Siz qanday sa’wbetlessiz? Sorawlarg’a awa ya’ki yaq dep juwap berin’Download 20,55 Kb.
Sana09.04.2022
Hajmi20,55 Kb.
#538781
Bog'liq
psexalogiyaliq testler


SIZ QANDAY SA’WBETLESSIZ?
Sorawlarg’a AWA ya’ki YAQ dep juwap berin’.
1.Siz ko”p so”ylewdi jaqsi ko’resizbe?
2.Biytanis adam menen sa’wbetlesiwge ha’mme waqit tema taba alasizba?
3.Sawbetlesizin’izdi diqqat penen esite alasizba?
4.Ma’slaxat beriwdi jaqsi ko’resizbe?
5.Sawbet temasi sizdi qiziqtirmayatirsa sawbetlesin’izge buni ayta alasizba?
6.Sawbetlesin’iz sizdi esitpese ashiwin’iz keleme?
7.Ol ya’ki bul soraw boyinsha sawbetke qosila alasizba?
8.Uliwma sizge biytanis tema boyinsha sawbetke qosila alasizba?
9.Sawbetlesip atirg’anin’izda ha’mmenin’ diqqat orayinda turiwdi jaqtirasizba?
10.Hesh bolmasa 3pa’n boyinsha jetik bilimge iyemen dep oylaysizba?
11.O’zin’izdi jaqsi sawbetles dep esaplaysizba?

AWA dep juwap Bergen juwabin’izg’a 1 ball, YAQ dep juwap Bergen sorawin’izg’a 0 ball qoyin’.


1-3 ball
Siz o’zin’izden bir so’zdi ha’m suwirip almaw da’rejede kemga’p ha’m toqtatip bolmaytin da’rejede ko’pga’psiz. Ga’p sonda qanday da’rejede boliwin’izg’a qaramastan siz benen so’ylesiw ju’da’qiyin. Bul haqqinda oylap ko’riw ushin sizde waqit bar.
4-9 ball
Ga’pke ju’da’ sheshen bolmasan’izda sizdi jaqsi sawbetles dep ataw mu’mkin. Kiypiyatin’iz joq boliwina qaramastan sawbetlesin’izdi esite alasiz.
9-11
Siz biytanis adamlardida tez sawbetke tarta alasiz. Doslarin’izda siz benen pikirlesiwdi jaqsi ko’redi. Bunnan tisqari siz tu’rli jag’daylarda o’zin’izdi tuta alasiz. Bul bolsa ha’mmenin’de qolinan kele bermiydi.

Adamlar ha’r qiyli boladi. Ba’zi birewler birinshi ushrag’an adamlarg’a ahirg’I na’rsesin beriwge tayyar bolsa, ba’zi birewler bolsa qista qardi da ayaydi. Siz qanday toparina kiresiz . A’tirapin’izdag’ilarg’a ha’mme waqit mehriban ha’m itibarlimisiz . usi sorawlarg’a juwap tabiwin’izda to’mrndegi test sorawlari ja’rdem beredi.


1.siz pul islep taptin’iz bar pulin’izdi doslarin’izg’a sawg’aaliw ushin jumsay alarmedin’iz?AWA juwabi ushin 1, YAQ juwabi ushin 0 ball.
2.Dostin’iz o’z ta’shwishleri tuwrisinda sizge aytip bermekta . bul sizdi qiziqtirmaytug’inin siz sezdiresizbe? AWA-1.YAQ-0.
3.O’mirlik joldasin’iz benen ya’ki perzentlerin’iz benen arasinda oyin oynag’anin’izda bile tura utilip turasizba?AWA-1, YAQ-0.
4.Adamlardin’ kiypiyatin ko’teriw ushin tez tez jag’imli ga’pler aytip turasizba?AWA-1,YAQ-0.
5.Qopal ha’zildi jaqtirasizba? AWA-0, YAQ-1.
6.Keshiriwshen’bisiz? AWA-1, YAQ-0.
7.Sizge uliwma qiziqli bolmag’an na’rseni sabir taqat penentin’lay alasizba? AWA-1, YAQ-0.
8.Qa’biyletin’izdi a’melyatta qollay alasizba?AWA-0, YAQ-1.
9.utila baslasan’iz oyindi taslap ketesizbe? AWA-0, YAQ-1.
10.Haq ekenin’izge isenimin’iz ka’mil bolsa qarsi pikirlerdi esitesizbe? AWA-0, YAQ-1.
11.Iltimaslardi orinlay alasizba?AWA-1, YAQ-0.
12.A’tirapin’izdag’ilardin’ kewlin aliw ushin kimgedir qopal ha’zil qilasizba?YAQ-0, AWA-1.

8 baldan joqari:


Siz a’tirapin’izdag’ilarg’a jag’asiz , mu’na’sebet ornate alasiz. Ba’lkim doslarin’iz ko’p shig’ar biraq bir na’rseden saqlanin’ ha’mme menen jaqsi mu’na’sebet ornatiwg’a ha’reket etpen’, ba’ribir ha’mmenin’ kewlin alip bolmaydi. Bunnan tek ziyan boliwi mu’mkin.
4 den 8 ballg’a shekem:
Waqti waqti menen dilin’iz jumsap turadi. Ha’mmege de mexribanliq qila bermiysiz birewler ushin ha’r na’rsege tayyarsiz. Biraq siz jaqtirmag’an kisiler ushin sawbetin’iz kewilsiz jag’daylarg’a alio keledi. Buni jaman dep bahalaw mu’mkin emes. Biraq adamlardin’ kewline tiymew ushin ha’mme menen birdey mu’na’sebette boliw za’ru’r.
4 balldan kem:
Siz benen mu’na’sebetke kirisiw bazida en’ jaqin adamlarin’iz ushin dosliq mu’na’sebetti talap etedi.

Qa’lbin’iz tu’binde tu’-tiykari qandaysiz?


Bul test ja’rdeminde sanan’izdin’ en’ jasirin bo’limlerine na’zer taslaw imkanyatina iye bolasiz psexoliklerdin’ pikirine qarag’anda test na’tiyjesinin’ isenimliligi 98% qurap onin’ ja’rdeminde ha’rakterin’iz tuwrisindag’I aniq mag’lumatqa iye boliwin’iz mu’mkin.  1. Harakter tu’ri. Felosif siz a’tirapta bolip atirg’an waqiyalarda teren’ ma’ni ko’re alatug’in insansiz. Sizge asig’isliq biygana. Ha’r bir qa’demin’izdi aqlan oylap basasiz bazida o’z qiyallarin’izg’a sonshelli berilip ketesiz atiraptag’I real o’mirdi sezbiy qalasiz.

A’tiraptag’ilardan o’zin’izdin’isenimsizligin’izdi jasirip ju’resiz olardin’ pikirinshe dunyada siz sheshe almaytug’in jaqtay. Ko’pshilik sizden ma’slahat soraydi. O’mirin’iz ko\pten berli sheshiwge ha’reket etip atirg’an bas qatirmag’a uxsaydi. Siz a’tiraptag’I na’rselerdin’ tu’p tiykarg’I ma’nisin tu’sinbegenshe tinishlana almaysiz.

2 harakter tu’ri-ekstsentriyk.


Siz ag’img’a qarsi su’ziwge qoriqpaytug’in insanlar qatarina kiresiz.o’mirge degen ko’z qarasin’iz o’zgeshe. A’tiraptag’I insanlarg’a sizin’ dunya qarasin’iz ersi seziledi. Biraq siz olardinpikirine hash qashan itibar bermiysiz. Siz hesh qashan qag’iydalarg’a boysinbaysiz.
A’tiraptag’ilardan hesh na’rseni jasirmaysiz. Sebebi olardin’ pikiri sizdi qiziqtirmaydi. Adamlar siz haqqinda ne dese de itibar bermiysiz ha’m hesh qashan olar tuwrisinda oylamaysiz. Siz o’mirde quwanish penen alg’a qa’dem basasiz. Mayda shu’yde3 na’rselerge ha’mmege maqul bolg’an nizam-qag’iydalar ha’m ja’miyetshilik pikirine shalg’imaysiz.

3.ha’rakter tu’ri- jumbaq.


Bul harakter qrama-qarsiliqlarg’a tolilig’I menen ajralip turadi. Sizdi tu’siniw faza sirlarin ashiw menen bir. Siz ha’mme waqit o’zin’izdi an’law sezimi menen jasysiz. Harakterin’izdin’ qaysidir ta’repi sizge belgili boliwi menen o’zgerip qalasiz ha’m ha’mmesi basinan baslanadi.
A’tiraptag’ilar ushin siz tu’sinersiz ha’m sirli ko’rinesiz .bunin’ a’jeplenetug’in jeri joq, sebebi siz o’zin’iz de harakterin’izge tu’sine almaysiz.sog’an qaramay adamlar siz ta’repke talpina beredi. Olar qasin’izda boliwg’a qizig’adi. Siz biytanis adamg’a ga’p baslawdan aldin oni jaqsilap gu’zetesiz, biraq siz tez-tez o’zgerip tiriwin’izg’a u’yrenip qalg’an doslarin’iz ha’m tanislarin’izg’a mehribanliq penen qatnasta bolasiz.
4. Harakter tu’ri-ekispert.
Jasin’iz ha’m o’mir ta’jriybelrin’izge qaramastan a’tirapin’izdag’I insanlar danaliq ha’m aqildi ko’redi. Sizde aldin jasap o’tken awladlar ja’mlengendiy seziledi. Siz bir ma’rte islegen qa’teni ekinshi ma’rte qaytalamaysiz.ko’pshik jag’dayda siz a’tiraptag’I waqiyalardan kewlin’iz tolmaydi, barliq na’rse siz qa’lemegen tu’rde bolip atirg’aninan tu’skinlikke tu’sesiz.
A’tiraptag’ilardan o’z ku’shin’izge isenbesligin’izdi jasirip ju’resiz ko’pshilk tanis ha’m doslarin’iz sizdi saldamli insane dep esaolaydi. Pikirin’izge ko’pshilk qulaq tutadi. Ha’r bir na’rseni tuwri dodalaw qa\bileti sizge o’mirde bekkem turiwg’a ha’m qiyinshilqlardi jen’e aliwg’a ja’rdem beredi.
5, Harakter tеtu’ri-OT.
Sizin’shiyarin’iz ya’ki ha’mme na’rse yaki hesh na’rse yarimliqqa shiday almaysiz. Jek ko’riwden muhabbatqa tez o’te alasiz ku’shli ha’m shuqir sezimler sizdi ot bolip janiwin’izg’a ja’rdem beredi. Sezimlerge beriliwshen’lik sizdi ko’binshe joq jerden mashqala tabiwg’a ja’rdem beredi.
A’tiraptag’ilardan ku’shli sezimlerdi jasiriwg’a ha’reket etesiz. Biraq ko’pshilik jag’dayda binin’ u’stinen shig’a almaysiz. Adamlar sizdi ashiwahaq ha’m urusqaq dep oylaydi. Biraq sizdi jaqsi tanig’anlar bolsa sizdin’qanday mehriban insane ekenin’izdi biledi.
6. Harakter tu’ri-RAMANTIYK
Sizin’qa’lbin’iz ha’m ju’regin’iz a’tiraptag’ilar ushin ha’mme waqit ashiq. Siz an’satliq penen su’yip qalasiz ha’m doslasasiz.a’tiraptag’ilar bul qa’siyatin’izden paydalanip ko’binese qa’lbin’izdi jaralaydi. Lekin siz bir o’mir qorqiiwda otirg’annan go’re ku’yip qalsan’izda ta’wekelqilip ko’retin insanlar qatarina kiresiz.
Siz a’tirapyag’ilardan tez jaraqatlanip qalatug’in qa’lbin’izdi jasirip jasaysiz. Olar sizdi o’mirde jen’il qa’dem basatug’in awmetsiz ha’m azaplaniwdan qoriqpaytin insane dep esaplaydi. Siz a’tiraptag’ilardi tin’lap olarg’a ja’rdem berip kelesiz. Olarg’a ja’rdem berip o’zin’izda qa’lib jaraxatlarin’izdi dawalaysiz.
7. Harakter tu’ri-KO’ZI ASHIQ
O’mirin’izde basqalarg’a qarag’anda tasadiplardin’ ko’pligin o’zin’izde sezgen bolsan’iz kerek. Tu’slerin’iz ko’binese on’inan keledi, shamalawlarin’iz haqiyqat bolip shig’adi. Siz ko’p na’rseni sezesiz. Sizge uxsag’an insanlar ku’shli sezimler iyasi. Olardi ku’ldiriw ya’ki jilatiw an’sat.
Atiraptag’ilar sizden qawipsinedi, sizde olarg’a ko’p na’rselerdi aytip otirmaysiz.ishki dunyan’iz ju’da’ mort bolip juqa jiplerden toqilg’an gezlemege uxsydi. Sonin’ ushinda oni a’tiraptag’ilardan ila’ji barinsha sir tutasiz.
8. Harakter tu’ri-ISBILERMEN.
O’mir haqqinda ko’p na’rseni bilesiz sizde barametirge uxsas ishki sezim bolip , jaqsi ha’m jamandi tez ajratip alasiz, biraq pikirin’iz ja’miyetshilik pikirge qarsi bolsa oni a’shkar etiwge asiqpaysiz.
A’tiraptag’ilarin’izdan ishki sezimlerin’izdimsir tutasiz o;ar ushin siz arqayin saldamli ha’m dana insan bolip . ha’mme waqit ne islep atirg’anin jaqsi biletindey bolip ko’rinesiz. Siz ha’mmeden jaqsiraq bolip ko’riniwge ha’reket etesiz. Ko’pshilik jag’dayda bul qolin’izdan keledi.
9. Harakter tu’ri-DANALIQ.
Siz insanlardi jaqsi pariqlay alasiz. Basqa bir adamnin’ kiypiyatin ishki sezimlari arqali tez bilip alasiz .onin’ ishki dunyasi siz ushin ashiq kitaptay. Eger sizdi aldamaqshi yaki sizdi paydalanbaqshi bolsa buni tezde sezesiz. Tap usi usillardan o’zin’izda paydalaniwin’iz mu’mkin .biraq hesh qashan bunday qilmaysiz.
A’tirapin’izdag’ilardan sir tutatug’in hesh na’rsen’iz joq, kerisinshe olar tuwrisinda ko’p na’rselerdi o’zin’iz aytip bear alasiz. Ko’p na’rsege an’satliq penen erisesiz.
Download 20,55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish