Suvda ham quruqlikda yashovchilar sinfiDownload 19,98 Kb.
Sana06.01.2022
Hajmi19,98 Kb.
#321718
Bog'liq
Suvda ham quruqlikda yashovchilar sinfiSuvda ham quruqlikda yashovchilar sinfi

1. Baqaning nafas olish jarayonida tomogʻi pastga tortilganda ... .

1.ogʻiz boʻshligʻida bosim oshadi 2.ogʻz boʻshligʻda bosim kamayadi 3.havo burun teshigi orqali oʻpkaga oʻtadi 4.havo ogʻiz boʻshligʻi orqali oʻpkaga oʻtadi 5. havo oʻpkadan kapillyarlarorqali qonga oʻtadi 6. qondagi karbanat angidrid gazi havoga chiqariladi 7.qondan kislarod havoga chiqariladi

a) 2, 3, 4, 5, 6 b) 1, 3, 4, 5, 6

c) 2, 3, 4, 5, 7 d) 1, 3, 4, 5, 6

2. Baqa koʻzini nechta qovoq himoya qiladi?

a) 1 ta b) qovogʻi boʻlmaydi

c) 2 ta d) 3 ta

3. Qaysi hayvonning urugʻlangan tuxumi tiniq, yopishqoq, shilimshiq modda hosil qiladi?

a) osyotr b) ugor

c) lansetnik d) baqa

4. Qaysi hayvonlarning kloakasi boʻlmaydi?

a) qurbaqa b) itbaliq

c) kvashka d) salamandra

5. Quyidagi hayvonlarning eshitish a’zolari qanday qismlardan iborat?

1. baliq 2. baqa 3. it.

a. ichki va oʻrta quloq b. ichki quloq v. tashqi, oʻrta va ichki quloq.

a) 1-a 2-b 3-b b) 1-v 2-b 3-a

c) 1-b 2-a 3-b d) 1-b 2-v 3-b

6. Itbaliqning yurgi necha kamerali va nechta qon aylanish doirasi bor?

a) yuragi 3 kamerali, 2 ta qon aylanish doirasi

b) yuragi 2 kamerali, 1 ta qon aylanish doirasi

c) yuragi 1 kamerali, 1 ta qon aylanish doirasi

d) yuragi 2 kamerali, 2 ta qon aylanish doirasi

7. Quydagi belgilar boʻyicha baqa bilan baliq

oʻrtasidagi oʻxshashlikni aniqlang.

a) yurakning tuzulishida

b) muskullarning rivojlanishida

c) tuxumning rivojlanishida

d) skeletning tuzulishida

8. Baliqlar bilan suvda ham quruqlikda yashovchilardagi oʻxshashlik belgilarni toping.

a) qon aylanish b) koʻpayish va rivojlanish

c) nafas olsh d) nerv sistemasi

9. Quyida keltirilgan organizmlarning qaysi biri baliqlar bilan suvda va quruqda yashovchilarning oraliq formasi xisoblanadi?

a) lansetnik b) latimeriya

c) mollyuskalar d) timsox

10. Umurtqalilarning qaysi sinfidan boshlab ikkita qon aylanish doirasi hosil boʻldi?

a) baliqlar b) suvda va quruqda yashovchilar

c) sudralib yuruvchilar d) qushlar

11. Oʻpkali panja qanotlilardan kelib chiqqan .......

a) qadimgi qushlar

b) qadimgi sudralib yuruvchilar

c) qadimgi dumlilar

d) qadimgi tangachalilar


12. Baqaning orqa oyoqlari kamari nechta va qanday suyakdan iborat?

a) 2 ta chanoq b) 2 ta dumgʻaza

c) 3 ta dumgʻaza d) 3 ta chanoq

13. Baqani issiq xonadan sovuq xonaga oʻtkazganda, uning moddalar almashinuvida qanday oʻzgarish boʻladi?

a) tezlashadi b) sekinlashadi

c) toʻtaydi d) oʻzgarmaydi

14. Suvda ham quruqlikda yashovchilar bosh miyasining qaysi qismi baliqlarnikiga nisbatan yaxshi rivojlangan?

a) oldingi b) uzunchoq

c) oraliq d) miyacha

15. Suvda ham quruqlikda yashovchilarni quruqlikda hayot kechirishga moslashish munosabati bilan baliqlardan farq qiladigan belgilarni aniqlang.

a) oʻpka bilan nafas olish, umurtqa pogʻonasining qisqarishi

b) oʻrta quloq, vestibulyar apparatning hosil boʻlishi

c) hasharotlar bilan oziqlanishi, koʻpayishi

d) oyqlarning boʻlishi, yurakning 3 kameraliligi, oʻpka bilan nafas olishi

16. Baqaning ayrish sistemasida baliqnikidan farq qilib qaysi a’zo boʻlmaydi?

a) buyrak b) siydik yoʻli

c) qovuq d) malpigi naylari

17. Bitta yashil qurbaqa biryil davomida qancha hasharotni qirib foydakeltiradi?

a) 100 ta b) 3000 ta

c) 4000 ta d) 5000 ta

18. Qaysi hayvon suvda terisi orqali nafas oladi?

a) baliqlar

b) lansetniklar

c) baqalar

d) suv shilligʻi

19. Suvda ham quruqlikda yashovchilar lichinkasining ichki jabralari qayerda joylashgan?

a) oʻpka devorida

b) halqum devorida

c) ogʻizda

d) boshning ikki yonida

20. Baqaning qon almashish sistemasi tuzilishi qanday?

1.yuragi uch kameral 2.qon almashish doirasi bitta 3.qon almashish doirasi ikkita 4.yuragi ikki kamerali 5.arteriya va vena qonlari ajralgan 6.arteriya va vena qonlari aortada aralashadi

7.arteriya va vena qonlari qorinchada aralashadi 8.tanadagi a’zolarga aralash qon boradi 9.tanadagi azolarga kislorodli qon boradi.

a) 1,3,7,8

b) 4,2,5,9

c) 4,3,6,8

d) 1,3,6,9

21. Suv ostida baqa qanday nafas oladi.

a) teri bilan

b) oʻpkasi bilan

c) jabralari bilan

d) terisi va oʻpkasi bilan nafas oladi


22. Burun teshigida maxsus klapanlari boʻlgan hayvonni belgilang.

a) baqa b) baliq

c) suv iloni d) skat

23. Qaysi hayvonlar dumlilar turkumiga mansub emas?

a) triton, salamandra

b) salamandra, yashil qurbaqa

c) yashil qurbaqa, koʻl baqasi

d) triton, yashil qurbaqa

24. Dumlilar turkumiga nechta tur kiradi?

a) 335 b) 350

c) 250 d) 280

25.Quydagi hayvonlarning orqa ichak qayerga ochiladi?

1. baliqlarda 2. suvda ham quruqlikda yashovchilarda

a) 1,2 kloakaga

b) 1,2 anal teshigiga

c) 1,2 mantiya boʻshligʻiga

d) 1-anal teshigiga 2-kloakaga

26. Baqaning oldingi oyoq kamarini tashkil qiluvchi suyaklarni belgilang?

a) toʻsh suyagi, 2 ta koʻkrak tirgak suyagi, 1 ta umrov suyagi

b) toʻsh suyagi, 2ta koʻkrak tirgak suyagi, 2 ta umrov suyagi, 2 ta kurak suyagi

c) toʻsh suyagi, 2ta koʻkrak tirgak suyagi, 2 ta umrov suyagi, 1 ta kurak suyagi

d) toʻsh suyagi, 2 ta koʻkrak tirgak suyagi, 1 ta umrov kurak suyagi

27. Qon tomirlarda aralash qon oqadigan hayvonlar guruhini aniqlang.

a) baliq, baqa, ilon, qush

b) triton, salamandra, timsox, toshbaqa

c) baqa, qurbaqa, triton, baliq

d) baqa, sariq ilon, kaptar, kaltakesak

28. Baqa yuragining boʻlimlari sonini belgilang?

a) 1 ta yurak qorinchasi va 1 ta yuraak boʻlmasi

b) 2 ta yurak qorinchasi, 2 ta yurak boʻlmasi

c) 1 ta yurak qorinchasi, 1 ta yurak boʻlmasi

d) 1 ta yurak qorinchasi, 2 ta yurak boʻlmasi

29. Suvda va quruqlikda yashovchi hayvonlarning eng yirigini belgilang.

a) Janubiy Osiyo salamandrasi

b) Kavkas salamandrasi

c) Janubiy-Gʻarbiy Osiyo salamadrasi

d) Janubi- Sharqiy Osiyo salamandrasi

30. Bitta yashil qurbaqa bir kecha-kunduz davomida qancha hasharotni qirib foydakeltiradi?

a) 100 ta

b) 3000 ta

c) 4000 ta

d) 5000 ta

31. Baqaning eshitish organi qanday qismlardan iborat?

a) tashqi qulaq, ichgi quloqdan

b) nogʻora parda, oʻrta quloq, ichki quloqdan

c) nogʻora parda, eshitish suyaklardan

d) faqat rivojlangan ichki quloqdan
32. Baqa bosh qismining qayerida konissimon tishlar boʻladi?

a) yuqori va pastgi jagʻlarda

b) paski jagʻ va halqumda

c) yuqori jagʻ va tanglayda

d) yuqori jagʻ va halqumda

33. Baqaning koʻzi nima bilan ximoyalangan?

a) kiprikchalar

b) qosh


c) qovoq

d) qovoq, kiprik

34. Baqaning ovqat hazm qilish sistemasi qanday tartibda joylashgan?

1-oshqozon 2-ichak 3-ogʻiz boʻshligʻi 4-halqum 5-qiziloʻgach 6-kloaka

a) 1-2-3-4-5-6

b) 3-4-5-1-2-6

c) 5-3-4-2-1-6

d) 3-4-1-2-5-6

35. Baqa tanasining qaysi qismi faqat arteriya qoni bilan taminlanadi?

a) oyoq va qoʻllari

b) orqa miya

c) bosh miya

d) ichki organlar

36. Oʻrta Osiyo hududida…. uchramaydi?

a) dumlilar

b) dumsizlar

c) tangachalilar

d) yashil qurbaqa

37. Suvda ham quruqlikda ham yashovchilar necha mln yil avval va qanday hayvonlardan kelib chiqqan?

a) 100 mln yil togʻayli baliqlardan

b) 200 mln yil treskasimonlardan

c) 300 mln yil panja qanotlilardan

d) 300 mln yil suyakli baliqlardan

38. Baqalar qaysi organi orqali nafas oladi?

a) teri, jabra

b) oʻpka, traxeya

c) jabra, traxeya

d) oʻpka, teri

39. Baqaning oldingi oyoqlar kamarini toping.

1.toʻsh suyagi 2. 1 ta kurak suyagi 3. 1 ta koʻkrak tirgak suyagi 4. 2 ta koʻkrak tirgak suyagi 5. 2 ta koʻkraksuyagi

6. 2 taumrov suyagi 7. 1 ta umrov suyagi

a) 1,3,2,7 b) 7,1,6,2

c) 1,4,5,6 d) 1,3,6,7

40. Baqaning yuragi qanday tuzilishga ega?

a) naychasimon

b) ikki kamerali

c) uch kamerali

d) toʻrt kamerali


41. Baqaning rivojlanishida tuxumdan itbaliq chiqishi va uning baqaga aylangunicha necha oy oʻtishini belgilang.

a) 1


b) 1,5

c) 2-3


d) 4-5

42. Baqalarning qaysi belgisi baliqlarnikidan farq qiladi?

a) ayrish

b) moddalaralmashinuv

c) nerv

d) nafas olish

43. Suvda va quruqda yashovchi hayvonlarni aniqlang.

1.toshbaqa 2.triton 3.timsox 4.salamandra 5.pingvin 6.tyulen 7.ilon 8.qurbaqa 9.baliq

a) 1, 3, 5

b) 2, 4, 8

c) 3, 5, 6

d) 1, 6, 9

44. Baqa bosh miyasining qaysi qismi baliqlarnikiga nisbatan kuchsiz rivojlangan?

a) oʻrta miya

b) oldingi miya

c) miyacha

d) uzunchoq miya

45. Qurbaqaning qaysi xususiyati suv havzalaridan uzoqda yashay olishiga sabab boʻldi?

a) oʻpkasining yaxshi rivojlanganligi va terisining quruq boʻlishi

b) oʻpka xaltalarining boʻlishi, teri orqali nafas olish kuchli rivojlanganligi

c) oʻpkasining yaxshi rivojlanganligi, terisining nam boʻlishi

d) teri orqali nafas olishning jadalligi

46. Qaysi hayvonda dastlab tashqi jabra hosil boʻlib, keyin ichki jabraga aylanadi?

a) daryo qisqichbaqasida

b) seldda

c) it baliqda

d) skatda

47. Suvda va quruqda yashovchilar qaysi baliqlardan kelib

chiqqan deb hisoblanadi?

a) dengizda yashaydigan treskasimonlar

b) chuchik suvda yashaydigan panja qanotlilar

c) okeanda yashaydigan ikki xil nafas oluvchilar

d) chuchik suvda yashaydigan karpsimonlardan

48. Miyyachasi kuchsiz rivojlangan hayvonni belgilang.

a) sazan

b) tez kaltakesak

c) nil timsoxi

d) taroqsimon tripon

49. Baqalarda qaysi suyak boʻlmaydi?

a) boʻyin

b) boldir

c) dum


d) qovurgʻa

50. Baqaning teri va oʻpkasiga qanday qon boradi?

a) aralash

b) venoz, aralash

c) karbanat angidridga toʻyingan

d) kislorodga toʻyingan

51. Baqaning qaysi organi kislorodga boy toza qon bilan taminlanadi va nima tufayli?

a) orqa miya, qorinchadan chiqadigan tomirlarning oʻziga xos joylashuvi

b) bosh miya, qorinchadan chiqadigan tomirlarning oʻziga hos joylashuvi

c) oʻpka, oʻng boʻlmadan qon tomirlar chiqqanligi

d) jigar, chap boʻlmadan aloxida qon tomirlar chiqqanligi

52. Yosh baqalar necha yildan keyin voyaga yetadi?

a) 1

b) 2


c) 3

d) 5


53. Suvda ham quruqda yashovchilarning bosh miyasi necha boʻlimdan iborat?

a) beshta

b) uchta

c) oltita

d) toʻrtta

54. Baqa yuragining oʻng yurak boʻlmasiga (I),chap yurak boʻlmasiga (II)qanday qon boʻladi va boshiga (III)qanday qon keladi?

1.arterial 2.venoz 3.aralash

a) I-1 II-2 III-3

b) I-1 II-2 III-2

c) I-2 II-1 III-1

d) I-3 II-1 III-1

55. Baqa skeletiga xos xususiyatlarni koʻrsating.

a) 2 ta boʻyin va dum umurtqalarning borligi

b) boʻyin va dum umutqalarining yoʻqligi

c) qovurgʻalarni yoʻqligi, 1 ta boʻyin umutqasi boʻlishi, dum umurtqalarining qoʻshilib dum suyagini hosil qilishi

d) qovurgʻalar, boʻyin va dum umurtqalarining yoʻqligi

56. Jabrasi orqali nafas oluvchi hayvonni belgilang?

1.skat 2.triton 3.lansetnik 4.kit 5.delfin 6.akula

a) 1, 4, 6

b) 4, 5, 6

c) 1, 3, 6

d) 1, 2, 4

57.Voyaga yetganda oʻpka bilan, lichinka davrida jabra bilan nafas oladigan hayvonni aniqlang.

a) uy pashshasi

b) bezgak chivini

c) baqa


d) timsox
Download 19,98 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish