Toshdanuchio’Download 216,85 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.10.2019
Hajmi216,85 Kb.
#23850
Bog'liq
tarix 2
2. Axborot tizimlari haqida tushuncha. Reja, 2 Simple-Present, YOSHLAR ITTIFOQI A’ZOSINING Botirov Jumaniyoz, Документ (1), Документ (1), Elektroliz. Elektroliz qonunlari, Discussing or discussing and translating, Discussing or discussing and translating, 8-урок, ustav kapitali audit, 2 5271780444092760786, Matlabda grafik chi, Топширик 2, mpdf

“Toshasribosqi

chl

ari

Ma`

nosi

Davri

Manzi

l

gohl

ar

i

Shudavri

xt

i

rol

ar

i

Odam t

ar

aqqi

yot

i

P

A

L

E

O

L

I

T

I

l

kpal

eol

i

t

I

l

kqadi

mgi

t

oshdavri

3-2.

5ml

n.

-100

mi

ngyi

l

l

ar

avval

Fargóna

vodi

ysi

ni

ng

sel

ungúr

gór

i

danva

Toshkent

vi

l

oyat

i

ni

ng

Angrenshahr

i

yaqi

ni

dagi

Ko’

l

bul

oq

makoni

Toshdanuchio’

t

ki

rqi

r

ral

it

uxumsi

mon

qurol

l

ar,dar

axtshoxl

ari

dant

ayoq va

so’

yl

ikabiqur

ol

ar

yasal

di

.

t

er

machi

l

i

k,

ovchi

l

i

k

I

l

kpal

eol

i

todaml

ariov

qi

l

i

sh,

t

er

i

bt

ermachi

l

abozuqa

t

opi

shuchun

t

oshdan,

suyakdan,

dar

xt

shoxl

ari

dant

ur

l

imehnat

qur

al

l

ariyasaganl

ar

.Shut

uf

ayl

i

ul

ar

ni<

l

i

s

>>,

<

l

agónodam>>deyi

l

adi

.

O`

rtaPal

eol

i

t

O’

rt

a

qadi

mgi

t

oshdavri

100-40mi

ng

yi

l

l

aravval

Teshi

ktosh,

Omonqo’

ton,

Qo’

ti

rbul

oq,

Obi

raxmat,

Xo’

j

axayr,

Uchtut

Ol

ovdanf

oydal

ani

shni

ngo’

zl

ashti

ri

l

i

shi

.

Chaqmoqtoshdanqo’

lpi

chogí

,

pi

choq,

teshuvchibi

gi

zl

aryasal

di

.

O’

rtapal

i

ol

i

tdavriodaml

ari

i

shqal

ashorqal

iol

ovnikashf

qi

l

ganl

ar,

gul

xandapi

shi

ri

l

gan

mazzal

ivatoýi

ml

igo’

sht

i

ste’

molqi

l

gan,

yi

rtqi

ch

hayvonl

arniol

ovbi

l

an

qorqi

tgan.

Ol

ovnibi

l

i

bol

i

sh

odaml

arhaypti

da,

ul

arni

ng

hayvonl

arusti

danhukmronl

i

k

qi

l

i

shi

dakataahami

yatgaega

bo’

l

gan

So`

nggi

pal

eol

i

t

So’

ngi

qadi

mgi

t

oshdavr

i

Mi

l

.

avv.40-12

mi

ngyi

l

l

ar

Samarqand,

Xo’

j

aGo’

r,

Shug’

nov

Urug’j

amoasi

da

(marti

arxat)shakl

l

andi

,

chayl

ava

yerto’

l

al

arquri

l

di

.Arral

ovchi

,

shi

l

uvchi

,

teshuvchitoshqurol

l

ari

,i

gna,

nayza

uchl

ari

,

qarmoqyasal

di

.Bal

i

qovl

ash

o’

zl

ashti

ri

l

di

.Haykal

t

aroshl

i

k,tasvi

ri

y

sanát,suyaktaqi

nchoql

aryasash

vuj

udgakel

di

.

Pal

eol

i

tmanzi

l

gohl

ari

da

o’

tkazi

l

gantadqi

qotl

arbu

davrdamehnatqurol

l

ariyasash

texni

kasda,

,

odaml

arni

ng

turmushtarsiva

dunyoqarashoda,

xo’

j

al

i

k

yuri

ti

shi

dakeski

no’

zgari

shn

Yuzberganl

i

gi

ni

ko’

rsatadi

.

Odaml

arj

i

smoni

y

j

i

hatdanham

takomi

l

l

ashdi

.

odaml

arni

ng

yangiturl

i,hozi

rgizamon

odaml

ari

gao’

xshashbo’

l

gan

kramanyonl

arshakl

l

andi

.Fanda

ul

arni<

es>>,

<

-

i

drokl

iodam>>deb

atal

adi

.

Ul

arni

ngmi

yahaj

mi

<

l

i

s>>dani

kki

barobarkat

t

a,

boýi

bal

and,

qomat

it

i

kbo’

l

gan,nut

qi

r

i

voj

l

ani

ni

b,

oddi

ygapt

uza

ol

gan.

Xo’

j

al

i

kdabal

i

qovikel

i

b

chi

qqan.

Odaml

aryashash

uchunkul

bal

arqur

ganl

ar.

Mezol

i

t

O’

rtatosh

davri

Mi

l

l

.

avv.12-7

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

Qo’

shl

i

q,

obi

shi

r,

mochoy

O’

q-yoy,

i

rgí

tuvchinayzaqurol

l

ari

yasal

di

.Yakkaovchl

i

k,

daydihayot

yuzagakel

di

.

Mol

l

arqo’

l

gao’

rgati

l

a

boshl

andi

,boshoql

io’

si

ml

i

kl

arni

o’

sti

ri

sho’

rgani

l

di

.

qoyatoshsuratl

ari

paydobo’

l

di

.

Neol

i

t

Yabgitosh

davri

Mi

l

l

.

avv.6-4

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

J

ay-

t

un,

Kal

t

ami

nor

Sazag’

on,

ucht

ut

Maydatoshqurol

l

arni

ngi

shl

ab

chi

qari

l

aboshl

ani

shi,si

l

l

i

ql

ash,

arral

ashvaparmal

ashni

ng

o’

zl

ashti

ral

i

shi

.Paxsai

moratl

ari

ni

ng

quri

l

i

shi

.O’

troqmanzi

l

gohl

arni

ng

shakl

l

ani

shi.

Dehqonchi

l

i

k,

chorvachi

l

i

k,

kul

ol

chi

l

i

k,

to’

qi

machi

l

i

kvakemasozl

i

kni

ngkashf

eti

l

i

shi.

Mi

s-t

osh

davr

i

Mi

l

l

.

avv.4

mi

ngyi

l

l

i

l

ar

Zamonbobo,

sar

azm

Mi

sni

ngkasgfqi

l

i

ni

shi

.Sugórma

dehqonchi

l

i

kni

ngvuj

udgakel

i

shi,xom

Vazi

f

a1.А)Toshasrij

adval

i

Eneol

i

tsht

danko’

pxonal

iuyl

arquri

l

i

shi

,

kul

ol

chi

l

i

kxumdonl

ar

i

danf

oydanani

sh

Bronza

Bronzadavri Mi

l

l

.

avv.3-2

mi

ngyi

l

l

i

l

ar

Sopol

l

i

t

epa,

J

arq

o’

t

on,

Tozabogýob,

Chust

Toshqur

ol

l

ar

ni

ngsi

qi

bchi

qar

i

l

a

boshl

ani

shi

.Br

onzadanmehnat

qur

ol

l

ar

ivazebzi

ynatbuyuml

ar

ni

ng

yasal

aboshl

ani

shi

.Pat

r

i

ar

xat

gao’

t

i

sh.

Kul

ol

chi

l

i

kcharxivagí

l

darakni

ngkashf

qi

l

i

ni

shi

.I

j

t

i

moi

ymehnatt

aqsi

mot

i

ni

ng

kuchayi

shi

.

Temi

r

Temi

rdavri Mi

l

l

.

avv.1mi

ng

yi

l

l

i

l

arboshl

ar

i

Xor

azm,

Surxondaryo,

Zar

af

shon,

Farg’

ona

Temi

rni

ngkashfqi

l

i

ni

shi

hunar

mandchi

l

i

kniyanadayuqor

i

pogónagako’

t

ardi

.Temi

rdanqat

t

i

qva

o’

t

ki

rpi

choql

ar,

o’

r

oql

aryasal

i

shi

mehnatunumdorl

i

gi

nioshi

ri

shga

yor

dam ber

di.Temi

rchi

l

i

kdavri

da

kul

ol

chi

l

i

kcharxi

,naqshbi

l

an

bezat

i

l

ganspoolbuyuml

arkeng

t

arqal

di

.

Temi

rchi

l

i

kbosqoni,qo’

l

t

egi

rmonivuj

udgakel

di

,met

al

l

ga

i

shl

ovber

i

shr

i

voj

l

andi

.Xonadonl

ar

da

i

pyi

gi

r

i

shvamat

ol

art

o’

qi

sh,ki

yi

m

t

i

ki

sht

obor

akengayi

bbor

di

.

Vazi

f

a1.B)I

l

ko‘

rt

aasrdavl

at

l

arij

adval

i

Davl

atnomi

Qayer

dan

bost

i

ri

bki

rgan

Mavj

ud

bo‘

l

gan

vaqt

i

Davl

athududi Ushbudavl

att

ari

xibi

l

anbog‘

l

i

q

t

ar

i

xi

ysanal

arvavoqeal

ar

Ef

t

al

i

yl

ardavl

at

i

 

Mi

l

.

avv.Iasrva

mi

l

odi

y4asr

o'

rt

al

ari

da

Yet

t

i

suvdan Orol

dengi

zibo'

yl

ar

i

ga

kel

i

bqol

gan

xi

nnal

arbi

l

an

aral

ashi

bket

gan

hol

daxunqabi

l

al

ari

bi

l

an

 

Ef

t

al

i

t

l

ar

davl

at

i5asr

o'

r

t

al

ari

dan6

asr

o'

r

t

al

ari

gacha

xukm sur

gan

 

Af

g'

oni

st

onni

ng

j

anubi

y-sharqi

y

qi

smiPoki

st

onva

shi

mol

i

yHi

ndi

st

on

hududl

ari

ni

qamrabol

gan

Ef

t

al

i

t

l

arshar

qi

y

Turki

st

onyerl

ari

ni

zabtet

i

bhududi

ni

kengayt

i

r

gan.

 

Mi

l

odi

y5va6asrni

ngbi

r

i

nchi

yari

mi

da.

ToramonvaMi

xr

quli

sml

i

podshol

ardavr

i

daushbudavl

atgul

l

ab

yashnagan.Ef

t

al

i

t

l

arshar

qi

yTur

ki

st

on

yerl

ari

nizabtet

ganl

ar

.Ef

t

al

i

yl

arEr

on

Vi

zant

i

yaHi

ndi

st

onXi

t

oyvaboshqa

davl

at

l

arbi

l

ansavdoal

oqal

arbo'

l

gan.

Turk(G‘

arbi

yt

urk)

xoqonl

i

gi

 

Mug'

onxon

amaki

siI

st

ami

xoqonl

i

gi

ni

ng

g'

arbi

yqi

smi

ni

boshqari

bxoqonl

i

k

chegaral

ar

i

ni

Amudaryogacha

cho'

zadi

.

Xoqonl

i

k

ef

t

al

i

t

l

ar

 

Tur

kso'

zi

mi

l

odi

y5

asrdan

boshl

ab

uchr

aydi

.

Xunl

ar

mi

l

.

avv.207-

yi

l

danmi

l

odi

y

216-yi

l

gacha

 

Mo'

g'

i

l

i

st

on

hududl

ari

nig'

ar

bi

y

Turkxoqonl

i

gi

Et

t

i

suvchuvodi

ysi

Vol

gaQuva,

i

rt

i

sh,

i

mi

m daryosi

bo'

yi

dagiyerl

ar

o'

rt

aosi

yashar

qi

y

Turki

st

on

 6asrni

ngso'

nggichor

agi

da

Ami

nal

i

l

arsul

ol

asihukmr

onl

i

kqi

l

gan

yi

r

i

kvaqudrat

l

iTurkxonl

i

givuj

udga

kel

adi.

Turkxoqonl

ario'

r

t

asi

dagi

o'

zarokurashl

ar20-yi

l

danzi

yodr

oq

davom et

i

b603-yi

l

dadavl

ati

kki

ga

bo'

l

i

ni

bg'

arbi

yvashar

qi

yqi

sml

ar

ga

bo'

l

i

nadi

.

hududl

ari

niham

egal

l

aydi

.

hukm surgan. xududl

ar

i.

Arabl

ari

st

i

l

osidavri

da

O‘

rt

aOsi

yo

Ar

abl

ar651-yi

l

i

Mar

v654yi

l

i

Maymur

g'667yi

l

i

Chag'

ani

xon673-

yi

l

daPoykent

ga

xuj

um qi

l

adibu

o'

rt

aosi

yoga

arabl

arki

ri

bol

i

shi

6asr

ni

ngoxi

ri

va7asrni

ng

boshl

ari

da

Somi

y

qavmi

ga

mansubArab

qabi

l

al

ari

paydobo'

l

adi

Ar

abi

st

on

t

ari

morol

l

ari

ni

egal

l

abbudavl

at

YamandanSi

no

yari

morol

l

ari

gacha

qi

zi

ldengi

zi

soxi

l

l

ari

dan

mar

kazi

yQo'

sh

soxi

l

l

ari

gacha

cho'

zi

l

gan.

Dast

l

abPoykent708-yi

l

daBuxor

o

at

rof

l

arivaRomi

t

an709-yi

l

daBuxor

o

710-yi

l

daShumanNasafvaKesh

egal

l

anadi

.

712-yi

l

iSamarqandbo'

ysi

ndi

r

i

l

adi

.

Download 216,85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti