1. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(1+t2)+j


Suyuqlik va gazlarda muvozanat holda qanday kuchlar vujudga kelmaydi?Download 0.82 Mb.
bet12/12
Sana28.09.2021
Hajmi0.82 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
49. Suyuqlik va gazlarda muvozanat holda qanday kuchlar vujudga kelmaydi?

A.Hajmiy kuchlar B.Tangensial kuchlar

C.Og‘irlik kuchlari D.Qovushoqlik kuchlari

50. Gaz va suyuqliklar uchun bosim formulasini yozing:

A. B.

C. D.


1.Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(2+t2)+j(6+t3)+kt4 . Vaqtning boshlang’ich momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a.5 b.2 s. 8 d.2

2.Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(1+t2)+j(1+t3)+kt‑4 . Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a. b. s. 2 d. 3

3.Moddiy nuqta to’g’ri chiziq bo’ylabx=4-6t+t2 tenglama asosida harakatlanmoqda. Vaqtning qanday qiymatida uning tezligi nolga teng (t, s).

a.2 b. 3 s.4 d.5

4. Moddiy nuqta to’g’ri chiziq bo’ylab x=3+6t2-t3 tenglama asosida harakatlanmoqda.Vaqtning qanday qiymatida uning tezlanishi nolga teng (t, s)..

a.1 b. 2 s. 3 d. 4

5. Moddiy nuqta to’g’ri chiziq bo’ylab:

x=5-2t+t2 tenglama asosida harakatlanmoqda.Vaqtning qanday qiymatida uning tezlanishi 2 m/s2ga teng (t, s)..

a. doim b.hech qachon s. 2 d.3

6. Moddiy nuqta to’g’ri chiziq bo’ylab

x=4-6t+t3 tenglama asosida harakatlanmoqda. Vaqtning qanday qiymatida uning tezlanishi

1 m/s 2 ga teng

a. 1/6 b. 2 s.3 d. 4

7. Tekislikda harakatlanayotgan, massasi 2kg bo’lgan moddiy nuqtaning koordinatalari x=2+t2, y=3-t3 tenglama bo’yicha o’zgaradi. Vaqtning t=1s momentida uning tezligi aniqlansin. (m/s)

a. b. s. 13 d.12

8. Molekulyar- kinetik nazariyada diffuziya koeffisientini ko’rsating

a. b.

s. d.

9. Molekulyar- kinetik nazariyada ichki ishqalanish koeffisientini ko’rsating.

a. B. b. s. d.

10. Berilgan massali ideal gazga 300 J issiqlik miqdori berildi va u tashqi kuchlarga qarshi 300 J ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o’zgarishi nimaga teng?

a. 100 J b.–300 J s.30 J d. 0 J

11.Berilgan massali ideal gazga 200 J issiqlik miqdori berildi va u tashqi kuchlarga qarshi 200 J ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o’zgarishi nimaga teng

a.-100 J b.200 J s. 0 J d.100 J

12. Xalqaro birliklar tizimida(SI) issiqlik miqdori birligi:

a. Joul b. Kulon s.Nyuton d.Vatt

13. Gaz izotermik kengayganda uning ichki energiyasi qanday o’zgaradi?

a. oshadi b.o’zgarmaydi.

s. kamayadi d.tjy

14. Temperaturasi -73°C bo’lgan bir atomli bir mol ideal gazning ichki energiyasini (J) aniqlang.

a.1246. b.1662 s.2077. d. 2493

15. Ideal gazning bosimi 2 marta oshganida va hajmi 2 marta kamayganida, uning ichki energiyasi qanday o’zgaradi?

a. o’zgarmaydi b.2 marta oshadi. s.4 marta oshadi d.tjy

16. Bosim o’zgarmas 106 Pa bo’lganida, tashqi kuchlar gaz ustida 100 kJ ish bajardi. Bu jarayonda gazning hajmi qanday o’zgardi?

a.10 marta kamaydi. b.o’zgarmadi.

s.0,1 m3ga kamaydi. d. 0,1 m3 ga oshdi

17. Bir xil massali vodorod va geliy o’zgarmas bosimda 10K ga qizdrildi. Gazlarning qaysi biri kattaroq ish bajaradi?

a.Bajarilgan ishlar bir xil. b.geliy.

s. vodorod d.tjy

18. Vakuum (bo’shliq)da joylashgan nuqtaviy zaryadlar uchun Kulon gonuni ifodasini aniqlang:a. b.

s. d.

19. Makroskopik zaryadlangan jismlar uchun Kulon qonuni ifodasini aniqlang

a. b.

s. d.F=mg
20. Zaryadlangan o’tkazgichning ortiqcha statik elektr miqdori qaerda joylashgan?

a. Faqat o’tkazgich ichida .

b. Faqat o’tkazgich sirtida.

s. O’tkazgich sirtida va ichida.

d.Butun hajm bo’yicha.

21. q va -2q elektr zaryadlarini tashuvchi ikkita bir xil o’tkazgich bir-biriga tekkizildi. Tekkizilgandan keyin har qaysi o’tkazgichning zaryadi qanday bo’ladi?

a. -q b. q s. -q/2 d. q/2

22. Nuqtaviy zaryadlar orasidagi ta’sir kuchini 2 marta kamaytirish uchun, ular orasidagi masofani qanchaga o’zgartirish kerak?

a. marta oshirish

b. marta kamaytirish

s. 4 marta oshirish

d. marta oshirish

23. Ikkita nuqtaviy zaryadlarni nisbiy dielektrik singdiruvchanligi bo’lgan muhitdan vakuumga (bo’shliqqa) ko’chirilganda , ularning ta’sir kuchi qanday o’zgaradi.(zaryadlar orasidagi masofa )a. marta ortadi b. marta kamayadi s. marta kamayadi d. marta ortadi

24. Elektr maydon kuchlanganligi oqimi uchun Ostrogradskiy- Gauss teoremasini ta’riflang va uning matematik ifodasini yozing?

a. Vakuumda, ixtiyoriy yopiq sirt orqali elektrostatik maydon kuchlanganligi vektori oqimi , shu sirt bilan chegaralangan elektr zaryadlari algebraik yig’indisining elektr doimiysiga nisbatiga teng.

b. Elektr maydon kuchlanganligi vektori tsirkulyasiyasi nolga teng.s. Vakuumda, ixtiyoriy yopiq sirt orqali elektrostatik maydon kuchlanganligi vektori oqimi nolgateng.d. Yopiqsirtgakiruvchikuchchiziqlarioqimi, ushbusirtdanchiquvchikuchchiziqlarioqimigateng.

25.Vakuumda(bo’shliqda) elektrostatik maydon uchun Gauss teoremasini ko’rsating

a.

b.

s.

d.

26. Zaryadlar quyidagi ishorali bo’lganda: -q1, +q2,-q3, +q4, yopiq sirt S3 orqali kuchlanganlik vektori oqimini(FE )aniqlanga. b.s.

d.

2 7. Zaryadlarquyidagiishoralibo’lganda: -q1, +q2,-q3, +q4, yopiq sirt S2 orqali kuchlanganlik vektori oqimini(FE) aniqlanga. b.

s. d.

2 8. Zaryadlarquyidagiishoralibo’lganda: -q1, +q2,-q3, +q4, yopiq sirt S1 orqali kuchlanganlik vektori oqimini(FE) aniqlanga.

b.

s. d.

29. Elektr zaryadi q1=2 nC bo’lgan suv tomchisi, q2=-4nC zaryadli boshqa suv tomchisi bilan birlashtirilgan. Hosil bo’lgan tomchining zaryadi qanday bo’ladi?

a. 2 nC b. -2 nC s. - 3 nC d. 3 nC

30. Ikkita nuqtaviy zaryadlar orasidagi masofani 2 marta kamaytirsak, ularnng o’zaro ta’sir kuchi qanday o’zgaradi

a. 2marta kamayadi b. 4 marta kamayadi s. 2marta ortadi d. 4 marta ortadi

31. Elektrostatik maydon kuchlanganligining fizik ma’nosini aniglang?

a. Maydonning kuch xarakteristikasi

b. Maydon tomonidan, maydonning shu nuqtasida joylashgan birlik musbat zaryadga ta’sir etuvchi kuchga miqdoran teng bo’lgan, va kuch ta’siri tomon yo’nalgan kattalik.

s. Maydonning ixtiyoriy nuqtasiga joylashtirilgan nuqtaviy birlik musbat sinov zaryadi potensiali energiyasining, shu zaryadga nisbatiga teng bo’lgan kattalik

d. Maydonning energetik xarakteristikasi

32. Kuchlanganligi 2·102 N/C bo’lgan elektr maydoniga 10 -7 C zaryad kiritildi. Zaryadga qanday kuch ta’sir etadi?

a. 2·10 -5 N b. 2·10 -5 C s. 0,5·10 -5 N d. 0,5·10

33. Elektrostatik maydon kuchlanganligini aniqlash formulasini ko’rsating?

a. b.

s.

d.

34. V1= 20 l hajmli ideal gaz V2=10 l ga kelguncha izotermik ravishda siqildi. Bu holda bosim 10 kPa ortdi. Boshlang‘ich bosim qanday bo‘lgan

a.10 k Pa b.15 k Pa s.16 k Pa d.19 k Pa

35. 0 0 S necha kelvinga teng?

a. 273 K b. 273 0 S s.0 K d.100 K

36. 6·1023mol-1-bu qaysi doimiyni ifodalaydi?

a. Avagodro b.Universal gaz s.Bol’sman d.Modda miqdori

37. 1 mol moddadagi zarralar soniga ……. soni deb aytiladi. Nuqtalar o’rniga to’g’risini qo’ying.

a. Avogadro b.atomlar

s.molekulalar d.Bol’sman

38. Agar argon gazining harorati 37 0 S bo‘lsa, argon atomining o‘rtacha kinetik energiyasi nimaga teng bo‘ladi?

a.6·10-12 J b. ≈0,6·10-3 J

s. ≈6,4·10-21 J d.6·103 J

39. Agar gaz molekulalarining konsentratsiyasi 3 marta ortib o‘rtacha kvadratik tezligi 3 marta kamaysa, gaz bosimi qanday o‘zgaradi?

a.3 marta kamayadi b.3 marta ortadi

s.2 marta kamayadi d.2 marta ortadi

40. Agar vadorod gazining idishdagi zichligi 0,09 kg/m3 ga teng bo‘lsa, molekulalar konsentratsiyasini toping (m-3)

NA = 6·1023mol-1

a.27·1024 b.6·1020 s.6·1023 d.6·1025

41. 1,3810-23 J/K-bu qaysi doimiy?

a. Bolsman b. Avagodro

s.Universal gaz d.Modda miqdori

42. Tok kuchi 400 mA bo’lganda, o’tkazgichning ko’ndalang kesimi orqali 1 ms vaqt ichida o’tadigan elektronlar sonini toping. e=1,6 .10 Kl.

a. 2,5 .10 b.5.10 s.6.10 d.10

43. Agar anod zanjiridagi tok kuchi 2 mA bo’sa, katoddan 1 s da chiqayotgan elektronlar sonini toping. e=1,6 .10 Kl

a.12,5.10 b.4.10 s.5.10 d.6,6.10

44. Elektr lampa zanjiridagi tok kuchi 2,56 A ga teng. Uning spiralining ko’ndalang kesimi orqali 5 minutda nechra elektron o’tadi? e=1,6 .10 Kl.

a.2,5.10 b.2,4.10 s.2,4.10 d.4,8.10

45. Agar gal’vanometrdan 4,8 mkA tok o’tayotgan bo’lsa, undan 10 sekundda nechta elektron o’tadi? e=1,6 .10 Kl.

a. 3.10 b.1,6 .10

s.1,6 .10 d.1,6 .10

46. Metal o’tkazgichdagi tok kuchi 3.2mA. O’tkazgichning ko’ndalang kisim yuzasidan 1s da nechta elektron o’tadi? Elektron zaryadi e=1,6 .10 Kl.

a. 2 .1016 b.9,14 .1023 s.6,25 .10 d. 10 23

47. “Neksiya” avtomabili 90 km masofani 1 soatda bosib o‘tsa uning tezligi qancha?

a.25 m/s, b.2,5 m/s

s.250 m/s d.2500 m/s

48. “Damas” avtomobili tezligi 15 bo‘lsa, 0,5 soatda qancha yo‘l bosib

a.27000 m b.72000 m

s.18000 m d.9000 m

49. Tezlanishi 5 bo‘lgan Matiz 4 sekundda qancha tezlikka etishadi?

a.20 b.2

s.40 d.200 m/s

50. 10 sekundda 40 tezlikka etishgan “Matiz” avtomobilining tezlanishi qancha?

a.2 m/s2 b.8 m/s2

s.4 m/s2 d. 20 m/s2
1.Nyutonning uchinchi qonuni nimadan iborat ?

a.Jismlarning o‘zaro ta’sir kuchlari ularning massalarini ko‘paytmasiga to‘g‘ri proporsional.

b. Agar jismga bir nechta kuchlar ta’sir etsa, kuchlarning har biri, xuddi boshqa kuchlar yo‘qdek, jismga tezlanish beradi.

s.Jismlarni o‘zaro ta’sir kuchlari doimo kattalik jihatdan teng va qarama-qarshi yo‘nalgan, .

d. Jismga kuch ta’sir etmasa, u tezlanish olmaydi

2. Traektoriya nima?

a. Moddiy nuqtaning harakati davomida fazoda qoldirgan izi.

b.Ikki nuqta orasidagi masofa .

s.Koordinatalar boshidan o’tuvchi to’g’ri chiziq

d.Traektoriyaning boshlang’ich va oxirgi nuqtalarini tutashtiruvchi kesma

3. Oniy tezlik formulasini ko’rsating

a. b. s. d.

4. Tekis o’zgaruvchan to’g’ri chiziqli harakatda tezlanish vektori qanday yo’nalgan?

a. Tezlanuvchan harakatda tezlik vektori bilan bir tomonga, sekinlanuvchan harakatda esa tezlik vektoriga qarama-qarshi yo’nalgan

b. Tezlik vektoriga perpendikulyar

s. Tezlik vektori bilan parallel

d. Tezlik vektoriga burchak ostida

5. Mexanik harakat deb nimaga aytiladi?

a.Jismlarning fazodagi vaziyatini vaqt o‘tishi bilan bir-biriga nis-batan o‘zgari-shiga aytiladi.

b. Sistemani tashqi l qilgan jismlarning o‘zaro haraka-tiga aytiladi.

s. Jismning holatini har qanday o‘zgarishiga aytiladi.

d.Jismning ilgarilanma harakatiga aytiladi.

6. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(1+t2)+j(5+t3)+kt4 . Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a. b. s.41 d. 6

7. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(4+t2)+j(5+t3)+kt4. Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a. 9 b. s.41 d.11

8. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(7+t2)+j(2+t3)+kt4. Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a.5 b. s. d. TJY

9. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonun ir(t)=i(5+t2)+j(3+t3)+kt4. Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a.5 b. s. d.TJY

10. Qanday jarayonlarda gazning bajargan ishi nolga teng?

a. Izoxorik b. adiabatik.

s. izotermik d. izobarik.

11. Qaysi termodinamik jarayonda ideal gazga berilgan issiqlik miqdori to’liq holda gazning ichki energiyasiga aylanadi?

a. adiabatik. b. izotermik

s. izoxorik d. izobarik

12. Gaz adiabatik siqilganida 50 MJ ish bajarildi. Bunda gazning ichki energiyasi...

nolga teng bo’lib qoladi

a. 50 MJ ga kamayadi. b. 25 MJ ga oshadi

s. 50 MJ ga oshadi

d. 50 MJ ga oshishi yoki kamayishi mumkin

13. Issiqlik dvigateli isitgichdan 0.8 MJ issiqlik oladi, sovutgichga esa 0.3 MJ beradi. bu dvigatelning FIK (%) qanday

a . 30. b. 48. s. 50. d. 62,5.

14. Diagrammada keltirilgan jarayonda ideal gaz 1 holatdan 2- holatga o’tishda gazning bosimi qanday o’zgaradi

a. o’zgarmay qoldi.

b. oshdi s. kamaydi.

d. oshishi yoki kamayishi mumkin

15. Bir mol ideal gazning ichki energiyasi formulasini ko’rsating

a. b.s. d.

16. Ideal gaz izobarik kengayganida uning ichki energiyasi qanday o’zgaradi

a. o’zgarmaydi. b. kamayadi. s. oshadi d. oshishi ham, kamayishi ham mumkin

17. Nuqtaviy zaryadning elektrostatik maydon kuchlanganligi formulasini aniqlanga. b.

s. d.

18. Cheksiz, tekis zaryadlangan tekislikning elektrostatik maydon kuchlanganligini aniqlang:

a. b. )

s. d.

19. Cheksiz, tekis zaryadlangan ipning elektrostatik maydon kuchlanganligini aniqlang:a. b.

s. d.

20. Zaraydlar sirt zichligini ifodalovchi formulani ko’rasting:

a. ) b.

s. d.

21. Zaryadlar chiziqli zichligi ifodasini ko’rsatinga. b.

s. d.

22. Zaryadlar hajmiyi zichligi ifodasini ko’rsating:

a. b.s. d.

23. Yassi kondensator plastinkalari orasidagi elektr maydon kuchlanganligi 40 V/m. Plastinkalar orasidagi masofa 2 sm. Plastinkalar orasidagi kuchlanish nimaga teng?a. 2kV b. 80 V s. 20 V d. 0,8 V

24. 2 sm li metalli sferik qobiqda 1μC li zaryad joylashgan. Sfera markazida maydon kuchlanganligi qanday?

a. 0 N/C b. 6 N/C s. 4 N/C d. 2 N/C

25. Potensiallar farqi 1600 V bo’lgan elektr maydonning ikki nuqtasi orasiga 5·10-6C zaryad joylshtirilganda bajarilgan ish qanchaga teng.

a.32 ·109J b.80 ·10 s. 8 ·10-3J d. 11 J

26. Potensialllar farqi 8 V bo’lgan nuqtalar orasiga q zaryadni ko’chirishda, elektr maydoni tomonidan zaryadga ta’sir etuvchi kuchlarning bajargan ishi 4 J. q zaryad nimaga teng?

a. 0,5C b. 2 C s. 12 C d. s4 C.

27. Zaryadni elektrostatik maydonning bir nuqtasidan ikkinchisiga ko’chirishda bajarilgan ish ... bog’liq emas.

a. potensiallar farqiga

b. zaryad ko’chish traektoriyasiga

s. kuchlanganlikka d. zaryad miqdoriga

28. Maydonning ikki nuqtasi orasiga 3·10-6C zaryadni ko’shirishda 7,5·10-3J ish bajarildi. Nuqtalar orasidagi kuchlanish qanday bo’ladi.

a. 25 V; b. 0,4·10-3V;

s.22,5·10-9V; d. 2500 V;

29. Ekvipotensial sirtlar bo’ylab zaryadni ko’chirishda bajarilgan ish nimaga teng?

a. ; b. . s. d. 0;

30. Elektrostatik maydonda zaryadni ko’chirishda maydon kuchlari bajargan ishni ifodalovchi formulani («XBT» tizimida) aniqlang:

a. ; b. ; s.

d.

31. Yassi kondensator sig’imi formulasini aniqlang.

a. b.

s. d.

32. Tekislikda harakatlanayotgan, massasi 2kg bo’lgan moddiy nuqtaning koordinatalari x=3+t2, y=4-t3 tenglama bo’yicha o’zgaradi. Vaqtning t=1s momentida uning tezligi aniqlansin. (m/s)a. b. s. 5 d.12

33. Tekislikda harakatlanayotgan, massasi 2kg bo’lgan moddiy nuqtaning koordinatalari x=12+t2, y=13-t 3 tenglama bo’yicha o’zgaradi. Vaqtning t=1s momentida bu jismga qanday kuch ta’sir qiladi.

a. b. s.2 d.

34. Tekislikda harakatlanayotgan, massasi 2 kg bo’lgan moddiy nuqtaning koordinatalari x=12+t2, y=13-t3 tenglama bo’yicha o’zgaradi. Vaqtning t=1s momentida uning tezlanishi aniqlansin. (m/s2)

a. b. 2 s. d.

35. Quyiudagi ifodalardan qaysi biri x(t)=10A+Bt+Ct3 qonun bo’yicha to’g’ri chiziqli harakat qilayotgan zarrachaning tezlanishini a(t)vaqtga bog’liqligini to’g’ri ifodalaydi

a. a=6Ct b.

s. d.

36. Berilgan massali ideal gazga 500 J issiqlik miqdori berildi va u tashqi kuchlarga qarshi 500 J ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o’zgarishi nimaga teng?

a. 0 J b.–300 J s. 300 J d.100 J

37. Berilgan massali ideal gazga 400 J issiqlik miqdori berildi va u tashqi kuchlarga qarshi 200 J ish bajardi. Gaz ichki energiyasining o’zgarishi nimaga teng

a.-100 J b.200 J s.0 J d.100 J

38. Temperaturasi -23°C bo’lgan bir atomli bir mol ideal gazning ichki energiyasini (J) aniqlang.

a.1246. b.3116 s.2077. d.414.10-23

39. Ideal gazning bosimi 4 marta oshganida va hajmi 4 marta kamayganida, uning ichki energiyasi qanday o’zgaradi?

a.4 marta oshadi b.2 marta oshadi.

s. o’zgarmaydi d.tjy

40. Hajmi 4 m3, ichki energiyasi 3000 J bo’lgan bir atomli ideal gazning bosimi qanday (Pa)?

a. 500. b.1500. s.,1000 d.2000

41. Ballondagi ideal gazning yarmi chiqarib yuborilishi natijasida uning temperaturasi 670C dan 7°C gacha pasaygan bo’lsa, ideal gaz ichki energiyasi necha marta kamayadi?

a.1,2. b.5,6. s. 1,4. d.2,4

42. 1 mol ideal gazni izobarik ravishda 1 K ga qizdirganda gaz bajaradigan ishni (J) aniqlang.

a.16,62 b. 8,31. s.2. d/ 1.

43. 105 Pa bosim ostida bo’lgan gazning hajmi izobarik ravishda 100 sm3 dan 300 sm3 gacha oshdi. Gazning kengayishida bajaradigan ishi (J) aniqlansin

a. 20. b.50. s.30. d.100

44. Bosim o’zgarmas 106 Pa bo’lganida, tashqi kuchlar gaz ustida 1000 kJ ish bajardi. Bu jarayonda gazning hajmi qanday o’zgardi?

a. 1 m3 ga oshdi b.o’zgarmadi. s.0,1 m3ga kamaydi. d.10 marta kamaydi.

45. Quyidagi formulalardan qaysinisi nuqtaviy zaryadning potensialini ifodalaydi?

a. b. s. d.

46. Quyidagi tenglamalar sistemasining qaysi biri kvazistatsionar elektromagnit maydonlariga tegishli?

a.rot ;

b. ; rot ; div ;s. ; div ;

d. ; rot ;

div ;

47. Quyidagi tenglamalar sistemalaridan Maksvellning SI birliklar sistemasidagi tenglamalrni ko’rsating.

a. ; (I) rot ;

(II) div ;(III) ;(IV)

b. ; (I) rot ;

(II) div ; (III) ;(IV)s. ;(I) ; (II) ; (III) ;(IV)

d. ;

48. Quyidagi operatorlardan qaysinisi Laplas operatori deyiladi.a.

b.s. d.

49. Zanjirga 3 0m li aktiv,6 Om li induktiv va 2 Om li sig’im qarshiliklar ketma- ket ulangan. Umumiy qarshiligini xisoblang(Om).

a. 3 b. 5 s.7 d.10

50. 10 kV kuchlanishda ishlayotgan rengen trubkasining anodiga elktronlar qanday tezlik bilan yetib boradi ( )? ,

a.100 b.110 s.59,3 d.130

1. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonunir(t)=i(1+t2)+j(2+t3)+kt4. Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a.5 b. s. 3 d. TJY

2. Tekislikda harakatlanayotgan, massasi 2 kg bo’lgan moddiy nuqtaning koordinatalari x=2+t2, y=3-t3tenglama bo’yicha o’zgaradi. Vaqtning t=1s momentida uning tezlanishi aniqlansin. (m/s2)

a. 2 b. s. d.

3. XY tekisligida harakatlanayotgan moddiy nuqtaning tezligi vaqt bo’yicha qonun bilan o’zgarayapti. Quyidagi ifodalardan qaysi biri tezlanishni aniqlaydi:

a. b. s. -10 d.10

4. Quyiudagi ifodalardan qaysi biri x(t)=A+Bt+Ct3 qonun bo’yicha to’g’ri chiziqli harakat qilayotgan zarrachaning tezlanishini a(t)vaqtga bog’liqligini to’g’ri ifodalaydi

a. b.

s. a=6Ct d.

5. Rasmda keltirilgan m moddiy nuqtaning holati harakatning qaysi turiga moc keladi:

a. Egri chiziqli tezlanuvchan

b. Aylana bo’ylab tekis

s.Egri chiziqli

sekinlanuvchan

d.To’g’ri chiziqli tekis tezlanuvchan

6.Normal tezlanish deb nimaga aytiladi?

a. To’liq tezlanishning tashqi l etuvchisi bo’lib, tezlik vektorini yo’nalish bo’yicha o’zgarishini xarakterlaydi

b.Tezlik vektorini o’zgarishini

s.To’liq tezlanishning tashqi l etuvchisi bo’lib, tezlik vektorini miqdor jihatdan o’zgarishini xarakterlaydi

d.Tezlik vektorining tashqi l etuvchisi bo’lib, tezlikni yo’nalish bo’yicha o’garishini xarakterlaydi

7. Faqat m=const bo’lganda o’rinli bo’lgan Nyutonning 2-qonuni ifodasini ko’sating

a. b.s. d.

8. Impuls nima?

a.Jism massasining uning tezlanishiga ko’paytmasi

b. Jism massasining uning teligiga ko’paytmasi

s. Jism massasining uning hajmiga ko’paytmasi

d. Jismga ta’sir etuvchi kuchning uning ta’sir vaqtiga ko’paytmasi

9. Hajmi 2 m3, ichki energiyasi 1500 J bo’lgan bir atomli ideal gazning bosimi qanday (Pa)?

a. 2000. b. 1500. s. 1000 d . 500

10. 136. Diagrammada ko’rsatilgan jarayonda ideal gazning ichki energiyasi ...

a. avval oshadi, keyin kamayadi.

b. oshadi. s. o’zgarmaydi

d. kamayadi

11. Ballondagi ideal gazning yarmi chiqarib yuborilishi natijasida uning temperaturasi 570C dan 2°C gacha pasaygan bo’lsa, ideal gaz ichki energiyasi necha marta kamayadi?

a. 5,6. b. 1,2. s. 1,4. d. 2,4

12. 1 mol ideal gazni izobarik ravishda 2 K ga qizdirganda gaz bajaradigan ishni (J) aniqlang.

a. 16,62 b. 8,31. s. 2. d. 1.

13. 105 Pa bosim ostida bo’lgan gazning hajmi izobarik ravishda 300 sm3 dan 500 sm3 gacha oshdi. Gazning kengayishida bajaradigan ishi (J) aniqlansin

a. 100 b. 50. s. 30. d. 20.

14. Molekulalarning o’rtacha erkin yugurish yo’lini hisoblash formulasini ko’rsating

a. b.

s. d.

15. Bosim va temperatura o’rtacha erkin yugurish yo’liga qanday ta’sir etadi

a. Temperatura ortishi va bosim kamayishi bilan erkin yugurish yo’li ortadi

b. Temperatura ortib, bosim o’zgarmas bo’lganda erkin yugurish yo’li ortadi

s. Bosim ortib , temperatura o’zgarmas bo’lganda erkin yugurish yo’li kamayadi

d. Temperatura va bosim ortishi bilan erkin yugurish yo’li o’zgarmaydi

16. Fikning diffuziya qonuni ifodasini ko’rsating

a. b.

s. d.

17. Molekulaning effektiv diametri deb nimaga aytladi

a. molekulaning o’rtacha diametri

b. to’qnashayotgan molekulalar markazlari orasidagi masofa

s. to’qnashayotgan molekulalar markazlari yaqinlashishi mumkin bo’lgan minimal masofa,

d.so’ngra ular zarbdan keyingi kabi tarqalib ketadi

18. Elektr o’lchov birliklari ketma-ketligini ko’rsating 1.zaryad, 2. potensial, 3. energiya

a. b.s. d.

19. Elektrostatik maydon potensiali nima?

a. Maydonning o’rganilayotgan nuqtasiga joylashtirilgan nuqtaviy birlik musbat sinov zaryadi

b.potensial energiyasining, shu zaryadga nisbatiga teng bo’lgan kattalik.

s. Maydonning energetik xarakteristikasi.

Maydon tomonidan, maydonning shu nuqtasida joylashganbirlik musbat zaryadga ta’sir etuvchi

d.kuchga miqdoran teng bo’lgan, va kuch ta’siri tomon yo’nalgan kattalik.

20. Elektrostatik maydonning potensiallik sharti:a. b.

s. d.

21. Yopiq traektoriya bo’ylab birlik musbat zaryadni ko’chirishda bajarilgan ish nimaga bog’liq?

a.Kulon kuchining radius vektorga ko’paytmasiga teng.

b.Zaryad kattaligi va yo’l uzunligiga proporsional bo’lib, traektoriyaning boshlang’ich va oxirgi holatiga bog’liq emas.

s. Yo’l uzunligiga va maydonni hosil qiluvchi va shu maydon bo’ylab ko’chuvchi zaryadlar kattaliklariga bog’liq emas.

d. Nolga teng bo’lib, traektoriyaning boshlang’ich va oxirgi nuqtalari potensiallariga bog’liq.

22. Yo’l uzunligini n marta oshirilsa, ekvipotensial sirt bo’ylab zaryadni ko’chirishda bajarilgan ish qanday o’zgaradi?

a.O’zgarmaydi . b.n marta ortadi. s. n marta kamayadi d. Doim nolga teng

23. vektor va ϕ potensial orasidagi bog’lanish formulasini aniqlang.

a. b.

s. d.

24. Elektrostatik maydonning kuch chiziqlari deb nimaga aytiladi?

a.Kuchlanganliklari teng nuqtalarning geometrik o’rni bo’lgan egri chiziqlar

b. Har bir nuqtasidan o’tkazilgan urinma zaryadning, shu nuqtasidagi tezlik vektorining yo’nalishiga moc keluvchi egri chiziqlar

s. Potensiali teng nuqtalarning geometrik o’rni bo’lgan egri chiziqlar

d. Egri chiziqqa o’tkazilgan urinmalar elektr maydon kuchlanganligi vektroriga mos tushadi

25. Ekvipotensial sirt deb qanday sirtga aytiladi?

a. Musbat zaryaddan boshlanib manfiy zaryadda tugaydigan egri chiziqli sirt

b. Bir xil potensialli nuqtalarning geometrik o’rni bo’lgan egri chiziqli sirt;

s. Har bir nuqtasidan o’tkazilgan urinma elektr maydon kuchlanganligi vektoriga mos keluvchi egri chiziqli sirt;

d.Kuchlanganliklari teng nuqtalarning geometrik o’rni bo’lgan sirt;

26. Dielektrikda XBT tizimida nuqtaviy zaryadlarining potensial energiyasi:a. b.

s. d.

27. Dielektrikda elektrostatik maydon uchun Gauss teoremasini ko’rsating:

a.

b.

s.

d.

28. Dielektrikdagi elektrostatik maydon uchun Gauss teoremasini differensial ifodasini ko’rsating ( zaryadning hajmiy zichligi)a. b.

s. d.

29. Dielektrik muhit uchun elektr ko’chish vektori formulasia. b.

s. d.

30. Qutblanmagan molekulalar uchun qutblanishning qaysi turi xarakterli:

a.Elektron yoki deformasiyali qutblanish

b.Orientasion yoki dipolli qutblanish

s.Ionli qutblanish d.Hammasi

31. Elektr siljish vektori ning ma’nosi nima? vektor ... xarakterlaydi.

a.moddada faqat bog’langan zaryadlar hosil qilgan natijaviy maydonni

b.dielektrik birlik hajmini qutblanishini

s.moddada faqat erkin zaryadlar hosil qilgan elektr maydonni va u muhit xusysiyatlariga bog’liq emasligini

d.erkin zaryadlar, hamda bog’langan zaryadlar hosil qilgan elektr maydonni

32.Elektr ko’chish birligini to’g’ri ko’rsating:

a. b. s. d.

33. (Qaytar va qaytmas jarayonlar) Faqat qaytmas jarayonlar ko‘rsatilgan javobni ko‘rsating.

a. ichki ishqalanish, issiqlik o‘tkazuvchanlik va adiabatik jarayon

b. diffuziya, issiqlik o‘tkazuvchanlik va izotermik jarayon

s. diffuziya, ichki ishqalanish va izobarik jarayon

d. diffuziya, ichki ishqalanish, issiqlik o‘tkazuvchanlik

34. 50 kV kuchlanishda ishlayotgan rengen trubkasining anodiga elktronlar qanday tezlik bilan yetib boradi ( )? ,

a. 100 b.110 s.120 d. 130

35. Bir jinsli sterjenning, uning chetidan o’tuvchi o’qqa nisbatan inersiya momenti formulasini ko’rsating..

a. b.s. d.

36. Odam vertikal o’q atrofida inersiya bilan aylanayotgan charxpalakning markazida, qo’llarida uzun sterjenni o’rtasidan ushlagan holda o’tiribdi. Agar u sterjenni gorizontal holatdan vertikal holatga keltirsa, u holda aylanish chastotasi…

a. o’zgarmaydi b.ortadi s. kamayadi d.O’zgarishi mumkun

37. Tezlanishi 4 bo‘lgan Matiz 5 sekundda qancha tezlikka etishadi?

a.2 b.20 s.40 d.200 m/s

38. 4 sekundda 40 tezlikka etishgan “Matiz” avtomobilining tezlanishi qancha?

a.2 m/s2 b.8 m/s2 s.10 m/s2 d. 20 m/s2

39. O‘rtacha tezligi 30 bo‘lgan tekis sekinlanayotgan “Neksiya” avtomobili 1 minutda qancha yo‘l bosadi?

a.3600 m b.900 m s.1800m d.800 m

40. 80 tezlikda sekinlab ketayotgan “Damas” tezlanishi 8 bo‘lganda 10 sekunddan qancha masofa bosib o‘tadi?

a.40 m b.4000 m s.100 m d.400 m

41. 60 tezlikda borayotgan “Damas” tezlanishi 4 bo‘lib, tezlanish bilan 10 sekund yursa

a.800 m b.400 m s.80 m d.8000 m

42. Tezlanish 8 bo‘lgan “Matiz” 10 km masofani qancha vaqtda bosib o‘tadi?:

a.500s b.5000s s.50s d.5s

43. Aylana bo‘ylab tezlanuvchan harakatdagi tezlanishning tashqi l etuvchilarini ayting:

a.Tantensial tezlanish

b.Markazga intilma tezlanish

s.Markazga intilma tezlanish

d.Tangensial va markazga intilma tezlanish

44. Aylana bo‘ylab harakatda davr ifodasini yozing:

a.T ═

b.T ═ - aylana uzunligini chiziqli tezlikka nisbatiga teng

s.S ═ 2 R – aylana uzunligid. = - aylana bo‘ylab chiziqli tezlik

45. Qanday sistema berk sistema deyiladi?

a.Ajratilgan sistema

b.Yakkalangan sistema

s.Yopiq sistema

d. Tashqi ta’sir kuchlarining umumiy ta’sir etuvchisi nolga teng bo‘lgan sistema

46. Suyuqliklarda ichki ishqalanish (yopishqoqlik) koeffitsentini oqish vaqtiga qarab qaysi asbobda aniqlanadi?

a.Barometr b.Gigrometr s.Viskozimetr d.Tribometr

47. Harakatlanuvchi suyuqlikdagi ichki ishqalanish (qovushqoqlik) kuchini kim aniqlagan?

a.Kulon b.Amonton s.Bernulli d.Nyuton

48. Tinch holatdagi suyuqlikda erkin tushuvchi jismga ta’sir etuvchi ishqalish kuchini kim aniqladi?

a.Stoks b.Nyuton s.Puazeyl d.Amonton

49. Suyuqlik va gazlarda muvozanat holda qanday kuchlar vujudga kelmaydi?

a.Hajmiy kuchlar b.Tangensial kuchlar

s.Og‘irlik kuchlari d.Qovushoqlik kuchlari

50. Gaz va suyuqliklar uchun bosim formulasini yozing:a. b.

s. d. 1. Normal tezlanish ifodasini kor’sating?

a. b. s. d

2. Tangensial tezlanish ifodasini ko’rsating?

a. b. s. d.

3. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonuni r(t)=i(1+t2)+j(5+t3)+kt4 . Vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a. b. s.41 d. 6

4. Zarracha radius-vektorining vaqtga bog’liq o’zgarish qonunir(t)=i(4+t2)+j(5+t3)+kt4. vaqtning boshlang’ich t=0 momentida zarracha koordinatalar boshidan … . masofada (m) joylashgan

a. 9 b. s.41 d.41

5 . M nuqta spiral bo’ylab kattaligi o’zgarmas bo’lgan tezlik bilan strelka yo’nalishida harakatlanmoqda. Bu holda to’liq tezlanish kattaligi ...

a.o’zgarmaydi

b.ortadi

s.kamayadi

d. rasmdan aniqlab bo’lmaydi

6 . Ikkita jism gorizont tomon bir xil burchak ostida v va 2v boshlang’ich tezliklar bilan otilgan. agar havoning qarshiligi hisobga olinmasa, uchish masofalarining nisbati s2/s1 .... ga teng .

a.1


b.2

s. 3


d. 4

7 . Tosh burchak ostida v tezlik bilan gorizont tomon otilgan. Uning bir jinsli og’irlik maydonidagi traektoriyasi rasmda ko’rsatilgan. Havoning qarshiligi yo’q. Tangensial tezlanishning(aT) A-B-C oraliqdagi moduli ...

a.kamayadi

b.ortadi

s. o’zgarmaydi

d.avval kamayadi, keyin ortadi

8. Aylanma harakatdagi elementar ishning ifodasini aniqlang

a. b.s. d.
9. Yaxlit sharning, uning markazidan o’tuvchi o’qqa nisbatan inersiya momenti formulasini ko’rsating

a. b. s. d.

10. Molekulaning gazdagi harakati qaysi tezliklar bilan aniqlanadi?

1) ehtimolligi eng katta 2) o’rtacha kvadratik 3) o’rtacha 4) oniy

5) o’rtacha arifmetik

a. 1, 3, 5 b. 1, 4, 5, s.1, 2, 4 d. 1, 2, 5

11. Molekulalarning o’rtacha ehtimolligi eng katta tezligi formulasini ko’rsating

a. b.

s. d.

12. Molekulalarning o’rtacha arifmetik tezligi formulasini ko’rsating

a. b.

s. d.

13. Molekulalarning o’rtacha kvadratik tezligi formulasini ko’rsating

a. b.

s. d.

14. Molekulyar- kinetik nazariyada issiqlik o’tkazuvchanlik koeffisientini ko’rsating

a. b.

s. d.

15. Keltirilgan formulalarning qaysi biri termodinamikaning 1- qonunini ifodalaydi

a. . b.

s. d.

16. 2 sm li metalli sferik qobiqda 1μC li zaryad joylashgan. Sfera markazida maydon kuchlanganligi qanday?

a.0 N/C b.6 N/C s. 4 N/C d. 2 N/C

17. I=10 A tok o’tayotgan, radiusi R=5 sm bo’lgan yupqa halqaning markazida magnit maydon induksiyasi B nimaga teng?

a.20 μT b.0 T s.50 T d.62,8 μT

18. 4 s ichida kontur orqali magnit oqimi 10 Wb dan 2 Wb gacha bir tekis kamayadi. Konturdagi induksiya E.Yu.K ining qiymati nimaga teng bo’lgan?

a.5 V b. 2 V s.20 V d.12 V

19. Agar maydon induksiyasini 2 marta kamaytirilsa, bir jinsli magnit maydonida elektron chizgan aylana radiusi qanday o’zgaradi?

a.2 marta ortadi b.2 marta kamayadi

s.4 marta kamayadi d.4 marta ortadi

20. Zaryadlangan zarracha bir jinsli magnit maydon kuch chiziqlariga perpendikulyar ravishda v tezlik bilan harakatlanmoqda. Agar tezlikni 2 marta orttirilsa, zarrachaning aylanish davri qanday o’zgaradi?

a.4 marta ortadi b.4 marta kamayadi

s.2 marta kamayadi d.O’zgarmaydi

21. Tok kuchi 10 A bo’lganda, induktivligi 0,2 mH li konturda qanday magnit oqimi vujudga keladi?

a.50 Wb b.2 Wb s. 2 mWb d. 50 mWb

22. Induktivligi 2 H bo’lgan konturda, tok kuchining qanday qiymatida kontur orqali magnit oqimi 4 Wb ga teng bo’ladi?

a. 2 A b.4 A s.8 A d.1A

23. Bir jinsli magnit maydoniga α burchak ostida, o’zgarmas tezlik bilan uchib kirgan proton kuch chizqlari yo’nalishiga nisbatan qanday traektoriya bo’yicha harakatlanadi ?

a.To’gri chiziq bo’ylab b.Ellips bo’ylab s.Aylana bo’ylab d.Vintsimon chiziq bo’ylab

24. Bir jinsli magnit maydoniga o’zgarmas tezlik bilan uchib kirgan proton kuch chizqlari yo’nalishiga perpendikulyar ravishda qanday traektoriya bo’yicha harakatlanadi?

a.To’gri chiziq bo’ylab b. Ellips bo’ylab s. Aylana bo’ylab d.Vintsimon chiziq bo’ylab

25. Ikki o’tkazgich elektr zanjirga ketma- ket ulanganda, ular uchun qanday fizikaviy kattalik bir xil bo’ladi?

a.ajraladigan issiqlik miqdorlari b. tok kuchi s. qarshiliklari d.tok zichligi

26. Katodga 3 s davomida kelgan ionlarning umumiy zaryadi 9 Kl bo’lsa, elektrolid eritmasidan o’tib turgan o’zgarmas tokning kuchi qancha bo’ladi?

a. 3 A b.1/3 A s.1A d. 27

27. Elektroliz vaqtida biror kesim orqali 1 sekundda musbat ionlar 1,5Kl, manfiy ionlar 2,5Kl zaryad olib o’tgan. Tashqi zanjirdagi tok kuchi (A)nimaga teng?

a. 4 b. 3,5 s.1 d.1,5

28. Avtomobil elektrodvigatel statyori 180A tokda akumlyator batareyasida 5 s ishladi. Avtomobil yurgandan keyin, generator akumlyatorni 5A tok bilan zaryadlay boshladi. Qancha vaqtda batareyaning ilgarigi holati tiklanadi (min)?

a. 9 b. 5 s.3 d.1,5

29. Elektr plitka spiralidan 10 minutda 1875x1019 ta elektron oqib o’tadi. Tok kuchini aniqlang (e=1,6 .10 Kl.).

a. 5 b.14 s.12 d.10

30. Elektromagnit induktsiya hodisasini Faradey nechanchi yili kashf qilgan

a. 1820yili b.1831 yili s.1931yili d.1920 yili

31. Ei = - __bu formula kimning qonuni?

a.Faradey qonuni b.Lorents kuchini s.Amper kuchini d.Nyuton kuchini

32. Qaysi ifoda ramkaning magnit momentini ifodalaydi?

a.Pm = IS b. p=mv s. P=IU d. = o .

33. Magnit induktsiya chiziqlarining yo‘nalishini aniqlashda qaysi qoidadan foydalaniladi?

a.Amper qoidasidan b. parma qoidasidan s.Faradey d.Lorents kuchidan

34. Magnit maydon kuchlanganligi vektori magnit induktsiya vektori bilan izotrop muxitlar uchun qanday bog’langan?

a.B = b. B =

s. = o . d.dF = IdlBsin

35. Bio-Savar va Laplas qonuni ifodasini belgilang?

a. B = b.B =

s. = o . d.

36. Suyuqliklardagi gidrostatik bosim qanday asboblarda o‘lchanadi?

a.Barometr b.Tribometr

s.Kalorimetr d.Manometr

37. Inersial sanoq sistemasi deb qanday sistemaga aytiladi?

a.Tinch turuvchi sistemaga

b.To‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanuvchi sistemaga

s.Tinch turuvchi yoki to‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanuvchi sistemaga

d.Tezlanish bilan harakatlanuvchi sistemaga

38. Qanday sanoq sistemasiga noinersial sanoq sistemasi deyiladi?

a.Tezlanish bilan harakatlanuvchi sistemaga

b.Tinch turuvchi sistemaga nisbatan tezlanishli sistemaga

s.To‘g‘ri chiziqli tekis harakatlanuvchi sistemaga nisbatan tezlanishli sistemaga

d.Inersial sanoq sistemalarga nisbatan tezlanish bilan harakatlanuvchi sanoq

39. Noinersial sanoq sistemasi tezlanish bilan ilgarilanma harakat qilgandagi kuchning ifodasini yozing

a. tashqi kuchlar b. inersiya kuchi

s. , - jismning noinersial sistemadagi tezlanishi d.

40. Aylanma harakat qilayotgan noinersial sanoq sistemasida inersiya kuchi ifodasini yozing:

a. b.

s. d.

41. Burilish (Koriolis) kuchi ifodasini yozing:

a. b.

s. d.

42. Tezlanish 4 bo‘lgan “Matiz” 20 km masofani qancha vaqtda bosib o‘tadi?:

a.200s b.1000s s.100s d.50s

43. 0,1m3 hajmli idish yuzasi 0,03 m2 bo‘lgan porshen bilan berkitilgan. Idishdagi absolyut temperatura izoborik ravishda 4 marta kamaygan bo‘lsa, porshen qanchaga pasaygan?

a.2,5 b.3 s.4 d.1,5

44. 0,1m3xajmli silindrik idish yuzi 0,01 m2 bo‘lgan porshen bilan yopilgan. Gazning absolyut temperaturasi izobarik ravishda 5 marta pasaytirilganda porshen necha metr balandlikda bo‘ladi?

a.2 b.2,5 s.3 d.1,5

45. 1 kg kisloroddagi modda miqdorini aniqlang:

a. ≈ 31,25 mol b.≈ 18 mol

s.≈ 100 mol d.≈ 230 mol

46. 12 kg ugleroddagi atomlar soni 16 kg vadoroddagi molekulalar sonidan:

a. 8 marta ko‘p b.3 marta ko‘p

s.4 marta ko‘p d.o‘zaro teng

47. 27 0S temperaturada havo zichligi qanchaga teng? Atmosfera bosimi 105Pa. Havoning molyar masasi 29 g/molga teng?

a.1,16 b.1,7 s.2,9 d.3,7

48. 4 mol suv qancha hajmni egallaydi (sm3)?

a.36 b.18 s.64 d.72

49. 30 m chuqurlikdagi ko‘lning tubidan havo pufakchasi suv sirtiga ko‘tarilganda uning hajmi necha marta ortadi. Atmosfera bosimi 105Pa

a.≈ 3 marta b.≈ 2 marta

s.≈ 4 marta d.≈ 1,5 marta50. 17 0S temperaturada azot molekulasining o‘rtacha kvadrati tezligi qanchaga teng bo‘ladi? Azotning molyar massasi 28 g/mol.

a. 507,9 b.280 s.2,9 d.3,7
Download 0.82 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat