UČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.26 Mb.
bet2/94
Sana19.04.2017
Hajmi5.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Analiza glasbenih umetnin M3

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Glasbena umetnost, 2. stopnja

Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko in zborovsko dirigiranje

2

3
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

30

60
3
Nosilci predmeta / Lecturers:

red. prof. Pavel Mihelčič, red. prof. Jani Golob, red. prof. Uroš Rojko, red. prof. Marko Mihevc
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovensko

Vaje / Tutorial:

slovensko


Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

analiza zahtevnejše glasbene literature različnih stilnih obdobij; analiza zahtevnejših glasbenih oblik različnih stilnih obdobij; analiza kompleksnejše instrumentacije različnih stilnih obdobij; analiza vertikale različnih stilnih obdobij; analiza linearnih gibanj različnih stilnih obdobij; analitična povezava ter evalvacija zahtevnejših kompozicijskih prvin različnih stilnih obdobij; samostojni projekti zahtevnejših analiz;

Temeljni literatura in viri / Readings:

Diether de la Motte – Wege zum komponieren; Hermann Erpf – Lehrbuch der Instrumentation;, Joseph Machlis – Introduction to Contemporary Music; Claus Ganter – Ordnungsprinzip oder Konstruktion; Cecil Forsyth – Orchestration; Persichetti - 20. Century Harmony; Erhard Karkoschka - Das Schriftbild der neuen Musik, Wim Martens - American Minimal Music; Paul Griffiths - Modern Music; Paul Mathews - Orchestration; Kurt Stone - Music Notation in the 20th Century; Walter Gieseler – Komposition im 20. Jahrhundert; Alfred Baumgartner – Musik des 20. Jahrhunderts;


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Poznajo zgradbo zahtevnejših glasbenih oblik različnih stilnih obdobij. Slušno in vizualno analizirajo kompleksnejša glasbena dela na podlagi vertikalne, linearne, inštrumentacijske in glasbeno vsebinske analize. Analizirajo postopek, način, idejni koncept izbranega dela. Prepoznavajo stilne in karakterne posebnosti. Razumejo načine združevanja zahtevnejših kompozicijskih elementov. Kritično razmišljajo in vrednotijo kompleksnejša dela.
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

Sposobnost samostojne analize zahtevnejših glasbenih del na podlagi vertikalne, linearne, inštrumentacijske in glasbeno vsebinske analize. Sposobnost analize postopka, načina, idejnega koncepta, ki ga je uporabil skladatelj izbranega dela. Sposobnost analize kompleksnejših stilnih in karakternih posebnosti. Razumevanje združevanja zahtevnejših kompozicijskih elementov.
Knowledge and understanding:


Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Metoda dela z notnim gradivom; slušno obravnavanje primerov; analiza s pomočjo partiturne igre; ustvarjanje lastnih primerov s primerjalno metodo; oblikovna, vertikalna, linearna, instrumentacijsk in slogovna analiza glasbenih del.
Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt):

Ustno izpraševanje in analiza izbranega dela

Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AG

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Jani Golob, red.prof.:

 • Koncert [1992] za violino, violončelo in orkester Concerto for violin, violoncello and orchestra Ed. DSS 1322*

 • Krpanova kobila [1992]: opera buffa v treh dejanjih Krpan's mare: opera buffa in three actsDSS 1335*

 • Krst pri Savici (1989): balet The Babtism at the Savica: ballet Ed. DSS 1242*

Marko Mihevc, red. prof.:

 • 1990 Equi, Ed.DSS 1288 (1992)

 • In signo tauri, Ed.DSS 1336 (1993)

 • Miracula Ed.DSS 1349 (1996

Pavel Mihelčič, red. prof.,

 • Solange, koncert za oboo, harfo in godalni orkester (1991),

 • Svetloba noči za orkester (1993),

 • Zeleno drevce, uvod in pesem za orkester in glasova (1994)

Uroš Rojko, red. prof.:

- IZVIR II za veliki orkester in obligatni „pol-klarinet“; Verlag Neue Musik Berlin, krstna izvedba:  15.05.2008, - POBEGLI TRIO (ENTKOMMENES TRIO) za harmonikarski trio, Edition Wunn, krstna izvedba:


- STONE WIND IV  za violončelo, akordeon in klavir;Verlag Neue Musik Berlin, krstna izvedba: Berlin,
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Analiza glasbenih umetnin M4

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Glasbena umetnost, 2. stopnja

Kompozicija in glasbena teorija, Orkestrsko in zborovsko dirigiranje

2

4
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

30

60
3
Nosilci predmeta / Lecturers:

red. prof. Pavel Mihelčič, red. prof. Jani Golob, red. prof. Uroš Rojko, red. prof. Marko Mihevc
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

slovensko

Vaje / Tutorial:

slovensko


Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

analiza najzahtevnejše glasbene literature različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja; analiza kompleksnih glasbenih oblik različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja; analiza najzahtevnejše orkestracije različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja; analiza najbolj kompleksnih vertikal različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja; analiza linearnih gibanj različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja;

analitična povezava ter evalvacija kompozicijskih prvin različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja; samostojni projekti najzahtevnejših analiz, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja;Temeljni literatura in viri / Readings:

Diether de la Motte – Wege zum komponieren; Hermann Erpf – Lehrbuch der Instrumentation; Alfred Baumgartner – Musik des 20. Jahrhunderts, Joseph Machlis – Introduction to Contemporary Music; Walter Gieseler – Komposition im 20. Jahrhundert; Claus Ganter – Ordnungsprinzip oder Konstruktion; Cecil Forsyth – Orchestration; Persichetti - 20. Century Harmony; Erhard Karkoschka - Das Schriftbild der neuen Musik; Gardner Read - 20th Century Microtonal Notation; Kurt Stone - Music Notation in the 20th Century; Wim Martens - American Minimal Music; Paul Griffiths - Modern Music; Paul Mathews - Orchestration;


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Poznajo zgradbo zahtevnejših glasbenih oblik različnih stilnih obdobij, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja. Slušno in vizualno analizirajo kompleksnejša glasbena dela na podlagi vertikalne, linearne, inštrumentacijske in glasbeno vsebinske analize. Analizirajo postopek, način, idejni koncept izbranega dela. Prepoznavajo stilne in karakterne posebnosti, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja. Razumejo načine združevanja kompozicijskih elementov, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja. Kritično razmišljajo in vrednotijo posamezna dela, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja.
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

Sposobnost samostojne analize zahtevnejših glasbenih del na podlagi vertikalne, linearne, inštrumentacijske in glasbeno vsebinske analize, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja. Sposobnost kompleksnejše analize postopka, načina, idejnega koncepta, ki ga je uporabil skladatelj izbranega dela, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja. Sposobnost kompleksnejše analize stilnih in karakternih posebnosti, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja. Razumevanje združevanja kompozicijskih elementov, s poudarkom na glasbi 20. in 21. stoletja.
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

Metoda dela z notnim gradivom; slušno obravnavanje primerov; analiza s pomočjo partiturne igre; ustvarjanje lastnih primerov s primerjalno metodo; oblikovna, vertikalna, linearna, instrumentacijsk in slogovna analiza glasbenih del.

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt): Ustno izpraševanje in analiza izbranega dela

Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AG

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Jani Golob, red.prof.:

 • Koncert [1992] za violino, violončelo in orkester Concerto for violin, violoncello and orchestra Ed. DSS 1322*

 • Krpanova kobila [1992]: opera buffa v treh dejanjih Krpan's mare: opera buffa in three actsDSS 1335*

 • Krst pri Savici (1989): balet The Babtism at the Savica: ballet Ed. DSS 1242*

Marko Mihevc, red. prof.:

 • 1990 Equi, Ed.DSS 1288 (1992)

 • In signo tauri, Ed.DSS 1336 (1993)

 • Miracula Ed.DSS 1349 (1996

Pavel Mihelčič, red. prof.,

 • Solange, koncert za oboo, harfo in godalni orkester (1991),

 • Svetloba noči za orkester (1993),

 • Zeleno drevce, uvod in pesem za orkester in glasova (1994)

Uroš Rojko, red. prof.:

- IZVIR II za veliki orkester in obligatni „pol-klarinet“; Verlag Neue Musik Berlin, krstna izvedba:  15.05.2008, - POBEGLI TRIO (ENTKOMMENES TRIO) za harmonikarski trio, Edition Wunn, krstna izvedba:


- STONE WIND IV  za violončelo, akordeon in klavir;Verlag Neue Musik Berlin, krstna izvedba: Berlin,


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   94


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa