Toshkent — 2020 ilmiy-uslubiy jurnal 2001-yildan chiqa boshlagan fizika, matematika va informatika


I.B.Kulanov, Sh.I.Burxonova, F.F.OdilovDownload 0,89 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/4
Sana13.01.2022
Hajmi0,89 Mb.
#358046
1   2   3   4
Bog'liq
FMI maqola 4 son

I.B.Kulanov, Sh.I.Burxonova, F.F.Odilov.

 Arifmetik progressiya bilan bo‘g‘liq masalalar


128

FIZIKA, МАТЕМАТIКА va INFORMATIКА 

2020/4

quyidagi formula yordamida topiladi:a

n

=

a1

+(

n

-1)

d.

Ayirmasi


 d

 ga teng bo‘lgan{a

n

} arifmetik progressiyaning n

 – hadi  ydx

+(

a

1

-d

) chiziqli funksiyaning 

x=n

 nuqtadagi qiymatiga teng bo‘la-

di.  Shuning  uchun    (1;

a

1

),  (2; a

2

),(3;a

3

),…,(n

;

an

),….  nuqtalar ydx-

+(

a

1

-d

) to‘g‘ri chiziqda yotadi.Masalan,

 umumiy hadi a

n

=2n-1 

 bo‘lgan arifmetik progressiyan-

ing geometrik tasviri 

y

=2

x

-1 to‘g‘ri chiziqni ifodalaydi. 

y

109

8

76

5

43

2

11

2

34

5

67

8

9 10-4

-3

-2-1

-1

x

-2

-3

-4-5

Teskari tasdiq ham o‘rinli: Har 

qanday 

y

=

Ax

+

B

  chiziqli funksi-

yaning x natural sonlarni qabul 

qilgandagi qiymati arifmetik pro-

gressiyani tashkil qiladi. 

Masalan, 

y

=

(-4/3)


x

+8  funksi-

ya  birinchi  hadi  (20/3),  ayirmasi 

d=(-4/3)  bo‘lgan  arifmetik  pro-

gressiyani tashkil qiladi.

Arifmetik 

progressiyaning 

dastlabki n

  ta  hadlari  yig‘indisi a

1

+a

2

+………+a

n-1

+a

n

  ni  S


n

  bilan 


belgilaymiz. Arifmetik progressiyaning dastlabki n ta hadlari yig‘indisi 

S

n  chetki  hadlar  yig‘indisinig  yarmi  bilan  hadlar  soni  ko‘paytmasiga 

teng, ya’ni

S

n

 = a

1

+a

2

+…+a

n-1

+a

n

 =(


 a

1

+a

n

)

n

/2.

1-

masala.

 Mevali bog‘ birinchi qatorga 1 dona daraxt, ikkinchi qa-

torga 2 dona daraxt , uchinchi qatorga 3 dona daraxt va hokazo n- qator-

ga n dona daraxt ekilgan to‘g‘ri burchakli uchburchak shaklga ega. 105 

dona  daraxt ekilgan shu shakldagi mevali bog‘ mavjudmi?

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL129

FIZIKA, МАТЕМАТIКА va INFORMATIКА 

2020/4

o

oO

 

O Oo

O

oo

O

o oo

O O


o o

o

O Oo

o o


o

O

o o oo o

o

Oo o o o

o o


o

O

o o o o o 

o

OYechish:

  Agar  1+2+3+4+…+n

=105  tenglikni  qanoatlantiruvchi n

  natural  son  topilsa,  bunday  mevali  bog‘  mavjud  bo‘ladi,  chunki 

1,2,3,4,…,

n

 arifmetik progressiya tashkil qilgani uchun 

1+2+3+4+…+

n

 =

n

(

n

+1)/2=105

Bu yerdan 

n

=14 ekanligini topamiz.

Shunday qilib, 14 qator daraxt ekilgan to‘g‘ri burchakli uchburchak 

shaklidagi bog‘ mavjud ekan.2-masala.

 1

2+2

2

+32

+…+


n

2

=n(n+1)(2n+1)/6. Tenglikni isbotlang.Yechish:

 Bu tenglikni isbotlash uchun quyidagi ayniyatdan foyda-

lanamiz.

a(a+1)(a+2)-(a-1)a(a+1)=3a

2

+3a

Bu  ayniyatdagi a

  ga  ketma-ket a

=1, 


a

=2, 


a

=3,…, 


a

=

n

  qiymatlar 

berib, 


n

 ta tenglikni hosil qilamiz:

1 2

3-0


1 2=3

+3 1


2 3

4-1


2 3=3

+3 2


3 4

5-2


3 4=3

+3 3


…………………………………

(

n

-1)

n

(

n

 +1)-(

n

 -2)


n

(

n

 -1)=3(

n

-1)


2

+3(


n

 +1)


n

(

n

+1)(

n

+2)-(


n

-1)


n

(

n

+1)=3

n

2

+3n

Bu tengliklarni qo‘shamiz va S1=1+2+3+…+n

, S


2

=1

2+2

2

+32

+…

n

2

 

belgilash olib, quyidagi tenglikni hosil qilamiz: n(n +1)(n+2)=3S2

+3S


1

I.B.Kulanov, Sh.I.Burxonova, F.F.Odilov.

 Arifmetik progressiya bilan bo‘g‘liq masalalar


130

FIZIKA, МАТЕМАТIКА va INFORMATIКА 

2020/4

Bu  tenglikdan  S

2

  ni  topamiz:  S2

=((n(n+1)(n+2)-3S

1

)/3)=((n(n+1)(n+2)-1,5n(n+1))/3=((n(n+1)(2n+1))/6)) 

Bizga shuni isbotlash talab etilgan edi.3-masala

.

 1

3+2

3

+33

+…+


n

3

=(n

(

n

+1)/2)tenglikni isbotlang.Yechish

: Bu masalani 1,2,3,…,  sonlar uchun ko‘paytirish jadval-

idan foydalanib yechamiz

1

23

4

5k

24

6

810

2k3

6

912

153k

4

812

16

204k

510

15

2025

5k.

.

..

..

.

..

.

..

..

.

..

.k

2k

3k4k

5kk

2

Jadvalda qizil bilan ajratilgan tartibdagi ixtiyoriy ikkita  sonlarning yig‘indisini qaraymiz, masalan:

4+8+12+16+12+8+4;

k+2k+3k+4k+5k+k

2

+…+5k+4k+3k+2k+k.Arifmetik prograssiyaning n ta hadi yig‘indisi formulasidan foydal-

anib, bu yig‘indilar mos ravishda quyidagilarga teng bo‘ladi:

4(1+2+3+4+1+2+3)=4·4·4=4

3

k(1+2+2+…+k+1+2+…+(k-1))=k{2(1+2+…+k)-k}=k{2·k(k+1)/2-k}=k

3

Shunday  qilib,  n×n  jadvaldagi  barcha  sonlar  yig‘indisi 1

3

+23

+3

3+…+

n

3

  ga  teng.  Ikkinchi  tomondan  birinchi,  ikkinchi, uchinchi,…, 

n

 - qatorlardagi sonlar yig‘indisi mos ravishda 

1+2+3+…+

n

,

2(1+2+3+…+n

), 


TALAB, TAKLIF VA TAHLIL


131

FIZIKA, МАТЕМАТIКА va INFORMATIКА 

2020/4

3(1+2+3+…+n

), 


………………….

n

(1+2+3+…+n

)  ga teng.

Bu yig‘indilarni qo‘shib, jadvalda joylashgan barcha sonlar yig‘in-

disi


(1+2+3+…+

n

)(1+2+3+…+n

)=(1+2+3+…+n

)

2=(

n

(

n

+1)/2)ga teng.Talab qilingan tenglik isbotlandi.

Yuqorida  keltirilgan  masalalar  o‘quvchilarning  matematik  bilim-

larini  chuqurlashtirishga,  matematik  masalalar  yechishda  turli  usul-

larini  foydalanishga  va  xulosalar  chiqarishda  yordam  beradi.  Bu  esa 

o‘z navbatida, mustaqil mamlakatimiz yoshlarinining yangi innavasion 

g‘oyalar yaratishiga ko‘maklashadi.Adabiyotlar:

1.  9 sinf darsligi

2.  Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н, Пасиченко 

П.И.,  Задачи по математики. Москва. Наука.1990. С.6-14.I.B.Kulanov, Sh.I.Burxonova, F.F.Odilov.

 Arifmetik progressiya bilan bo‘g‘liq masalalar


132

FIZIKA, МАТЕМАТIКА va INFORMATIКА 

2020/4

MUNDARIJA

ILMIY-OMMABOP BO‘LIM

Р.Х.Джураев, Н.Турдиев.

 Методические проблемы проведения лабораторного 

практикума по физике ...............................................................................................3

MATEMATIKA JOZIBASI

N.Dilmurodov, A.Jabborov. 

Kvadrat tenglama ildizlarining tabiati........................

10

G.A.Sharipova. 

Matematika  darsdan  tashqari  mashg‘ulotlarida  o‘quvchilar 

biliminidagi bo‘shliqlarni bartaraf etish texnologiyasi..............................................

15

М.Н.Солаев,  З.А.Наримбетова.

  Умумий  ўрта  мактабларида  илдизли 

ифодаларни ҳисоблашда педагогиканинг тажриба усулини тадбиқ этиш..........

.22

ILG‘

OR TAJRIBA VA OQITISH METODIKASI

Э.Қ.Қаландаров.

 Қатиқ жисимлар физикаининг методологик асослари..........

29

Т.Б.Кадиров.

  Малака  ошириш  таълимида  тингловчиларнинг  ахборот 

технологиялари соҳасидаги компетентлик тушунчаси моҳияти ва мазмуни.....

36

А.К.Кутбеддинов,  А.М.Музафаров.

  Физика  фанини  ўқитишда  уран 

радионуклид хусусиятларни умумлаштиришнинг ўзига хос томонлари...........

44

М.Толегенова.

  Қайта  тикланувчан  энергия  манбалари  асосида  ишлайдиган 

қурилмаларнинг физик ҳамда технологик асосларини ўрганиш.........................49

M.A.Maxmudova.

 Umumiy o‘rta ta'lim maktablarida multimedia vositalaridan foy-

dalanishning amaliy samaradorligi.............................................................................58

З.Н. Обидова.

 Умумтаълим мактабларига физика ўқитишда тарихий-методологик 

тавсифга эга бўлган масалларнинг роли ва аҳамияти..........................................64

OLIMPIADA VA MASALALAR YECHISH BO‘LIMI

Masalalar va yechimlar...........................................................................................

....72

TALAB, TAKLIF VA TAHLIL

Н.А.Каримов.

  Барча  ўқитувчиларни  яхши  ўқишлари  ва  юқори  натижа 

кўрсатишлари мумкинлигига ишонтириш.............................................................

83

М.А.Турсунов.

  Ўқитиш  самарадорлигини  оширишда  электрон  таълим 

ресурсларидан фойдаланиш.....................................................................................

94

M.Djorayev, E.B.Xujanov, J.Baratov.

 Umumiy oʻrta maktablarida fizika oʻqitishini 

nostandart topshoriqlar asosida takomillashtirish....................................................

100


У.Х.Хонқулов.

 Вектор тушунчаси ёрдамида алгебраик масаларни ечиш........

105

Э.О.Шарипов, С.Ю.Шодиев.

 Баъзи масаларни ечиш усуллари.........................

113

I.I.Tojiyev, S.M.Nurullayev.

 Silindrik idishdagi suyuqlik miqdorini aniqlash.......119I.B.Kulanov,  Sh.I.Burxonova,  F.F.Odilov.

 Arifmetik  progressiya  bilan  bo‘g‘liq masalalar.....................................................................................................................127

Download 0,89 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish