Sessió extraordinària de la corporació del dia 29 D’abril de 2014 acta 3/2014Download 105,5 Kb.
Sana25.02.2017
Hajmi105,5 Kb.
#3333
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

DE LA CORPORACIÓ

DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2014

ACTA 3/2014

Assistents

Oriol Batlló Farriol

Eloi Oller Olivares

Sofia Torras del Olmo

Emília Cánovas Tamayo

Marta Tarter Homs

Miquel Vallejo Fidalgo
Disculpa la seva absència:

Núria Vilaseca ClosaSecretari accidental


Jordi Gros i Roca

A la Sala de sessions de la Casa de la Vila de Collsuspina, essent les 20.30 hores del dia 29 d’abril de 2014, es reuneixen sota la Presidència de l’alcalde Oriol Batlló Farriol, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió extraordinària del Ple de la Corporació els senyors i senyores més amunt esmentats.


Declarada oberta la sessió per l’alcalde es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia que tot seguit es relacionen:
ORDRE DEL DIA


 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 2. Denuncia del conveni de gestió en matèria de recollida de residus municipals entre el consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Collsuspina.

 3. Aprovació de l‘encomana de gestió del servei de recollida i tractament de residus del municipi de collsuspina a la mancomunitat intermunicipal voluntària la plana i el conveni que el regula.

 4. Aprovació inicial de l’ordenança municipal de recollida de residus en el municipi de Collsuspina.

 5. Aprovació modificació pressupost - transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. expedient 3/2014.

 6. Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Collsuspina en matèria de Serveis Socials.

 7. Coneixement de l’informe d’intervenció sobre el compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.

 8. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de subministrament, d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats, de l'Ajuntament de Collsuspina.

 9. Sorteig per a la designació dels membres de la mesa electoral per a la celebració de les eleccions al Parlament Europeu del dia 25 de maig de 2014.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

L’acta de la sessió anterior corresponent a la del dia 27 de març de 2014 s’ha distribuït juntament amb la convocatòria.


Per la qual, el Ple adopta per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que formen el Ple municipal el següent
ACORD
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió anterior corresponent a la del dia 27 de març de 2014.
2.DENUNCIA DEL CONVENI DE GESTIÓ EN MATÈRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA.
En data 4 de maig de 2006, el Ple de l’Ajuntament de Collsuspina va aprovar delegar la gestió dels residus municipals a favor del Consell Comarcal d’Osona amb l’abast i les condicions establertes en el mateix acord, així com aprovar el conveni regulador de la gestió dels residus municipals entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Collsuspina.
És voluntat de l’Ajuntament de Collsuspina modificar el sistema de recollida de residus implantant un servei de recollida porta a porta de les fraccions d’orgànica, multiproducte i residus sòlids urbans.

Havent-se reunit els responsables polítics d’aquest Ajuntament amb els responsables del Consell Comarcal i l’empresa mixta “Recollida de Residus d’Osona, S.L” per tal d’implantar el servei porta a porta a Collsuspina i acordat que no es podia igualar l’oferta presentada per la Mancomunitat la Plana, les parts varen acordar, previ acord dels òrgans competents, resoldre de mutu acord el conveni signat en data 20 de juliol de 2006 de conformitat amb la clàusula 9.2a) del mateix conveni.


Per tot això el Ple adopta, tot i l’abstenció dels regidors/es Emília Cánovas Tamayo, Miquel Vallejo Fidalgo i Marta Tarter Homs, els següents
ACORDS:
PRIMER.- Denunciar el conveni vigent de gestió en matèria de recollida de residus municipals entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Collsuspina, signat en data 20 de juliol de 2006, de conformitat amb la clàusula 9.2a) establerta en el mateix conveni per la seva resolució.
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal d’Osona i a l’empresa mixta “Recollida de Residus d’Osona, S.L”.

La regidora Emília Cánovas Tamayo manifesta la voluntat del seu grup d’abstenir-se en els punts, segon, tercer i quart de les propostes d’acord, atès que tot i està a favor amb l’objectiu que es vol aconseguir es considera que s’ha precipitat la decisió i que falta informació als veïns.


L’alcalde respon que s’ha recomanat iniciar la campanya una setmana abans de l’inici del servei i que no s’ha iniciat a causa que primer cal denunciar degudament el conveni vigent amb el Consell Comarcal d’Osona.
El regidor Miquel Vallejo manifesta que aquesta era una bona oportunitat per portar a terme la participació ciutadana en el municipi, tot i que comparteix l’objectiu que es vol aconseguir.
3.- APROVACIÓ DE L‘ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS DEL MUNICIPI DE COLLSUSPINA A LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA I EL CONVENI QUE EL REGULA
L’Ajuntament de Collsuspina i la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana han arribat a un acord per tal que aquesta es faci càrrec de la recollida, mitjançant el sistema porta a porta, la gestió dels residus urbans municipals i el seu transport a un abocador autoritzat.
L’article 26.1a) de la Llei de Bases de Règim Local, amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local i l’article 67.a) del Text refós de la Llei Municipal de Catalunya, estableixen la competència municipal sobre els serveis mínims de recollida de residus urbans, en el mateix sentit l’art. 66 de la llei municipal reconeix les competències municipals pel que fa a la recollida i tractament dels residus.
La transferència de funcions o activitats, qualsevol que sigui la forma que adopti requereix un acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa I’article 47, 2,h) de la Llei de Bases de règim local.
La normativa recull la possibilitat d’exercici de la competència municipal sobre la recollida i tractament dels residus urbans mitjançant l’ encomanda de gestió.
En aquest sentit l’article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula el procediment d’encomana de gestió, així com l’article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, respecte a la col·laboració entre les administracions .
Fonaments Jurídics


 1. Articles 26.1a), 55 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local amb les modificacions introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració Local.
 1. Article 191 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.
 1. Articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, activitat i serveis del ens locals.
 1. Article 15 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que regula el procediment d’encomana de gestió.

El secretari de l’Ajuntament manifesta que el present acord requereix la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació i que per tant són necessaris quatre vots afirmatius.


La regidora Emília Cánovas manifesta que no volen impedir que es tiri endavant amb la recollida porta a porta i com han explicat anteriorment comparteixen l’objectiu però no les formes, tot i així un membre del seu grup, en aquest cas ella mateixa, votarà a favor de la proposta.
L’alcalde li agreix el gest a ella i al grup que representa.

Per tot això, el Ple adopta per majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, els següentsACORDS
PRIMER.- Aprovar l‘encomana de gestió del servei de recollida i tractament de residus del municipi de Collsuspina a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.
SEGON.- Aprovar el conveni entre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i l’Ajuntament de Collsuspina per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus urbans.
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde, amb el poder tan ampli i necessari com en dret sigui necessari per a portar a terme la signatura del conveni esmentat.
QUART.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a la Mancomunitat La Plana.

4.APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN EL MUNICIPI DE COLLSUSPINA.
Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal de recollida de residus en el municipi de Collsuspina, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;
Atès que l’article 178.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de l Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüents a l’aprovació inicial;
Per tot això, el Ple adopta tot i l’abstenció dels regidors/es Emília Cánovas Tamayo, Miquel Vallejo Fidalgo i Marta Tarter Homs, els següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’ordenança municipal de recollida de residus en el municipi de Collsuspina.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari el9nou, al web municipal i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la seva publicació.

5.APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST - TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES AMB DIFERENT VINCULACIÓ JURÍDICA. EXPEDIENT 3/2014.
Atesos els informes d’Intervenció, el dictamen del Regidor d’Hisenda, la proposta de l’alcaldia i tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència plenament justificats,
Per la qual, el Ple adopta per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que formen el Ple municipal, els següent
ACORDS
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 3/2014 amb el resum següent:
Aplicació Nom Inicial Modificació Definitiva

340-14300 Altre personal eventual. Piscines. 8.000,00 -5.800,00 2.200,00

340-16000 Personal piscines. Quota Seg. Social 2.720,00 -2.000,00 720,00

342-20203 Arrendament Camp de Futbol 2.700,00 -2.400,00 300,00

155-21000 Carrers i camins, reparacions, mant. 6.500,00 -1.000,00 5.500,00

162-22700 Recollida d’escombraries 31.100,00 8.400,00 39.500,00

920-22706 Estudis i treballs tècnics 9.600,00 -900,00 8.700,00

920-22799 Treballs realitzats per altres empreses 15.200,00 6.600,00 21.800,00

920-23120 Desplaçaments de personal 2.000,00 -900,00 1.100,00

321-48002 CEIP Collsuspina. Aportació AMPA 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

341-48006 Foment activitats esportives 3.000,00 -1.000,00 2.000,00
Resultat final transferències entre partides 83.820,00 0,00 83.820,00
Segon. Publicar aquest acord al BOP i d’acord amb el que disposen els articles 169 i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora Local de les Hisendes locals i l’article 20.1 del RD 500/1990, pel present anunci s’obre un termini d’informació pública durant quinze dies hàbils perquè els possibles interessats puguin consultar l’expedient a la secretaria municipal i en hores d’oficina, per tal de presentar les al·legacions oportunes. De no presentar-se’n, aquest acord s’entendrà elevat a definitiu.

6.APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.
L’any 2008 es va posar en marxa a nivell comarcal i amb la col·laboració de tots els ajuntaments de la comarca el funcionament del Banc d’Ajudes Tècniques. La posada en marxa d’aquest servei des de l’any 2007 ha suposat unes 3644 visites a domicili i el préstec de 2136 ajudes tècniques, i en definitiva anar millorant el servei d’assessorament i prestació d’ajudes tècniques a persones i famílies amb situació de dependència que necessiten aquest servei.
Per altra banda amb l’aprovació de la Llei 39/2006, d’11 d’octubre, de promoció a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), també ha suposat posar en marxa un servei tècnic d’assessorament i gestió dels expedients en relació a l’aplicació de la citada llei. Des del seu inici, s’ha donat suport i assessorament tècnic pel desenvolupament i seguiment de 8540 expedients.

En aquests moments per les necessitats de la població, pel nou marc legislatiu i la necessitat d’optimitzar recursos, hi ha la voluntat de continuar col·laborant per donar continuïtat els serveis esmentats i alhora s’estableix un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca d’Osona, per tal de continuar gestionant i prestant els serveis.

Un cop examinat el conveni marc tramès pel Consell Comarcal al qual estableix un marc de col·laboració entre les parts per desenvolupar i aplicar les diferents prestacions i serveis relatius a la cartera de l’Àrea de Promoció a l’Autonomia i dependència que es gestiona des del Consell Comarcal d’Osona i que són els següents:


 • Banc d’ajudes tècniques d’Osona (en endavant, BAT Osona).

 • Gestió, assessorament i aplicació de la Llei de Dependència i el Servei d’ajuda a domicili (en endavant, SAD).

Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que formen el Ple municipal, els següentsACORDS
Primer.- Aprovar el Conveni Marc de Col·laboració a signar entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Collsuspina en matèria de serveis relatius al BAT i al SAD.
Segon.- Facultar a l’alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi els documents que calgui pel desenvolupament del present acord.


7.CONEIXEMENT DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN OPERACIONS COMERCIALS.
Per part del secretari es dóna compte de l’informe trimestral de compliment de la Llei 15/2010 de lluita contra la morositat tramès a l’Estat i amb la Generalitat de Catalunya, indicant que amb caràcter general l’Ajuntament havia donat compliment als terminis de pagament previstos en aquesta llei.

8.APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENT, D'OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, DE L'AJUNTAMENT DE COLLSUSPINA
La Diputació de Barcelona va aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local per els municipis i altres entitats locals, consistent en posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard adequats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
El present Plec de Clàusules Administratives Generals, aplicables als contractes de Serveis, de Subministrament, d’Obra Pública, a altres contractes administratius i als Privats, fou aprovat per la Presidència de la Diputació en data 23 de gener de 2014, per Decret 159/2014 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 4 de febrer de 2014, amb rectificacions d'errates advertides que foren publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 26 de febrer de 2014, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d'errates al DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014.
De conformitat amb l’article 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels sis regidors presents, dels set que formen el Ple municipal, els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar inicialment el PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENT, D'OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIO D'OBRA PUBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS, el text del qual es coincident amb el Plec estàndard que aprova la Presidència de la Diputació en data 23 de gener de 2014, per Decret 159/2014, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 4 de febrer de 2014, amb rectificacions d'errates advertides que foren publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 26 de febrer de 2014, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d'errates al DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014.

SEGON.- Sotmetre a informació publica l'expedient i el text del el PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENT, D'OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIO D'OBRA PUBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), a un mitjà de comunicació escrita diària, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la Web municipal. El termini d’informació publica començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació publica, el Plec que ara s'aprova inicialment es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. Un cop aprovat definitivament, sempre i quan esdevingui amb el mateix contingut que el proposat al text estàndard, es publicarà anunci que en doni noticia indicant que el text íntegre es coincident amb el que aprova la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 23 de gener de 2014, per Decret 159/2014, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) en data 4 de febrer de 2014, amb rectificacions d'errates advertides que foren publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 26 de febrer de 2014, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d'errates al DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014. Tanmateix s’anunciarà al DOGC la referència del BOP on s'hagi fet la publicació municipal anteriorment esmentada, o be, si es el cas, la publicació de l'acord definitiu, amb inclusió del text íntegre de les modificacions aprovades.
També es trametrà a l’Administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya l'acord d’aprovació definitiva del Plec i la copia integra i fefaent d'aquest.
9.SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LA CELEBRACIÓ DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 25 DE MAIG DE 2014.
Vist el Real Decret 213/2014, de 31 de març, por el que es convoquen eleccions de diputats al Parlamento Europeo pel dia el dia 25 de maig de 2014.
Vist l’article 26 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General 5/1985, de 19 de juny, que disposa que la formació de les Meses Electorals és competència dels Ajuntaments sota la supervisió de les Juntes Electorals de Zona.
Vist que d’acord amb aquest precepte, el president i els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de persones censades en la secció corresponent, que siguin menors de setanta anys i que sàpiguen llegir i escriure.
És per això que havent-se efectuat les operacions de caràcter tècnic (sorteig automàtic) per la designació dels membres de les Meses, el Ple adopta els següents
ACORDS:

PRIMER. Procedir al sorteig per la formació de les Meses Electorals que hauran de fer-se càrrec de les operacions que la Llei els atribueix pel procés electoral de les eleccions al Parlament Europeu que s’han de celebrar el proper dia 25 de maig de 2014 i d’acord amb el resultat del sorteig designar a les següents persones:
Província: Barcelona

Municipi: Collsuspina

Districte:01

Secció:001

Mesa: U
TITULARS:

President: Jordi Coca Granollers

1ª. Vocal: Jordi Busoms Armadans

2ª.Vocal: Pere Torras Clos


SUPLENTS:

De president: M. Isabel Calle Marcè

De presidenta: Genoveva Clos Busquets

De 1ª. Vocal: Maria Isabel Gonzalez Freixanet

De 1ª. Vocal: Joan Armadans Forcada

De 2ª. Vocal: Josefina Badosa Ballver

De 2ª. Vocal: Montserrat Mas Vidal

SEGON. Notificar l’esmentada designació com a President i Vocals i els respectius substituts, de les meses electorals, als interessats, en el termini de tres dies.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Junta Lectoral de Zona.

I sense haver-hi més assumptes de què tractar, l’alcalde aixeca la sessió essent les vint-i-una hores del dia vint-i-nou d’abril de 2014, de la qual cosa, com a secretari accidental estenc aquesta acta.


El secretari accidental Vist i plau

L’alcaldeJordi Gros i Roca Oriol Batlló Farriol

Download 105,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
covid vaccination
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti