1. Mustaqillik tufayli xalqimiz o’zining milliy-ma’naiy ruhiyatiga tamomila zid bo’lgan qanday g’oyadan voz kechildi?Download 315.29 Kb.
bet1/14
Sana17.01.2020
Hajmi315.29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
1.Mustaqillik tufayli xalqimiz o’zining milliy-ma’naiy ruhiyatiga tamomila zid bo’lgan qanday g’oyadan voz kechildi?

*a)“kommunistik g’oya”dan

b)“demokratik g’oya”dan

c)“milliy g’oya”dan

d)“diktatoristik g’oya”dan2.Milliy g’oya - O’zbekiston xalqining tarixiy maqsadlarini amalga oshirish uchun qanday manba bo’lib xizmat qiladi?

*a)Ma’naviy-ruhiy kuch-quvvat manbai

b)Ilmiy-nazariy manbai

c)Diniy manbai

d)Ijtimoiy-iqtisodiy manbai3.Milliy g’oya – O’zbekistonda demokratik, fuqorolik jamiyatini qurish uchun qanday asos bo’lib xizmat qiladi?

*a)Ilmiy-nazariy asos

b)Ma’naviy-ruhiy asos

c)Diniy asos

d)Ijtimoiy-iqtisodiy asos4.Milliy istiqlol g’oyasini o’rganishni taqozo etadigan umumiy qonuniyatlardan biri qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a)Mafkura bo’lmasa odam, jamiyat, davlat o’z yo’lini yo’qotishi muqarrar.

b)G’oya va milliy g’oya inson tafakkurining maxsuli

c)Qaerdaki g’oyaviy bo’shliq paydo bo’lsa bu bo’shliq mamlakat taraqqiyotini tezlashtiradi

d)Mafkura harbir shaxsning fikriy jamlanmasi5.“Endigi vazifamiz shundan ibratki, milliy istiqlol g’oyasi tushunchalari asosida keng jamoatchiligimiz, ziyolilarimiz, ilm-fan va madaniyat namoyondalari, avvalo, ma’naviy-ma’rifiy soha xodimlari milliy mafkurani takomillashtirish hamda uning asosiy tamoyillarini odamlar ongi va qalbiga singdirishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga ko’tarishlari zarur” Ushbu so’zlar birinchi prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

*a)Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

b)Ozod va Obod Vatan qurish pirovard maqsadimiz

c)O’zbekiston kelajagi buyuk davlat

d)Yangisini qurmay-eskisini buzma6.G’oyaning eng muhim xususiyati qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a)Safarbar etadi, maqsad sari etaklaydi, harakatga keltiradi

b)Maqsad sari etaklaydi, safarbar etadi

c)Harakatga keltiradi, tinchlantiradi, ulug’laydi

d)Bunyod ettiradi, quradi, murosaga keltiradi7.Fan taraqqiyotining samarasi, ilmiy kashfiyotlarning natijasi sifatida paydo bo’ladigan, turli fan sohalarining asosiy tamoyillari, ustivor qoidalarini tashkil qiladigan fikrlar qanday g’oya deyiladi?

*a)Ilmiy g’oyalar

b)Falsafiy g’oyalar

c)Diniy g’oyalar

d)Badiiy g’oyalar8.Har bir falsafiy ta’limotning asosini tashkil etadigan, olam va odam to’g’risidagi eng umumiy tushuncha va qarashlar, dunyoni bilish jarayonida kishilik jamiyatining taraqqiyoti mobaynida to’plangan bilimlarini umumlashtirish, inson hayotining ma’no-mazmunini, uning baxt-saodati kabi masalalar ustida mulohaza asosida shakllanadigan fikrlar qanday g’oya deyiladi?

*a)Falsafiy g’oyalar

b)Ilmiy g’oyalar

c)Diniy g’oyalar

d)Badiiy g’oyalar9.Har bir diniy ta’limot va oqimning asosini, diniy iymon-etiqodning negizini tashkil etuvchi aqidalarga qanday g’oya deyiladi?

*a)Diniy g’oyalar

b)Ilmiy g’oyalar

c)Falsafiy g’oyalar

d)Badiiy g’oyalar10.Adabiyot va san’at asarining asosiy ma’no-mazmunini tashkil etadigan, undan ko’zlangan maqsadga xizmat qiladigan etakchi fikrlar qanday g’oya deyiladi?

*a)Badiiy g’oyalar

b)Ilmiy g’oyalar

c)Falsafiy g’oyalar

d)Diniy g’oyalar11.Politeizm qanday ma’noni anglatadi?

*a)Ko’pxudolik

b)Yakkaxudolik

c)Ko’ppartiyaviylik

d)Yakka nikohlik12.Monoteizm qanday ma’noni anglatadi?

*a)Yakkaxudolik

b)Ko’pxudolik

c)Ko’ppartiyaviylik

d)Yakka nikohlik13.Inson tafakkurida vujudga kelgan, muayyan fikrlarning ijtimoiy xarakterga ega bo’lgan, ruhiyatga kuchli ta’sir o’tkazib, jamiyat va odamlarni haraktgakeltiradigan, ularni bunyodkor maqsad-muddao sari etaklaydigan ulug’vor fikrlar bu ..................... .

*a)Ezgu g’oya

b)Diniy g’oya

c)Milliy g’oya

d)Buzg’unchi g’oya14.“Mafkura” tushunchasi arabchadagi qaysi so’zlardan oligan?

*a)“mufakkir”, “mufakkiratun”

b)“mafkura”, “mafakkiratun”

c)“fakkara”, “mufakkaratun”

d)“afkkira”, “afkkuratun”15.“Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetiga asoslangan, ayni vaqtda shu xalq, shu millatning kelajagini ko’zlagan va uning dunyodagi o’rnini aniq - ravshan belgilab berishga xizmat qiladigan, kechagi va ertangi kun o’rtasida o’ziga xos ko’prik bo’lishga qodir g’oyani men jamiyat mafkurasi deb bilaman” Ushbu so’zlar birinchi prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

*a)Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

b)Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

c)Ozod va Obod Vatan qurish pirovard maqsadimiz

d)Yangisini qurmay-eskisini buzma16.Mafkuraning falsafiy ildizlari deganda nima tushuniladi?

*a)Falsafa ilmi xulosalariga asoslanishi

b)Siyosiy-iqtisodiy munosabatlar

c)Marifiy-ma’niviy natijalar

d)Ijtimoiy-madaniy xulosalar17.Mafkuraning dunyoviy ildizlari nimadan iborat?

*a)Ma’rifiy dunyoga xos siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlar majmuidan

b)Falsafa ilmi xulosalaridan

c)Siyosiy-iqtisodiy munosabatlardan

d)Dunyodagi bo’layotgan falsafiy o’zgarishlardan18.Jamiyatga sog’lom g’oya, sog’lom mafkura nima uchun kerak?

*a)Ilm-fan va madaniyat borasidagi yutuqlardan oqilona foydalanish uchun

b)Ma’rifiy dunyoga xos bo’lmagan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy munosabatlardan foydalanish uchun

c)Odamlarning ming yillar davomida shakllangan dunyoqarashi va mentalitetidan foydalanish uchun

d)dindan foydalanib, dinga aloqasi bo’lmagan siyosiy hamda boshqa tajovuzlar va maqsadlarni amalga oshirish uchun19.«Mafkura - jamiyatda yashaydigan odamlarning hayot mazmunini, ularning intilishlarini o’zida mujassamlashtiradi». Ushbu satrlar qaysi davlat raxbariga tegishli?

*a)I.Karimov

b)M.Gandi

c)K.Berdimuxammedov

d)J.Bush


20.«Maqsad degani-xalqni, millatni birlashtiruvchi, yo’lga boshlovchi bamisoli bir bayroq. Bu bayroq butun O’zbekiston xalqining ruhini, g’urur-iftixorini, kerak bo’lsa qudratini, orzu-intilishlarini mujassamlashtiradigan ulug’ kuchdir. Davlatimizning, xalqimizning, el-yurtimizning maqsadi o’zining ulug’vorligi, hayotiyligi va haqqoniyligi bilan hammamizni jalb etadigan bO’lmog’i lozim. Toki bu maqsad xalqni-xalq, millatni-millat qila bilsin, qo’limizda engilmas bir kuchga aylansin» Ushbu so’zlar Birinchi prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

*a)Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

b)Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

c)Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

d)Yangisini qurmay-eskisini buzma21.Mafkura yakkahokimligi qanday oqibatlarga olib keladi?

*a)Kishilarda fikrga moslashish, mutelik, loqaydlik, boqimondalik rug’iyati shakllanadi

b)Mamlakatda qatiy tartib belgilanadi

c)Ijtimoiy hayot rivojiga hissa qo’shadi

d)Paxta maydonlari kenggaytiriladi va etishtiriladi22.1991 yilda sobiq Ittifoq tarqalib ketishi bilan kommunizm mafkurasi inqirozga uchradi. Buning sabablaridan biri?

*a)Boshqa mafkuralarni tan olmaslik, mafkura zo’ravonlik prinstipi asosida targ’ib qilindi

b)Xalqning rus tilini yaxshi bilmasligi va AQSh zo’ravonligi

c)Yagona pul birligining yo’qligi

d)Xom ashyo bazasining yo’qligi23.Sobiq Ittifoq (SSSR) tarqalib ketishi bilan kommunizm mafkurasi inqirozga uchradi. Buning sabablaridan biri?

*a)Bu mafkura nomigagina ijtimoiy guruhlar mafkurasi edi va hech kimga vijdon erkinligiga yo’l qo’ymas edi

b)Xalqning rus tilini yaxshi bilmasligi va AQSh zo’ravonligi

c)Yagona pul birligining yo’qligi

d)Xom ashyo bazasining yo’qligi24.Eski mustabid tuzumdan yangi tuzumga o’tish jarayonida oldin hukmronlik qilib kelgan mafkura o’z mavqeini yo’qotgach, taraqqiyot talablariga mos ravishda uning o’rnini bosadigan ilg’or g’oyaviy tizimning hali to’liq shakllanmagan holati bu ..................

*a)G’oyaviy bo’shliq

b)Ma’naviy zarar

c)Mafkuraviy xuruj

d)Ma’naviy tahdid25.Muhammad Xorazm Shoh boshchiligidagi davlat qudrati va lashkarlarning soni jihatidan Chingizxondan bir necha barobar ustun edi. Nima sababdan Chingizxon yurtimizga bostirib kelganda xalqimiz asoratga tushib qoldi?

*a)g’oyaviy barqarorlik yo’qligi

b)qo’shinga haq to’lamaganligi

c)ocharchilik tufayli

d)qurol-aslaxaning kamligi26.“Ikkita inson aynan bir xilda fikrlamaydi, ularning olam haqidagi tushunchalari, fikrlari xilma-xildir” Ushbu fikrlar qaysi yunon faylasufiga tegishli?

*a)Aristotel

b)Aflotun

c)Pifagor

d)Fales


27.“xalqni yakqalam qildim”, deya insonparvarlik, adolat g’oyalarini kuylagan va qoniqish hissini tuygan vatandoshimiz kim?

*a)Alisher Navoiy

b)So’fi Olloyor

b)Bobur Mirzo

c)Mirzo Ulug’bek28.«O’zini anglamoq buyuk saodat» ekanligini anglatgan faylasuf kim?

*a)Suqrot

b)Aflotun

c)Konfustiy

d)Fales


29.«Diling - Ollohda, qo’ling - mehnatda bo’lsin» deya yaratuvchilikka da’vat etgan buyuk donishmand kim?

*a)Bahouddin Naqshband

b)So’fi Olloyor

c)Alisher Navoiy

d)Amir Temur30.Payg’ambar Zardusht yaratgan “Avesto” kitobida qanday g’oyalar ilgari surilgan?

*a)Adolat, haqiqat, ezgulik, mehnatsevarlik

b)Milliy chegara daxlsizligi, xalq manfaatlari

c)Ezgulik, dinlararo bag’rikenglik, dehqonchilik

d)Ezgulik, ko’pxudolikni rivojlantirish, yurt obodligi31.Qariyb uch ming yil muqaddam payg’ambar Zardusht qanday g’oyalarni targ’ib qilishni boshlagan?

*a)Yakkaxudolik va ezgulik g’oyalarini

b)Ko’pxudolik va ezgulik g’oyalarini

c)Yakka hukumronlik va ezgulik g’oyalarini

d)Ko’pxudolik, ezgulik g’oyalarini va adolat, haqiqatni32.Zardusht ta’limotida qanday g’oyalar markaziy o’rinni egallagan?

*a)Insonni ezgulikka da’vat etuvchi

b)Insonni quruvchilikka da’vat etuvchi

c)Insonni yashashga da’vat etuvchi

d)Insonni yovuzlikka da’vat etuvchi33.Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da qanday g’oyalar qoralanadi?

*a)harbiy to’qnashuvlar, bosqinchilik urushlari, jonivorlarni, hayvonlarni azoblash, odamlarga adolatsizlik, yolg’onchilik, ahdga vafosizlik

b)hiyonat qilish, bosqinchilik urushlari, jonivorlarni, hayvonlarni azoblash, terrorchilik, diniy ekstrimizm, dehqonchilik

c)odamlarga adolatsizlik, yolg’onchilik, ahdga vafosizlik, hiyonat qilish, o’troq hayot kechirish

d)missionerlik, o’troq, osoyishta, hayot kechirishga, mehnatga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug’ullanishga da’vat etadigan34.Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi «Avesto»da qanday g’oyalar ulug’lanadi?

*a)o’troq, osoyishta, hayot kechirishga, mehnatga, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug’ullanishga da’vat etadigan

b)harbiy to’qnashuvlar, bosqinchilik urushlarini qilmaslik, jonivorlarni, hayvonlarni so’yish, odamlarga adolatsizlik

c)hiyonat qilish, bosqinchilik urushlari, jonivorlarni, hayvonlarni azoblash, terrorchilik, diniy ekstrimizm, dehqonchilik

d)odamlarga adolatsizlik, yolg’onchilik, ahdga vafosizlik, hiyonat qilish, o’troq hayot kechirish35.«Avesto»da kitobida qanday shaxs “Zaminni hammadan ko’proq baxtiyor qilgan shaxs” hisoblangan?

*a)hammadan ko’p bug’doy, giyoh va mevali daraxtlar ekkan zotdir

b)hammadan ko’p er, uy-joy va suvga ega zotdir

c)hammadan ko’p mevali daraxtlar mevasini istemol qilgan zotdir

d)hammadan ko’p bug’doyni tegirmondan o’tkazgan zotdir36.Zardusht yaratgan “Avesto” kitobida “Uzoq zamon ekilmagan va omoch tegmagan zamin” qanday zamin(er) hisoblangan?

*a)baxtsiz

b)qarovsiz

c)hosilsiz

d)qurg’oq37.Xitoy mutafakkiri Konfustiy yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni toping?

*a)mil.av.551-479

b)mil.av.555-485

c)mil.av.541-478

d)mil.av.543-43238.Konfustiyning - falsafiy va axloqiy g’oyalari markazida qanday muammolar turadi?

*a)inson, uning aqliy va ma’naviy qiyofasi, olamdagi hamda jamiyatdagi o’rni, vazifasi

b)jamiyatni har qanday ijtimoiy va iqtisodiy inqiro, larzalardan asrab qolish va davlat manfaatini yuqori qo’yishga

c)korreya milliy xarakterini shakllantirish, milliy davlatchilik g’oyalarini rivojlantirish

d)xitoydagi “12-oila va jamiyat” g’oyasini ishlab chiqish39.Buddizm dinining asoschisi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

*a)Siddxartxa Gautama

b)Buxagata

c)Zardusht

d)Zaratushtra40.«Al-muallim as-Soniy» («Ikkinchi muallim»), nomini olgan mutafakkir alloma kim?

*a)Abu Nasr Farobiy

b)Abu Ali ibn Sino

c)Mirzo Ulug’bek

d)Alisher Navoiy41.“Sharq Aristoteli deb nom olgan mutafakkir olim kim?

*a)Abu Nasr Farobiy

b)Alisher Navoiy

c)Yusuf Xos Xojib

d)Abu Ali ibn Sino42.Sharq mutafakkiri Abu Nasr Farobiy yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni ko’rsating?

*a)873-950 yillar

b)980-1037 yillar

c)94-1449 yillar

d)888-999 yillar43.Quyida ko’rsatilgan asarlarning qaysilari Abu Nasr Farobiy qalamiga mansub?

*a)«Mantiqqa kirish kitobi», «Fazilatli hulqlar» «Musiqa haqida katta kitob», «Inson a’zolari haqida kitob».

b)«Tib qonunlari», «Donishnoma», «Najot kitobi», «Turar joyning tuzulishi», «Insof kitobi».

c)«Fozil odamlar shahri», «Fazilatli hulqlar» «Musiqa haqida katta kitob», «Insof kitobi».

d)«Badoyi ul-bidoya», «Navodir ul-nihoya», «Zubdat ut-tavorix», «Chor kitob», «Majolis un-nafois».44.Buyuk hakim, qomusiy bilimegasi Abu Ali Ibn Sino yashab faoliyat ko’rsatgan yillarni ko’rsating?

*a)980-1037 yillar

b)873-950 yillar

c)94-1449 yillar

d)965-1063 yillar45.Quyida ko’rsatilgan asarlarning qaysilari Abu Ali Ibn Sino qalamiga mansub?

*a)«Tib qonunlari», «Donishnoma», «Najot kitobi», «Turar joyning tuzulishi», «Insof kitobi».

b)«Mantiqqa kirish kitobi», « Tib qonunlari » «Musiqa haqida katta kitob», «Inson a’zolari haqida kitob».

c)«Fozil odamlar shahri», «Fazilatli hulqlar» «Musiqa haqida katta kitob», «Insof kitobi».

d)«Badoyi ul-bidoya», «Navodir ul-nihoya», «Zubdat ut-tavorix», «Chor kitob», «Majolis un-nafois».46.“Insonning mohiyati haqiqiy baxt-saodatga erishuv ekan, inson bu maqsadni o’zining oliy g’oyasi va istagiga aylantirib, bu yo’lda barcha imkoniyatlardan foydalansa, u baxt-saodatga erishadi”. Ushbu fikrlar muallifi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping?

*a)Abu Nasr Farobiy

b)Abu Ali ibn Sino

c)Mirzo Ulug’bek

d)lisher Navoiy47.Quyidagi qaysi qatorda tasavvuf allomalar nomlari to’g’ri va to’liq ko’rsatilgan?

*a)Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G’ijduvoniy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro.

b)Xoja Yusuf Hamadoniy, Bahouddin Naqshband, Najmiddin Kubro, Imom Buxoriy.

c)Xoja Yusuf Hamadoniy, Ahmad Yassaviy, Abdulxoliq G’ijduvoniy, Imom Termiziy.

d)Abdulxoliq G’ijduvoniy, Imom Termiziy, Imom Buxoriy, Abu Bakr Kalobodiy48.“Tabiat kimga zakovat, aql-idrok, bilim bersa, u ezgu ishlar qilishga qo’l uradi”. Ushbu fikrlar muallifini toping?

*a)Yusuf Xos Xojib

b)Lutfiy


c)M.Qoshg’ariy

d)Navoiy


49.Amir Temurning «Temur tuzuklari» kitobida davlat idorasi va ahli fuqaroga munosabatda quyidagi qaysi tushunchalar bosh g’oya sifatida ilgari surildi?

*a)adolat, insof, diyonat, el-yurt tinchligi va obodligi

b)insof, diyonat, mamlakat sarhadlarini kengaytirish,

c)jazolash, insof, ijtimoyi hamkorlik, el-yurt tinchligi va obodligi

d)komil inson, insof, diyonat, vijdon obodligi, or-nomus


50.Bunyodkorlik g’oyalariga asoslangan “12 oila-qishloqda” deb nom olgan vatanparvarlik harakati qaysi davlatga xos?

*a)Janubiy Koreya

b)Xitoy


c)AQSh

d)Yaponiya51.O’tgan asrning 30 yillarida «12 oila - qishloqda» deb nom olgan vatanparvarlik harakatiga kim asos soldi?

*a)Yong Ki-Kim

b)Pa Xa Sun

c)Choy Ran

d)Vatanbi Satoshi52.Janubiy Koreyada XX asrning 30 yillarida Yong Ki-Kim tomonidan qanday vatanparvarlik harakatiga asos solindi?

*a)«12 oila - qishloqda»

b)«sariq ro’mollilar harakti»

c)«vatan - ozodligi harakti »

d)«oila mustahkam – jamiyat sog’lom»53.Janubiy Koreyada Yong Ki-Kim tomonidan ochilgan fermerlar tayyorlaydigan maktab qanday nomlangan?

*a)“Kanaan”

b)“Oq ajdar”

c)“Nilufar guli”

d)“Choy Don in”54.“Kanaan” ta’lim dargohining bosh maqsadi?

*a)tinglovchilarda insoniy e’tiqod tuyg’ularini shakllantirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

b)barcha kishilarga diniy e’tiqod tuyg’ularini shakllantirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

c)fuqorolarga siyosiy huquqlarini tushuntirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.

d)muxojirlarga Vatan tuyg’ularini shakllantirish, komillik, o’zaro tenglik, birodarlik, vatanparvarlik hislarini singdirishdir.55.Fashizm so’zining lug’aviy ma’nosi berilgan qatorni toping?

*a)bog’lam, birlashma

b)jumboq


c)urush

d)irq


56.Fashizm g’oyasi jamiyatda kimning dunyoqarashi va manfaatini ifoda etgan?

*a)o’ta reakstion va tajovuzkor doiralarning

b)neofashistlar va tajovuzkor doiralarning

c)o’ta liberal va shovenchilar doiralarning

d)o’ta konstervator va demokrat doiralarning57.Butun insoniyat yagona qaysi biologik turga mansub?

*a)«Homo sapiens»

b)«Homo hapiens»

c)«Homo arangutaniens»

d)«Homo shimpanpiens»


58.Birinchi prezident Islom Karimov 2005 yilda “Nezavisimaya gazeta”(Moskv*a)ning muxbiriga bergan intervyusi qanday nomlangan edi?

*a)Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashar edi.

b)Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida.

c)O’zbekiston 21 asrga intilmoqda.

d)Toshkent – Moskva: doimiy rivojlanishda.59.Buyuk davlatchilik shovinizmi bu ................................ – ?

*a)bir davlatning boshqa davlat yoki davlatlar ustidan siyosiy, mafkuraviy, iqtisodiy va harbiy hukmronligini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.

b)ikki davlatning boshqa davlat yoki davlatlar ustidan siyosiy, madaniy, iqtisodiy va ma’naviy yordamini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.

c)ko’p davlatning boshqa davlat yoki davlatlar ustidan siyosiy, mafkuraviy, iqtisodiy qaramligini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.

d)bir davlatning boshqa davlat yoki davlatlarga siyosiy, mafkuraviy, iqtisodiy hamkorligini o’rnatishga qaratilgan nazariya va amaliyot.60.Birinchi prezident I.A.Karimov o’zining qaysi asarida “...buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik xavfsizligimizga tahdid solayotgan muammolardan biri ekanligi...”ni alohida ta’kidlagan?

*a)O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari

b)Imperiya davrida bizni ikkinchi darajali odamlar, deb hisoblashar edi.

c)Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida.

d)Toshkent – Moskva: doimiy rivojlanishda.61.Aqidaparastlar va fundamentalistlar tomonidan buzilgan Afg’onistonning Bamiyon shaxridagi madaniy yodgorlik qaysi dinga mansub edi?

*a)Buddizm

b)Islom


c)Xristian

d)Iudaizm62.Diniy ekstremizmni keltirib chiqaruvchi sabablardan biri qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?

*a)dindan foydalanib, dinga aloqasi bo’lmagan siyosiy hamda boshqa tajovuzlar va maqsadlarni amalga oshirish uchun intilish

b)dinni niqob qilib, turli siyosiy mojarolar, ziddiyatlarni bartaraf qilishga urinish

c)dinni dunyoqarash, tafakkurning yagona vositasi deb hisoblamaslik

d)inson, millatlarning o’z taqdirini o’zi belgilash huquqini e’tirof etish63.Diniy ekstremizm nomoyon bo’lishiga ko’ra qanday shakllarga bo’linadi?

*a)Hududiy, mintaqaviy, xalqaro

b)Xalqaro, mahalliy, mintaqaviy

c)Diniy, xalqaro, mintaqaviy

d)Siyosiy, mintaqaviy, teroristik64.«hozirgi zamondagi eng katta xavf - insonlarning qalbini va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurashdir. Endilikda yadro maydonlarida emas, mafkura maydonlarida bo’layotgan kurashlar ko’p narsani hal qiladi» Ushbu so’zlar Birinchi prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

*a)Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

b)Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

c)Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

d)Yangisini qurmay-eskisini buzma65.«Hozirgi vaqtda qudratli davlatlar va muayyan siyosiy markazlar o’z maqsadlariga erishish uchun, avvalo, zabt etmoqchi, o’z ta’sir doirasiga olmoqchi bo’lgan mamlakatlarning aholisi ongini o’ziga qaram qilishga intiladi» Ushbu so’zlar Birinchi prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

*a)Milliy istiqlol mafkurasi – xalq e’tiqodi va buyuk kelajakka ishonchidir

b)Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz

c)Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz

d)Yangisini qurmay-eskisini buzma66.«Bugungi kunda g’oyani taqiq bilan, ma’muriy choralar bilan engib bo’lmaydi. G’oyaga qarshi faqat g’oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi ma’rifat bilan bahsga kirishish, olishishi mumkin» Ushbu so’zlar Birinchi prezident Islom Karimovning qaysi asaridan olingan?

Download 315.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим