1-Kurs talabalari uchun "Oliy matematika" fanidan test topshiriqlariDownload 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/6
Sana27.09.2019
Hajmi1.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6

1-Kurs talabalari uchun “Oliy matematika” fanidan test topshiriqlari 

 

1. x

e

x

x

f2

)

(  bo’lsa, 

?

)(x

f

 

A) 

)

1

2(xe

x

;              B) x

e

x

;              C) x

xe

2

;             D)* )

2

(

xe

x

x

2. x

x

x

f

2

cos2

2

cos)

( bo’lsa, 

?

4



f

 

A) *                     B) 

1

                     C) 

2

                     D)  3 . 

3. 

x

x

x

f

16

1)

(

3

  bo’lsa, 

?

)8

(

f

 

A)* 

3

1

                   B) 

10

1                    C) 

12

1                    D) 

24. 

)

sin1

(

cos)

(

tt

t

f     



6fA)                      B) 

5

,

0                   C) 

1

                      D)* 

2

.      5. 

x

y

3

sin   bo’lsa, 

?

y

  

A)* x

cos

sin


3

2 ;          B) 

x

3

cos;           C) 

x

sin

cos


2

;         D) x

cos

sin


6. )

1

(cos

)

(2x

e

x

f

 bo’lsa, 

)

0

(f

 ni toping. A)* 

4

sin;           B) 

4

cos


;           C) 

2

sin


2

;        D) 2

cos


2

sin
7. 

x

e

x

f

x

sin


)

(  bo’lsa  

0

)

(

xf

 tenglamani yeching. A) 

o

x

;            B) *4x

;            C) kx4

;        D) kx2

.     

8.

7

811

4

)(

2

3xx

x

x

f

bo’lsa, 


0

)

(

xf

tengsizlik nechta butun 

 yechimga ega? 

A) yechim yo’q.                     B) 

2

                        C)* 

1

                        D)  3 . 

9. 


x

x

f

3

ln)

(

2   bo’lsa,  

?

)

(

xf

 

A) 

)

3

ln(6

x

x

;            B) 

)

3

ln(2

;                C) *

)

3ln(

2

xx

;              D)

)

3

ln(6

10. 


|

5

|)

(

x

x

f

 bo’lsa,  

)

3

(f

 ni toping. A) 

2                     B) 

1

                       C)                      D)* 

1

11.

5

33

x

x

y

  funksiya  urinmalari 

9

x

y  ga  perpendikulyar  bo’lgan  nuqtalar 

koordinatalarini aniqlang. A) *

)

0;

3

(),

3

;0

(

21

M

M

;                                      B) 

)

0

;0

(

),0

;

2(

2

1M

M

;  C) 

)

7;

2

(),

3

;2

(

21MM

;                                   D) 

)

7

;2

(

),3

;

2(

2

1M

M12. 

x

x

y2

 funksiya urinmasi x

y

3 ga parallel nuqta koordinatalarini aniqlang. 

A)* 

)

2;

2

(;                  B) 

)

2;

0

(;                   C) 

)

0;

2

(;                D) 

)

3;

2

(. 

13. 


2

3

3

x

x

y

  egri  chiziq 

)

4

;2

(

  nuqtasiga  o’tkazilgan  urinma  tenglamasini aniqlang.  

A) 

0

143

y

x

;     B)* 

0

14

9

y

x

;     C) 

0

14

9

y

x

;      D) 

0

3

2

yx

14. 5

2

2

x

x

y

 parabola 

5

,

0

x

 nuqta  urinmasini aniqlang. 

A)*

0

92

6

yx

;    B) 

0

10

3

y

x

;   C) 

0

10

4

y

x

;    D) 

0

37

62

y

x15. 

)

(xf

y

  funksiya  grafigiga  o’tkazilgan  urinma  Ox   o’qi  bilan 0

45

li  burchak tashkil  etadi.  Agar  urinma  tenglamasi  uchun 

18

)2

(y

  bo’lsa,  urinma  tenglamasini 

aniqlang. 

A) 

8

5

xy

;                B) 

16y;                C) 

14

2

xy

;               D)* 

16

x

y

. 

16. 

5

22

x

x

y

  parabola 

5

,

0

x

  abssissali  nuqtasiga  o’tkazilgan  normal 

tenglamasini aniqlang. A) 

0

152

y

x

;     B) 

0

37

32

y

x

;    C)* 

0

37

62

y

x

;    D) 

0

6

2

yx

17. 2

3

3

x

x

y

  egri  chiziq 

)

4

;2

(

  nuqtasiga  o’tkazilgan  normal  tenglamasini aniqlang. 

A) 

0

148

y

x

;   B) 

0

14

92

y

x

;   C) 

0

38

4

y

x

;    D) *

0

38

9

y

x

. 

18.  Harakat  tenglamasi 

)

(2

5

2km

t

t

S  bo’lgan  moddiy  nuqtaning km

2  dagi 

tezligini aniqlang. A)                            B) *                         C) 

4

                        D) 

219.  Moddiy  nuqta )

(

4km

t

S

  qonun  bilan  harakatlansa,  uning  bosib  o’tgan  yo’li )

(

16 km  ga teng vaqtdagi tezligini toping. A) 16                   B)  48                  C) * 32                   D)  64 . 

20. 


3

4

32

t

t

S  harakat  tenglamasi  bilan  harakatlanayotgan  moddiy  nuqtaning  eng 

katta tezligini toping. A) *16                         B)10                          C)

12                       D) 8 . 

21. 

2

xx

y  bo’lsa,    

?

y

 

A) 

2

2

13

2

xx

x;          B) 

2

21

3

2x

x

x;          C) *

2

22

1

)1

(

32

x

x

x

x;        D) 

2

1

3x

x22. 

2

xe

y   bo’lsa,    

?

y

  

A) 

)

1

(2

2

2

xe

x

;        B) 

2

2

2x

e

x;         C) 

)

1(

2

2

xe

x

;        D)* 

)

1

2(

2

22x

e

x

23. x

y

5

ln        bo’lsa,    

?y

 

A) 

2

)

ln4

(

ln5

x

x

x

y

;                           B) *

2

3

)ln

4

(ln

5

xx

x

yC) x

x

x

y

)

ln4

(

ln5

2           D) 

3

3)

ln

4(

ln

5x

x

x

y

24. x

y

cos


5

ln        bo’lsa,    

?

y

 

A)* x

y

cos


5

ln

;                                          B) x

y

x

sin


5

ln

cos

C)  

;

cos


5

ln

cosx

y

x

                                D) 

x

y

sin


5

ln25. 


2

xy      bo’lsa,    

?

y

 

A) 

2

xx

y

;     B) 

3

2

11

x

x

y

;       C)* 2

3

2)

1

(1

x

y

;     D) 

2

2

xx

y

26. 3

2

xy

     bo’lsa,    ?

2y

d

 

A) 

3

2

29

2

xxdx

y

d

;       B) 2

2

22

x

dx

y

d

;       C) x

dx

x

y

d1

22

2

;        D) *3

2

29

2

xx

dx

y

d

27. 

m

x

y

      bo’lsa,    ?

3y

d

 

A)* 

3

3

3)

2

()

1

(dx

x

m

m

m

y

d

m

;                   B) 

3

2

3dx

x

m

y

d

m

C) 

3

3

3)

1

(dx

x

m

m

y

d

m;                                D) 3

3

3dx

mx

y

d

m28 . 


 

1

x

tgx

y

        bo’lsa,      

?

y

 

A) *xx

tgx

tgx

y

x

2

sin1

ln

21

)

(2

)

1(

;                B) 

 

x

x

tgx

y

x

2

sin1

)

(2

)

1(C) 

2

1

ln)

(

21

tgx

tgx

y

x

;                                D) x

x

tgx

tgx

y

x

2

sin2

ln

)(

2

129. 


x

x

y

sin


      bo’lsa,      

?

y

 

A) *

x

x

x

x

x

y

x

sin


ln

cos


sin

;                        B) x

x

x

y

x

ln

cossin

C) x

x

x

x

y

x

ln

sinsin;                                    D) x

x

y

x

ln

sin

30. 


1

2,

2

22

t

x

t

t

y

       bo’lsa,       

?

1

t

dx

dy

 

A)* 

1

                     B) 

3

4                     C) 

3

1                    D) 

2

331. 


tb

y

t

a

x

3

3sin

,

cos          bo’lsa,       

?

xx

y

      


A) 

t

sin

cos


3

2;          B) tgt

a

b;        C)* 

t

t

a

b

sin


cos

3

42

;        D) t

a

b

2

cos32. 


t

e

y

t

e

x

t

t

sin


,

cos


          bo’lsa,      

?

xx

y

 

A) t

t

t

t

sin


cos

sin


cos;      B) 

t

t

t

t

sin


cos

sin


cos;       C) 

)

sin(cos

t

t

e

t

;       D)* 3

)

sin(cos

2

tt

e

t33. 

3

2

,bt

y

at

x

       bo’lsa,  

?

2

2

dy

x

d

  

A) 

2

9

2bt

              B) 

4

2

92

t

b

a

;                C) 3

2

atb

;                  D) 

2

2

2t

b

ab34. 

t

a

y

t

a

x

sin


,

cos


      bo’lsa,  

?

22dxy

d

 

A) t

a

y

xx

2

sin1

;       B) 

t

a

y

xx

sin


;        C) *

t

a

y

xx

3

sin1

;      D) t

a

y

xx

4

sin1

35. 


0

2

23

y

y

x

x

  oshkormas funksiya hosilasi  

?

x

y

  

A)* y

x

xy

x

2

23

2

2

;       B) 

xy

x

2

32

;        C) y

x

2

2;        D) 

)

2

3)(

2

(2

2

xyx

y

x 

 36. 

]

3;

1

[ oraliqda 

x

x

f

ln

)(

 funksiyaga  Lagranj  formulasini qo’llab mos  ning 


qiymatini aniqlang. 

A) 

5

,1

                 B) 

3

ln3

                 C)* 

3

ln

2 ;                    D) 

3

ln2

.  

37. 

]

2;

1

[ oraliqda 

x

x

x

f

2

)(

2 funksiyaga uchun  Lagranj  formulasini qo’llab mos 

 ning  


qiymatini aniqlang. 

A) 

2

,1

                 B) 

3

,1

                      C) 

4

,1

                      D)* 

5

,1

38. 




3

;6 oraliqda 

x

x

f

cos


)

( va  

x

x

g

sin


)

( funksiyalarga  Koshi formulasini 

qo’llab mos 

 ning qiymatini aniqlang.  A) 

2                         B) 

5                        C)                          D)* 

4

39. 

]

2;

1

[ oraliqda 

3

)(

x

x

f

 va  2

)

(x

x

g

 funksiyalarga  Koshi formulasini qo’llab mos 

 ning qiymatini aniqlang.  A)* 

9

5                      B) 

3

2                       C) 

2

11

                        D) 

4

31

 

40. 


]

4

;1

[

 oraliqda 3

2

)(

2

xx

x

f

 va 


5

20

7)

(

23

xx

x

x

g

 funksiyalarga  

Koshi formulasini qo’llab mos 

 ning qiymatini aniqlang. A) 

1

                           B) 

1                      C)* 2

                            D) 

2.  

41. 
xctgx

x

1

lim0

 ni hisoblang. A) 

1

               B)*                      C) 

1                          D) 5

,

0 

42. 


x

x

n

x

ln

lim0  ni hisoblang. 

 

A) 

5

,

0

              B) 

5

,0

                C)* 

0

                      D) 

143.10

3

)3

ln(


lim

2

22

xx

x

x

  ni hisoblang. A) 

7

2                   B)* 

7

4                  C) 

7

3                   D) 

7

144. 


x

x

x

tgx

x

sin


lim

0  ni hisoblang.  A)                     B) 

4

                   C)* 

2

                    D)  5 . 

45. 


)

1

ln(lim

2

0x

e

e

ax

ax

x  ni hisoblang. A)  a                   B)                    C)  a

                  D)*  a

 

46. )

4

(3

2

x

x

x

 ko’phadni sodda kasrlar yig’indisiga yoying. A

4

31

2

x

x

x

;      B) *

)

4

(4

4

34

3

2

x

x

x

;      C

)

4

(4

4

34

3

2

x

x

x

;      D

)

4

(4

4

32x

x

x

.  


47. 3

1

22

2

x

x

x

 ni  sodda kasrlar yig’indisiga keltiring. A)  3

3

15

3

12

x

x

x

;                                 B33

5

31

2

x

x

x

;        C

3

11

2

xx

x

;                                        D)* 33

3

23

1

2

x

x

x

48. 1

1

32x

x

 ni sodda kasrlar yig’indisiga keltiring. A)  

1

12

1

12

x

x

x

x

;    B)* 

1

1

2

x

x

x

;      C

1

2

11

2x

x

x

x

;    D

1

1

2

x

x

x

49.  41

3

22x

x

x

 ni sodda kasrlar yig’indisiga yoying. A)  

4

12

2

xx

x

;       B) *44

11

41

2

x

x

x

;        

 C

4

12

2

xx

x

;      D411

4

12x

x

x

.       


50.  Jadval intеgrallardan noto’g’risini ko’rsating. 

A

C

k

x

dx

x

k

k

1

1

;                                В;

|

sin|

ln

Cx

ctgxdx

 

С)  *

;

arcsin


1

2

Cx

x

dx                        D)C

tgx

x

dx2

cos51. 


x

x

f

3

cos1

1

)(

2 funksiyaning boshlang’ich funksiyalardan birini toping. A)  

1

31ctgx

x

;        B

2

3

1

ctgxx

;        C

1

3

1

tgxx

;        D) *

4

3

31x

tg

x

52. x

x

f

4

sin1

1

)(

2 funksiyaning boshlang’ich funksiyasini toping. A)  

C

x

tg

x4

4

1;      B

C

x

tg

x4

4

1;  C

C

x

ctg

x4

4

1;   D)*

C

x

ctg

x4

4

153. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri uchun C

x

x

x

Fsin


cos

2

)(

 funksiya 

boshlang’ich funksiya bo’ladi? 

A)  

x

x

x

f

cos


sin

2

)(;                Bx

x

x

f

cos


sin

2

)(;  

C

x

x

x

f

cos


sin

2

)(;                  D) *

x

x

x

f

cos


sin

2

)(54. C

x

xe

x

F

xsin)

(

 funksiya quyidagi funksiyalardan qayi biri uchun bohlang’ich funksiya bo’ladi? 

A)  

x

e

x

x

f

x

cos


)

1

()

(

;              B

x

e

x

x

f

x

cos


)

1

()

(

;      

C

x

e

x

f

x

cos


)

(;                        D) *x

e

x

x

f

x

cos


)

1

()

(

55. 


3

)

(x

x

f

 funksiyaning )

1

;2

(

 nuqtadan o’tuvchi boshlang’ich funksiyasini toping. A)  

1

22x

;          B

1

22x

;        C

3

44x

;        D) *

3

44x

 


56. 

dx

x

x

x

f)1

3

()

(

2  bo’lsa, 

?

)3

(

f

 

A)  1                  B) 3                 C) 0                  D)  3

.          57.

 

dxx

x

d

x

f

)

2(

)

(2

 bo’lsa, 

?

)

3(

f

 

A)   6

                   B)  3                 C) 0                    D) 3.      

58. 

dx

x

x

x

x

f)

cossin

2

3(ln

)

( bo’lsa, 

?

4f

 

A

1

43

ln;                 B

4;                 C) 0              D) *459. 

dx

e

e

x

f

x

x

2

lnln

)

(  bo’lsa, 

?

)(

x

f

 

A)  x

x

x

e

e

e

x

2

2ln

ln

12

1;               B)  x

3 ;           C

2

3

2x

;              D) *3.   

60.  

dx

x

x

e

x

f

x3ln

)

( bo’lsa, 

?

)1

(

f

 

A)  

4

          B1

2e

          C)  e

2            D) *

1e

.  


61. ?

sin
dx

b

ax

 

A)  ;cos

C

b

ax

a                                  B;

cos


1

C

b

ax

a   

C) 


;cos

1

Cb

ax

b

ax                           D)*.cos

1

Cb

ax

a 

62. 

?

)

(3

dx

x

a

 

A) *C

x

a4

)(

4

1;       B

C

x

ax3

2

2;       C

C

x

a2

)

(3

1

;      DC

x

a)

(63. 

?

)(

cos


)

(

22

2

x

x

d

 

AC

x

xtg

)(

2

2;        B

C

x

tg

x

)(

2

12

;        CC

x

ctg

)(

2

;        D)*C

x

tg

)(

264. 

dx

x

43

 ni toping. A

C

x4

1

4;           B) *

C

x

47

7

4;             C

C

x

47

4

7;              D

C

x

41

465. 

32

x

dx

ni toping. A)  

C

x3

5

13

5

;           B) *C

x

33

;            C

;

3

13

C

x

        D.

1

53

3

5C

x  

66. 
?

2

sin2

cos


2

2

dxx

x

 

A)  C

x

cos;      B

C

x

2cos

;     CC

x

2sin

;     D) *C

x

sin67. 


2

2

5

xy

  funksiyaning integralni aniqlang. A)  ;

5

32

2

2C

x

x       B

;

5

42

1

42

C

x

x      C) *

;

5

ln2

5

22

C

x       D

.

5ln

5

32

C

x   

68. 

?

cos1

cos


1

2

dx

x

x

 

A

;

sin


1

C

x       B

;

sin1

C

x       C

;

sinC

x

x        D) *

.

sinC

x

x  

694.


?

sin
dxe

e

x

x

 

A)  C

e

x

sin;       B

C

e

e

x

xcos

;       CCe

e

x

xcos

1

;      D) *C

e

xcos

70. ?

7

2

x

xdx

 

A)  C

x

x3

27

;      BC

x

x7

2

;     C) *C

x7

2

12

;      DC

x7

2

.  71. 

?

92

dx

x

x

 

A

;

2

sin4

1

22

C

x

x                     B

;

2arcsin

2

1C

x

x  

C

;

93

2

Cx                            D)*.

9

31

3

2C

x   


72. 

?

ln2

dx

x

x

 

A)  C

xln

2

21

;                               BC

xln

2

;     C) 

C

xln

2

21

;                              D) *Cx3

ln

23

2

.        73. 

dx

t

3 ni aniqlang. 

A)  

C

t

55

2

;           B) *C

x

t

3;           C

C

t

2;            D)  0 . 

74. 


?

dx

x

t

 

A)  Cx

x

t

t3

2

;    B) *C

x

x

x

t3

2

;  CC

x

x

;   DC

x

t1

1

23

.  


75. 

?

)cos

(sin
dx

a

x

 

A)  *C

a

x

xcos


cos

;                      BC

a

xsin

cos


;           

C

C

x

a

xsin

sin


;                            D)

C

a

xsin


cos

76. 

xdxx

2

sin1

2

2 ni bo’laklab integrallashda )

(xdv

 sifatida qaysi ifoda olinadi? A)  dx

x

1

22

;         B)  xdx4

;          C ) *xdx

2

sin;          D)  xdx

277.xdx

x

3

arcsin1

2 ni integrallash uchun 

 

x

u

 deb qaysi ifodani olish lozim?  A

1

2

x

;             B)  x

3 ;             C) *

x

3

arcsin;               D)  x

2 .  


78. dx

e

x

x

1

21

2 ni bo’laklab integrallashda  

x

dv

 sifatida qaysi ifoda olinadi? A)  *dx

1

2;         Bdx

x

1

2;          Cdx

e

x

1

2;          D)  xdx

279. ?cos xdx

x

 

A)  *

;

cos


sin

C

x

x

x                          B

;

cossin

C

x

x

x  

C

;

cos


sin

C

x

x                              D)

.

cossin

C

x

x

x  

 


80. 

?

dx

xe

x

 

A) *C

e

x

x)

1

(;        B

C

xe

x

;       CC

x

e

x)

1

(;        D

C

e

x

x

x2

281. Qaysi bandda integrallash to’g’ri bajarilgan? 

A)

;

136

ln

21

13

65

2

22

C

x

x

dx

x

x

x 

В

;

)13

6

(13

6

52

2

2C

x

x

arctg

dx

x

x

x               C) to’g’ri javob yo’q. 

D)* 

.

46

2

3652

12

1013

6

ln13

6

52

2

2C

x

arctg

x

x

dx

x

x

x

 

82. Qaysi boshlang’ich funksiya to’g’ri  topilgan? A)

;

1ln

1

12

2

Cx

dx

x

x

x

                   В;

1

ln2

1

11

2

2C

x

x

dx

x

x

x 

С) *

;

31

2

31

ln

21

1

12

2

Cx

arctg

x

x

dx

x

x

x       D) to’g’ri javob yo’q. 83.  Qaysi bandda integrallash to’g’ri bajarilgan? 

A)  *

;

31

2

32

)

1(

2

12

3

2)

1

(1

2

22

C

x

arctg

x

x

x

dx

x

x В

;

)1

(

21

2

32

)

1(

1

22

2

Cx

x

x

dx

x

x         

 С

;

3

12

3

4)

1

(1

2

2C

x

arctg

dx

x

x

 

D

.

1

ln)

1

(1

4

)1

(

12

2

22

C

x

x

x

x

x

dx

x

x

 

84. Qaysi integral to’g’ri aniqlangan? A) *;

2

15

2

22

16

15

2

22

2

Cx

arctg

x

x

x

x

x

dx B;

2

15

2

18

1

52

2

22

C

x

arctg

x

x

x

x

x

dx C;

2

15

2

116

1

52

2

22

C

x

arctg

x

x

x

x

x

dx D.

2

15

2

24

1

52

2

22

C

x

arctg

x

x

x

x

x

dx 85.

?

32

x

x

dx

 

A) *C

x

x3

ln

31

;    BC

x

x3

ln

;     CC

x

x3

ln

3;   D

.

3ln

3

1C

x

x  

86. 


?

2

2x

x

dx

 


A)  *

;

21

ln

31

C

x

x    B

;

2

1ln

C

x

x   C

;

1

2ln

3

1C

x

x   D

.

2

1ln

3

Cx

x  

87. ?

2

32

xx

dx

 

A)*

;

2

1ln

C

x

x      B

;

1

2ln

C

x

x      C

;

2

1ln

C

x

x      D

.

1

2ln

C

x

x  

88. 

2

2

2x

x

dx

 integral nimaga teng? A

;

)1

(

Cx

arctg                                 B

;

Carctgx       

C) *

;

)1

(

Cx

arctg                                 D

.

22

1

ln2

C

x

x       89. 

?

106

2

x

x

dx

  

A)*

;

)

3(

C

x

arctg                                 B

;

3C

arctgx    

C

;

)3

(

31

C

x

arctg                             D

.

)3

(

3C

x

arctg  

90. 
2

21

x

dx

 integralni hisoblang. A)*C

arctgx

x

x2

11

2

2;                     B

C

arctgx

x

x1

2;   

C)C

x

x

x11

1

22

2

2;                       DC

x

x2

2

12

.  


91. xdx

sin


 integralni hisoblashda qanday belgilash kiritish lozim? 

A

x

t

sin


;           Btgx

t

;           C)* x

t

cos


;            Dctgx

t

.  92. xdxx

2

4cos

sin


 inegralda qanday formulalardan foydalaniladi? 

A)*

2

2cos

1

cos,

2

2cos

1

sin2

2

xx

x

x;        B)

x

t

sin


;                     Cx

t

cos


;                   Dtgx

t93.  

dx

x

xsin

5

cos ning boshlang’ich funksiyasnii toping . 

A)  *

;

|sin

5

|ln

)

(C

x

x

F           B

;

|

cos5

|

ln)

(

Cx

x

F 

С)  

;

sin


5

cos


x

x

                                         D)  to’g’ri javob yo’q. 94. xdx

3

cos integralda qanday o’rniga qo’yish bajariladi? 

A

x

t

cos


;             Btgx

t

;             Cx

t

sin


;          Dctgx

t95. 3

sin


2

x

dx

 integral qanday  belgilash yordamida ratsionallashtiriladi? A

x

t

sin


;       B)* tgx

t

;         Cx

t

cos


;         D

3

sin


2x

t

.   


96. 

dx

x

x2

cos


2

sin


ning boshlang’ich funksiyasnii toping. 

A)  *

;

2cos

2

1)

(

x

arctg

C

x

F

             В

;

2

sin)

(

Cx

arcctg

x

F 

С;

2

arccos2

1

)(

C

tgx

x

F               D)  to’g’ri javob yo’q. 

97.  
xdx

2

sin1

   ning boshlang’ich funksiyasini toping A)  

;

)(

C

ctgx

x

F                              В

;

)(

C

arcctgx

x

F   

С)* 

;

)2

(

21

)

(C

tgx

arctg

x

F          D)  to’g’ri javob yo’q. 

98.   


dx

x

x

43

cos


sin

  ning boshlang’ich funksiyasini toping. A

;

cos1

sin


3

1

)(

C

x

x

x

F                  В) *

;

cos


1

cos


3

1

)(

3

Cx

x

x

F     


С

;

cos1

)

(3

C

x

x

F                              D

.

sin3

1

)(

3

Cx

x

F 

99. 
x

dx

sin


   uchun to’g’ri boshlang’ich funksiyani  toping 

A)* 

;

2ln

)

(C

x

tg

x

F                     В

;

||

ln

)(

C

tgx

x

F       

С

;

cos1

)

(C

x

x

F                        D

C

x

x

F2

cos1

)

(100.  


xdx

x

2sin

cos


 ning boshlang’ich funksiyasini toping. 

A

;

3cos

)

(3

C

x

x

F                     В

;

2cos

)

(2

C

x

x

F    

С

;

2sin

)

(2

C

x

x

F                      D) *

.

3sin

)

(3

C

x

x

F 

101. 


dx

x

x4

2

      ni hisoblashda to’g’ri almashtirishni aniqlang.      A)  

;

2cosz

x

    В)  to’g’ri javob yo’q .      С) *

;

sin


2

z

x

      D)  .

tgz

x

 102. 2

2

xa

x

dx

   ni hisoblashda to’g’ri almashtirishni aniqlang. A)  

;

sin2

z

x

     В)  ;

1

zx

     С;

arctgz

x

     D) * to’g’ri javob yo’q. 103. 1

25

2

xx

x

dx

    ni hisoblashda to’g’ri almashtirishni ko’rsating. 

 A)  

;

sin2

z

x

     В)  ;

1

zx

     С;

2tgzx

     D) * to’g’ri javob yo’q. 104. 1)

3

(2

x

x

x

dx

 integralda dastlab qanday o’rniga qo’yish bajariladi? A)

t

x3

;       B) *t

x

1

3;       Ct

x

x1

2;      D

2

2t

x

x105. 

dxx

x

3

31 integralda qanday o’ringa qo’yish bajarish lozim? 

A

t

x

3;           B) *

6

tx

;         C6

x

t

;           D3

1

tx106.


x

y

cos


 funksiya uchun qaysi bandda xato xulosa keltirilgan? A

C

x

xdx

sin


cos

;                        B

1

cos


0

2

xdx

;            C) *

0

cos2

0

2

xdx

;                        D

0

cos


xdx

107. 


x

y

sin


 funksiya uchun qaysi bandda xato xulosa keltirilgan? A

Cx

xdx

cos


sin

;                       B

2

sin


0

2

0xdx

;       

C) *

1

sin2

0

xdx

;                                        D

0

sinxdx

108. 


3

)

(x

x

f

 funksiyaning ]

3

;1

[

 kesimdagi o’rtacha qiymati nechaga teng? A) 13               B) 8                 C)* 10                D)  6 . 

109. 


x

x

e

e

x

f

ln

)(

ln funksiyaning 

]

5

;2

[

 oraliqda o’rtacha qiymatini toping. A)                      B

2

                  C)*  7                 D)  3 . 

110. 

2

)cos

(sin


)

(

xx

x

f funksiyaning 





4;

4 kesmadagi o’rtacha qiymatini 

toping. 

A

2                    B

                 


Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat