Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент молия институтиDownload 195.31 Kb.
Sana13.04.2020
Hajmi195.31 Kb.
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ МОЛИЯ ИНСТИТУТИ

ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР” КАФЕДРАСИ


Фалсафа” фанидан бакалавриат сиртқи таълим йўналишлари 2 курс талабалари учун якуний назорат ёзма иш вариантлари


Таълим йўналишлари:

5230600 – Молия;

5230700 – Банк иши;

5230900 – Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича);

5230200-Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бўйича);

Якуний назорат учун ёзма иш вариантлари кафедранинг 2019 йил 30 август № 1 сонли баённомаси билан муҳокама қилинган ва фойдаланишга тавсия этилган.
Кафедра мудири: Н.ОбломуродовТошкент - 2019


Тошкент молия институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси Фалсафа фанидан бакалавриат сиртқи таълим йўналишлари 2 курс талабалари учун якуний назорат ёзма иш вариантлари


Вариант-1

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 ташаббуснинг мазмун ва моҳияти ҳақида.

2. Мантиқ фанининг предмети.

3. Гедонизм ва эвдемонизм таълимотининг ахлоқий аҳамияти
Кафедра мудири Н.Обломуродов


Вариант-2

1.2017-2021 йиллардаги Ўзбекистонни янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегиясида глобал муаммоларнинг тавсифи.

2. Тафаккурнинг мантиқий шакллари ва қонунлари.

3. Этика фанининг предмети ва жамият ҳаётидаги аҳамияти.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-3

1.Фалсафий антропология.

2. Хуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятнинг фалсафий моҳияти.(Ш.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги “Конституция ва Қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир” маърузаси асосида

3. Эстетика категориялари
Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-4

1. Миллий тикланишдан миллий юксалиш сари концепциясининг фалсафий мазмун ва моҳияти.

2. Яхшилик ва ёмонлик, эзгулик ва ёвузлик категорияларининг мазмун моҳияти.

3. Мантиқ фанининг предмети ва тадқиқот доираси.
Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-5

1. Қадимги Хитой фалсафий таълимоти.2. Никоҳ ва оиланинг ахлоқий асослари, унинг ёшлар тарбиясидаги ўрни.

3. Эстетиканинг предмети, мақсад ва вазифалари


Кафедра мудири Н.Обломуродов


Вариант-6

1. Ахлоқий маданият ва қадриятлар2. Эстетик тарбиянинг турлари ва йўналишлари.

3.Оддий ва мураккаб мулоҳазалар ва уларнинг турлари.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-7

1. Шарқ ва Ғарб фалсафасида инсон муаммоси.2. Этика категориялари (Бахт, Ҳаётнинг маъноси).

3.Эстетика ҳақидаги қарашлар тарихи.Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-8

1.Инсонга интровертив ва экстровертив ёндашувлар, биологизаторлик ва социологизаторлик концепциялари.2.Ўзбекистонда коррупцияга қарши кураш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар.

3.Мулоҳаза ва хулоса чиқариш.Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-9

1. Ҳаракатлар Стратегиясининг Ўзбекистон тараққиётини янги босқичга кўтаришдаги ўрни.

2. Билиш турлари ва шакллари.

3.Ҳукм тафаккур шакли сифатида


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-10

1. Хулоса чиқариш турлари

2.Этиканинг тамойиллари, меъёрларининг шахс ва жамият мунсабатларида намоён бўлиши.

3.Гўзаллик категориясининг фалсафий моҳияти


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-11

1. Ахборот дунёсининг глобаллашуви ва инсон онги имкониятларининг кенгайиши.2. Ижтимоий тармоқларнинг ёшлар ахлоқий онгига салбий ва ижобий таъсири.

3.Тушунчаларни шакллантирувчи мантиқий усуллари.Кафедра мудири Н.Обломуродов

Вариант-12

1.Мантиқ илмининг фанлар тизимидаги ўрни.

2.Никоҳнинг қонуний ва диний жиҳатлари.

3.Кулгулилик ва фожиавийлик категорияларининг фалсафий моҳияти


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-13

1.Антик давр фалсафаси (Суқрот, Афлотун, Арасту)

2. Табиат ва техноген цивилизация эстетикаси.

3.Хулоса чиқариш турлари.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-14

1.Ҳукм тафаккур шакли сифатида.

2.Шарқ мутафаккирларининг ахлоқий қарашлари.

3.Эстетиканинг предмети, мақсади ва вазифалари.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-15

 1. Фалсафанинг метод, қонун ва категориялари.

 2. Қадрият тушунчасининг тавсифи ва моҳияти.

 3. Мантиқ фаниниг асосий масалалари.

Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-16

1.А.Фитратнинг “Оила” асари мазмун ва моҳияти.

2.Эстетика категориялари

3.Тафаккур шакллариКафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-17

1.Тафаккур – мантиқ фанининг предмети.

2.Санъат ва унинг ижтимоий табиати.

3.А.Авлонийнинг “Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ” асари мазмун, моҳияти


Кафедра мудири Н.Обломуродов


Вариант-18

1.Марказий Осиё мутафаккирларининг фалсафий қарашалари.

2.Мантиқий қонунлар, уларнинг моҳияти ва турлари.

3.Санъат турлари ва уларнинг ижтимоий моҳияти.Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-19

1. Тушунчанинг мазмуни ва ҳажми.

2. Борлиқ фалсафаси.

3.Этиканинг категориялари.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-20

1.Ҳукм.Ҳукм турлари.

2.Эстетик онг ва эстетик фаолият.

3.Касб этикаси.Кафедра мудири Н.Обломуродов


Вариант-21

 1. Хулоса чиқариш.

 2. Ахлоқ.Ахлоқий онг структураси.

 3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 ташаббуснинг мазмун ва моҳияти ҳақида.Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-22

 1. Ўрта аср Ғарб фалсафаси (схоластика,патристика, апологетика)

 2. Дедуктив хулоса чиқариш

 3. Қадимги Ҳиндистонда пайдо бўлган фалсафий таълимотларКафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-23

 1. Индуктив хулоса чиқариш.

 2. Глобаллашувнинг фалсафий масалалари.

 3. Ахлоқнинг функциялари

Кафедра мудири Н.Обломуродов

Вариант-24

1. И.Кантнинг фалсафий қарашлари.2. Марказий Осиёда ахлоқий қарашларнинг тараққиёт босқичлар.

3. Эстетик тарбиянинг усул ва воситалари.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-25

1. Аристотелнинг фалсафий қарашлари.2. Ислом таълимотида Ахлоқ.

3. Ҳукм тушунчаси ва турлари


Кафедра мудири Н.Обломуродов

Вариант-25

1. Ф.Бекон ва Р.Декарт диалектикаси.

2. Этика категориялари (Виждон,Адолат)

3. “Оммавий маданият”нинг ёшлар эстетик дидига таъсири


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-27

1. Миқдор ўзгаришларидан сифат ўзгаришларига ва сифат ўзгаришларидан миқдор ўзгаришларига ўтиш қонуни.2. Тушунча -тафаккур шакли сифатида

3. Биоэтика тушунчаси ва ахлоқий муносабат.Кафедра мудири Н.Обломуродов

Вариант-28

1. “Диалектика” тушунчаси ва унинг муқобиллари.

2. ХIХ асрнинг охири ХХ аср бошларида Марказий Осиёда илғор ахлоқий қарашлар.

3. Табиат ва техноген цивилизация эстетикасиКафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-29

1.Фалсафа фанининг предмети ва функциялари2.И.Кант эстетик қарашларининг ўзига хослиги.

3.Г.Лейбницнинг етарли асос қонуни ва унинг ёшлар иқтисодий тафаккурини ривожлантиришдаги ўрни.Кафедра мудири Н.Обломуродов

Вариант-30

1. Фалсафа қонунлари ва категориялари.

2. Ўрта асрлар Шарқ мусулмон ахлоқшунослиги.

3.Ҳукм тафаккур шакли сифатида.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-31

1.Ахлоқ категориялари (Мухаббат ва нафрат)

2. ХХ-ХI аср Ўзбек фалсафаси.

3.Санъат ва унинг ижтимоий табиати.


Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-32

1.Этиканинг категориялари (Адолат ва Бурч).

2.Жамият фалсафаси ва унинг талқинлари.

3.Ўзбекистонда санъат эстетикаси ва унинг намоён бўлиш хусусиятлариКафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-33

1.Билишнинг табиати ва моҳияти.

2.Ахлоқшунослик фанининг предмети, тадқиқот доираси ва фалсафий моҳияти.

3.Гўзаллик ва хунуклик категорияларининг фалсафий моҳияти.Кафедра мудири Н.Обломуродов
Вариант-34

1. Дунёқараш тушунчаси.Дунёқарашнинг тарихий шакллари

2.Хулоса чиқариш (Илмий индукция).

3.Ғарб Уйғониш даври эстетикаси.


Кафедра мудири Н.Обломуродов

Вариант-35

1.Немис мумтоз фалсафаси.

2.Оила ахлоқий тарбия маскани.

3.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев томонидан илгари сурилган 5 ташаббуснинг ёшларни эстетик тарбиялашдаги ўрни.Кафедра мудири Н.Обломуродов
Download 195.31 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar