10-sinf Jahon tarixi darsligi yuzasidan mavzulashgan test to’plami


Tuzuvchi: Toshkent shahar Olmazor tumaniDownload 1.44 Mb.
Pdf ko'rish
bet18/55
Sana28.09.2021
Hajmi1.44 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55
Tuzuvchi: Toshkent shahar Olmazor tumani 

28-maktab Tarix fani o`qituvchisi 

Shozodbek Normurodov 

 

 6-MAVZU.  1918-1939-YILLARDA  

GERMANIYA (36 ta) 

1.  Ma’lumki, Birinchi jahon  

urushida Germaniya mag’lubiyathga  

uchragach mamlakatni inqilobiy  

voqealar sodir bo’ladi. Inqilob qaysi  

shaharda dengizchilarning  

qo’zg’olonidan boshlangan? 

A) Berlin  B) Bonn  C)* Kil 

D) Veymar 

2.  Tarixiy haqiqatga muvofiq  

kelmaydigan javobni belgilang. 

A)  1918-yil noyabrga kelib g‘alayonlar 

Germaniyaning barcha yirik shaharlarini qamrab 

oldi. 


B)* Noyabr inqilobi g‘alaba qozonib, Germaniya 

konstitutsiyaviy monarxiya deb e’lon qilindi. 

C) inqilobdan so’ng, Fridrix  Ebert  

boshchiligida yangi hukumat tuzildi. 

D) inqilobdan keyin Ta’sis majlisiga o‘tkazilgan 

saylovlarda asosiy o‘rinlami liberal va konservativ  

partiyalar vakillari egalladi. 

3.  Germaniyada Та’ sis majlisi qachon inqilobiy 

ommaning demokratik talablarini qoniqtiruvchi 

konstitutsiyani qabul qiladi? 

A)  1919-yil 8-noyabr 

B)  1920-yil  10-avgust 

C)  1918-yil 28-iyun 

D)*  1919-yil 31-iyul 

4.  Konstitutsiya  Taʼsis majlisi 

tomonidan qaysi shaharda qabul  

qilingan edi? 

A) Kil  B )* Veymar С) Berlin  D) Bonn 

5. _______ fransuzlar Germaniyaning  

Rur viloyatiga bostirib kirdi. 

A)1919-yilda  B)* 1923-yilda C) 1926-yilda D)  

1922-yilda 

6. _____Yevropa mamlakatlari ichida eng qadrsiz 

pul Germaniyada edi. 

A)  1921-yil boshida B)  1922-yil o’rtasida 

C)* 1923-yil oxirida D) 1924-yil boshida 

7.  Charlz Daues millati(a) va  

kasbi(b) to’g’ri berilgan javobni  

aniqlang. 

A) a- ingliz; b-o’qituvchi B) a-meksikalik; b-

advokat 

C) a-nemis; b-uchuvchi D)* a-amerikalik; b-bankir 

8.  Qachon Charlz Daues boshchiligidagi qo‘mita 

xalqaro moliya-kredit va savdo munosabatlarini 

tiklashning strategik rejasini qabul qiladi? 

A)  1923-yilda  B)  1924-yilda 

C)  1925-yilda  D)  1926,yilda 

9.  Kapitalistik dunyoda iqtisodiy  

va siyosiy barqarorlikni taminilish  

uchun asos bo‘lib xizmat qilgan  

rejasi uchun Nobel mukofotiga  

sazovor boʻlgan shaxsni belgilang? 

A) E. Errio B)* CH.Daues 

C) A. Gitler D)Gindenburg 

10.  Germaniyada Adolf Gitler  

boshchiligidagi Germaniya 

notsional-sotsialistik ishchi partiyasi  

qachin paydo bo'lgan?  

A) 1918-yil B)*  1919-yilda  

C)  1920-yilda  D)  1921-yilda 

11. Noto’g ’ri hukmni aniqlang. 

A)* Germaniya natsional-sotsialistik ishchi 

partiyasining Italiyada paydo bo’lgan fashizmga 

to’g ’ridan to’gʼri aloqasi bor 

B) Rur inqirozidan so‘ng «Daues rejasi»ga 

reparatsiya va Yevropa qarzlari muammosini hal 

qilishning yechimi sifatida qaralayotgan edi. 

C) Fashizm so‘zi gitlerchilarga  

nisbatan faqat odat yuzasidan  

qo‘llaniladi. U dunyodagi deyarli  

barcha xalqlar tillariga kirgan. 

D) Germaniyada italyan tipidagi  

natsizm emas, fashizm shakllandi. 

12.  “Pivo isyoni” yuz bergan  

kunni belgilang. 

A)  1922-yil 10-noyabr B)  1922-yil 9-noyabr 

C)*  1923-yil 8-noyabr D)  1924-yil  10-noyabr 

13.  Germaniyada “Pivo isyoni”  

qaysi shahardagi pivaxonada  

odamlar yig’ilishidan boshlangan? 

A) Berlin  B) Frankfurt C)* Myunxen  D) Kil 

14.  “Pivo isyoni” yuz bergan kun,  

bahaybat pivoxonada qancha odam  

yig’ilgan bo’lgan? 

A) 5000 dan ortiq B)* 3000 ga yaqin 

C) 1000 dan ortiq D) 10000 ga yaqin 

15.  “Pivo isyoni”ni uyushtirga  

Gitler boshchiligidagi fashistlar________ 

da hokimiyatni egallab, Berlinga  

qarshi yurish uyushtirishga urinib  

ko’rdilar. 

A) Myunxenda  B)* Bavariyada 

C) Rimda  D) Gamburgda 

16.  “Pivo isyoni”da qancha  

natsist o’ldirildi? 

A)* o‘nga yaqin 

B) yuzga yaqin  

C) yigirmadan ortiq 

D) ellikdan ortiq 

17.  Quyida “Pivo isyoni” haqida  

berilgan izohlardan qaysi birida  

tarixiy xatolikka yo’l qo’yilgan? 

A) Muvaffaqiyatsizlik bilan  

tugashiga qaram asdan, aynan «pivo  

isyoni» natsistik partiyani  

uniumgermaniya miqyosidagi  

siyosiy kuchga aylantirdi. 

B) bu isyon Germaniyada  

natsistlaming hokimiyatga kelish   

uchun birinchi urinishi edi. 

C) Gitler va boshqa tashkilotchililari 

turli muddatga qamoqqa tashlandi.   

D)* isyon Gitler va uning tarfdorlari  

nufuzini oshirib, Gitler reyxskansler 

lavozimiga saylandi. 

18.  Germaniyada 1932-yil  

aprelda bo‘libo‘tgan prezidentlik  

saylovlarida g’olib chiqqan(a) va  

undan  ,sal ortda qolgan(b)  

nomzodni belgilang. 

A) a- Getler b- Eyzenxauer 

B) a- Errio  b- Gindenburg 

C)* a- Gindenburg; b- Gitler  D) a- Merkel b- 

Shmidt 


19. 1932-yil aprelda Reyxstagga  

bo‘lib o‘tgan saylovlarda ____________ g‘olib  

chiqib, eng yirik parlament  

partiyasiga aylandi. 

A) katolik markaz 

B) GSDP C)* natsional-sotsialistlar 

D) radikal-fuqaro 

20.  Prezident Paul fon Gindenburg reyxstagda eng 

katta fiaksiyaga ega bo‘lgan natsionalsotsialistlar 

yo‘lboshchisi A. Gitlerni qachon reyxkansler 

lavozimiga tayinlaydi? 

A)* 1933-yil 30-yanvarda 

B)  1934-yii 30-avgustda 

C)  1932-yil 20-aprelda 

D) 1930-yil 10-noyabrda 

21.  Qachon Gitler  

Germaniyaning fyureri deb e’lon  

qilindi? 

A) 1932-yil    B)  1933-yil 

C)*  1934-yil  D) 1935-yil 

22.  Germaniyada Prezidentlik 

lavozimi bekor qilingan va Veymar  

respublikasi amalda faoliyatini  

yakunlagan yilni aniqlang. 

A) 1932-yil B) 1933-yil  

C)* 1934-yilD) 1935-yil 

23. Getler totalitar rejimining  

asosiy maqsadi_________ 

A)  Germaiiiyani iqtisodiy inqirozdan  

olib chiqish  

B) "noraso irqlami» bo‘ysundirish  

C) katta hududlami egallash 

D)* B,C 

24.  1936- 1939-yillari  

Germaniyada amalga oshirilgan  

ishlar xato berilgan javob variantini  

toping. 

A) Germaniya iqtisodiyoti to‘liq  

urush maqsadlariga bo‘ysundirildi. 

B)* harbiy xarajatlar 100 barobar  

oshirildi. 

C) qo‘shinlar soni 1914-yil  

darajasiga yetkazildi. 

D) harbiy-dengiz floti isloh qilindi. 

25.__________ umumiy harbiy majburiyat  

to‘g‘risidagi qonun kuchga kirdi. 

A) 1936-yilda   

B) 1937-yilda 

C)* 1935-yilda   

D) 1939-yilda 

26.  Germaniyadagi totalitar  

rejimga ittifoqchi bo’lgan totalitar  

davlatlami toping. 

A) Angliya va Fransiya 

B) AQSH va Buyuk Britaniya 

C) Bolgariya va Italiya 

D)* Italiya va Yaponiya 

27.  Quyida berilgan  

ma’lumotlardan qaysi birida tarixiy  

xatolikka yo’l qo’yilgan. 

A) 1937 - 1938-yillari gitlerchilar 

rejimining asosiy siyosati  

Germaniyani total ravishda urushga  

tayyorlash, mavjud mehnat va  

moddiy resurslarni to‘liq safarbar  

qilish boʼlib qoldi. 

B)*  1937 - 1938-yillari iqtisodiy  

o‘sishda erishilgan yutuqlar va  

ijtimoiy siyosat gitlerchilar  

rahbariyatiga Germaniyada ichki  

holatni barqarorlashtirish imkonini  

bermadi 


C) «Germaniyadagi nemislaming  

taqdiri haqida g‘amxo‘rlik» Ikkinchi  

jahon urushining boshlanishi uchun  

bahona bo‘ldi. 

D)  1939-yil 1-sentabrda Germaniya  

Polshaga bostirib kirdi. Ikkinchi  

jahon urushi boshlandi. 

28.  Germaniya tomonidan  

Avstriya anshlyus qilingan(a) va  

Chexoslovakiya ham qo‘shib  

olingan(b) yillar aniq berilgan  

javobni belgilang. 

A) a-1939-yil; b-1938-yil.  

B) а-1937-yil; b-1938-yil. 

C) a-1939-yil; b-1940-yil. 

D)* a-1938-yil; b-1939-yil. 

29.  Ikkinchi jahon urushi  

arafasida Yevropadagi eng katta  

armiyani shakllantira olgan davlat  

qaysi? 


A) Angliya  B) Italiya 

C) SSSR  D)* Germaniya  

30.  Fyurer_______ 

A) hukumat boshligʻi 

B)* dohiy 

C) parlament   

D) president 

31. Reyxstag__________ 

A) hukumat boshlig’i  B) dohiy 

C) parlament  D) prezident 

32.  Reyxkansler ________ 

A)* hukumat boshlig’i 

B) dohiy 

C) parlament 

D) prezident 

33.  Qaysi so’z “umumiy”, “yalpi”  

ma’nolarini anglatadi? 

A) reyxstag  B) fyurer 

C) natsist  D)* totalitarizm 

34.____________XX asr hodisasi boʼlib,  

butun siyosiy tizimning davlatga  

bo‘ysunishini, jamiyat hayoti va  

fuqarolar ustidan to‘liq davlat  

nazorati o‘matilishini nazarda tutadi 

A) Fraksiya B) Harbiy kommunizm 

C) Bozor sotsializmi D)* Totalitarizm 

35. __________biror-bir partiyaniig  

parlamentdagi a’zolari yoki siyosiy  

partiya ichidagi alohida guluh. 

A)* Fraksiya B) Harbiy kommummn   

C) Bozor sotsializmi  D) Totalitarizm   

36. Germaniyada fashizm  

ommalashgan davr to’g ’ri berilgan  

javobni belgilang. 

A)* XX  asrning 30-yillari 

B) XIX asrning 20-yillari  

C) XVIII asrning 70-yillari 

D) XX asming 20-yillari 
Download 1.44 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat