§. Natural va butun sonlarDownload 0.76 Mb.
bet70/72
Sana22.09.2019
Hajmi0.76 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


a) {x}{y} b)[x][y]

Javob ( a)

b)

19. Quyidagi funksiyalarning grafiklarini yasang.a)max(x,y) =1 b)min(x,y) =1

Javob (a)b)

20.f(x) = funksiyaning grafigini chizing.

Javob ()

21.f(x)= x+ funksianing garfigini chizing.Javob ( )

22.x>0 va f(2x) = shartlar o’rinli bo’lsa, 2 f(x) aniqlang.

Javob (2f(x) =)

23. f(n) funksiya n natural sonlar uchun quyidagi shartlarda aniqlanadi.f(n) =

Bu funksiyada k toq son uchun f(f(f(k))) =27 tenglik o’rinli bo’lsa, k sonining raqamlari yig’indisini aniqlang.

Javob (6)

24.f(x) = ax7 +bx3 +cx -5 funksiya berilgan bo’lib, f(-7) =7 shart o’rinli bo’lsa, f(7) ning qiymatini hisoblang.

Javob (-17)

25.f(x) funksiya uchun f(x2 +1) =x4 +5x2 +3 shart o’rinli bo’lsa, f(x2 -1) ni aniqlang.

Javob (f(x2 -1) =x4 +x2-3)

26.y =3x2-6x+4 funksiyaning (-1;3] oraliqda eng katta va eng kichik qiymatini aniqlang.

Javob ( eng katta qiymati 13, eng kichik qiymati 1)

2.y = -2x2+4x-7 funksiyaning [-3;1] oraliqda eng katta va eng kichik qiymatini aniqlang.

Javob ( eng katta qiymati -5, eng kichik qiymati -37)

27.y = funksiyaning [10;50] oraliqda eng katta va eng kichik qiymatini aniqlang.

Javob ( eng katta qiymati 1/3, eng kichik qiymati 1/7)

28.y =4-3 funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatini aniqlang.

Javob ( eng katta qiymati 4, eng kichik qiymati mavjud emas)

29.y=3-2 funksiyaning eng katta qiymatini aniqlang.

Javob (3)

30. Agar f(–3)=2 shartini qanoatlantiruvchi f(x) = ax4–bx2+x+5 funksiya berilgan bo’lsa, f(3) ning qiymatini aniqlang.

Javob (8 )

31.funksiyaning eng katta qiymatini toping.

Javob ()

32. y = x2 + 6x funksiyaningx ≥ – 3 oraliqdagi teskari funksiyasini toping.

Javob ( )

33. funksiyaning 0≤ x ≤ 1 oraliqdagi teskari funksiyasini toping.

Javob ())

34. Agar f(x) = 3/x funksiya uchun f(8) – f(2) = f(x0)∙6 shart o’rinli bo’lsa, x0 ning qiymatini toping. ( x0 ϵ [2; 8] )

Javob (4)

35. Funksiya y ning qanday qiymatida eng kichik qiymatga erishadi?

Z=

Javob(y=2x)36. f(x)= ning qiymatini toping.

Javob (1009)37. f(x)= ning qiymatini toping.

Javob (1011)

38.f(x) funksiya x ning ixtiyoriy qiymatlarida f(2+x) =f(2-x) shart o’rinlidir. Agar f(x) funksiyaning grafigi Ox o’qini 4 ta nuqtada kesib o’tsa, bu nuqtalarning yig’indisini aniqlang.

Javob ( f(x) =x(x-1)(x-3)(x-4); 8)

39.f(x) = funksiya berilgan bo’lib, bu funksiya uchun f(f(x)) =x shart o’rinli bo’lsa, c ning qiymatini aniqlang.

Javob (-3)

40.f(x-2) = x3 -3x2+3x-1 bo’lsa, f-1(x) =?

Javob (

41. f(=x2-2x-3 bo’lsa, f-1(-3)+ f-1(0) ifodaning qiymatini toping.

Javob(-7/5)

42. Agar f(g(x)) = va f(x) =2x+3 bo’lsa, g(x)=?

Javob ()

43. f(= va f-1(5) =1/9 bo’lsa, a =?

Javob (-3)

44. y = (n funksiyaning eng kichik qiymatini aniqlang.

Javob (n2)

45.Agar f(x) funksiyaning eng kichik va eng katta qiymati mos ravishda A va B bo’lsa, y= -f(x) funksiyaning eng kichik qiymati va eng katta qiymati nechaga teng bo’ladi?

Javob (eng kichik qiymati –B , eng katta qiymati –A)

46.Agar y =f(x) funksiyaning eng kichik va eng katta qiymatlari mos ravishda a va b bo’lsa, y =2f(x) -3 funksiyaning eng kichik va eng katta qiymatlarini toping.

Javob (2a-32b-3)

47. Agar f(x) funksiyaning eng kichik va eng katta qiymati mos ravishda A va B bo’lsa, y =5-3f(x) funksiyaning eng kichik va eng katta qiymatini aniqlang.

Javob (5-3B5-3A)

48. Agar f(x) funksiya faqat musbat qiymatlar qabul qilsa hamda eng kichik va eng katta qiymatlari mos ravishda A va B bo’lsa, y = funksiyaning eng kichik va eng katta qiymatini toping.

Javob (eng kichik qiymati va eng katta qiymat )

49.Kvadrat funksiyani o’suvchi ham kamayuvchi ham bo’lmasligni ko’rsating.

50.y =2x3-3x+7 funksiya o’suvchi yoki kamayuvchi bo’la oladimi?

Javob ( yo’q)

51.y = funksiya o’suvchi bo’lishini ko’rsating.

52. y = funksiya kamayuvchi bo’lishini ko’rsating.

53. y = funksiya monoton funksiya bo’la oladimi?

Javob (bo’la oladi)

54.y ={2x}{} funksiya davriy bo’la oladimi? Agar davriy bo’lsa, uning davrini aniqlang.

Javob ( davriy bo’la oladi, uning davri 2 ga teng)

55.y =x+{x} funksiya davriy bo’la oladimi? Agar davriy bo’lsa, uning davrini aniqlang.

Javob (yo’q bo’la olmaydi)

56. y=x{x} funksiya davriy bo’la oladimi? Agar davriy bo’lsa, uning davrini aniqlang.

Javob (yo’q bo’la olmaydi)

57.Agar y = g(x) funksiya davrga ega bo’lsa, y =f(g(x)) funksiya ham doimo davrga ega bo’ladimi?

Javob (ha)

58.a ning shunday mavjud bo’lgan qiymatida barcha xR qiymatlar uchun f(x+a) = -f(x) shart o’rinli bo’lsa, y =f(x) funksiya davrga ega deb ayta olamizmi? Agar ega bo’lsa, bu davr nimaga teng?

Javob ( davrga ega. Bu davr 2a ga teng)

59. a ning shunday mavjud bo’lgan qiymatida y =f(x) funksiyaning barcha aniqlanish sohasida x qiymatlar uchun f(x)f(x+a) = 1 shart o’rinli bo’lsa, y =f(x) funksiya davrga ega deb ayta olamizmi? Agar ega bo’lsa, bu davr nimaga teng?

Javob (davrga ega. Bu davr 2a ga teng)

60. a ning shunday mavjud bo’lgan qiymatida y =f(x) funksiyaning barcha aniqlanish sohasida x qiymatlar uchun f(x+a) = shart o’rinli bo’lsa, y =f(x) funksiya davrga ega deb ayta olamizmi? Agar ega bo’lsa, bu davr nimaga teng?

Javob (davrga ega. Bu davr 4a ga teng)

61.Agar f(2x+3) =3x+2 bo’lsa, f(2x-3) qiymatini aniqlang.

Javob (3x-7)

62.y =f(x) = funksiya juft funksiya bo’lsa, a,b,c va d qiymatlarni toping.(ad-bc0)

Javob (a,b,c,d sonlarning bunday qiymatlari mavjud emas)

63. f(x) ixtiyoriy funksiya uchun y =f(x) +f(-x) funksiya doimo juft funksiya bo’la oladimi?

Javob (bo’ladi)

64. f(x) ixtiyoriy funksiya uchun y =f(x) -f(-x) funksiya doimo toq funksiya bo’la oladimi?

Javob (bo’ladi)

65.f(x) =(a-2)x+3a-4 funksiya a ning qanday qiymatida juft funksiya bo’ladi.

Javob ({2})

66. f(x) =(a-2)x+3a-4 funksiya a ning qanday qiymatida toq funksiya bo’ladi.

Javob ({4/3})

67.f(x) =(a+3)x+5a funksiya a ning qanday qiymatida davriy bo’ladi?

Javob (-3)

68.f(x) = (k-1)x+k2 -3 funksiya k ning qanday qiymatida monoton o’suvchi bo’ladi?

Javob ((1;))

69. f(x) = (k-1)x+k2 -3 funksiya k ning qanday qiymatida monoton kamayuvchi bo’ladi?

Javob ((-;1))

70.y =(m2 -4)x + funksiya m ning qanday qiymatida teskari funksiyasi mavjud?Bu teskari funksiyani aniqlang.

Javob ((-;-2)(-2;2) (2;).

71.Bir vaqtning o’zida funksiya ham toq, ham juft funksiya bo’la oladi?

Javob ( bo’la oladi. f(x) =0)

72.y = funksiyaning grafigi y =x to’g’ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo’ladimi?

Javob (bo’ladi)

73. y = funksiyaning grafigi y =x to’g’ri chiziqqa nisbatan simmetrik bo’ladimi?

Javob (bo’la olmaydi)

74.Agar y =f(x) funksiya x =a simmetriyaning vertikal o’qiga va Q(a;b) simmetriya markaziga ega bo’lsa, y =2f(x) -1funksiya haqida qanday mulohaza yuritish mumkin?

Javob (x =a bu funksiya uchun ham simmetriyaning vertikal o’qi, Q(a;2b-2) simmetriya markaziga ega bo’ladi)

75.Agar y =f(x) funksiyaning x =a simmetriya o’qi bo’lsa, f(a+x) =f(a-x) shart o’rinli bo’lishini ko’rsating.

76. Agar y =f(x) funksiyaning x =a simmetriya o’qi bo’lsa, f(2a-x) =f(x) shart o’rinli bo’lishini ko’rsating.

77.Agar y =f(x) funksiyaning simmetriya markazi P(a;b) bo’lsa, f(2a-x) +f(x) =2b shart o’rinli bo’lishini ko’rsating.

78. y =x3 -3x2+3x+1 funksiya grafigining simmetriya markazini aniqlang.

Javob ( (1;2))

79. y =x2e-x egri chiziqning asimptotalarini aniqlang.

Javob ( faqat y =0 gorizontal asimptota)

80. y = egri chiziqning asimptotalarini aniqlang.

Javob ( x = -2 vertikal asimptota, y =x-4 og’ma asimptota)

81. y = egri chiziqlarning asimptotalarini aniqlang.

Javob ( y=x-6)

82. y = funksiyaning asimptotalarini aniqlang.

Javob ( x =0 vertikal asimptota, y=x og’ma asimptota)

83.y= funksiyaning asimptotalarini aniqlang.

Javob ( y =-x)
Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik