Senyors assistentsDownload 24,52 Kb.
Sana22.02.2017
Hajmi24,52 Kb.
#3058
ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2.015.

SENYORS ASSISTENTSIMMACULADA COSTA RAMON

EMILIO GARCIA LINARES

MARIA ISABEL LEON VARELA

MARC ANDREU MARTORELL

ROMINA PUIG ALTIMIRA

JAVIER JOSE NAVARRO VERDUN

CESAR MONTSERRAT BATET

ELISA RUMBEU DE JUAN


No assisteix el Sr. Antonio Artero Gallardo.
El Montmell, el dia 9 de març de dos mil quinze, a les quinze hores i cinc minuts, es constitueix a la Sala d’Actes d’aquesta Casa Consistorial, la Corporació Municipal, sota la Presidència de la senyora Alcaldessa, Immaculada Costa Ramon, i integrada pels Regidors ressenyats a l’encapçalament, senyores i senyors, Garcia, León, Andreu, Puig, Navarro, Montserrat i Rumbeu amb l’assistència de la Secretaria que dona fe de l’acte, per tal de celebrar la sessió ordinària, convocada pel dia d’avui.
Obre l’acte la senyora President, i per ordre seva, jo la Secretaria procedeixo a donar compte de l’ordre del dia de la sessió ordinària convocada pel dia d’avui.

Es dona lectura a la següent proposta,APROVACIO SI S’ESCAU DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIORS.
Es procedeix a donar compte dels esborranys de les actes de les sessions de dates 15 de desembre i 14 de gener de 2015.
Intervé el Sr. Montserrat per exposar que en la votació del pressupost cal modificar el resultat de la votació perquè ell va votar en contra.
La Secretaria afirma que hi ha una errada i que cal esmenar.
Es sotmet a votació i s’aprova les actes amb les correccions de les errades per unanimitat dels membres presents.
Es dona lectura a la següent proposta,
ASSABENTAMENT DELS DECRETS D’ALCALDIA
L’alcaldessa mitjançant una lectura del motiu de cadascun, fa referència al contingut dels decrets numero 26/2014 al 1/2015, dictats en el període entre sessions plenàries.
Els regidors presents es donen per assabentats.
Es dona lectura a la següent proposta,
PROPOSTA D’ACORD PER DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSCIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DEL PLE DE DATA 14 DE GENER DE 2015.
Antecedents
En data 19 de novembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament del Montmell va aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal consistent en l’amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita al servei d’urbanisme degut a raons econòmiques i organitzatives.

En data 20 de novembre de 2014 es va notificar l’acord a la Sra. Mª Pilar Herraez de la Fuente, persona que ocupa la plaça objecte d’amortització.

En data 27 de novembre de 2014 es va publicar l’acord al Butlletí oficial de la província de Tarragona, i al tauler d’anuncis.

Durant el període d’informació publica s’ha presentat una al·legació per la part de la Sra. Pilar Herraez de la Fuente.

En data 14 de gener de 2015, el Ple de l’ajuntament va acordar la desestimació de les al·legacions presentades per la Sra. Mª Pilar Herraez de la Fuente el passat 10 de desembre de 2014 contra l’acord del ple del 19 de novembre de 2014, i va aprovar definitivament la modificació de la plantilla de personal amb l’amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita al servei d’urbanisme degut a les raons econòmiques i organitzatives exposades en l’acord de 19/11/2014.

En data 16 de gener de 2015 se li notifica l’acord del ple de data 14 de gener de 2015, i en data 13 de febrer de 2015 la interessada presenta recurs de reposició contra aquest acord plenari.


Exposició del recurs de reposició:
El recurs de reposició que interposa la Sra. Herraez manifesta::

1.- que l’acord del ple es nul perquè adoleix de defectes insubsanables establerts a l’article 63 de la llei 30/1992 perquè en aquest procés d’amortització no s’ha realitzat un procediment de negociació col·lectiva, no s’ha publicat la modificació de la relació de llocs de treball, ni altres documents que segons ella s’exigeixen en l’article 126 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de regim local.


Proposta de resolució del recurs.
1.- La modificació de la plantilla, consistent en l’amortització de la plaça d’auxiliar administratiu s’ha fet seguint el mateix procediment que per la seva aprovació, tal i com estableix la legislació aplicable.

D’acord amb l’informe de secretaria, la plantilla de personal s’aprova anualment amb el pressupost de la corporació, seguint el procediment administratiu establert a l’article 169 del Text refés de la llei d’hisendes locals, i si es modifica es segueix el mateix procediment, consistent en una aprovació inicial, un període d’informació publica, i una aprovació definitiva per l’òrgan competent, i així s’ha fet.

2.- Es va publicar en el BOP de Tarragona en data 27 de novembre de 2014, l’acord de modificació inicial de la plantilla, obrint un període d’informació pública, i es va notificar a l’a interessada.

3.- A l’ajuntament del Montmell no hi ha representants dels treballadors i per tant, no es va produir la negociació col·lectiva per aquest fet, única i exclusivament. A tot cas, si algun treballador volia manifestar quelcom sobre aquest expedient ho podia fer en el període d’informació pública.

Per tant, la conclusió és que el procediment per realitzar la modificació de la plantilla amb l’amortització d’un lloc de treball de auxiliar administratiu s’ha fet d’acord amb el procediment establert a la legislació de bases de règim local i el text refós de la llei d’hisendes locals.

En base a tot lo exposat, es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents acords:


Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Mª Pilar Herraez de la Fuente el passat 13 de febrer de 2015 contra l’acord del ple del 14 de gener de 2015, acord amb els motius detallats a la part expositiva.
Segon.- Confirmar l’acord de 14 de gener de 2015, d’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal amb l’amortització d’una plaça d’auxiliar administratiu/va adscrita al servei d’urbanisme degut a les raons econòmiques i organitzatives exposades en l’acord de 19/11/2014.
Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada.

Clos l’ explicació de l’alcaldessa, la proposta es aprovada per cinc vots a favor del grup del PSC i tres abstencions dels regidors dels grups municipals de EM-AM, CiU i CXM.


Es dona lectura a la següent proposta,

PROPOSTA D’APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NUMERO 1 DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2015.
Antecedents de fet
Ates que la Diputació de Tarragona va convocar subvencions en el marc d’una Pla Especial per a inversions sostenibles, l’any 2014, que no es varen executar, i que es pretenen fer l’any 2015, la qual cosa, implica modificar el pressupost per incorporar la subvenció i la despesa que es financia.
I ates que l’actuació prevista inicialment en el pressupost dins d’actuacions subvencionades per la Diputació de Tarragona, PEIM 2015, es considera necessari realitzar una actuació mes complerta que la prevista, també cal modificar el pressupost per incorpora la depesa que es financia.
Per tot lo exposat cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant per baixes de crèdits i nous ingressos.

Fonaments de dret
1.- La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del reial Decret 500/1990.
2.- Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no ha hagi crèdit , o sigui insuficient, el president o regidor d’hisenda, per delegació, pot ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
3.- Segons els articles 22.2 e i 47 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4.- D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostaria , i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, de l’àmbit de les seves competències ajustaran els seus pressuposts al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
Per tant, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit número 1 del pressupost exercici 2015, amb el detall següent:
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

PARTIDA__DENOMINACIÓ__Consignació_inicial__Proposta_de_baixa'>PARTIDA__DENOMINACIÓ__CREDIT_INICIAL__MODIFICACIO'>PARTIDA

DENOMINACIÓ

CREDIT INICIAL

MODIFICACIO

CREDIT FINAL

001.920.62900

PEIM 2015. Pavimentació trams carrers malmesos Mirador del Penedès

25.000€

10.130€

35.130€
TOTAL_____10.130€'>TOTAL
10.130€
2/ Credit extraordinari:

PARTIDA

DENOMINACIÓ

CREDIT INICIAL

MODIFICACIO

CREDIT FINAL

001.171.619.01

ADEQUACIÓ ZONA VERDA AMB INSTAL·LACIÓ JOCS INFANTILS URB. MIRADOR PENEDES

0€

41.000€

41.000€
TOTAL
41.000€

TOTAL despeses proposades51.130€

Finançament que es proposa:
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

PARTIDA

DENOMINACIÓ

Consignació inicial

Proposta de baixa

Consignació definitiva

001.151.60000

Adquisició finca la Maiola

10.000€

10.000€

0€

001.151.60900

Inscripció reparcel·lació UA1

15.000€

15.000€

0€TOTAL

25.000€2/ Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats no afectats:
PARTIDA

DENOMINACIÓ

Previsió inicial

Recaptat

Diferència

001.761.13

DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – PEIS 2014

0€

25.565€

25.565€

001.761.12

DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA-PEIM 2015

25.000€

25.565€

565€
TOTAL26130€TOTAL finançament proposat51.130€

Segon.- Exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils mitjançant edicte en el tauler d’edictes de la corporació i en el BOPT. En cas que no es presentin al·legacions l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’informació publica per resoldre-les.


La secretaria fa un resum del contingut de la proposta.
Clos l’ explicació la proposta es aprovada per sis vots a favor dels regidors dels grups municipals del PSC i EM-AM, una abstenció del regidor del grup municipal de CiU i un vot en contra de la regidora del grup municipal de CXM.
Es dona lectura a la següent proposta,

PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE GENER DE 2015.
La Junta de Govern Local reunida en data 28 de gener de 2015 va adoptar els següents acords:
APROVACIO SI S’ESCAU DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP.

ANTECEDENTS DE FET

El DOGC núm. 6780 de 31 de desembre de 2014, publica l’Ordre AAM/387/2014 de 19 de desembre, per la qual es fa publica la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s’aproven les base reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local.

El Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp té per objectiu gestionar l’aplicació de la metodologia Leader, desenvolupament local participatiu, en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya per la període 2014-2020 d’acord amb l’àmbit territorial elegible que s’indica en la mateixa ordre, que es delimita en tots els municipis de les comarques de l’alt Camp, la conca de Barberà i el Priorat; els municipis d’alforja, Arbolí, Capafonts, la Febró, l’Albiol, l’Aleixar, l’Argentera, les Borges del Camp, Botarell, Colldejou, Duesaigües, Maspujals, Prades, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vilanova d’Esconrnalbou i Vila plana de la comarca del Baix Camp, els municipis de Renau, Salomó, la Secuita i Vespella de Gaià de la comarca del Tarragonès, i els municipis de Bonastre, Masllorenç i el Montmell de la comarca del Baix Penedès.

Entenent que el municipi del Montmell està representat en aquest Consorci pel Consell Comarcal del Baix Penedès.

Per tot lo exposat, els membres de la Junta de Govern local acorden:

Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’ajuntament del Montmell al territori leader gestionat pel Consorci leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Segon.- Trametre certificat d’acord acord al Consorci Leader de Desenvolupament rural del Camp.

Tercer.- Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària.”

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener de 2015, d’adhesió de l’ajuntament del Montmell al territori leader gestionat pel Consorci leader de Desenvolupament Rural del Camp.

Segon.- Trametre certificat d’acord acord al Consorci Leader de Desenvolupament rural del Camp.

Clos l’ explicació de la Sra. Alcaldessa la proposta es aprovada per unanimitat dels membres presents.

PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
Seguidament la Sra. Alcaldessa dona per finalitzat l’acte i la sessió s’aixeca a les quinze hores i vint minuts i s’estén aquest esborrany que, després de llegir-lo i trobar-lo correcte, signa la senyora Alcaldessa-President juntament amb mi, La Secretària, la qual cosa certifico.

L’ALCALDESSA– PRESIDENT LA SECRETÀRIA,IMMACULADA COSTA RAMON
Download 24,52 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish