Yosh fiziologiyasi va gigiyenafanidan testlarDownload 70,22 Kb.
bet1/3
Sana25.02.2020
Hajmi70,22 Kb.
#40733
  1   2   3
Bog'liq
Fiziologiya test
Fiziologiya test, Fiziologiya test, Fiziologiya test, Fiziologiya test, Ielts journal , Abdug'aniyev Raxmatjon, Амир Темур ва Темурийлар даврида ижтимоий – иқтисодий, сиёсий ва маданий ҳаёт (1), 1-Anorganik kimyo, Mid term on Regional studies, Mid term on Regional studies, Mid term on Regional studies, Referat mavzusiga Bajardi 2-bosqich sirtqi bo’lim talabasi Urak-fayllar.org, Referat mavzusiga Bajardi 2-bosqich sirtqi bo’lim talabasi Urak-fayllar.org, 8- labaratoriya
YOSH FIZIOLOGIYASI VA GIGIYENAFANIDAN TESTLAR

Test topshirig’i

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Yosh fiziologiyasi o`rganadi:

*Organizmdagi jarayonlarning o`ziga hos yosh xususiyatlarini;

Organizmdagi hayotiy jarayonlarni;

Organizmning bir butunligini;

Organizmning tuzilishini;

Gigiyena fani nimani o`rganadi:

*Salomatlikni saqlash va mustahkamlash, atrof muhitni sog`lomlashtrish yo`llarini;

Tirik organizm faoliyatini;

Salomatlikni saqlash yo`llarini;

Organizmning funksiyanal qobilyatini;

Yosh fizlologiyasi va gigiyenasi fanini rivojiga xissa qo`shgan o`zbek olimlari:

*Yunusov A, Rahimov Q.R, Solixo`jayev S.S;

Mahmudov Z, Danilov I.V, Tursunov Z.T;

Biryukova V.I, Hoshimov A, Tursunov Z;

Hoshimov A, Alyavi R, Tursunov Z.T;

Sog`lom avlod yili deb e`lon qilingan yil:

*1993 y.

1999 y.

1992 y.

2000 y.

Respublikamizning birinchi ordeni qanday nomlanadi?

*,,Sog`lom avlod uchun’’;

,,Shuhrat’’;

Respublikada hizmat ko`rsatgan o`qtuvchi;

O`zbekiston qahramoni;

,,Sog`lom avlod uchun’’ jamg`armasitashkil qilingan yil:

*27 aprel 1993y.

4 mart 1993y.

11 fevral 1994y.

27 aprel 2000y.

O`zbekistonda 2000 yilni qanday yil deb e`lon qilingan:

*Sog`lom avlod yili;

Salomatlik;

Sog`lom oila;

Ona va bola;

Rivojlanishnima?

*Son va sifat o’zgarishlarining shakillanishi, sistemalar vazifasining mukammallashuvi

Tana shaklining shakllanishi

Sistemalarvazifasiningmukammallashuvi

Organlar vazifasiningmukammallashuvi

Organizmning bir butunligi deganda nimani tushinasiz?

*Organlar va sistemalarning birgalikdagi vazifasi

Tashimuhitbilanbog’likligi

Hujayraning tuzilishi

Hujayraning vazifasi

Hujayradeganidanimani tushunasiz?


* Organizm-ning strukturali va funksiyonal-lik birligi

Organizmningfunksiyo-nallikbirligi

Organizm-ningstrukturalibirligi

Organizmning kichik ko’zga ko’rinmaydigan birligi

Maktabgacha va maktab yoshi bolalariga talim-tarbiya ishlarining natijali bo’lishi uchun pedagog nimalarni bilishi kerak?

* Organizm-ning rivojla-nishini anato-mik va fizio-logik shakl-langanligini

Anatomik, fiziologikshakllanganligini

organizmningrivojlanishini

organizmningo’sishini

Osishtushinchasinimanibildiradi?

*Hujayralarninghisobtarafdanko’payishi

Organlarningvazifasiningmurakkablashuvi

Jismoniytarafdanko’payishi

To’g’rijavobyoq.

Funktsionalliksistemadeganimiznima?

*Har xil shakldagi tuzilishlarning funktsionallik birligi bo’lib, funktsionallik sistemalarga xos ribojlanadi.

Yakkarivojlanishbosqishlari

Embrionallik rivojlanish

Sistemalarning shakllanishi

Yosh fiziologiyasi fani nimani o’rgatadi?

*Fiziologik jarayonlarning paydo bo’lish mexanizmi, organ va sistemalarning vazifalari va bog’likligi

Fiziologik jarayonlarning paydo bo’lish mexanizmi

Organ va sistemalarning vazifalari va bog’likligi

Organizmda kechadigan qurilmalarni fiziologik jarayonlari

O`sish va rivojlanishning asosiy qonuniyatlari:

*Uzluksizlik, akseleratsiya, geteroxronizm va Individual rivojlanish;

Doimiylik, akseleratsiya, noshekislik;

Noshekislik, doimiylik, geteroxronizm;

Uzluksizlik, akseleratsiya;

Geteroxronizm nima?

*O`sish va rivojlanishning notekisligi;

O`sish va rivojlanishning uzluksizligi;

O`sish va rivojlanishning doimiyligi;

O`sish va rivojlanishning tezlashivu;

Yangi tug’ilgan bolaning o’rtacha og’irligi necha kg?

*3-3,5 kg

5-6 kg;

4-5 kg;

3-4 kg;

Organizmning o`sishi bu

*Organism miqdor korsatkichi bo`lib, b o`yva vaznning ortishi

Organism organ va tizimlari faoliyatining o`zgarishi;

Organism vaznining ortishi;

Tana nisbabining o`zgarishi;

Rivojlanish bu

*Organizmning sifat ko`rsatkichlarining o`zgarishi , hujayraning mukammallashuvi;

Organizmni miqdor ko`rsatkichlarining o`zgarishi;

Organizmning kattalashishi;

Organism o`lchamlarining ortishi.

Akseleratsiya bu…

*O`sish va rivojlanishning tengqurlariga nisbatan jadallashivu;

O`sishning tezlashivu;

O`sish va rivojlanishning sekinlashivu;

O`sish va rivojlanishning notekisligi.

To`qima bu…

*Tuzilishi va funksiyasi jihatidan bir-biriga o`xshash bo`lgan hujayralar to`plami;

Bir xil tuzilishga ega bo`lgan hujayralar to`plami;

Organlar to`plami;

Tizimlarni hosil qilgan hujayralar to`plami;

To`qima hosil qiladi:

*Organni;

Hujayrani;

Tizimni;

Suyakni;

To`qima necha hilga bo`linadi:

*Epiteliy, biriktruvchi, muskul va nerv;

Epiteliy, muskul;

Biriktruvchi, muskul va nerv;

Epiteliy, membrana va nerv;

Tugmarefleksdeganimiznima?

*Shartsiz ref-leks organizm bilan birga to’g’iladi

Shartli refleks

Shartli refleks organizm bilan birga yashaydi

To’g’ri javob yoq.

Nervmarkazlarideganimiznima?

*M. N. S har xil bo’limlarida joylashib boshqarish vazifalariga qatnashuvchi neyronlar

M. N. S har xil bo’limlarida joylashgan neyronlar

Neyronlarning vazifasi

Neyronlardaqo’zishningpaydobo’lishi

Bosh miya reflektori qaysi olim tomonidan aniqlangan?

*I. M. Seshenov 1963

I. A. Smaylov 1930

I. A. Arshavskiy 1840

A.A.Markosiyan1920

Osish jarayoni qaysi yosh davlarda kushli otadi?

*14-15 o’g’ilbolalarda

11-12 qizbolalardaJinsiyetilishdavrida

11-12 qizbolalarda

To’g’rijavobyoq.

Har bir nerv Hujayrasi ozidan chiqargan osimtalari bilan

*Neyron deb ataladi

Akson deb ataladi

Dendrit deb ataladi

Tana Hujayrasi

Jinsiy hujayradahromasomalar soni nechta?

*23 ta;

46 ta;

20 ta;

21 ta;

Irsiyat birligiga nima deb ataladi;

*Gen ;

Hramosoma ;

Yadro ;

Qon ;

Genetika fanining asoschisi:

*Gregor Mendel;

Morgan;

De Friz;

Loven Guk;

Ikkinsh signal sistemasi nima?

*So’z, gapirish, ong, oylash

Psixikalik reflektorli reaktsiya

So’z

ong, oylash

Xolerik tipiga mansub bolalar qanday nervlik jarayonlarga ega bo’ladi?

*Kushli harakatshang qo’zish kushli yuqori

Kushli harakatchang

Kushsiz irkilish bosim bo’ladi

To’g’rijavobyoq

Birinshi signal sistemasi deganimiz nima?

*Ko’rish, eshitish

So’z

O’ylash

So’z va ong

Bolalarda ikkinshi signal sistemasining rivojlanishi nesha oylik davrida boshlanadi

*7-8 oylik

4-3 oylik

1-2 oylik

10-11 oylik

Yuqori nerv faoliyati tiplari neshta qismdan iborat?

*4

2

5

8

Bolalarda birinchi va ikkinchi signal sistemalari orasidagi farq qaysi yosh davrdan boshla-nadi?

*3-4 yoshidabirinshi 6-7 yoshidaikkinshi

6-7 yoshidaikkinshi

2-3 yoshidabirinshi

1-2 yoshidaikkinshi

Nerv sistemasi neshta bo’limdan iborat?

*2

3

4

6

Bolalarda so’zla-shish nesha yoshdan boshlanadi?

*1-3

1

2

4

Siydik tutib turish shartli refleksi bolalarda necha yoshda paydo bo`ladi:

*2 yoshda;

1 yoshda;

1,5 yoshda;

8 oylikdan.

Nerv tuzilishining struktura birligi:

*Neyron ;

Nefgon ;

Akson ;

Alveola ;

Nerv tizimi necha qismga bo`linadi:

*2;

3;

6;

Qismlarga bo`linmaydi.

Markaziy nerv tizimiga xos:

*Bosh va orqa miyya;

Bosh miyya;

Uzunchoq miyya;

Miyyach a.

Refleks nima?

*Tashqi va ichki muhit ta`siriga markaziy nerv tizimi orqali berilgan javob;

Tashqi muhit ta`siriga nerv tizimi orqali berilgan javob;

Ichki organlardagi ta`siriga nerv sistemasi orqali berilgan javob;

Ta`sir nisbatan bir guruh muskullarning qisqarishi;

Orqa miyyaning uzunligi va og`irligini toping?

*40-45 sm. og`irligi 30 gr;

50-60 sm. og`irligi 30 gr;

1-1,5 m. og`irligi 80 gr;

10-15sm. og`irligi 50 gr.

Orqa miyyadan necha juft nerv tolalari chiqadi?

*31 juft;

12 juft;

57 juft;

39 juft;

Orqa miyya necha qavat parda bilan qoplangan?

*3 qavat;

2 qavat;

4 qavat;

5 qavat;

Orqa miyya qanday funksiyani bajaradi?

*Refleptor va o`tkazuvchanlik vazifasini bajaradi;

Muskullar qisqarish, ko`rishni boshqaradi;

O`tkazuvchanlik vazifasini bajaradi;

Yurak urushi va eshitilishini boshqaradi.

Bosh miyya qisimlariga xos emas:

*Orqa miyya;

Uzunchoq miyya;

Miyyacha ;

O`rta miyya.

Miyasha fiziologiyasiga xos:

*Muvozanat ;

Yurak urushini boshqarish;

Nafas olishni boshqarish;

Yutish aktini boshqarish.

Dinamik stereotik – nima?

*Bir tartibdagi shartli reflekslarning bir vaqtda ketma – ket takrorlanishi;

Bir tartibdagi shartsiz reflekslarning takrorlanishi;

Shartli va shartsiz reflekslarning ketma – ketligi;

Shartli reflekslarning qaytarilishi;

Nechta signallar tuzimi mavjud?

*2 ta;

3 ta;

4 ta;

5ta ;

Reflektor qonuniyatining asoschilari kimlar?

*I.M.Sechenov va I.P.Pavlov;

I.M.Sechenov va N.I.Pirogov;

I.P.Pavlov va N.P.Gundobin;

I.M.Sechenov va G`.G`.Erisman;

Muvozanat nervi uchlari ,yani retsentorlari qayerda joylashgan?

*Labirintda;

Chig`anoqda;

Uzangida;

Sandonda.

Bosh miyya necha yoshgacha o`sadi?

*20-30 yoshgacha;

18 yoshgacha;

25 yoshgacha;

20 yoshgacha.

Pisixogigiyena bu…

*O`quvchilar ruhiy salomatligini saqlash va mustahkamlash.

O`quvchilar sog`lig`ini saqlash;

O`quvchilar sog`lig`ini mustahkamlash;

O`quvchilar jismoniy salomatligini saqlash.

Bolada sezish or-ganlari sistemasi-ning funktsiyonallik etilishi hecha yoshda tugallanadi?

*12-13

9-10

14-15

16-18

Hid sezish qaysi vaqtdan boshlab seziladi?

*Bolaning tug’ilish vaqtidan

10 kundan keyin

1 oydan so’ng

Ikki haftadan so’ng

Analizatordeganimiznima?

*Tashqi va ishki tasirlarga organizm o’zi-da paydo bo’-ladigan o’zga-rishlarni se-zuvchi va qa-bul qiluvchi maxsus organlar

Tashqitasirlarnisezuvchiorganlar

Neyron tarkibi tasirlarni sezuvshi organlar

Nerv sistemslsrining o’zgarishlarini sezuvchi organlar

Oliy nerv faoliyati bosh miyyaning qaysi bo`laklariga xos?

*Bosh miyya katta yarim sharlari va miyya po`stlog`I;

Miyyacha va bosh miyya katta yarim sharlari;

Uzunchoq miyya va bosh miyya katta yarim sharlari;

Oraliq miyya;

Nutq nechanchi siginal sisitemasiga hos?

*2 chi;

1 chi;

3 chi;

1 chi va 2 chi;

Xolerik bu:

*kuchli, muvozanatlashmagan tip;

kuchli, muvozanatlashgan harakatchan tip;

kuchli, muvozanatlashgan, kam harakatchan tip;

kuchsiz, muvozanatlashmagan tip

Sangivinik bu:

*kuchli, muvozanatlashgan, harakatchan tip;

kuchli, muvozanatlashmagan tip;

kuchli, muvozanatlashgan, kam harakatchan tip;

kuchsiz, muvozanatlashmagan tip

Download 70,22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti