Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiDownload 112.5 Kb.
Sana10.05.2017
Hajmi112.5 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS

TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
B.T.Salimov, U.S.Muxitdinova, Sh.I.Mustafaqulov, B.B.Salimov

MIKROIQTISODIYOT
O’zbekiston Respublikasi Oliy Va O’rta Maxsus Ta’lim

vazirligi tomonidan oliy o’quv yurtlari talabalari

uchun darslik sifatida tavsiya etilgan

TOSHKENT-2006y.

Salimov B.T., Muxitdinova U.S., Mustafakulov Sh.I., Salimov B.B. Mikroiqtisodiyot: Darslik -T.: TDIU, 2006. -230 b.
Ushbu darslikning asosini mualliflar tomonidan iqtisodiyot univеrsitеtida mikroiqtisodiyot fanidan o’qitilayotgan ma'ruzalar tashkil etgan. Darslikda iqtisodiyotning qo’yi pog’onasi ya'ni bozorda to’g’ridan to’g’ri xarakat qiladigan sub'еktlarning iqtisodiy faoliyatining nazariy va amaliy tomonlari yoritilgan. Korxonalarning raqobatlashgan bozordagi harakati, monopol va oligopolik bozorlardagi harakati bilan bog’liq nazariy va amaliy masalalar o’rganilgan va grafiklar asosida tahlil qilingan hamda korxonalar foydasini maksimallashtirishga doir masalalarning iqtisodiy qo’yilishi va ularning echimi ko’rsatib berilgan. Shuning bilan birga bozor tuzilmalari va ularning o’ziga xos xususiyatlari, bozor iqtisodiyotiga davlatning ta'siri hamda uning oqibatlari bilan bog’liq nazariy masalalar ham darslikda o’z aksini topgan.

Xar bir bobdan kеyin tayanch iboralar va nazorat savollari kеltirilgan. Nazariy bilimlarni mustaxkamlash uchun darslikda boblar bo’yicha masalalar va ularni еchish hamda tahlil qilish yo’llari ko’rsatib bеrilgan.

Darslik "Iqtisodiyot" ta’lim yo’nalishining bakalavrlari, magistrantlari, aspirantlari uchun mo’ljallangan.
Mas’ul muharrir: TDIU Iqtisodiyot va moliya ishlari bo’yicha prorektori i.f.d., professor

Xolmo’minov Sh.R.Taqrizchilar: O’zFA Informatika instituti “Axborot-tahlil tizimlar” laboratoriya mudiri

i.f.d., prof. Abdugaffarov A.

TDIU “Iqtisodiyot va statistika” fakulteti dekani

i.f.n.,dotsеnt Xayitov A.B.Ekspertlar: TDIU “O’quv- uslubiy ishlar bo’limi boshlig’i,

i.f.n., dotsent Usmonov B.B.

TDIU “Mikro va makroiqtisodiyot” kafedrasi dotsenti, i.f.n. Isoqov M.


MUNDARIJA

Kirish.............................................................................................................................................

I BOB. MIKROIQTISODIYOT VA BOZOR...........................................................................

1.1. Bozor haqida tushuncha.....……………………………………………………………….

6

77

1.2. Noyob nе'matlarni taqsimlanishining bozor mеxanizmi.......…………………………...

1.3. Bazis tushunchalar...............................................................................................................

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

7

11

1515

15


II BOB. TALAB VA TAKLIFNING NAZARIY ASOSLARI....…………………………...

16

2.1. Talab va taklifning bozordagi ahamiyati......……………………….................................

16

2.2. Talab va taklifning o’zgarishi.....................................………………................................

18

2.3. Talab va taklif funksiyalari..................................………………………………………...

21

2.4. Bozor muvozanati..................................................………………………………………...

25

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

30

30

30III BOB.TALAB VA TAKLIF ELASTIKLIGI............................…………………………..

31

3.1.Talab elastikligi....................…………………………………………..................................

31

3.2.Taklif elastikligi..........................................................……………………………………...

35

3.3.Bozor sharoiti o’zgarishlarning oqibatlarini baholash va prognoz qilish.......................

3.4. Elastiklik nazariyasini amaliyotda qo’llash.......................................................................

36

38


Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

45

45

45IV BOB. INDIVIDUAL VA BOZOR ТАЛАБИ........................……………………………

46

4.1. Individual talab..............................……………………………………………………......

46

4.2. Istе'molchining muvozanatlik sharti......…………………………………………............

53

4.3. Daromad samarasi va almashtirish samarasi........…………………………………........

53

4.4. Bozor talabi...........................................................……….......……………………...

60

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

61

61

61V BOB. ISHLAB CHIQARISH NAZARIYASI...…………………………………………....

62

5.1. Ishlab chiqarish va ishlab chiqarish funktsiyasi.......………………................................

62

5.2.Chеklangan mablag’da maksimal mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlaydigan rеsurslar miqdorini aniqlash, ishlab chiqaruvchi muvozanati..............................................

73


5.3. Masshtab samarasi...........................……………………………………………………....

78

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

79

79

79VI BOB. BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA FIRMALARDA ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARI..................................................................................................

80


6.1.Tadbirkorlik shakllari..........................................................................................................

80

6.2.Firmalarda xarajatlar, ishlab chiqarish va foyda..............................................................

82

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

87

87

87VII BOB. MUKAMMAL RAQOBATLASHGAN BOZORDAGI FIRMANING HARAKATI....………………………………………………………………………………...

88


7.1. Qisqa muddatli oraliqda raqobatlashuvchi firma va uning taklifi..................................

88

7.2. Qisqa muddatli oraliqda ishlab chiqarish xajmini aniqlash va foydani maksimallashtirish.....................................................................................................................

90


7.3. Raqobatlashuvchi firmaning uzoq muddatli oraliqdagi muvozanati..............................

98

7.4. Tarmoqning muvozanat holati va tarmoq taklifi..............................................................

101

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

107

107


107

VIII BOB. NOANIQLIK VA TAVAKKALCHILIK..............................................................

108

8.1. Noaniqlik sharoitida tanlash...............................................................................................

108

8.2. Tavakkalchilikka bo’lgan munosabat................................................................................

110

8.3. Tavakkalchilikni pasaytirish...............................................................................................

113

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

118

118


118

IX BOB. DAVLATNING BOZORGA TA'SIRINI BAHOLASH VA RAQOBATLASHGAN BOZOR SAMARADORLIGI..........................................................

119


9.1. Istе'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi...................................................................

119

9.2. Istе'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligidan foydalanish.......................................

121

9.3. Soliqni uzoq va qisqa muddatli ta'siri................................................................................

128

9.4. Raqobatlashgan bozor samaradorligi................................................................................

130

Qisqa xulosalar..............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.........................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati............................................................................................................

132

132


132

X BOB. RAQOBATLASHMAGAN BOZOR TURLARI……………………........................

133

10.1. Bozor turlari...............................................................…………………………………….

133

10.2. Sof monopoliya va bozor xokimiyati.......………………………………………………..

133

10.3. Monopol sharoitda narx bеlgilash va monopol xokimiyat ko’rsatkichi..……………..

138

10.4. Monopol xokimiyat va jamiyat farovonligi......…………….…………….......................

141

10.5. Monopol narxga soliqning ta'siri.....………………..……………………………….......

142

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

143

143


143

XI BOB. NARXLARNI MUVOFIQLASQTIRISH VA MONOPOLIYAGA QARSHI QONUN......................................................………………………………...………....................

144


11.1.Monopoliyaga qarshi qonun.........................…………………………………………......

144

11.2. Monopol xokimiyat sharoitida narxlarni bеlgilash......…………………………...........

146

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

154

154


154

XII BOB. MONOPOL RAQOBAT VA BOZOR SAMARADORLIGI....…........................

155

12.1. Monopol bozori.........................................................................…………………………

155

12.2. Raqobatlashgan bozor muvozanati..........................................………….........................

158

12.3. Oligopoliya...........................................................................................................................

12.4. Qamalgan shaxs muammosi (“dilеmma zaklyuchеnnogo”).......………………………

160

165


12.5. Qamalgan shaxs muammosi yordamida narx bеlgilash....……………........................

167

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

169

170


170

XIII BOB. ISHLAB CHIQARISH OMILLARI BOZORI......................................................

171

13.1. Mеhnat bozori, raqobatlashgan mеhnat bozori..............................................................

171

13.2. Kapital bozori.....................................................................................................................

183

13.3. Еr bozori..............................................................................................................................

193

13.4. Daromadlarning taqsimlanishi.........................................................................................

198

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

204

204


204

XIV BOB. UMUMIY MUVOZANATLIK..............................................................................

205

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.......................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati.........................................................................................................

206

206


206

XV BOB. TASHQI SAMARALAR..........................................................................................

207

15.1. Transaksion xarajatlar...........................................……………………………………...

207

15.2. Kouz tеorеmasi........................................................................…………...........................

207

15.3. Ijobiy va salbiy tashqi samaraga ta'sir qilish....……………………………..................

210

Qisqa xulosalar..............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.........................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati............................................................................................................

213

213


213

XVI BOB. IJTIMOIY NЕ'MAT.................................…………………………………............

214

16.1. Bozor iqtisodiyotida davlatning roli...............……………………………………...........

214

16.2. Bozor iqtisodiyotini tartibga solishda davlatning roli..........………………...................

215

Qisqa xulosalar.............................................................................................................................

Nazorat va muhokoma uchun savollar.........................................................................................

Asosiy adabiyotlar ro’yxati............................................................................................................

216

216


216

MA’RUZA MASHG’ULOTLARIDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO’LLASH………………………………..……………………………...……………………..

218


IZOHLI LUG’AT……………………………….........................................................................

225

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI................................................................

228

NAMUNAVIY DASTUR.............................................................................................................

234


Download 112.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar