# (1) Teri leyshmanioz kasalligini chakiruvchisiga xos bulgan belgilar:

+ sodda xayvonlar tipi, xivchinlilar sinfiga mansub

- parazitning tashuvchisi uy pashshasi

- sodda xayvonlar tipi, sporalilar sinfiga mansub

- kasallik tashuvchisi se-se pashshasi

- kasallik tashuvchisi triatom kandalalar


# (1) Ichki leyshmaniozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ kumik(kizil suyak iligi)

- gipofiz bezlari

- kon tomirlar

- orka miya suyukligi

- axlat
# Balantidiyaga xos bulgan belgilar:

+ sodda xayvonlar tipi, kipriklilar sinfiga mansub

- axlatning narmal bulishi

- ingichka ichakda parazitlik kiladi

- erkin yashovchi xayvon - saprofit

- xarakatchan organoidi xivchin
# (1) YAssi chuvalchanglar tipga mansub :

+ exinokokk

- yumalok

- xalkali

- askarida

- rishta
# 8 (1) YAssi chuvalchanglarga xos bulgan belgilar:

+ xazm tizimi yaxshi rivojlanmagan

- nerv tizimi nerv zanjiridan tashkil topgan

- evolyusiyada 1- marta kon aylanish tizimi paydo buladi

- ayrim jinsli xayvonlar

- tanasida birlamchi bushlik buladi
# YAssi chuvalchanglar tipi kuyidagi sinflarga bulingan:

+ kiprikli ,lentasimon, surgichlilar

- lentasimon, chuvalchaenglar sinfi

- surgichlilar sinfi

- kam tukli chuvalchaenglar

- xalkali chuvalchanglar


# Odam va uy xayvonlarining jigarining ut yullarida yashaydigan surgichlilar sinfining vakillari:

+ jigar kurti

- yumalok chuvalchang

- shistozomalar

- kon surgichi

- strongiloidlar


# Oralik xujainni 2 ta bulgan parazitlar:

+ mushuk surgichi

- lentasimon chuvalchang

- jigar kurti

- kon surgichi

- shistozoma


# Lentasimon chuvalchaanglarda rivojlanmagan tizimlar:

+ kon aylanish

- ogiz kapsulasi

- nerv


- jinsiy

- siydik ayrish


# Kaysi lentasimon chuvalchanglarning boshida (skoleks) surgichlaridan tashkari ilmoklari xam buladi.......

+ chuchka tizmasida

- kil boshli gijjada

- koramol solityorida

- serbar lentasimon chuvalchangda

- egri boshli gijjada


# Lentasimon chuvalchanglarning tanasi kuyidagi kismlardan tashkil topgan:

+ boshcha, buyin, strobila

- buyin strobila dum

- strobila ogiz

- dum bosh

- onkosfera


# Serbar lentasimon chuvalchanglarining lichinka davrlari ataladi:

+ protserkoid ,plerotserkoid

- serkoid, odeleskari

- miratsidiy

- sistitserkoid

- metatserkariya


# Bemorning axlatida kaaysi parazitlarning tuxumini aniklash mumkin -

+ jigar kurti

- drakunkulyoz

- trixinella

- exinokokk

- rishta
# Geogelmintlarga kiradi:

+ askarida

- exinokokk

- rishta

- jigar kurti

- pakana gijja
# Askaridaning tuxumi invaziya kobiliyatiga ega bulishi uchun kuyidagi sharoitlar zarur:

+ kislorod ,20-24 xarorat

- 1 yil vakt

- 35 xarorat

- anabiz xolatda rivojlanadi

- 4-6 soat vakt


# Nafas olish organi traxeya rivojlangan xayvonlar:

+ xasharotlar

- baliklar

- chayonlar

- urgimchaklar

- kiskichbakalar


# Zaxarli urgimchaksimonlarga kiradi:

+ korakurt

- xasharotlar

- solpugalar

- kanalar

- kiskichbakalar


# Kana va bitlarning kasalliklar yuktirish mexanizmlari:

+ kontaminatsiya ,inokulyasii ,transovarial

- xavo tomchilar

- parenteral

- ifloslangan ozuka orkali

- oralik xujain orkali


# Tula metomorfoz bilan rivojlanadigan xashorotlar:

+ burgalar

- chigirtkalar

- bitlar


- suvaraklar

- ninachilar


# Polifaglarga kiradigan parazit xayvonlar:

+ burgalar

- bitlar

- uy pashshasi

- barchasi tugri

- ninachilar


# Kuzgi pashshaga xos bulgan belgilar:

+ erkak va urgochilari kon suradi

- tirik lichinka tugadi

- fakat urgochilari kon suradi

- lichinkalari chuvalchangsimon bulib, tirik tukimalar bilan oziklanadi

- oshkozon ichak kasalliklarini mexanik ravishda tarkatadi


# Umurtkalilarda 3 xil bosh miya tipi rivojlangan buladi:

+ ixtiopsid, zauropsid, mammal

- mammal perfokal

- teropsid peroral

- peroral

- perfokal


# Umurtkalilarning yuragi bir necha kamerali buladi:

+ ikki,uch,turt

- turt,uch

- bir,besh

- besh,bir

- kup kamerali


# Bir xujayrali organizmlarning jinssiz kupayishining shakllari:

+ bulinish, shizogoniya ,kurtaklanish

- shizogoniya ,gametogenez

- kurtaklanish,ontogenez

- poliembrioniya jinsiy

- ginogenez jinssiz


# Teloletsital tipdagi tuxumlar kuyidagi xayvonlarga xos:

+ kushlarga, sudralib yuruvchilarga

- sut emizuvchilar

- xasharotlarga

- kanalarga

- urgimchaklarga


# Mushuk surgichining asosiy xujayin uchun invazion davri

+ metatserkariya

- adoleskariya

- miratsidiy

- serkariya

- rediya
# Mushuk surgichi chakiradigan kasallik nomlanadi:

+ opistorxoz

- fassiollez

- dikrotselioz

- paragonimoz

- shistozomatoz
# Exinokokk uchun asosiy xujayin:

+ it, buri, chiyaburi

- chuchka, yirik shoxli mollar

- odam, maymun

- balik va mollyuskalar

- kemiruvchilar


# Odamga balik gushtidan yukadi:

+ defillobotrioz

- tenioz

- geminolepidoz

- teniarinxoz

- exinokokkoz


# Kishlok kanasi tarkatadi:

+ kaytalama terlama kasalligini

- tayga ensefalitini

- tulyaremiya

- toshmali terlama kasalligini

- leyshmaniozni


# Oyok yalang yurganda odamga yukadi:

+ ankilostomoz

- trixotsefalez

- trixinellez

- askaridoz

- drakunkulez


# Kanalar chakiradagan kasalliklar:

+ kichima

- tulyaremiya

- rikketsioz

- ensefalit

- kaytalama terlama


# Xujayin almashtirib rivojlanadigan parazitlar:

+ rishta


- egri boshli gijja

- kil boshli gijja

- ostritsa

- askarida


# Xujayin almashtirmasdan rivojlanadigan parazitlar:

+ pakana gijja

- keng tasmasimon

- exinokokk

- jigar kurti

- mushuk surgichi


# Amebiazga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ axlat


- teridagi yaradan surtma

- kon


- biopsiya

- rentgen


# Exinokokk uchun asosiy xujayin:

+ it, buri, chiya buri

- yirik shoxli koramol

- chuchka

- odam

- balik
# Odam trixinella bilan zararlanadi:+ zararlangan chuchka gushti eganda

- yuvilmagan sabzavot va mevalardan

- sut maxsulotlaridan

- turib kolgan suvni ichkanda

- kon suruvchilar orkali
# Aktiv invaziya yuli bilan odamga kiradigan parazit:

+ egri boshli gijja

- pakana gijja

- keng tasmasimon chuvalchang

- exinokokk

- jigar kurti


# Kaysi xujayinda parazitning voyaga etgan davri yashasa, yoki jinsiy yul bilan kupaysa, usha xujayin . . . . xisoblanadi:

+ asosiy


- oralik

- dastlabki

- ikkilamchi

- rezervuar


# Tashuvchilar orkali yukadigan kasalliklar . . . deyiladi:

+ transmissiv

- virusli

- bakteriyali

- zamburugli

- gelmintozlar


# CHivin uchun bezgak plazmodiyaning kuyidagi davri invazion xisoblanadi:

+ gametotsitlar

- gametalar

- sporogoniyalar

- uzuk davri

- etilgan shizont davri


# Jigar kurtining oralik xujayin uchun invazion davri xisoblanadi:

+ miratsidiy

- sporotsista

- marita


- rediya

- adoleskariya


# Mushuk surgichining asosiy xujayin uchun invazion davri xisoblanadi:

+ metatserkariy

- adoleskariy

- miratsidiy

- serkariy

- rediy
# Sibir surgichining chakirgan kasalligi . . . deb ataladi:

+ Opistorxoz

- fassiolez

- dikrotselioz

- paragonimoz

- shistozomatoz
# Teniozga tashxis kuyish uchun kuyidagi belgilar aniklanadi:

+ etilgan bugimidagi bachadonda 7-12 tagacha yon shoxlarning bulishi

- etilgan bugimni kengligi uzunligiga nisbatan kattarok

- tuxumi sargish-jigarrang, kopkogi bor, 160-170 mkmga teng

- tuxumi tinik, ichida lichinkasi kurinib turadi

- etilgan bugimidagi bachadonda 17-35 tagacha yon shoxlarning bulishi


# Teniarinxozga tashxis kuyish uchun kuyidagi belgilar aniklanadi:

+ etilgan bugindagi bachadonda 17-35 tagacha yon shoxlarning bulishi

- axlatda tuxum yirik, ovalsimon shaklda, razmeri 150-160 mkmga teng

- tuxumi sargish-jigarrang, kopkogi bor, 60-70 mkmga teng

- tuxumi tinik, ichida lichinkasi kurinib turadi

- etilgan bugindagi bachadonda 7-12 tagacha yon shoxlarning bulishi


# Serbar lentasimon chuvalchangni ichak devoriga birikishi uchun xizmat kiladi:

+ botriyalar

- surgichlari

- ilmoklari

- lablar

- bir kator ilmoklar


# 174(1) Kaysi chuvalchangning finnasi xuddi xavfli usma singari usadi:

+ alveokokk

- koramol solityori

- chuchka solityori

- keng tasmasimon

- exinokokk


# Exinokokkozga laborator tashxis kuyish:

+ Katssoni reaksiyasi

- bemor axlatida tuxumni aniklash

- bemor axlatida etilgan bugimni aniklash

- bemor axlatida germafrodit bugimni aniklash

- konda parazit tuxumlarini topish


# Balikdan odamga yukishi mumkin:

+ keng tasmasimon

- pakana gijja

- chuchka solityori

- exinokokk

- alveokokk


# Kaysi kon bilan oziklanuvchi gijjaning tuxumini 2-ta kutbida kopkogi bor, shakli bochkasimon?

+ kil boshli gijja

- ostritsa

- askarida

- trixinella

- ankilostoma


# Ulat kasalligini tashuvchisi:

+ burga


- bit

- chivin


- suvarak

- iskaptopar


# CHuchka, ayik gushti orkali odamga kanday kasalliklar yukishi mumkin?

+ trixinellez

- askaridoz

- enterobioz

- drakunkulez

- ankilostomoz


# Bitlar tarkatadigan kaytalama terlama kasalligi kanday yukadi?

+ bitni ezib, terini kashiganda, ya’ni bitlarni gemolimfasi orkali

- bit chakkanda

- chivin chakkanda

- se-se pashshasi chakkanda

- ogiz orkali


# YAlang oyok yurganda kaysi parazitni yuktirish mumkin?

+ ankilostomoz

- trixotsefalez

- trixinellez

- askaridoz

- drakunkulez


# Ogiz kapsulasida tishlari bor chuvalchang:

+ ankilostoma

- ostritsa

- askarida

- kil boshli gijja

- trixinella


# Xujayinlarini almashtirib rivojlanadigan yumalok gijjalar:

+ rishta


- kiyshik boshli

- kil boshli

- ostritsa

- askarida


# Xujayinlarini almashtirmasdan rivojlanadigan lentasimon gijjalar:

+ pakana gijja

- keng tasmasimon

- exinokokk

- jigar surgichi

- mushuk surgichi


# Bezgak kasalligiga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ kon surtmasi

- axlat

- biopsiya

- rentgenoskopiya

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib


# Teri leyshmanioziga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ teridagi yaradan surtma

- kon surtmasi

- axlat


- biopsiya

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib


# Amebiazga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ axlat


- teridagi yaradan surtma

- kon surtmasi

- biopsiya

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib


# Lyambliozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib

- kon surtmasi

- teridagi yaradan surtma

- tush suyagidan punksiya kilinadi

- biopsiya


# CHuchka va koramol solityorining finnalari . . . . tipda tuzilgan:

+ sistitserk

- sistitserkoid

- plerotserkoid

- exinokokkovыy puzыr

- senur
# Exinokokkning asosiy xujayinlari:

+ it, buri, chiyaburi

- yirik shoxli koramol

- mayda shoxli koramol

- mayda kemiruvchilar

- odam
# Teniarinxozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ axlatda koramol solityorining etilgan bugimi topiladi

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib

- kon surtmasi

- biopsiya

- rentgenoskopiya


# Enterobiozga tashxis kuyish uchun tekshiriladi:

+ anal teshigi burmalaridan surtma

- bemor axlatidan etilgan bugimi topiladi

- 12 barmokli ichakdan zond orkali suyuklik olib

- kon surtmasi

- teridagi yaradan surtma


# Trixinellez odamga yukadi:

+ zararlangan chuchka gushti orkali

- yaxshi yuvilmagan sabzavot va mevalar orkali

- xayvonlar terisiga ishlov berishda

- sut va sut maxsulotlari orkali

- turib kolgan suv orkali


# Faol invaziya kuyidagi xayvonga xos:

+ shistozoma

- pakana gijja

- exinokokk

- jigar surgichi

- mushuk surgichi

2 JAVOBLI
Rudimentlar-bu:

1) evolyusiya jarayonida uz axamiyatiniyukotgana’zolarbulib, koldikshaklidasaklangan*

2) ajdodlardakuzatilganayrimbelgilarningindividlardakuzatilishi

3) odamlardadumgaza, akltishlarningbulishi*

4) dumlibolaningtugilishi
Sodda xayvonlar tipii sporalilar sinfiga mansub bulgan xayvonlar:

1) toksoplazma*

2) balantidiy

3) bezgakplazmodiylari*

4) trixomonada
Lyambliozgatashxiskuyishuchuntekshiriladi:

1) axlat*

2) kumik

3) 12 barmokliichaksuyukligi*

4) kon
Fakatodamdaparazitlikkiladiganchuvalchanglar:

1) pakanagijja*

2) jigarkurti

3) ostritsa*

4) exinokokk
Kaysichuvalchanglarningfinnasi sistitserk tipidatuzilgan:

1) chuchkasolityori*

2) jigarkurti

3) koramolsolityori*

4) pakanagijja
Spermatogoniyalarontogenezningkuyidagidavrlaridaxosilbuladi

1) embrional*

2) kupayish

3) postembrional*

4) usish
MeyozningIchiprofazasidaxromosomalar soni va DNK mikdori

1) 2p*


2) 2S

3) 4S*


4) 3
Lizosomalardagifermentlarningetishmasligitufaylikelibchikadigankasalliklar

1) semizlik*

2) kanddiabeti

3) ateroskleroz*

4) fenilketonuriya
Gametogenezningdastlabkixujayralaribulibxizmatkiladi

1) ovogoniyalar*

2) spermatidlar

3) spermatogoniyalar*

4) I-lamchitartiblispermatotsitlar
Endoplazmatikturningvazifalari

1) moddalarendoplazmatik tur orkalixarakatlanadi*

2) oksilbiosintezidakatnaщshadi

3) oksil, uglevod vaeglarnisintezidaishtiroketadi*

4) xujayrada sintez bulganmoddalarnishakllantiradi
Donadorendoplazmatik tur katnashadi

1) oksillarningsintezida*

2) uglerod vaeglarnisintezida

3) nuklein kislotalarnisintezida

4) xujayradasintezlanganmoddalarnitransportida*
Purin asoslargakiradi

1) guanin*

2) timin

3) uratsil

4) adenin*
DNK reduplikatsiyasikuzatiladi

1) interfazada*

2) postsintetikdavrida

3) presintetikdavrida

4) sintez davrida*
Biologikmikrosistemanikaysitiriklikningtarakkietdarajasitashkiletadi

1) molekulyar-genetik*

2) tukima

3) organ


4) xujayra*
Prokariotlargaxosorganoidlar

1) genofor*

2) sentrosomalar

3) Goldjiapparati

4) ribosomalar*
Virusningirsiyaxborotijoylashgan

1) DNK da*

2) oksilda

3) nukleoproteidda

4) RNK da*
Xujayraviyshaklgaegaorganizmlarnianiklang

1) prokariotlar*

2) viruslar

3) bakteriofaglar

4) eukariotlar*
Otalanmasdanrivojlanishturlarikuyidagilar

1) partenogenez*

2) spermatogenez

3) ovogenez

4) ginogenez*
Gametogenezningetilishdavrikuyidagijaraenlardantashkiltopgan

1) Imeyotikbulinish-reduksionbulinish*

2) mitoz

3) endomitoz

4) ekvatsionbulinish*
Xromosomaningeuxromatinkismi

1) spirallashmagankismi*

2) asoslibueklarbilanyaxshibuyaladi

3) kislotalibueklarbilanyaxshibuyalmaydi

4) asoslibueklarbilanyaxshibuyalmaydi*
DNK reduplikatsiyasikuzatiladi

1) interkinezda

2) avtosintetikinterfazada*

3) interfazaning sintetik davrida*

4) geterosintetikinterfazada
Sentroletsitaltipdatuzilgantuxumxujayralarkuyidagixayvonlargaxos

1) chuvalchanglar

2) bugimoeklilar*

3) xashoratlar*

4) umurtkalilar
Keskinteloletsitaltuxumxujayralarkuyidagixayvonlargaxos

1) baliklar

2) sudralibyuruvchilar*

3) kushlar*

4) suvdavakuruklikdayashovchilar
Urtamiendagiteloletsitaltuxumxujayralarkuyidagixayvonlargaxos

1) sudralibyuruvchilar

2) baliklar*

3) suvdavakuruklikdayashovchilar*

4) kushlar
Fakat elektron mikroskop ostidakurinadiganorganoidlar

1) mitoxondriyalar

2) ribosomalar*

3) endoplazmatik tur*

4) Goldjiapparati
Izoletsitaltuxumlargaxosbulganbelgilar

1) sariklikdonachalarixujayraningbirkutbigayigilgan

2) sariklikdonachalarikam*

3) sariklikdonachalaritsitoplazmadatekistarkalgan*

4) sariklikdonalarixujayraningikkalakutbigatarkalgan
Teloletsitaltuxumlargaxosbulganbelgilar

1) sariklikdonachalarikam

2) sariklikdonachalarixujayraningbirkutbigayigilgan*

3) sariklikdonachalari kup*

4) sariklikdonachalarimarkazdajoylashgan yadro atrofigayigilgan
Spermatogenez jaraenidaxosilbulganxujayralaridakaysilaridaxrosomalartuplami 2p ga teng:

1) II tartiblispermatotsitlar

2) spermatogoniyalar*

3) I tartiblispermatotsitlar*

4) spermatidalar
Xrosomaninggeteroxromatinkismi

1) spirallashmagankismi

2) asoslibueklarbilanyaxshibuyaladi*

3) spirallashgankismi*

4) DNK mikdori 2-xissa oshgankismi
Jinsiyxujayralarningrivojlanishidabulinishningkuyidagishakllarikuzatiladi:

1) endomitoz

2) meyoz*

3) mitoz*

4) amitoz
Ovogenez jaraendaxosilbulganxujayralardakaysilaridaxrosomalar tupla2gateng buladi:

1) II tartibliovotsitlar

2) ovogoniyalar*

3) yunaltiruvchitanachalar

4) I tartibliovotsitlar*
Xujayralarishakllanmaganyadrogaegabulganorganizmlar

1) soddaxayvonlar

2) kuk-yashilsuvutlar*

3) zambruglar

4) bakteriyalar*
Spermatogenezningetilishdavridaxosilbuladiganxujayralar:

1) spermatogoniyalar

2) II tartiblispermatotsitlar*

3) I tartiblispermatotsitlar

4) spermatidlar*
Kuyidagixujayralarnixrosomalartuplami 2p, DNK mikdori 4s ega

1) spermatogoniyalarvaovogoniyalar

2) I tartiblispermatotsitlar*

3) IIlamchitartibli spermatotsit vaovotsitlar

4) Itartibliovotsitlar*
Geterosintetikinterfazadakuyidagijaraenlarkuzatiladi

1) xujayrabulinishgatayerlanadi

2) xujayrakariydi.uladi*

3) DNK mikdoriikkixissaortadi

4) xujayra uz vazifasinibajaradi*
Oksilbiosinteziningjaraenlari

1) transduksiya

2) transkripsiya*

3) kon’yugatsiya

4) translyasiya*
Birlamchitartibliovotsitlardanetiladi

1) ovogoniyalar

2) ikkilamchitartibliovotsitlar

3) tuxumxujayra

4) yunaltiruvchitanachalar
Birxujayraliorganizmlarningjinsiykupayishikuyidagiusullarbilanboradi

1) partenogenez

2) kon’yugatsiya*

3) ginogenez

4) kopulyasiya*
Tubankiskichbakasimonlarkuyidagikasalliklarnitarkalishidakatnashadi:

1) dikrotselioz

2) difillobotrioz*

3) shistozom

4) drakunkulyoz*

3- JAVOBLI


Teri leyshmanioz kasalliginingchakiruvchisigaxosbulganbelgilar:

1) soddaxayvonlartipi, xivchinlilarsinfigamansub*

2) soddaxayvonlartipi, sporalilarsinfigamansub

3) 2 xil shakldauchraydi, xivchinlivaxivchinsiz*

4) kasallikningtashuvchisitse-sepashshasi

5) parazitningtashuvchisi – iskaptoparlar*

6) 3 xil shaklidauchraydi: xivchinli, xivchinsiz,spora
Balantidiyagaxosbelgilar:

1) soddaxayvonlar tipii, kipriklilarsinfigamansub*

2) ingichkaichakdaparzitlikkiladi

3) yuganichakdaparzitlikkiladi*

4) erkinyashovchixayvon-saprofit

5) axlatdayiringva kon bulishigaolibkeladi*

6) soda xayvonlar tipii, xivchinlilarsinfigamansub
YAssichuvalchanglargaxosbelgilar:

1) 3 ta embrianalpardadanrivojlanadi*

2) kon aylanish sistema evolyusiyasida 1-marta paydobuladi

3) xazmtizimiyaxshirivajlanmagan*

4) nerv tizimibuylabketgan 4-5 juft nerv ustunlaridantashkiltopgan

5) germafradit*

6) tanabuylab orka vakorin nerv ustunidaniborat
Askaridaningtuxumi invaziya kobiliyatigaegabulishiuchunkuyidagisharoitlarzarur:

1) kislorod*

2) 3 kun vakt

3) 20-24 xarorat*

4) 4-6 soatvakt

5) 2-3xafta vakt*

6) 350 xarorat
Tabiiymanbalikasalliklarrivojlanishiuchunkuyidagiorganizmlarbulishishart:

1) kuzgatuvchi*

2) asosiyxujayin

3) rezervuar xujayin*

4) oralikxujayin

5) tarkatuvchi*

6) kasal odam
Ixtiopsidtipdatuzilgan bosh miyakuyidagilargaxos:

1) balik*

2) reptiliy

3) amfibiya*

4) kushlar

5) tugarakogizlilar*

6) sutemizuvchilar
YUragi 4 kameralixayvonlar

1) timsox*

2) baka

3) sichkon*

4) chivin

5) kaptar*

6) balik
YUragidanfakatvenoz kon okadiganxayvonlar:

1) baliklar*

2) dumli amfibiya

3) tugarakogizlilar*

4) dumsizamfibiyalar

5) lansetnik*

6) kushlar
Bosh miyazauropsidtipdarivojlangan:

1) reptiliyalarda*

2) amfibiyalarda

3) kushlarda*

4) sutemizuvchilarda

5) sudralibyuruvchilar*

6) baliklorda
Miyachasiyaxshirivojlanganxayvonlar:

1) kushlar*

2) amfibiyalar

3) baliklar*

4) reptiliyalar

5) sutemizuvchilar*

6) yassichuvalchanglar
Atavizmgakiradi:

1) 3-kovok

2) 2 tadanortiksutbezlariningbulishi*

3) appendiks

4) dum bilantugilishi*

5) dum umurtkalar

6) tananingjunbilankoplanishi*
Evolyusionembriologiyaningasoschilari:

1) Mechnikov I.I.

2) Myuller A.F.*

3) Pavlov I.P.

4) Kovalevskiy A.O.*

5) Spirin A.S.

6) Gekkel S.E.*
A. N. Seversovbuyichafiloembriogeneningtiplari:

1) Morfolaksis

2) Arxallaksis*

3) Degeniratsiya

4) Anaboliya*

5) Epiboliya

6) Deviatsiya*
EvolyusiyaningasosiyyunalishlariSeversovbuyicha

1) Deviatsiya

2) Aramorfoz*

3) Adaptatsiya

4) Idioadaptatsiya*

5) Morfolaksis

6) Degeneratsiya*
Atavizm -bu:

1) evolyusiya jarayonida uz axamiyatiniyukotgana’zolarbulib, koldikshaklidasaklangan

2) ajdodlardakuzatilganayrimbelgilarningindividlardakuzatilishi*

3) odamlardadumgazag

4) dumlibolaningtugilishi*

5) akllitishlarningbulishi

6) odam tanasiningjunbilankoplanishi (SHer bashara odam)*
Biologikdavriyaylanishidakatnashadiganorganizmlar

1) Usimliklar

2) Produtsentlar*

3) Xayvonlar

4) Konsumentlar*

5) Zamuruglar

6) Redutsentlar*
Odam ekotiplari

1) Suv


2) Tog*

3) Madaniyxujalik

4) Tropik*

5) Ekvaterial

6) Arktik*
Ekologikomillar

1) limitlovchicheklovchi

2) abiotik*

3) stabillashtiruvchi

4) biotik*

5) biotikvastabillashtiruvchi

6) antropogen*
Jigarkurtioralikxujayintanasidakuyidagidavrlariniutadi:

1) miratsidiy

2) serkariya*

3) metatserkariya

4) rediya*

5) sista


6) sporatsista*
Teri leyshmanioz kasalliginingchakiruvchisigaxosbulganbelgilar:

1) soddaxayvonlartipi, sporalilarsinfigamansub

2) soddaxayvonlartipi, xivchinlilarsinfigamansub*

3) kasallikningtashuvchisitse-sepashshasi

4) 2 xil shakldauchraydi, xivchinlivaxivchinsiz*

5) 3 xil shaklidauchraydi: xivchinli, xivchinsiz,spora

6) parazitningtashuvchisi – iskaptoparlar*
Balantidiyagaxosbelgilar:

1) soddaxayvonlar tipii, kipriklilarsinfigamansub*

2) yuganichakdaparzitlikkiladi*

3) ingichkaichakdaparzitlikkiladi

4) erkinyashovchixayvon-saprofit

5) axlatdayiringva kon bulishigaolibkeladi*

6) soda xayvonlar tipii, xivchinlilarsinfigamansub
YAssichuvalchanglargaxosbelgilar:

1) 3 ta embrianalpardadanrivojlanadi*

2) xazmtizimiyaxshirivajlanmagan*

3) kon aylanish sistema evolyusiyasida 1-marta paydobuladi

4) nerv tizimibuylabketgan 4-5 juft nerv ustunlaridantashkiltopgan

5) germafradit*

6) tanabuylab orka vakorin nerv ustunidaniborat
Askaridaningtuxumi invaziya kobiliyatigaegabulishiuchunkuyidagisharoitlarzarur:

1) kislorod*

2) 20-24 xarorat*

3) 3 kun vakt

4) 4-6 soatvakt

5) 2-3xafta vakt*

6) 350 xarorat
Metanefrostipdatuzilganbuyrakkuyidagixayvonlargaxos?

1) reptiliy*

2) kushlar*

3) balik


4) amfibiya

5) sutemizuvchilar*

6) tugarakogizlilar
Ektodermadanrivojlanadi

1) terixosilalari (soch, tirnok, jun, tanachalar)*

2) nerv sistema*

3) muskul tukima

4) biriktiruvchitukima

5) sezgia’zolar*

6) kon va limfa
Entodermadanrivojlanadi:

1) jigar*

2) xazm, nafasolishyullarinikoplabturgan epiteliy tukima*

3) kon


4) teriniustkikismnikoplabturgan epiteliy

5) oshkozon osti bezi*

6) limfa
Zigotaningmaydalanishegatchalarinitiplari:

1) meridional*

2) ekvatorial*

3) animal

4) lateral

5) tangensial*

6) medial
YUragi 4 kameralixayvonlar

1) timsox*

2) sichkon*

3) baka


4) chivin

5) kaptar*

6) balik
YUragidanfakatvenoz kon okadiganxayvonlar:

1) baliklar*

2) tugarakogizlilar*

3) dumli amfibiya

4) dumsizamfibiyalar

5) lansetnik*

6) kushlar
Bosh miyazauropsidtipdarivojlangan:

1) reptiliyalarda*

2) kushlarda*

3) amfibiyalarda

4) sutemizuvchilarda

5) sudralibyuruvchilar*

6) baliklorda
Miyachasiyaxshirivojlanganxayvonlar:

1) kushlar*

2) baliklar*

3) amfibiyalar

4) sutemizuvchilar*

5) reptiliyalar

6) yassichuvalchanglar
Atavizmgakiradi:

1) 2 tadanortiksutbezlariningbulishi*

2) dum bilantugilishi*

3) 3-kovok

4) tananingjunbilankoplanishi*

5) appendiks

6) dum umurtkalar
Evolyusionembriologiyaningasoschilari:

1) Myuller A.F.*

2) Kovalevskiy A.O.*

3) Mechnikov I.I.

4) Gekkel S.E.*

5) Pavlov I.P.

6) Spirin A.S.
A. N. Seversovbuyichafiloembriogeneningtiplari:

1) Arxallaksis*

2) Anaboliya*

3) Morfolaksis

4) Deviatsiya*

5) Degeniratsiya

6) Epiboliya
EvolyusiyaningasosiyyunalishlariSeversovbuyicha

1) Aramorfoz*

2) Idioadaptatsiya*

3) Deviatsiya

4) Degeneratsiya*

5) Adaptatsiya

6) Morfolaksis
Atavizm -bu:

1) ajdodlardakuzatilganayrimbelgilarningindividlardakuzatilishi*

2) dumlibolaningtugilishi*

3) evolyusiya jarayonida uz axamiyatiniyukotgana’zolarbulib, koldikshaklidasaklangan

4) odam tanasiningjunbilankoplanishi (SHer bashara odam)*

5) odamlardadumgazag

6) akllitishlarningbulishi
Biologikdavriyaylanishidakatnashadiganorganizmlar

1) Produtsentlar*

2) Konsumentlar*

3) Usimliklar

4) Redutsentlar*

5) Xayvonlar

6) Zamuruglar
Odam ekotiplari

1) Tog*


2) Tropik*

3) Suv


4) Arktik*

5) Madaniyxujalik

6) Ekvaterial
Ekologikomillar

1) abiotik*

2) biotik*

3) limitlovchicheklovchi

4) antropogen*

5) stabillashtiruvchi

6) biotikvastabillashtiruvchi
Jigarkurtioralikxujayintanasidakuyidagidavrlariniutadi:

1) serkariya*

2) rediya*

3) miratsidiy

4) sporatsista*

5) metatserkariya

6) sista
Teri leyshmanioz kasalliginingchakiruvchisigaxosbulganbelgilar:

1) soddaxayvonlartipi, sporalilarsinfigamansub

2) soddaxayvonlartipi, xivchinlilarsinfigamansub*

3) 2 xil shakldauchraydi, xivchinlivaxivchinsiz*

4) kasallikningtashuvchisitse-sepashshasi

5) 3 xil shaklidauchraydi: xivchinli, xivchinsiz,spora

6) parazitningtashuvchisi – iskaptoparlar*
Balantidiyagaxosbelgilar:

1) ingichkaichakdaparzitlikkiladi

2) soddaxayvonlar tipii, kipriklilarsinfigamansub*

3) yuganichakdaparzitlikkiladi*

4) erkinyashovchixayvon-saprofit

5) soda xayvonlar tipii, xivchinlilarsinfigamansub

6) axlatdayiringva kon bulishigaolibkeladi*
YAssichuvalchanglargaxosbelgilar:

1) kon aylanish sistema evolyusiyasida 1-marta paydobuladi

2) 3 ta embrianalpardadanrivojlanadi*

3) xazmtizimiyaxshirivajlanmagan*

4) nerv tizimibuylabketgan 4-5 juft nerv ustunlaridantashkiltopgan

5) tanabuylab orka vakorin nerv ustunidaniborat

6) germafradit*
Askaridaningtuxumi invaziya kobiliyatigaegabulishiuchunkuyidagisharoitlarzarur:

1) 3 kun vakt

2) kislorod*

3) 20-24 xarorat*

4) 4-6 soatvakt

5) 350 xarorat

6) 2-3xafta vakt*
Tabiiymanbalikasalliklarrivojlanishiuchunkuyidagiorganizmlarbulishishart:

1) asosiyxujayin

2) kuzgatuvchi*

3) rezervuar xujayin*

4) oralikxujayin

5) kasal odam

6) tarkatuvchi*
Ixtiopsidtipdatuzilgan bosh miyakuyidagilargaxos:

1) reptiliy

2) balik*

3) amfibiya*

4) kushlar

5) sutemizuvchilar

6) tugarakogizlilar*

4- JAVOBLI


Mezodermadan rivojlanadi:

1) biriktiruvchitukima*

2) muskul tukima*

3) nerv sistema

4) buyrakustibezi*

5) terixosilalari (soch, tirnok, jun, tanachalar)

6) jinsiybezlar*

7) jigar


8) oshkozon osti bezi
Gastrulyasiya tiplari:

1) invaginatsiya*

2) immigratsiya*

3) blastulyasiya

4) epiboliya*

5) gastrulyasiya

6) delyaminatsiya*

7) blastulyasiyavaepiboliya

8) blastulyasiyava invaginatsiya
Kanalar uz tarakkiyotidakuyidagiboskichlarniboshdankechiradi:

1) tuxum*

2) lichinka*

3) gumbak

4) nimfa*

5) rediya

6) imago*

7) serkariya

8) adoleskariya
Dizenteriya amyobasiningxayotiyshakllari:

1) sista*

2) kichikvegetativshakli*

3) etilganshizont

4) tukima*

5) serkariya

6) gematofag*

7) rediya

8) soratsista
Toksoplazmoz yukadi:

1) transmissiv

2) xavo-tomchi*

3) kon suruvchixashoratlarorkali

4) transplansentar*

5) sikloplarorkali

6) tuprokorkali

7) alimentar*

8) kontakt*
Lyambliyagaxosbulganbelgilar:

1) xivchinlarning soni 1 ta

2) soddaxayvontipi, xivchinlilarsinfigamansub*

3) soddaxayvonlar tipii, sporalilarsinfigamansub

4) xivchinlarning soni 3-4 juft*

5) yadrosi 3-ta

6) xivchiniyuk

7) yadrosiikkita*

8) aksostilbuladi*
Dizenteriya amyoba kuyidagishakllardauchraydi

1) yolgon sista

2) sista*

3) tuplam sista

4) kichikvegetativshakli*

5) sorozoit

6) finna

7) tukimashakli*

8) gametofag*
Jigarkurtikuyidagi lichinka davrlarikuzatiladi:

1) Metatsirkariya

2) Miratsidiy*

3) Sista


4) Sporotsista*

5) Kichikvegetativshakl

6) Gematofag

7) Serkariya*

8) Adoleskariya*

Lyambliyalarga xos bulgan belgilar:

1) sodda xayvonlar tipi, xivchinlilar sinfiga mansub*

2) Xivchinlilarining soni 3-4 juft*

3) chiganokli shakillari bor

4) aksostili buladi*

5) kundalangiga bulinadi

6) yadrosi bir juft*

7) bitta katta bitta kichik yadrolari mavjud*

8) sistalar xosil kilishi aniklanmagan

9) sporalilar sinfiga mansub

10) xivchinlarining soni-1 ta


Lentasimon chuvalchanglar sinfiga mansub xayvonlar

1) exinokokk*

2) pakana gijja*

3) jigar kurti

4) chuchka tizmasi*

5) kon surgichi

6) koramol solityori*

7) serbar lentasimon chuvalchang*

8) shistozoma

9) ichak ugritsasi

10) filyariyalar
Odam kaysi parazit chuvalchanglar uchun asosiy xujayin bulib xizmat kiladi -

1) koramol solityori*

2) serbar lentasimon chuvalchang*

3) toksoplazma

4) jigar kurti*

5) bezgak plazmodiyasi

6) mushuk surgichi*.

7) chuchka soliteri*

8) koksidiyalar

9) alveokokk

10) exinokokk
YUmalok chuvalchanglarga xos bulgan belgilar:

1) birlamchi tana bushligiga ega*

2) ayrim jinsli*

3) kon aylanish sistemani rivojlanishi

4) xazm kanali anal teshigi bilan tugaydi*

5) germafrodit

6) tanasi yaxlit, silindrik shaklga ega*

7) markaziy nerv sistemasi xalkum atrofi nerv xalkasi va orka xamda korin nerv ustunlaridan iborat*

8) nerv sistemasi rivojlanmagan

9) nafas olish sistemasi - traxeyalar

10) ayrish sistemasi - Malpigi naychalar
Iksod kanalariga xos bulgan belgilar:

1) ochik joylarda - yaylov, taygada yashaydi*

2) kananing orka tomonidankaraganda boshchasi kurinadi*

3) xitinli kalkoni erkak va urgochilarda butun tanasini koplaydi

4) kon surish muddati bir necha kungacha davom etadi*

5) erkaklarida xitinli kalkoni tanasini 1/3 kismini koplaydi

6) nimfa davri fakat 1 ta utadi*

7) urgochilarda xitinli kalkoni tanasining 1/3 kismini koplaydi*

8) kon surish jarayoni30 min- 2 soatgacha davom etadi

9) nimfa davri 3-5 marta utadi

10) kanalarga orka tomondan karaganda boshchasi kurinmaydi
Bezgak chiviniga xos bulgan belgilar:

1) kunib turganda korin kismini kutarib turadi*

2) lichinkasida nafas olish teshikchalari korin kismining oxirgi segmentida joylashgan*

3) oyoklari tanasiga nisbatan 1,5 baravar uzun

4) kanotlarida 4ta kora doglari bor*

5) gumbagida nafas olish nayi silindrsimon

6) oyoklari tanasiga nisbatan 2 baravar uzun*

7) gumbagida nafas olish nayi voronkasimon

8) tuxumida xavo kamerasi bulmaydi shuning uchun kayikcha shaklida kuyadi

9) tuxumlarini zax joylardagi substratlarga kuyadi

10) urgochisida ogiz paypaslagichlari xartumiga teng
Iskabtoparlar uziga xos belgilarga ega:

1) muylablari uzun*

2) ogiz apparati sanchib suruvchi*

3) lichinkalari kon bilan oziklanadi

4) leyshmanioz kasalligini chakiruvchisini xususiy tashuvchisi*

5) lichinkalari chirindi organik moddalar bilan oziklanadi

6) tula metomorfoz bilan rivojlanadi*

7) kalta muylablar oilasiga mansub*

8) kaytalama terlama kasalligining tarkatuvchisi

9) chala metomorfoz bilan rivojlanadi

10) vuxererioz kasalligining tarkatuvchisi
Kasalliklar chakiruvchilarining odamga yukish yullari

1) ogiz orkali*

2) nasldan naslga

3) kontakt orkali*

4) retsessiv xolda nasllanadi

5) xavo tomchilar bilan nafas yullari orkali*

6) dominant xolda nasllanadi

7) transmissiv*

8) jinsiy xromasomalarga birikkan xolda

9) transovarial*

10) mutatsiya tufayli utishi mumkin
Parazitologiya fani rivojlanishiga uz xissalarini kushgan olimlar

1) E.N. Pavlovskiy*

2) Zyuss

3) K.I. Skryabin*

4) A.N. Seversev

5) L.I. Isaev*

6) Zaxiriddin Bobur

7) N.A. Dexkonxujaeva*

8) I.I. Mechnikov

9) P.F. Borovskiy*

10) J.X. Xamidov
Tropik bezgak paraziti uchun xos bulgan belgilar:

1) Xujayinlarini almashtirib rivojlanadi*

2) gipoxromiya, anizotsitoz, poykilotsitoz kuzatiladi

3) Asosiy xujayini - bezgak chivini, oralik xujayini – odam*

4) paraeritrotsitar shizogoniya xam kuzatiladi

5) Odam tanasida eritrotsitar shizogoniyaning kuyidagi rivojlanish stadiyalari kuzatiladi: tukima shizogoniya, eritrotsitar shizogoniya, gametogoniya*

6) periferik konda eritrotsitar shizogoniyani barcha stadiyalarini kuzatish mumkin*

7) periferik konda kurish mumkin fakat uzuk stadiyani, makrogametotsit va mikrogametotsit stadiyalarni*

8) bezgak kasalligi kaytalanishi mumkin

9) parazit yashayotgan eritrotsitlarni rangi, katta-kichikligi va shakli uzgarmaydi

10) xujayinlarini almashtirmaydi
Odam askaridasi uchun xos bulgan belgilar:

1) YUmalok chuvalchaglar tipiga mansub*

2) odamning ingichka ichagining pastki kismida, yugon ichagining yukori kismida parazitlik kiladi

3) Ayrim jinsli*

4) erkagining razmeri -0,2- 0,5 sm, urgochisiniki- 1 sm gacha

5) Jinsiy dimorfizmga ega: erkagining razmeri -15-2 0 sm, urgochisiniki- 25-40sm*

6) lichinkasi migratsiya kilmaydi

7) xujayinlarini almashtirmasdan rivojlanadi*

8) kupincha autoreinvaziya kuzatiladi

9) odamning ingichka ichagida parazitlik kiladi*

10) tuxumlari invaziya kobiliyatiga ega bulishi uchun kuyidagi sharoitlar kerak: xarorat-35-360, 4-6 soat vakt
Ostritsa uchun xos bulgan belgilar:

1) yumalok chuvalchaglar tipiga mansub, ayrim jinsli*

2) tuxumlari invaziya kobiliyatiga ega bulishi uchun kuyidagi sharoitlar kerak: xarorat-20-250, 2- 3xafta vakt va albatta kislorodli muxit

3) erkagining razmeri -0,2- 0,5 sm, urgochisiniki- 1 sm gacha*

4) lichinkasi migratsiya kiladi

5) odamning ingichka ichagining pastki kismida, yugon ichagining yukori kismida parazitlik kiladi*

6) odamning ingichka ichagida parazitlik kiladi

7) kupincha autoreinvaziya kuzatiladi

8) lichnkalari faol invaziya xususiyatiga ega

9) tuxumlari invaziya kobiliyatiga ega bulishi uchun kuyidagi sharoitlar kerak: xarorat-35-36, 4-6 soat vakt va kislorodli muxit*

10) xujayinlarini almashtirib rivojlanadi
Bezgak chiviniga xos bulgan belgilar:

1) Kush kanotlilar turkumining vakili*

2) Tuxumlarini xar xil suv xavzalarga, xatto yomgirdan keyin kolgan kulmak suvlarga kuyadi*

3) Odam va xayvonlarning vakticha paraziti Gumbaklarida nafas olish naychasi silindr shaklida*

4) Tuxumlarini bir biriga yopishtirib, ?kayikcha? shaklida kuyadi

5) Bezgak kasalligi chakiruvchisining asosiy xujayini*

6) CHuvalchagsimon lichinkalarida nafas olish sifoni buladi

7) Tulik metamorfoz bilan rivojlanadi*

8) Odam va xayvonlarning vakticha paraziti

9) Tuxumlarini toza, kislorodga boy bulgan suv xavzalarga kuyadi*

10) Kanotlarida 4ta kora doglari bulmaydi
Oddiy chivinning voyaga etgan davrida xam xarakterli belgilari mavjud:

1) Urgochisida pastki jag paypaslagichlarining uzunligi xartumining uchdan bir kismini tashkil etadi*

2) kanolarida kora doglar buladi

3) Erkaklarida pastki jag paypaslagichlarining uchi kengaygan buladi*

4) Urgochisida pastki jag paypaslagichlarining uzunligi xartumiga teng

5) Xasharot kunganda korin kismini kutarmaydi*

6) Erkaklarida pastki jag paypaslagichlarining uchi kengaymagan buladi

7) Oyoklarining uzunligi tanasiga nisbatan 1,5 marta uzun buladi*

8) Xasharot kunganda korin kismini kutaradi

9) Kanotlarida kora doglar bulmaydi*

10) Oyoklarining uzunligi tanasiga nisbatan 2 marta uzun buladi
Bezgak chivinning voyaga etgan davrida xam xarakterli belgilari mavjud:

1) Urgochisida pastki jag paypaslagichlarining uzunligi xartumining uchdan bir kismini tashkil etadi

2) Kanotlarida kora doglar buladi*

3) Urgochisida pastki jag paypaslagichlarining uzunligi xartumiga teng*

4) Erkaklarida pastki jag paypaslagichlarining uchi kengaygan buladi

5) Erkaklarida pastki jag paypaslagichlarining uchi kengaymagan buladi*

6) Xasharot kunganda korin kismini kutarmaydi

7) Xasharot kunganda korin kismini kutaradi*

8) Oyoklarining uzunligi tanasiga nisbatan 1,5 marta uzun buladi

9) Kanotlarida kora doglar bulmaydi

10) Oyoklarining uzunligi tanasiga nisbatan 2 marta uzun buladi*
Evolyusiyaning dalillariga kiradi:

1) Fiziologik

2) Solishtirma-anatomik*

3) Embriologik*

4) Ekologik

5) Paleontologik*

6) Etologik

7) Biogeografik*

8) Adaptatsion

9) Sotsial

10) Molekulyar – genetik*
Solishtirma-anatomik dalillarga kiradi:

1) Ximoyalanuvchi rang

2) Organ va tukimalarning tuzilishidagi uxshashliklar*

3) Rudiment va atavizmlar*

4) Ogoxlantiruvchi rang

5) Gomologik va analogik organlar*

6) Mimikriya

7) Filogenetik katorlar*

8) Maskirovka

9) Oralik shakllar

10) Provizor organlar*
Atavizmlarga kiradi:

1) Dumgaza

2) Uy chuchkalar terisida yul-yul junining bulishi*

3) Otlarni oyoglarida yon barmoklarining bulishi*

4) Oyoksz kaltakesakda tos suyaklarining rivojlanishi

5) CHakalokning buyin kismida fistulani bulishi*

6) Kulok suprasini xarakatlantiruvchi muskullarining saklanishi

7) Kushimcha emchaklarning rivojlanishi*

8) Uchinchi kovok

9) Appendiks

10) ?SHer?bolani tugilishi*
Rudimentlarga kiradi:

1) Uy chuchkalar terisida yul-yul junining bulishi

2) Dumgaza*

3) Oyoksz kaltakesakda tos suyaklarining rivojlanishi

4) Otlarni oyoglarida yon barmoklarining bulishi

5) Kulok suprasini xarakatlantiruvchi muskullarining saklanishi*

6) CHakalokning buyin kismida fistulani bulishi

7) Uchinchi kovok*

8) Kushimcha emchaklarning rivojlanishi

9) ?SHer?bolani tugilishi

10) Appendiks*
Balantidiyalarga xos bulgan belgilar:

1) Trixotsistalari rivojlangan

2) Sodda xayvonlar tipiga, kiprikli infuzoriyalar sinfiga mansub*

3) Ikkita yadrosi buladi: somatik va generativ*

4) Kup yadroli

5) Sitostoma, sitofarinks,xazm vakuola, sitoprakti buladi*

6) Erkin yashovchi

7) Sodda xayvonlar tipiga, elgon oyoklilar sinfiga mansub*

8) Sporalar yordamida kupayadi

9) 12barmok ichakda parazitlik kiladi

10) Jinsiy va jinssiz yul bilan kupayadi*
Odamda leyshmaniyalarning kuyidagi turlari parazitlik kiladi:

1) 3 kunlik leyshmaniya paraziti

2) teri leyshmaniazi chakiruvchisi*

3) visseral leyshmaniazi chakiruvchisi*

4) 4 kunlik leyshmaniya paraziti

5) Ashxabad yarasini chakiruvchisi*

6) tropik leyshmaniya chakiruvchisi

7) penda yarasini chakiruvchisi*

8) shistozomatoz kasalligini chakiruvchisi

9) paragonimoz kasalligining chakiruvchisi10) kala - azar kasalligi kuzgatuvchisi*
Download 198.27 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
haqida tushuncha
navoiy nomidagi
toshkent davlat
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
Alisher navoiy
matematika fakulteti
bilan ishlash
Nizomiy nomidagi
vazirligi muhammad
pedagogika universiteti
fanining predmeti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
махсус таълим
tibbiyot akademiyasi
umumiy o’rta
pedagogika fakulteti
haqida umumiy
Referat mavzu
fizika matematika
universiteti fizika
ishlab chiqarish
Navoiy davlat