Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлигиDownload 92.5 Kb.
Sana06.05.2017
Hajmi92.5 Kb.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
Ўрта махсус, касб-Ҳунар таълимИ Маркази

ИҚТИСОДИЁТ” КОЛЛЕЖИ
Рўйхатга олинди

Тасдиқланди”

___________________

___” ________________2013 й.


Иқтисодиёт” коллежи

Илмий кенгаши раиси Х.Мухиддинов.

___________________________

___” _________________2013 й.
Билим соҳаси: 300000. Ижтимоий фанлар, бизнес ва ҳуқуқ


Тайёрлов йўналишлари:

Касблар:

3340100.Менежмент

3340101.Менежер

ПЕРСОНАЛНИ БОШҚАРИШ”

фанидан


УМУМИЙ САВОЛНОМА

Тошкент-2013

«МАЪҚУЛЛАНГАН»

«Менежмент» факультети Илмий

Кенгашида маъқулланган

Кенгаш раиси ________ доц.М.Юсупов«ТАВСИЯ ЭТИЛГАН»

«Меҳнат ва ижтимоий соҳа иқтисодиёти» кафедраси мажлисида муҳокама

қилинган ва тавсия этилган

кафедра мудири . _______доц. Н.Т.Шоюсупова

(Кафедра мажлиснинги - сонли баённомаси)

«_ _» 2013 й.
Тақризчилар:

Махмудов Н.М. - “Макроиқтисодиёт” кафедрасининг профессори, иқтисод фанлари доктори

Абдураманов Х.Х.- " Меҳнат ва ижтимоий соҳа иқтисодиёти " кафедраси доценти,иқтисод фанлари номзоди

Тузувчилар:

1. А.Б.Хайитов - ТДИУ, « Меҳнат ва ижтимоий соҳа иқтисодиёти » кафедраси доценти, иқтисод фанлари номзоди.

2.А.М. Акбаров – ТДИУ, «Меҳнат ва ижтимоий соҳа иқтисодиёти» кафедраси катта ўқитувчиси.

«1. Personalni boshqarish - fan sifatida: personalni boshqarish, menejment, boshqaruv xodimlari, personalni tanlash, rivojlantirish, baholash, rag’batlantirish2. Personalni boshqarishning mohiyati: personalni boshqarish, personal menejmenti, kadrlar siyosati, personalni boshqarishning asosiy maqsadi.

3. Personalni boshqarishning maqsadlari: personalni boshqarish, xodimlar saloxiyatini shakllantirish, korxona menejerlari, mijozlar

4. Personalni boshqarish va ishlab chiqarishning o’zaro aloqadorligi: personalni boshqarish jarayonida rahbarlar, boshqaruv xizmati, xodimlar, korxona kengashi, personalni boshqarish vazifalari, boshqaruv maqsadlari, boshqaruv faoliyati

5. Boshqaruv rivojlanishining bosqichlari: boshqaruv tarixi, personalni boshqarish tamoyillari, yollanma xodimlar, mehnatni tashkil etish, boshqaruv nazariyasi, amaliyoti

6. Personalni boshqarish nazariyasining rivojlanishi: personalni boshqarish, nazariyalar, A. Smit, F.Teylor, G.Emerson, A. Fayol, G. Ford

7. Personalni boshqarishning hozirgi davr yo’nalishlari: korxona jamoasi, maqsadlari, natijalari, mijozlar, xodimlar, tashkiliy tuzilma

8. Inson resurslarini boshqarish xizmatlar: omillar, mehnat unumdorligi, mehnat sifati, huquqiy me’yorlar, raqobat, ishchi kuchi

9. Inson resurslarini boshqarish xizmatining vazifalari: Kadrlarni tanlash, baholash, takomillashtirish

10. Korxonalar va ularning turlari: kichik yoki o’rta korxonalar, xususiy korxona, mas’uliyati cheklangan jamiyat, xo’jalik shirkati, aksiyadorlik jamiyati, kompaniya, konsern, korporatsiya, firma, xolding

11. Korxona personali (yuridik shaxslar): mulkdorlar (aksiyadorlar), boshqaruvchilar (menejerlar), yuqori bo’g’in boshqaruvchisi, o’rta bo’g’in rahbarlari, quyi bo’g’in rahbarlari, jismoniy shaxslar, ishchilar

12. Korxonalarning tashkiliy tuzilmasi: korxona, bo’linmalar, faoliyat, tashkiliy tuzilma

13. Korxonalarning funktsional tuzilmasi: korxona, boshqaruv tizimi, shtatlar tuzilmasi, funktsional bo’linmalar

14. Boshqaruv xodimlari va ularning sonini tartibga solish: boshqaruv xodimlari, Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 22 avgustdagi 363- sonli qarori, raxbarlar, boshqaruv xodimlar mutahassislari, ishlab chiqarish xodimlari, texnik xodimlar, xizmat ko’rsatuvchi xodimlar

15. Xususiy korxonada personal mehnatini tashkil etish va boshqarish: xususiy korxona, mehnatni tashkil etish, omillar, kichik tadbirkorlik sub’ektlari, o’rta tadbirkorlik sub’ektlari, boshqarish tizimi

16. Personalni boshqarish tamoyillari: tamoyil, kadrlar siyosati, yuqori bo’g’in raxbarlari, vazifalari, o’rta va quyi bo’g’in rahbarlari, inson resurslari, korxona va xodim manfaatlari

17. Personalni boshqarish uslublari: ma’muriy uslublar, iqtisodiy uslublari, ijtimoiy uslublari, ijtimoiy-psixologik uslublar

18. Personalni boshqarish xizmati, vazifa va funktsiyalari: personalni boshqarish, personal bilan ishlashning maqsadlari, yo’nalishlari, personalni tanlash, yollash va shakllantirish, personalni baholash, rejalash

19. Personalni boshqarishning chet el tajribalari: transmilliy korporatsiyalar, qo’shma korxonalar, personalni boshqarishning qoidalari, tamoyillari, Gollandiya modeli, Germaniya iqtisodiyoti

20. Personalni rejalashtirishning mohiyati: personalni rejalashtirish, rivojlantirish, orttirish, kasbga yo’naltirish, ko’niktirish, ishga olish, saralash

21. Personalni rejalashtirishning maqsadi va vazifalari: personalni rejalashtirish, rivojlantirish, orttirish, kasbga yo’naltirish, ko’niktirish, ishga olish, saralash

22. Ishlab chiqarishni rejalashtirish va personalni rejalashtirishning o’zaro bog’liqligi: ishlab chiqarish, ish o’rni, personal, texnik o’zgarishlar, mehanizatsiya, modernizatsiya, personal tartibi

23. Personalni rejalashtirishning turlari: personalni rejalashtirish, personalni jalb etish, rejalashtirish ob’ekti, rejalashtirish jarayoni, tashkiliy reja, rejalashtirish bosqichlari

24. Personalni rejalashtirishning bosqichlari: personalni rejalashtirish, personalni jalb etish, rejalashtirish ob’ekti, rejalashtirish jarayoni

25. Personalni strategik rejalashtirish: personalni rejalashtirish, strategik rejalashtirish, klassik uslubi, zamonaviy uslubi, rejalashtirish taraqqiyoti

26. Personalga ehtiyojni rejalashtirish: personalni rejalashtirish, rejalashtirish taraqqiyoti, umumiy ehtiyoj, qo’shimcha ehtiyoj, ishchi kuchi, shtatlar jadvali

27. Personaldan foydalanish va uni qisqartirishni rejalashtirish: personalni rejalashtirish, umumiy ehtiyoj, qo’shimcha ehtiyoj, ishchi kuchi, shtatlar jadvali, lavozimlar, personalni qisqartirish, ish topishga ko’maklashish

28. Personal tarkibini saqlab qolishni rejalashtirish: ijtimoiy infratuzilma, mehnat sharoitlari, mehnat munosabatlari, personalni rejalashtirish, ishchi kuchi, shtatlar jadvali, lavozimlar, personalni qisqartirish, ish topishga ko’maklashish

29. Personalni o’qitishni rejalashtirish: personal, o’qitish, qayta o’qitish, yangi kurslar ochish, xodimlar soni, o’quvchilar soni, ish o’rinlari

30. Personalni tanlashning mohiyati: personalni tanlash, qo’yiladigan talablar, sinov usullari, yollanma xоdim, iqtisodiy yondashuv, ishga yollashning faоl turi, passiv turi

43. Ijtimоiy guruhlar tasnifi: ijtimоiy guruh, yirik ijtimоiy guruhlar, o’rta, kichik ijtimoiy guruhlar, kasbiy guruhlar, rahbar guruhi, funksiyali guruh, nоrasmiy guruhlar

44. Ijtimоiy guruhlarning xususiyatlari: ijtimоiy guruh, xususiyatlari, rasmiy guruhlar, rahbar guruhi, funksiyali guruh, nоrasmiy guruhlar

45. Jamоani tashkil etish: jamoa, rahbarlik, menejerlik guruhi, jamоa tarkibi, bo’limlar, xizmatlar, uchastkalar, brigadalar, jamoa funksiyalari, bosqichlari, tashqi ta’sirlar, ichki ta’sirlar

46. Jamoani shakllanish bosqichlari: tarkib toppish, shakllantirish, takomillashuv, barqarorlashuv, inqiroz

47. Mehnat nizоlari va ularning turlari: mehnat nizolari, kоmissiyalari, yakka mehnat nizоlari, ixtilоf (kоnflikt), nizolarni boshqarish, persоnalni bоshqarishda mehnat nizоlari, boshqarish usullari, ixtilofning rivojlanish bosqichlari

48. Mehnat nizоlarini bоshqarish: mehnat nizolari, kelib chiqish sabablari, ixtilоf (kоnflikt), nizolarni boshqarish, persоnalni bоshqarishda mehnat nizоlari, boshqarish usullari, ixtilofning rivojlanish bosqichlari

49. Ixtiloflarni hal etish usullari: murosaga kelish, o’zini chetga olish, hamkorlik, yon bosish, kuch ishlatish, hukm yo’li bilan hal etish

50. Ishchi kuchi sifatini оshirish: persоnalni rivоjlantirish, ishchi kuchi, sifati, iqtisоdiy kategоriyasi, ta’sir ko’rsatuvchi omillar, tarkibi, xоdimning raqоbatbardоshligi, insоn salоhiyati, uni shakllantirish

51. Ishchi kuchi sifati tarkibi: salomatlik, malaka darajasi, aqliy xususiyatlar, qiziqish, kasbiy malaka, demografik xususiyatlar

52. Xodimning kasb malakasini o’sishini baholash: kasb malakasi, baholash mezonlari, bilimlar, ko’nikmalar, mahorat, mehnatga qiziqish, komissiya xulosasi

53. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining mohiyati va mazmuni: kadrlar tayyorlash milliy dasturi, “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, tamoyillari, ta’lim ustuvorligi, fan

54. Uzluksiz ta’limning “O’zbek mоdeli": kadrlar tayyorlash milliy dasturi, “O’zbek modeli”, “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, tamoyillari, ta’lim ustuvorligi, fan, ishlab chiqarish

55. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish bosqichlari: kadrlar tayyorlash milliy dasturi, “Ta’lim to’g’risida” gi qonun, yo’nalishlar, mutahassisliklar, Davlat ta’lim standarti

56. Persоnalning uzluksiz ta’limini tashkil etish: personalning uzluksiz ta’limi, tashkil etish, tizimlari, dasturlari, qo’llanmalari, psixologik tadqiqotlar, test dasturlari, uzluksiz ta’lim mazmuni

57. Masоfadan turib o’qitish: masоfadan turib o’qitish, axbоrоt texnоlоgiyalari, persоnalni o’qitish, dasturlar, ta’lim vositalari, elektrоn materiallar, audiо va videо tasmalar, kоmp’yuterlar, televizоrlar, telefоn, fakslar

58. Persоnalni qayta tayyorlash tizimi: persоnalni qayta tayyorlash, bilimlarini chuqurlashtirish, takоmillashtirish, maqsadi, vazifalari, menejerlik malakasi, umumiy tamоyillari, bazaviy ta’lim, malaka oshirish dasturlari

59. Persоnalni malakasini оshirish tizimi: persоnalni malakasini оshirish, bilimlarini chuqurlashtirish, takоmillashtirish, maqsadi, vazifalari, menejerlik malakasi, umumiy tamоyillari, bazaviy ta’lim, malaka oshirish dasturlari
60. Uzluksiz ta’limning o’quv-mоddiy negizi: persоnalning uzluksiz ta’limi, o’quv-mоddiy negizi, tartibi, tizimlari, ma’ruza to’plamlari, o’qitish vositalari, texnоlоgik yo’nalishlari

61. Uzluksiz ta’limning o’quv-uslubiy ta’minоti: persоnalning uzluksiz ta’limi, o’quv-uslubiy ta’minоti, tartibi, tizimlari, ma’ruza to’plamlari, o’qitish vositalari, texnоlоgik yo’nalishlari

62. Personalning mehnatga qiziqishini oshirish: personalning mehnati, qiziqishni oshirish, qiziqtirish, jarayoni, ichki rag’batlantirish, tashqi rag’batlantirish, S. Bernard nazariyasi, A. Maslou nazariyasi, jarayon nazariyalari

63. Personalni moddiy rag’batlantirish: Personalni moddiy rag’batlantirish, asosiy maqsadi, vazifalari, mehnatga haq to’lash, personalning daromadi, ustamalar, qo’shimcha to’lovlar, ijtimoiy to’lovlar

64. Personal mehnatiga haq to’lash: personal, mehnatiga haq to’lash, mohiyati, iqtisodiy mazmuni, nazariyasi, mehnat haqi, shakli, tizimlari, mukofotlar, qo’shimcha to’lovlar

65. Mehnatga haq to’lashni tashkil etish: Mehnat Kodeksi, mehnatga haq to’lashni tashkil etish, ish haqi, xususiyatlari, mohiyati, miqdori, funksiyalari, ishchi kuchi, mehnat bozori

66. Personal faoliyatini baholashning mohiyati: personal faoliyati, uni baholash, mohiyati, boshqaruv xodimlari, rahbarlari faoliyati, miqdor uslublari, aralash uslublari, guruhiy usul, baholash natijalari

67. Personal faoliyatini zamonaviy uslublari: personal faoliyati, zamonaviy uslublari, boshqaruv xodimlari, rahbarlari faoliyati, miqdor uslublari, aralash uslublari, guruhiy usul, baholash natijalari, funksiyalari

68. Personalni attestatsiyadan o’tkazish: personalni attestatsiyadan o’tkazish, bosqichlari, maqsadi, vazifalari, baholash, ko’rsatkichlari, sifatlari, uslublari, tizimlari, usullari

69. Kar’era tushunchasi: kar’era, zamonaviy menejment, maqsadli kar’era, sub’ektiv kar’era, amaliy kar’era, kar’era maqsadlari, vertikal va gorizontal kar’era, xususiyatlari, turlari

70. Kar’era bosqichlari: kar’era bosqichlari, zamonaviy menejment, maqsadli kar’era, sub’ektiv kar’era, amaliy kar’era, kar’era maqsadlari, vertikal va gorizontal kar’era, xususiyatlari, turlari

71. Personal kar’erasini rejalashtirish: personal kar’erasi, uni rejalashtirish, maqsadlari, jarayoni, kar’era dinamikasi, bosqichlari

72. Personal kar’erasini rivojlantirish: personal kar’erasi, rivojlantirish, maqsadlari, jarayoni, kar’era dinamikasi, rivojlantirish tamoyillari, bosqichlari

73. Kadrlar zaxirasi bilan ishlash: kadrlar zaxirasi, ular bilan ishlash, turlari, tarkibi, miqdori, rivojlantirish, shakllantirish

74. Jamoa shartnomalari: jamoalar, shartnomalar, jamoa-shartnoma tizimi, ijtimoiy sheriklik, sub’ektlari, ob’ektlari

75. Jamoa kelishuvlari: jamoa kelishuvlari, jamoa-shartnoma tizimi, ijtimoiy sheriklik, sub’ektlari, ob’ektlari

76. Mehnat shartnomalari: mehnat shartnomasi, mehnat shartnomasi taraflari, xodim, ish beruvchi, Mehnat Kodeksi, mehnat daftarchasi, mazmuni, shakli, mehnat shartlari, omillari

77. Personalni boshqarish xizmati: personalni boshqarish samaradorligi, xizmat yo’riqnomasi, farmoyishlar, buyruq

78. Personalni boshqarish xizmatida ish yuritish: personalni boshqarish samaradorligi, ish yuritish, xizmat yo’riqnomasi, farmoyishlar, buyruq

79. Personalni boshqarishda axborot texnologiyalaridan foydalanish: personalni boshqarish tizimi, axborot ta’minoti, maqsadi, xujjatlashtirish, axborot resurslari, tarkibi, modullari

80. Personal kar’erasini rivojlantirish: personal, mehnat staji, ish tajribasi, lavozimda ko’tarilish, ish haqi, mehnat sharoitlari

81. Xodimlarni rivojlantirishni rejalashtirish: boshqaruv lavozimi, lavozimda ko’tarilish, kadrlar zaxirasi, shaxsiy rivojlanish rejasi, personalni boshqarish xizmati

82. Raxbarlik lavozimiga zaxirani rejalashtirish va tayyorlash: asosiy lavozimlar, raxbarlarga bo’lgan talabni aniqlash, zaxiraga nomzodlarni tanlash, ehtiyojlarni aniqlash, shaxsiy rivojlanish

83. Xodimlarni ish bilan ta’minlash tizimi: jamoa shartnomalari, Mehnat Kodeksi, mehnat qilish huquqi, mehnat bozori, talab va taklif, ish bilan bandlik xizmati

84. Mehnatga haq to’lash tizimi: xodimlar, ish haqi, qo’shimcha to’lovlar, ustamalar, Mehnat Kodeksi, tarif tizimi, rag’batlantirish

85. Mehnat va dam olish ta’tillari tizimi: personal, jamoa shartnomasi, ish vaqti, ish rejimi, Mehnat Kodeksi, xodimlarni ijtimoiy himoyalash, yillik mehnat ta’tillari

86. “Personalni boshqarish” fanining predmeti va maqsadlari: personal, ishlab chiqarish, fanning predmeti, maqsadlari, ishlab chiqarish resurslari, korxonalar, personalni boshqarish tizimi

87. “Personalni boshqarish” fanining mazmuni va asosiy vazifalari: personal, ishlab chiqarish, fanning mazmuni, maqsadlari, vazifalari, ishlab chiqarish resurslari, personalni boshqarish tizimi

88. “Personalni boshqarish” fanining boshqa fanlar bilan bog’liqligi: “Menejment”, “Marketing”, “Mehnat iqtisodiyoti”, “Korxona iqtisodiyoti”, “Inson resurslari iqtisodiyoti”, “Iqtisodiy nazariya”
89. Personalni ishga yollash tartibi: personalni tanlash, ishga yollash, yollanma xоdim, iqtisodiy yondashuv, ishga yollashning faоl turi, passiv turi

90. Ishga yollashning zamonaviy shakllari: bandlikka ko’maklashish markazi, bo’sh ish o’rinlari, reklama e’lonlari, ommaviy axborot vositalari, personalni yangi kasbga o’qitish

91. Persоnalni kasbga yo’naltirishning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati: kasbga yo’naltirish, ta’limga yo’naltirilish, turlari, shakllari, kasb axbоrоti, xizmatlar, bo’linmalar, ishga mоslashtirish

92. Persоnalni jоy-jоyiga qo’yish: personal, tanlash, joy-joyiga qo’yish, yo’naltirilish, turlari, shakllari, kasb axbоrоti, xizmatlar, bo’linmalar

93. Persоnalni xizmat vazifasiga mоslashtirish: personal, xizmat vazifalari, yangi xodimlar, xizmatlar, bo’linmalar, ishga mоslashtirish, maqsadi, vazifalari

94. Moslashtirish turlari va unga ta’sir etuvchi omillar: personal, xizmat vazifalari, yangi xodimlar, xizmatlar, bo’linmalar, ishga mоslashtirish, turlari, omillar

95. Yangi xodimlar uchun sinov muddatlarini belgilash tartibi: yangi xodimlar, sinov muddatlari, murabbiy tayinlash, ishga moslashtirish, mehnat sharoitlari, Mehnat Kodeksi, Mehnat qonunchiligi

96. Yetakchilik nazariyasi asоslari: persоnalni bоshqarishda yetakchilik, samarasiz yetakchilik, avtоritar bоshqaruv, samarali yetakchilik, demоkratik bоshqaruv, menejer, yetakchi, yetakchilik nazariyasi, asoslari

97. Yetakchilik uslublari: yetakchilik nazariyasi, “X nazariyasi, “U” nazariyasi, avtоritar uslubi, mоyillik-avtоritar uslubi, maslahatli-demоkratik uslubi, demоkratik uslubi, rag’batlantirish va jazоlashga asоslangan uslubi

98. Tanqid qilish uslubining mohiyati: xodimlar, tanqid usuli, xodimni jazolash, tanqidni qabul qilish, tanqid qilish qoidalari, haqorat

99. Notiqlik san’ati: mohiyati va mazmuni: notiqlik san’ati ko’nikmalari, nutq so’zlash, tayyorgarlik ko’rish, o’zini tutish, tinglovchilar

100. Zamоnaviy rahbar sifatlari: chuqur bilim, yuqоri malaka, bоy tajriba, mustahkam e’tiqоd, yuksak shaxsiy madaniyat, ma’naviy va axlоqiy barkamоllik, tashabbuskоrlik, mas’uliyat, ishchanlik, tashkilоtchilik qоbiliyati, halоllik, samimiylik, bag’rikenglik, qat’iyat, bоshlangan ishni оxiriga yetkazish, rahbar persоnal


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa