Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada GovernmentDownload 82.1 Kb.
Sana28.06.2017
Hajmi82.1 Kb.

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME / MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Departamenti i Administratës Qendrore/Departament Centralne Administracije Department of Central Administration

Divizioni i personelit / Divizija personela / Personnel division
Duke u bazuar në Rregulloren 2001/36 mbi SHCK, Urdhëresën Administrative 2003/2 dhe Udhëzimin Administrativ 2003/01, Procedurat e rekrutimit, Ministria e Punëve të Brendshme, shpall:
KONKURS
Për plotësimin e vendeve të lira të punës
I. Titulli i Postit: Zyrtar i Sekretariatit Koordinues të Koordinatorit Nacional për Menaxhimin e Integruar te Kufirit
Departamenti: Sekretariati Koordinues i Koordinatorit Nacional për Menaxhimin e Integruar te Kufirit

Mbikëqyrësi: Koordinatori Nacional për Menaxhimin e Integruar te Kufirit
Kohëzgjatja e kontratës: Sipas Ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës
Niveli i pagës: Koeficienti 7
Orari i punës: I plotë
Vendi: Prishtinë
Përgjegjësitë mbikëqyrëse: Jo
Qëllimi i postit
Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional për Menaxhimin e Integruar te Kufirit;

Detyrat dhe përgjegjësitë


 1. Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional për Menaxhimin e Integruar te Kufirit dhe Bordi Ekzekutiv;

 2. Përgatit raporte analitike për Koordinatorin Nacional për Menaxhimin e Integruar të Kufirit;

 3. Kryen të gjitha përgatitjet e takimeve te Koordinatorit Nacional për MIK dhe Bordit Ekzekutiv, shpërndan materialet e nevojshme për takimet e tilla dhe mban procesverbalin;

 4. Administron me dokumentet dhe shkresat e Zyrës së Koordinatorit Nacional për MIK;

 5. Merret me korrespondencën që i adresohet Koordinatorit Nacional për MIK;

 6. Ofron mbështetje tjetër administrative dhe kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara nga Koordinatori Nacional për MIK;Aftësitë dhe atributet e tjera:


 • Të ketë shkathtësi të dëshmuar dhe të efektshme (organizative, planifikuese, udhëzuese dhe kontrolluese):

 • Aftësi të dëshmuar për vetiniciativë;

 • Aftësi për të krijuar raporte te mira pune dhe raporte ndër personale;

 • Aftësi për të kuptuar shpejt informacionin e ndërlikuar, në mënyrë të shpejtë të inkuadrohet në temë dhe të përcjellë në mënyrë efektive informacionin ;

 • Vendimmarrës efektiv, nismëtar, i gatshëm të marrë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;

 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive, duke punuar në një ambient pune shumë etnik dhe nën presion;Kualifikimet e kërkuara:


 • Diplomë universiteti ose shkolla e mesme;

 • Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe (me shkrim dhe me gojë) kurse njohja e gjuhës angleze është e dëshirueshme;

 • Të ketë njohuri të mira të punës me kompjuter:Microsoft Word, Excel dhe Power Point;

II. Titulli i Postit: Zyrtar i Sekretariatit Koordinues të Koordinatorit Nacional kundër terrorizmit
Departamenti: Sekretariati Koordinues i Koordinatorit Nacional kundër terrorizmit

Mbikëqyrësi: Koordinatori Nacional kundër terrorizmit
Kohëzgjatja e kontratës: Sipas Ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës
Niveli i pagës: Koeficienti 7
Orari i punës: I plotë
Vendi: Prishtinë
Përgjegjësitë mbikëqyrëse: Jo
Qëllimi i postit
Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional kundër terrorizmit;
Detyrat dhe përgjegjësitë


 1. Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional kundër terrorizmit;

 2. Përgatit raporte analitike për Koordinatorin Nacional kundër terrorizmit;

 3. Kryen të gjitha përgatitjet e takimeve te Koordinatorit Nacional kundër terrorizmit, i shpërndan materialet e nevojshme për takimet e tilla dhe mban procesverbalin;

 4. Administron me dokumentet dhe shkresat e Zyrës së Koordinatorit Nacional kundër terrorizmit;

 5. Merret me korrespondencën që i adresohet Koordinatorit Nacional kundër terrorizmit;

 6. Ofron mbështetje tjetër administrative dhe kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara nga Koordinatori Nacional kundër terrorizmit;Aftësitë dhe atributet e tjera:


 • Të ketë shkathtësi të dëshmuar dhe të efektshme (organizative, planifikuese, udhëzuese dhe kontrolluese):

 • Aftësi të dëshmuar për vetiniciativë;

 • Aftësi për të krijuar raporte te mira pune dhe raporte ndër personale;

 • Aftësi për të kuptuar shpejt informacionin e ndërlikuar, në mënyrë të shpejtë të inkuadrohet në temë dhe të përcjellë në mënyrë efektive informacionin ;

 • Vendimmarrës efektiv, nismëtar, i gatshëm të marrë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;

 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive, duke punuar në një ambient pune shumë etnik dhe nën presion;


Kualifikimet e kërkuara:


 • Diplomë universiteti ose shkolla e mesme;

 • Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe (me shkrim dhe me gojë) kurse njohja e gjuhës angleze është e dëshirueshme;

 • Të ketë njohuri të mira të punës me kompjuter:Microsoft Word, Excel dhe Power Point;III. Titulli i Postit: Zyrtar i Sekretariatit Koordinues të Koordinatorit Nacional kundër drogave
Departamenti: Sekretariati Koordinues i Koordinatorit Nacional kundër drogave

Mbikëqyrësi: Koordinatori Nacional kundër drogave
Kohëzgjatja e kontratës: Sipas Ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës
Niveli i pagës: Koeficienti 7
Orari i punës: I plotë
Vendi: Prishtinë
Përgjegjësitë mbikëqyrëse: Jo
Qëllimi i postit
Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me droga;
Detyrat dhe përgjegjësitë


 1. Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional për parandalimin dhe luftimin e trafikimit me droga;

 2. Përgatit raporte analitike për koordinatorin Nacional kundër drogave;

 3. Kryen të gjitha përgatitjet e takimeve te Koordinatorit Nacional kundër drogave, i shpërndan materialet e nevojshme për takimet e tilla dhe mban procesverbalin;

 4. Administron me dokumentet dhe shkresat e Zyrës së Koordinatorit Nacional kundër drogave;

 5. Merret me korrespondencën që i adresohet Koordinatorit Nacional kundër drogave;

 6. Ofron mbështetje tjetër administrative dhe kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara nga Koordinatori Nacional kundër drogave;Aftësitë dhe atributet e tjera:


 • Të ketë shkathtësi të dëshmuar dhe të efektshme (organizative, planifikuese, udhëzuese dhe kontrolluese):

 • Aftësi të dëshmuar për vetiniciativë;

 • Aftësi për të krijuar raporte te mira pune dhe raporte ndër personale;

 • Aftësi për të kuptuar shpejt informacionin e ndërlikuar, në mënyrë të shpejtë të inkuadrohet në temë dhe të përcjellë në mënyrë efektive informacionin ;

 • Vendimmarrës efektiv, nismëtar, i gatshëm të marrë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;

 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive duke punuar në një ambient pune shumë etnik dhe nën presion;


Kualifikimet e kërkuara:


 • Diplomë universiteti ose shkolla e mesme;

 • Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe (me shkrim dhe me gojë) kurse njohja e gjuhës angleze është e dëshirueshme;

 • Të ketë njohuri të mira të punës me kompjuter:Microsoft Word, Excel dhe Power Point;


IV. Titulli i Postit: Zyrtar i Sekretariatit Koordinues të Koordinatorit Nacional kundër krimit të organizuar
Departamenti: Sekretariati Koordinues i Koordinatorit Nacional kundër krimit të organizuar

Mbikëqyrësi: Koordinatori Nacional kundër krimit të organizuar
Kohëzgjatja e kontratës: Sipas Ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës
Niveli i pagës: Koeficienti 7
Orari i punës: I plotë
Vendi: Prishtinë
Përgjegjësitë mbikëqyrëse: Jo
Qëllimi i postit
Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional kundër krimit të organizuar;
Detyrat dhe përgjegjësitë


 1. Mbledh informacionet dhe të dhënat nga institucionet tjera me qëllim të analizimit dhe vlerësimit të tyre nga Koordinatori Nacional kundër krimit të organizuar;

 2. Përgatit raporte analitike për koordinatorin Nacional kundër krimit të organizuar;

 3. Kryen të gjitha përgatitjet e takimeve te Koordinatorit Nacional kundër krimit të organizuar, i shpërndan materialet e nevojshme për takimet e tilla dhe mban procesverbalin;

 4. Administron me dokumentet dhe shkresat e Zyrës së Koordinatorit Nacional kundër krimit të organizuar;

 5. Merret me korrespondencën që i adresohet Koordinatorit Nacional kundër krimit të organizuar;

 6. Ofron mbështetje tjetër administrative dhe kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara nga Koordinatori Nacional kundër krimit të organizuar;


Aftësitë dhe atributet e tjera:


 • Të ketë shkathtësi të dëshmuar dhe të efektshme (organizative, planifikuese, udhëzuese dhe kontrolluese):

 • Aftësi të dëshmuar për vetiniciativë;

 • Aftësi për të krijuar raporte te mira pune dhe raporte ndër personale;

 • Aftësi për të kuptuar shpejt informacionin e ndërlikuar, në mënyrë të shpejtë të inkuadrohet në temë dhe të përcjellë në mënyrë efektive informacionin ;

 • Vendimmarrës efektiv, nismëtar, i gatshëm të marrë përgjegjësi dhe të shfrytëzojë iniciativën e tij;

 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme të vetorganizimit, të jetë në gjendje që të krijojë përparësi në mënyrë efektive, duke punuar në një ambient pune shumë etnik dhe nën presion;


Kualifikimet e kërkuara:


 • Diplomë universiteti ose shkolla e mesme;

 • Të njohë shkëlqyeshëm gjuhën shqipe dhe gjuhën serbe (me shkrim dhe me gojë) kurse njohja e gjuhës angleze është e dëshirueshme;

 • Të ketë njohuri të mira të punës me kompjuter:Microsoft Word, Excel dhe Power Point;Marrja dhe dorëzimi i aplikacioneve:
Formularët për aplikim mund të merren në recepcionin e MPB-së,Qafa I, Prishtinë, ose të tërhiqen nga web faqja e MPB-së, ku është bërë edhe shpallja e konkursit, në adresën www.mpb-ks.org dhe dorëzohen në Zyrën e Personelit, ose nëpërmjet postës, në adresën: MPB - DAQ, Rr. e UÇK-së, Ndërtesa Qafa I-Prishtinë, Zyra n. 13, çdo ditë punë nga ora 8:00 -16:00, derisa konkursi mbetet i hapur.

Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni personelin, prej orës 8-16:00, në tel: 038 -200- 30-921.


Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore.

Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim.

Aplikacionet që arrijnë pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten: kopja e letërnjoftimit, kopja e leje së vozitjes, kopjet e dokumentacionit për kualifikimin dhe dokumentacionet tjera te nevojshme.
Kandidatët të cilët hyjnë në përzgjedhje të ngushtë, do të informohen lidhur me intervistën nëpërmjet telefonit ose me shkrim, në afat ligjor, nga personeli.
Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur, do ti nënshtrohen testit me shkrim dhe pastaj do te ftohen në intervistë, dhe duhet të sjellin për shikim (konfirmim) të gjitha dokumentet origjinale.
Ministria e Punëve të Brendshme i shërben gjithë popullit të Kosovës. Ajo i mirëpret aplikacionet prej femrave dhe meshkujve, dhe pa dyshim, inkurajon të gjitha grupet etnike minoritare në Kosovë.


Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME / MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS

Departamenti i Administratës Qendrore/Departament Centralne Administracije Department of Central Administration

Divizioni i personelit / Divizija personela / Personnel division
Na osnovu Pravilnika o CSK 2001/36 o CSK, Administrativnog upustva 2003/2 i Administrativnog Upustva 2003/01, Procedure za zapošljavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisuje:
KONKURS
Za popunu slobodnih radnih mesta

I. Radno mesto: Sluzbenik Kordinacionog Sekreatriata Nacionalnog Koordinatora za Integrisano Menadziranje Granica

Departman: Koordinacioni Sekretarijat nacionalnog Koordinatora za Integrisano Upravljanje Granica

Nadzornik: Nacionalni Koordinator za Integrisano Upravljanje Granica

Trajanje ugovora: Prema Zakonu civilne službe

Nivo plate: Koeficient 7

Radno vreme: Puno

Odgovronosti za nadzor: Ne

Mesto: Priština

Cilj radnog mesta :

Prikuplja informacije i podatke od drugih institucija sa ciljem da budu analizirane i procenjene od Nacionalnog Koordinatora za IUG.


Dužnosti i odgovornosti


 1. Prikuplja informacije i podatke od nacionalnog koordinatora za integrisano menadziranje granica i od drugih institucija sa ciljem da ih analizira i da ih procenjuje.

 2. Priprema analiticke izvestaje za Nacionalnog Koordinatora za Integrisano Upravljanje Granica;

 3. Obavlja pripreme svih sastanaka Nacionalnog Koordinatora za IUG i Izvrsnog odbora, vrsi dodelu potrebnih materijala za takve sastanke i drzi sapisnik;

 4. Administruje sa dokumentima i spisima kancelarije Nacionalnog koordinatora za IUG;

 5. Drzi korespondenciju koje se adresira na Nacionalnog Koordinatora za IUG;

 6. Pruza i ostalu administrativnu podrsku i obavlja i ostale zadatke koje mu odredjuje nacioanlni koordinator za IUG.


Sposobnosti i ostali atributi:


 • Da poseduje dokazane organizativne sposobnosti, sposobnosti za planiranje, savetodavne i za kontrolu;

 • Dokazanu sposobnost za samo inicijativu;

 • Sposobnosti da uspostavlja dobre radne odnose i medjusobne odnose;

 • Sposobnost da brzo svhata kompleksnu informaciju, da se brzo ukljucuje u problem i da brzo prenosi kompleksnu informaciju;

 • Da poseduje sposobnost odlucivabnja, da poseduje iniciativu, i da je spreman da preuzme odgovornost kao i da iskoristi njegovu inicijativu;

 • Da poseduje sposobnost samo organizovanja, da bude u stanju da napravi priooritete radeci na multi etnickom radnom ambientu i pod pritiskom.


Tražene kvalifikacije:
II. Radno mesto: Sluzbenik Kordinacionog Sekreatriata Nacionalnog Koordinatora protiv Terorizma

Departman: Koordinacioni Sekretarijat nacionalnog Koordinatora protiv terorizma

Nadzornik: Nacionalni Koordinatora protiv terorizma

Trajanje ugovora: Prema Zakonu civilne službe

Nivo plate: Koeficient 7

Radno vreme: Puno

Odgovronosti za nadzor: Ne

Mesto: Priština

Cilj radnog mesta :

Prikuplja informacije i podatke od drugih institucija sa ciljem da budu analizirane i procenjene od Nacionalnog Koordinatora protiv terorizma.


Dužnosti i odgovornosti


  1. Prikuplja informacije i podatke od nacionalnog koordinatora za integrisano menadziranje granica i od drugih institucija sa ciljem da ih analizira i da ih procenjuje Nacionalni Koordinator protiv terorizma;

  2. Priprema analiticke izvestaje za Nacionalnog Koordinatora protiv terorizma;

  3. Obavlja pripreme svih sastanaka Nacionalnog Koordinatora protiv terorizma , vrsi dodelu potrebnih materijala za takve sastanke i drzi sapisnik;

  4. Administruje sa dokumentima i spisima kancelarije Nacionalnog koordinatora protiv terorizma;

  5. Drzi korespondenciju koje se adresira na Nacionalnog Koordinatora protiv terorizma;

  6. Pruza i ostalu administrativnu podrsku i obavlja i ostale zadatke koje mu odredjuje Nacioanlni Koordinator protiv terorizma.


Sposobnosti i ostali atributi:


 • Da poseduje dokazane organizativne sposobnosti, sposobnosti za planiranje, savetodavne i za kontrolu;

 • Dokazanu sposobnost za samo inicijativu;

 • Sposobnosti da uspostavlja dobre radne odnose i medjusobne odnose;

 • Sposobnost da brzo svhata kompleksnu informaciju, da se brzo ukljucuje u problem i da brzo prenosi kompleksnu informaciju;

 • Da poseduje sposobnost odlucivabnja, da poseduje iniciativu, i da je spreman da preuzme odgovornost kao i da iskoristi njegovu inicijativu;

 • Da poseduje sposobnost samo organizovanja, da bude u stanju da napravi priooritete radeci na multi etnickom radnom ambientu i pod pritiskom.


Tražene kvalifikacije:


 • Univerzitetska diploma ili srednja skola;

 • Poznavanje službenih jezika Kosova pismeno i usmeno. Poznavanje engleskog jezika je pozeljno;

 • Poznavanje rada na komjuteru Microsoft Word, Excel i PowerPoint je osnovno;


III. Radno mesto: Sluzbenik Kordinacionog Sekreatriata Nacionalnog Koordinatora Protiv Narkotika

Departman: Koordinacioni Sekretarijat nacionalnog Koordinatora protiv narkotika

Nadzornik: Nacionalni Koordinatora protiv narkotika

Trajanje ugovora: Prema Zakonu civilne službe

Nivo plate: Koeficient 7

Radno vreme: Puno

Odgovronosti za nadzor: Ne

Mesto: Priština

Cilj radnog mesta :

Prikuplja informacije i podatke od drugih institucija sa ciljem da budu analizirane i procenjene od Nacionalnog Koordinatora za brbu protiv prodaje narkotika.


Dužnosti i odgovornosti


 1. Prikuplja informacije i podatke od nacionalnog koordinatora za integrisano menadziranje granica i od drugih institucija sa ciljem da ih analizira i da ih procenjuje Nacionalni Koordinator za borbu protiv prodaje narkotika;

 2. Priprema analiticke izvestaje za Nacionalnog Koordinatora protiv narkotika;

 3. Obavlja pripreme svih sastanaka Nacionalnog Koordinatora za IUG i Izvrsnog odbora, vrsi dodelu potrebnih materijala za takve sastanke i drzi sapisnik;

 4. Administruje sa dokumentima i spisima kancelarije Nacionalnog koordinatora protiv narkotika;

 5. Drzi korespondenciju koje se adresira na Nacionalnog Koordinatora protiv narkotika;

 6. Pruza i ostalu administrativnu podrsku i obavlja i ostale zadatke koje mu odredjuje Nacioanlni Koordinator protiv narkotika.


Sposobnosti i ostali atributi:


 • Da poseduje dokazane organizativne sposobnosti, sposobnosti za planiranje, savetodavne i za kontrolu;

 • Dokazanu sposobnost za samo inicijativu;

 • Sposobnosti da uspostavlja dobre radne odnose i medjusobne odnose;

 • Sposobnost da brzo svhata kompleksnu informaciju, da se brzo ukljucuje u problem i da brzo prenosi kompleksnu informaciju;

 • Da poseduje sposobnost odlucivabnja, da poseduje iniciativu, i da je spreman da preuzme odgovornost kao i da iskoristi njegovu inicijativu;

 • Da poseduje sposobnost samo organizovanja, da bude u stanju da napravi priooritete radeci na multi etnickom radnom ambientu i pod pritiskom.


Tražene kvalifikacije:


 • Univerzitetska diploma ili srednja skola;

 • Poznavanje službenih jezika Kosova pismeno i usmeno. Poznavanje engleskog jezika je pozeljno;

 • Poznavanje rada na komjuteru Microsoft Word, Excel i PowerPoint je osnovno;


IV. Radno mesto: Sluzbenik Kordinacionog Sekreatriata Nacionalnog Koordinatora Protiv organizovanog kriminala

Departman: Koordinacioni Sekretarijat nacionalnog Koordinatora protiv organizovanog kriminala

Nadzornik: Nacionalni Koordinatora protiv Organizovanog Kriminala

Trajanje ugovora: Prema Zakonu civilne službe

Nivo plate: Koeficient 7

Radno vreme: Puno

Odgovronosti za nadzor: Ne

Mesto: Priština

Cilj radnog mesta :

Prikuplja informacije i podatke od drugih institucija sa ciljem da budu analizirane i procenjene od Nacionalnog Koordinatora za sprecavanje i borbu protiv organizovanog kriminala.


Dužnosti i odgovornosti
1. Prikuplja informacije i podatke od nacionalnog koordinatora za integrisano menadziranje granica i od drugih institucija sa ciljem da ih analizira i da ih procenjuje Nacionalni Koordinator za sprecavanje i borbu protiv organizovanog kriminala;

2. Priprema analiticke izvestaje za Nacionalnog Koordinatora protiv organizovanog kriminala;  1. Obavlja pripreme svih sastanaka Nacionalnog Koordinatora protiv ornanizovanog kriminala, vrsi dodelu potrebnih materijala za takve sastanke i drzi sapisnik;

  2. Administruje sa dokumentima i spisima kancelarije Nacionalnog Koordinatora protiv organizovanog kriminala;

  3. Drzi korespondenciju koje se adresira na Nacionalnog Koordinatora protiv organizovanog kriminala;

  4. Pruza i ostalu administrativnu podrsku i obavlja i ostale zadatke koje mu odredjuje Nacioanlni Koordinator protiv organizovanog kriminala.


Sposobnosti i ostali atributi:


 • Da poseduje dokazane organizativne sposobnosti, sposobnosti za planiranje, savetodavne i za kontrolu;

 • Dokazanu sposobnost za samo inicijativu;

 • Sposobnosti da uspostavlja dobre radne odnose i medjusobne odnose;

 • Sposobnost da brzo svhata kompleksnu informaciju, da se brzo ukljucuje u problem i da brzo prenosi kompleksnu informaciju;

 • Da poseduje sposobnost odlucivabnja, da poseduje iniciativu, i da je spreman da preuzme odgovornost kao i da iskoristi njegovu inicijativu;

 • Da poseduje sposobnost samo organizovanja, da bude u stanju da napravi priooritete radeci na multi etnickom radnom ambientu i pod pritiskom.


Tražene kvalifikacije:


 • Univerzitetska diploma ili srednja skola;

 • Poznavanje službenih jezika Kosova pismeno i usmeno. Poznavanje engleskog jezika je pozeljno;

 • Poznavanje rada na komjuteru Microsoft Word, Excel i PowerPoint je osnovno;


Podnošenje zahteva: Obrazci za konkurisanje se mogu uzeti na Recepciji MUP, Qafa 1, Priština ili da se izvuku sa web strane MUP gde je i objavljen konkurs, na adresi www.mpb-ks.org i da se predaju u Kancelariji za kadrovsku službu, ili poštom na adresi Ul. UÇK, Zgrada Qafa 1-Priština, kancelarija br.13, svaki radni dan od 8-16 sati, dok je konkurs otvoren.
Aplikaciji treba priložiti kopije dokumentacije kojima se potvrđuju traženi uslovi.
Telefoni za kontakt: Za dodatne informacije možete kontaktirati na br. tel. 038 200 – 30- 921 ili 038 212 826.
Konkurs je otvoren petnaest dana (15) od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Aplikacije koje se pošalju poštom a koja imaju pečat pošte zadnjeg dana zatvaranja konkursa će se uzeti u obzir i razmatrat će se.
Aplikacije koje stižu posle ovog roka neče se razmatrati.
Aplikaciji treba pridodati kopije lične dokumentacije koja se traže i kopije dokumentacije o kvalifikaciji.
Izabrani kandidati za uži izbor če se informisati telefonom ili pismeno u zakonskom roku od strane kadrovske službe.
Kandidati koji se pozivaju za usmeni intervju trebaju doneti originalnu dokumentaciju za proveru.
Primljena dokumentacija se ne vraca!
Ministrastvo Unutrasnjih Poslova služi celom narodu Kosova i očekuje aplikacije žena i muškaraca i ohrabruje sve etničke grupe na Kosova.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa