1-Kurs talabalari uchun "Oliy matematika" fanidan test topshiriqlariDownload 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet5/6
Sana27.09.2019
Hajmi1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6

1

y

y

x

x

;  


C) 

t

x

y2

;                                          D) *t

y

x2

.  


236. 

3

36

7

2'y

x

y

x

y

 tenglama qanday o’rniga qo’yishi orqali yechiladi? 

A) 

t

y

x7

2;                        B) *

t

y

x2

;      


C) 

1

1

xx

11y

y

;

             D) 1

1

x

x

11y

y

.

 237. Qaysi bandda 3-darajali bir jinsli funksiya keltirilgan? 

 A) 


3

2

2xy

yx

xy

F;                  B) *x

y

y

x

F

2

23

3;  


C) 

1

33

y

x

F

;                           D)xy

x

F

3

3

238. Funksiyalardan qaysilari bir xil darajali bir jinsli bo’ladi? 

1) 


xy

y

x

F2

2;   2) 

xy

y

x

F2

)(

;   3) 


y

x

y

x

F

2

22;    4) 


xy

FA) hammasi.     B) *

4

,2

,

1       C) 

3

,1       D)  3

,

2 . 239. Qaysi bandda bir jinsli teglama keltirilgan? 

A) 


y

x

xy

x

y22

;                         B) *

0

)

(2

2

dyy

dx

xy

x

;   


C) 

0

)1

(

2

yxdy

dx

x

;             D)

0

)

(2

dy

y

x

xydx

.  


240. Funksiyalardan qaysilari bir jinsli emas? 

1) 


xy

y

x

F

3

22;     2) xy

x

F2

)1

(

;     3) 2

2

)(

x

y

x

F;     4) xy

FA) 

4

,2                B) *

2                C)  4

,

1               D)  4,

3 .     


241. Qaysi bandda bir jinsli funksiya keltirilgan? 

A)

xyy

x

F3

)(

;                            B) *

2

3

3)

(

xyy

x

FC) y

x

y

x

F2

2;                                   D)

2

22

xy

y

x

F.  


242. Tenglamalardan qaysilari bir jinsli? 

1)

dyx

dx

y

2

21

1,                     2) 02

2

2

dy

x

dx

y

x

,  


3)

0

)1

(

)1

2

(dy

y

dx

x

,                 4) dy

x

ydx

y

x

2

)(A) 1,3                      B)* 2,4                   C) 1,4                D) 2,3.  

243.Tenglamalardan qaysi biri chiziqli emas?  


A) 

2

sinx

y

x

y;    B) y

x

x

dx

dy

2 ;  C) 3

x

y

e

y

x;   D)*


22

3

x

xy

y

.   


244. 

y

xy

y

x2

 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? A) 

uv

y

;           B) *ux

y

;             C) uy

x

;              D) uv

x245. 

yx

y

x

y

x3

22

 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? 

A) 

uv

y

;         B) *ux

y

;       C) x

u

y;        D) 

uv

x246. 

2

2y

x

xy

y tenglama yechimi qaysi bandda keltirilgan? 

A) 

Cy

y

x

ln

22

2;     B) *

Cy

y

x

ln

22

2;    C) 


C

y

x3

3

;    D) Cx

x

y

ln

22

2247. 


x

y

x

dx

dy tenglama yechimi qaysi bandda keltirilgan?  

A) 


Cy

y

x

ln;     B) 

Cx

x

y

ln;       C) 

1

x

y

;       D) *Cx

y

ln.  

248. 


2

2

yx

x

y

y  tenglama yechimi qaysi bandda keltirilgan? 

A) 

xC

x

y

ln

33

;                                   B) *;

ln

33

3

xCx

y

    C) 

xC

y

x

ln

33

3;                                 D) 

.

ln3

3

yCy

x

  249. 

2

2)

(

yy

x

xy  tenglama yechimi qaysi bandda keltirilgan? 

A) 

Cy

x

y

ln

2;        B) *Cy

x

y

ln;        C) 

2

2y

x

Cx ;       D) 

Cy

y

x

ln.  

250. 


yx

x

ysin


 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? 

A) 


ux

y

;       B) x

Ce

y

;         C) uv

x

;          D) *uv

y251. Qaysi bandda chiziqli tenglama keltirilgan? 

A) 


x

dy

xdx

x

sin


cos;                           B) *

y

x

e

x

y

sin
;  

C) 


x

ydx

e

dy

x;                                     D) 

2

2x

xy

y252. x

x

e

y

y

e

y

2

4

 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? 

A) 


ux

y

;          B) 4y

z

;             C) uv

y

;                 D)* 3y

z

253. Tenglamalardan qaysilari chiziqli? 1)

x

xy

y2

; 2) x

y

e

y

x; 3) 


y

yx

x

sin
; 4) 

1

2xy

y

A) hammasi.      B)* 3

,

2        C)  3,

1        D)  2

,

1 . 


254. 

x

y

yx

y

sin


3 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? 

A) 

2

yz

;       B) y

z

1;         C) 

3

yz

;        D) *2

1

yz255. 

x

y

y

e

y

x

sin


5tenglama qanday tenglama deb ataladi? 

A) chiziqli.       B)* Bernulli.       C) bir jinsli       D) to’liq differensialli. 

256. 
xx

y

y

sin


1

2

 tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi?  

A) 


ux

y

;           B) uy

x

;             C) uv

x

;                D) *uv

y257. 

0

2x

e

y

y

 tenglamani yeching. 

A)

x

C

e

y

x;      B)x

x

e

C

e

y;      C) 

x

Ce

y

;     D) *x

x

Ce

e

y2

 . 


258. 

2

2xx

y

y tenglama yechimini toping. 

  

A) 


3

x

y

;      B) 2

3xC

y;       C) 

3

3xCx

y;     D)* 

)

(2

x

C

x

y259. 


x

yx

y tenglamani yeching. 

A) 

x

Ce

y

x2

2

;      B) x

Ce

y

x2

2;      C) x

C

e

y

x2

2;        D)* 

1

22

x

Ce

y

260. 2

)

1(

1

2x

x

y

dx

dy

  tenglamani yeching. 

A) 

)

()

1

(2

x

C

x

y;                           B) 

2

)

1(x

C

y

;    


C) 

2

)1

(

x

x

y

;                                      D)*

)

(

)1

(

2x

C

x

y.  


261. Qaysi bandda to’liq differensiyalli tenglama keltirilgan? 

A) 


0

2

2

dyy

dx

yx

;                    B) 

0

2

2

xydydx

xy

;  


C) 

0

2

dyx

xydx

;                       D)*

0

3

32dy

x

dx

yx

262. Tenglamalardan qaysilari to’liq diffirensialli? 1) 

0

22dx

y

xydy

;     2) 

0

3

22

3

dy

x

y

dx

y

;       3) 

0

2

dx

y

xydy

4)0

)

1(

)

1(

2

2dy

y

x

dx

xy

A) hammasi.       B) 2

,

1        C)  3,

2          D)*  4

,

1 . 


263. 

0

22dy

x

yxdx

 tenglamani yeching. 

A) 

2

Cxy

;      B) 2

Cy

x

;       C) 3

Cx

y

;       D) *2

x

C

y264. Tenglamalardan qaysilari to’liq differensialli  emas. 

1) 


0

)

23

(

22

dy

y

x

xydx

;                    2) 

0

)

31

(

32

2

dyyx

dx

xy

;   


3) 

0

)4

1

()

8

1(

2

dy

x

dx

xy

;               4) 

0

)

31

(

3

dy

xy

xydx

A) hammasi.           B) 3

,

2             C)  2,

1             D)*  4

,

1 .  


265. 

0

22xydy

dx

y

  tenglamani yeching. 

A) 

x

C

y

;       B) Cx

y

;         C) x

y

;        D) *x

C

y266. 

0

22dy

yx

dx

xy

 tenglama yechimi qaysi bandda keltirilgan? 

A) 

Cx

y

;            B) Cy

x

;             C) x

C

y

;            D)* x

C

y267. 

0

)6

5

()

5

3(

2

2dy

yx

dx

xy

 tenglama qanday tenglama deyiladi? 

A) chiziqli.  B) o’zgaruvchilari ajraladigan.  C) bir jinsli.   D)* to’liq differensialli. 

268. 


0

6

)6

1

(2

2

ydyx

dx

xy

 tenglama qanday tenglama deb ataladi? 

A) bir jinsli.                   B) o’zgaruvchilari ajraladigan.     

C) chiziqli.                     D) *to’liq differnsiyalli.   

269. Qaysi bandda tenglama to’liq differensialli emas?    

A)

0)

sin


cos

(

)sin

(

dy

y

y

x

dx

y

x

;           B) 

0

2

2

dyx

xydx

C)0

2

2

dxy

xydy

;                                           D)* 

0

)

1(

3

dyx

dx

xy

  

270. 0

cos


sinydy

x

ydx

     tenglamani yeching. 

A) 

;

cosC

y

x

      B) ;

cos


C

x

y

        C) ;

sin


C

x

y

         D)* C

y

x

sin

271. 

0

3)

1

(2

2

dxxy

dy

y

kx

    tenglama      ning  qanday  qiymatida  to’liq 

differensialli bo’ladi?  

 A) 6                    B)

2                   C)  4                     D)* .

3    


272. 

0

)cos

(

)sin

(

dy

y

e

x

dx

y

e

y

x

x

  tenglama turini aniqlang. 

A) bir jinsli.    B) chiziqli.   C) o’zgaruvchilari ajraladigan.   D) *to’liq differensialli.   

273. 


,

2

22

x

y

 

03x

y

 

tenglamani xususiy yechimini toping.  A) 

0

276

3

xy

;                   B) 

0

18

66

x

y

;   


C) 

0

456

3

3x

x

y

;            D) *

0

45

66

3

x

x

y

274. Koshi masalasini yeching: ,

sec xytgx

y 

00x

y

.

 A) 

x

x

y

cos


2

;     B) x

x

y

cos


;      C) x

x

y

cos


2

;      D)* x

x

y

cos


275. 0

)

1(

2

2

ydy

x

dx

x

y

 tenglamaning  

2

1

x

y

 shartni qanoatlantiruvchi 

yechimini toping. 

A) 


4

2

2

xy

x

;     B) 

4

2

2

yxx

;     C) 

4

2

2

xy

x

;     D)* 

6

2

22y

x

x

276. Koshi masalasini yeching: ,

0

32

y

y

x

 

.1

1

x

y

 

A) 1

2

32x

y

;     B) 

1

2

32x

y

;     C) 

1

2

2

yx

;     D)* 

1

2

32y

x

277. 2

x

y

y

x tenglamaning 

0

1

x

y

 shartni qanoatlantiruvchi yechimni toping. 

A) 

3

1x

y;         B)* 

x

x

y2

;           C) 

2

1

xy;            D) 

1

3

xy

278. ,

0

22dx

y

xydy

 

14x

y

 

tenglamani xususiy yechimini toping. A) 

4

2x

y

;          B) 2

x

y

;              C) 2xy

;            D)* 

4

2

xy

279. ,

0

2

ydxxdy

 

11x

y

 t

englamani xususiy yechimini toping. A) 

2

1x

y

;       B) x

y

1;       C) 

x

y

;      D)* x

y

1

2.     


280. Koshi masalasini yeching: 

,

xxe

x

y

y 

01x

y

  

A) e

e

y

x;       B) 

1

x

e

y

;       C) 

)

(

xe

e

x

y;       D)* 

)

(e

e

x

y

x281. 


0

)

1(

)

21

(

2dy

x

dx

xy

 tenglamaning  

1

0

x

y

 shartni qanoatlantiruvchi 

yechimini toping. 

A) 


1

xy

y

x

;       B) 

1

2

y

x

y

;        C) 

1

y

x

;       D)* 

1

2

yxy

x

282. Koshi masalasini yeching:  1

,

00

xy

yxdx

dy

A) 2

x

e

y

         B) 2

x

e

y          C) 

2

xe

y

         D)* .

2

2x

e

y

 283. Tenglamaning xususiy yechimini toping: 

,

02

xy

y

x

 

.2

1

xy

  

A) ;

1

)(

x

y

x

     B) 


;

6

)(

y

x

y

     C) 


3

2

2

y

x

;    D)* 

3

)

(

yx

x

284. 02

1

33

2

2

dy

yx

dx

y

x

 tenglamaning  

2

0

x

y

  shartni  

qanoatlantiruvchi yechimni toping. 

A) 


2

2

2

yx

y

;       B) 

4

2

3

yyx

;        C) 

0

3

2

x

y

;       D)*

2

3

2

yx

y

285. x

x

y

cos


6

 tenglamani yeching. A) 

1

3cos

C

x

x

y;                         B) x

C

x

x

y

1

3cos;  


C) 

2

13

cos


C

x

C

x

x

y;               D)* 2

1

3cos

C

x

C

x

x

y

286. 

3

yy

y

y

 tenglamani qaysi usulda yechish mumkin?  A) o’zgarmasni variatsialab.           B) o’ng tomonning xususiy yechimni tanlab.  

C) yechib bo’lmaydi.                      D) *tartibini pasaytirib. 

287. 

2

xe

y

  tenglamani yeching. 

A) 

x

C

x

C

e

y

x

2

21

2

4

                    B) 

2

2

12

2

Cx

C

e

y

x C) 

x

C

x

C

e

y

x

2

21

2

                        D)*

.

42

1

2C

x

C

e

y

x 288. 

1

33y

y

y

 tenglamani qaysi usulda yechish mumkin? 

A) o’zgarmasni va ratsialash.                                   B) yechib bo’lmaydi.   

C) o’ng tomoni xususiy yechimni tanlab.                 D)* tartibni pasaytirib. 

289. 

x

dx

y

d

2

cos2

2 tenglamani yeching. 

A) 


2

1

2sin

4

1C

x

C

x

y;        B) 2

1

2sin

4

1C

x

C

x

y;   


C) 

1

2sin

4

1C

x

y;                D)* 

2

1

2cos

4

1C

x

C

x

y

270. 

2

2y

y

y

y

 tenglamani qanday usul bilan yechish mumkin? A) Bernulli formulasi bilan.          B) Klero formulasi bilan. 

C) o’zgarmasni variatsiyalash.      D)* tartibini pasaytirib. 

271. 

0

2)

1

(2y

x

y

x

  tenglamani yeching. 

A) 

2

31

)

(C

x

x

C

y;              B) 

2

3

1)

1

(C

x

C

y;    


C) 

2

31

)

3(

C

x

x

C

y;             D)*

2

3

1)

3

(C

x

C

y272. y

y

y


2

1

  tenglama qanday o’rniga qo’yish orqali yechiladi? A) 

)

(xp

y;    B) 

)

(xp

y

;      C) *

)

yp

y;        D) 

)

yp

y

273. 


x

y

x

y

cos


sin

 tenglamani yeching. 

A) 

x

C

x

C

y

2

1cos;                        B) 

x

C

x

C

y

2

1sin;  

C) *


2

1

cosC

x

C

y;                          D)

2

1C

tgx

C

y.  

274. 


2

2

22

1

xdx

y

d tenglamani yeching. 

A) 


1

1

Cx

x

y;                             B) 

2

1

2|

|

lnC

x

C

x

x

y;   C) 

1

2|

|

ln2

C

x

x

y;                      D)* 

2

1

2|

|

ln2

2

Cx

C

x

x

y.  275. 

y

y

y

x

IY




3

2

 tenglamada qanday o’rniga qo’yish bajariladi?  A) 

);

(xp

y         B) 

);

yp

y         C) 

);

(xp

y

        D)*

).

(xp

y

 

276. 


arctgx

x

y

 tenglama qanday usulda yechiladi?  

A) o’zgarmasni variatsialab.              B) Bernulli formulasi bilan. 

C) *ketma-ket integrallab.       D) o’ng tomonining xususiy yechimini tanlab.    277. 

2

xy

y

x

 tenglamani yeching. A) 

;

22

1

3C

x

C

x

y                           B) 

2

1

33

C

x

C

x

y   


C) *

;

32

2

13

C

x

C

x

y                            D) 

.

2

13

C

x

C

x

y 

278. x

y

ctgx

y

2

sin2




 tenglaa qanday o’rniga qo’yish orqali  yechiladi? 

A) 


)

(xp

y;          B) 

)

yp

y;           C)* 

)

(xp

y

;            D) 

)

yp

y

279. 


2

)

yy

y

 tenglamani yeching. 

A) 

x

e

C

C

y

2

1;      B) x

e

C

x

C

y

2

1;      C) *x

C

e

C

y

2

1;        D) x

C

xe

C

y

2

1280. 0

)

ln1

(

)ln

1

(2

y

y

y

y

 tenglama tartibi qanday belgilash  orqali 

pasaytiriladi? 

A) 


)

(xP

y;      B) 

)

(xP

y

;       C)* 

)

yP

y;       D) 

)

yP

y

281. 


0




y

p

y

 tenglamaning umumiy yechimi qanday ko’rinishda bo’ladi? 

A) 

1

21

y

C

C

y;                        B) 

2

31

2

1y

C

y

C

C

y;   


C)* 

1

32

1

yC

x

C

C

y;             D)

2

2

11

y

C

y

C

y.   

282. 


0

4

4



yy

 tenglamani yeching. 

A) 

x

C

x

C

y

2

cos2

sin


2

1;                B)x

x

e

C

e

C

y

2

22

1;    C) *

x

e

x

C

C

y

2

21

)

(;                          D))

2

cos2

sin


(

2

12

x

C

x

C

e

y

x283. Yechimlari  i

k

3

22

,

1 bo’lgan xarakteristik tenglamaga mos differensial tenglama tuzing. 

A) 


x

C

e

C

y

x

3

sin2

2

1;                           B) x

C

e

C

y

x

3

cos2

2

1;   C)*x

C

x

C

e

y

x

3

sin3

cos


2

1

2;              D) 

xC

x

C

e

y

x

2

sin2

cos


2

1

3

284. 

0



qy

y

p

y

 tenglama umumiy yechimi qanday ko’rinishda bo’ladi? 

A) 

x

e

C

y

1;                                       B) 

x

C

e

C

y

x

sin


2

1;      


C) *

2

21

1

yC

y

C

y;                          D) 

x

C

e

C

y

x

cos


2

1285. 0

3

4



yy

y

 tenglamani yeching. 

A) 

x

x

e

C

e

C

y

3

21;                        B) x

x

e

C

e

C

y

2

21;   C)* 

x

x

e

C

e

C

y

3

21;                         D)

x

x

e

C

e

C

y

2

21.   

286. Yechimlari  

1

1

k

32k

 bo’lgan xarakteristik tenglamaga  teng bo’lgan         

2-tartibli o’zgarmas koeffisientli differensial tenglama tuzing. 

A) 

0

32y

y

y

;                         B) 

0

3

2



yy

y

;   


C) *

0

32y

y

y

;                       D) 

0

3

2



yy

y

.  


287. 

0


y

q

y

p

y

 tenglama umumiy yechimi qanday ko’rinishda bo’ladi? 

A) 

x

e

C

y

1;                                   B) 

2

21

1

yC

y

C

y;   

C)* 


2

3

12

1

yC

y

C

C

y;               D)x

C

e

C

C

y

x

sin


3

2

1

.   

288. 


0

10

2



yy

y

 tenglamani yeching 

A) 

x

C

x

C

y

3

sin3

cos


2

1;                   B) x

C

x

C

e

C

y

x

3

cos3

sin


3

2

1

C)*

xC

x

C

e

y

x

3

sin3

cos


2

1;           D) 

xx

e

C

y

x

3

cos3

sin


1.  


289. Yechimlari 

4

21k

k

 bo’lgan xarakteristik tenglamaga mos differensial 

tenglamani tuzing. 

A) 


x

x

e

C

e

C

y

4

24

1;                         B) x

e

C

C

y

4

21

)

(;    C)* 

)

(2

1

4x

C

C

e

y

x;                       D) 

x

e

C

y

4

1.  


290. 

0



ry

y

q

y

p

y

 tenglama umumiy yechimi qanday ko’rinishda bo’ladi? 

 A) 

2

31

2

1y

C

y

C

C

y;                           B) 

2

2

11

y

C

y

C

yC)* 


;

3

32

2

11

y

C

y

C

y

C

y                       D)

.

3

12

1

xe

C

y

C

C

y   


291. 

0

84y

y

y

 tenglamani yeching. 

A) 

;

22

2

1x

x

e

C

e

C

y                                 B) 

;

2

sin2

cos


2

1

xC

x

C

y  

C)*


;2

sin


2

cos


2

1

2x

C

x

C

e

y

x               D) 

.

32

2

1x

x

e

C

e

C

y   

292.  Yechimlari   i

k

2

112  ga  eng  bo’lgan  xarakteristik  tenglamaga  mos 

differensial tenglama tuzing. 

A) 


;

2

21

x

x

e

C

e

C

y                                   B) 

;

2

21

x

x

e

C

e

C

y   


C) *;

2

sin2

cos


2

1

xC

x

C

e

y

x                D)

.

sin


2

sin


2

1

xC

x

C

y   

293. 


0

9

yy

0)

0

(

y

14y

  tenglamani yeching. 

A) 

)

3cos

3

(sin2

x

x

y;                    B)* 

x

y

3

sin2

;   C) 

x

y

3

cos2

;                                    D))

3

cos3

(sin


2

x

x

y.   

294. Tenglamani yeching: 

;

0

yy

 

,1

)

0(y

 

0

3y

.

 

A) 

xx

y

cos


3

sin


3

1;    


            

B)* 
xx

y

cos


3

sin


3

3

1;  C)

x

x

y

cos


sin

3;                    D) x

x

y

sin


cos

3.

 295.  Koshi masalasini yeching: 

,

03

yy

,

1)

0

(

y

3

)0

(

y

A) x

e

y

3

21;      B)* x

e

y

3

2

;      C) 

x

e

y

3

21;      D) x

e

y

3

2

.  

296. Koshi masalasini yeching :   

0

2

3,

2

23

,

09



yy

y

y

A) 3

sin


3

x

y

;          B)*3

sin


2

x

y

;       C) x

y

3

sin2

;        D) 2

cos


2

x

y297. 

0

16

yy

IY

 tenglamani yechimini toping. 

A) 

;

22

2

1x

x

e

C

e

C

y              B) *

;

2

sin2

cos


4

3

22

2

1x

C

x

C

e

C

e

C

y

x

x

 C) ;

2

sin2

cos


2

1

2x

C

x

C

e

y

x     D)

xC

C

x

C

C

y

2

sin2

cos


4

3

21

298.  Xarakteristik  tenglamasi   

i

k

k2

,0

4

,3

2

,1

  yechimlarga  ega  bo’lgan 

differensial tenglamani tuzing. 

A) 


;

0

54yy

IY

                             B)* 

;

0

54


y

y

y

IY

  

C) ;

0

54yy

y

IY

                           D) 

.

0

54


y

y

y

IY

  

299. 0

27

yy

IY

 tenglamani yeching. 

A) 

x

e

C

C

y

2

1;       B) x

e

C

C

y

2

21;       C)* 

x

e

C

C

y

3

21;        D) 

x

C

e

C

y

2

31300. Xarakteristik tenglamasi 

,

2,

1

ik 

i

k

2

4,

3 yechimlarga ega bo’lgan 

differinsial tenglamani tuzing. 

A) 


0

4

3

yy

y

IY

;   B) 


0

4

3

y

y

IY

;  C)* 


0

4

5

y

y

IY

;   D) 


0

4

IY

y

.  


301. 

0

2yy

y

IY

 tenglamaning yechimini toping. 

A) 

x

e

C

C

x

C

C

y

)

()

(

43

2

1

;                  B)* x

e

x

C

C

x

C

C

y

)

(4

3

21;   C)

x

x

e

C

e

C

x

C

C

y

4

3

21

;                     D) x

e

C

C

y

2

1

302. Xarakteristik tenglamasi 

,

21k

 

i

k

3

3,

2 yechimlarga ega bo’lgan differensial  

tenglamani tuzing. 

A) 


0

9



y

y

y

;                    B)* 

0

18

92


y

y

y

y

C) 0

9y

y

;                          D)

0

18

92


y

y

y

y

.  


303. 

0

81

y

y

Y

tenglama yechimini toping. 

A) 

x

x

e

C

e

C

C

y

3

33

2

1

;          B) *x

C

x

C

e

C

e

C

C

y

x

x

3

sin3

cos


5

4

33

3

21

;  


C)x

C

x

C

e

C

y

x

3

sin3

cos


3

2

31;            D) xC

x

C

e

y

x

3

sin3

cos


2

1

3.  304. Xarakteristik tenglamasi  

,

02

,

1

k

 

ik

2

14

,

3 yechimlarga ega bo’lgan differensial tenglamani tuzing. 

A) 


0

5

2

yy

y

IY

;                     B) *

0

5

2yy

y

IY

;  


C) 

0

52


y

y

y

IY

;                     D)

0

5

2



y

y

y

305. 0

1

2

k

 xarakteristik tenglama va  

x

xe

y

 xususiy yechimga mos tenglama tuzing. 

A)* 


x

e

y

y

2

;                                   B) x

xe

y

y

2

;        C) 

x

xe

y

y

;                                   D) x

e

y

y

3306. 

0

32

2

kk

  xarakteristik  tenglama  va   CBx

Ax

xe

y

x23

  xususiy 

yechimga mos tenglama tuzing. 

A) *


;

4

32

3xe

y

y

y



;                      B) );

1

2(

3

22

3



x

x

xe

y

y

y

x

   


C) 

);

2(

3

23xe

y

y

y

x

               D) 

).

1

(3

2

33

xe

y

y

y

x

   


307. 

0

12k

  xarakteristik  tenglama  va   

)

sin


2

(cos


x

x

x

y  xususiy  yechimga 

mos tenglama tuzing. 

A) *

;

cos4

sin


2

x

x

y

y



;                      B) 

;

cos


4

sin


2

x

x

y

y



   


C) 

;

sin xy

y

                                          D) .

cosxy

y

   308. 

0

2

kk

 xarakteristik tenglama va  x

xe

y

2 xususiy yechimga mos tenglama 

tuzing. 


A) *

;

3x

e

y

y

    B) ;

3

xe

y

y

    C) ;

3

xxe

y

y

      D) .

xxe

y

y

   309. 

x

e

y

y

y2

 tenglamaning  xususiy yechimi qanday ko’rinishda izlanadi? 

A) 

;

xe

y

      B) ;

)

(x

e

B

Ax

y      C) *

;

2x

e

Ax

y

     D) .

x

Ae

y

 310. 

x

xe

y

y

y

2

44  tenglamaning    xususiy  yechimi  qanday  ko’rinishda 

izlanadi? 

A) 

;

)(

xe

B

Ax

x

y      B) 

;

xe

y

      C)* ;

)

(2

2

xe

x

B

Ax

y     D) 

.

22

x

e

x

y

 311. 

x

e

y

y

 tenglamaning  xususiy yechimi qanday ko’rinishda izlanadi? A) *

;

xAxe

y      B) 

;

xAxe

y

      C) ;

)

(x

e

B

Ax

x

y     D) 


.

)

(x

e

B

Ax

y 

312. 

x

x

y

y

cos


sin

  tenglamaning    xususiy  yechimi  qanday  ko’rinishda izlanadi? 

A) *


;

cos


sin

x

B

x

A

y                     B) 

);

cossin

(

xB

x

A

x

y       

C) 


;

cos


sin

x

xB

x

A

y                    D) 

.

cossin

x

B

x

Ax

y 

313. 


 funksiyaning 3-tartibli hosilasini toping. 

A) *


    B) 

    C) 


    D) 

     


314. 

  parametrik ko’rinishda berilgan funksiyaning 2-tartibli hosilasini 

toping. 

A) *


     B)

     C) 


    В) 

 

315.   bo’lsa, 

=? 


A)*-9     B) 9    C)      D)       

316. 


 funksiyaning 3- tartibli hosilasini toping. 

A) *


   B) 

    C) 


   D) 

    


317. 

 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping. 

A) *

    B) 


   C)  

    D) 


     

318. 


 funksiyaning 3-tartibli hosilasini toping. 

A) *     B) 

     C)      D)    

319. 


 funksiyaning 3-tartibli hosilasini toping. 

A) *


   B) 

   C) 


    D) 

    


320. 

  funksiyaning 25-tartibli hosilasini toping. 

A) *25!     B) 0      C) 24!   D) mavjud emas 

321. 


 funksiyaning 4-tartibli hosilasini toping. 

A)*mavjud emas    B) 0    C) 2     D) 1 

322. 

  oshkormas funksiyaning 2-tartibli hosilasini toping A) *

    B)


    C) 

   D)   


323. 

 funksiyaning n-tartibli hosilasini toping 

A) *

   B) 


   C) 

   D) 


 

324. 


 funksiyaning n-tartibli hosilasini toping 

A) *


    B) 

    C) 


   D) 

 

325.  funksiyaning n-tartibli hosilasini toping 

A) *


    B) 

    C) 


   D) 

 

326. Berilgan funksiyaning aniqlangan oraliqdagi boshlang’ich funksiyalar to’plamiga …. deyiladi 

A) *aniqmas integral     B) boshlang’ich funksiya   C) funksiyalar to’plami   D) bo’sh 

to’plam 

327. Boshlang’ch funksiyaning grafigi nima deb ataladi 

A) *Integral ergi chiziq  B) urunma      C) normal        D) Integrallsh belgisi 

328. 


 

A) *


   B) 

    C) 


   D) 

 

 329.Агар 

x

y

x0lim

 лимит мавжуд ва чекли бўлса, бу лимит у функциянингн х

0

  

нуқтадаги______дейилади.  A)  *Ҳосиласи        B) Orttirmasi            C) 

уринмаси


         D)  

нормали


 

330.Нуқта s=3t

2

-2t+5 тенглама билан тўғри чизикли харакат килади. Унинг t=5 пайтдаги тезлигини топинг. 

A)28       B) 26    C) 25    D)30 

331.y=x

2

-x  функция хосиласини топинг  A)*2х-1      B) х

2

-х     C) 2х    D) х-1 332.

x

y

 берилган бўлса,  

4

/y

 ни хисобланг. 

A)*

4

1       B) 

2

1       C)4      D) 2 

333.


23

1

x

y

нинг хосиласини хисобланг 

A)*

1

6

32xx

      B) 12

3x

      C)


23

1

6

x

x

     D) 


12

3

2

x

x

 

334.x

y

25

ln функция хосиласини топинг. 

A)*

x

1

      B) x     C) 1      D)e

 

335. Қуйидагиларнинг қайси бири йиғиндининг ҳосиласи бўлади? A)*

 


 

x

g

x

f          B)

       

x

g

x

f

x

g

x

f    C)


)

(xf

    D) 

x

g

 336. y=arcsin x нинг ҳосиласини топинг 

A)*


2

1

1x

         2

1

1)

x

B

      C) 2

1

1x      D) 

2

x 

337. Функциянинг максимум ва минимум қийматлари умумий ном билан кандай аталади?

 

A)*экстремум     B)максимум      C)минимум       D)стационар 

338. Хосилалар ёрдамида аниқмасликларни очиш қоидалари кимнинг номи 

билан аталади? 

A)*Лопиталь      B)Ролль     C)Лагранж    D)Коши 

339. Хосилани хисоблашга тескари амал  нима? 

A)*Бошланғич функцияни топиш    B)Тескари функцияни топиш   C)усувчи 

функцияни топиш   D)камаювчи функцияни топиш 

340. Агар 

 


x

x

f

5

sin2

бўлса,у ҳолда 

2f

 ни ҳисобланг.  

A)*0         B)0.95         C) 0,5      D)1.2 

341. Агар 

 


2

2

xx

f

 бўлса 

1

f

 ни ҳисобланг.  A) *

2

          B)1      C) 4            D)2

1

 342. 

 


2

1

xx

f функция ҳосиласини топинг. 

A)*


2

1

xx

   B)2

1

1x

  C)2

1

2x

x

   D)2

1

2x

x

 343. 

 


 

x

x

f

2

ln берилган бўлса, 

 

2

f  ҳисобланг. 
Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Alisher navoiy
Toshkent davlat
tashkil etish
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
maxsus ta'lim
tibbiyot akademiyasi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
fanlar fakulteti
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
universiteti fizika
fizika matematika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
Samarqand davlat
tabiiy fanlar