1. Elektron universitet nimaDownload 111.14 Kb.
Sana31.01.2020
Hajmi111.14 Kb.
1. Elektron universitet nima? A) grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob’ektlaridan iborat bo‘lgan jamlanma B) ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlar, ko‘nikmalar va mahoratlarni egallashlarini ta’minlaydigan nashr C) Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli D) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi 2. Chat, web-forumlar, kursning ichki elektron pochtasi, e’lonlar doskasi, individual sahifalar qanday modul qatoriga kiradi? A) Arxiv modul B) Interaktiv modul C) Boshqaruvchi modul D) Uskunaviy modul 3. Matn elektron shaklda va belgilangan tizimlar aloqasining ko‘rinishi nima? A) Xujjat B) Gipermatn C) Taqdimot D) Jadval 4. O‘rganuvchi o‘quv maqsadida qo‘llashi mumkin bo‘lgan matnlar, rasmlar, animatsion, video- va audio- fayllar va shu kabi materiallar kolleksiyasi bu-… A) Arxiv tizimi B) Arxiv modul yoki kurs mediatekasi C) Kurs elementlari D) Eski ma’lumotlar bo’limi 5. Multimediali darslik nima? A) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai C) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik D) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar 6. Kompyuterlashtirish jarayoni tarkibini nechta element tashkil etadi? A) 3 B) 2 C) 4 D) 1 7. Elektron testlar nima? A) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua B) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik C) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai D) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar 8. Real vaqtdagi muzokara nima? A) Resurs B) Chat C) Forum D) Seminar 9. Hot potatoes so’zining tarjimasi A) Pishgan kartoshkalar B) Sovuq kartoshkalar C) Qovurilgan kartoshkalar D) Qaynoq kartoshkalar 10. I Sppring Pro da saqlanayotgan fayl sifatlarini belgilash va boshqarishni sozlash bo’limi qaysi? A) General B) Compession C) Advanced D) Publish 11. Jcross qaysi dasturlar paketiga mansub? A) Office B) Linux C) Open Office D) Hot Potatoes 12. iSpring kinetics dasturining qaysi bo'lmida elektron kitoblarni yaratish mumkin? A) ×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû B) Êíèãà C) Âðåìåííàÿ øêàëà D) Êàòàëîã 13. Ispring QuizMaker dasturida test yaratish jarayonida oldin yaratilgan testni kiritish qanday bajariladi? A) Ãëàâíàÿ bo’limidan îòêðèòü buyrug’I orqali B) Ãëàâíàÿ bo’limidan ñîçäàò buyrug’I orqali C) Ãëàâíàÿ bo’limidan Ïóáëèêîâàò buyrug’I orqali D) Ãëàâíàÿ bo’limidan èìïîðò buyrug’I orqali 14. Grafik, matn, raqamli, musiqali, video, foto va boshqa axborotlarni va yana foydalanuvchilar uchun bosma xujjatlar yig‘indisi qanday nomlanadi? A) Elektron darslik B) Elektron nashr C) Elektron xujjat D) Elektron qurilma 15. MorphMan ni vazifasini va bajaradigan amali qanday? A) bir tasvirning boshqasiga qadamba-qadam o‘zgarib o‘tishi tushuniladi. B) videomagnitofondan videoyozuvni raqamli ko‘rinishga o‘tkazish uchun ishlatiladi; videoparchalarni turli shaklda montaj qilishga imkon beradi C) kadrlar o‘lchamini va ularning orientatsiyasini (aylanish, kadr harakati traektoriyasini) o‘zgartirishi mumkin D) tasvirni raqamli shaklga o‘tkazish uchun kompyuter maxsus videokarta 16. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talabning Tushunarlilik mazmuniga izoh bering. A) o‘rganuvchi yechishi lozim bo‘lgan muammoli vaziyatga duch kelishi B) ta’lim mazmunining zamonaviy fan darajasiga muvofiqligi C) nazariy murakkablik va bayon etish chuqurligi darajasining aniqlanishi D) o‘quv axborotini kompyuter tasviri yuqori sifati, axborotni qabul qilishga yo‘naltirish 17. Ispring QuizMaker dasturidan foydalanish jarayonida savol bo’limiga tasvir va formulalar qo’llash imkoniyati mavjudmi? A) Mavjud faqat ayrim savollarga B) Faqat tasvirlar qo’llash imkoniyati mavjud C) Faqat formulalar qo’llash imkoniyatimavjud D) Mavjud 18. HD DVD disklar DVD disklarga qaraganda qancha ko‘p axborotni saqlaydi? A) 5 marotaba B) 4 marotaba C) 2 marotaba D) 3 marotaba 19. «Mijoz-server» arxitekturasi, Internet-navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari (o‘qitish jarayonini individual va jamoaviy ishlari, tashqi qayta aloqa) kabilar PDV qaysi talabiga kiradi? A) Tarmoq talablar B) Texnik talablar C) Maxsus talablar D) Estetik talablar 20. …….. – imtihon oluvchi kitoblarga o’xshash bo’lib, bunda o’quvchilarning qobiliyatlari, bilim darajalari maxsus testlar yordamida ularning kompyuter bilan muloqati jarayonida aniqlanadi va baholanadi A) insonning tafakkur yuritish qobiliyati B) interfeys tushunchasini boshqacha nomlanishi C) Axborot tizimlari D) Intellektual kitoblar 21. O‘rgatuvchi dasturlar qanday maqsadlarda qo?llaniladi? A) egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi B) avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi C) o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi D) virtual o‘quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi 22. Moodleda avtomatik tasvirlanadigan turli fayllarni yuklash va tasvirlash vositasi bu-.. A) Testlar B) Resurs C) Ish daftari D) Chat 23. Elektron darsliklarning qanday turlari mavjud? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish bo?yicha B) tayyorlanish shakli bo?yicha, ko‘rinishi bo?yicha va imkoniyatlari bo?yicha C) foydalanish bo?yicha, yetkazib berish bo‘yicha, o?quv materiallarining yangilanishi bo‘yicha D) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash bo?yicha 24. Moodle tizimida nechta foydalanuvchi ro’yxatdan o’tgan? A) 1,8 million B) 2 millionga yaqin C) 1,5 million atrofida D) 2,4 milliondan ortiq 25. 123 flash menyuda yaratilgan tayyor faylning kengaytmasi qanaqa? A) *.fmp B) *.fmlx C) *.ppt D) *.swf 26. iSpring Pro da Kinetics dasturi fayllarini biriktirish qaysi? A) Kinetics B) Interaction C) Flash D) Quiz 27. Illustrator dasturi qaysi firma tomonidan yaratilgan? A) Adobe B) Micrasoft C) IBM D) Alais 28. Aleo Flash Intro Banner Maker dasturida yaratilayotgan bannering o’lchamlari qaysi bo’limda belgilanadi? A) Ôîí B) Ññûëêà íà ñàéò C) Ñîõðàíèò áàííåð D) Ðàçìåð è çâóê 29. O‘quv faoliyatini ish faoliyati bilan birga olib borish qanday ataladi? A) Moslashuvchanlik B) Parallellik C) Tushunuvchanlik D) Modullilik 30. O’yinlarga tarif bering? A) ko‘ngil ochish ehtiyojlarini qondirish, organizmdagi zo‘riqishni yo‘qotish hamda B) ko‘ngil ochish ehtiyojlarini qondirish, zerikishdan qutilish C) ma'lum malaka va ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan multimedia ilova D) O‘yin dam olish, organizmdagi zo‘riqishni yo‘qotish organizmdagi zo‘riqishni yo‘qotish, ko‘ngil ochish ehtiyojlarini qondirish, zerikishdan qutilish 31. Autoplay media Studio dasturida yaratilayotgan loyihani tekshirish uchun qaysi tugma bosiladi? A) Ñîõðàíèò B) Ïóáëèêàöèÿ C) Îòêðûòü D) Ïðåäïðîñìîòð 32. Elektron internet-darslik nima? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron manbaa C) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar D) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua 33. Ispring QuizMaker dasturida test yaratish jarayonida oldin yaratilgan testni kiritish qanday bajariladi? A) Ãëàâíàÿ bo’limidan Ïóáëèêîâàò buyrug’I orqali B) Ãëàâíàÿ bo’limidan ñîçäàò buyrug’I orqali C) Ãëàâíàÿ bo’limidan îòêðèòü buyrug’I orqali D) Ãëàâíàÿ bo’limidan èìïîðò buyrug’I orqali 34. Elåktron darslikning strukturasi nechta qismni o’z ichiga olishi lozim? A) 9 ta B) 13 ta C) 15 ta D) 5 ta 35. *.pptx farmati Power Pointning qaysi versialariga tegishli? A) Power Point – 2010,2003,1997 da B) Power Point – 2010,2013,2007 da C) Power Point – 1997,2013,2007 da D) Power Point – 2000,2013,2003 da 36. Moodleda topshiriqlar necha tipli? A) 5 tipli B) 4 tipli C) 2 tipli D) 3 tipli 37. Darslik nomi, yuqori tashkilot haqida, mualliflik huquqi haqida, darslikning attåstatsiyadan o’tganligi haqida ma'lumot, sana, tashkilot, mualliflar haqida ma'lumotlarni asosan qaysi qismga kiritiladi? A) Titul ekranga B) Annotatsiyaga C) Mundarijaga D) Muqovaga 38. PowerPoint dasturidagi Ïåðåõîäû menyusidagi Äëèòåëüíîñòü buyrug'i qanday vazifani bajaradi? A) Obyektga qo'llanilgan animatsiya vaqtini belgilaydi B) Slaydga qo'llanilgan almashinish effekti vaqtini belgilaydi C) Slaydni namoyish vaqtini belgilaydi D) Taqdimotning umumiy vaqtini belgilaydi 39. Mundarijada mavzu va boblardan tashqari nechta imkoniyat mavjud bo’lishi kerak? A) 8 ta B) 6 ta C) 3 ta D) 12 ta 40. PowerPoint dasturida necha turdagi shakl guruhlari mavjud? A) 6 B) 9 C) 5 D) 10 41. Moodle Kurs sahifalarida taqdimotlar, audio va video fayllar, shuningdek, boshqa multimediali fayllarni joylash qaysi bo’limda amalga oshadi? A) Ma’ruza B) Fayl uchun havola C) Topshiriqlar D) Laboratoriya 42. Ta’lim sohasida erishilgan jahon standartlariga javob beradigan yutuqlarni import va eksport qilish imkoniyati bu-… A) Modullilik B) Internatsionallilik C) Qulaylik D) Moslashuvchanlik 43. iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish B) Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash D) Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish 44. PowerPoint 2013 dastur interfeysining pastki o'ng qismida nima joylashgan? A) Fayl B) Masshtab C) Videlit D) Nayti 45. Elektron darslikda izlash funksiyasi qanday variantlarda bo’ladi? A) Elementni yoki element tipini izlash B) Elementni alohida izlash yoki element mavjud bo’lgan so’zni izlash C) Elementni yoki element maydonini izlash D) Element yoki element satrini izlash 46. Elektron darsliklar qanday xususiyatlariga ko‘ra kategoriyalarga ajratiladi? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish bo?yicha B) foydalanish bo?yicha, yetkazib berish bo‘yicha, o?quv materiallarining yangilanishi bo‘yicha C) tayyorlanish shakli bo?yicha, ko‘rinishi bo?yicha va imkoniyatlari bo?yicha D) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash bo?yicha 47. Power Point dasturi ochilganda dastur taqdimotga qanday avtomatik nom beradi? A) Êíèãà1 B) Ïðåçåíòàöèÿ1 C) Äîêóìåíò1 D) Áàçà äàííûõ1 48. obyektlar, kameralar, yorug‘lik manbalarini î‘zaro joyini almashtirish yoki ularning parametrlarini vaqt bî‘yicha î‘zgarishiga ega vazifa, topshiriq nima deyiladi? A) Harakat B) Harakatsizlik C) Dimanika D) Animatsiya 49. iSpring kinetics dasturining qaysi bo'lmida glossariylar yaratish mumkin? A) Êàòàëîã B) ×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû C) Âðåìåííàÿ øêàëà D) Êíèãà 50. Multimedia elementlari kombinatsiyalari qaysilar? A) tekstlar, grafik rasmlar, tovushlar, animatsiya va video B) audiozapislar, matnlar, taqdimotlar C) videoeffektlar, illyustratsiya, grafik rasmlar D) illyustratsiya, grafik organayzerlar, videofilmlar 51. Power Point 2013 dasturida tasvirlar qaysi menyu orqali yuklanadi? A) Âèä B) Âñòàâêà C) Ãëàâíàÿ D) Äèçàéí 52. Ispring QuizMaker dasturida yaratilayotgan testning ishlash jarayonini tekshirish uchun nima qilish kerak? A) Ïóáëèêîâàò buyrug’I orqali B) ñîçäàò buyrug’I orqali C) Ïðåäïðîñìîòð Buyrug’i tanlanadi D) îòêðèòü buyrug’I orqali 53. Elektron lug?at nima? A) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua B) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik C) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar D) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai 54. Elektron darsliklar qanday xususiyatlariga ko‘ra kategoriyalarga ajratiladi? A) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash bo?yicha B) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish bo?yicha C) foydalanish bo?yicha, yetkazib berish bo‘yicha, o?quv materiallarining yangilanishi bo‘yicha D) tayyorlanish shakli bo?yicha, ko‘rinishi bo?yicha va imkoniyatlari bo?yicha 55. Elektron darsliklar necha qismdan iborat bo’lishi lozim? A) 3 qismdan B) 6 qismdan C) 2 qismdan D) 5 qismdan 56. I spring Pro dasturida yangilash bo’limi qaysi? A) Help B) Update C) Undate D) About 57. Moodleda kurs sahifasidagi ixtiyoriy matn va grafika nima deb ataladi? A) Chat B) Sharh C) Resurs D) Forum 58. Multimediya dasturiy vositalari necha qismdan iborat? A) 3 B) 5 C) 4 D) 2 59. Power Point 2013 dasturida standart holatda nechta menyu mavjud? A) 8 ta B) 9 ta C) 5 ta D) 10 ta 60. Gipermatn qanday ko’rinishda bo’ladi? A) Chiziqli ko’rinishda B) Daraxt ko’rinishida C) Tarmoqli ko’rinishda D) Aralash ko’rinishda 61. PowerPoint dasturida Microsoft equation ilovasidan foydalanib obyekt yaratish mumikinmi? A) Dastur versiyasiga bog'liq B) Ha, mumkin C) Yoq, mumkin emas D) Bunday ilova mavjud emas 62. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan psixologik talabning Xotira mazmuniga izoh bering. A) alohida predmet yoki hodisani ongli idrok qilish B) avvalgi tajribaning natijalarini qayta tiklash C) predmetlarni ongli ravishda idrok qilib, doimo ularni tanish D) mustaqil ishlab chiqish va yakka tartibda modellar tuzish 63. Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini yaratish dasturlari? A) 3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier B) Paint, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator C) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site, PHP D) SoundForge, Wave Lab, Movie Maker, Sound Recorder 64. Videoilovalar bu…? A) harakatlanuvchi tasvirlar ishlab chiqish texnologiyasi va namoyishi. Video tasvirlarni o‘qish qurilmalari – videofilmlarni boshqaruvchi dasturlar. B) Video tasvirlarni yozish qurilmasi C) Video tasvirlarni o‘qish qurilmasi D) Video tasvirlarni ustida amal bajarish qurilmasi 65. Mutaxassislarni tayyorlash uchun ketadigan xarajatlarni kamaytirish bu-… A) Moslashuvchanlik B) Iqtisodiy tejamkorlik C) Ijtimoiy tejamkorlik D) Moliyaviy qulaylik 66. I Spring Pro dasturida taqdimot kontentiga qanday tashqi resurslarni kiritish mumkin? A) audio, tasvir B) audio, video, flash fayllarni C) tasvir, diagramma D) animatsiya, video 67. I Spring Pro dasturi menyulari qaysi dastur menyulari qatoriga qo’shiladi? A) Adobe flash B) MS Power Point C) Adobe photoshop D) MS Publisher 68. Animatsion roliklar? A) multimediali texnologiya; tasvirning harakatlanayotganligini ifodalash uchun tasvirlarning ketma-ket namoyishi. B) 3D tasvirlar C) Taqdimotlar D) Harakatli tasvir 69. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan qaysi talablarga quyidagilar kiradi? ilmiylik, tushunarli, qat’iy va tizimli bayon etilishi bilan birgalikda (pedagogika, psixologiya, informatika, ergonomikaning asosiy tamoyillarini, zamonaviy fanning fundamental asoslarini hisobga olib, o‘quv faoliyati mazmunini qurish imkoniyatini ta’minlash), uzluksizlik va yaxlitlik (ilgari o‘rganilgan bilimlarning mantiqiy oqibati hamda to‘ldiruvchisi hisoblanadi), izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik. A) Biyologik B) Didaktik C) Psixologik D) Metodik 70. Loyihasi *.fmp kengaytmali fayl hosil qiluvchi dastur A) Ispring B) 123 flash test C) powerpoint D) 123 flash menyu 71. Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator dasturlari qanday maqsadda qo’llaniladi? A) Videolarni tahrirlash B) Rasmlar bilan ishlash C) Matn muxarrirlari D) Gipermurojatlarni amalga oshirish 72. FormatFactory, Auroramedia, VideoConverter Gold dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish B) Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish D) Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash 73. Elektron o?quv nashri nima? A) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi B) Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli C) ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlar, ko‘nikmalar va mahoratlarni ijodiy va faol egallashlarini ta’minlaydigan nashr D) grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob’ektlaridan iborat bo‘lgan jamlanma 74. Kursning barcha hujjatlari bo’yicha havolalarni avtomatik tashkil qiladigan ta’riflar ro’yxati qanday ataladi? A) Anketa B) Glossariy C) Topshiriq D) Wiki 75. O’quv materialining qisqacha mazmuni qanday usulda berilishi yahshi samara beradi? A) Strukturali blok sxema B) Animatsiya ko’rinishida C) Rasm ko’rinishida D) Matnli ko’rinishda 76. Rasmlar repreduksiyasi, videoparchalar qaysi ko’rgazmalilik turiga kiradi? A) Predmetli B) Tasvirli C) Shartli-chizmali D) Loyihali 77. Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini ishlab chiqishda qanday dasturiy vositalardan foydalaniladi ? A) Microsoft Front-Page, Share Point Designer, Microsoft Power Point, Microsoft Word B) Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop C) Disreet 3D Studio MAX, Alais Wave Front, Maya D) Light Wave, SoftImage 3d, Adobe Image Ready, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier 78. Mashq qildirgichlar (trenajorlar) qanday maqsadlarda qo?llaniladi? A) o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi B) egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi C) avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi D) virtual o‘quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi 79. Ctrl+f1 tugmalar kombinatsiyasining vazifasi nima? A) Menyu vkladkasini yig'ib qo'yish B) Ko'rinish rejimini o'zgartirish C) Taqdimot haqida ma'lumot olish D) Taqdimotni himoyalash 80. Interfaollik, maqsadga yo‘nalganlik, mustaqillik va moslashuvchanlik, audiolashtirish, ko‘rgazmalilik, kirish nazorati, intellektual rivojlanish, differensiatsiyalash (tabaqalashtirish), kreativlik, ochiqlik, qayta aloqa, funksionalilik, ishonchlilik. Bular PDV qaysi talabiga mos tushadi? A) Maxsus talablar B) Tarmoq talablar C) Ergonomik talablar D) Estetik talablar 81. Animatsialarning qanday usullari mavjud? A) Ustma-ustlik va fazodagi harakat usullari B) Ustma-ustlik va yonma-yonlik usullari C) Yuqoriga va yonga usullari D) Yerdagi va fazodagi harakat usullari 82. I Spring Quiz Maker yordamida necha turdagi testlar yaratish mumkin? A) 9 turdagi B) 11 turdagi C) 10 turdagi D) 12 turdagi 83. Elektron darslikning 3-kategoriyasi qanday xususiyatlarga ega? A) O‘quv materiallari virtual muxitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarini qo‘llab, masofaviy mashg‘ulotlar olib borilishi darajasiga ega B) O‘quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, 2D grafiklar-diagrammalar, rasmlarga ega C) O‘quv materiallari matn, 2D grafiklar, video va audio animatsiyalar va 3D effektlarga ega D) O‘quv materiallari qisman giperilovali, 2D grafikali matn shaklida va 3D grafikaga ega 84. BB FlashBack Express qanday vazifa bajaradi? A) Tekin dastur bo‘lib, audio, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarni ekrandan yozib olib, AVI, FLV korinishida saqlash imkoniyatini beradi B) kuchli dastur bo‘lib, audio-vizual qo‘llanma hamda audio kontentlarni ko‘pkanalli, yuqori sifatli, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarini esa HD formatida saqlash imkoniyati mavjud C) AVI hamda FLV fayl formatlarni qo‘llash; audio-vizual qo‘llanmani qaytadan yozish; audio/audio-vizual qo‘llanma fayllarning boshlanishi hamda ohirini kesib tashlash; audio-vizual qo‘llanmani kattalashtirish/kichratirish. D) Audio hamda audio-vizual qo‘llanma fayllarni yozish imkoniyati mavjud. Faqat Windows operatsion tizimida ishlaydi 85. Internet tizimida, masofaviy ta’lim tizimlarida, kompakt disk yoki boshqa har qanday saqlash qurilmalarida ishlatish uchun mo‘ljallangan interaktiv ta’lim materiallari (elektron darsliklar) tayyorlash uchun mo‘ljallangan kuchli va ishlatish oson bo‘lgan dasturiy vosita ? A) CourseLab B) Power point C) Articulate Storyline D) Adobe Captivate 86. Funksional alomati bo’yicha ularning o’qitish jarayonidagi o’rni va mazmuni uchun mos kelgan javobni toping? A) Dasturiy-qo’llanamalar (o’quv rejalari va o’quv dasturlari), O’quv qo’llanamalar (ko’rsatuvchi qo’llanamalar); B) Birtomli elektron qo’llanamalar, Ko’ptomli elektron qo’llanamalar C) Amaliy dastur,Amaliy uchun topshiriqlar D) Elektron seriyalar, Ko’ptomli elektron qo’llanamalar 87. Agar Powerpointda makros yozish imkoni bo'lsa, makros yozish uchun qaysi dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalanib makros yoziladi? A) PowerPointda makros yozishda dasturlash tili imkoniyatlaridan foydalanilmaydi. B) Visual basic C) C++ D) PowerPointda makros yozib bo'lmaydi 88. Metodik talablarga quyidagilardan qaysilari kiradi? A) Ma’lum bir Faning o‘ziga xosligini hisobga olish, axborotni zamonaviy metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, o‘zaro aloqadorliligi, turli-tumanligi, amalga oshirilishi. B) Zamonaviy Fanning fundamental asoslarini hisobga olib, o‘quv faoliyati mazmunini qurish imkoniyatini ta’minlash), uzluksizlik va yaxlitlik (ilgari o‘rganilgan bilimlarning mantiqiy oqibati hamda to‘ldiruvchisi hisoblanadi), izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish (o‘qitish mustaqilligi hamda faollilik xususiyatining mavjudligi), o‘qitish natijalarini o‘zlashtirish mustahkamliligi. C) Diqqati (qat’iyliligi, boshqaga ko‘chishi), motivatsiya (ishlashda faol shakllari, yuqori darajada ko‘rgazmalilik, o‘z vaqtida qayta aloqa yordamida o‘quvchilarning yuqori darajadagi motivatsiyalarini doimiy ravishda rag‘batlantirish), xotira, tasavvuri. D) Yoshi va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish (egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini hisobga olib, o‘quv Fani mazmuni hamda o‘quv masalalari murakkablik darajasi o‘quvchilarning yosh imkoniyatlari va individual xususiyatlariga mos kelishi, o‘quv materialini o‘zlashtirishda ortiqcha his-hayajonli, asabiy, aqliy yuklamalardan ta’sirlanishdan himoyalash) kiradi. 89. Videomagnitofondan videoyozuvni raqamli ko’rinishga o’tkazuvchi dastur qaysi? A) Vstudio2 B) MorphMan C) Adobe Flash D) Adobe Premier 90. Multimedia texnologiyasi deganda nimani tushunasiz? A) bir vaqitning o’zida ma’lumotlarni taqdim etishning bir necha usullardan foydalanish tushiniladi. B) Turli hil dasturlarni mujassamlovchi texnologiya. C) Multimedia dasturlari bilan ishlovchi dastur texnologiyasi. D) Matn, tasvir, audio axborotlardan foydalanish bilan bo’glik soha hisoblanadi. 91. Pedagogik dasturiy vositalarning dinamik illyustratsiyalarini yaratish dasturlari? A) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site B) Paint, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator C) 3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier D) SoundForge, Wave Lab, Movie Maker, Sound Recorder 92. Power Pointda ñòèëè ôîíà bo'limi qaysi menyusida joylashgan? A) Ïåðåõîäû, B) Äèçàéí, C) Ôàéë, D) Ãëàâíàÿ, 93. Diagnostika deganda nimani tushunasiz? A) Shaxsning tekshiruvchini qiziqtirayotgan xususiyatlarini aniqlash va baxolash jarayoni tushuniladi. B) Tinglovchilarni o’qitish va tarbiyalash natijalarini tekshirish tizimi tushuniladi. C) O'quv jarayonidan batamom yoki qisman olib tashlashga urinishlar, odatda, salbiy natijalar. D) Test o’tkazish bilimlarni tekshirishning odatdagi usuli 94. Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish dasturlari? A) 3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier B) iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio C) MultiTester, Wondershare QuizCreator, EasyQuizzy, iSpring QuizMaker D) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site, PHP 95. Yaratilgan taqdimotning joriy slaytidan boshlab namoyish qilish uchun qaysi tugma yoki tugmalar kombinatsiyasi bosiladi? A) F10 B) Shift+f5 C) F9 D) Crtl+f5 96. Qaysi bosqich multimedia ilovasi sahifalarini yaratishni o‘z ichiga oladi.? A) Dasturiy ta’minot. B) Rejalashtirish. C) Elementlarni ishlab chiqish. D) Tekshirish. 97. PowerPoint 2013 dasturida Ãëàâíàÿ va Âñòàâêà menyularining har ikkisida mavjud uskuna qaysi? A) Ñèìâîëû B) Ôèãóðû C) Íàéòè D) Ìàêåò 98. Tovush o‘qish qurilmalari turlari necha xil? A) 3 B) 1 C) 4 D) 2 99. Kompyuter orqali pedagogik samaradorlikka erishish (ega bo?lish) jihatlari? A) o‘quv axborotining manbai, ko‘rgazmali qurol, yakka tartibdagi axborot, tashhislash va nazorat vositasi B) avtomatlashgan sinf jurnali, savol-javob qilish va o‘qitish natijalarini ishlab chiqish vositasi C) turli anglash masalalarini echish, yakka topshiriqlar berish, turlicha usullar va yondashuvlarni taqqoslash, almashib turadigan savol-javoblar D) o‘quv jarayonini, fanni auditoriya darajasida to‘laligicha tashkil etish 100. Foydalanish maqsadidan kelib chiqib, interfaol taqdimotlar shartli ravishda qanday turlarga bo‘linadi? A) Korporativ multimediali taqdimot; Multimediali katalog; Mahsulot taqdimoti; O‘rgatuvchi yoki test dasturi; Erkin foydalanishga ruxsat berilgan kompyuterlar uchun multimedia qobig‘i; Elektron nashr yoki multimedali kitob. B) O‘rgatuvchi yoki test dasturi; Erkin foydalanishga ruxsat berilgan kompyuterlar uchun multimedia qobig‘i; Elektron nashr yoki multimedali kitob. C) Multimediali katalog; Mahsulot taqdimoti; O‘rgatuvchi yoki test dasturi; Erkin foydalanishga ruxsat berilgan kompyuterlar uchun multimedia qobig‘i; Elektron nashr yoki multimedali kitob. D) Mahsulot taqdimoti; O‘rgatuvchi yoki test dasturi; Erkin foydalanishga ruxsat berilgan kompyuterlar uchun multimedia qobig‘i; Elektron nashr yoki multimedali kitob. 101. O‘qitishning natijasi, shaxsiyatni tarbiyalash va rivojlantirish qanday nomlanadi? A) Tarbiya B) Ta’lim C) Ma’naviy ong D) O’rganish 102. Windows Media Encoder qanday vazifa bajaradi? A) Kuchli dastur bo‘lib, audio-vizual qo‘llanma hamda audio kontentlarni ko‘pkanalli, yuqori sifatli, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarini esa HD formatida saqlash imkoniyati mavjud B) Tekin dastur bo‘lib, audio, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarni ekrandan yozib olib, AVI, FLV korinishida saqlash imkoniyatini beradi C) AVI hamda FLV fayl formatlarni qo‘llash; audio-vizual qo‘llanmani qaytadan yozish; audio/audio-vizual qo‘llanma fayllarning boshlanishi hamda ohirini kesib tashlash; audio-vizual qo‘llanmani kattalashtirish/kichratirish. D) Audio hamda audio-vizual qo‘llanma fayllarni yozish imkoniyati mavjud. Faqat Windows operatsion tizimida ishlaydi 103. Elektron darslikning 4-kategoriyasi qanday xususiyatlarga ega? A) O‘quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, 2D grafiklar-diagrammalar, rasmlarga ega B) O‘quv materiallari qisman giperilovali, 2D grafikali matn shaklida va 3D grafikaga ega C) O‘quv materiallari virtual muxitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarini qo‘llab, masofaviy mashg‘ulotlar olib borilishi darajasiga ega D) O‘quv materiallari matn, 2D grafiklar, video, audio animatsiya, 3D effektlarga ega 104. Elektron darslik nima? A) qisman yoki to‘la o‘rnini bosuvchi, yoki to‘ldiruvchi va qo‘llanma sifatida tasdiqlangan elektron maxsulot B) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi C) kompyuter texnologiyalariga asoslangan o‘qitish metodlaridan foydalanishga mo‘ljallangan o‘qitish vositasi D) Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli 105. I Spring Pro da himoya belgisini qo’yish, internet adresini kiritish,himoya parolini kiritish qaysi bo’lim orqali amalga oshadi? A) Advanced B) Protection C) Compession D) Playback Navigation 106. Multimedia ilovalarini ishlab chiqish nechta bosqichda amalga oshiriladi? A) 7 B) 2 C) 4 D) 6 107. Pedagogik dasturiy vositalar qanday metodik talablarga javob berishi kerak? A) obrazli va harakatli komponentlarining o‘zaro bog‘liqligi B) o‘quv materialini taqdim etishning tushunchali C) o‘quv materialini taqdim etishning tushunchali, obrazli va harakatli komponentlari-ning o‘zaro bog‘liqligi D) ko‘proq ma’lumotlarni yoritishga intilish 108. Pedagogik dasturiy vositalar yaratishda qo‘llaniladigan dasturiy vositalar tarkibi? A) gipermatn hujjat, illyustratsiya, video, test yaratish dasturlari B) gipermatn hujjat, tasvir, ovoz, video yaratish dasturlari C) gipermatn hujjat, tasvir, illyustratsiya, ovoz, video, test yaratish dasturlari D) gipermatn hujjat, tasvir, test yaratish dasturlari 109. HotPotatoes dasturida yaratilgan krosswordni foydalanuvchiga taqdim qilish uchun nima qilish kerak? A) Yaratilgan krosswordni arxivlash kerak B) Yaratilgan krossworni saqlash kerak C) Yaratilgan taqdimotni D) Yaratilgan krosswordni web-saxifa ko’rinishida saqlash kerak 110. Power Point dasturida yaratilgan fayllar qanday kengaytmalarda bo'ladi? A) *.pptx, *.ppts B) *.pptx, *.ppt C) *.ppl, *.ppt D) *.ppt,*.html 111. Ñîçäàòü íîâûé ïðîåêò bo’limidan Blank projekt tanlansa nima hosil bo’adi? A) Button B) Chekbox C) Shablon saxifa D) Bo’sh saxifa 112. Jcross dasturining vazifasi A) Kitob hosil qiluvchi dastur B) Test hosil qiluvchi dastur C) Taqdimot hosil qiluvhci dastur D) Krossword hosil qiluvchi dastur. 113. Autoplay media Studio dasturida saqlangan loyihani ochish uchu nima qilish kerak? A) Bosh harfini, yordam bermasa keying harfini va hakazo harflarini ko’rsatiladi B) Posledniye bo’limi tanlanadi C) Autoplay media Studio dasturida yaratilayotgan loyihani tekshiriladi D) Autoplay media Studio dasturida Îòêðûòü bo’limi tanlanadi. 114. Ispring QuizMaker dasturining vazifasi nima? A) Foydalanuvchi bilan kompyuter o’rtasidagi muloqotni o’rnatish B) Interfaol anketa va taqdimot yaratish C) Interfaol test va anketa yaratish D) Interfaol kitob va test yaratish 115. Camtasia studio dasturining to‘rtta yordamchi qanday qismlardan iborat? A) Camtasia MenuMaker, Camtasia Player, Camtasia Theater va Camtasia Recorder. B) Camtasia Line, Camtasia Player, Camtasia Thema va Camtasia Recorder. C) Camtasia Line, Camtasia Player, Camtasia Theater va Camtasia Recorder. D) Camtasia MenuMaker, Camtasia R3, Camtasia Thema va Camtasia Recorder. 116. Kompyuterning ta’lim tizimida ta’limni boshqarishda foydalanilishiga izoh bering. A) yangiliklar ixtirosida o?rganish obyekti uchun qo?llashda B) ilmiy-tadqiqot ishlarida natijalar olish jarayonida C) o?quvchilar faoliyatini boshqarish jarayonida D) o?quv jarayonida texnik vositalarni qo?llashda 117. Fanni o‘zlashtirish jarayonida talabalar qanday malakalarga ega bo‘lishi kerak? A) pedagogik-dasturiy vositalarining ssenariysini yaratish texnologiyasi, dasturlash tillarida PDV yaratish malakalariga ega bo‘lish kerak B) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida malakalariga ega bo‘lishi kerak C) o‘quv-ta’lim jarayonida pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish va ulardan samarali foydalana olish malakalariga ega bo‘lish kerak. D) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifini, namoyish etuvchi dasturlarini, nazorat qiluvchi dasturlarini, o‘rgatuvchi dasturlarini, dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari malakalariga ega bo‘lish kerak 118. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talabning Rang xarakteristikalari mazmuniga izoh bering. A) rang bilan shakllantirilganda 4 tadan ortiq bo‘lmagan rangdan foydalanish B) qorong‘u fonda yorug‘ matnning, yoki yorug‘da qorong‘u matnning aks etishi C) yo iliq, yohud sovuq ranglardan foydalanish D) nigohning ekranga yo‘naltirilishini hisobga olish 119. PowerPoint 2010 bilan PowerPoint 2013 ni asosiy farqlarini ko'rsating! A) Menyular sonida B) PowerPoint 2013 dastlab ishga tushganda shablonlar taklif qilinadi, Dizaynda C) Farqi yo’q D) Formatida farqi bor 120. JMasher qaysi dasturlar paketiga mansub? A) Ispring Kinetics B) Ispring Suite C) Office D) Hot Potatoes 121. Multimedia ilovalarini yaratish uchun asos sifatida materialni elementlarga bo‘lish va ierarxiya tarzida ko‘rgazmali ravishda taqdim etishga asoslangan holda tizimlashtirish usulini o‘zida mujassam etgan…? A) materialni qamrab olish modeli B) Elementlarni ishlab chiqish. C) Multimedia ilovalarini ishlab chiqish D) Rejalashtirish. 122. Tayyorgarlikning ikkinchi bosqichi – grafika dasturlari bilan ishlashga o‘rganishdan iborat. Bu bosqich grafikaning turlariga mos ravishda bir qancha qanday kichik bosqichlarga bo‘linadi? A) Rastrli, vektorli, uch o‘lchamli,animatsiyali B) Rastrli, vektorli, ikki o‘lchamli,animatsiyali C) Rastrli, sonorli, ikki o‘lchamli,animatsiyali D) Rastrli, sonorli, uch o‘lchamli,gif 123. Taqdimot nima? A) Taqdimot (ing. presentation) – audiovisual vositalardan foydalanib ko‘rgazmali shaklda ma'lumot taqdim etish shakli. B) Ma’lumotlarni qiziqarli tarzda namoyishi C) Ovozli va video manbaalardan kengroq foydalanish D) Animatsion ko’rgazma materialini taqdim etish 124. Hozirgi vaqtda oily o’quv yurtlari uchun aniq tipologik model tasdiqlandi, u o’ziga nechta guruhni oladi ? A) Uch B) Olti C) To’rt D) Besh 125. SmartArt ilyustratsiyasida necha turdagi smart obyektlar sinfi mavjud? A) 12 B) 5 C) 9 D) 8 126. Texnik talab nechta qisimdan iborat? A) 8 B) 10 C) 12 D) 9 127. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talablarni izohlang? A) tartiblilik va ifodalilik, bezashning funksional vazifasi B) «mijoz-server» arxitekturasi, Internet-navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya C) do‘stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish D) interfaollik, maqsadga yo‘nalganlik, ochiqlik, moslashuvchanlik, kreativlik, ko‘rgazmalilik 128. Darslik muqovasi o’z ichiga qanday xususiyatlardan iborat bo’lsa o’ziga jalb qiluvchi xususiyatga ega bo’ladi? A) grafik, animatsiya, vidåo yoki xaraktlanuvchi darslik annotatsiyasi B) Video yoki matn C) Grafik yoki animatsiya D) Faqat video 129. *.quiz kengaytmali fayl hosil qiluvchi dastur A) Excell B) Photoshop C) PowerPoint D) Ispring QuizMaker 130. 1 terabayt qancha baytga teng? A) 1 099 511 697 776 bayt (240) B) 1 099 511 697 776 bayt (230) C) 1 099 511 697 776 bayt (220) D) 1 099 511 697 775 bayt (240) 131. Kompyuterning axborotli o‘qitishning bir qismi sifatidagi asosiy funksiyalari? A) avtomatlashgan sinf jurnali, savol-javob qilish va o‘qitish natijalarini ishlab chiqish vositasi B) turli anglash masalalarini echish, yakka topshiriqlar berish, turlicha usullar va yondashuvlarni taqqoslash C) o‘quv axborotining manbai, ko‘rgazmali qurol, yakka tartibdagi axborot, tashhislash va nazorat vositasi D) o‘quv jarayonini, fanni auditoriya darajasida to‘laligicha tashkil etish 132. Hot potatoes dasturining crossword yaratuvchi qismi A) JQuiz B) JMath C) Jmix D) Jcross 133. I Spring Pro dasturida taqdimot fayllarini qanday formatlarda konvertatsiyalash mumkin? A) zip, rar, exe B) exe, swf, html C) swf, zip D) avi, exe, html 134. UltraVNC Screen Recorder qanday vazifa bajaradi? A) Audio hamda audio-vizual qo‘llanma fayllarni yozish imkoniyati mavjud. Faqat Windows operatsion tizimida ishlaydi B) AVI hamda FLV fayl formatlarni qo‘llash; audio-vizual qo‘llanmani qaytadan yozish; audio/audio-vizual qo‘llanma fayllarning boshlanishi hamda ohirini kesib tashlash; audio-vizual qo‘llanmani kattalashtirish/kichratirish. C) Tekin dastur bo‘lib, audio, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarni ekrandan yozib olib, AVI, FLV korinishida saqlash imkoniyatini beradi D) kuchli dastur bo‘lib, audio-vizual qo‘llanma hamda audio kontentlarni ko‘pkanalli, yuqori sifatli, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarini esa HD formatida saqlash imkoniyati mavjud 135. Moodle masofaviy o’qitish tizimidan dunyoning nechta davlatida foydalaniladi? A) 210 davlatda B) 200 davlatda C) 170 davlatda D) 150 davlatda 136. Power Point 2010 dasturida listni Êíèæíàÿ farmatdan Àëüáîìíàÿ farmatga qanday o’tkaziladi? A) Ôàéë – îðèåíòàöèÿ öòðàíèöû B) Äèçàéí – îðèåíòàöèÿ öòðàíèöû C) Ãëàâíàÿ – îðèåíòàöèÿ öòðàíèöû D) Âñòàâêà– îðèåíòàöèÿ öòðàíèöû 137. CD-ROM so’zi kengaytmasi? A) Compact Disk Read Only Memory B) Compact Direct Read Only Memory C) Compact Drive Read Only Memory D) Compact Disk Red Only Memory 138. Multimedia so’zining ma’nosi? A) Multi media (multi- ko’p media-muhit ) degan ma’nolarni bildiradi. B) Multi media (multi- ko’p media-grafik ) degan ma’nolarni bildiradi. C) Multi media (multi- kichik media-ko’rgazma ) degan ma’nolarni bildiradi. D) Multi media (multi- kichik media-muhit ) degan ma’nolarni bildiradi. 139. Testning ishonchliligi qanday mezonni aks ettiradi? A) diagnostik o’lchovlarning aniqligini, shuningdek test natijalarining begona tasodifiy omillar ta’siriga nisbatan barqarorligini aks ettiruvchi mezon B) test nimani va qanchalik yaxshi aniqlashini belgilovchi mezon. C) avvalo pedagogik testni otkazishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanilish mezoni D) diagnostik ma’lumotlarni olish va talqin etishning o’qituvchiga bog’liq emasligigini aksettirgan mezon 140. Aleo Flash Intro Banner Maker dasturida nechta animatsiya mavjud? (4.0 versiyasida) A) 55 B) 56 C) 57 D) 54 141. iSpring Kinetics dasturida yaratilgan fayllar qanday kengaytmaga ega bo'ladi? A) .kint B) .kntx C) .knic D) .knix 142. Odatda, mualliflar ro’yxati qanday holatda keltiriladi? A) Alohida sahifada B) Ihtiyoriy holatda C) Ma’lumot boshida D) Ma’lumotlar ohirida 143. “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanini o‘qitishdan maqsad? A) pedagogik-dasturiy vositalarining ssenariysini yaratish texnologiyasini o’rgatish B) zamonaviy pedagogik vositalarini yaratish texnologiyalari va ta’lim jarayonida qo‘llash usullari bilan ishlash malakasini shakllantirish C) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida bilim berish D) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi, tamoyillari, texnologiyasi, o‘quv faoliyatni boshqarish 144. Ierarxik tamoyillar bo‘yicha tuzilmaga keltirilgan va maxsus foydalanuvchi interfeysi orqali boshqariladigan multimediali komponentlar to‘plami.? A) Interfaol taqdimot B) Murakkab taqdimot C) Chiziqli taqdimot D) Oddiy taqdimot 145. Aleo Flash Intro Banner Maker dasturida turli animatsiyalar qo’llash uchun qaysi bo’limdan foydalaniladi? A) Ðàçìåð è çâóê B) Ôîí C) Ñîõðàíèò áàííåð D) Ýôôåêò 146. Power point 2013 ga kirganda birinchi qanday bo’lim ko’rinadi? A) Ishchi maydon B) Shablonlar bo’limi C) Taqdimotlar strukturasi D) Menyular satri 147. Sinxron elektron ta’lim bu-… A) Ananaviy ta’lim B) Masofaviy ta’lim C) Interfaol ta’lim D) Bunday ta’lim turi mavjud emas 148. Insonning ba’zi intellektual faoliyatini, mantiqiy, analitik tafakkurini modellashtiruvchi kibernetik tizimlarning shartli belgisi bî‘lib, aqliy hatti-harakatlarga nisbatan kompyuter tizimining qobiliyati nima deyiladi? A) Kompyuter B) Inson C) Dasturlar D) Suniy intellekt 149. Elektron darsliklar qanday xossalarga ega bo‘lishi kerak? A) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash B) bilimlarning o‘zini hosil qilish va baholash imkoniyatlarini yaratish C) ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni o‘zaro yaqinlashtirish D) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash, bilimlarning o‘zini hosil qilish va baholash imkoniyatlarini yaratish, ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni o‘zaro yaqinlashtirish 150. iSpring QuizMaker dasturida nechta menyular joylashgan A) 4 B) 2 C) 3 D) 1 151. O‘qituvchining kompyuter texnologiyalaridan foydalanish funksiyalari? A) o‘quv axborotining manbai, ko‘rgazmali qurol, yakka tartibdagi axborot, tashhislash va nazorat vositasi B) turli anglash masalalarini echish, yakka topshiriqlar berish, turlicha usullar va yondashuvlarni taqqoslash C) o‘quv jarayonini, fanni auditoriya darajasida to‘laligicha tashkil etish D) avtomatlashgan sinf jurnali, savol-javob qilish va o‘qitish natijalarini ishlab chiqish vositasi 152. Pedagogik dasturiy vositalar bu …? A) o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltirish B) egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi C) kompyuter texnologiyalari yordamida o‘quv jarayonini qisman yoki to‘liq avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan didaktik vosita D) avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi 153. O‘rganuvchilar bo‘yicha ma’lumotlar bazasi, o‘rganuvchilar faolligini kuzatish vositalari, ularning o‘zlashtirishini nazorat qilish ma’lumotlar bazasi nima? A) Boshqarish tizimi B) Boshqaruvchi modul C) Arxiv elementi D) Arxiv modul 154. Grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob’ektlaridan iborat bo‘lgan jamlanma? A) Elektron darslik B) Elektron uslubiy qo?llanma C) Elektron o?quv qo?llanma D) Elektron nashr 155. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talablarga quyidagilardan qaysilari kiradi? A) Zamonaviy Fanning fundamental asoslarini hisobga olib, o‘quv faoliyati mazmunini qurish imkoniyatini ta’minlash), uzluksizlik va yaxlitlik (ilgari o‘rganilgan bilimlarning mantiqiy oqibati hamda to‘ldiruvchisi hisoblanadi), izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish (o‘qitish mustaqilligi hamda faollilik xususiyatining mavjudligi), o‘qitish natijalarini o‘zlashtirish mustahkamliligi. B) Ma’lum bir Faning o‘ziga xosligini hisobga olish, axborotni zamonaviy metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, o‘zaro aloqadorliligi, turli-tumanligi, amalga oshirilishi. C) Yoshi va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish (egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini hisobga olib, o‘quv Fani mazmuni hamda o‘quv masalalari murakkablik darajasi o‘quvchilarning yosh imkoniyatlari va individual xususiyatlariga mos kelishi, o‘quv materialini o‘zlashtirishda ortiqcha his-hayajonli, asabiy, aqliy yuklamalardan ta’sirlanishdan himoyalash) kiradi. D) Diqqati (qat’iyliligi, boshqaga ko‘chishi), motivatsiya (ishlashda faol shakllari, yuqori darajada ko‘rgazmalilik, o‘z vaqtida qayta aloqa yordamida o‘quvchilarning yuqori darajadagi motivatsiyalarini doimiy ravishda rag‘batlantirish), xotira, tasavvuri. 156. 3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash, Adobe Premier dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish B) Web-texnologiyalar asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? C) Zamonaviy dasturlash tillari asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? D) Pedagogik dasturiy vositalarning dinamik illyustratsiyalarini yaratish 157. Elektron darslikning qaysi turi o’quv materiallarini o’qituvchining ishtirokisiz o’rganishga mo’ljallangan? A) Individual foydalaniladigan B) Guruhli foydalaniladigan C) Jamoa bo’lib foydalaniladigan D) Ixtiyoriy foydalaniladigan 158. Kompyuterlar ta’lim tizimida asosan necha yo‘nalishda foydalaniladi? A) 2 B) 5 C) 4 D) 3 159. Web-sahifa, test, so‘rovlar yaratish vositalari, turli kurs elementlarining bir-biri bilan bog‘lanishi masofaviy o’qitishda qanday modul hisoblanadi? A) Interaktiv modul B) Uskunaviy modul C) Namoyish qilish moduli D) Boshqaruvchi modul 160. Elektron darsliklarning qanday turlari mavjud? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish bo?yicha B) tayyorlanish shakli bo?yicha, ko‘rinishi bo?yicha va imkoniyatlari bo?yicha C) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash bo?yicha D) foydalanish bo?yicha, yetkazib berish bo‘yicha, o?quv materiallarining yangilanishi bo‘yicha 161. Ispring QuizMaker dasturida yaratilgan loyiha faylining kengaytmasi.. A) *.png B) *.7z C) *.quiz D) *.docx 162. JCloze qaysi dasturlar paketiga mansub? A) Ispring Kinetics B) Ispring Suite C) Office D) Hot Potatoes 163. iSpring Pro dasturining PowerPointdagi menyular satridagi uskunalar panelida saqlash bo’limi qaysi? A) Open B) Publish C) Exit D) Save 164. O’quv adabiyotining yangi janri bu-… A) Kitob B) Elektron o’quv qo’llanma C) Web sayt D) Daftar 165. Multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik? A) Multimediali darslik B) Elektron testlar C) Elektron internet-darslik D) Elektron lug?at 166. Ustaxona jihozlari va laboratoriya stendlarining kompyuter-imitatsiya modeli qanday nomlanadi? A) Virtual ustaxonalar va laboratoriya stendlari B) Mashq qildiruvchi qism C) Elektron darslik moduli D) O’rgatuvchi qism 167. Moodle qanday kodli platform? A) Yopiq kodli B) Ochiq kodli C) Kodlashtirilmagan D) Aralash kodli 168. Matårialning grafik ko’rinishi, hodisalarning ayrim xossalari shartli bålgilar orqali berilishi nima deb ataladi? A) Jadval B) Sxema C) Rasm D) Animatsiya 169. Elektron uslubiy qo?llanma nima? A) darslikni qisman yoki to‘la o‘rnini bosuvchi, yoki to‘ldiruvchi va qo‘llanma sifatida ta’lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elektron maxsulot B) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi C) pedagogik tajribani umumlashtirish va uzatish hamda ta’lim faoliyatining yangi modellarini shakllantirish va tarqatish shakli D) kompyuter texnologiyalariga asoslangan o‘qitish metodlaridan foydalanishga mo‘ljallangan o‘qitish vositasi 170. Quyidagi dasturlarning qaysi birida interfaol test yaratish mumkin A) Ispring free B) Ispring Kinetics C) Ispring Pro D) Ispring QuizMaker 171. Ñîçäàòü íîâûé ïðîåêò bo’limidan Blank project shabloni nimalardan tashkil qopgan? A) Bir necha elementlardan B) Bir nechta saifadan iborat C) Saxifa va bir necha elementlardan D) Faqat saxifadan 172. Bu dastur yordamida saqlangan loyiha fayli kengaymasi *.fmp kabi bo’ladi. Bu qaysi dastur A) Flash Intro Banner Maker B) Adobe Photoshop C) MS Word D) 123 flash menyu 173. Autoplay media Studio dasturida Ïðåäïðîñìîòð byrug’ining vazifasi A) Ohirgi loyihanni tiklash B) Loyihani ochish C) Yangi loyiha yaratish, D) Autoplay media Studio dasturida yaratilayotgan loyihani tekshirish 174. Multimedia vositalari asosida o’quvchilarni o’qitish qanday afzalliklarga ega? A) Olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolinishi; Berilayotgan materiallarni chuqurroq, va mukammalroq o’zlashtirish; Ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish; Berilayotgan materiallarni chuqurroq, va mukammalroq o’zlashtirish; Ta’lim olish vaqtini qisqarish natijasida vaqtni tejash. B) Ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish; Olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolinishi; Ta’lim sohasiga yordam beradi. C) Ta’lim olishning yangi sohalari bilan yaqindan aloqa qilish; Dars qiziqarli o’tadi. D) Ta’lim olish vaqtini qisqarish natijasida vaqtni tejash; Berilayotgan materiallarni chuqurroq, va mukammalroq o’zlashtirish; Olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq vaqt saqlanib qolinishi; O’quvchilar istagan usulda dars o’tiladi; 175. Ispring Kinetics qanaqa dastur? A) Hech qanday ma’no anglatmaydi B) Interfaol topishmoqlar yaratuvchi datur C) Interfaol kitob yaratuvchi dastur D) Interfaol sayt yaratuvchi dastur 176. Qaysi bandda biz yaratgan taqdimotimizni barchasini yoki o’zimiz tanlagan slaydlarni taqdim etishimiz mumkin? A) Øàáëîí ïëååðà B) Ïóáëèêîâàò C) Ó÷åòíèå çàïèñè D) Ðåæèì êîíâåðòèðîâàíèÿ 177. Blu-ray disklardagi axborotlar bir qatlamli diskda qancha hajmni tashkil qiladi? A) 25GB B) 40GB C) 50GB D) 30GB 178. Suniy intellekt bu-… A) bitta yoki bir nechta dasturni bajarishda hisoblash tizimi tarkibidagi juda katta hajmli axborotni uzoq muddat saqlash va undan bir necha marta foydalanish uchun mî‘ljallangan xotira qurilmalarining kompleksi B) Kompyuter C) Dasturlar D) insonning ba’zi intellektual faoliyatini, mantiqiy, analitik tafakkurini modellashtiruvchi kibernetik tizimlarning shartli belgisi bî‘lib, aqliy hatti-harakatlarga nisbatan kompyuter tizimining qobiliyati tushuniladi. 179. Elektron darslikda xatolarni ko‘rsatib beruvchi va to‘g‘ri xulosaga olib keluvchi qism qaysi? A) Mashq qildiruvchi qism B) Amaliy qism C) Nazorat qiluvchi D) O’rgatuvchi qism 180. Fanni o‘zlashtirish jarayonida talabalar nimalarni bilishi kerak? A) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida bilishi kerak B) pedagogik-dasturiy vositalarining ssenariysini yaratish texnologiyasi, dasturlash tillarida PDV yaratishni bilishi kerak C) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifini, namoyish etuvchi dasturlarini, nazorat qiluvchi dasturlarini, o‘rgatuvchi dasturlarini, dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlarini bilishi kerak D) o‘quv-ta’lim jarayonida pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish va ulardan samarali foydalana olishni bilishi kerak. 181. Qaysi opsiya Camtasia Studio dasturida yaratilgan lavhani avi, swf, mov, wmv va boshqa formatlarda saqlash imkonini beradi? A) Batch Production B) Produce video as C) Create Web menu D) Create CD 182. O‘yinlar tuzilishiga ko’ra necha guruhga bo’linadi? A) 2 B) 3 C) 6 D) 4 183. Ispring QuizMaker dasturida yaratilayotgan faylning avtomatik nomi qanday? A) Quizes B) Êíèãà 1 C) Òåñò 1 D) Äîêóìåíò 1 184. Quyidagi dasturlarning qaysi birida interfaol test yaratish mumkin A) Ispring Kinetics B) Ispring Pro C) Ispring free D) Ispring QuizMaker 185. Ispring Pro dasturining asosiy vazifasi A) Yaratilgan taqdimotni ximoyalash B) Yaratilgan taqdimotga qo’shimcha effektlar berish C) Yaratilgan taqdimotni web saxifa yoki ilova ko’rinishiga o’tkazish D) Yaratilgan taqdimotni namoyish qilish 186. Sonic Foundry Sound Forge, Wave Lab, Sound Recorder qanday dasturlar? A) Tovushlar ustida ishlovchi B) Web sahifalar bilan ishlovchi C) Matn bilan ishlaovchi D) Video yaratuvchi 187. PowerPoint dasturida videoni internetdan joylashni iloji bormi? A) PowerPoint da video joylash mumkin emas. B) Ha C) Dasturni versiyasiga bog’liq D) Yo’q 188. Kompyuter texnologiyalari yordamida o‘qitishni amalga oshirish ko‘rinishlar? A) Asosiy, qo‘llanayotgan aniq texnologiya B) Monotexnologiyalar C) «Kirib boruvchi» texnologiyalar, Asosiy, qo‘llanayotgan aniq texnologiya, Monotexnologiyalar D) «Kirib boruvchi» texnologiyalar 189. 1 Mbayt necha baytga teng? A) 1 048 576 bayt (220) B) 1 048 576 bayt (230) C) 1 048 574 bayt (220) D) 1 048 576 bayt (210) 190. *.quiz kengaytmali fayl hosil qiluvchi dastur A) Excell B) PowerPoint C) Ispring QuizMaker D) Photoshop 191. ISpring Kinetics dasturida qaysi bo’lim orqali istalgancha sahifa qo’shish mumkin? A) Publish B) New Broadside Pages C) Page design D) Drawing 192. Axborot o’lchov birliklari ketma –ketligini toping? A) Kbayt, Gbayt, eksabayt, zetabayt, brontabayt B) Terabayt, geogbayt, brontabayt, yottabayt C) Bit, bayt petabayt, zetabayt, eksabayt, yottabayt D) Bayt, Mbayt, Yottabayt, Petabayt, Eksabayt 193. iSpring kinetics dasturining qaysi bo'lmida vaqt shkalasini yaratish mumkin? A) ×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû B) Âðåìåííàÿ øêàëà C) Êíèãà D) Êàòàëîã 194. Interfaol kitob yaratuvchi dastur A) Ispring Quiz Maker B) Easy gif animator C) Ispring Kinetics D) Ispring Pro 195. Kompyuter texnologiyalari ta’lim mazmuni rivojlanishini ta’minlaydi, ular qaysilar? A) tarkibiy qismlarini bog‘lash B) kurslarni mashg‘ulotlar majmuasi ko‘rinishida taqdim etish C) ta’lim mazmunini takomillashtirish, tarkibiy qismlarini bog‘lash, kurslarni mashg‘ulotlar majmuasi ko‘rinishida taqdim etish D) ta’lim mazmunini takomillashtirish 196. Web-texnologiyalar asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? A) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox B) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker C) Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++ D) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Web Builder, AutoPlay MenuBuilder 197. Autoplay media Studio dasturida yaratilgan loyihani foydalanishga tayyorlash uchun qaysi tugma bosiladi? A) Ñîõðàíèò B) Îòêðûòü C) Ïðåäïðîñìîòð D) Ñîáðàòü 198. Microsoft Front-Page (HTML-Hyper Text Markup Language), Alliare Home Site (HTML), Microsoft Power Point, Microsoft Word dasturlari Elektron dastur yaratishda qanday maqsadda qo’llaniladi? A) Gipermatn xujjatlar yaratishda B) Rasmlar bilan ishlashda C) Video yozishda D) Sayt yaratishda 199. HD DVD disklardagi axborotlar ikki qatlamli diskda qancha hajmni tashkil qiladi? A) 30GB B) 25GB C) 15GB D) 10GB 200. Ispring QuizMaker dasturida yaratilayotgan faylning avtomatik nomi qanday? A) Quizes B) Äîêóìåíò 1 C) Êíèãà 1 D) Òåñò 1 201. JCross dasturining Îïðåäåëåíèÿ tugmasi vazifasi A) Faylga nom berish B) Faylni arxivlash C) Fayl saqlash joyini ko’rsatish D) yaratilgan crossword savollariga izoh berish 202. I Spring Pro dasturida Presentation Explorer bo’limi orqali qanday ishni amalga oshirish mumkin? A) kerakli slaydlarni ajratib olish B) taqdimot yaratuvchilarini tanlash C) taqdimotni youtube ga joylashtirish D) taqdimot slaydlarini tahrirlash 203. Power pointda yaratilayotgan loyiha nomi oynaning qaysi qismida aks etadi? A) Ishchi maydonda B) Sarlavha satrida C) Uskunalar panelida D) Slayd strukturasida 204. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan estetik talablarni izohlang? A) «mijoz-server» arxitekturasi, Internet-navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya B) do‘stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish C) tartiblilik va ifodalilik, bezashning funksional vazifasi D) interfaollik, maqsadga yo‘nalganlik, ochiqlik, moslashuvchanlik, kreativlik, ko‘rgazmalilik 205. xulosa chiqarish qoida va mexanizmlari yig’indisiga ega bo’lgan bilimlar omborini o’z ichiga olgan sun’iy intellekt tizimi – bu… A) Axborot tizimlari B) analog signallarni raqamli ko’rinishga o’tkazish jarayoni. C) Kompyuter qurilmalarining va magnit disklarining ishlash qobiliyatlarini va holatlarini tekshiruvchi hamda ulardagi nuqsonli joylarni aniqlab, iloji boricha tuzatuvchi vositalardir D) Ekspert tizimlar 206. Ushbu bosqichda multimedia ilovasini dasturiy mahsulot sifatida amalga oshirish ishlari bajariladi…? A) Elementlarni ishlab chiqish. B) Rejalashtirish. C) Dasturiy ta’minot. D) Kuzatuv. 207. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan texnik talablarni izohlang? A) fanining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, aloqadorliligi B) ilmiylik, tushunarli, tizimli, uzluksizlik va yaxlitlik, izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish C) zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o‘tkaziladigan manbalar D) idrok etish, tafakkur, diqqati, motivatsiya, xotira, tasavvuri, yoshi va individual psixologik xususiyatlari 208. Camtasia studio dasturida qaysi bo’limda ekrandagi muhim sohani ajratib ko‘rsatish uchun videolavhaga lupa effektini qo‘llash mumkin? A) Transitions B) Zoom-n-Pan C) Captions D) Flash Quiz 209. JQuiz qaysi dasturlar paketiga mansub? A) Ispring Suite B) Office C) Ispring Kinetics D) Hot Potatoes 210. PowerPoint 2013 dasturida necha turdagi slaydlar almashinish effekti mavjud? A) 5 B) 9 C) 3 D) 1 211. PowerPointda yaratilgan taqdimotni pdf shaklida saqlash mumkinmi? A) Yaratilgan taqdimotlarga bog’lq B) Ha C) Dastur versiyasiga bog'liq D) Yo’q 212. Wondershare QuizCreator, EasyQuizzy, iSpring QuizMaker dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash B) Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish D) Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish 213. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan maxsus talablarni izohlang? A) tartiblilik va ifodalilik, bezashning funksional vazifasi B) do‘stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish C) interfaollik, maqsadga yo‘nalganlik, ochiqlik, moslashuvchanlik, kreativlik, ko‘rgazmalilik, intellektual rivojlanish D) «mijoz-server» arxitekturasi, Internet-navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya 214. Yangi axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalariga asoslangan ta’lim tizimi qaysi? A) Masofadan o’rgatish B) Masofaviy o’qish C) Innovatsion o’qish D) Kechki o’qish 215. iSpring to'plamining qaysi paketida elekron kitoblar yaratiladi? A) iSpring Pro B) iSpring Kinetics C) iSpring Free D) iSpring QuizMaker 216. Intellektual kitoblar A) interfeys tushunchasini boshqacha nomlanishi B) insonning tafakkur yuritish qobiliyati C) ish joyidan turib bilimlar ombordagi kerakli axborotni izlashga imkon beradigan tizimlar D) imtihon oluvchi kitoblarga o’xshash bo’lib, bunda o’quvchilarning qobiliyatlari, bilim darajalari maxsus testlar yordamida ularning kompyuter bilan muloqati jarayonida aniqlanadi va baholanadi 217. DVD disklarga bir sektorga qancha ma’lumot yoziladi? A) 2048bayt B) 1024bayt C) 2048MB D) 1024MB 218. Kompyuterning ta’lim tizimida o‘rganish ob’ekti sifatida foydalanilishiga izoh bering. A) o?quvchilar faoliyatini boshqarish jarayonida B) ilmiy-tadqiqot ishlarida natijalar olish jarayonida C) yangiliklar ixtirosida o?rganish obyekti uchun qo?llashda D) o?quv jarayonida texnik vositalarni qo?llashda 219. Ma’lum bir maqsadga yo‘naltirilgan tizimli bilim va ko‘nikmalar bilan qurollangan jarayon nima? A) O’qish B) O’qitish C) Amalda bajarish D) Eshitish 220. JQuiz dasturining vazifasi? A) Anketa yaratish B) Krossword yaratish C) Taqdimot yaratish D) Test yaratish 221. Lectora dasturi qachon yaratilgan? A) 1999 B) 2000 C) 1997 D) 1995 222. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talabning Komfort vizual muhit mazmuniga izoh bering. A) yo iliq, yohud sovuq ranglardan foydalanish B) qorong‘u fonda yorug‘ matnning, yoki yorug‘da qorong‘u matnning aks etishi C) rang bilan shakllantirilganda 4 tadan ortiq bo‘lmagan rangdan foydalanish D) nigohning ekranga yo‘naltirilishini hisobga olish 223. Martin Dougiamas kim? A) Ilk electron darslik yaratuvchisi B) Moodle avtori C) Moodle dizayni asoschisi D) Moodleda ilk ta’lim olgan talaba 224. Agar taqdimotda video yoki audio obyektlardan foydalanilgan bo'lsa uning hajmini qisqartirish imkoniyati mavjudmi? A) Yo'q B) Ha Ôàéë menyusi orqali C) Faqat arxivlovchi dastur orqali umumiy faylni D) Doim ham emas 225. Kompyuterning ta’lim tizimida ilmiy-pedagogik izlanishlarda foydalanilishiga izoh bering. A) yangiliklar ixtirosida o?rganish obyekti uchun qo?llashda B) o?quv jarayonida texnik vositalarni qo?llashda C) ilmiy-tadqiqot ishlarida natijalar olish jarayonida D) o?quvchilar faoliyatini boshqarish jarayonida 226. PowerPoint dasturida Ctrl+shift+< kombinatsiyaning vazifasi nima? A) Rasmni kattalashtirish B) Matn o'lchami kattalashadi C) Videoni montaj qilish D) Matnni formatlash 227. PowerPoint dasurida qanday kengaytmali faylni yaratib bo'lmaydi? A) *.pdf B) *.pas C) *.pptx D) *.ppt 228. uTIPu TipCam qanday vazifa bajaradi? A) AVI hamda FLV fayl formatlarni qo‘llash; audio-vizual qo‘llanmani qaytadan yozish; audio/audio-vizual qo‘llanma fayllarning boshlanishi hamda ohirini kesib tashlash; audio-vizual qo‘llanmani kattalashtirish/kichratirish B) Tekin dastur bo‘lib, audio, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarni ekrandan yozib olib, AVI, FLV korinishida saqlash imkoniyatini beradi C) Audio hamda audio-vizual qo‘llanma fayllarni yozish imkoniyati mavjud. Faqat Windows operatsion tizimida ishlaydi D) kuchli dastur bo‘lib, audio-vizual qo‘llanma hamda audio kontentlarni ko‘pkanalli, yuqori sifatli, audio-vizual qo‘llanma ma’lumotlarini esa HD formatida saqlash imkoniyati mavjud 229. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talabning Diqqat darajasini oshirish mazmuniga izoh bering. A) nigohning ekranga yo‘naltirilishini hisobga olish B) yo iliq, yohud sovuq ranglardan foydalanish C) qorong‘u fonda yorug‘ matnning, yoki yorug‘da qorong‘u matnning aks etishi D) rang bilan shakllantirilganda 4 tadan ortiq bo‘lmagan rangdan foydalanish 230. insonning tafakkur yuritish qobiliyati (aql, ong). A) Kompyuter miyasi B) aloqa tizimlarida kompyuterlarning bir biri bilan bog‘lanishi C) Odamlar tomoniidan yaratilgan robotlar faoliyati D) Intellekt 231. Aleo Flash Intro Banner Maker dasturida loyihani saqlash ketma ketligini ko’rsating A) Ñîõðàíèò ïðîåêò B) Ôàéë?Ñîõðàíèò ïðîåêò C) Ñîõðàíèò D) Ïðîåêò ? Ñîõðàíèò ïðîåêò 232. Masofaviy o‘qitish usuli ta’lim berish sifati bo‘yicha kunduzgi ta’lim turidan qanday farqi bor? A) Afzalroq B) Deyarli farqsiz C) Farqi o’rganilmagan D) Kamchilikka ega 233. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishga qo‘yiladigan talablar guruhini sanang. A) didaktik, metodik, fizik, texnik, ergonomik B) didaktik, metodik, fizik, psixologik, ergonomik C) didaktik, metodik, psixologik, texnik, ergonomik D) didaktik, metodik, filologik, texnik, fiziologik 234. Elektron darsliklar qanday xossalarga ega bo‘lishi kerak? A) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash B) bilimlarning o‘zini hosil qilish va baholash imkoniyatlarini yaratish C) o‘quv mashg‘ulotlarini yuqori sifatli darajasida o‘tkazilishni ta’minlash, bilimlarning o‘zini hosil qilish va baholash imkoniyatlarini yaratish, ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni o‘zaro yaqinlashtirish D) ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarni o‘zaro yaqinlashtirish 235. Rasm, garfik va harakatlarning aniq shaklidagi ko‘rinishi nima? A) Multimedialilik B) Vizuallik C) Animatsiyalilik D) Kompyuterlashganlik 236. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talabning Axborotning fazaviy joylashtirilishi mazmuni. A) rang bilan shakllantirilganda 4 tadan ortiq bo‘lmagan rangdan foydalanish B) yo iliq, yohud sovuq ranglardan foydalanish C) nigohning ekranga yo‘naltirilishini hisobga olish D) qorong‘u fonda yorug‘ matnning, yoki yorug‘da qorong‘u matnning aks etishi 237. Masofadan turib o‘quv axborotlarini almashuvchi vositalarga asoslangan, o‘qituvchi maxsus axborot muhit yordamida, aholining barcha qatlamlari va chet ellik ta’lim oluvchilarga ta’lim xizmatlarini ko‘rsatuvchi ta’lim kompleksi bu-… A) Kunduzgi ta’lim B) Masofaviy ta’lim C) An’anaviy ta’lim D) Sirtqi ta’lim 238. Ma’lum bir bo‘lim o‘quv materiallarini o‘zlashtirmasdan keyingi bo‘limga o‘tishga imkoniyat bermaydigan elektron darslik qaysi? A) Tartibli B) Uzlukli C) Modulli D) Ixtiyoriy 239. Elektron o‘quv qo‘llanmaning ombor ko‘rinishi nima? A) Arxiv B) Ensiklopediya C) Elektron nashr D) Ombor 240. Taqdimotga qanday turdagi video fayllarni joylashtirish mumkin? A) Mp3, video,avi B) Avi, Wmi, Mp4 C) Mp3, Video, mp4 D) Mp4,video,jpg 241. MS PowerPoint dasturining Ispring Pro qismidagi struktura bo’limining vazifasi nima? A) Slaydlar va ularda joylashgan obyektlarni qayta joylashtirish B) Slaydlarni namoyish qilish C) Slaydlarning xususiyatlarini o’zgartirish va taxrirlash D) Slaydlarga matn kiritish 242. Multimediali darslik nima? A) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron manbaa C) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar D) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini kengaytiruvchi darslik 243. Test dasturlari qanday maqsadlarda qo?llaniladi? A) o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi B) avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi C) egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi D) virtual o‘quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi 244. PowerPoint dasturida F2 tugmasining vazifasi nima? A) "Ñïðàâêà" oynasi ochiladi B) Hech qanday vazifa bajarmaydi C) "Ñïðàâêà" oynasi ochiladi D) Taqdimot haqida ma'lumot beriladi 245. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan ergonomik talabning Tushunishni tashkillashtirish mazmuniga izoh. A) nigohning ekranga yo‘naltirilishini hisobga olish B) yo iliq, yohud sovuq ranglardan foydalanish C) qo‘shimcha belgilar bilan eslab qolishga ko‘rsatma berish D) rang bilan shakllantirilganda 4 tadan ortiq bo‘lmagan rangdan foydalanish 246. Vektorli grafika uchun mos keluvchi dasturni toping? A) Corel DRAW B) 3D Studio Max C) Adobe ImageReady D) iSpring Prizentsion 247. Camtasia Studio dasturi nechta yordamchi qismdan iborat? A) 4 ta B) 5 ta C) 7 ta D) 2 ta 248. Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish. A) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox B) FormatFactory, Auroramedia, VideoConverter Gold C) iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio D) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker 249. Elektron internet-darslik nima? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai C) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua D) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar 250. Oddiy va arzonroq multimedia dasturlarini yaratishga imkon beruvchi dasturlar? A) FrontPage, mPower 4.0, HyperStudio 4.0 va Web Workshop Pro B) FrontPage, HyperStudio 4.0 va Web Workshop Pro C) FrontPage, mPower 4.0, camtasia, Web Workshop Pro D) FrontPage, mPower 4.0, HyperStudio 4.0 HTML 251. Elektron darsliklarni barcha kategoriyalariga tegishli talablarni ayting? A) giperilovalar 3 bosqichdan oshmasligi B) modullarning matni 3 monitor ekranidan oshmasligi, giperilovalar 4-5 bosqichdan oshmasligi C) modullarning matni 4-5 monitor ekranidan oshmasligi D) modullarning matni 4-5 monitor ekranidan oshmasligi, giperilovalar 3 bosqichdan oshmasligi 252. Multimedia bu-… A) modulyatsiya va demodulyatsiya sî‘zlaridan olin-gan bî‘lib, uzluksiz signallarni raqamli (modulyatsiya) va raqamli ma’lumotlarni uzluksiz (demodulyatsiya) signalga almashtirib beruvchi maxsus elektron qurilma B) biror obyekt yoki obyektlar tizimining obrazi, namunasi yoki xususiyat-larining belgilangan guruhi C) Internet D) kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, animatsiya, shuningdek tî‘laqonli videokliplar, hatto videofilmlar kabi turli xil kî‘rinishlari bilan ishlash imkoniyati. 253. Taqdim etilayotgan axborot xarakteri bo’yicha nechta turga bo’linadi? A) 11 B) 10 C) 12 D) 9 254. Video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai? A) Multimediali darslik B) Elektron internet-darslik C) Elektron testlar D) Elektron lug?at 255. Struktura alomati bo’yicha ularning o’qitish jarayonidagi o’rni va mazmuni uchun mos kelgan javobni toping? A) Birtomli elektron qo’llanamalar, Ko’ptomli elektron qo’llanamalar, Elektron seriyalar B) O’quv qo’llanamalar(ko’rsatuvchi qo’llanamalar), O’rgatuvchi (kitoblar, o’quv qo’llanmalar, leksiya tekstlari, leksiya konspektlari) C) Metodik ko’rsatuvchi, Metodik qo’llanama D) Yordam beruvchi (amaliyotdan, masalalar to’plami va o’qish uchun kitoblar), Boshqaruvchi (test qiluvchi dasturlar, ma’lumotlar ombori) 256. HD DVD disklardagi axborotlar bir qatlamli diskda qancha hajmni tashkil qiladi? A) 15GB B) 30GB C) 25GB D) 10GB 257. Autoplay media Studio dasturida Îòêðûòü bo’limining vazifasi A) Biror videoni ochish B) Hech qanday holat yuz bermaydi C) Biror faylni ochish D) Saqlangan loyihani ochish 258. Elektron o‘quv adabiyotlari deganda nimani tushunasiz? A) Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli B) darslikni qisman yoki to‘la o‘rnini bosuvchi, yoki to‘ldiruvchi va qo‘llanma sifatida ta’lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elektron maxsulot C) zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma’lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni interaktiv usulda taqdim etish D) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi 259. iSpring Pro dasturining PowerPointdagi menyular satridagi uskunalar panelida nechta bo’lim mavjud? A) 6 ta B) 5 ta C) 3 ta D) 4 ta 260. Camtasia studio dasturida Import media qismining vazifasi nima? A) suratda rasm effektini tahrirlash B) audio yoki videomateriallarni import qilish C) suratda rasm effektini yasash imkonini beradi D) fonli musiqalar yoki o‘zining ovozli sharhlarini yozish imkonini beradi. 261. kompyuterning axborotlarni rangli grafika, matn va grafikda dinamik effektlar, ovozlarning chiqishi va sintezlangan musiqalar, animatsiya, shuningdek tî‘laqonli videokliplar, hatto videofilmlar kabi turli xil kî‘rinishlari bilan ishlash imkoniyati nima deyiladi? A) Kino B) Multmilm C) Rolik D) Multimedia 262. “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanining vazifalari? A) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida bilim berish B) pedagogik-dasturiy vositalarining ssenariysini yaratish texnologiyasini o’rgatish C) zamonaviy pedagogik vositalarini yaratish texnologiyalari va ta’lim jarayonida qo‘llash usullari bilan ishlash malakasini shakllantirish D) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi, tamoyillari, texnologiyasi, o‘quv faoliyatni boshqarish 263. Ispring Suite dasturlar to’plamiga qaysi dasturlar kiradi? A) Ispring Kinetics,Easy Quizy, Prezi Desktop B) Adobe Photoshop, Word, Excell C) Ispring Pro, Ispring QuizMaker, Ispring Kinetics D) Ispring QuizMaker, Easy Quizy, Flash Intro Banner Maker 264. JCross dasturida yaratilgan crossword savollariga izoh berish uchun nima qilish qilish kerak? A) Ïðåäïðîñìîòð buyrug’I tanlanadi B) Âñòàâêà bo’limi tanlanadi C) Ôàéë menyusidan ñîõðàíèò bo’limi tanlanadi D) Îïðåäåëåíèÿ tugmasi bosiladi 265. Banner bu -… A) Dasturning fon holatida ishlashi B) biror-bir amalning yoki dasturning bajarilishini to‘xtatish buyrug‘i C) Elektron xatlarga qo‘shimchalar kiritishga xizmat qiluvchi fayl D) internet sahifalaridagi reklamalar surati. bunday suratlarni tanlash orqali kerakli reklama sahifasini ekranga chaqirish mumkin. 266. UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini yaratish B) Pedagogik dasturiy vositalarning tasvir, rasmlarini yaratish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ovozli jarayonlarni tahrirlarsh, yaratish D) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish 267. Texnik talablarga quyidagilardan qaysilari kiradi? A) Zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o‘tkaziladigan manbalar kiradi B) Diqqati (qat’iyliligi, boshqaga ko‘chishi), motivatsiya (ishlashda faol shakllari, yuqori darajada ko‘rgazmalilik, o‘z vaqtida qayta aloqa yordamida o‘quvchilarning yuqori darajadagi motivatsiyalarini doimiy ravishda rag‘batlantirish), xotira, tasavvuri. C) Ma’lum bir Faning o‘ziga xosligini hisobga olish, axborotni zamonaviy metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, o‘zaro aloqadorliligi, turli-tumanligi, amalga oshirilishi. D) Yoshi va individual psixologik xususiyatlarini hisobga olish (egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini hisobga olib, o‘quv Fani mazmuni hamda o‘quv masalalari murakkablik darajasi o‘quvchilarning yosh imkoniyatlari va individual xususiyatlariga mos kelishi, o‘quv materialini o‘zlashtirishda ortiqcha his-hayajonli, asabiy, aqliy yuklamalardan ta’sirlanishdan himoyalash) kiradi. 268. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talabning Faollashtirish mazmuniga izoh bering. A) predmetlarni ongli ravishda idrok qilib, doimo ularni tanish B) alohida predmet yoki hodisani ongli idrok qilish C) mustaqil ishlab chiqish va yakka tartibda modellar tuzish D) avvalgi tajribaning natijalarini qayta tiklash 269. Interfaol kitob yaratuvchi dastur A) Ispring Quiz Maker B) Ispring Pro C) Easy gif animator D) Ispring Kinetics 270. Wink qanday dastur? A) Ushbu dastur butun ekranni qamrab oladi va bulayotgan jarayonlarni video tasvir ko‘rinishida saqlash hamda yaratilgan namoyishlarga matn, tugmalar, ma’lumotlarni kiritish imkoniyatlari mavjud B) Ushbu dastur butun ekranni qamrab oladi va bulayotgan jarayonlarni video tasvir ko‘rinishida saqlash hamda yaratilgan namoyishlarga matn, tugmalar, ma’lumotlarni kiritish imkoniyatlari mavjud bo’lmagan dastur C) Ushbu dastur butun ekranni qamrab oladi va bulayotgan jarayonlarni rasm tasvir ko‘rinishida saqlash hamda yaratilgan namoyishlarga yorug’lik, izohlar, ma’lumotlarni kiritish imkoniyatlari mavjud D) Ushbu dastur tayyor video tasvir yaratilgan namoyishlarga matn ma’lumotlarni kiritish imkoniyatlari mavjud 271. Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish dasturlari? A) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox B) FormatFactory, Auroramedia, VideoConverter Gold C) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker D) iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio 272. Ispring QuizMaker dasturida necha xil ko’rinishdagi test tuzish mumkin? A) 13 B) 12 C) 11 D) 10 273. Elektron darslikning 1-kategoriyasi qanday xususiyatlarga ega? A) O‘quv materiallari virtual muxitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarini qo‘llab, masofaviy mashg‘ulotlar olib borilishi darajasiga ega B) O‘quv materiallari qisman giperilovali, 2D grafikali matn shaklida va 3D grafikaga ega C) O‘quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, 2D grafiklar-diagrammalar, rasmlarga ega D) O‘quv materiallari matn, 2D grafiklar, video, audio animatsiya, 3D effektlarga ega 274. Murakkab grafika, video qo‘yilma, ovoz jo‘rligidagi va navigatsiya tizimiga ega bo‘lmagan dinamik rolik bu…? A) Chiziqli taqdimot B) Murakkab taqdimot C) Oddiy taqdimot D) Interfaol taqdimot 275. Virtual o‘quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar qanday maqsadlarda qo?llaniladi? A) o‘quvchilarning bilim darajasi va qiziqishlaridan kelib chiqib yangi bilimlarni o‘zlashtirishga yo‘naltiradi B) avval o‘zlashtirilgan o‘quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiladi C) virtual o‘quv muhitini shakllantirishga xizmat qiladi D) egallangan bilim, malaka va ko‘nikmalarni tekshirish yoki baholash maqsadlarida qo‘llaniladi 276. FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Web Builder, AutoPlay MenuBuilder dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish B) Pedagogik dasturiy vositalarning dinamik illyustratsiyalarini yaratish C) Zamonaviy dasturlash tillari asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? D) Web-texnologiyalar asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? 277. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan psixologik talablarni izohlang? A) fanining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, aloqadorliligi B) zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o‘tkaziladigan manbalar C) idrok etish, tafakkur, diqqati, motivatsiya, xotira, tasavvuri, yoshi va individual psixologik xususiyatlari D) ilmiylik, tushunarli, tizimli, uzluksizlik va yaxlitlik, izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish 278. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan psixologik talabning Tasavvur mazmuniga izoh bering. A) alohida predmet yoki hodisani ongli idrok qilish B) mustaqil ishlab chiqish va yakka tartibda modellar tuzish C) avvalgi tajribaning natijalarini qayta tiklash D) predmetlarni ongli ravishda idrok qilib, doimo ularni tanish 279. Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash dasturlari? A) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox B) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker C) FormatFactory, Auroramedia, VideoConverter Gold D) iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio 280. Ispring QuizMaker dasturida yaratilayotgan testning ishlash jarayonini tekshirish uchun nima qilish kerak? A) Ïóáëèêîâàò buyrug’I orqali B) îòêðèòü buyrug’I orqali C) ñîçäàò buyrug’I orqali D) Ïðåäïðîñìîòð Buyrug’i tanlanadi 281. Ispring QuizMaker dasturida yaratilayotgan testda multimedia fayllaridan foydalanish mumkinmi? A) Faqat javoblarda B) Faqat savollarda C) Mumkin D) Mumkin emas 282. Elektron ta’lim mahsulotlari nima? A) multimedia texnologiyasi yordamida ta’lim resurslaridan foydalanuvchi darslik B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga elektron axborot C) elektron darsliklar, qo‘llanmalar, trenajorlar, virtual stendlar, o‘quv testlar D) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan o‘quv-metodik majmua 283. Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning testlarni yaratish B) Mashg‘ulotlarni pedagogik dasturiy vositalar yordamida tashkillashtirish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ovoz, video fayllarini konvertatsiyalash D) Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish 284. Zamonaviy dasturlash tillari asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? A) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker B) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox C) Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++ D) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Web Builder, iSpring Suite, AutoPlay 285. Saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar? A) Multimediali darslik B) Elektron internet-darslik C) Elektron lug?at D) Elektron testlar 286. To‘liq funksional multimedia dasturlarini yaratishga imkon beruvchi dasturlar? A) Macromedia Director, Macromedia Flash yoki Authoware Professional B) Wordpress, joomla, Macromedia Director, yoki Authoware Professional C) 3D Max, Macromedia Director, Macromedia Flash D) Macromedia Director, Macromedia Flash yoki Authoware Professional, wordpress 287. Elektron darsliklarning gipertekstga asoslangan va statik, dinamik rasmlardan iborat qismi qanday nomlanadi? A) O’rgatuvchi qism B) Nazorat qiluvchi qism C) Nazariy qism D) Amaliy qism 288. O’rganilayotgan obyektning matematik for¬mula yoki algoritm ko’rinishida ifodalangan xarakteristikalari orasidagi funksional bog’lanish A) Fizik model B) modem C) Biologik model D) Matematik model 289. Moodle da necha tipli interaktiv o’quv materiallari ko’rib chiqilgan? A) 13 tipli B) 15 tipli C) 9 tipli D) 5 tipli 290. O‘quv nashri, o‘quv tartiblari tizimi yoki uning bo‘limi, qismi qanday ataladi? A) O’quv dasturi B) O’quv qo’llanma C) Elektron darslik D) Kitob 291. Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++ dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish B) Web-texnologiyalar asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? C) Pedagogik dasturiy vositalarning dinamik illyustratsiyalarini yaratish D) Zamonaviy dasturlash tillari asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? 292. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talabning Ilmiylik mazmuniga izoh bering. A) nazariy murakkablik va bayon etish chuqurligi darajasining aniqlanishi B) o‘quv axborotini kompyuter tasviri yuqori sifati, axborotni qabul qilishga yo‘naltirish C) ta’lim mazmunining zamonaviy fan darajasiga muvofiqligi D) o‘rganuvchi yechishi lozim bo‘lgan muammoli vaziyatga duch kelishi 293. Bayon formasi bo’yicha o’quv darsliklar quyidagi guruhlarga bo’lish mumkin? A) O’quv qo’llanama muommolari B) O’qish uchun kitoblar C) Metodik ko’rsatuvchi D) Amaliyotlar 294. Web-texnologiyalar asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? A) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker B) Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++ C) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Web Builder, iSpring Suite, AutoPlay D) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox 295. Elektron testlar nima? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai C) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar D) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua 296. Yaratilgan taqdimotni video formatda saqlash mumkinmi? A) Faqatgina PowerPoint 2013 dasturida mavjud B) Ha C) Yo'q D) Bu taqdimotga bog'liq 297. Elektron kutubxona nima? A) grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob’ektlaridan iborat bo‘lgan jamlanma B) ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlar, ko‘nikmalar va mahoratlarni egallashlarini ta’minlaydigan nashr C) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi D) Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli 298. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talabning Ko‘rgazmalilik mazmuniga izoh bering. A) nazariy murakkablik va bayon etish chuqurligi darajasining aniqlanishi B) ta’lim mazmunining zamonaviy fan darajasiga muvofiqligi C) o‘quv axborotini kompyuter tasviri yuqori sifati, axborotni qabul qilishga yo‘naltirilganligi D) o‘rganuvchi yechishi lozim bo‘lgan muammoli vaziyatga duch kelishi 299. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talablarni izohlang? A) fanining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, aloqadorliligi B) idrok etish, tafakkur, diqqati, motivatsiya, xotira, tasavvuri, yoshi va individual psixologik xususiyatlari C) ilmiylik, tushunarli, tizimli, uzluksizlik va yaxlitlik, izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish D) zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o‘tkaziladigan manbalar 300. Autoplay media Studio dasturida Ñîáðàòü buyrug’I qanday vazifani bajaradi? A) Biror faylni ochish B) Biror videoni ochish C) Saqlangan hujjatni ochish D) Autoplay media Studio dasturida yaratilgan loyihani foydalanishga tayyorlash 301. I Spring Pro dasturida saqlanayotgan fayl nomini, saqlanish joyini, fayl kengaytmasini qaysi bo’lim orqali sozlaymiz? A) Compession B) General C) Advanced D) LMS blogi 302. Maqsadi bo’yicha elektron o’quv qo’llanmalar qanday turlardan iborat? A) Barcha javoblar to’g’ri B) Bakalavrlar uchun,Diplomli mutahassislar uchun, Magistrlar uchun C) Maktab o’quvchilari uchun, Kattalar uchun D) Magistrlar uchun, Kattalar uchun 303. Aleo Flash Intro Banner Maker dasturida bir qancha effektlarni bir vaqtning o’zida foydalanish uchun nima qilish kerak bo’ladi? A) Óäåðæèâàéòå “Ctrl” ÷òîáû äîáàâèòü äîïîëíèòåëíûå ýôôåêòû qismiga belgi (ptichka) qo’yiladi va Ctrl tugasi bosilmagan holda boshqa effektlar tanlanadi B) Äîáàâèòü ôîíîâûé ýôôåêò bandiga belgi (ptichka) qo’yiladi C) Äîáàâèòü ôîíîâûé ýôôåêò bandidan belgi (ptichka) olinadi D) Óäåðæèâàéòå “Ctrl” ÷òîáû äîáàâèòü äîïîëíèòåëíûå ýôôåêòû qismiga belgi (ptichka) qo’yiladi va Ctrl tugasi bosilgan holda boshqa effektlar tanlanadi 304. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan didaktik talabning Muammolilik mazmuniga izoh bering. A) nazariy murakkablik va bayon etish chuqurligi darajasining aniqlanishi B) o‘quv axborotini kompyuter tasviri yuqori sifati, axborotni qabul qilishga yo‘naltirish C) o‘rganuvchi yechishi lozim bo‘lgan muammoli vaziyatga duch kelishi D) ta’lim mazmunining zamonaviy fan darajasiga muvofiqligi 305. iSpring to'plamining qaysi paketida test yaratiladi? A) iSpring Kinetics B) iSpring QuizMaker C) iSpring Free D) iSpring Pro 306. Ispring QuizMaker dasturida yaratilayotgan testda multimedia fayllaridan foydalanish mumkinmi? A) Faqat javoblarda B) Mumkin emas C) Faqat savollarda D) Mumkin 307. O‘quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, 2D grafiklar-diagrammalar, rasmlarga ega – bu … A) Elektron darslikning 4-kategoriyasi B) Elektron darslikning 3-kategoriyasi C) Elektron darslikning 2-kategoriyasi D) Elektron darslikning 1-kategoriyasi 308. Chop etish ekvivalenti bo’yicha nechta guruh ajralib turadi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 309. Ispring Pro dasturi qaysi dastur bilan birgalikda ishlaydi? A) MS Acsess B) MS Word C) Microsoft PowerPoint D) Microsoft One Note 310. Ispring QuizMaker dasturida yaratilgan loyiha faylining kengaytmasi.. A) *.png B) *.docx C) *.7z D) *.quiz 311. Autoplay media Studio dasturida bo’sh saxifani tanlash uchun taqdim etilgan loyihalardan qaysi biri tanladi? A) Ñîçäàòü íîâûé ïðîåêò bo’limidan íîâèé ïðîåêò B) Ñîçäàòü íîâûé ïðîåêò bo’limidan Agreement C) Ñîçäàòü íîâûé ïðîåêò bo’limidan bo’sh ïðîåêò D) Ñîçäàòü íîâûé ïðîåêò bo’limidan Blank projekt 312. Ekran rangi juda yorqin bo‘lmasligi lozim, uni keragidan ortiq «bezash» kerak emas. Bu ekranga qo’yiladigan talabning qaysi biriga mos tushadi? A) Ekrandagi tasvirlarning rangiga qo‘yiladigan talablar B) Ekrandagi ma’lumotlarning tuzilishiga qo‘yiladigan talablar C) Ekrandagi ob’ektlarning ko‘rinishiga qo‘yiladigan talablar D) Tasvirlarni uzatish usullariga qo‘yiladigan talablar 313. «Test» (inglizcha «test» — o‘zbekcha qanday so‘zlariga ma’nodosh)? A) Tadqiq qilish B) Davom etish C) Bilish D) Qidirish 314. Multimedia ilovalarini qanday turlarga bo‘lish mumkin? A) Turosti B) Vizual C) Interfaol D) Ierarxik 315. Elektron interaktiv o?quv kurslari nima? A) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua B) elektron darsliklar, qo‘llanmalar, trenajorlar, virtual stendlar, o‘quv testlar C) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot D) o‘zaro muloqot asosiga qurilgan vositalardan foydalanib tuzilgan kurslar 316. Pedagogik dasturiy vositalarning ma’lumotlar bazalarini yaratish dasturlari? A) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker B) FormatFactory, Auroramedia, VideoConverter Gold C) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox D) iSpring Suite, Hot Potatoes, AutoPlay MediaStudio 317. Pedagogik dasturiy vositalar yaratishda o‘quvchilarning psixofiziologik hususiyatlari? A) ma’lumotlarni uzatish tezligini oshirish o‘zlashtirish sifatiniing pasayishiga olib keladi B) ko‘proq ma’lumotlarni yoritishga intilish o‘quvchini ortiqcha toliqtirishga olib keladi C) ko‘proq ma’lumotlarni yoritishga intilish o‘quvchini ortiqcha toliqtirishga, uzatish tezligini oshirish esa o‘zlashtirish sifatiniing pasayishiga olib keladi D) ko‘proq ma’lumotlarni yoritishga intilish o‘quvchini toliqtirmaydi, aksinchi oshiradi 318. iSpring to'plamining qaysi paketida anketalar yaratiladi? A) iSpring Pro B) iSpring QuizMaker C) iSpring Free D) iSpring Kinetics 319. Intellekt - bu… A) Kompyuter miyasi B) Odamlar tomoniidan yaratilgan robotlar faoliyati C) Internet D) insonning tafakkur yuritish qobiliyati (aql, ong). 320. Animatsiya bu -… A) Swf, video ko’rinishlarida hosil bo’lgan fayl B) aloqa tizimlarida kompyuterlarning bir biri bilan bog‘lanishi C) biror ma’lum vaqt oralig‘ida cheksiz kî‘p qiymatga ega bî‘ladigan uzluksiz signallar D) obyektlar, kameralar, yorug‘lik manbalarini î‘zaro joyini almashtirish yoki ularning parametrlarini vaqt bî‘yicha î‘zgarishiga ega vazifa, topshiriq 321. Dasturning universalligi, Dastur ishining uzluksizligi, Dastur hajmining chegaralanganligi bular qaysi talab turlariga mos tushadi? A) Texnik talablar B) Psixofiziologik talablar C) Izchil talablar D) Didaktik talablar 322. Ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua? A) Multimediali darslik B) Elektron lug?at C) Elektron testlar D) Elektron internet-darslik 323. Multimedia-glareyalar bu…? A) ovoz jo‘rligidagi harakatlanuvchi suratlar B) 3D tasvirlar C) Gif rasmlar D) Slaydlar 324. PDVlarga qanday talablar qo‘yish mumkin? A) didaktik, psixofiziologik va texnik B) ilmiy, psixofiziologik va an’anaviy C) didaktik, ilmiy va texnik D) didaktik, ilmiy va texnik 325. Rejalashtirish bosqichida qanday savollarga javob topilishi kerak? A) Multimedia ilovasi nima uchun mo‘ljallangan? B) Multimedia ilovasi sahifalari bo‘ylab navigatsiyaning qulayligi. C) Mashhur izlash saytlarida veb-saytni ro‘yxatdan o‘tkazish. D) Navigatsiya tizimini ishlab chiqish? 326. Elektron darsliklar qaysi sohada tejamkorlikka olib keladi? A) Iqtisodiy B) Texnik C) Siyosiy D) Ijtimoiy 327. Ta’lim oluvchiga o‘ziga qulay vaqt, joy va tezlikda ta’lim olish imkoniyati qanday ataladi? A) Modullilik B) Moslashuvchanlik C) Parallellik D) Keng qamrovlilik 328. Do‘stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish. PDV qaysi talabiga mos keladi? A) Ergonomik talablar B) Tarmoq talablar C) Maxsus talablar D) Texnik talablar 329. Ispring QuizMaker dasturidan foydalanish jarayonida savol bo’limiga tasvir va formulalar qo’llash imkoniyati mavjudmi? A) Faqat formulalar qo’llash imkoniyatimavjud B) Mavjud faqat ayrim savollarga C) Faqat tasvirlar qo’llash imkoniyati mavjud D) Mavjud 330. Multimedia ilovalari qaysilarga bo‘linadi? A) • prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • o‘yinlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • audio ilovalar; • web uchun ilovalar B) • prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • dasturlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • dasturiy vositalar; • web uchun ilovalar C) • prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • o‘yinlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • audio ilovalar; D) • prezentatsiyalar; • animatsion roliklar; • o‘yinlar; • video ilovalar; • multimediali galereyalar; • audio ilovalar; • rastrli grafiklar 331. Elektron darslik yaratishda nechta asosiy komponent mavjud? A) 3 ta B) 5 ta C) 6 ta D) 2 ta 332. Kompyuter o‘qitish vositasi sifatida o‘quvchi va o‘qituvchiga yordamchi bo‘la olish jihati? A) o‘quv axborotining manbai, ko‘rgazmali qurol, yakka tartibdagi axborot, tashhislash va nazorat vositasi B) o‘quv jarayonini, fanni auditoriya darajasida to‘laligicha tashkil etish C) avtomatlashgan sinf jurnali, savol-javob qilish va o‘qitish natijalarini ishlab chiqish vositasi, vazifalarni bajarish vositasi D) turli anglash masalalarini echish, yakka topshiriqlar berish, turlicha usullar va yondashuvlarni taqqoslash 333. “Pedagogik dasturiy vositalar va ularni yaratish texnologiyalari” fanining maqsad va vazifalari. A) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida bilim berish B) zamonaviy pedagogik vositalarini yaratish texnologiyalari va ta’lim jarayonida qo‘llash usullari bilan ishlash malakasini shakllantirish C) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida bilim berish hamda ularni yaratish texnologiyalari va ta’lim jarayonida qo‘llash usullari bilan ishlash malakasini shakllantirish D) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi, tamoyillari, texnologiyasi, o‘quv faoliyatni boshqarish 334. Office paketi tarkibidagi taqdimotlar yaratuvchi va tahrirlovchi dastur qaysi? A) MS Outlook B) MS Power Point C) MS Access D) MS Excel 335. Ispring Kinetics qanaqa dastur? A) Hech qanday ma’no anglatmaydi B) Interfaol sayt yaratuvchi dastur C) Interfaol topishmoqlar yaratuvchi datur D) Interfaol kitob yaratuvchi dastur 336. Elektron o?quv qo?llanma nima? A) kompyuter texnologiyalariga asoslangan o‘qitish metodlaridan foydalanishga mo‘ljallangan o‘qitish vositasi B) pedagogik tajribani umumlashtirish va uzatish hamda ta’lim faoliyatining yangi modellarini shakllantirish va tarqatish shakli C) darslikni qisman yoki to‘la o‘rnini bosuvchi, yoki to‘ldiruvchi va qo‘llanma sifatida ta’lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elektron maxsulot D) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi 337. O‘quv materiallari qisman giperilovali, 2D grafikali matn shaklida va 3D grafikaga ega – bu … A) Elektron darslikning 4-kategoriyasi B) Elektron darslikning 3-kategoriyasi C) Elektron darslikning 1-kategoriyasi D) Elektron darslikning 2-kategoriyasi 338. Dinamik illyustratsiyali o‘quv materiallari yaratishda qaysi maxsus dasturlardan foydalaniladi? A) Disreet 3D Studio MAX, Alais Wave Front, Maya, Light Wave, SoftImage 3d, Adobe Image Ready, Gif Animator B) Microsoft Front-Page, Share Point Designer, Microsoft Power Point C) Wave Lab, Sound Recorder D) Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint, Adobe Photo Shop 339. O’zbekchaga tarjima qilinganda Qaynoq kartoshkalar ma’nosini beruvchi A) Potato B) Ispring C) Excell D) Hot potatoes 340. Ta’lim oluvchining yashash joyi, sog‘lig‘i va moddiy ta’minlanish darajasidan qat’iy nazar hamma qatori teng huquqli ta’lim olish imkoniyati qanday nomlanadi? A) Iqtisodiy qulaylik B) Ijtimoiy teng huquqlilik C) Jamoaviy tejamkorlik D) Internatsionallilik 341. Tekstli elektron nashrlar, Ko’rsatiladigan elektron nashrlar, Ovozli elektron nashrlar, Dasturiy mahsulot, Multimediyali elektron nashr kabi turlari qaysi klassifikatsiyalar tarkibiga kiradi? A) Chop etish B) Tarqalish texnologiyasi C) Maqsadi bo’yicha D) Asosiy axborotning tabiati 342. Test sifatining me’zonlari to’g’ri berilgan javobni toping? A) Ishonchlilik, validlik va xolislik B) Aniqlilik, validlik va xolislik C) Ishonchlilik, validlik va aniqlilik D) Ishonchlilik, aniqlilik va xolislik 343. Blu-ray disklardagi axborotlar ikki qatlamli diskda qancha hajmni tashkil qiladi? A) 50GB B) 40GB C) 30GB D) 25GB 344. FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site, PHP dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish B) Pedagogik dasturiy vositalarning tasvir, rasmlarini yaratish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ovozli jarayonlarni tahrirlarsh, yaratish D) Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini yaratish 345. PDVnng asosiy klassifikatsiyalarini Tarqalish texnologiyasi bo’yicha mos keltirilgan javobni toping? A) O’qish uchun mo’ljallangan local elektron vositalar, Kombinirov tarqaluvchi elektron nashrlar B) Dasturiy mahsulot, O’qish uchun mo’ljallangan local elektron vositalar C) Tarmoqli elektron nashrlar, Dasturiy mahsulot D) Tarmoqli elektron nashrlar, Dasturiy o’quv qo’llanmalar 346. Zamonaviy dasturlash tillari asosida pedagogik dasturiy vositalarni yaratish? A) Microsoft Access, SQL, MySQL, Paradox B) UleadVideoStudio, Pinnacle studio, Movie Maker C) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Web Builder, iSpring Suite, AutoPlay D) Visual Basic, Borland Delphi, Visual C++ 347. Tasvirni oddiy va samarali vositasi nima? A) Matn B) Jadval C) Musiqa D) Video 348. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan metodik talablarni izohlang? A) ilmiylik, tushunarli, tizimli, uzluksizlik va yaxlitlik, izchillik, muammolilik, ko‘rgazmalilik, faollashtirish B) idrok etish, tafakkur, diqqati, motivatsiya, xotira, tasavvuri, yoshi va individual psixologik xususiyatlari C) fanining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, metodlari o‘zaro bog‘liqliligi, aloqadorliligi D) zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o‘tkaziladigan manbalar 349. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan psixologik talabning Idrok etish mazmuniga izoh bering. A) mustaqil ishlab chiqish va yakka tartibda modellar tuzish B) avvalgi tajribaning natijalarini qayta tiklash C) alohida predmet yoki hodisani ongli idrok qilish D) predmetlarni ongli ravishda idrok qilib, doimo ularni tanish 350. Bugungi kunda elektron ta’limni qanday turlarga bo’lish mumkin? A) Moddiy va nomoddiy B) Sinxron va asinxron C) Oddiy va murakkab D) Uzun va qisqa 351. Bo‘lajak o‘qituvchi egallashi kerak bo‘lgan qanday bilim va ko‘nikmalarni o‘z ichiga oladi? A) zamonaviy pedagogik vositalarini yaratish texnologiyalari va ta’lim jarayonida qo‘llash B) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida bilim berish C) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifi, tamoyillari, texnologiyasi, o‘quv faoliyatni boshqarish D) pedagogik-dasturiy vositalarining ssenariysini yaratish texnologiyasini o’rgatish 352. I Spring Pro da flash fayllarni qaysi bo’limda biriktirish mumkin? A) Interaction B) Flash C) You tube D) Quiz 353. Elektron nashr deganda nima tushuniladi? A) elektron axborot-ta’lim resurslari majmuasi B) ta’lim oluvchilar tomonidan bilimlar, ko‘nikmalar va mahoratlarni egallashlarini ta’minlaydigan nashr C) grafikli, matnli, raqamli, nutqli, musiqali, videofoto va boshqa axborot ob’ektlaridan iborat bo‘lgan jamlanma D) Internetdan foydalangan holda ta’limning yangi texnologiya va shakli 354. Ispring QuizMaker dasturining vazifasi nima? A) Interfaol anketa va taqdimot yaratish B) Foydalanuvchi bilan kompyuter o’rtasidagi muloqot C) Interfaol kitob va test yaratish D) Interfaol test va anketa yaratish 355. Elektron o‘quv qo‘llanmani qayta ishlash uchun nechta qadam amalga oshirilishi lozim? A) O’n ikkita B) O’nta C) Beshta D) Sakkizta 356. Jadvallar, sxemalar, blok-sxemalar, diagrammalar qanday ko’rgazmalilik hisoblanadi? A) Tasvirli B) Shartli-chizmali C) Animatsiya D) Predmetli 357. O‘quv materiallari matn, 2D grafiklar, video va audio animatsiyalar va 3D effektlarga ega – bu … A) Elektron darslikning 4-kategoriyasi B) Elektron darslikning 1-kategoriyasi C) Elektron darslikning 2-kategoriyasi D) Elektron darslikning 3-kategoriyasi 358. Pedagogik dasturiy vositalarning tasvir, rasmlarini yaratish dasturlari? A) 3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash B) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site C) Paint, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator D) SoundForge, Wave Lab, Movie Maker, Sound Recorder 359. Elektron darslikning 2-kategoriyasi qanday xususiyatlarga ega? A) O‘quv materiallari virtual muxitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarini qo‘llab, masofaviy mashg‘ulotlarga ega B) O‘quv materiallari asosan verbal matn sifatida keltirilib, ular giperilova va glossariylarga, 2D grafiklar-diagrammalar, rasmlarga ega C) O‘quv materiallari qisman giperilovali, 2D grafikali matn shaklida va 3D grafikaga ega D) O‘quv materiallari matn, 2D grafiklar, video, audio animatsiya, 3D effektlarga ega 360. iSpring kinetics dasturining qaysi bo'lmida electron lug’atlar yaratish mumkin? A) Âðåìåííàÿ øêàëà B) Êàòàëîã C) Êíèãà D) ×àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû 361. Elektron darslik bu… A) elektron moslamalar B) to’g’ri va rasional foydalanish maqsadida tayyorlash bo’yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish; C) internet sahifalaridagi reklamalar surati. bunday suratlarni tanlash orqali kerakli reklama sahifasini ekranga chaqirish mumkin. D) kompyuter texnologiyasiga asoslangan o’quv uslubini qo’llashga, mustaqil ta’lim olishga hamda fanga oid o’quv materiallar, ilmiy ma’lumotlarning har tomonlama samarador o’zlashtirilishiga mo’ljallangan o’quv adabiyoti 362. CD-R va CD-RW disklar hajmi qancha? A) 700MB B) 730MB C) 600MB D) 650MB 363. Fanni o‘zlashtirish jarayonida talabalar qanday ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak? A) pedagogik dasturiy vositalarning umumiy ta’rifini, namoyish etuvchi dasturlarini, nazorat qiluvchi dasturlarini, o‘rgatuvchi dasturlarini, dasturiy vositalarning didaktik imkoniyatlari ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak B) talabalarga zamonaviy pedagogik vositalari haqida ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak C) pedagogik-dasturiy vositalarining ssenariysini yaratish texnologiyasi, dasturlash tillarida PDV yaratish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak D) o‘quv-ta’lim jarayonida pedagogik-dasturiy vositalarini yaratish va ulardan samarali foydalana olish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak. 364. Pedagogik dasturiy vositalarni qanday dasturlarga ajratish mumkin? A) musiqiy dasturlar, test dasturlari, matn dasturlar B) o?yin dasturlar, test dasturlari, matn dasturlar C) o‘rgatuvchi dasturlar, test dasturlari, mashq qildirgichlar, virtual o‘quv muhitini shakllantiruvchi dasturlar D) musiqiy dasturlar, sayt yaratish dasturlari, test dasturlar 365. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan tarmoq talablarini izohlang? A) tartiblilik va ifodalilik, bezashning funksional vazifasi B) do‘stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish C) «mijoz-server» arxitekturasi, Internet-navigatorlar, tarmoq operatsion tizimlari, telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari D) interfaollik, maqsadga yo‘nalganlik, ochiqlik, moslashuvchanlik, kreativlik, ko‘rgazmalilik 366. MS Powerpoint dasturi bilan birgalikda ishlaydigan dastur A) Ispring Suite B) Ispring Quizmaker C) Ispring Kinetics D) Ispring Pro 367. …… - bu internet sahifalaridagi reklamalar surati. bunday suratlarni tanlash orqali kerakli reklama sahifasini ekranga chaqirish mumkin A) Dasturning fon holatida ishlashi B) biror-bir amalning yoki dasturning bajarilishini to‘xtatish buyrug‘i C) Elektron xatlarga qo‘shimchalar kiritishga xizmat qiluvchi fayl D) Banner 368. HotPotatoes dasturida yaratilgan krosswordni web-saxifa ko’rinishida saqlansa nima bo’ladi A) Krosswordni arxivlasa bo’ladi B) Krosswordni tahrirlasa bo’ladi C) Himoyalanadi D) Krossworddan foydalansa bo’ladi 369. Paint, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish B) Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini yaratish C) Pedagogik dasturiy vositalarning ovozli jarayonni tahrirlarsh, yaratish D) Pedagogik dasturiy vositalarning tasvir, rasmlarini yaratish 370. PowerPoint dasturida necha turdagi diagrammalar mavjud? A) 9 B) 10 C) 11 D) 6 371. SoundForge, Wave Lab, Movie Maker, Sound Recorder dasturlari nimaga xizmat qiladi? A) Pedagogik dasturiy vositalarning videoroliklarini yaratish B) Pedagogik dasturiy vositalarning tasvir, rasmlarini yaratish C) Pedagogik dasturiy vositalarning gipermatn hujjatlarini yaratish D) Pedagogik dasturiy vositalarning ovozli jarayonlarni tahrirlarsh, yaratish 372. Aleo Flash Intro Banner Maker dasturida yaratilgan faylni qanday turlarda saqlash mumkin? A) Swf, docx , video ko’rinishlarida B) Faqat swf ko’rinishida C) Video, audio, swf ko’rinishlarida D) Gif, Swf, Video ko’rinishlarida 373. ……. – bu kompyuter texnologiyasiga asoslangan o’quv uslubini qo’llashga, mustaqil ta’lim olishga hamda fanga oid o’quv materiallar, ilmiy ma’lumotlarning har tomonlama samarador o’zlashtirilishiga mo’ljallangan o’quv adabiyoti A) Ekspert tizimlari B) modem C) Axborot tizimlari D) Elektron darslik 374. Darslikni qisman yoki to‘la o‘rnini bosuvchi, yoki to‘ldiruvchi va qo‘llanma sifatida ta’lim muassasalari tomonidan tasdiqlangan elektron maxsulot? A) Elektron o?quv qo?llanma B) Elektron darslik C) Elektron uslubiy qo?llanma D) Elektron nashr 375. Foydalanish maqsadiga ko’ra elektron darsliklarning qanday turlari mavjud? A) Jamoa bo’lib va individual foydalaniladigan B) Tartibli yoki individual C) Tartibli va ixtiyoriy D) Jamoa bo’lib va ixtiyoriy 376. O‘quv materiallari virtual muxitda, zamonaviy tarmoq texnologiyalarini qo‘llab, masofaviy mashg‘ulotlar olib borilishi darajasiga ega – bu … A) Elektron darslikning 1-kategoriyasi B) Elektron darslikning 3-kategoriyasi C) Elektron darslikning 2-kategoriyasi D) Elektron darslikning 4-kategoriyasi 377. Ispring Pro, Ispring Kinetics, Ispring Quizmaker dasturlari jamlanmasi qanday nomlanadi? A) Hot Potatoes B) Test C) Office D) Ispring suite 378. Pedagogik dasturiy vositalarning ovozli jarayonlarni tahrirlarsh, yaratish dasturlari? A) 3D MAX, Maya, Gif Animator, Macromedia Flash B) Paint, Adobe PhotoShop, CorelDraw, Adobe Illustrator C) SoundForge, Wave Lab, Movie Maker, Sound Recorder D) FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Home Site 379. Testning validligi qanday mezonni aks ettiradi? A) test nimani va qanchalik yaxshi aniqlashini belgilovchi mezon. B) diagnostik o’lchovlarning aniqligini, shuningdek test natijalarining begona tasodifiy omillar ta’siriga nisbatan barqarorligini aks ettiruvchi mezon C) avvalo pedagogik testni otkazishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanilish mezoni D) diagnostik ma’lumotlarni olish va talqin etishning o’qituvchiga bog’liq emasligigini aksettirgan mezon 380. Pedagogik dasturiy vositalarga qo‘yiladigan psixologik talabning Tafakkur mazmuniga izoh bering. A) alohida predmet yoki hodisani ongli idrok qilish B) mustaqil ishlab chiqish va yakka tartibda modellar tuzish C) fikrlarning xususiydan umumiyga va aksincha o‘tishni ochib berishi D) predmetlarni ongli ravishda idrok qilib, doimo ularni tanish 381. Kompyuterning ta’limda o‘qitishning texnik vositalari sifatida foydalanilishiga izoh bering. A) o?quvchilar faoliyatini boshqarish jarayonida B) ilmiy-tadqiqot ishlarida natijalar olish jarayonida C) o?quv jarayonida texnik vositalarni qo?llashda D) yangiliklar ixtirosida o?rganish obyekti uchun qo?llashda 382. HotPotatoes dasturida yaratilgan krossword savollari foydalanuvchi uchun murakkablik tug’dirsa unga qanday imkoniyatlar berish mumkin? A) Javobga sinonim so’z ko’rsatiladi B) Hech qanday imkoniyati mavjud emas C) Javobga antonym so’z ko’rsatiladi D) Bosh harfini, yordam bermasa keying harfini va hakazo harflarini ko’rsatish. Imkoniyati mavjud 383. Pedagogik tajribani umumlashtirish va uzatish hamda ta’lim faoliyatining yangi modellarini shakllantirish va tarqatish shakli? A) Elektron nashr B) Elektron darslik C) Elektron o?quv qo?llanma D) Elektron uslubiy qo?llanma 384. Kompyuter texnologiyalariga asoslangan o‘qitish metodlaridan foydalanishga mo‘ljallangan o‘qitish vositasi? A) Elektron nashr B) Elektron uslubiy qo?llanma C) Elektron o?quv qo?llanma D) Elektron darslik 385. Elektron lug?at nima? A) multimedia texnologiyasi yordamida axborot-ta’lim resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiruvchi darslik B) saqlangan, ishlov berilgan va testlashtiruvchiga kompyuter yordamida taqdim etiladigan testlar C) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot manbai D) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua 386. Elektron darsliklarni barcha kategoriyalariga tegishli talablarni ayting? A) modullarning matni 3 monitor ekranidan oshmasligi, giperilovalar 4-5 bosqichdan oshmasligi B) modullarning matni 4-5 monitor ekranidan oshmasligi C) modullarning matni 4-5 monitor ekranidan oshmasligi, giperilovalar 3 bosqichdan oshmasligi D) giperilovalar 3 bosqichdan oshmasligi 387. Tasnif so’zi arabchadan tarjima qilinganda qanday ma’no anglatadi? A) Saralash, tartibga solish B) Tegishli, doir C) Mushohada, suhbat D) Taxlil qilish 388. Ekspert tizimlar- bu… A) Kompyuter qurilmalarining va magnit disklarining ishlash qobiliyatlarini va holatlarini tekshiruvchi hamda ulardagi nuqsonli joylarni aniqlab, iloji boricha tuzatuvchi vositalardir B) analog signallarni raqamli ko’rinishga o’tkazish jarayoni. C) tasvir va chizmalarni o’qib, so’ngra ularni mashina kodlariga aylantirib kompyuterga kirituvchi qurilmalardir. Ikkinchi nomi grafik planshetlar D) xulosa chqarish qoida va mexanizmlari yig’indisiga ega bo’lgan bilimlar omborini o’z ichiga olgan sun’iy intellekt tizimi 389. JMix qaysi dasturlar paketiga mansub? A) Ispring Suite B) Office C) Ispring Kinetics D) Hot Potatoes 390. Elektron ta’lim mahsulotlari nima? A) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan o‘quv-metodik majmua B) multimedia texnologiyasi yordamida ta’lim resurslaridan foydalanuvchi darslik C) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga elektron axborot D) elektron darsliklar, qo‘llanmalar, trenajorlar, virtual stendlar, o‘quv testlar 391. Estetik talablarga quyidagilar qaysilari kiradi? A) Tartiblilik va ifodalilik (elementlari, joylashishi, o‘lchami, rangi), bezashning funksional vazifasi va ergonomik talablarga mosligi. B) Telekommunikatsiya, boshqaruv vositalari (o‘qitish jarayonini individual va jamoaviy ishlari, tashqi qayta aloqa) kiradi. C) Ko‘rgazmalilik, kirish nazorati, intellektual rivojlanish, differensiatsiyalash(tabaqalashtirish), kreativlik, ochiqlik, qayta aloqa, funksionalilik, ishonchlilik. D) Zamonaviy universal shaxsiy kompyuterlar, tashqi qurilmalari, test o‘tkaziladigan manbalar kiradi. 392. Eng yaxshi an’anaviy va innovatsion metodlar, o‘qitish vositalari va formalarini o‘z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta’lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta’lim formasi bu-… A) Masofali o’rganish B) Masofaviy o’qitish C) Innovatsion o’qitish D) Innovatsion texnologiya 393. Autoplay media Studio dasturi ishga tushirilganda hosil bo’lgan oynada nimalar aks etadi? A) Ohirgi loyihanni tiklash B) Yangi loyiha yaratish, C) Loyihani ochish D) Yangi loyiha yaratish, Ohirgi loyihanni tiklash, Loyihani ochish 394. Asosiy klassifikatsiyalar nechta turga bo’linadi? A) 10 B) 9 C) 12 D) 11 395. Foydalanuvchining axborot lavhalari bo’ylab «sayohati» nima dåyiladi? A) Navigatsiya B) Blok-sxema C) Gipermurojat D) Imprivizatsiya 396. Elektron interaktiv o?quv kurslari nima? A) elektron darsliklar, qo‘llanmalar, trenajorlar, virtual stendlar, o‘quv testlar B) video va animatsion lavhalar, tovush, musiqa va boshqalarni o‘z ichiga an’anaviy lug‘atga mos keluvchi elektron axborot C) o‘zaro muloqot asosiga qurilgan vositalardan foydalanib tuzilgan kurslar D) ma’lum fan bo‘yicha yagona interfeys bilan ta’minlangan, internetga joylashtirilgan o‘quv-metodik majmua Javoblar: 1-Variant 1-C 2-B 3-B 4-B 5-C 6-A 7-D 8-B 9-D 10-B 11-D 12-B 13-D 14-B 15-A 16-C 17-D 18-A 19-A 20-D 21-C 22-B 23-C 24-B 25-D 26-B 27-A 28-D 29-B 30-A 31-D 32-D 33-D 34-B 35-B 36-B 37-A 38-B 39-A 40-B 41-B 42-B 43-D 44-B 45-B 46-C 47-B 48-D 49-B 50-A 51-B 52-C 53-D 54-D 55-A 56-B 57-B 58-A 59-B 60-B 61-B 62-C 63-C 64-A 65-B 66-B 67-B 68-A 69-B 70-D 71-B 72-D 73-C 74-B 75-A 76-B 77-A 78-C 79-B 80-A 81-A 82-B 83-C 84-A 85-A 86-A 87-B 88-A 89-A 90-A 91-C 92-B 93-A 94-C 95-B 96-A 97-B 98-A 99-C 100-A 101-B 102-A 103-C 104-C 105-B 106-A 107-C 108-C 109-D 110-B 111-D 112-D 113-D 114-C 115-A 116-C 117-C 118-C 119-B 120-D 121-A 122-A 123-A 124-C 125-B 126-A 127-C 128-A 129-D 130-A 131-C 132-D 133-B 134-A 135-B 136-B 137-A 138-A 139-A 140-D 141-B 142-A 143-C 144-A 145-D 146-B 147-B 148-D 149-D 150-B 151-C 152-C 153-B 154-D 155-A 156-D 157-A 158-C 159-B 160-D 161-C 162-D 163-B 164-B 165-A 166-A 167-B 168-B 169-C 170-D 171-D 172-D 173-D 174-A 175-C 176-B 177-A 178-D 179-A 180-C 181-B 182-A 183-C 184-D 185-C 186-A 187-B 188-C 189-A 190-C 191-B 192-A 193-B 194-C 195-C 196-D 197-D 198-A 199-A 200-D 201-D 202-B 203-B 204-C 205-D 206-A 207-C 208-B 209-D 210-C 211-B 212-D 213-C 214-B 215-B 216-D 217-A 218-C 219-B 220-D 221-A 222-C 223-B 224-B 225-C 226-B 227-B 228-A 229-C 230-D 231-D 232-B 233-C 234-C 235-B 236-C 237-B 238-A 239-B 240-B 241-C 242-D 243-C 244-B 245-C 246-A 247-A 248-C 249-C 250-A 251-D 252-D 253-A 254-D 255-A 256-A 257-D 258-C 259-B 260-B 261-D 262-C 263-C 264-D 265-D 266-D 267-A 268-C 269-D 270-A 271-C 272-C 273-C 274-A 275-C 276-D 277-C 278-C 279-C 280-D 281-C 282-C 283-D 284-C 285-D 286-A 287-A 288-D 289-B 290-B 291-D 292-C 293-A 294-C 295-C 296-B 297-C 298-C 299-C 300-D 301-B 302-A 303-D 304-C 305-B 306-D 307-D 308-A 309-C 310-D 311-D 312-A 313-A 314-A 315-D 316-C 317-C 318-B 319-D 320-D 321-A 322-D 323-A 324-A 325-A 326-A 327-B 328-A 329-D 330-A 331-A 332-C 333-C 334-B 335-D 336-C 337-D 338-A 339-D 340-B 341-A 342-A 343-A 344-D 345-A 346-D 347-B 348-C 349-C 350-B 351-C 352-B 353-C 354-D 355-B 356-B 357-D 358-C 359-C 360-B 361-D 362-A 363-C 364-C 365-C 366-D 367-D 368-D 369-D 370-B 371-D 372-D 373-D 374-A 375-A 376-D 377-D 378-C 379-A 380-C 381-C 382-D 383-D 384-D 385-C 386-C 387-A 388-D 389-D 390-D 391-A 392-B 393-D 394-A 395-A 396-C
Download 111.14 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
haqida tushuncha
rivojlantirish vazirligi
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
matematika fakulteti
ta’limi vazirligi
samarqand davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
bilan ishlash
pedagogika universiteti
vazirligi muhammad
fanining predmeti
Darsning maqsadi
o’rta ta’lim
navoiy nomidagi
haqida umumiy
Ishdan maqsad
moliya instituti
fizika matematika
nomidagi samarqand
sinflar uchun
fanlar fakulteti
Nizomiy nomidagi
maxsus ta'lim
Ўзбекистон республикаси
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
umumiy o’rta
Referat mavzu
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
махсус таълим
Alisher navoiy
Toshkent axborot
Buxoro davlat