Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигиDownload 13.77 Mb.
Sana25.06.2017
Hajmi13.77 Mb.


Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Тошкент шахар Ўрта махсус касб – ҳунар таълими бошқармаси

Тошкент ахборот технологиялари университети кошидаги

Мирзо Улуғбек академик лицейи
Ижтимоий-гуманитар фанлар кафедраси

ЖАХОН ТАРИХ ФАНИДАН

Осиёдаги араб мамлакатлар: мандат тизими ва унинг оқибатлари.мавзусидаги очик-мулокат дарси.ТАЙЁРЛАДИ : Зилола Ҳайдарова

Тошкент-2016

13-mаvzu

Osiyodagi arab davlatlari: mandat tizimi va uning oqibatlari.


Dаrsni оlib bоrish tехnоlоgiyasi.


Mаshg´ulоt vаqti-2 sоаt

O´quvchilаr sоni: 25-30 tа

Mаshg´ulоt shаkli

mа´ruzа

Mа´ruzа rеjаsi

 1. Urushning arab davlatlariga ta´siri;

 2. Suriya. Mustaqillik davridagi og´ir kurashlar;

 3. Iroq. Ozodlik kurashining yangi bosqichi;

 4. Milliy tiklanish qiyinchiliklari;

 5. Misr. Mustaqillik uchun kurash;

 6. Mustaqillikning qiyin so´qmoqlari;

 7. Jazoir; 10. Marokash; 11. Tunis.

O´quv mаshg´ulоtining mаqsаdi: 1918-1939 yillаrdа Аrаb dаvlаtlаri hаqidа mа´lumоtlаr bеrilаdi.

Pеdаgоgik vаzifаlаr:

 • Urushning arab davlatlariga ta´siri hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Suriya hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Mustaqillik davridagi og´ir kurashlar hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Iroq hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Ozodlik kurashining yangi bosqichi hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Milliy tiklanish qiyinchiliklari hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Misr. Mustaqillik uchun kurash hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Mustaqillikning qiyin so´qmoqlari hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Jazoir hаqidа mа´lumоt bеrish

 • Marokash hаqidа mа´lumоt bеrish;

 • Tunis hаqidа mа´lumоt bеrish;

O´quv fаоliyati nаtijаlаri:

 • Urushning arab davlatlariga ta´siri hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Suriya hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Mustaqillik davridagi og´ir kurashlar hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Iroq hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Ozodlik kurashining yangi bosqichi hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Milliy tiklanish qiyinchiliklari hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Misr. Mustaqillik uchun kurash hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Mustaqillikning qiyin so´qmoqlari hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Jazoir hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Marokash hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

 • Tunis hаqidа mа´lumоtgа egа bo´lаdilаr;

Tа´lim bеrish usullаri

ma´ruza, blits-so´rov, insеrt, FSMU.

Tа´lim bеrish shаkllаri

Jаmоаviy, kichik guruhlаrdа ishlаsh

Tа´lim bеrish vоsitаlаri

Prоеktоr,mаrkеr, vаtmаn, skоtch,adаbiyotlаr

Tа´lim bеrish shаrоiti

Kоmpyutеr bilаn ishlаshgа mоslаshtirilgаn аuditоriya:

1. Elеktrоn dоsk-Hitachi, LSD – mоnitоr, elеktrоn ko´rsаtgich.

2. Vidео-аudiо uskunаlаr: vidео, mikrоfоn, kоlоnkаlаr.

3. Kоmpyutеr vа multimеdiаli vоsitаlаr: kоmpyutеr. Dell tipidаgi prоеktоr, DVD – diskоvоd, Web – kаmеrа, vidео-ko´z (glаzоk)Mоnitоring vа bаhоlаsh

Rеyting tizimi, nаzоrаt: sаvоl-jаvоb


Tехnоlоgik хаritа


Bоsqichlаr,

vаqt

Fаоliyat

O´qituvchi

O´quvchilаr

I bоsqich. O´quv mаshg´ulоtigа kirish

(20 даqиqа)1.1 O´quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligi aniqlanadi.

1.2. O´tilgan mavzular blits-so´rov yordamida takrorlanadi (1-ilova)

1.3. Darsning mavzusi, rеjasi maqsadi tushuntiriladi (2-ilova)


Tinglаydilаr
Sаvоllаrgа jаvоb bеrаdilаr Tinglаydilаr, yozib оlаdilаr

II Аsоsiy bоsqich (30 dаqiqа)

Rower Point dasturi yordamida slaydlarni namoyish qilish va izohlash bilan mavzu bo´yicha asosiy nazariy jihatlarini tushuntirib bеradi.

2.1. O´quv vizual matеriallar yordamida mavzu rеjalar asosida prеzеntatsiya orqali tushuntiriladi. (3-ilova)
Tinglаydilаr, yozаdilаr
Tinglаydilаr, yozаdilаr

III Umumlаshti

ruvchi bоsqich

(25 dаqiqа)


3.1. Mаvzuni mustаhkаmlаsh uchun insеrt jаdvаlidаn fоydаlаnilаdi. (4-ilоvа)

Mustаqil ishlаydilаrIV Yakuniy bоsqich

(5 dаqiqа)4.1. Mаvzu bo´yichа o´quvchilаrdа yuzаgа kеlgаn sаvоllаrgа jаvоb bеrаdi, yakunlоvchi хulоsа qilаdi.

Sаvоllаr bеrаdilаr


4.2. Uygа vаzifа o´quvchilаrgа individuаl tаyyorgаrlik uchun tоpshiriq bеrilаdi. Bundа ulаr “Arab davlatlarida ozodlik kurashi” jаdvаli bo´yichа tаyyorgаrlik ko´rаdilаr (5-ilоvа)

Vаzifаni yozib оlаdilаr.


1-ilоvа


 • 1929—1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozining Yaponiya uchun oqibatlari haqida so‘zlab bering?

 • «Panosiyo» g‘oyasining mohiyati nimadan iborat edi?

 • Yaponiya tashqi siyosatiga xos xususiyatlar haqida so‘zlab bering?

 • «Tanaka memorandumi» nima?

 • 1918-1945- yillarda Xitoyda yuz bеrgan ijobiy va salbiy jarayonlar haqida nimalarni bilasiz?

 • Hindistonda 1918-1922 -yillardagi milliy ozodlik va ijtimoiy harakatlar haqida nimalar bilasiz?

 • Turkiyaning I-jahon urushidagi ishtirokini asosiy yakuni nimadan iborat bo´ldi?

 • Erondagi 1919 yilgi ingliz okkupa tsiyasining sabablari nima?2-ilоvаOsiyodagi arab davlatlari: mandat tizimi va uning oqibatlari.


 1. Urushning arab davlatlariga ta’siri;

 2. Suriya;

 3. Mustaqillik davridagi og‘ir kurashlar;

 4. Iroq;

 5. Ozodlik kurashining yangi bosqichi;

 6. Milliy tiklanish qiyinchiliklari;

 7. Misr. Mustaqillik uchun kurash;

 8. Mustaqillikning qiyin so‘qmoqlari.
3-ilоvаO´quv vizuаl mаtеriаllаr
Arab davlatlari dunyoning ikki qit’asida (Osiyo va Afrikada) joylashgan. XX asr boshlarida barcha arab davlatlari mustamlaka yoki yarim mustamlaka bo‘lganlar . Xususan, Osiyoda joylashgan arab davlatlari Turkiya imperiyasi tarkibiga kirgan. Afrika qit’asidagi Misr va Sudan — Buyuk Britaniyaning; Tunis, Jazoir va Marokash — Fransiyaning; Marokashning bir qismi — Ispaniyaning; Liviya esa Italiyaning mustamlakasi edi.

Birinchi jahon urushi natijasida Turkiya imperiyasi quladi. Biroq bu hodisa barcha arablarga ham mustaqillik keltirgani yo‘q. Saudiya Arabistoni va Yaman mustaqil davlatlarga aylandi. Osiyodagi arab hududlari ( Millatlar Ligasining mandat tizimiga asosan) Buyuk Britaniya va Fransiya nazorati ostiga berildi.Shimoliy Afrikada yashovchi arab xalqi mustamlaka zulmi ostida qolaverdi. Bunga qarshi xalq milliy-ozodlik kurashini tobora kuchaytirdi.


Suriya.
Suriya to‘rt asr davomida Turkiya mustamlakasi bo‘lib kelgan. 1918-yilning noyabr oyidayoq Suriya xalqining milliy-ozodlik kurashi boshlandi.

1925—1927-yillar Suriya tarixiga milliy-ozodlik kurashining eng yuksalgan davri bo‘lib kirdi. Chunki 1925-yilning iyul oyida Jabel-Druz viloyatida dehqonlar ko‘targan qo‘zg‘alon boshlandi. Uning ta’sirida butun mamlakat miqyosida partizanlar harakati kuchaydi. Qo‘zg‘alonga Xalq partiyasi (1925-yil fevralida tuzilgan) rahbarlik qildi. 18-oktabrda partizanlar Damashq shahrini egalladilar.

Fransiya armiyasi Damashqdan chiqib ketishga majbur bo‘ldi. 1941-yilning iyul oyida ingliz-fransuz armiyasi Suriyaga kirdi. Mamlakatdan fashist agentlari quvildi. Ikkinchi jahon urushi tufayli qiyin ahvolga tushib qolgan Fransiyaning de Gol hukumati Suriyaga mustaqillik berishga majbur bo‘ldi. 1941-yilning 27-sentabrida Suriya mustaqil davlat, deb e’lon qilindi.


Yаngi mаvzuni mustаhkаmlаsh, хulоsаlаsh.


Birinchi jahon urushi yillarida Iroq hududi Buyuk Britaniya tomonidan ishg‘ol qilindi. Bu hol urushdan keyin ham davom etdi. Mamlakatning barcha qismlarida ingliz mustamlaka ma’muriyati tashkil etildi. Mustamlakachilik siyosati mamlakat xo‘jaligini halokat yoqasiga keltirib qo‘ydi.


1920-yilda milliy-ozodlik qo‘zg‘aloni boshlandi 1924-yilga kelib Buyuk Britaniya mandat tizimi yo‘li bilan Iroqda to‘la hukmronlikka erishdi. «Terkish petrolium» kompaniyasini tuzib, Iroq neftini qo‘lga oldi. 1927-yilda bu «Iroq petrolium kompaniyasi»ga aylantirildi. Biroq bu ozodlik kurashini to‘xtata olgani yo‘q.

1939-yilning 25-dekabrida Nuri Said boshchiligida yangi hukumat tuzildi. Ikkinchi jahon urushi boshlangach, Iroq Germaniya bilan diplomatic aloqasini uzdi va o‘zining betarafligini e’lon qildi.

1943-yilning 17-yanvarida Iroq Germaniya va Italiyaga qarshi urush e’lon qildi.
Misr XIX asrning 80-yillarida Buyuk Britaniya mustamlakasiga aylandi. Buyuk Britaniya hukmron doiralari Misrni metropoliya, xomashyo bazasiga aylantirdi Vatanparvar kuchlar «Misr vakillari» («Vadf Misri») deb atalgan tashkilot tuzdilar. U Misr mustaqilligi uchun kurashni boshqaruvchi tashkilot edi. Tashkilotni Saad Zag‘lul boshqardi.

1929—1933-yillardagi jahon iqtisodiy inqirozi Misr xalqi turmush darajasiga katta salbiy ta’sir ko‘rsatdi.i. 1945-yilning fevral oyida Misr Germaniya va Yaponiyaga qarshi urush e’lon qildi.
4-ilоvа
Insеrt jаdvаli
(tаlаbаlаr)ning bilimlаri bаhоlаnаdi.

5-ilоvа

Uygа vаzifа. Arab davlatlarida ozodlik kurashi


V

+

-

?
Davlatlar

Ozodlik kurashi xususiyatlari


17-mavzu

Sovet davlati va uning parchalanishi. Totalitarizmdan demokratiya sariDarsni olib borish tеxnologiyasi

Mashпg´ulot vaqti-2 soat

O´quvchilar soni: 30 ta

Mashg´ulot shakli

ma´ruzaMa´ruza rеjasi

1.SSSR urushdan keyingi yillarda

2.Yangi qatag´onlar davri

3. «Kommunizm qurish» dasturining qabul qilinishi

4.Jadallashtirish rejasi

5.SSSRning parchalanishi


O´quv mashg´ulotining maqsadi: Sovet davlati va uning parchalanishi. Totalitarizmdan demokratiya sari haqida ma´lumotlar bеriladi.Pеdagogik vazifalar:

 • SSSR urushdan keyingi yillarda haqida ma´lumot bеrish;

 • Yangi qatag´onlar davri haqida ma´lumot bеrish; • «Kommunizm qurish» dasturining qabul qilinishi haqida bilim bеrish;

 • Jadallashtirish rejasi tushuntirib berish

 • SSSRning parchalanishi tushuntirib berish

O´quv faoliyati natijalari:

 • SSSR urushdan keyingi yillarda haqida ma´lumotga ega bo´ladi;

 • Yangi qatag´onlar davri haqida ma´lumotga ega bo´ladi;

 • «Kommunizm qurish» dasturining qabul qilinishi haqida bilimga ega bo´ladi;

 • Jadallashtirish rejasi haqida tushunchaga ega bo´ladi;

 • SSSRning parchalanishi haqida tushunchaga ega bo´ladi

Ta´lim bеrish usullari

ma´ruza, “tushunchalar tahlili” tеxnologiyasi

Ta´lim bеrish shakllari

Jamoaviy, kichik guruhlarda

ishlash


Ta´lim bеrish vositalari

Proеktor, markеr, vatman, skotch, adabiyotlar

Ta´lim bеrish sharoiti

Kompyutеr bilan ishlashga moslashtirilgan auditoriya


Monitoring va baholash

Rеyting tizimi, nazorat: savol-javobTexnologik xarita

Bosqichlar,

vaqt

Faoliyat

O´qituvchi

O´quvchilar

I bosqich. O´quv mashg´ulotiga kirish

(20 daqiqa)

1.1. O´quvchilarning davomati va darsga tayyorgarligi aniqlanadi.

1.2. Darsning mavzusi, rеjasi maqsadi tushuntiriladi (1-slayd)Tinglaydilar

Tinglaydilar,

yozib oladilar


I Asosiy bosqich

(30 daqiqa)

2.1Mavzuning birinchi rejasi SSSR urushdan keyingi yillardani o´quvchilarga tushuntirib beradi. (2- slayd)

2.2. Mavzuning ikkinchi rejasi yangi qatag´onlar davrini o´quvchilarga tushuntirib beradi. (3- slayd)

2.3. Mavzuning uchinchi rejasi «Kommunizm qurish» dasturining qabul qilinishini o´quvchilarga tushuntirib beradi. (4- slayd)

2.4. Mavzuning to´rtinchi rejasi Jadallashtirish rejasini o´quvchilarga tushuntirib beradi. (5- slayd)

2.5. Mavzuning beshinchi rejasi SSSRning parchalanishini tushuntirib beradi. (6- slayd)


Tinglaydilar

Yozib oladilar

Tinglaydilar

Yozib oladilar

Tinglaydilar


III

Umumlashtiruvchi bosqich

(25 daqiqa)

3.1. Mavzu umumlashtiriladi va umumiy xulosa qilinadi.

O´quvchilarga o´rganilgan mavzu yuzasidan savollar berib yangi mavzu mustahkamlanadi.

3.2. Mavzu yuzasidan o´quvchilar uchun tushunarsiz bolgan atama va tushunchalarga qisqacha izoh beriladi.

3.3. O´quvchilarni guruhlarga bo´lgan holda jadval beriladi. (1- ilova)
Savol beradilar

Savol javoblarga

faol qatnashadilar


IV Yakuniy bosqich

(5 daqiqa)

4.1. Uyga vazifa mavzu yuzasidan berilgan savollarga javob berish.

(2 - ilova)

Tinglaydilar

Yozib oladilar1-ilоvа (o’tilgan mavzu)

Arab davlatlari va Janubiy Afrika davlatlari

    1. Arab davlatlari

    2. Afrika davlatlari
Blits-so´rоv usuli O´quv vizuаl mаtеriаllаr

2-ilоvа


Arab davlatlari

Ikkinchi jahon urushidan keyin Arab xalqlari milliy-ozodlik kurashi yanada kuchaydi. Qator davlatlarda (Misr, Iroq, Liviya, Yaman) mustamlakachi davlatlar qo‘g‘irchog‘iga aylanib qolgan hukmron doiralar hokimiyati ag‘darildi. Dastlab Jazoir, Marokash, Tunis va Sudan kabi davlatlar mustaqillikni qo‘lga kiritdilar. Chet el kapitali egallab olgan milliy boyliklar (Misrda Suvaysh kanali kompaniyasi, Iroqda neft kompaniyasi — Iroq petroleum) milliylashtirildi. Mustaqil davlatlar ijtimoiy-siyosiy ittifoqlarga qo‘shilmaslik siyosatini yuritdilar. Biroq arab davlatlarining o‘zaro munosabatlari o‘tgan tarixiy davr mobaynida jiddiy sinovlarga duch keldi. Bu munosabat ba’zan do‘stona, ba’zan raqobat, hatto dushmanlik tusini ham oldi. Ayni paytda arab davlatlarining iqtisodiy taraqqiyot darajasi ham bir xil emas. Arab davlatlarining ba’zilarida (Iroq va Suriya) uzoq vaqt yakka shaxs diktaturasi hukm surdi yoki hukm surmoqda. Falastin arab xalqi esa hamon o‘z mustaqil davlatiga ega emas. Biroq bu xalq o‘z davlatiga ega bo‘lish yo‘lida qat’iy kurash olib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi deyarli barcha arab davlatlari bilan teng manfaatdorlik tamoyili asosida munosabatlarni rivojlantirib kelmoqda.

3-ilоvа

Janubiy Afrika davlatlari

Ikkinchi jahon urushidan so‘ng Afrikada milliy-ozodlik kurashi yanada kuchaydi. Afrikada mustamlakachilik tizimining barham topishi jarayoni Osiyodagiga nisbatan sekin borgan. Bu Afrika davlatlari qoloqligining, milliyozodlik kurashiga rahbarlik qiluvchi ijtimoiy kuchlarning (milliy burjuaziya va milliy ziyolilar) zaifligi oqibati edi. Afrika qit’asi davlatlarining iqtisodiy taraqqiyot darajasi bir xil emas. Chunonchi, tropik Afrika Shimoliy va Janubiy Afrikadan keskin farq qiladi. Tropik Afrika davlatlari qit’aning eng qoloq davlatlaridir. Dunyo aholisining 10 foizini tashkil etuvchi Afrika qit’asida dunyo sanoat mahsulotining atigi 1 foizi ishlab chiqariladi, xolos. Bu yerdagi yana bir eng katta muammo

— aholini oziq-ovqat bilan ta’minlash muammosidir. Bugungi kunda Afrikada qit’a aholisining deyarli 50 foizi qashshoqlikda yashamoqda. Oziq-ovqat ishlab chiqarish aholi o‘sishiga nisbatan tobora orqada qolib bormoqda.

Mustamlakachilar davlatlar chegaralarini atayin shunday belgilaganlarki, bu bora-bora davlatlararo nizolar manbayiga aylandi. Hozircha Afrika hamkorligi Tashkiloti o‘qnashuvlar ildizlarini bartaraf etishga muvaffaq bo‘la olgani yo‘q. Jiddiy muammolardan yana biri — tashqi qarz. Chunki tashqi qarz yildan yilga ortib bormoqda.4-ilоvа

“Аrаb dаvlаtlаri siyosаti” jаdvаlDаvlаtlаr nоmi

Mustаqil bo´lgаn vаqti

Milliy оzоdlik hаrаkаtining bоrishi

Dаvlаtning аsоsiy muаmmоsi

Tаrаqqiyot yo´li
5-ilоvа

(tаlаbаlаr)ning bilimlаri bаhоlаnаdi.«Tushunchаlаr tаhlili» tехnоlоgiyasi yordаmidа mаvzuni mustаhkаmlаsh

TUSHUNCHАLАR

MАZMUNI

«Yaqin Sharq muammosi»

?

Versal konferensiyasi

?

Kemp-Devid bitimi

?

«Iyun inqilobi»

?

ARAMKO

?

«Milliy ozodlik fronti»

?

«Dastur sotsializmi»

?

«Afrika yili»

?

«dengizorti hududlari»

?

Aparteid

?

Afrika Milliy

Kongressi?

1-slayd

Sovet davlati va uning parchalanishi. Totalitarizmdan demokratiya sari

Reja:


1.SSSR urushdan keyingi yillarda

2.Yangi qatag’onlar davri

3. «Kommunizm qurish» dasturining qabul qilinishi

4.Jadallashtirish rejasi

5.SSSRning parchalanishi

2-slayd

SSSR urushdan keyingi yillarda

SSSR fashistlar Germaniyasini mag‘lubiyatga uchratishda asosiy rol o‘ynaydi. Biroq, g‘alaba katta talafotlar hisobiga qo‘lga kiritildi. Chunonchi, SSSRning 27 mln fuqarosi halok bo‘ldi. Halok bo‘lganlarning 11,5 mln ga yaqini askarlar edi.

Bundan tashqari, SSSR milliy boyligining uchdan bir qismini yo‘qotdi. Sanoatning xalq iste’moli mahsulotlari ishlab chiqarish sohasi kamaydi. Qishloq xo‘jalik mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi urushdan avvalgi darajaga nisbatan 40% foizga kamaydi.

3-slayd

Yangi qatag’onlar davri

Urushdan keyingi yillarda yana o‘zgacha fikrlovchi kishilarni qatag‘on qilish boshlandi. O‘zgacha fikrlovchilarni qatag‘on qilish — totalitar sotsializmning yo‘ldoshidir. Chunki totalitar sotsializm — kuchga hamda yolg‘on aqidalarga asoslanadigan jamiyat. Biroq har bir davrda totalitar sotsializmhimoyachilari qatag‘on boshlash uchun bahona sifatida nimanidir asos qilib oladilar. Urushdan keyingi qatag‘onlarda ham shunday qilindi.

Xo‘sh, bu safargi qatag‘onga nimalar asos qilib olindi? Sovet ziyolilari urushdan keyin chuqur iqtisodiy va siyosiy islohotlar o‘tkazilishiga umid qildilar. Ularning ma’lum qismi SSSRda ham, G‘arbdagi kabi, erkin jamiyat qaror topishini istardilar.

4-slayd

«Kommunizm qurish» dasturining qabul qilinishi

KPSSning 1959-yilda bo‘lib o‘tgan navbatdan tashqari XXI syezdi SSSRda sotsializm «to‘la va uzil-kesil g‘alaba qozondi», degan xulosaga keldi. Bunga mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida ro‘y bergan sezilarli ijobiy yutuqlar asos qilib olindi.

Aslida bu kommunistlarning navbatdagi xomxayollari edi. Sovet davlatining keyingi butun taraqqiyoti buni tasdiqladi. Biroq 1959-yildan boshlab bu xomxayol hodisa ulkan tarixiy g‘alaba, deb talqin etildi. Bu jozibador xulosa sovet rahbariyati tomonidan yanada xomxayol bo‘lgan boshqa xulosa ilgari surilishiga asos bo‘ldi. Bu — SSSRning endi kommunistik jamiyat qurilishi keng avj oldirilgan davrga qadam qo‘yganligi haqidagi xulosa edi.

5-slayd

Jadallashtirish rejasi

1982-yilda L. Brejnev vafot etgach, qisqa vaqt ichida yana ikki rahbar almashdi. Bular Yu. Andropov va N. Chernenko edilar. Ularning har ikkisi ham og‘ir kasal edilar. Biroq davlat qonunga bo‘ysunmaydigan jamiyatda og‘ir kasal kishilarning hokimiyat tepasiga kelib qolishi tabiiy holdir.

Nihoyat, 1985-yil mart oyida M. S. Gorbachyov KPSSning Bosh kotibi lavozimini egalladi. Shu yilning aprel oyida u qayta qurish va mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini jadallashtirish dasturini ilgari surdi. Unga ko‘ra, 15 yil ichida (1985—2000) SSSRning iqtisodiy qudrati 2 baravar ortishi, ya’ni 15 yil ichida sovet davlati yashab kelayotgan 70 yil davomida erishilgan darajaga teng iqtisodiy qudrat yaratilishi kerak edi.

6-slayd

SSSRning parchalanishi

SSSRning yagona totalitar davlat sifatida saqlanib turishida KPSS ning roli beqiyos katta bo‘lganligiga SSSRning 70-yillik tarixi guvoh. Biroq qayta qurish yillarida KPSS obro‘si borgan sari yo‘qolib bordi. Partiyada poraxo‘rlik va korrupsiya kuchaydi. Demokratik kuchlar hatto SSSR Konstitutsiyasiga yozib qo‘yilgan KPSSning rahbarlik roli haqidagi qoidaning chiqarib tashlanishiga erishdilar (1990-yilda). Shunday sharoitda yangi lavozim — SSSR Prezidenti lavozimi joriy etildi. 1990-yilning mart oyida SSSR Xalq deputatlari III syezdi M. S. Gorbachyovni SSSR Prezidenti etib sayladi.

Hokimiyat ishonchli qo‘lga o‘tganini tushungan B. Yelsin 2000-yil boshida muddatidan oldin iste’foga chiqdi. Mart oyidagi Prezident saylovida V. Putin g‘olib chiqdi.Ochiq dars jarayonidagi foto lavhalar

Ochiq dars jarayonidagi foto lavhalar

1-ilova

Savol va topshiriqlar

1. Urushning SSSR uchun oqibatlari haqida nimalarni bilib oldingiz?

2. Qanday omillar SSSR xalq xo´jaligini qisqa yillar ichida tiklab olishga imkon berdi?

3. Nega sovet rahbariyati tez-tez qatag´onlar o´tkazib turgan?

4. O´zbekistonda «Shahidlar xotirasi» yodgorlik majmuasi yaratilganligini siz qanday izohlaysiz?

5. Kommunizm qurish dasturi nega barbod bo´ldi?

6. L.I.Brejnev davrida tashqi siyosatda qanday xatolarga yo´l qo´yildi? Ular SSSRning taqdiriga keyin qanday ta´sir ko´rsatdi?

7.M. Gorbachyov e´lon qilgan jadallashtirish yo´li nega natija bermadi?

8. Siyosiy islohotlardan ko´zlangan asosiy maqsadni qayd eting.

9. O´ylab ko´ring: M. Gorbachyov 1991-yilgacha ham yangi Ittifoq shartnomasining imzolanishiga erishishi mumkin bo´lgani holda, nima uchun unga erisha olmadi?

10. SSSR qay tariqa parchalandi? Rossiyaga qanday meros qoldi?

11. Rossiyaning bozor iqtisodiga o´tishi qanday kechdi?2-ilova

Jadvalni to´ldiring. Sovet va Rossiya davlati rahbarlari faoliyati

Rahbarlar

Hokimiyatda turgan vaqti

Mamlakat uchun qilgan ishlari3- ilоvа

«FSMU” tехnоlоgiyasi yordаmidа o´tgаn mаvzuni tаkrоrlаsh.

SSSR nega shunchalik tez tarqald?”F - fikringizni bаyon eting

S - fikringiz bаyonigа birоn sаbаb ko`rsаting

M - ko`rsаtilgаn sаbаbni tushuntiruvchi (isbоtlоvchi) misоl kеltiring

U - fikringizni umumlаshtiringFoydalanilgan adabiyotlar:

 1. Хидоятов Г.А., Гулямов Х.Г. Всемирная история. Новейший период. -Т., 1999.

2. Тошева Ш. Национальное освободительское движение в Иранском

Азарбайджане 1917-1920 гг. - Т., 1992.

3. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история стран Азии и Африки. -М., 1987.

4. Новейшая история Турции. – М., Наука, 1968.

5. Новичов А.Д. История Турции. - ЛГУ, 1978.

6. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. - М., Наука, 1981.

7. Арунова М.Р., Коргун В.Г. История Афганистана. - М., Мысль, 1982.

8. Шамсуддинов А. Национальная освободительная борьба в Турции.

1918-1923 годах. - М., Наука, 1966.

9. M. Lafasov., Jahon tarixi: 2015.

10. Internet saytlaridan foydalanildi.

Qo’shimcha ma’lumotlar uchun:Antigitlerchi koalitsion ittifoqdosh qo´shin Bosh qo´mondonlari.

Chapdan o´ngga: B. Montgomeri, D. Eyzenxauer, G. K. Jukov, J. Delatr de Tassini.

4-ilоvа

Guruhlаrgа tоpshiriq bеrish.

“Gеrmaniyaning ikkinchi jahon urushidagi mag´lubiyati jamiyat hayotiga qanday tа`sir ko´rsаtdi ?”«T» sхеmаsi аsоsidа o´tilgаn mаvzuni mustаhkаmlаsh

+ Ijоbiy

- sаlbiyXulosa

5-ilоvа

Uygа vаzifа. «FSMU” – tехnоlоgiyasi yordаmidа tоpshiriqni bаjаrish


Ikkinchi jahon urushi og´ir oqibatlarga olib kеldi !!!

(F) Fikringizni bаyon eting
(S) Fikringiz bаyonigа sаbаb ko´rsаting
(M) Ko´rsаtgаn sаbаbingizni isbоtlоvchi misоl kеltiring
(U) Fikringizni umumlаshtiring

Каталог: data -> documents
documents -> O`quv fanlari Sinflar
documents -> The Denominació d’Origen Qualificada Priorat is a small mountainous region located in the heart of the province of Tarragona
documents -> Matematika 6 sinf (haftasiga 14 soatdan, jami 420 soat) 5 sinfda o‘tilganlarni takrorlash (20 soat)
documents -> O’zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi
documents -> 8-sinf (150 sоat, haftasiga 5 sоatdan) Elеktr zaryadlar. Elеktr maydоn (26 sоat)
documents -> 7- sinf (150sоat, haftasiga 5 sоatdan) Kinеmatika asоslari. (42sоat)
documents -> Ausführlicher Lebenslauf: Persönliche Daten
documents -> Geometriya. 9-sinf. (haftasiga 4 soatdan, jami 120 soat) Takrorlash (4 soat)
documents -> The deland homes of north main street during the latter decades of the 19


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa