UČni načrt predmeta / course syllabus



Download 5.26 Mb.
bet6/94
Sana19.04.2017
Hajmi5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94




UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Big band 1

Course title:
















Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Glasbena umetnost, 2. stopnja

klavir, kitara, kontrabas, bobni, trobenta, pozavna, saksofon

1 ali 2

1,2 ali3,4
















Vrsta predmeta / Course type

Strokovni izbirni







Univerzitetna koda predmeta / University course code:







Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work




ECTS

15




45







30




3




Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag. jaka Pucihar




Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:





Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:





Prerequisits:

Vpis v letnik študijskega programa








Vsebina:





Content (Syllabus outline):

- študij in obvladovanje standardnega jazz repertoarja










Temeljni literatura in viri / Readings:

Izbran repertoar orkestrov Glenn Miller, Duke Elligton, Count Basie, Stan Kenton in dr.


Cilji in kompetence:





Objectives and competences:

- obvladovanje harmonsko-stilskih zakonitosti posameznih jazzovskih obdobij in stilov

- sposobnost natančnejše analize jazzovskih partitur in jazzovske improvizacije

-igranje v veliki zasedbi-big bandu












Predvideni študijski rezultati:




Intended learning outcomes:

- sposobnost orientacije v jazzovski literaturi

- sposobnost igranja v big bandu, raumevanje in obladovanje specifičnega fraziranja

- spoznavanje različnih stilov in obvladovanje skupne igre v orkestru

- Uporaba znanja pri lastni improvizaciji v določenem jazzovskem stilu

- vrednotenje lastnih dosežkov

- zavedanje in vrednotenje različne improvizacije v različnih jazzovskih stilih

-vrednotenje teoretičnega znanja s področja jazz harmonije in harmonske analize,

-vrednotenje uspešnosti pridobljenega znanja pri kreiranju lastnega sila v improvizaciji

- glasbeno izražanje v določenem jazz stilu

- predstavitev jazz standardov na inštrumentu

- oblikovna in harmonska analiza



Knowledge and understanding:










Metode poučevanja in učenja:




Learning and teaching methods:

predavanja, individualne naloge









Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)




Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Oceni se uspešnost na vajah in nastopih



Od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno)




Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

doc. mag. Jaka Pucihar:

 • aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...)

 • kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino)

 • aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, Vzhod-Zahod in druge



UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Big band 2

Course title:
















Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Glasbena umetnost, 2. stopnja

Klavir, kitara, kontrabas, tolkala, trobenta, trombon, saksofon

1 ali 2

1,2 ali 3,4
















Vrsta predmeta / Course type

Strokovni izbirni







Univerzitetna koda predmeta / University course code:







Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work




ECTS

15




45







30




3 (2+1)




Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag. Jaka Pucihar




Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Slovenski


Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:





Prerequisits:

Pogoj za vključitev v delo je vpis v letnik študija, opravljen izpit iz predmeta Big Band I, ter opravljene naloge, ki so pogoj za pristop k letnemu izpitu.








Vsebina:





Content (Syllabus outline):

Študij in obvladovanje standardnega jazz repertoarja










Temeljni literatura in viri / Readings:

Izbran repertoar orkestrov Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Stan Kenton, Charles Mingus, Bob Mintzer




Cilji in kompetence:




Objectives and competences:

 • Igranje v veliki zasedbi – big bandu

 • obvladovanje harmonsko-stilskih zakonitosti posameznih jazzovskih obdobij in stilov

 • sposobnost natančnejše analize jazzovskih partitur in jazzovske improvizacije








Predvideni študijski rezultati:




Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • sposobnost orientacije v jazzovski literaturi

 • sposobnost igranja v big bandu

 • razumevanje in obvladovanje specifičnega fraziranja


Knowledge and understanding:










Metode poučevanja in učenja:




Learning and teaching methods:

predavanja, individualne naloge, seminarji, delavnice, izvajalska praksa









Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)




Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)

Izpit/koncert ob zaključku predavanj



od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno)




Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

doc. mag. Jaka Pucihar:

 • aranžmaji za big band RTV Slovenija (Da jora ta banerina, S'noči sem na vasi stal, My favourite things...)

 • kompozicije za big band (Concerto Grosso za flavto, kitaro in veliki jazzovski orkester, Flautino)

 • aranžmaji za veliki revijski orkester (slovenske popevke: Samo ti, Preproste stvari, Jutro, Zdravi bili, Vzhod-Zahod in druge)




UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Combo 1

Course title:
















Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Glasbena umetnost, 2. stopnja

klavir, kitara, kontrabas, bobni, trobenta, trombon, saksofon, flavto, klarinet ,violina

1 ali 2

1,2 ali3,4
















Vrsta predmeta / Course type

Strokovni izbirni







Univerzitetna koda predmeta / University course code:







Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work




ECTS







30







60




3




Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. mag. jaka Pucihar




Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:





Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:





Prerequisits:

Vpis v letnik študijskega programa








Vsebina:





Content (Syllabus outline):

študij in obvladovanje standardnega jazz repertoarja








Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa