1. Ismlarning qaysi qo’shimchalarga ega bo’lgan shakllari munosabat shakllari deyiladi ?Download 30.66 Kb.
Sana27.09.2021
Hajmi30.66 Kb.

Ismlar

1. Ismlarning qaysi qo’shimchalarga ega bo’lgan shakllari munosabat shakllari deyiladi ?

A egalik qo’shimchalariga ega bo’lgan shakllari .

B kelishik qo’shimchalariga ega bo’kgan shakllari .

S . –man ,- san , -dir qo’shimchalariga ega bo’lgan shakllari .

D barcha javoblar to’g’ri .

2 .Kelishik qo’shimchalari qanday vazifa bajaradi ?

A yangi so’z hosil qiladi .

B yangi so’z shakli hosil qiladi .

S so’z birikmalari gaplarda so’zlarni bo’g’laydi .

D qo’shma so’z yasaydi .
3 . Yer haydasang , kuz hayda . Gapdagi qaysi kelishiklar belgisiz qo’llangan ?

A o’rin –payt , j’onalish k elishigi .

B tushum , o’rin –payt kelishigi .

S tushum kelishigi .

D o’rin - payt kelishigi .
4 Rus tilshunoslari mustaqil so’zlarni qaysi guruhlarga ajratdilar ?

A ot , sifat , olmosh

B son , sifat , olmosh

S ot , sifat , son , olmosh , ravish , fe’l

D ravish , olmosh , ot ,

5. O’rin-payt kelishigi shakli payt otlariga qo’shilsa , qanday gap bo’lagi bo’lib

keladi ?

A aniqlovchi

B to’ldiruvchi

S ega


D hol

6. Qaysi qatorda ismlarning munosabat shakllari berilgan?

A) egalik, kelishik shakllari

B) bog'lamalar

C) shaxs-son qo'shimchalari

D) egalik va kelishik shakllari, bog'lamalar

7. Quyida berilgan matnda ismlar guruhiga kiruvchi nechta so'z bor? Savobdir jilg'aga soysan, deb aytsang, Yo xunuk ayolga oysan deb aytsang. (A.Oripov) A) 4ta B) 6ta C) 7 ta D) 5 ta

8. Qanday so'zlar ismlar atamasi ostida birlashtiriladi?

A) ot turkumiga mansub so'zlar

B) barcha mustaqil so'zlar

C) egalik, kelishik qo'shimchalari bilan o'zgarish xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar

D) turlanish va tuslanish xususiyatiga ega bo'lgan so'zlar

9. Ismlarning munosabat shakllaridan qaysi biri faqat tobe qism tartibida qo'llanadi?

A) kelishik shakllari

B) egalik shakllari

C) shaxs-son shakllari

D) barcha javoblar to'g'ri

10. Ismlarning munosabat shakllaridan qaysi biri faqat hokim qism tarkibda qo'llanadi?

A) kelishik shakllari

B) shaxs-son shakllari

C) ismlarni kesimga xoslovchi shakllar

D) barcha javoblar to'g'riOlmosh

1. To'pdan ajratilgan narsa, shaxs, belgi, harakat-holatlarni ifodalaydigan olmoshlar turini belgilang.

A) kishilik olmoshlari

B) ko'rsatish olmoshlari

C) belgilash olmoshlari D) o'zlik olmoshi

2. Olmosh+ot shaklidagi bitishuv yo'li bilan hosil bo'lgan otli birikmalarda, olmoshning qaysi turlari tobe so'z vazifasida kela oladi?

A) ko'rsatish, so'roq va belgilash olmoshlari

B) kishilik, o'zhk va ko'rsatish olmoshlari

C) bo'lishsizlik olmoshidan tashqari barcha olmoshlar

D) kishilik, olzlik, ko'rsatish va so'roq olmoshlari

3. Qaysi qatorda ko'rsatish olmoshi gap o'rnida qo'llanilgan?

A) Kim ko'p o'qisa, u ko'p biladi.

B) U Saidiy bilan do'st edi, bu dolstlik otalarini ham munosabatdor qilgan edi.

C) Istagim shuki, doimo tinchlik bo'lsin.

D) Kitobni ko'p o'qisangiz, undan ko'p hikinat topasiz.

4. Qaysi qatordagi gapda o'zlik olmoshi o'rnida kishilik olmoshini qo'llab bo'lmaydi?

A) Rostini aytsam, o'zim ham unchalik yomon bola emasman.

B) Qurvonbibi fotiha to'yidan keyin biroz o'ziga kelgan edi.

C) Bu ishlarni qilgan o'zi.

D) Yutuqlar o'zimizniki.

5. Qaysi gapda narsa-hodisa so'iogM belgi-xususiyat sc'ro^i o'rnida qo'llangan?

A) Nega uni otdami, aravadami eltib qo'ymadi?

B) Kechagi gaplardan keyin qaysi yuzi bilan boradi?

C) Nima ishlari bor ekan? - so'radi Zulayho xola.

D) Yo qudratingdan, bu qanday odam?

6. Qaysi gapda belgilash olmoshi ot o'rnida qo'llangan?

A) Dildorning ban gaplari haqiqat edi.

B) Har bir inson o'z baxti uchun kurashadi.

C) Ovozi har qachongidan ham ta'sirliroq edi.

D) Hamma perronda, hamma o'z jigarini qidiradi.

7. Qaysi gapda bo'lishsizlik olmoshi ishtirok etgan?

A) Majlisda bu masala haqida hech kim churq etmadi.

B) Hech vaqt ayol qalbini og'ritmang.

C) Hech bandaning boshiga farzand dog'ini solmasin ekan.

D) Berilgan gaplarning barchasida bo'lishsizlik olmoshi ishtirok etgan.

8. Qaysi qatordagi gapda to'rtta o'rinda olmosh qo'llangan?

A) Hozir ham hech kim o'z ismini aytmaydi.

B) Hammasi joyida, do'stlar, men hech kimdan, hech narsadan xafa emasman.

C) Sizga ne bo'ldi, ikki haftadan buyon faqiringizni zoriqtirib qo'ydingiz.

D) Hamma unga o'girilib qarar, ammo Sattor Roziyadan boshqa hech kiinni ko'rmas edi.

9. Qaysi gapda qo'shma olmosh mavjud?

A) Siz o'zingizni tuproq bilan tenglashtirmoqchi bo'lgansiz, lekin men hozir Kumushga ham qanoatlanmay, Oltinbibi deb atamoq fikriga tushdim.

B) Shu-shu bo'ldi-yu, Tursunboyning qulog'idan Zebixonning ovozi nari ketmay qoldi.

C) Hamma unga o'girilib qarar, ammo Sattor Roziyadan boshqa hech kimni ko'rmas edi.

D) O'zboshimcha unmas, o'zbilarmon yolchimas.

10. Kishilik olmoshlariga quyidagi qo'shimchalardan qaysi biri qo'shilmaydi?

A) so'z yasovchi qo'shimcha

B) egalik qo'shimchasi

C) kelishik qo'shimchasi

D) Sanalgan qo'shimchalar kishilik olmoshlariga qo'shiladi.Fe’l

1. Yo'q demang, aka. Biz ham tushunadigan odammiz. Xafa qilmaymiz, -Alimardonning o'ylanib turganini o'zicha tushundi.

Ushbu gapda ostiga chizilgan birlikning shaxs-soni haqida ifodalangan to'g'ri hukmni aniqlang.

A) I shaxs ko'plik shakli I shaxs birlik ma'nosida

B) I shaxs ko'plik shakli II shaxs birlik ina'nosida

C) I shaxs ko'plik shakli II shaxs ko'plik ma'nosida

D) I shaxs ko'phk shakli III shaxs birlik ma'nosida

2. O'timsiz fe'llar qaysi vositalar yordamida o'timli fe'lga aylanadi?

A) tushum kelishigi shakli

B) o'zlik va majhul nisbat shakli

C) bosh kelishik shakli

D) orttirma nisbat shakli

3. Ko'makchi fe'lni qabul qiluvchi ravishdosh shakli...

A) ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi sanaladi

B) qo'shma fe'l sanaladi

C) yetakchi fe'l sanaladi

D) qo'shma fe'l hosil qiluvchi yetakchi fe'l sanaladi

4. Qaysi gapda orttirma nisbat shakli yetakchi fe'lga qo'shilgan?

A) Tushga yaqin dadam bizga ovqat keltirib berdi.

B) Bir mahal charchab, suvsab, holdan toyib o'tirib qolibman.

C) Birdan bozor boshida dod-faryod ko'tarilib qoldi.

D) U eng awal malikalar-u nabiralarini Samarqandga jo'natdi.

5. Fe'lning qaysi vazifa shakli zamon, bo'lishli-bo'lishsizik, nisbat ma'nolarini ifodalaydi?

A) harakat nomi B) sifatdosh C) ravishdosh D) sifatdosh va ravishdosh

6. Faqat ko'makchi fe'llar tarkibida qo'llanuvchi shakllarni toping.

1) nisbat; 2) bo'lishsizlik; 3) zamon; 4) shaxs-son; 5) fe'lning vazifa shakllari

A) 3, 4 B) 3, 4, 5 C) 1, 2, 3, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4

7. U ynziga belbog'ini tashlab ko'rpachaga cho'zildi. Lag'mon ingichka qilib cho'zildi.

Ushbu gaplardagi cho'zildi so'zining nisbatini aniqlang.

A) 1-gapda majhul nisbat, 2-gapda o'zlik nisbat

B) 1-gapda o'zlik nisbat, 2-gapda majhul nisbat

C) 1-gapda aniq nisbat, 2-gapda majhul nisbat

D) har ikkala gapda majhul nisbat

8. Quyidagi shakllardan qaysi bin ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasida faqat ko'makchi fe'lga qo'shiladi?

1) zamon; 2) nisbat; 3) fe'lning vazifa shakllari;

4) shaxs-son; 5) bo'lishsizlik

A) 2,4,5 B) 3,4,5 C) 1,2,4D) 1,3,4

9. 1. Gul ochildi. 2. Yig'ilish ochildi.

Ushbu gaplardagi fe'llarning nisbatini aniqlang.

A) 1-gapda o'zlik nisbat, 2-gapda majhul nisbat

B) 1-gapda majhul nisbat, 2-gapda o'zlik nisbat

C) 1-gapda aniq nisbat, 2-gapda majhul nisbat

D) har ikkala gapda majhul nisbat

10. Bu gapni eshitib, Bahromning ko'zi charaqlab ketdi.

Ushbu gapdagi fe'llar qaysi javobda to'g'ri izohlangan?

A) 3 ta ravishdosh shaklidagi mustaqil fe'l, 1 ta ko'makchi fe'l

B) 2 ta ravishdosh shaklidagi mustaqil fe'l, 1 ta ko'makchi fe'l

C) 2 ta ravishdosh shaklidagi mustaqil fe'l, 1 ta qo'shma fe'l

D) 3 ta ravishdosh shaklidagi mustaqil fe'l, 1 ta qo'shma fe'l

11. Fe'l asosiga zamon va shaxs-son qo'shimchalarini qo'shish bilan shakllanadigan maylni belgilang.

A) xabar

B) shart


C) buyruq-istak

D) Barcha fe'l mayllari zamon va shaxs-son qo'shimchalarini qo'shish bilan shakllanadi.

12. Quyidagi shakllardan qaysi biri kelasi zamon hosil qiladi?

1) -(a)y; 2) -(a)r; 3) -di; 4) -moqda; 5) -ajak; 6) -gandi; 7) -moqchi

A) 2, 3, 6, 7 B) 3, 5, 6, 7 C) 1, 4, 5, 7 D) 1, 2, 5, 7

13. Ikkita mustaqil fe'l asosining birikishidan hosil bo'lgan so'zlarni aniqlang.

A) chaqirib kelmoq, qaytarib olmoq

B) aytib yubormoq, kulib qo'ymoq

C) kelishib olmoq, oqib kelmoq

D) tuzatib qo'ymoq, ko'rib qolmoq

14. Otasini hovlining chekkasidagi zax uyga ko'chirdi.

Ushbu gapdagi fe'lning nisbatini aniqlang.

A) aniq nisbat B) o'zlik nisbat C) majhul nisbat D) orttirma nisbat

15. Qaysi qatorda aqliy faoliyat fe'llari keltirilgan?

A) faomiamoq, pichirlamoq, ma'qullamoq

B) Gkrlamoq, sevinib ketmoq, chaqirmoq

C) ijod qilmoq, tushunmoq, o'ylanmoq

D) imzolamoq, susaymoq, sergaklanmoq

16. Qaysi qatordagi fe'llar tarkibida munosabat shakllari qo'llangan?

A) ko'rding, chiqsin, qichqirmoqda

B) ko'paydi, kelayotgan, kiyininoq

C) o'ylandim, ketguncha, kiribsan

D) aytgani, kuylashadi, qarasa

17. Fe'lning zamon, shaxs-son qo'shimchalarisiz qismi ...

A) o'tgan zamon shakli sanaladi

B) fe'lning noaniq shakli sanaladi

C) sof fe'l shakli sanaladi

D) buyruq-istak mayli shakli sanaladi

18. Qaysi qatorda shaxs-son shakllarining xususiyatlari noto'g'ri ko'rsatilgan?

A) harakat va holatni bildinivchi shaxsni ko'rsatadi

B) fe'lni kesim sifatida shakllantiradi

C) fe'1-kesimni ega bilan bog'lab keladi

D) ismlarni kesimlik shakliga xoslaydi

19. Bajaruvchining harakat va holat jarayonida qay darajada ishtirok etishini bildinivchi fe'l shakllari qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan?

A) -gach, -t, -ir, -n, -i

B) -gnncha, -la, -in, -il, -gan

C) -gach, -guncha, -gani, -ibD) -in, -t, -ir, -ish, -il

20. 1. Salim uyga borguncha yo'1-yo'lakay gapirib ketdi. 2. O'g'li bir yoshligidayoq gapirib ketdi. Ushbu gaplardagi gapirib ketdi birligi qaysi javobda to'g'ri tahlil qilingan?

A) bar ikkalasi ko'makchi fe'lli so'z qo'shihnasi

B) birinchisida qo'shma fe'l, ikkinchisida ko'makchi fe'lli so'z qo'shihnasi

C) birinchisida so'z birikmasi, ikkinchisida ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi

D) birinchisida ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmasi, ikkinchisida qo 'shma fe 'lOT

1. Yasama otlar berilgan qatorni toping.

A) saroydagi, ijodkorlar, sartarosh

B) qassob, zargarlik, quroldosh

C) qalpoqcha, do'stlarimizga, zavqini

D) g'azalxonlar, ijodkorlik, qo'lqop

2. Qaysi qatorda narsa otlarini yasovchi qo'shimchaiar berilgan?

A) -gi, -k -don, -gich

B) -ma, -boz, -kor, -g'ich

C) -indi, -goh, -im, -hk D) -oq, -g'i, -gar, -ak

3. Qaysi qatorda faoliyat-jarayon nomini bildiruvchi otlar berilgan?

A) chorvachilik, tanlov, chopiq, loygarchilik, terim

B) ezmalik, terim, baxt, hunar, qalam

C) chaquv, umum, xayol, yalqovlik, guzar

D) xayrlashuv, serobgarchihk, hayot, go'zallik, hasad

4. Bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma'noli asoslardan tarkib topgan otlar ...

A) qo'shma otlardir B) juft otlardir

C) takroriy otlardir

D) qo'shma yoki juft otlar bo'la oladi

5. Qismlari mavhum otlardan iborat bo'lgan juft otlar qaysi qatorda berilgan?

A) yig'im-terim, kam-ko'st, huzur-halovat

B) orzu-armon, ko'cha-ko'y, savdo-sotiq

C) kuch-g'ayrat, his-tuyg'u, aql-idrok

D) fant-texnika, arzon-garov, odob-axloq

6. Asosga qo'shilib, qo'shimcha ma'no hosil qiluvchi qo'shimcha qanday qo'shimcha sanaladi?

A) so'z yasovchi qo'shimcha

B) lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha

C) sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha

D) munosabat shakllari

7. Faoliyat-jarayon nomini bildiruvchi otlarni aniqlang.

A) taniov, qaysarlilc, uyqu

B) ipakchilik, sinov, terim

C) falokat, muhtojlik, qurilma

D) xayrlashuv, namgarchilik, mahalla

8. Shu sevinch, ikkovlariga ham kuch-g'ayrat, dadillik baxsh etgandek bo'ldi.

Ushbu gapda mavhum otlar sonini aniqlang. A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

9. Mavhum otlarni toping.

A) qo'rqinch, odamiylik, tarovat

B) ishonch, dehqonchilik, haqiqat

C) suyanch, duradgorlik, samimiyat

D) yupanch, ustachilik, qabohat

10. O'rin-joy ma'nosini bildiruvchi otlarni aniqlang.

A) mahalla, bostirma, bezak

B) ko'cha, guzar, shahar

C) qishloq, to'plam, toshloq

D) tugma, achitqi, qamishzor

11. Yasama otlar berilgan qatorni toping.

A) saroydagi, ijodkorlar, sartarosh

B) qassob, zargarlik, quroldosh

C) qalpoqcha, do'stlarimizga, zavqini

D) g'azalxonlar, ijodkorlik, qo'lqop

12. Qaysi qatorda narsa otlarini yasovchi qo'shimchaiar berilgan?

A) -gi, -k -don, -gich

B) -ma, -boz, -kor, -g'ich

C) -indi, -goh, -im, -hk D) -oq, -g'i, -gar, -ak

13. Qaysi qatorda faoliyat-jarayon nomini bildiruvchi otlar berilgan?

A) chorvachilik, tanlov, chopiq, loygarchilik, terim

B) ezmalik, terim, baxt, hunar, qalam

C) chaquv, umum, xayol, yalqovlik, guzar

D) xayrlashuv, serobgarchihk, hayot, go'zallik, hasad

14. Bir-biriga yaqin yoki qarama-qarshi ma'noli asoslardan tarkib topgan otlar ...

A) qo'shma otlardir B) juft otlardir

C) takroriy otlardir

D) qo'shma yoki juft otlar bo'la oladi

15. Yasama otlar berilgan qatorni toping.

A) saroydagi, ijodkorlar, sartarosh

B) qassob, zargarlik, quroldosh

C) qalpoqcha, do'stlarimizga, zavqini

D) g'azalxonlar, ijodkorlik, qo'lqop

16. Asosga qo'shilib, qo'shimcha ma'no hosil qiluvchi qo'shimcha qanday qo'shimcha sanaladi?

A) so'z yasovchi qo'shimcha

B) lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha

C) sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha

D) munosabat shakllari

17. Faoliyat-jarayon nomini bildiruvchi otlarni aniqlang.

A) taniov, qaysarlilc, uyqu

B) ipakchilik, sinov, terim

C) faiokat, muhtojlik, qurilma

D) xayrlashuv, namgarchilik, mahalla

18. Shu sevinch, ikkovlariga ham kuch-g'ayrat, dadillik baxsh etgandek bo'ldi.

Ushbu gapda mavhum otlar sonini aniqlang. A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

19. Mavhum otlarni toping.

A) qo'rqinch, odamiylik, tarovat

B) ishonch, dehqonchilik, haqiqat

C) suyanch, duradgorlik, samimiyat

D) yupanch, ustachilik, qabohat

20. O'rin-joy ma'nosini bildiruvchi otlarni aniqlang.

A) mahalla, bostirma, bezak

B) ko'cha, guzar, shahar

C) qishloq, to'plam, toshloq

D) tugma, achitqi, qamishzor

Sifat

1. Xoslik belgisini bildiruvchi sifatlar yasovchi qo'shimchani toping.

A) -simon B) -gi C) -ma D) -iy

2. Berilgan sifatlardan qaysi biri asliy sifat hisoblanadi?

A) hovliqma (odam) B) qaynatina (sho'rva) C) burama (mix) D) yasama (tisb)

3. Qanday sifatlar asliy sifatlar bo'lishi mumkin?

A) faqat tub sifatlar B) sodda yasama sifatlar C) qo'shma sifatlar D) tub, sodda yasama va qo'shma sifatlar

4. So'z asosida ifodalangan belgiga egalikni bildiruvchi quyidagi qo'shimchalardan qaysi biri be- qo'shimchasi bilan zid ma'noli emas?

A) -dor B) ba- C) -li D) -mand

5. Paytga xos belgini bildiruvchi sifatlar yasovchi qo'shimchani toping.

A) -li B) -iy C) -gi D) -simon

6. -lik qo'shimchasi yordamida qaysi so'z turkumlaridan otlar yasab bo'lmaydi?

A) sonlardan

B) ravishlardan

C) fe'llardan

D) berilgan so'z turkumlaridan otlar yasaladi

7. Qaysi gapda sifat otlashmagan?

A) Kambag'alni tuyaning ustida it qopar.

B) Axir, musulmon odamman, aylanay! -dedi Hoji xola.

C) Tong otishiga yaqin uch yarim sotixcha joyning past-balandini tekislab bo'lgandi.

D) Musohrga yo'l ko'rsatib, suv berish savob.

8. Mashina uchun ehtiyot qismlar birikmasidagi hokim so'zni aniqlang.

A) qismlar B) ehtiyot C) mashina uchun D) ehtiyot qismlar

9. Qaysi qatordagi gapda yasama sifat mavjud?

A) Kech kirib, ajib bir so'Hm payt boshlandi.

B) Do'mbirachi qadim qozoq kuylaridan dostonlar kuylamoqda.

C) Otin bibi qari, jiddiy, sersavlat xotin.

D) Men tomosha qilib boraman, xayol qanotida go'yo sahrolar, tog'lar kezaman.

10. Sifat+ot shaklidagi qo'shma sifatlar qatnashgan gapni toping.

A) Shirinsuxan, oqko'ngil insonlar mevali daraxtga o'xshaydi.

B) Orzu millatga hayotbaxsh ruh bag'ishlaydi.

C) Toshbag'ir odamdan yaxshilik kutma.

D) Hulkaming och jigarrang yonoqlarida ajib bir qizillik o'ynaydi.

11. Ayniqsa, Nasriddin Afandining quvnoq sarguzashtlari bilan tanishish. uning tabiatiga xos hajviy mayllarga turtki beradi.

Yasama sifatlar miqdorini toping.

A) 1 ta B) 2ta C) 3 ta D) 4 ta

12. Qaysi gap tarkibida ikkita o'rinda yasama sifat qo'llangan?

A) Tuproq qatlami qalin, sersuv yerlarda o'sgan archalar yo*g*on va bo'ydor bo'ladi.

B) Keng, ulug'vor sahrolar ufqdan ufqqa tutashgan.

C) Bo(m-bolsh otxonaning eshigi lang ochiq turar edi.

D) Tmiq, ko'm-ko'k osmonda onda-sonda yengil bulutlar asta kezadi.

13. Qaysi qatorda asliy sifatlar berilgan?

A) mayda, aqlli, yuzaki

B) achchiq, chuchuk, qishki

C) xushbo'y, ko'chma, jahldor

D) yangi, dolppili, devoriy

14. Qaysi qatorda nisbiy sifatlar berilgan?

A) mevaii, tonggi, oilaviy

B) mazmundor, xayohy, chiroyli

C) chillaki, serunum, chaqqon

D) xushbichim, yasama, aqlli

15. Qaysi qatordagi gapda nisbiy sifat qo'llangan?

A) G'iyos aka yumshoq ajriq ustiga yonboshladi.

B) Hovlimizda ko'cha eshikdan kiraverishda kichkina, g'ishtin uycha bor.

C) Inson tabiatning eng ongli farzandi.

D) Cho'ponlar sezgir, itlar ham ziyrak, bo'ridan ayyor.

16. Qaysi gapda orttirma darajadagi sifat qo'langan?

A) Mevasi yetilib pishganda sershira bo'ladi.

B) Nomus jondan ham qimmatliroq.

C) Hovli ham, uy ham bo'm-bo'sh, hamma yoq suv quygandek jimjit edi.

D) Uning nazarida bundan ham suyumhroq, bundan ham zavqUroq va shavqliroq ish yo'q edi.

17. Qaysi gapda xususiyat bildiruvchi sifat qo'langan?

A) Mamat olachipor, yashil tepalikdan pastlikka tomon yayov keimoqda.

B) Chumchuqlar ham nima shirin, nima achchiqligini bilsa kerak.

C) Hovli tor, devorlari baland edi.

D) Bultur bahorda eshigimiz oldidagi gullarni sug'orayotgan edim, yap-yangi "Moskvich" kelib to'xtadi.

18. Otlashgan sifat ishtirok etgan gapni toping.

A) Shu yaqindan o'tib ketayotgan ikkita ovchi urishqoqni aravaga ortib ketishdi.

B) Elmurod chaynaganini yutib, nonga tikilib qoldi.

C) Ko'z tashlab ko'rilsa, ko'm-ko'k suv ko'k charxiga o'xshaydi.

D) Chumchuqlar ham nima shirin, nima achchiqhgini bilsa kerak.

19.Qaysi gaplar tarkibida yasama sifat mavjud?

1. Yo'lning ikki betidagi qoramtir, oq, qizil daraxtlarning tanga-tanga barglari iliq quyosh nuridan marvariddek tovlanadi.

2. Uning chanqoq ko'zlari, siyrak qoshi, o'ychan turishi katta bardoshini, sadoqatini, aqlini aks ettirib turardi.

3. Pastdagi bog'dan xazon hidi ko'tarilib, uning xayollarini to'lin oy sehrlagan dalalarga olib ketar edi.

A) 1 va2 D) 1, 2, 3 B) lva3 C) 2va3

20. Qizil qalpoq, jigarrang kurtka kiygan bu bolaginaning tim qora ko'zlari, dum-dumaloq lo'ppi yuzi negadir g'amli, ma'yus edi. Ushbu gapda sifat turkumiga mansub nechta so'z bor, ularning nechtasi orttirma darajada?

A) 6 ta sifat, 2 tasi orttirma darajada

B) 6 ta sifat, 1 tasi orttirma darajada

C) 7 ta sifat, 2 tasi orttirma darajadaD) 7 ta sifat, 1 tasi orttirma darajada
Download 30.66 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
Alisher navoiy
махсус таълим
Toshkent axborot
Buxoro davlat