UniversitetiDownload 228.62 Kb.
bet9/9
Sana10.09.2017
Hajmi228.62 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Other References: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Atlasi dialektologjik i gjuhës

shqipe, Tiranë-Napoli, vëll.I, 2007, vëll. II, 2008. Autorët: J. Gjinari,B.Beci, Gj. Shkurtaj, Xh. Gosturani.

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe,

redaktor shkencor Jani Thomai, Tiranë, 2004.

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Fjalor i gjuhës së sotme shqipe,Tiranë, 2002.

Abazi Hajdin, Hyrje në shkrimin akademik, Prishtinë, 2008.

Ann Jeferson David Roby, Teoria letrare moderne. Një paraqitjekrahasuese. Përktheu: Floresha Dado. Botim i dytë. Albas, Tiranë, 2006.

Aristoteli, Retorika, botim i eBooks@Adelaide, 2007.

Domi M.-Shkurtaj Gj., Pyetësor për mbledhjen e toponimisë shqiptare”,

Dialektologjia shqiptare”, V, Tiranë, 1987.

Eko Umberto, Si bëhet një punim diplome. Përktheu nga origjinali, Dr.Kristina Jorgaqi. Botime “Përpjekja”. Tiranë, 1997.

Ismajli, Rexhep, Shumësia e tekstit, Prishtinë,1980.

Jashari A., Fjalor me shprehje të huazuara në gjuhën shqipe, Botimet Dudaj, Tiranë, 2007.

Memushaj Rami, Shqipja standarde, Tiranë, 2005.

Kostallari A., Gjuha letrare kombëtare shqipe dhe epoka jonë, (Referat),Tiranë 1984.

Kryeziu Bahtiar, Si të flasim dhe si të shkruajmë drejt, Prishtinë, 2006.

Leka F.- Podgorica F.- Hoxha S., Fjalor shpjegues i termave të letërsisë,Tiranë, 1972.

Lloshi Xh., Gjuha, stili dhe redaktimi në shtyp, Tiranë, 1977.

Lloshi Xh., Njohuri për stilistikën e gjuhës shqipe, Tiranë, 1987.

Lloshi Xh., Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika“ , Tiranë, 1999 dheSHBLU, 2001.

Mato Sulejman, Arti i të shkruarit, “Migjeni”, Tiranë,2002.

Petriti K., Në poetikën e Martin Camajt, Tiranë, 1997.

Petriti K.,Fjala poetike-kuti e Pandorës, Gobus R., 2008.

Shamiq Mid’had, Si shkruhet vepra shkencore, (E përktheu ngabosnjakishtja: Nexhat Ibrahimi), Titulli i origjinalit: Kako nastajeaucno djelo, Svjetlost-Sarajevo, 1988, Botimi dytë, Logos-A, 2009,Shkup, Prishtinë,Tiranë.

Methods of Teaching: Lecture, Seminars

Assessment Methods: Written examination by the end of the course

Language of Teaching: Albanian
Course Title: MOTOR DEVELOPMENT AND LEARNING

Course Code: C-ZHMM

Type of the course: Compulsory

Course level:

Year of study: 3rd

Semester: 1st

ECTS: 6

Course Work Load: Lectures 45 classes, seminars 30 classes

Name of Lecturer: Mariela Burda
Course Goals: By the end of the course, students will be able to:


 • know the characteristics of motor development of 3-6 year-old-children

 • know the main scientific characteristics of physical education

 • know the basic skills the children of this age need to adopt

 • know the methodology of motor tasks

 • know how to put into practice motor activities


Course Contents:

 • Goals, tasks and general principles of physical education of the 0-6 year-old–children

 • Motor act, motor action and their classification

 • Methodology of motor tasks

 • Didactic analysis of the skills which will be acquired during the first cycle of studies

 • Lesson (unit) and its planning

 • Teaching methods and techniques of physical education

 • Game and its importance, characteristics and classification

 • Athletic activities (throwing, jumping, running)

 • Gymnastic activities

 • Collective games

 • Orienting and driving activities


Basic Literature:

Michand. R, Agir dans le monde, L'éducation physique en maternelle, cycle 1,2000Other References: Daci. J, Miçolliu. Th, Metodika e edukimit fizik në kopshtet e fëmijëve, Tiranë, 1974

Lojra dhe aktivitete sportive.Manual Filozofia e zhvillimit te femijeve.,Botim i AEDP.Jorgoni. A, Metodologjia e edukimit fizik, SHBLU, Tiranë, 2004

Subashi.G,.Daci. J, Didaktika e edukimit fizik, SHBLU,Tiranë, 2004

Methods of Teaching: Lectures, seminars and practice activities in kindergartens

Language of Teaching: Albanian

Course Title: SELF - CARE

Course Code: KV

Type of the course: Compulsory

Course level: Intermediate

Year of study: 3rd

Semester: 5th

ECTS: 6

Course Load Work: Lectures 50 classes, seminars 15 classes

Name of Lecturer: Mariela Burda

Course Goals: By the end of this course students should be able to understand:

 • The body of the child interacting with the external environment; the impact of the environment on the child's body and the possibility of prevention or elimination of their internal action.

 • hygienic principles of planning, construction and operation of child institutions, such as kindergartens, schools, dormitories, etc., setting hygienic norms for land, building, lighting, water etc.

 • Hygienic requirements - sanitary furniture and equipment of these institutions

 • Mental work hygiene that forms the basis of the educational process, hygiene learning for specific subjects, the construction of a daily routine, workload to prevent mental and physical fatigue.

 • Food hygiene of children, irrespective of age, health status and level of child development.

 • Extracurricular work organization on hygenic based on hygiene, related to toys, sporting events, artistic educational circles, excursions etc

 • Acute infections in children; ways of spreading; processing defensive capacity; the anti-epidemic prophylactic measures.

 • Hygiene education to children, to eliminate those negative habits that can be carried by family or friends and education with positive hygienic habits.

 • Being able to provide first aid in case of fainting, suffocation, injury by electrocution, burning, freezing, food poisoning, hemorrhage and different trauma.

Course Contents:

 • School Hygiene

 • Stages of child growth and development

 • Factors influencing the growth and development of children and teenagers.

 • The anatomo-physiologic characteristics and the hygiene of musculoskeletal system.

 • Development and hygiene of the respiratory, circulatory and digestive organs

 • Development and hygiene of the urinary and hormonal organs, and of the sensory system

 • Hygiene of the nervous system

 • Hygiene of child food

 • Sanitary and hygienic requirements in the construction of the school and kinderkarten building.

 • Sanitary and hygienic requirements for school furniture and teaching aids

 • The hygienic basics for the organization of the teaching and educational process.

 • Physical education and the dressing hygiene

 • Sanitation requirements for child daily routine and development activities out of school.

 • Major diseases of our era and the diseases of school-age child.


Basic Literature:

Toli K, Hasani L, Higjiena shkollore, shblu,Tiranë 2001.

Kapedani K, Canaj P, Higjiena Sportive, shblu, Tiranë 2004.

Vangjeli I, Edukimi shëndetsor, Korçë 2011Methods of Teaching: Lecture, Seminars and practice classes

Assessment Methods: Written examination by the end of the course

Language of Teaching: Albanian


Course Title: SCENIC ARTS

Course Code: AS

Type of the course: Compulsory

Course level: Intermediate

Year of study: 1st

Semester: 1st

ECTS: 6

Course Load Work: Lectures 15 classes, seminars 23 classes

Name of Lecturer: Shkëlqim Jaupi

Course Goals: By the end of this course students should be able to:

 • recognize and understand interpretations and dramatizations of different plays;

 • recognize art, its origin, artistic image, diction;

 • build a libretto for an imaginary show, with all the component accessories

Course Contents:

 • Art. Its rapport with society. Its kinds

 • Art origin. Art in antiquity

 • Factors which have influenced and do influence nowadays a new art reassessment

 • Artistic image as a general and specific element of all kinds of art

 • Diction and speech apparatus. Speech impairment

 • Movement and its plastics

 • The setting

 • Theatre origin

 • Theatre reprocity

 • Direction, a synthetic art

Basic Literature:

Evaluating Effectiveness - A Framework for Assessing the Management of Protected Areas

Global Overview of Mountain Protected Areas on the World Heritage List Prepared by Jim Thorsell and Larry Hamilton, UCN. 2002

World Heritage in Danger Workshop - Amman Congress WCPA (2000)

Centre du Patrimoine Mondial, UNESCO, Paris, 2008

Adresa në internet: http://www.unesco.org/whc/fr/breves.htmOther References: Centre du Patrimoine Mondial, UNESCO, Paris, 2008

Dida M. etj, Zonat e Mbrojtura në Shqipëri, Parqet Kombëtare, Tiranë 2004.

Evaluating Effectiveness - A Framework for Assessing the Management of Protected Areas.

Economic Values of Protected Areas - Guidelines for Protected Areas Managers

Global Overvieë of Mountain Protected Areas on the Ëorld Heritage List Prepared by Jim Thorsell and Larry Hamilton, UCN. 2002

Human Use of World Heritage Natural Sites – A Global Overvieë Prepared by Jim Thorsell and Todd Sigaty. IUCN.1997.

IUCN, Guidelines for Protected area management categories.CNPPA with the assistance of CMC (1994), IUCN, Gland, Switserland &Cambridge, UK, 261 pp.
Methods of Teaching: Lecture, Seminars

Assessment Methods: Written examination by the end of the course

Language of Teaching: Albanian

Course Title: FIGURATIVE ARTS

Course Code: AF

Course type: Compulsory

Year of study: 1st

Semester: 2nd

ECTS: 6

Course work load: Lectures 50 classes, seminars 25 classes

Name of lecturer: Roland Karanxha

Course Goals: By the end of this course students should be able to:


 • Express and conceptualize drawing nature sketches;

 • Understand objects: their shape, volume, colors, texture;

 • Recognize relationships between colors and size of objects;

 • Get acquainted with modeling plaster and use of contrasts between light and shade for this purpose;

 • Cultivate imagination about illustrative drawing;

 • Understand the importance of perspective and landscape drawing as a concept and specific genre of figurative arts.

Course Contents:

 • Drawing geometric objects

 • Texture

 • Decorative drawing using geometric motives and bright and dark colors,

 • Illustrating a story or fairy tale using imagination;

 • Drawing and coloring carpets highlighting folklore motives;

 • Still nature;

 • Figurative drawing of animals and birds;

 • Drawing butterflies,

 • Landscape of winter;

 • Landscape of spring;

 • Landscape of summer.

Methods of teachings: Lecture, Seminars and practice classes

Assessment methods: Written examinations by the end of the course

Language of teaching: Albanian language

Course title: TECHNOLOGICAL EDUCATION

Course Code: ET

Course Level: Intermediate

Type of the Course: Compulsory

Year of Study: 3rd

Semester: 1st

ECTS: 3

Course Work Load: Lectures 25 classes, seminars 50 classes

Name of lecturer: Belkize Saraci

Course Goals:

By the end of this course students should be able to: • Know the theories and practices in the field of technological education as well as acquire the skills to practically implement them in this context.

Course Content:

 • Technological systems, elements

 • Technological materials

 • Drawing

 • Mechanic technology

 • The mechanisms of mechanic power

 • Machine part connections, types

 • The systems of transport means

 • Transport and the technology of transport

 • Nutritional technology and medical technology

 • The technology of construction

 • The technology of environmental resources

 • Communication and the technology of communication

 • The technology of cinematography and polygraph

 • The technology of various artisanal services


Basic Literature:

Casli. Sh teknologjia dhe materialet, kapitulli I II, VII.

Tartari E., Mustafa A., Zagori E., Peculi V: Teknologjia mekanike, teknologji e transportit

Betja P., Tytymce R., Kondakci R.: Teknologji materialesh, vizatimi.

Kastrati Y.: Teknologji elektriciteti.

Tela G., Tafaj S., Tartari E., Shurdha Y., Xhufka V.: Vetite e materialeve

Cukalla M: Sistemet teknologjike, urbanistika
Methods of teaching: Lectures, seminars and practice classes

Assessment Methods: written examination at the end of the course

Language of Teaching: Albanian

Course Title: SPECIAL PEDAGOGY

Course Code: PS

Type of the course: Compulsory

Course level: Advanced

Year of study: 3rd

Semester: 1st

ECTS: 6

Course Load Work: Lectures 50 classes, seminars 15 classes

Name of Lecturer: Ilia Bello

Course Goals: By the end of this course students should be able to:


 • know the theoritical and practical knowledge on special pedagogy

 • recognize the disorders and different syndroms of disabilities

 • recognize and describe the historic development and actual policies, as well as the

 • involvment of people with disabilities in social life

 • know and describe the forms and means for students’ educational treatment in different

 • systems of special education

Course Contents:

 • The bases of special pedagogy

 • Branches and categories of special pedagogy

 • Intellectual disabilities

 • Trisomy

 • Autistic spectrum - autism

 • Children with learning difficulties

 • Children with visual impairments

 • Children with problems in listening and speaking.

 • Logopedia - Speech therapy

 • Children with physical disorders

 • Students who present disorders of attention and hyper- activity

 • Special schools

 • Development of individual educational programs

 • Roli i familjes dhe i shoqërisë tek fëmijet /personat me aftësi të kufizuara. The role of the family and society to children/ people with disabilities

 • Albanian legislation on disability

Basic Literature:

Ainscow, M. (1994). Special Needs in the Classroom: A Teacher Education Guide. Early Childhood Special Education,25

Dobrev.Zl -Karadjova.E -Radulov.V. (2002). SPECIALNA PEDAGOGIKA. Sofia bg.Other References:

Ndrio, M. (2005). Nje shkolle per te gjithe. Save the Children.Methods of Teaching: Lecture, Seminars and practice classes

Assessment Methods: Written examination by the end of the course

Language of Teaching: Albanian

Course Title: RESEARCH METHODS IN EDUCATION

Course Code: ------------

Type of the course: Compulsory

Course level: Advanced

Year of study: 1st

Semester: 1st

ECTS: 4

Course Load Work: Lectures + seminars 48 classes

Name of Lecturer: Dr. Magdalina Vampa

Course Goals: By the end of this course students should be able to:

 • obtain knowledge on scientific research in social sciences

 • identify the research problem and draft on-going stages for research process accoplishment

 • raise the awareness on the importance of research in each area and profession as a process which increases information and helps in finding the ways for effective work


Course Contents:

 • Scientific research, traditional methods, the importance of research in scientific disciplines and professions

 • The connection of research with theory and practice

 • Philosophical foundations of scientific research, terms definitions

 • The stages of research process, the elements of formulating a research problem

 • Conceptual, methodological and empirical stages

 • Research issues, defining the types of issues according to the level of knowledge

 • Reasoning, the stages of formulating a research problem

 • Article reviewing, defining the aim of reviewing, information organizing and editing, Reference framework and the level of research

 • The research goal and hypotheses, verifying hypotheses

 • The plan of research, defining the goal of the research plan, the elements of the research plan, research classifications and the levels of recognition

 • The nature of data, measurement of concepts, ways, degree and mistakes of measurements

 • Methods of research, characteristics of descriptive type, methods and analyses, correlative type, hierarchic order of correlative plan

 • Studies on experimental type, pre-experimental planning

 • The sample, general concepts, size, probable and non-probable sample

 • Data collection, methods and habits of data collection, questionnaires, observations, evidences, secondary sources of the data

 • Data analysis, features, statistical analyses, thematic analysis, speech analysis, content analysis

 • The use of computer programs for data analysis, statistical analysis, SPSS use, data coding

 • Drawing conclusions, results presentation, interpretation, generalization, audience and clarity

 • Ethics in research, data privacy, endangered groups, illegal behavior, Nuremberg code, plagiarism

 • Bibliography, rules of writing, reports and diploma thesesBasic Literature: Gjergji Pendavinji, Metodologjia e kërkimit, Korcë 2002.

Gjergji Pendavinji, Projekti i kërkimit në shkencat sociale, Korcë, 1997.

Gjergji Pendavinji, Nga mbledhja e të dhënave tek analiza statistike e të dhënave, Korcë 2008.

Bob Matthews; Liz Ross, Metodat e hulumtimit, botim i CDE, Tiranë, 2010.


Other References: Research Methods in Education, Fifth edition, Louis Cohen, Laërence Manion and Keith Morrison, London 2000.

Corbetta, P. (2003) Social Research: Theory, Methods and Techniques (Hulumtimet shoqërore: teoritë, metodat dhe teknikat). London: Sage.

Kerlinger, F.N. (1970) Foundations of Educational Research (Bazat e hulumtimit në arsim), New York: Holt, reinhart and Qwinston.

Pole, C. dhe lampard, R. (2002) Practical Social Investigation: Qualititative and Quantitative Methods in Social Research (Hetimet praktike në fushat shoqërore: metodat cilësore dhe sasiore në hulumtimet shoqërore), Harlow: Pearson Education.Research Assessment Exercise (2008) Guidanace on Submissions (Annex B), gjendet në http: //www.rae.ac.uk.pubs/2005/03/rae0305.doc (parë më 6 gusht 2009).

Methods of Teaching: Lecture, Seminars

Assessment Methods: Written examination by the end of the course

Language of Teaching: Albanian
Download 228.62 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat