Умумий психология фани. 5210200- психология йўналиши 1-курс талабалари учунDownload 145,5 Kb.
bet6/7
Sana22.09.2019
Hajmi145,5 Kb.
#22469
1   2   3   4   5   6   7
Bog'liq
Psixologiya yonalishi 1-kurs talabalari uchun test
Asarlar, 2 5193166848765461495, 2 5193166848765461495, qqs maqala, qqs maqala, qqs maqala, uliwma til bilimi paninen, Nutq madaniyati, All irregular verb list Rustem, All irregular verb list Rustem, Sirtqi 203-guruh talabasi Umarova Adiba) 5(1), Boboqandova Feruza, Yevrosiyoning tabiat zonalari. Sovuq va mo’ta~, сиртки ведомость

Mnemotexnika usuli bu..


Xotirani rivojlantirish va mustahkamlash usuli


Diqqat hajmini o’lchash


Aqliy tafakkurni aniqlash

Idrok fenomenlaridan biri

256

Ongsizlik nazariyasi asoschisi..

Z.Freyd


E.Torndayk

D.Uotson


G.Leybnis


257

Proprioreseptiv sezgilar qaysi organlarda joylashgan?


Terining yuza qismida


O’pka, jigan, yurak, qizilo’ngach


Mushaklar va paylarda


Ko’rish organida


258

Psixogerontologiya nimani o’rganadi?Keksalik davrining psixologik xususiyatlarini

O’smirlik yosh davrining psixologik xususiyatlarini


Yoshlik davrining psixologik xususiyatlarini


Yetuklik davrining psixologik xususiyatlarini


259

Sosiometriya metodi nima?


Sosiometriya guruhda shaxslarning statusini, guruh liderini aniqlash va guruh ichidagi o’zaro munosabatlarni psixologik tekshirish va tahlil qilish usuli


Sosiometriya - sezgirlikni quyi va yuqori chegarasini aniqlashga qaratilgan metod


Sosiometriya - aqliy tafakkurni o’rganish metodi


Sosiometriya - diqqat xususiyatlarini o’rganish metodi


260

Tafakkur shakllari qaysilar?


Tushuncha, hukm, xulosa


Analiliz, tushuncha, hukm


Xulosa, tushuncha, mavhumlashtirish


Analiz, sintez, tushuncha


261

Temperament ta’rifi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?


Psixikaning individual jihatdan o’ziga xos, tabiiy jihatdan shartlashgan dinamik ko’rinishlari majmui


Individga xos dinamik fazilatlar


Har qanday teng sharoitlarda individning umumiy faolligi, harakatchanligi, emosionalligi

asab tizimi bilan bog’liq individual sifatlar262

Xarakaterning ta’rifi qaysi qatorda ko’rsatilgan?Shaxsning narsa va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlari


Shaxsning faoliyat va muomalada tarkib topadigan va namoyon bo’ladigan barqaror individual xususiyatlari


Shaxsning individual psixologik xususiyati

Kishining jamiatda yashab egallaydigan alohida belgilari


263

Xotira jarayonlari qaysi qatorda ko’rsatilgaN

Esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirish, unutish


Esda olib qolish, esda saqlash, qaytaruv, assosiasiyalar


Esda olib qolish, unutish, harakat


Esda saqlash, emosional, harakat, unutish


264

Shaxsning u yoki bu unumli faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarini egallay olishni ta’minlaydigan individual psixologik xususiyati bu... Bu ta’rif shaxsning qaysi individual xususiyatiga tegishli?

Qobiliyatlar


Temperament


Xarakter


Aqliy salohiyat


265


Eksperiment metodi turlari..


Tabiiy, laboratoriya


Tashqi, ichki, laboratoriya


Tabiiy, laboratoriya, standartlashtirilgan


Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zaki

266Eksteriorizasiya bu..Aqlda shakllangan g’oyalarni bevosita tashqi harakatlarga yoki tashqi faoliyatga ko’chirilishi


Narsa va hodisalarning mohiyati va mazmuniga aloqador materialning eslab qolinishiIjodiy jarayonlarda xayol va fantaziya vositasida bevosita ongda berilmagan narsalarning xususiyatlarini anglashqilinayotgan har bir harakat predmetga qaratilgani uchun faoliyat predmetli harakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi


267

Emosional xotira bu..


Voqyelikdagi narsa va hodisalardan yoqimli va yoqimsiz kechinmalarni esda olib qolish, esda saqlash va esga tushirishdan iborat xotira turi

Qisqa vaqt oralig’ida idrok qilish va shu zahotiyoq qaytadan xotirlashdan so’ng juda ham qisqa vaqt mobaynida eslab qolish


Ko’rgan narsalarini juda yaxshi eslab qolish


Bir vaqtning o’zida katta hajmdagi ma’lumotlarni esda olib qolish, esda saqlash268

Illyuziya nima?

Xayol hodisalaridan hisoblanib, tashqi olamni noto’g’ri idrok qilishdir

Appersepsiya.


Sezgi a’zolarining ta’sirga moslashishidir


Predmetlar obrazining nisbatan turg’unligi.


269

Shaxsning guruxlarda ijtimoiy urnini aniklashda kaysi metoddan foydalanish maksadga muvofik.


Sosiometriya


Eksperiment


Suxbat


Test


270

Insonni xarakatga undovchi sabablar bu:


Motivlar

Kayfiyat


Imkoniyatlar


Xarakatlar


271

Shaxsning aktivligining manbai nima?Uning turli-tuman extiyojlari


Shartli va shartsiz reflekslar


Jinsiy mayl


Tabiiy kuchlar, ya’ni kuyosh nuri,elektron-magnit tulkinlar xar xil kimyoviy reaksiyalar


272

Psixologiyada ijtimoiy norma nimani anglatadi?


Jamiyatning o’z a’zolari xul-atvoriga, ko’pchilik tomonidan e’tirof etilgan harakatlarga nisbatan talablardir


Shaxsning jamiyat tomonidan qo’yilgan talablarni bajarishi


Shaxsning jamiyatdagi biron-bir vaziyatdagi bajarishi lozim bo’lgan xatti-harakatlari


Shaxsning ko’pchilikning fikriga qarshi borishi


273


Ijtimoiy sanksiya – bu ….


Normalarning shaxs xulqida namoyon bo’lishini nazorat qiluvchi jazo va rag’batlantirish mexanizmlari

Shaxsning ijtimoiy normalarni bajarishi


Jamoat tomonidan shaxsga qo’yiladigan talablar


Berilganlarning barchasi


274

Psixologiyada refleksiya deb nimaga aytiladi?

Aynan o’ziga o’xshash odamlar obrazi orqali o’zi to’g’risidagi obrazni shakllantirishdir


Shaxsning o’zini o’rab turgan kishilardan ta’sirlanishi

Shaxsning ma’lum bir vaqtda bajarishi lozim bo’lgan xatti-harakatlari


Shaxsning ijtimoiy muhit ta’sirida vujudga kelgan xatti-harakatlari


275

Muloqotning psixologik ta’sir vositalari keltirilgan javobni aniqlang.


Verbal, noverbal, paralingvistik


Interaktiv, komunikativ, perseptiv

Perseptiv, refleksiya, identifikasiya


barchasi

276

Psixodiagnostika nima?

Shaxsni psixologik xususiyatlarini uning psixik nuqsonlarini va bu nuqsonlarning sabablarini maxsus psixologik metodlar yordamida o’rganish, aniqlash;

Shaxs kamoloti va intelektual taraqqiyoti jarayonida vujudga kelishi mumkin bo’lgan psixologik buzilish nuqsonlarni oldini olish

Shaxsning ma’naviy shakllanishini ta’minlovchi shart-sharoitlar yaratish;


Shaxs guruh bilan uning psixologik masalalar bo’yicha saviyasini oshirishga qaratilgan tadbirlar


277

Individuallik – bu?


Individning o’zgachaligi, o’ziga xosligi;


Shaxsning taraqqiy etishi;


Individ va shaxs o’rtasidagi tafovut;


Shaxsni hayvonlardan farqlovchi xususiyat


278

Tugma yo’l bilan, tayyor xolda beriladigan, tirik mavjudotlarning tashki olamga muvofiklashuvini ta’minlaydigan, kat’iy ketma-ketlik asosida boglangan xarakatlar kanday xarakatlar deyiladi?

Instinktlar


Tropizmlar


Intellektual (akliy) xarakatlar


Kunikmalar


279

Jon to’g’risida” asari muallifi kim?

Arastu


Aflotun


Suqrot


Geraklit


280

Kuzgatgichlarning sezgi a’zolarimizga bevosita ta’siri tufayli tartibga solinib aloxida sezgilarning yaxlit bir obraz sifatida birlashtirilib aks ettirilishi bu kaysi psixik jarayonni bildiradi?Idrokni


Tafakkurni


Xotirani


Sezgini

281

Amneziya bumaterialni vaqtincha unitish bo’lib uning sababi nerv sestemsining charchashi , zararlanishi yoki shaxsning kuchli xayajonlanganligi


bu narsani mohiyatiga mano mazmuniga har tomonlama chuqur tushungan xolda esga olish.


favqulotda xotira hisoblanib, bu materiallarni to’liq va uzoq vaqt esda saqlash

qismangina esga tushirish yoki butunlay esga tushira olmaslik,

282

Xayol deb nimaga aytiladi?

tasavvurlarning qaytadan ishlishi analiz va sentez qilishi natijasida real borliq voqea – hodisalarning inson miyasida aks etishidan iborat bo’lgan ro’hiy faoliyatga aytiladi


kishi ongining bir markaziga yoki muayyan bir no’qtaga ma’lo’m muddat moboynida to’planishidan iborat bo’lgan ro’hiy jarayonga aytiladi

tasavvurlarning qaytadan ishlishi analiz va sentez qilishi natijasida real borliq voqea – hodisalarning inson miyasida aks etishidan iborat bo’lgan ro’hiy faoliyatga aytiladi

odamning turmish tajribasida bo’lib o’tgan voqiya va hodisalarni esga olishi esda saqlashi yodlashi qaytadan esga tushirashi


283

Shaxsning hayotiy faoliyatida shijoatga sabab bo’ladigan, g’ayratni o’yg’otadigan ruhiy holat?

stenik holat

astenik holat

stress holat

affekt holat

284

Ehtiroslar mohiyatiga ko’ra necha turga bo’linadi?2 ga

3 ga

4 ga

5 ga.

285

Shaxsning ongli harakatlarida o’z-o’zini tuta bilishda ifodalanadigan, maqsadga erishish yo’lida uchraydigan jismoniy va ruhiy qiyinchiliklarni yengib chiqishda namoyon bo’ladigan ixtiyoriy faollik bu…

iroda.

ehtiros

hissiyot

faoliyat

286

Insonning turli vaziyatlarda narsa, hodisa, xolatlar va insonlarning xatti-xarakatlariga nisbatan reaksiyasini tushuntirib beruvchi xususiyatlari majmui bu....?


) temperament

iroda

qobilyat.

xarakter.

287

Muloqot jarayonida odamlar bir-birlari bilan ma’lumotlar almashib o’zaro ta’sir ko’rsatibgina qolmay balki bir-birlarini to’g’riroq va aniqroq anglashga , tushinishga va idrok qilishga harakat qiladilar.Bu muloqotning . . . tomonidir.

perseptiv

intyeraktiv

komunikativ

destruktiv
288

Juda g’ayratli, ishga juda ehtiros bilan berilish qobiliyatiga ega bo’lgan, tez va shiddatli, qizg’in emosional “portlash” va kayfiyatning keskin o’zgarishlariga moyil, ildam harakat qiladigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

 1. Xolerik
 1. Melanxolik
 1. Flegmatik
 1. Sangvinik
289

Aqliy harakat turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

 1. Perseptiv, mnemik, fikrlash faoliyati, imajitiv
 1. Mnemik, eksteriorizasiya, fikrlash faoliyati, perseptiv, mehnat

 1. Imajitiv, eksteriorizasiya, o’yin, mehnat
 1. Perseptiv, tashqi, ichki
290

«MEN» obraziga to’g’ri tarif berilgan qatorni toping


 1. Shaxsning o’zi, o’z xulq-atvori xususiyatlari, jamiyatdagi mavqyeini tasavvur qilishidan hosil bo’lgan obrazi
 1. Shaxsning o’zining barcha xususiyatlarini adekvat bilishi
 1. Shaxsning o’z ichki psixologik xususiyatlarini anglashi
 1. Har bir insonning o’z xulq-atvorini jamiyat talablariga mosligini tan oldirishga doir harakatlari, o’z «men»ini ideallashtirishi
291

Shaxslarning o’z-o’ziga bahosi necha xil ko’rinishda bo’ladi?

3

2

4

5

292

Aksentirovka jarayoniga to’g’ri tarif berilgan qatorni toping.

xayol yordamida ayrim obrazlarga xos belgilarni yo nixoyatda kuchaytirish, yo nihoyatda kamaytirishdir

xotira tasavvurlarining bir-biriga qo’shib, real ikki yoki undan ko’proq predmetlar vositasida, xayol yordamida yangi bir noreal predmetning yaratilishiga aytiladi.

Xayol yordamida aslida sezgi organlariga tasir etmayotgan obrazlarni idrok qilishimizga aytiladi


Xayol yordamida biron bir predmetga taaluqli obrazni ayni vaqtda buzib idrok etishga aytiladi.


293

Parishonlikning qanday ko’rinishlari mavjud?

ikki xil ko’rinishi

uch xil ko’rinishi

to’rt xil ko’rinishi

) besh xil ko’rinishi

294

Verbal ta’sirning vositalari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping


bu so’z va nutqimiz orqali ko’rsatadigan ta’sirimizdir. Bundagi asosiy vositalar so’zlardirBunga nutqning baland yoki past tovushda ifodalanayotganligi, artikulyasiya, tovushlar, to’xtashlar, duduqlanish, yo’tal, til bilan amalga oshiriladigan xarakatlar, nidolar kiradi

Bunga suhbatdoshlarning fazoda bir-birlariga nisbatan tutgan o’rinlari, xolatlari qiliqlari, mimika, pantomimika, qarashlar, bir-birini bevosita xis qilishlar, tashqi qiyofa, undan chiqayotgan turli signallar kiradi

Berilganlarning barchasi

295

Noverbal ta’sirning vositalari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping

Bunga suhbatdoshlarning fazoda bir-birlariga nisbatan tutgan o’rinlari, xolatlari qiliqlari, mimika, pantomimika, qarashlar, bir-birini bevosita xis qilishlar, tashqi qiyofa, undan chiqayotgan turli signallar kiradi


bu so’z va nutqimiz orqali ko’rsatadigan ta’sirimizdir. Bundagi asosiy vositalar so’zlardir


Bunga nutqning baland yoki past tovushda ifodalanayotganligi, artikulyasiya, tovushlar, to’xtashlar, duduqlanish, yo’tal, til bilan amalga oshiriladigan xarakatlar, nidolar kiradi


Berilganlarning barchasi


296

Paralingvistik ta’sir vositalari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping


Bunga nutqning baland yoki past tovushda ifodalanayotganligi, artikulyasiya, tovushlar, to’xtashlar, duduqlanish, yo’tal, til bilan amalga oshiriladigan xarakatlar, nidolar kiradi


Bunga suhbatdoshlarning fazoda bir-birlariga nisbatan tutgan o’rinlari, xolatlari qiliqlari, mimika, pantomimika, qarashlar, bir-birini bevosita xis qilishlar, tashqi qiyofa, undan chiqayotgan turli signallar kiradi


Bu so’z va nutqimiz orqali ko’rsatadigan ta’sirimizdir. Bundagi asosiy vositalar so’zlardir


Berilganlarning barchasi


297

..………… — bu shaxsning alohida insonlar va insonlar guruhi, o’z-o’ziga, vaziyatlar, narsalar va hodisalarga nisbatan munosabatlaridan orttiradigan sifatlarini o’z ichiga oladi.xarakter


qobilyat.


ustonovkalar

temperament.

298

Vazmin kamharakat mijoz, bosiq, meyorida kirishuvchan, kayfiyati esa hamisha turg’un his- tuyg’ulari ravshan emas kabi temperament nomi?

Feligmatik


Melanxolik


Xolerik

Sangvinik

299

Hayotda umuman toza, sof doskaning o’zi bo’lmaydi, xattoki, eng yaxshi silliqlangan marmar yuzasida ham sezilarli teshiklar, do’ngliklar yoki tug’ma asoratlar bo’ladi’ degan fikr kimga tegishli?


G. Leybnis


Dj. Lokk


Dj. Mareno


F. Galton


300

O’z-o’ziga bahoning “adekvat” bo’lishi bu?

bahoning pastligi


bahoning xaqiqatga yaqin, to’g’riligi


o’z-o’ziga berilayotgan bahoning o’zgarishi


bahoning o’ta yuqori bo’lishi


301

Muloqot jarayonida ta’sir yo’naltirilgan shaxs bu . . . deyiladi.ta’sirning adresati,

ta’sirning o’zgasi


tasirning tashabbuskori


ta’sirning so’zlovchisi

302

Agar barcha katta avlod o’lib ketganda insoniyat turi yo’q bo’lib ketmasdi , lekin jamiyatning taraqqiyoti ancha orqaga surilibgina emas , balki yo’qolib ham ketishi mumkin” fikr muallifi kim.

A.N.Leontyev


T.Shibutani

G.M.Andreyeva


Deyl Kornigi


303

Lotincha so’zdan olingan bo’lib , “teng lashtirish” , “aynan o’xshatish “ , bir kishining ikkinchi kishini uning tarifini subyekyning o’z tarifiga anglanilgan yoki anglanilmagan tarzda o’xshatilishi . . . deyiladi.


identifikatsiya


akauzal atributsiya


streotepezatsiya


refleksiya


304

Lotinchada aks ettirish degan ma’noni bildirib o’z fikr va kechinmalarini tahlil qilib mulohza yuritish ya’ni muloqotga kirishuvchining suhbatdosh uni qanday idrok etayotganligini anglashi . . . deyiladi.

refleksiya

kauzal atributsiya


streotepezatsiya

identifikatsiya305

Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo’lsa ,u oldin usha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak” Ushbu fikr muallifi ko’rsating/

Ushinskiy

Pifagor


Ploton


Arastu


306

Kalta o’simtalar sertarmoq bo’lib ular…………….deb ataladi?


Dendret

Akson


Neyrit


Snaps


307

O’z- o’zingni bil” qaysi buyuk allomaning fikri?

Suqrot

Pifagor


Ploton


Arastu

308

Shaxs komolatidagi barcha xususiyatlar tug’ma xarakterga ega deb etirof etuvchi yo’nalish.


Nativizm


Bixovarizm


Emperizm


Fredizm


309

Psixologiya ta’limoti qachon va qayerda paydo bo’lgan?


ikki yarim mig yil avval Gresiyada


170 yil avval Amerikada


XVI asrning oxirlarida Rossiyada paydo bo’lgan


XVIII asrning oxiri va XX asrning boshlari Angliyada

310

Freyd ta’limotiga ko’ra Id (U) nimani anglatadi?psixik energiya-ning o’ziga xos zahira joyi bo’lib, undagi


tashqi olam bilan bog’langan, uning ta’sirlariga beriluvchan shaxs xususiyatlarini o’zida mujassam etadi

jarayonlar inson tomonidan anglanmasa-da ongli hayotga ularning ta’siri katta
mavjud ijtimoiy tasavvurlar va xulqiy odatlar


a va b javoblar to’g’ri


311

Odam bosh miya katta yarim sharlari po’stlog’i o’rtacha qancha neyronlardan tashkil topgan

14-15 mlrd


11-12 mlrd


14-15 mln.


11-12 mln


312

Sezilarli psixik aktivlikka ega bo’lgan, atrofda bo’layotgan voqyealarga o’z munosabatini bildiruvchi, ta’sirotlarini ha deb o’zgartirishga intiluvchi, muvaffaqiyatsizliklar va ko’ngilsizliklarni nisbatan yengil o’tkazib yuboruvchi, jonli, harakatchan, ifodali mimikasi va harakatlari bo’lgan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli
Sangvinik


Melanxolik


Flegmatik


Xolerik


313

Ta’sirchan, chuqur kechinmali, gap ko’tara olmaydigan, ammo atrofdagi voqyealarga unchalik e’tibor bermaydigan, sekin gapiradigan, hissiyotlari sekin paydo bo’ladigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?

Melanxolik


Flegmatik


Sangvinik


Xolerik


314

Yuragi keng, barqaror intilishlarga va kayfiyatlarga, doimiy va chuqur his-tuyg’ularga, harakatlari va nutqi bir xil maromda bo’lgan ruhiy holati tashqi tomondan ifoda etilmaydigan kishi”. Bu ta’rif temperamentning qaysi tipiga tegishli?


Flegmatik


Melanxolik


Sangvinik


Xolerik


315

Diqqatning barqarorligi bu..

Diqqatni uzoq vaqt bir obyektga muttasil, kuchli qarata olishdan iborat ijobiy xususiyati


Diqqatni uzoq vaqt bir obyektga to’play olmaslik

Diqqatni bir vaqtning o’zida bir nechta obyektga qaratilishi
Bir vaqtning o’zida diqqat tomonidan qamrab olinadigan obyektlar soni


316


Interiorizasiya- ..


psixik faoliyatning tashqi amaliy faoliyatdan kelib chiqishi, tashqi harakatlarning ichki harakatlarga, tushunchalarga aylanish jarayoni Ichki

Faoliyat va uni tashkil etuvchi predmetli harakat aynan nimalarga yo’naltirilganligi


Aqliy va jismoniy harakatlar mujassamligi


Ijodiy uyg’onish paytida amalga oshiriladigan mavhum fikrlash faoliyati


317

Mashhur olim K. Yung insonlarning fikrlashlariga ko’ra nechta toifaga ajratadi?

2 ta


4 ta


2 ta


3 ta


318

. Organizmning o’zidagi suyuqliklar bilan bog’liqligi (masalan, qon, limfa, safro) to’g’risidagi gumoral nazariya qaysi individual xususiyatga tegishli?

Temperament


Qobiliyatlar


Xarakter


Aqli salohiyat metodi


319

Sosiometriya metodiga kim asos solgan?

J.Moreno


Ch.Sherrington


A.Luriya


V.Shtern


320

. Testlar metodi turlari..

Test-so’rov, test-topshiriq, proyektiv test, sosiometrik test


Tashqi, ichki, erkin, standartlashtirilgan


Sosiometrik, proyektiv test, texnik, og’zakiTashqi, erkin, mantiqiy, test-so’rov


321

Odam organzmining har qanday sharoitida ham tashqi muhit o’zgarishlari va tasurotlarga moslashishi – bu…..

adaptatsiya hodisasi


sensibilizasya hodisasikompensatorlik hodisasiillyuziya hodisasi


322

Logik esga olish – bu


agar odam u yoki bu narsani mohiyatga mano mazmuniga xar tomonlama chuqur tushungan xolda esga olish


agar odam u yoki bu narsani mohiyatga mano mazmuniga tushunmagan xolda esga olishi

esda saqlashning yanada murakkab formasi


qaytadan esga tushirish

323

Idrokning konstantliligi qonunining manosi nima?


odam o’ziga tanish bo’lgan narsalarini o’sha xossa va xususiyatlar bilan, o’zgarishsiz idrok qilishi


uzoq vaqt, bir xil o’zgarmasdan tasir ko’rsatuvchi qo’zg’atuvchilarni idrok etmaslik

avval ko’p marta idrok etilgan predmetni, u bilan bog’lik predmetlar bilan qo’shib idrok etish

idrok etilayotgan predmetning ayni payitda biz kutayotganlarimizga bog’likligi

324

. Xotira inson faoliyatida ko’proq ko’rinadigan ruhiy faollik harakteriga ko’ra nechaga bo’linadi

4 ga


3 ga


2 ga


5 ta


325

. Ilgarigi obrazlar asosida yangi, yanada mukammal obraz yaratishdan iborat bo’lgan xayol turi bu……………,

ijodiy xayol

tasavvur xayoli

orzu xayoli.

qaytadan tiklash

326

. Diqqat ruhiy hayitimizning shunday yagona bir eshigidirki ongimizga beradigan narsalarning barchasi shu eshik orqali o’tib kiradi. Bolani shu eshikni doimo ochiq tutishga o’rgatish eng muhim vazifadandir, chunki bu o’qishning muvofoqiyatini tamin etadigan eshikdir. Bu kimning so’zi ?


K.D.Ushinskiy


Ya.A.Komenskiy


V.Vund


E.G’oziyev

327

Shaxsning hayotiy faoliyatini pasaytiradigan, g’ayratni susaytiradigan ruhiy holat?


astenik holat


stenik holat


stress holat


affekt holat

328

Tirik organizmlarning yorug‘likka nisbatan javob berish qobiliyati bu ...

fototropizm

termotropizm

geotropizm

xemotropizm

329

Tirik organizmlarning haroratga nisbatan javob berish qobiliyati bu ...

termotropizm

fototropizm

geotropizm

xemotropizm

330

Tirik organizmlarning kimyoviy ta’sirlarga nisbatan javob berish qobiliyati bu ...


xemotropizm

fototropizm

geotropizm

termotropizm

331

O‘simliklar va hayvonlar orasidagi farqlanuvchi xususiyat bu ...

harakat

qo‘zg‘alish

sensibilizatsiya

sinesteziya

332

Instinkt tushunchasini ilk bor qaysi olim fanga kiritgan?

Darvin


Kyoller


Myuller

Leontev

333

Ko‘nikmalar nazariyasi qaysi olimga tegishli?

Skinner va Torndayk;

Kyoller

Myuller

CHerks


334


. Hayvonlar va insonlar orasidagi farq nimadan iborat?

;

insonlardagi xatti harakatlarning ijtimoiylashganligi


insonlarda xotiraning mavjudligihayvonlarda hissiyotning mavjud emasligi;

hayvonlarda instinktiv xatti-harakatlarning mavjudligi


335

;Hayvonlarda asosan qanday xatti- harakatlar ustunlik qiladi?

instinktiv

intelektual

harakat

Ko’nikma

336

Xulq atvorning quyida keltirilgan qaysi shakllari instinkt emas.


ijtimoiylashishoziqlanish

nasl qoldirish

himoya;

337

. Instinktiv xatti-harakatlar bu ...


nasldan naslga hech qanday o‘zgarishlarsiz o‘tadigan tug‘ma xususiyatlar

nasldan naslga o‘zgarishlar bilan o‘tadigan xususiyatlar


shartli va shartsiz reflekslarni hosil qiluvchi xususiyat.

ularning faqat o‘zigagina xos bo‘lgan xususiyatlar338

Psixologiyaning tarmoqlari nechta


300 dan ortiq


200 dan ortiq


100 dan ortiq


400 dan ortiq


339


. Evolyusion psixologiya nimani o‘rganadi.dunyoni yaralish jarayonida, psixikani vujudga kelishini


dunyoning yaralish tarixiniInsonlarning tug‘ilgandan va umrining oxirigacha bo‘lgan davrlarni

hayvonlar va insonlar orasidagi tafovutlarni


340


Psixik jarayonlar bu


bilish jarayonlari


xissiyot bilan bog‘liq jarayonlar


individual xususiyatlar bilan bog‘liq jarayonlar

motiv, iroda jarayonlari


341

Psixologik holatlar bu


xissiyot bilan bog‘liq jarayonlar


b) bilish jarayonlari


individual xususiyatlar bilan bog‘liq jarayonlar

motiv, iroda jarayonlari

342

Intuitiv so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


lotincha “intueri” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir


yunoncha “intueri” uzoqni sezaman degan ma'no anglatadi


lotincha “intueri” o’ta sezgirlik deganilotin. “intueri” tashqi olamni biluvchi inson343

Telepatik so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


yunoncha “tele” uzoqni “pathos” sezaman degan ma'no anglatadi


lotincha “tele” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir


lotincha “tele” o’ta sezgirlik deganilotin. “tele” tashqi olamni biluvchi inson344

Ekstrasenzitivlik so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


lotincha “extra” o’ta, “sensus” sezgirlik degani


lotincha “extra” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir

lotincha “extra” o’ta sezgirlik deganilotin. “extra” tashqi olamni biluvchi inson


345

Ekstrasenslik so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


lotincha “extra” o’ta, “sensus” his qilaman ma'nosini bildiradi


lotincha “extra” sinchkovlik, diqqat bilan qaramoq yoki ichki sezgirlik demakdir

lotincha “extra” o’ta sezgirlik degani


lotin. “extra” tashqi olamni biluvchi inson


346


Instinkt so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


lot.”instinctus” tabiiy qo’zg’atuvchi, tug’ma xususiyat demakdir


lot.” instinctus” aks ettirishyunoncha “instinctus” uzoqni sezaman degan ma'no anglatadi

lotincha “instinctus” o’ta sezgirlik degani


347


Refleks so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


lot.” reflexus” aks ettirish


yunoncha “reflexus” uzoqni sezaman degan ma'no anglatadi

lotincha “reflexus” o’ta sezgirlik degani


lot.” reflexus” tabiiy qo’zg’atuvchi, tug’ma xususiyat demakdir


348

Evolyutsion so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


lot. “evolution” tabiiy ravishda o’zgarish


lot. “evolution” keskin ravishda o’zgarish


lot.” evolution” aks ettirishyunoncha “evolution” boshqa ta’sirlar natijasida o’zgarish

349

Motiv so’zining lug’aviy ma’nosi to’g’ri ko’rsatilgan qator


frantsuzcha “motiv” qo’zg’atuvchi sabab ma'nosini bildiradi


lot.” motiv” aks ettirishlot. “motiv” tabiiy ravishda o’zgarish

frantsuzcha “motiv” asos, birinchi ma’nosini beradi

350

Psixologiya uzoq o’tmishga va qisqa tarixga ega” ushbu fikr egasi topihg

G.Ebengauz


V.VundtL. S. VigotskiyZ.Fryed


351

Ilmiy psixologiyaga kim tomonidan va qachon asos solingan


nemis psixologi V.Vundt tomonidan 1879 yilda Leyptsig (Germaniya) universitetida


Venalik psixolog Z.Freyd tomonidan 1871 yilda Venada


Afinada 2,5 ming yil oldin Aristotel tomonidannemis psixologi V.Vundt tomonidan 1800 yilda Leyptsig universitetida352

Ilmiy psixologiyada birinchi eksperimental laboratoriya ochilgan sanaV.Vundt tomonidan 1879 yilda Leyptsig universitetida


Venalik psixolog Z.Freyd tomonidan 1871 yilda Venada1905 yilda rus psixologi Bextrrev tomonidan

V.Vundt tomonidan 1800 yilda Leyptsig universitetida


353

Asalarilar necha xil xidlarni ajratish xususiyatiga ega hisoblanadilar


140 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega


10 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega


1000 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega


60 ga yaqin xidlarni ajratish xususiyatiga ega


354

Inson tebranishlar chastotasini sekundiga qanchasini ajrata oladilar

tebranishlar chastotasini sekundiga 20 dan 20mingga yaqinini ajratadi


tebranishlar chastotasini sekundiga 5 dan 10mingga yaqinini ajratadi

vibratsion tovushlardan to tebranishlar chastotasini sekundiga 10minggacha

Barcha tebranishlar chastotasi

355


Evolyusion nazariyaning asoschisi kim hisoblanadi

Ch. DarvinV.Vundt


Galton


Bextrrev


356

19 asrning birinchi o’n yilliklarida shaxs psixologiyasi muammolari bilan faylasuflar bilan bir qatorda yana kimlar shug’illandilar


shifokor-psixiatrlarpsixologlar


sotsiologlar


huquqshunoslar

357


Qachondan boshlab shaxs, uning holatlari va bilish jarayonlarini tadqiq etish bilan psixologlar shug’ullana boshladilar

XX asrning dastlabki o’n yilliklarida


XIX asrning dastlabki o’n yilliklarida


XIX asrning oxirgi choragida


XX asrning dastlabki choragida


358

R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarning nechtasini sanab o’tgan


48 tasini keltiradi


30 tasini keltiradi


5 tasini keltiradi


68 tasini keltiradi


359

R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarni tasniflashda necha korsatkichni asos qilgan5 ko’rsatkichni asos qilgan


4 ko’rsatkichni asos qilgan


3 ko’rsatkichni asos qilgan


6 ko’rsatkichni asos qilgan


360

R.S. Nemov shaxsga doir nazariyalarni tasniflashda qanday korsatkichlarni asos qilganhulq-atvorni; shaxs haqida ma’lumotlarga ega bo’lish;burchak ostidan qarash; yosh darajalari; shaxsni tasvirlab beruvchi tushunchalar asos qilingan

psixodinamik, ijtimoiydinamik va interaksion ko’rsatkichlarni asos qilganeksperimental va noyeksperimental ko’rsatkichlarni asos qilgan


shaxsning ichki xossalari, qirralari va sifatlari ko’rsatkichlarni asos qilgan


361

Shaxs nazariyalarining hulq-atvorni tushuntirib berish usuli bo’yicha qanday nazariyalarga bo’lish mumkin


psixodinamik, ijtimoiydinamik va interaksion nazariyalarga bo’lish mumkineksperimental va noyeksperimentallarga bo’lish mumkin


tuzilishga ega bo’lgan yoki dinamikshaxsning ichki xossalari, qirralari va sifatlari yoki uning tashqi ifodalanishi362

Psixodinamik nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator


Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya


Hulq-atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi


Insonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan

Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan


363

Ijtimoiydinamik nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator


Hulq-atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydiInsonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan

Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan


Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya

364


Interaksion nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator


Insonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan

Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslanganShaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya

Hulq-atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi365


Eksperimental nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qator


Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslanganShaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya


Hulq-atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi


Tajribaga murojaat qilmasdan turib, hayotiy taassurotlarga, kuzatishlar va tajribaga tayangan holda nazariy bilimlarni umumlashtiradigan nazariyalar

366


Noyeksperimental nazariyaning mazmuni to’g’ri ko’rsatilgan qatorTajribaga murojaat qilmasdan turib, hayotiy taassurotlarga, kuzatishlar va tajribaga tayangan holda nazariy bilimlarni umumlashtiradigan nazariyalar

Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan


Shaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya

Hulq-atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi

367


B.V. Zeygarnik tomonidan shaxs nazariyalarini tasniflashdagi ko’rsatgichlar ko’rsatilgan qatorni topingmazmun-mohiyat va tarixiy tamoyillarda, ularning yuzaga kelishi va taraqqiyoti sharoitlariga bog’liq holdahulq-atvorni; shaxs haqida ma’lumotlarga ega bo’lish;burchak ostidan qarash; yosh darajalari; shaxsni tasvirlab beruvchi tushunchalar asos qilingan

psixodinamik, ijtimoiydinamik va interaksion ko’rsatkichlarni asos qilganShaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya

368


Amerikalik ruhshunos G. Ollport va ingliz ruhshunosi R. Kettel tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyasi qanday nomlanadi

Shaxs qirralari nazariyasi


Noyeksperimental nazariya


psixodinamik nazariyalar


interaksion nazariyalar


369

R. Kettel tomonidan ishlab chiqilgan shaxs nazariyasi asosida qanday so’rovnoma ishlab chiqdi


16-omilli shaxs so’rovnomasini tuzib chiqdi5-omilli shaxs so’rovnomasini tuzib chiqdiXarakter xususiyatlarini aniqlovchi so’rovnomaTemperament xususiyatlarini aniqlovchi so’rovnoma370

Shaxsning psixoanalitik nazariyasi asoschilari ko’rsating


Z. Freyd, A. Adler, K. YungZ. Freyd, K.Rodjers, K. JevinK.Rodjers, K. Jevin, UotsonV.Vund. A. Adler, K. Yung
371

Shaxsning psixoanalitik nazariyasi mohiyati aks etgan qator toping

insonning ichki, psixologik hosilasi


insonning xulq-atvori


insonning ijtimoiy tajribasi


insonning fiziologik tuzilishi


372

Shaxsning psixoanalitik nazariyasiga ko’ra, shaxs necha qismdan iborat?


uch qism: Id, ego va Superegodan iborat


ikki qism: Id va egodan iborat


to’rt qismdan: Id, norialego, ego, va Superegodan iborat


to’rt qismdan: Id, norealego, realego, va Superegodan iborat


373

K.Yung bo’yicha, inson psixikasi uch daraja:…………………. iborat.ong, shaxsiy anglanmaganlik va jamoaviy anglanmaganlikdan iborat


Id, ego va Superegodan iborat


norealego, realego, va Superegodan iborat


ong, Id, ego


374

K.Yung bo’yicha jamoaviy anglanmaganlik – bu,………………iborat.


qadimgi ajdodlarimizning ongi bo’lib, ular o’ylagan va his etgan, hayot va dunyo, xudolar va inson mavjudotlarini o’rganish vositalaridan iborat


qachondir anglangan bo’lib, keyinchalik yoddan chiqarilgan yoki ongdan siqib chiqarilgan kechinmalardan iboratodamgacha bo’lgan davrdan, ya’ni, odamning avlodi bo’lgan hayvonlarning tajribasidan iborat


ong, shaxsiy anglanmaganlik va jamoaviy anglanmaganlikdan iborat375

Freydning biologiyalashtirish nazariyasini keskin qoralagan shogirdi

Alfred Adler


K.Yung


K. Jevin


Karen Xorni

376

Freydning panseksualizm nazariyasini qarshi chiqqan shogirdi


K.Yung


K. Jevin


Karen Xorni


Alfred Adler


377

Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi asoschilari


Bern ,K. LevinZ. Freyd, K.Rodjers, K. Jevin

V.Vund. A. Adler, K. Yung

A. Adler, K. Yung

378

Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi mohiyati


insonning hayotda ma’lum, o’ziga xos bo’lgan ijtimoiy rollarni ijro etishiShaxsning ruhiy yoki ichki xususiyatlaridan kelib chiqib, uni ta’riflovchi va hulq-atvorini tushuntirib beruvchi nazariya

Hulq-atvor determinasiyasida asosiy o’rinni tashqi vaziyatlar egallaydi


Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan379

Shaxs ijtimoiy rollari nazariyasi mohiyati ko’ra qanday ijtimoiy rollarni ijro etadi?


bola roli, ota-ona roli va katta odam roli


bola roli, katta odam roli


bola roli, katta odam roli,qariya rolli


individ, shaxs rollari


380

Umuminsoniy psixologiya nazariyasi asoschilarini toping

K. Rodjers va A. Maslou


K.Rodjers, K. Jevin


A. Adler, K. Yung


Bern ,K. Levin


381

Karl Rodjers shaxs nazariyasining markaziy halqasi bu………. hisoblanadi


o’zini baholash darajasi


idealga taqlid darajasi


katta odamga darajasi


nodirektiv hulq-atvor darajasi


382

Yosh davrini rivojlanish necha bosqi ajratilgan (1965 yilgi tasnifga ko’ra)

10


8


5


11


383

Chaqaloqlik davri muddati to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping.


tug’ilganidan 10 kunlikgacha bo’lgan davr


tug’ilganidan 1 yoshgacha bo’lgan davr


tug’ilganidan 6 oylikkacha bo’lgan davr


tug’ilganidan 1 oylikkacha bo’lgan davr

384

«Oliy psixik vazifalar» tushunchasi fanga kim tomonidan kiritilgan?

L.S.Vigotskiy tomonidan kiritilgan


K. Rodjers tomonidan kiritilgan


K. Jevin tomonidan kiritilgan

A. Maslou tomonidan kiritilgan


385

L.S.Vigotskiy «Oliy psixik vazifalar»ga qanday vazifalarni kiritgan?


Tushunchali tafakkur, mantiqiy xotira, ixtiyoriy diqqatni kiritgan
Shartsiz reflekslar, mantiqiy xotira, ixtiyoriy diqqatni kiritgan


Shartli reflekslar, ijtimoiy normalar, aqliy faoliyatni kiritgan


Shartsiz va shartki reflekslar, ijtimoiy normalar, ko’nikmalarni kiritgan386Individ so’zining lug’aviy ma’nosi


lotincha individ ajralmas, alohida zot degan ma’no anglatadiinglizcha individ ajralmas, alohida zot degan ma’no anglatadilotincha individ biologik mavjudot degan ma’no anglatadi
lotincha individ tanho, yakka degan ma’no anglatadi


387

“Endopsixika» nazariyasi mohiyati aks etgan javob topingShaxsning psixik tuzilishining ichki qismlari sifatida psixik elementlar va funksiyalarning o’zaro bog’liqligi aks ettiriladi


Shaxsning tashqi muhitiga nisbatan munosabatini, shaxsga qarama-qarshi bo’lgan barcha jihatlarini, shaxslararo va obyektiv munosabatini belgilaydi

Insonning dolzarb faoliyatini boshqarishdagi ichki va tashqi omillarning o’zaro harakati tamoyiliga asoslangan

Tajriba o’tkazish yo’li bilan to’plangan ma’lumotlarni tahlil qilishga asoslangan

388

Download 145,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
vazirligi muhammad
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti