1r punt. Aprovació de l’ESBORRANY de l’acta de la sessió darreraDownload 136.5 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi136.5 Kb.A Sant Cebrià de Vallalta, en segona convocatòria (de conformitat amb allò establert a l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat definitivament en sessió Plenària del 26 de març de 2015 i publicat al BOPB de data 20 d’abril de 2015) essent les quinze hores de dinou de maig de dos mil setze, es reuniren a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la celebració de sessió ordinària de la Junta de Govern Local els següents tinents d’alcalde: Cristina Romero Martínez, Raul Sánchez Martos i Javier Mallo Martínez, sota la presidència de l’alcaldessa Sònia Scafa Álvarez, assistits per la secretària de l’Entitat, Maria Teresa Gisbert Coll.


Assisteix com a oient sense dret a vot, el regidor Sr. Daniel Lienas Grande d’acord resolució d’Alcaldia 2015-0518 de data 27 de juliol de 2015.
Comprovada l’existència de quòrum l’alcaldessa donà per oberta la sessió entrant-se a l’examen dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia.
1r punt . APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DARRERA

Preguntats els assistents per si volen formular alguna al·legació reclamació contra l’esborrany de l’acta de la darrera sessió (9 de maig de dos mil setze), no es va produir cap intervenció, i per tant, l’acta restà aprovada per l’assentiment de la unanimitat dels assistents.


APARTAT A. ACORDS PER COMPETÈNCIA PRÒPIA O PER DELEGACIÓ D’ALCALDIA
2n punt A) ADHESIÓ PORTAL TRANSPARÈNCIA AOC

Atès que la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern pretén establir un sistema de relació entre els ciutadans i les administracions públiques, per tal de fonamentar el coneixement de l’activitat pública, la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa, i la garantia del retiment de comptes i de responsabilitat en la gestió pública.

Vist que la informació subjecta al règim de transparència s’ha de fer pública al Portal de la Transparència, un sistema integral d’informació de format electrònic, depenent de la web dels subjectes obligats.

Atès que els municipis poden complir les obligacions de transparència i les que deriven del dret d’accés a la informació pública, de manera associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals o amb l’Administració de la Generalitat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden complir directament. segons l’article 3.3 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre

Vist que l’Administració Oberta de Catalunya ofereix un servei de transparència que consta de diferents recursos per donar compliment a les obligacions de la Llei 19/2014, com a resultat de la col·laboració amb la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci AOC, el Consorci Localret, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya.

Des de l’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents,

A C O R D S

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta al servei de Portal de la Transparència del Consorci AOC, a fi de donar compliment a la disposició addicional tercera de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Segon. Nomenar com a responsable de transparència a Na Xavier Tedó Gratacós.

Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.3r punt A) CONTRACTACIÓ ORQUESTRA FESTA D’ESTIU 2016

Vist que el dia 29 de juliol es celebrarà la Festa d’estiu 2016 al nostre municipi.

Atès que és necessari realitzar diverses contractacions al llarg del cap de setmana del 30 i 31 de juliol, als efectes de portar a terme diverses celebracions com: balls de nit, concerts de tarda.

És per això que, l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, considera necessari tenir en compte la disposició de les despeses a efectes de formalitzar els contractes menors que siguin adjudicats.

En virtut d’això i entenent, el que disposa el vigent Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), en el seu article 111.1 amb concordança a l’article 138.3 del mateix cos legal, la tramitació d’aquest contracte cal exigir l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent.

A proposta de l’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. APROVAR tal com estableix la TRLCSP la disposició de les despeses de les diverses contractacions menors que es celebraran pels dies de la Festa d’estiu de Sant Cebrià de Vallalta, sent els següents:
-OSCAR SANCHEZ CARO en representació de l’ “Orquestra Parfills”, que actuarà amb l’espectacle Concert i Ball de Gala al Pavelló esportiu, el dissabte 30 de juliol a les 20.00 hores i 23.30 hores respectivament, per un import de 2400 euros , més IVA 21% per import de 504 euros, amb un total de 2904 euros.
Segon. COMPTABILITZAR, els compromisos corresponents, en fase AD amb càrrec a la partida pressupostaria 338-22.609 del vigent pressupost de l’Ajuntament per import de 2904 euros, per a la realització de les actuacions artístiques que es deriven de la present Resolució.

Tercer. AUTORITZAR a l’alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, procedeixi a la realització de tots els actes i gestions que signifiquin l’execució de la present Resolució.

Quart. NOTIFICAR la present resolució als interessats amb oferiment de recurs(9), i procedir a la formalització del corresponent contracte.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
4t punt A) REPRESENTACIÓ TEATRAL SOTA LA MANTA

Vist que des de la Regidoria de Cultura i festes es vol fomentar la cultura del teatre i les arts escèniques, realitzant un cicle de representacions teatrals per l’estiu 2016.

Atesa la necessitat de contractar la representació de les obres escollides, en concret l’obra “Sota la manta” que es realitzarà el diumenge 2 de juliol de 2016.

A proposta de l’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Aprovar tal com estableix la TRLCSP la disposició de la despesa per la representació de l’obra “Sota la manta” a càrrec de QOLLUNAKA Grup de teatre, i que es realitzarà diumenge 02 de juliol de 2016 al pavelló esportiu, per un import total de 500€ ( Exempt d’IVA )

Segon. Comptabilitzar, els compromisos corresponents, en fase AD , per a la realització de les actuacions que es deriven de la present resolució, amb càrrec a les aplicacions pressupostaries 338.22609 del vigent pressupost de l’Ajuntament per import de 500€ ( Exempt d’IVA)

Tercer. AUTORITZAR a l’alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, procedeixi a la realització de tots els actes i gestions que signifiquin l’execució de la present Resolució.

Quart. NOTIFICAR la present resolució als interessats amb oferiment de recurs(16).
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
5è punt A) PETICIONS DIVERSES. ZONA ESPORTIVA VISTAMAR 11/6/2016

Vist l’escrit presentat per la Penya Vistamar Cultural, Recreativa i Esportiva amb registre d’entrada 2016-E-RC-1882 de data 9 de maig d’enguany, en el que sol·licita autorització per la celebració d’un berenar sopar amb ball el dia 11 de juny, en horari de 18h a 01h del dia 12 de juny a la zona esportiva de la urbanització Vistamar.

Vist que sol·liciten diferent material per la organització de la festa (1 escenari, 100 cadires i 20 taules).

Atès que l’espai sol·licitat és de domini públic municipal, d’us general; i tenint en compte el que estableix l’article 56è (sobre l’ús comú especial, en especial la potestat de sotmetre les peticions a llicència), en concordança amb l’article 60è (que reconeix la competència d’aquest tipus d’autoritzacions i llicències en favor l’Alcaldia), del Decret 336/1988, de 17 d’octubre (Reglament del Patrimoni del Ens Locals de Catalunya).

Atesa la necessitat de conservar el domini públic municipal en perfecte estat de conservació (art. 93è del Decret 336/1988), i la possibilitat d’exigir danys i perjudicis als usuaris que el facin malbé.

Vist allò que es disposa als articles 11 i 12 de l’ordenança Municipal reguladora dels sorolls, en relació amb el que es preveu als articles 6 i 7 de la mateixa.

Vist que estem davant l’exercici per part d’un particular o establiment públic d’una activitat que pot molestar a altres persones en funció del nivell de soroll exterior; l’autorització de la qual es discrecional per part de l’administració municipal pel cas de que es pertorbés al veïnat o als usuaris de l’entorn.

Vist el que estableixen la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, en especials els seus articles: 29.7 (exempcions de llicències municipals); 30.3.b (condicions tècniques mínimes); 23 i 6.2.i (servei de vigilància); 23 (assegurança de responsabilitat civil). I el Reglament que la desenvolupa (Decret 112/2010, de 31 d’agost), en especial la disposició transitòria 10a (horaris). I tenint en compte l’experiència d’autoritzacions d’esdeveniments anteriors similars al sol·licitat.

Vist allò que disposen els articles 1r i 2n de l’ordenança Municipal núm. 39 dels preus públics (annex preu públic per lloguer de carpes, taules i cadires)

Atesa la delegació de competències de l’Alcaldia en favor de la Junta de Govern Local, a proposta del Sra. alcaldessa es proposa l’adopció dels següentsA C O R D S

Primer. Autoritzar a la Penya Vistamar a celebrar d’un berenar sopar amb ball el dia 11 de juny, en horari de 18h a 01h del dia 12 de juny a la zona esportiva de la urbanització Vistamar.

Segon. Demanar als interessats, per tal d’evitar molèsties a altres persones amb l’exercici de l’activitat sol·licitada, en funció del nivell sonor exterior establert als articles 6 i 7 de l’ordenança Municipal reguladora dels sorolls, que el nivell exterior de soroll no superi els 60dba en horari diürn, i 50dba en horari nocturn.

Tercer. L'Ajuntament, amb aquesta autorització, no presta la conformitat o aquiescència respecte al contingut de les activitats a desenvolupar durant el temps d'utilització de la plaça i/o via pública; per la qual cosa no es fa responsable directa ni subsidiàriament dels danys materials o morals, ni de les infraccions civils o penals en que pugui incorre l'usuari de les instal·lacions amb les activitats que s’hi desenvolupin.

Quart. Condicionar la present autorització al compliment dels següents requisits:

 • Disposar-ne de servei de vigilància de donar-se un aforament igual o superior a 150 persones.

 • Disposar-ne de la corresponent contractació de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

 • Garantir la seguretat dels assistents a les activitats realitzades d’acord amb la naturalesa del lloc on es realitzen.

 • Acreditar que resten garantides la seguretat, la salubritat i la higiene de l’espai a utilitzar; la qualitat dels serveis a prestar; la comoditat i la protecció de les persones; i la insonorització o altres mesures per a evitar molèsties a terceres persones.

Cinquè. Dels possibles danys i perjudicis que es generin sobre l’espai de domini públic municipal i del material a utilitzar es farà càrrec el sol·licitant.

Sisè. Autoritzar la prestació del material sol·licitat al document adjunt a la instància (1 escenari, 100 cadires i 20 taules) condicionada a:

 • la disponibilitat del material sol·licitat i de la seva instal·lació/desinstal·lació es realitzi en dies feiners i horari de treball de la brigada municipal

 • Els interessats es posaran en contacte amb la brigada municipal per tal de coordinar l’entrega del material.

 • El material s’haurà de retornar en un període de temps inferior a les 48 hores (en cas de dies feiners), o bé, a les 72 hores (en cas que coincideixi en dies festius) des del moment en què finalitzi l’autorització concedida per a disposar del material.

Setè. Reconèixer l’exempció de la taxa corresponent a l’ordenança fiscal núm. 39, article 1b i 2d dels preus públics (annex preu públic per lloguer de carpes, taules i cadires)

Vuitè. Notificar el present acord a la interessada amb oferiment de recursos (9) i comunicar-ho internament a la brigada municipal.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
6è punt A) CONEIXEMENT I APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM. 2016/15

La Sra. alcaldessa comenta que una vegada confeccionada i tramesa la convocatòria i l’ordre del dia de la present convocatòria, explicà als assistents la urgència d’aprovar la relació de factures 2016/15, proposà que així sigui considerat pels assistents amb la corresponent votació.

La unanimitat dels assistents acordà reconèixer la urgència de l’afer i per tant la seva inclusió dins de l’ordre del dia de la present sessió.

Es donà lectura a la corresponent proposta d’acord, en els següents termes:


Atès que del desenvolupament de l’activitat pròpia de l’Ajuntament es generen despeses per l’adquisició de materials, subministraments, etc.

Atès que aquestes despeses es converteixen en factures i altres documents girats per tercers proveïdors contra l’Ajuntament.

Atès que cal procedir a l’aprovació dels esmentats documents.

Atès que la Instrucció de Comptabilitat per l’ Administració Local (Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre d’ aprovació de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local) i especialment el RD 500/1990, de 20 d’abril (art.67 i 68) possibilita als Ajuntaments unificar les fases d’autorització (A), disposició (D) i reconeixement de l’obligació (O) en una sola (ADO).

Vist que els documents dels proveïdors han estat revisats, conformats i comptabilitzats.

Tenint en compte allò que possibilita la base 8.4 de les Bases d’Execució del pressupost de 2015, vigent.

Per l’atribució que se li reconeix a l’ Alcaldia en l’article 21.1.f de la Llei 7/1985 de 2 d’abril (Bases del Règim Local) i l’article 185 del RDL 2/2004, de 5 de març (Text LRHH).

Des de l’ Alcaldia es proposa l’adopció dels següents:

A C O R D S

Primer. Aprovar les despeses en fase “ADO” incloses en la relació comptable Núm.2016/15 que cal diligenciar als efectes, per un import total de 7.017,77 €.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
7è punt A) LICITACIÓ SERVEI DE CUINA ESCOLA BRESSOL

La Sra. alcaldessa comenta que una vegada confeccionada i tramesa la convocatòria i l’ordre del dia de la present convocatòria, explicà als assistents la urgència d’aprovar la licitació del servei de cuina de l’escola bressol, proposà que així sigui considerat pels assistents amb la corresponent votació.

La unanimitat dels assistents acordà reconèixer la urgència de l’afer i per tant la seva inclusió dins de l’ordre del dia de la present sessió.

Es donà lectura a la corresponent proposta d’acord, en els següents termes:


Atès que ha estat incoat el procediment de contractació, per licitar el servei públic de cuina i manteniment de l’equip de cuina de l’Escola Bressol El Rial de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i del servei de cuina i transport a l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i a l’escola Bressol de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari.

El contracte públic serà de dos cursos escolars de 2016/2017 i 2017/2018 tramitat per concurs obert d’acord amb el procediment establert que marca el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que englobarà un preu de concurs fruit de l’encomana de servei de menjador d’altres Ajuntaments com Sant Pol de Mar i Sant Iscle de Vallalta sent un volum de 50 serveis o menús diaris entre els tres ajuntaments. Previst que s’adjudiqui el contractista abans de començar el nou curs 2016/2017. 

Atès que ha estat redactat el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que ha de regir aquest procediment.

Vist l’informe de la Secretària-Interventora que obra a l'expedient, i de les certificacions d’intervenció dels Ajuntaments de Sant Pol de Mar i Sant Iscle de Vallalta, a proposta de la Sra. Alcaldessa.

En virtut de les competències atribuïdes a l’Alcalde per l’article 53.o) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, les quals han estat delegada a la Junta de Govern per decret núm. 440/2015 de data 25-06-2015, atès que no supera el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost vigent.

Des de l’Alcaldia es proposa l’adopció del següents

A C O R D S

Primer. Aprovar l’expedient de contractació que ha de regir el contracte per portar a terme el servei públic de cuina i manteniment de l’equip de cuina de l’Escola Bressol El Rial de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i del servei de cuina i transport a l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i a l’escola Bressol de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta.

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars reguladores del contracte administratiu, per adjudicar el servei públic de cuina i manteniment de l’equip de cuina de l’Escola Bressol El Rial de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta i del servei de cuina i transport a l’Escola Bressol de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i a l’escola Bressol de l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, amb un pressupost de licitació de 93.415,00€ IVA exclòs per les dos anualitats.

Tercer. Publicar l’anunci de licitació en el BOPB i en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

Quart. Aprovar el compromís de despesa per import total de 26.979,15 euros (IVA 10% inclòs) la despesa, amb càrrec a l’aplicació de la despesa 326.227.99 del vigent pressupost de 2016 i hi ha existència de consignació pressupostària per vinculació jurídica, i la resta amb vinculació en els exercicis següents 2017 i 2018 , segons quadre adjunt:
CONCEPTE

2016

2017

2018

326

227.99

Servei menjador llar d’infants “El Rial”

4.905,30€

13489,58€

8.584,29€


Cinquè. Autoritzar a l’alcaldia tant àmpliament com en dret sigui menester per realitzar totes les gestions que impliquin l’execució del present acord.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
8e punt A) ACORD DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ I EXECUCIÓ DE CASAL D’ESTIU 2016, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (exp. G259/2016)

La Sra. alcaldessa comenta que una vegada confeccionada i tramesa la convocatòria i l’ordre del dia de la present convocatòria, explicà als assistents la urgència d’aprovar l’adjudicació del contracte del servei de casal d’estiu 2016, proposà que així sigui considerat pels assistents amb la corresponent votació.

La unanimitat dels assistents acordà reconèixer la urgència de l’afer i per tant la seva inclusió dins de l’ordre del dia de la present sessió.

Es donà lectura a la corresponent proposta d’acord, en els següents termes:


En data 18 d’abril de 2016, la Junta de Govern Local va aprovar la licitació de la gestió de serveis per portar a terme la prestació del servei del Casal d’Estiu Municipal per l’any 2016, mitjançant el procediment negociat sense publicitat.

En data 19 d’abril de 2016, es sol·licitaren ofertes a les empreses:
 1. Collage Accions Culturals i de Lleure, S.L.

 2. Jaumar Busca’t l’aventura, S.L.

 3. Nara, Iniciatives Socials i Serveis Educatius

Que en data 4 de maig es van avaluar els criteris referents a la proposta pedagògica, la programació de les activitats educatives i els coneixements en integració infantil, documentació extreta del sobre 2, obtenint-se la puntuació següent:
Nom empreses


TOTAL PUNTUACIÓ

Jaumar Busca’t l’aventura, S.L.

5,5 punts

Collage Accions Culturals i de Lleure, S.L.

9,0 punts

Nara, Iniciatives Socials i Serveis Educatius

6,5 punts

Atès que celebrada la licitació i examinada l’acta de la Mesa de Contractació de data 5 de maig de 2016 referent a la proposta d’adjudicació del contracte de SERVEI PÚBLIC DE GESTIÓ I EXECUCIÓ DE CASAL D’ESTIU 2016, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT (exp. G259/2016), l’òrgan de contractació declarà en favor de l’oferta presentada amb la puntuació més alta atesos els criteris que depenen d’un judici de valor i els criteris avaluables de forma automàtica que és la presentada per l’empresaCOLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, S.L. amb el detall de les puntuacions dels sobres 2 i 3 en la tabla adjunta:


Nom empreses


2

3

TOTAL PUNTUACIÓ

Collage Accions Culturals i de Lleure, S.L.

9,00

17,50

26,50 punts

Nara, Iniciatives Socials i Serveis Educatius

6,50

15,95

22,45 punts

Jaumar Busca’t l’aventura, S.L.

5,50

16,49

21,99 punts

Vist que amb data 9 de maig de 2016 es va requerir al licitador que va presentar l'oferta econòmicament i tècnicament més avantatjosa perquè presentés la documentació justificativa de la clàusula 19 del plec administratiu i, a més, que disposa dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.

Vist que amb data 12 de maig de 2016, el candidat COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, S.L., va presentar els documents justificatius exigits.

Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establert en l’article 151.4 i en la disposició addicional segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

A proposta d’Alcaldia, es proposa l’adopció dels següents

A C O R D SPrimer. Adjudicar en favor de COLLAGE ACCIONS CULTURALS I DE LLEURE, S.L., pels imports dels preus de la carta de serveis presentada per la prestació del servei públic de gestió i execució de Casal d’estiu 2016, amb un termini de prestació del servei a comptar, una vegada formalitzat el contracte, des del 22 de juny de 2016 fins el 9 setembre de 2016, amb un parèntesi de prestació del servei de quatre setmanes de l’ 1 al 28 d’agost de 2016, sense pròrrogues.
Preus de la Carta de serveis


 • Quota de matriculació al casal d’estiu: 24,00€ • 1 Setmana (matins): 38,00€
 • 1 Setmana (tarda): 23,50€
 • Quota quinzenal (matins): 72,50€
 • Quota quinzenal (tarda): 39,50€
 • Quota mensual (matins): 112,00€
 • Quota mensual (tarda ): 64,50€
 • Acollida matinal: 3,00€/dia – 35,00€/mes
 • Menjador amb carmanyola: 4,00€/dia -90,00€/mes
 • Menjador amb càtering: 7,50€/dia
 • Descompte per a germans: 5% pel segon i successius
 • Descompte per a família nombrosa/monoparental : 10% per participant

(des d’un sol membre de la família)


 • Quota única colònies d’estiu: 120,00€
 • Preus sortides 14,50€


Segon.- Aprovar les despeses derivades de la gestió del servei, en fase “AD”, amb càrrec a l’aplicació 3372.226.99 del vigent pressupost de 2016, per import de 2.000,00€ (IVA inclòs del 21%) per transport de bus a la platja, a la mateixa aplicació 3372.226.99 per import de 1.500,00 € IVA (21% inclòs) en concepte de neteja de les instal·lacions.

Tercer. Notificar la present resolució a tots els licitadors amb oferiment de recurs (18), adjuntant còpia compulsada de l’acta d’avaluació de la Mesa de Contractació de 5 de maig de 2016.

Quart. Autoritzar a l’ Alcaldia per requerir a l’adjudicatari a la formalització del contracte, una vegada notificada l’adjudicació.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
9è punt A)ADHESIÓ AL PROGRAMA "ANEM AL TEATRE" DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Sra. alcaldessa comenta que una vegada confeccionada i tramesa la convocatòria i l’ordre del dia de la present convocatòria, explicà als assistents la urgència d’aprovar l’adhesió al programa “Anem al Teatre”, proposà que així sigui considerat pels assistents amb la corresponent votació.

La unanimitat dels assistents acordà reconèixer la urgència de l’afer i per tant la seva inclusió dins de l’ordre del dia de la present sessió.

Es donà lectura a la corresponent proposta d’acord, en els següents termes:


Atès que per iniciativa de la Diputació de Barcelona (Àrea de Cultura i Àrea d’Educació) restà engegat el programa anomenat: “Anem al Teatre”, en el que venen participant nombrosos Ajuntaments de les comarques barcelonines, amb gran èxit de participació dels alumnes de les escoles dels corresponents municipis participants en el programa.

Programa al que l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta es va adherir pel curs escolar 2012 fins el curs actual.

Vist que el termini de validesa del conveni finalitza aquest curs.

Vist el text del nou protocol proposat per la Diputació de Barcelona.

Des de l’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents

A C O R D SPrimer. Aprovar l’adhesió al Programa de la Diputació de Barcelona: “Anem al Teatre”, segons protocol aprovat per la Comissió de Govern de l’esmentada DIBA, adjunt. Per als cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19,2019-20.

Segon. La despesa és de 1.000 € anuals, i formarà part de la partida 323-22699.

Tercer. Autoritzar a l’Alcaldia, tan àmpliament com en dret sigui menester, perquè en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta dugui a terme totes les gestions que signifiquin l’execució dels presents acords, i en especial les signatures dels documents d’adhesió.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
10è punt A) APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PROCÉS SELECTIU PER AL A SELECCIÓ DE TREBALLADORS/ORES A CONTRACTAR PER AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL

La Sra. alcaldessa comenta que una vegada confeccionada i tramesa la convocatòria i l’ordre del dia de la present convocatòria, explicà als assistents la urgència d’aprovar les bases del procés selectiu per al a selecció de treballadors/ores a contractar per al programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, proposà que així sigui considerat pels assistents amb la corresponent votació.

La unanimitat dels assistents acordà reconèixer la urgència de l’afer i per tant la seva inclusió dins de l’ordre del dia de la present sessió.

Es donà lectura a la corresponent proposta d’acord, en els següents termes:


La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 10 de març de 2016 va aprovar el programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, el seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

Els programes complementaris es configuren com a instruments específics elaborats de forma contingent per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Alhora els mitjans de finançament de què disposen els governs locals per a dotar pressupostàriament les plantilles de personal i els plans locals d’ocupació s’han minvat, restriccions que impedeixen l’impuls i la gestó de nous projectes d’inclusió i de desenvolupament de l’economia productiva a l’àmbit local.

El programa complementari es configura amb dues línies, la línia 1 de suport integral al foment de l’ocupació per al desplegament de plans locals d’ocupació, suport a la formació i ajuts a la contractació laboral i la línia de suport 2 destinada a donar suport a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió i de reforç dels serveis socials municipals per a l’impuls de plans d’ocupació adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social; ajuts a l’ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social a les empreses d’inserció sociolaboral, centres d’inserció o entitat del tercer sector social i suport a plans locals d’ocupació per a la contractació de personal administratiu i/o informadors/es dels serveis socials municipals.

D’acord a la distribució dels ajuts realitzada per la Diputació de Barcelona es concedeix a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta un total de 43084,64 euros, els quals es poden acumular en una de les línies de treball, essent la voluntat de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta després d’haver-se tractat l’assumpte a diferents sessions deliberants de la Junta de Govern Local destinar l’import concedit a la línia de suport 1 i concretament pel desenvolupament de plans locals d’ocupació.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2016 aprovava l’acceptació del fons de prestació rebut per la Diputació de Barcelona.

Des de l’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents acords:


Primer. Incoar expedient de convocatòria de procés selectiu per a la selecció de 5 treballadors/es en el marc del fons de prestació concedit a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la Diputació de Barcelona per a l’execució del programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social, línia plans locals d’ocupació.

Segon. Aprovar les corresponents bases específiques del procés selectiu esmentat , document que caldrà diligenciar als efectes escaients

Tercer. Autoritzar a l’Alcaldia tant àmpliament com en dret sigui de menester per a què en nom i representació de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta procedeixi a la realització de totes les gestions i actes que signifiquin l’execució de la present resolució.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.
11è punt A) ASSABENTAT PAS PROVA ESPORTIVA I MATERIAL 5/6/2016

La Sra. alcaldessa comenta que una vegada confeccionada i tramesa la convocatòria i l’ordre del dia de la present convocatòria, explicà als assistents la urgència d’aprovar l’assabentat de pas d’una prova esportiva al municipi, proposà que així sigui considerat pels assistents amb la corresponent votació.

La unanimitat dels assistents acordà reconèixer la urgència de l’afer i per tant la seva inclusió dins de l’ordre del dia de la present sessió.

Es donà lectura a la corresponent proposta d’acord, en els següents termes:


Vista la instància presentada per la interessada en nom de Vallalta Trail amb registre d’entrada núm. 2016-E-RC-1306 de data 1 d’abril de 2016, on es sol·licita permís per transitar pel nostre municipi, en motiu de la celebració de la 1ª Cursa Vallalta Trail, el diumenge 5 de juny d’enguany.

Vista la aportació de la documentació requerida segons informe de la Policia Local del data 7 d’abril d’enguany, mitjançant registre d’entrada núm. 2016-E-RC-1682 de data 26 d’abril d’enguany.

Vist d’itinerari adjunt i la relació de les carreteres afectades, on s’informa del recorregut de la cursa, i del pas pel nostre municipi.

Atès que sol·liciten el material que a continuació es detalla: • Taules, cadires, carpes i equip de música

 • Neveres i graelles

 • Tanques

 • Lavabo

Atès que sol·liciten la instal·lació d’un punt d’avituallament a la Plaça de l’Església i un altre a la muntanya.

Atesa la conversa mantinguda amb la interessada amb data 17 de maig d’enguany, on manifesta la seva voluntat d’anul·lar la sol·licitud del següent material i del punt d’avituallament a la muntanya. • Taules, cadires, carpes i equip de música

Atès que sol·liciten permís per instal·lar una lona anunciant la cursa.

Atès que sol·liciten permís per senyalitzar la cursa.

Vist que sol·liciten publicitat per part de l’Ajuntament (a la web i xarxes socials)

Vist l’informe favorable emès pel cap de la Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta de data 5 de maig d’enguany.

Des de l’Alcaldia es proposa l’adopció dels següents

A C O R D SPrimer. L’Ajuntament es dona per assabentat del pas pel nostre municipi de la 1ª Cursa Vallalta Trail, el proper 5 de juny de 2016, segons itinerari adjunt, amb el recorregut que s’informa.

Segon. Informar a l’interessat que es donarà trasllat de la present petició a la Policia Local, per tal de deixar lliure de vehicles el tram de circulació de la cursa ciclista. En tot cas, resta sota l’exclusiva responsabilitat dels organitzadors/peticionaris.

Tercer. Autoritzar la cessió del material sol·licitat que a continuació es detalla:

 • Neveres i graelles

 • Tanques

Quart. No s’autoritza el material que a continuació es detalla, per la seva falta de disponibilitat

 • Lavabo portàtil

Cinquè. Dels possibles danys que es generin sobre el material cedit es farà càrrec el sol·licitant.

Sisè. Condicionar la present autorització al compliment dels següents requisits:

 • la disponibilitat del material sol·licitat i de la seva instal·lació/desinstal·lació es realitzi en dies feiners i horari de treball de la brigada municipal

 • Els interessats es posaran en contacte amb la brigada municipal per tal de coordinar l’entrega del material.

 • El material s’haurà de retornar en un període de temps inferior a les 48 hores (en cas de dies feiners), o bé, a les 72 hores (en cas que coincideixi en dies festius) des del moment en què finalitzi l’autorització concedida per a disposar del material.

Setè. Autoritzar la instal·lació d’un punt d’avituallament a la Plaça de l’Església.

Vuitè. Autoritzar la instal·lació d’una lona anunciant la cursa.

Novè. Autoritzar la senyalització de la cursa.

Desè. Publicitar la cursa a la web municipal i a les xarxes socials.

Onzè. Notificar la present resolució a l’interessat, amb oferiment de recursos (9).

Dotzè. Comunicar internament la present resolució a la Policia Local i a la brigada municipal.

Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Junta de Govern Local.12è punt A) SUGGERIMENTS I PREGUNTES

No se’n formulà cap.

Al no haver-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa dóna la sessió per acabada essent les setze hores i quinze minuts, de la qual s’estén la present acta, de la que dono fe.

L’alcaldessa, La secretària,


Sònia Scafa Álvarez Maria Teresa Gisbert Coll

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

C/ Centre, 27, Sant Cebrià de Vallalta. 08396 Barcelona. Tel. 937631024. Fax: 937630219Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 136.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat