§. Natural va butun sonlarDownload 0.76 Mb.
bet71/72
Sana22.09.2019
Hajmi0.76 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

34- §. Chiziqli funksiya.

1.Koordinata boshidan va A(-2;-3) nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (3x-2y)

2.M(-1;3) va N (2;5) nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (2x-3y+11=0)

3.g(f(x))= va f(x) = bo’lsa, g(x)=?

Javob ()

4.f(x) chiziqli funksiyadir. f-1(0) =3 va f(1) = -4 bo’lsa, f(4) =?

Javob ( 2)

5.f(x) = va barcha m lar uchun f(x) =f-1(x) bo’lsa, n=?

Javob (-2)

6. f =mx bo’lsa, =?

Javob (mnx)

7. y =sgn(e-x) qaysi biriga teng?

A) y =x B)y = - 1 C) y =0 D)y=1

8.Ordinata o’qini b =7 nuqtada kesuvchi va A(2;5) nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (x+y-7=0)

9.A(-3;-4) nuqtadan o’tuvchi va koordinata o’qlariga parallel bo’lgan to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (x+3=0, y+4 =0)

10. Grafigi koordinata o’qlaridan teng uzunlikdagi kesmalarga ajratuvchi va koordinata o’qlarini kesishish nuqtalari orasidagi masofa 5 ga teng bo’lgan funksiyani aniqlang.

Javob (x+y-5+0, x+y+5=0)

11. y = -3x+7 va y =2x+1 to’g’ri chiziqlar orasidagi burchakni aniqlang.

Javob (450)

12.4x-6y+7 =0 va 20x-30y-11 =0 to’g’ri chiziqlarni parallel ekanligini ko’rsating.

13.M(-2;-5) nuqtadan o’tuvchi va 3x+4y+2=0 to’g’ri chiziqqa parallel bo’lgan to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (3x+4y+26=0)

14.Uchlari A(2;2), B(-2;-8) va C(-6;-2) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning medianasi tenglamasini tuzing.

Javob (7x-6y-2=0, x+2=0 va x+6y+18=0)

15.M(1;2) nuqtadan 20x-21y-58=0 to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofani aniqlang.

Javob (2)

16.Absissa o’qida shunday nuqtani topingki, bu nuqtadan 8x+15y+10=0 to’g’ri chiziqqacha bo’lgan masofa 1 ga teng bo’lsin.

Javob ((;0) va (;0))

17. n ning qanday qiymatida 2y = 8 + n-(3n + 4)x va 3y = 5-2n-(4n-3)x tenglamalar bilan berilgan to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi OY o'qda yotadi?

Javob (-2)

18. Agar k < 0 va l > 0 bo'lsa, y = kx +l funksiyaning grafigi koordinatalar tekisligining qaysi choraklarida joylashgan?

Javob (II, I va IV)

19. Ushbu y = kx + l (k < 0 va l < 0) funksiyaning grafigi qaysi choraklarda joylashgan?

Javob (II, III va IV)

20.Agar k > 0 va l < 0 bo'lsa, y = kx + l funksiyaning grafigi qaysi choraklardan o'tadi?

Javob (I, III va IV)

21.a va b ning qanday qiymatlarida ax + by =-4 va

2x-2y = 4 to'g'ri chiziqlar ustma-ust tushadi?

Javob (a = -2 va b =2)

22. k ning qanday qiymatlarida kx + 3y +1 = 0 va 2x + (k + 1)y + 2 = 0 to'g'ri chiziqlar parallel bo'ladi?

Javob ( -3 va 2)

23. OY o'qqa nisbatan y = -3x + 1 to'ri chiziqqa simmetrik bo'gan to'g'ri chiziqning tenglamasini ko'rsating.

Javob (y =3x+1)

24. y = x ga nisbatan y = 2x + 1 ga simmetrik bo'gan to'g'ri chiziqning tenglamasini toping.

Javob ( y =(x-1)/2)

25. OX o'qqa nisbatan y = 2x + 3 to'ri chiziqqa simmetrik bo'gan to'g'ri chiziqning tenglamasini ko'rsating.

Javob (y =-2x-3)

26.Agar f(x) funksiya chiziqli bo’lsa, F(x) =f(f(x)) funksiya ham chiziqli bo’lishini ko’rsating.27.Quyidagi rasmda qanday funksiyaning grafigi tasvirlangan.

Javob ( y =-3x+4)

28. y =x+2, y =x-2, y =-x+2 va y =-x-2 to’g’ri chiziqlarning kesishish nuqtasidan hosil bo’lgan to’rtburchakning turini aniqlang. Uning yuzini hisoblang.

Javob ( kvadrat. Yuzi 8ga teng)

29.Ordinata o’qini b =-3 nuqtada kesuvchi va absissa o’qining musbat yo’nalishi bilan burchak tashkil qiluvchi to’g’ri chiziq tenglamasini tuzing.

Javob (x-)

30.12x-5y-65=0 to’g’ri chiziq tenglamasining normal tenglamasini tuzing.

Javob ( )

31.M(5;1) nuqtadan o’tuvchi va 2x+y-4 =0 to’g’ri chiziq bilan 450 burchak tashkil qiluvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (3x-y-14=0)

32. m ning qanday qiymatida 7x-2y-5=0, x+7y-8=0 va mx+my-8=0 to’g’ri chiziqlar bir nuqtada kesishadi?

Javob (m=4)

33. 4x+3y-36=0 to’g’ri chiziq bilan chegaralangan va grafigining koordinata o’qlarini kesishidan hosil bo’lgan kesmalar bilan chegaralangan uchburchakning yuzini aniqlang.

Javob (54)

34.Uchburchakning uchlari A(0;1), B(6;5) va C(12;-1) nuqtalarda bo’lib, C uchidan o’tkazilgan balandlikning tenglamasini aniqlang.

Javob (3x+2y-34=0)

35. Uchburchakning tomonlari uzunliklari x+3y-7=0 (AB), 4x-y-2 =0 (BC), 6x+8y-35 =0 (AC) funksiyalar orqali berilgan. B uchidan o’tkazilgan balandlikning uzunligini aniqlang.

Javob (1,3)

36. 3x+y-3=0 va 6x+2y+5 =0 parallel to’g’ri chiziqlar orasidagi masofani aniqlang.

Javob (5,5)

37.Uchlari A1(-1;-1), B1(1;9) va C1(9;1) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning o’rta perpendikulyarlari tenglamasini tuzing.

Javob (x-y =0, x+5y-14=0, 5x+y-14=0)

38. x+6y+5=0 , 3x-2y+1=0 to’g’ri chiziqlar kesishgan nuqtasidan va M (-0,8;1) nuqtadan o’tuvchi to’g’ri chiziq tenglamasini aniqlang.

Javob (5x+4=0)


35- §. Kvadrat funksiya.

1.f(x) = ax2 +bx+c (a0) funksiya davriy bo’lmasligini ko’rsating.

2.f(x) =x2-4 bo’lsa, f(4x) ning f(x) ga bog’liq qiymatini aniqlang.

Javob (16f(x)+60)

3. m ning qaysi qiymatida y = 1 to'g'ri

chiziq, y = x2-2x+m parabolaga urinadi?

Javob (2)

4.y =(k-2)x2-3kx+2 va y =kx2+kx+4 funksiyalarning grafiklari kesishmaydigan k ning barcha butun qiymatlari yig'indisini toping.

Javob(0)

5. a ning qanday qiymatlarida y = x2-2(a+1)x+1 parabolaning uchi y =3/4 to'g'ri chiziqdan pastda, y =ax2-x+d parabolaning uchi esa shu to'g'ri chiziqdan yuqorida yotadi?

Javob ((-0,25;0) (1;)

6. a ning qanday qiymatlarida y = 2ax +1 va y = (a-6)x2- 2 funksiyalarning grafiklari kesishmaydi?

Javob ((-6;3))

7. y = x2+4(a-2)x+5 parabolaning uchi x + a = 0 to'g'ri chiziqda yotsa, a ning qiymatini toping.

Javob (4)

8. Quydagi rasmda y =ax2 +bx+c funksiyaning grafigi tasvirlangan bo’lsa, a,b va c qiymatlarning ishorasini aniqlang.Javob ( a>0, b<0, c<0)

9. x = -1 chiziqqa nisbatan simmetrik va A(-2;2), B(2;26) nuqtalardan o’tuvchi kvadrat funksiyani aniqlang.

Javob ( y =3(x+1)2-1)

10. f(x) = -x2 +3x va g(f(x)) = -2x2+6x+3 bo’lsa, g-1(-1) =?

Javob (-2)

11.x>5, f(x)= x2-6x+14 va g(x) = x+5 bo’lsa, f-1(g(x))=?

Javob( )

12.sgn(x2+10x-1) =0 tenglamaning ildizlari yig’indisini toping.

A)-10 B)-4 C)-1 D)4

13.f: (-2;2)R, f(x) =x2-4+sgn(x2 -4) quyidagilardan qaysi biriga teng?

A)y =x2-4 B)y =0 C) y =x2+4 D)y=x2-5

14. Quyidagi koordinatalar sistemasida tasvirlangan holat bo’lishi mumkinmi? Javobingizni izohlang.Javob ( yo’q)

15. m ning qanday qiymatida y =2x2-3x+17+m funksiyaning grafigi Ox o’qi bilan bitta nuqtaga ega?

Javob ( m =)

16. Agar y = ax2+bx+c parabolaning uchi A(4; 2) nuqtada va parabolaning grafigi B(2;0) nuqtadan o’tsa, b ning qiymatini toping.

Javob (4)17.y =ax2+c funksiyaning grafigi quyidagi koordinatalar sistemasida tasvirlangandek bo’lsa, y =cx+a funksiyaning grafigi koordinatalar sistemasini qanday nuqtalarda kesadi.

Javob ( (0,5;0) va (0;-1))18.Koordinatalar sistemasida y =kx+b funksiyaning grafigi berilgan bo’lsa, bu grafik yordamida shu koordinatalar sistemasida y =kx2+bx funksiyaning grafigini chizing.

Javob ()
19.Quyidagi koordinatalar sistemasida f(x) =a1x2 +b1x +c1 va g(x) =a2x2 +b2x+c2 funksiyalarning grafiklari tasvirlangan. Bu funksiyalarning shohlari bir xil yo’nalishga ega. Bu ikkala funksiyaning absissa o’qlarini kesishish nuqtasi musbat bo’lib, ularning simmetriya o’qlari bir-biri bilan ustma-ust tushmaydi. Bu funksiyalarning mos keluvchi koeffitsiyentlarini taqqoslang.

Javob (a1>a2; b12; c1>c2)

20.y =x2+x-83 va x =y2+y-84 funksiyalar to’rtta nuqtada kesishadi. Bu to’rtta nuqtadan o’tuvchi aylana mavjudmi?

Javob ( mavjud)21. y = funksiyaning grafigi quyidagi rasmda keltirilgan ko’rinishda bo’lish mumkin?

Javob ( yo’q)


Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik