" " dagi sonli yig‘ilishida muhokamadan o‘tkazilgan va tasdiqqa tavsiya etilganDownload 130 Kb.
Sana29.03.2022
Hajmi130 Kb.
#515885
Bog'liq
2 5224638784267622864


O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

TASDIQLAYMAN”

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor
____________ prof. S.Mexmonov
_____” ________________2022-yil

MOLIYA” KAFEDRASI


DAVLAT BYUDJETI”

fanidanYAKUNIY NAZORAT SAVOLNOMALARI


5230600 – “Moliya” bakalavriat ta’lim yo‘nalishining 3-kurs talabalari uchun

Mazkur yakuniy nazorat variantlari “Moliya” kafedrasining 2022-yil
“____” ____________dagi ____-sonli yig‘ilishida muhokamadan o‘tkazilgan va tasdiqqa tavsiya etilgan.


Moliya” kafedrasi mudiri
_________ dots. X.Qobulov
___” ________________2022-yil


Tuzuvchilar:

dots. B.Nurmuxamedova
dots. Sh.Xamdamov

TOSHKENT – 2022
“DAVLAT BYUDJETI” FANIDAN YAKUNIY NAZORAT SAVOLNOMALARI

 1. Davlat byudjetining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati va ahamiyati.

 2. Davlat byudjeti – iqtisodiy kategoriya sifatida.

 3. Davlat byudjeti orqali yalpi ichki mahsulot va milliy daromad qiymatining taqsimlanishi va qayta taqsimlanishi.

 4. Moddiy ma’noda davlat byudjetining mohiyati.

 5. Davlat byudjetining davlat ixtiyoridagi markazlashgan pul fondi ekanligi.

 6. Davlat byudjeti – huquqiy kategoriya sifatida.

 7. Davlat byudjetining funktsiyalari, ularning davlatning funktsiyalari bilan bog‘liqligi.

 8. Davlat byudjetining umumiy moliyaviy munosabatlar tarkibidagi o‘rni va ahamiyati.

 9. Byudjet munosabatlarining ko‘pqirraliligi va ko‘p pog‘onaliligi.

 10. Davlat byudjetining mamlakat moliya tizimining boshqa bo‘g‘inlari bilan o‘zaro munosabatlari.

 11. Byudjet tuzilishi va byudjet tizimi to‘g‘risida tushuncha.

 12. Jahonda mavjud byudjet qurilishi modellari, ularning xususiyatlari.

 13. O‘zbekiston Respublikasida byudjet tizimi va uning asosiy printsiplari.

 14. Byudjet tizimi byudjetlari to‘g‘risida tushuncha.

 15. Turli darajadagi byudjetlar o‘rtasida daromad va xarajatlarni taqsimlash asoslari.

 16. Byudjet tuzilishi va byudjet tizimi amal qilishning qonuniy-huquqiy asoslari.

 17. Byudjet huquqi, uning ob’ektlari, sub’ektlari, byudjet huquqi me’yorlari.

 18. Respublika (markaziy) va mahalliy hukumat organlarining byudjet huquqlari.

 19. Mahalliy hukumat organlari byudjet huquqlarining kengayishi.

 20. Davlat byudjeti qonunchiligi va byudjet huquqi.

 21. Byudjet munosabatlarini tartibga soluvchi qonuniy-huquqiy hujjatlar.

 22. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – byudjet munosabatlarining huquqiy asosi sifatida.

 23. O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi, uning mazmuni, tarkibi, byudjet munosabatlarini tartibga solishdagi ahamiyati.

 24. Soliq kodeksi, uning davlat byudjetini shakllantirishdagi ahamiyati.

 25. Mahalliy hokimiyat organlarining mahalliy byudjetlarni boshqarishdagi huquq va majburiyatlari.

 26. Davlat byudjeti qonunchiligidagi so‘nggi o‘zgarishlar.

 27. Davlat moliya tizimidagi islohotlar sharoitida davlat byudjeti huquqiy asoslarining mustahkamlanishi.

 28. Davlat byudjeti – davlat iqtisodiy siyosatining quroli sifatida.

 29. Byudjet-soliq siyosatining taktikasi va strategiyasi.

 30. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasi byudjet-soliq siyosatining rivojlanish bosqichlari, maqsad va vazifalari.

 31. Mamlakatni moliyaviy sog‘lomlashtirish, iqtisodiyotning rivojlanishini rag‘batlantirish, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash hamda mamlakatni madaniy jihatdan yuksaltirishga qaratilgan byudjet siyosatining asosiy yo‘nalishlari.

 32. Davlatning byudjet tizimi byudjetlari daromadlari, xarajatlari, byudjet taqchilligini boshqarish va tartibga solishdagi siyosatining o‘ziga xos xususiyatlari.

 33. Zamonaviy soliq siyosati va uning dastak-vositalari.

 34. Davlatning byudjet-soliq siyosati uyg‘unligini ta’minlash.

 35. Byudjet-soliq siyosatining zamonaviy dolzarb muammolari.

 36. Davlat byudjetini boshqarish to‘g‘risida tushuncha.

 37. Boshqarish ob’ektlari va sub’ektlari, ularning guruhlanishi, asosiy vazifalari.

 38. Markaziy va mahalliy davlat hokimiyati organlarining davlat byudjetini boshqarish sohasidagi vakolatlari.

 39. Markaziy va mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining davlat byudjetini boshqarishdagi ishtiroki.

 40. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining byudjet sohasini boshqarishdagi vakolatlari.

 41. O‘zbekiston Respublikasi G‘aznachiligi, uning byudjet mablag‘larini boshqarishdagi ahamiyati.

 42. Xorijiy davlatlarda davlat byudjetini boshqarish, uning ob’ektlari va sub’ektlari, boshqarish organlarining vakolatlari.

 43. Byudjetlararo munosabatlar to‘g‘risida tushuncha.

 44. Byudjetlar darajalari o‘rtasida daromadlar va xarajatlarning taqsimlanishi.

 45. Tartibga soluvchi daromadlar, ularning byudjet tizimi byudjetlarini tartibga solishdagi ahamiyati.

 46. Byudjetlararo munosabatlarni tashkil etish va boshqarishda mahalliy byudjetlar rioya qilishi lozim bo‘lgan cheklanishlar.

 47. Byudjetlararo munosabatlarning zarurligi.

 48. Byudjetlararo transfertlarning shakllari: subventsiyalar; o‘tkazib beriladigan daromadlar; dotatsiyalar; byudjet ssudasi; o‘zaro hisob-kitoblar bo‘yicha mablag‘lar; maqsadli ijtimoiy transfertlar.

 49. Byudjetlararo transfertlarni o‘tkazish tartibi.

 50. Byudjet tizimi byudjetlari daromadlarini tartibga solishda byudjetlararo munosabatlarning ahamiyati.

 51. Byudjet ssudasi shaklidagi byudjetlararo transfert.

 52. Aylanma kassa mablag‘lari. Byudjetlararo munosabatlarning jahon tajribalari.

 53. Byudjet tasnifining mohiyati, zarurligi va ahamiyati.

 54. Byudjet tasnifining asosiy printsiplari.

 55. Byudjet tasnifining tarkibi.

 56. Byudjet tizimi byudjetlari daromadlarining tasnifi va uning tarkibiy qismlari.

 57. Byudjet tizimi byudjetlari xarajatlarining tasnifi va uning tarkibiy qismlari

 58. Byudjet tizimi byudjetlarining iqtisodiy belgilar bo‘yicha xarajatlari.

 59. Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg‘armalari byudjetlarini tuzish, ko‘rib chiqish, qabul qilish va ijro qilish, shuningdek, ularning ijrosi to‘g‘risidagi hisobotlarni tayyorlashda byudjet tasnifidan foydalanish.

 60. Davlat byudjeti taqchilligini qoplash manbalari tasnifi.

 61. Davlat byudjeti daromadlarining iqtisodiy mazmuni va manbalari.

 62. Davlat byudjeti daromadlarining mamlakatda yaratilgan yalpi ichki mahsulot va milliy daromad qiymatining qayta taqsimlanishi jarayonida shakllanishi.

 63. Davlat byudjetiga daromadlarni jalb qilishning ichki va tashqi manbalari.

 64. Davlat byudjeti daromadlari tarkibi, tuzilishi va dinamikasi.

 65. Byudjet daromadlarining shakllanishida soliqlarning ahamiyati.

 66. Soliqlarning o‘ziga xos belgilari.

 67. Davlat byudjeti daromadlarining shakllanishida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlardan va aholidan undiriladigan daromadlarning tutgan o‘rni.

 68. Soliqlarni guruhlash mezonlari.

 69. Davlat byudjetining soliqsiz daromadlari.

 70. Davlat byudjeti xarajatlarining davlatning funktsiyalari bilan bog‘liqligi.

 71. Davlat byudjeti xarajatlarining iqtisodiy kategoriya sifatidagi mazmun-mohiyati.

 72. Davlat byudjeti xarajatlarining iqtisodiy mazmuniga ko‘ra guruhlanishi: joriy xarajatlar, kapital xarajatlar.

 73. Davlat byudjeti xarajatlarining funktsional tayinlanishiga ko‘ra guruhlanishi.

 74. Davlat byudjeti xarajatlarining tarkibi va tuzilishi.

 75. Davlat byudjetining iqtisodiy maqsadlardagi xarajatlari.

 76. Iqtisodiy islohotlarning bugungi bosqichida iqtisodiyot xarajatlari tarkibining o‘zgarishi.

 77. Davlat byudjetining ijtimoiy sohalarni saqlash va aholini ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash xarajatlari.

 78. Davlat byudjetining davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarini saqlash xarajatlari.

 79. Davlat byudjetining mamlakat mudofaa tizimini saqlash va rivojlantirish bilan bog‘liq xarajatlari.

 80. Davlat byudjetining umumiy holati.

 81. Davlat byudjetining balansliligi, profitsit va taqchillik holatlari.

 82. Davlat byudjeti taqchilligi tushunchasi, uning shakllari, davlat byudjeti taqchilligini keltirib chiqaruvchi omillar.

 83. Davlat byudjeti taqchilligini tartibga solish va boshqarish.

 84. Davlat byudjeti taqchilligini qoplash manbalari, ularning guruhlanishi.

 85. Taqchillikni qoplashning ichki va tashqi, inflyatsion va noinflyatsion manbalari, ularning xususiyatlari.

 86. Davlat byudjeti taqchilligi to‘g‘risidagi zamonaviy kontseptsiyalar, ularning mazmuni, xususiyatlari va ahamiyati.

 87. Byudjet jarayoni to‘g‘risida tushuncha.

 88. Byudjet jarayoni bosqichlari.

 89. Byudjet jarayoni ishtirokchilari, ularning vakolatlari va vazifalari.

 90. Tasdiqlangan byudjetning byudjet mablag‘larini oluvchilarga etkazilishi.

 91. Byudjetni ijro etish, uning vazifalari, byudjet ijrosini ta’minlovchi organlar.

 92. Davlat byudjetining g‘azna ijrosi to‘g‘risida tushuncha, uning xususiyatlari.

 93. Davlat byudjetining g‘azna ijrosini tashkil qilish.

 94. G‘azna ijrosining huquqiy asoslari.

 95. G‘aznachilikning elementlari.

 96. G‘azna ijrosida byudjet mablag‘larining ularni oluvchilarga etkazilishi.

 97. Byudjetning g‘azna ijrosini amalga oshiruvchi organlar, ularning asosiy vazifalari.

 98. Byudjet ijrosi yuzasidan hisobotlar tuzish, ularni ko‘rib chiqish va tasdiqlash.

 99. Byudjet jarayoni bosqichlarini nazorat qilish, nazoratning asosiy vazifalari.

 100. Tashabbusli byudjet.

Download 130 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish