Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги наманган муҳандислик-технология институти «сичтеи» кафедрасиDownload 423,5 Kb.
bet1/13
Sana24.02.2022
Hajmi423,5 Kb.
#207548
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Bog'liq
2 5192768524908497799
Seminar 2 uchun essay , doklad tsukanova v.a, 030-Диспансер кузатувининг назорат картаси, xitoy ppt, 1-матн, ¡çáåêèñòîí ðåñïóáëèêàñè îëèé âà ¢ðòà ìàõñóñ òàëèì âàçèðëèãè, Bozor infratuzilmasi va uning unsurlari, atoulloh-husayniy-badoyiussanoyi-asarida-badiiy-sanatlar-tasnifi, Tabiiy va ajralmas qo, 7-мавзу очик дарс 1, 1. Anketa (maktab), ijtimoiy iqtisodiy geografiya 8 qozoq, Зебра 26 талик.........................., 1648702089266 flyme 2 5244942181302541895

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАъЛИМ ВАЗИРЛИГИ


НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

«СИЧТЕИ» КАФЕДРАСИ


«СТАТИСТИКА»

ФАНИ БЎЙИЧАТЕСТ САВОЛЛАРИ Т Ў П Л А М И

Наманган – 2020
1.Статистика фани нимани ўрганади?

*оммавий-ижтимоий ҳодисаларнинг миқдорий томонларини уларнинг сифат томонлари билан боғлаган ҳолда

оммавий тўпламлардаги айрим бирликлар, унсурларни ўрганади ва шу асосда тегишли қонуниятларни аниқлайди

оммавий-ижтимоий ҳодисаларни миқдорий томонини

оммавий ҳодисаларни моҳиятини

2.Қонун дейилганда

*икки ҳодиса ўртасидаги ички ва зарурий боғланиш тушунилади

ҳодисалардаги такрорланиш, кетма-кетлик, изчиллик ва тартиб тушунилади

воқеа ва ҳодисанинг миқдори, ҳажми, қиймати

албатта юз берадиган воқеа ва ҳодиса

3.Фақат алоҳида ҳодисаларда рўй берадиган қонуниятлар

*динамик қонуниятлар дейилади

статистик қонуниятлар дейилади

диалектик қонуниятлар дейилади

тасодифий қонуниятлар дейилади

4.Оммавий маълумотларни умумлаштириш йўли билан аниқланадиган қонуниятлар

*статистик қонуниятлар дейилади

динамик қонуниятлар дейилади

диалектик қонуниятлар дейилади

тасодифий қонуниятлар дейилади

5.Миқдор дейилганда

*ҳодисанинг юзага чиқиш меъёри, сони, даражаси, унинг ташқи қиёфаси тушунилади

ҳодисанинг ички қиёфаси ва аниқлиги тушунилади

ҳодисанинг туб моҳияти тушунилади

ҳодисанинг у ёки бу хусусияти тушунилади

6.Сифат дейилганда

*ҳодисанинг ички тузилиши ва аниқлиги, унинг ривожланиш қонуни ва қонуниятлари билан бевосита боғлиқ бўлган туб моҳияти тушунилади

ҳодисанинг ташқи тузилиши ва аниқлиги, унинг ривожланиш қонуни ва қонунияти билан бевосита боғлиқ бўлган туб моҳияти тушунилади

ҳодисанинг юзага чиқиш меъёри, сони, даражаси, унинг ташқи қиёфаси тушунилади

ҳодисанинг у ёки бу хусусияти тушунилади

7.Статистик кузатиш нима?

*ижтимоий ҳодисалар ҳақидаги маълумотларни режали, илмий, уюштирилган асосда тўплаш

ижтимоий ҳодисаларни ўзаро боғлиқлигини ўрганиш

дастлабки маълумотларни жамлаш

маълумотларни тўплаш дастурини тузиш ва шаклларини тайёрлаш

8. Статистик кузатиш қандай шаклларда ташкил қилинади?

*статистик ҳисобот ва махсус уюштирилган статистик кузатиш шаклида

хўжаликлар ва корхоналарни ҳисоботи шаклида

махсус уюштирилган статистик кузатиш шаклида

статистик ҳисоботлар шаклида

9.Статистик тадқиқотда иккинчи босқич деб нима ҳисобланади?

*маълумотларни жамлаш ва гуруҳлаш

статистик маълумотларни тўплаш

статистик маълумотларни қайта ишлаш ва умумлаштириш

статистик кўрсаткичларни таҳлили

10.Мураккаб сводкалаш бу

*маълумотларни дастурда кўзда тутилган белгилар асосида айрим гуруҳларга бўлиб ўрганиш

тўплам бирликларини умумий кўрсаткичларини ҳисоблаш

тўплам бирликларини миқдорий белгилар асосида гуруҳлаш

тўплам бирликларини сифат белгилари асосида гуруҳлаш

11.Типологик гуруҳлаш қандай масала ҳал этилади?

*турли хилдаги бирликларни сифат жиҳатидан бир хил гуруҳларга, типларга ажратади

турли хилдаги бирликларни гуруҳларга ажратади

тўплам бирликларини уларни боғланишига қараб ажратади

турли хилдаги бирликларни уларни бир бирига таъсири бўйича ажратади

12.Гуруҳлашда гуруҳлар сони қайси формулада ҳисобланилади?

*Р=1+ 3,322л логн

Р=3,322 логн

Р=

Р=

13.Ифодаланишига қараб гуруҳлаш белгилари қандай турларга бўлинади?

*атрибутив ва миқдорий белгиларга

атрибутив ва алтернатив белгиларга

атрибутив ва нисбат белгиларига

атрибутив ва қиймат белгиларига

14.Статистик гуруҳлаш турлари

*типологик, тузилмавий, аналитик

тузилмавий, миқдорий, сифат

типологик, сифат, нисбат

аналитик, сифат, миқдорий

15.Аналитик гуруҳлашда қандай масала ҳал этилади?

*ҳодисаларнинг орасидаги ўзаро боғланиш ўрганилади

статистик тўпламнинг таркиби ўрганилади

ижтимоийиқтисодий турлари аниқланади

гуруҳлар бирбирига таққосланади

16.Статистик тўпламнинг таркибини ўрганишда гурухлашни қайси туридан фойдаланилади?

*тузилмавий

типологик

аналитик

иккиламчи

17.Мутлақ миқдорлар қандай ўлчов бирликларида ифодаланади?

*натура, шартлинатура, пул ва комплекс ўлчов бирликларида

натура, фоиз, пул ва комплекс ўлчов бирликларида

шартли натура, фоиз, пул ва комплекс ўлчов бирликларида

фоиз, пул ва комплекс ўлчов бирликларида

18.Ифодаланишига қараб мутлақ миқдорлар

*якка ва умумий миқдорларга бўлинади

оддий ва мураккаб миқдорларга бўлинади

якка ва мураккаб миқдорларга бўлинади

оддий ва умумий миқдорларга бўлинади

19.Нисбий миқдорлар қандай аниқланади?

*иккита таққослама миқдорларни бўлиш натижасида

иккита таққослама миқдорларни қўшиш натижасида

иккита таққослама миқдорларни айриш натижасида

иккита таққослама миқдорни кўпайтириш натижасида

20.Қайси кўрсаткич динамик нисбий миқдор дейилади?

*вақт бўйича ҳодисанинг ўзгариш даражасини ифодаловчи кўрсаткич

муайян даврда режани бажарилишини ифодаловчи кўрсаткич

ҳодисани маълум мухитга ривожланишини ифодаловчи кўрсаткич

бир ҳодисани иккинчи ҳодисага нисбатини ифодаловчи кўрсаткич

21.Қандай кўрсаткич интенсивлик нисбий миқдори дейилади?

*ҳодисани тарқалиш зичлигини, учрашиш тезлигини ифодаловчи кўрсаткич

ҳодисаларни вақт бўйича ўзгариш даражасини ифодаловчи кўрсаткич

бир ҳодисани иккинчи бир ҳодисага нисбатини ифодаловчи кўрсаткич

ҳодисани тузилишини ифодаловчи кўрсаткич

22.Қандай кўрсаткич тузилма нисбий миқдорлари дейилади?

*айрим гурухларнинг шу умумий гурухлар йиғиндисига бўлган нисбатини ифодаловчи кўрсаткич

муайян даврда режани бажарилишини ифодаловчи кўрсаткич

бир ҳодисани иккинчи ҳодисага нисбатини ифодаловчи кўрсаткич

муайян ҳодисани тарқалиш даражасини ифодаловчи кўрсаткич

23.Ўртача миқдор деб нимага айтилади?

*бир турдаги ҳодисанинг ўзгарувчан белгилари асосида умумлаштириб таърифловчи кўрсаткич

бир вақтнинг ўзига, бироқ турли объектларга тегишли бўлган миқдорларнинг умумлаштирувчи кўрсаткичга

тўплам бирликларини, уларни бирортасига нисбатан ифодаловчи кўрсаткич

муайян жой ва вақтга доир тўплам бирликларини даражасини умумлаштирувчи кўрсаткич

24.Оддий арифметик ўртача миқдор қайси формула бўйича аниқланади?

*25.Ўртача гармоник миқдор қайси формула бўйича аниқланади?

*26.Тортилган ўртача арифметик миқдор қандай аниқланади?

*27.Иқтисодий ходисанинг вақт ичида ўзгариши

*динамика дейилади

статистика дейилади

коррелятсия дейилади

регрессия дейилади

28.Қандай динамик қаторлар ҳодисаларни аниқ вақтдаги ҳолатини акс эттиради?

*моментли динамика қаторлари

шартли динамика қаторилари

даврий динамика қаторлари

ҳосилавий динамика қаторлари

29. Динамика қаторлари қандай турларга бўлинади?

*моментли ва даврий динамика қаторларига

моментли ва нисбий динамика қаторларига

даврий ва тузилмавий динамика қаторларига

моментли ва тузилмавий динамикаси қаторларига

30.Ҳосилавий динамика қатори

*мутлоқ миқдорлар асосида ҳисобанган нисбий ва ўртача миқдордан тузилган динамика қатори

ҳодисаларни маълум давр оралиқдаги миқдорини, сонини хажмини ифодалайди

ҳодисаларни аниқ санадаги, моментдаги миқдорини, сонини, хажмини ифодалайди

ҳодисаларнинг мутлақ ва ўртача миқдорини ифодалайди

31.Динамика қаторларни таҳлил қилишда кўрсаткичлар қайси усулларда ҳисобланади?

*базисли ва занжирсимон усулларда

базисли ва индекс усулларда

занжирсимон ва коррелятсия усулларда

коррелятсия ва регрессия усулларда

32.Динамика қаторларда мутлоқ қўшимча ўсиш (камайиш) базисли усулда қандай ҳисобланади?

*ҳар қайси кейинги давр даражасидан бошланғич давр даражасини айириш йўли билан

ҳар қайси кейинги давр даражасидан олдинги давр даражасини айириш йўли билан

ҳар қайси кейинги давр даражасидан бошланғич давр даражасига нисбати йўли билан

ҳар қайси кейинги давр даражасини ўртача миқдор даражасига бўлиш орқали

33.Динамикали қаторда ўсиш (камайиш) суръати занжирсимон усулда қандай ҳисобланади?

*ҳар қайси кейинги давр даражаси ўзидан олдинги давр даражасига бўлиниб 100 га кўпайтирилади

ҳар қайси кейинги давр даражасидан бошланғич давр даражаси айрилиб 100 га кўпайтирилади

ҳар қайси кейинги давр даражаси бошланғич давр даражасига бўлиниб 100 га кўпайтирилади

ҳар қайси кейинги давр даражасидан олдинги давр даражасини айириб 100га кўпайтирилади

34.Даврий динамик қаторларни ўртача даражаси қайси ўртача миқдор билан аниқланади?*ўртача арифметик

ўртача хронологик

ўртача геометрик

ўртача квадратик

35.Умумий (агрегат) индекслар қандай холларда қўлланилади?

*хар хил унсурлардан ташкил топган мураккаб ҳодисаларни ўзгаришини аниқлашда

икки ва ундан ортиқ даврда ҳодисани қандай ўзгаришини аниқлашда

белгиланган режаларни қай даражада бажарилганини аниқлашда

хар хил худудларга тегишли ҳодисаларни ўрганишни аниқлашда

36.Харажатлар умумий индекси қайси формула билан аниқланади?*37.Индекслар мураккаб ҳодисани унсурлари учун ҳисобланганига қараб қандай турларга бўлинади?*алохида ва умумий (агрегат) индексларга

алоҳида ва тузилмавий индексга

алохида ва ўртача индексларга

алохида ва таркибий индексларга

Download 423,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
pedagogika instituti
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
tashkil etish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
toshkent davlat
vazirligi muhammad
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
saqlash vazirligi
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
fanidan tayyorlagan
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
covid vaccination
sertifikat ministry
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
moliya instituti
ishlab chiqarish
fanining predmeti