Ras talar obod. Qaymoq bozorining burilishida, mahkamaning boshida Ilhom samovarchining katDownload 1.23 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/7
Sana14.09.2019
Hajmi1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

68

rkimnlartfa  tirgovich  qo'yaman,  to'kilgan  olmalarni 

♦  rib  qoqi  qilaman.  Bog*  qo'riym an.  Ba’zida 

‘ia'yinga  pul  zarur  bo'lib  qolsa  xom-xatala 

Xlmalarni  aravaga  ortib,  Darboza,  Sariog*och 

troflaridagi  bug'doykor  qishloqlarga  olib  borib 

L tib   kelaman.  Molga  to‘g‘rab  bersa  mol  yemaydi- 

tfan  olm alarni 

cho‘lda,  bug‘doy  o‘rib  turgan 

dehqonlarga bir qadog‘ini ikki qadoqdan bug‘doyga 

alishaman.

Sariboy  bo‘lis  haligacha  xo'jayinlarimning  ichi- 

da eng  xudo  urgan badbaxti,  ziqnasi  edi.

Uning  oldiga  bir  ish  bilan  borsangiz,  bo‘lar- 

bo'lmas  yerda  “innaykeyin”  deb  so'raydigan  odati 

bor  edi.  Ana  shu  “innaykeyin”ga  javob  topib  bera 

olmasangiz,  onangizni  Uchqo‘rg ‘onda  ko'rasiz. 

Qamchi  bilan  yelkaga  tushirib  qolguvchi  edi. 

Chunonchi,  borsangiz-da,  unga  “qandil  olma 

pishibdi”,  deb aytsangiz,  u sizga “innaykeyin”,  deb 

savol  beradi.  Siz  albatta:  “Shu  pishgan  olmani  te- 

rish  kerak”,  deysiz.  Yana  xudo  qarg‘agan  ’’innay­

keyin”,  deydi.  Xayr,  “Sotiah  kerak”,  deysiz.  Yana 

“innaykeyin”  deb  so‘rab  qoladi.  Vaholanki,  shu 

yerda  gapning  o‘zi  tamom.  “Innaykeyin”  degan 

savolga hech hojat yo‘q.  Ana shunaqa o'rinda javob 

topib bera olmaysiz-da,  boydan  kaltak yeysiz.

Sariboy  Chuvalachidagi  Yusuf  kontor  bilan 

qimor  o‘ynab,  uning  mevazorlari,  ichki-tashqi 

qo‘rg‘onchasi,  butun  dov-dastgohining  hammasini 

yutib  olibdi.  Yusuf  kontorning  bog‘i,  ayniqsa, 

uning  bahavo  shiyponi  bizning  xo‘jayinga  ma’qul 

tushib qolib,  darrov o‘sha yerdan bitta do‘ndiqqina 

qirg‘iz  xotinni  olib,  bir  borgancha  o‘n-o‘n  besh 

kunlab Kalasga qaytmaydigan bo‘lib qoldi.  Olmalar 

pishib,  to‘kilib  ketayotibdi,  xo‘jayindan  ruxsatsiz 

terishga  hech  kim  botina  olmaydi.  Otlarga  yem- 

- s h a k   yo‘q.  X izm atkorlar  och,  lekin  boyning 

oldiga borishga hech kimning yuragi dov bermaydi. 

Har  gapdan  keyin  beriladigan  “innaykeyin”  savoli- 

°an  hamma qo‘rqadi.

Bir  kun  kechqurun  xizmatkorlar  bilan  o‘tirib

69


qanday  qilib  boyni  o‘z  joyiga  chaqirib  kelish 

to ‘g ‘risida  m aslahatlashdik,  ham  kim  borishini 

o‘ylashdik,  nima  deb  chaqirib  kelishni  fikrlashdik 

Toinki  “innaykeyin”  dardidan  keyin  boyning  o'zini 

tinkasi  quriydigan bo‘lsin.

Chek  menga chiqdi.

Erta  bilan  bir  otga  minib,  boyning  oldiga  qarab 

yo‘l soldim.  Yo‘l-yo‘lakay ming xil xayollarga botib 

o‘ylayman.  Qanday  qilib  “innaykeyin”iga  javob  to- 

pish  kerak?

Yetib borib otdan  tushdim.  Boy shiyponda  kalia 

go'shti  bilan  nonushta  qilib  o'tirgan  ekan. 

Salom 

berib,  sekingina poygakka cho‘kka tushib o‘tirdira—  Xo‘sh?!

—  Shunday  o'zim,  sizni  sog‘inib,  bir  ko‘rib  ke- 

lay deb  kelgan edim.

—  Yaxshi,  yaxshi,  barakalla,  juda  ham  quruq 

kelmagandursan,  biror ishing bordur,  xo'sh,  nima- 

ga  kelding?

Shu  paytda  boyga  xizmatkor  yurishda  qo‘ygan 

shartim   esimga  tushib  qoldi.  “S hart  qilgan 

yolg‘onni  endi  gapirmasang,  qachon  gapirasan”, 

dedim-da,  gap boshladim:

— Anavi,  haligi, dandon sopli pichog‘ingiz sinib 

qolib edi,  shuning xabarini bergani  keldim.

Ana  shu  so‘zdan  keyin  menga  “innaykeyin” 

savoli  yog‘ila boshladi.

—  Xo‘sh,  innaykeyin,  qanday  qilib  sindi? 

Ro‘zg‘orda  mening  pichog'imdan  boshqa  pichoq 

qurib  ketgan  ekanmi?

—  Tozi  itingizning  terisini  shilayotgan  edik, 

suyakka  tegib sinib qoldi.

—  Iyya?!  —  dedi  boy.  —  Tozining  terisini 

mening  dandon  sopli  pichog‘imda  shilasanlarmi, 

o‘zing ayt-chi,  nimaga shildilaring?

—  Shoshib  qoldik-da,  o'iib  qolgandan  keyin, 

bekor ketmasin,  deb  terisini  shilib oldik.

—  Nima qilib o‘ldi?

—  Harom  o‘lgan  otning  go'shtidan  ko‘p  yeb 

qo4ygan  ekan,  bo‘kib o‘ldi.

70


__  fiarom o‘lgan  ot go'shti qayoqda ekan?

__ jja>  o'zimizning  to 'riq   qashqaning  go'shtini 

veb o‘ldi-da,  begona ot emas.

Boy 


alanglab 

qoldi.


_   Hay-hay,  bola,  og'zingga  qarab  gapir,  to‘riq 

qashqa 


o‘ldi  dedingmi? 

Xo‘sh, 


to‘riq  qashqa  nima

nilib o'ldi?

_   Xomlik  qШb o‘ldi.

—  Nimaga xomlik  qiladi?

_Hech  aravaga  qo'shilmagan  ekan,  biz  uni

aravaga  qo'shib, 

suv  tashigan  edik,  zo‘riqib o‘ldi.

_   Nima  deyapsan,  haromi,  boshqa  shuncha 

aravakash  otlar  turib,  kelib-kelib  mening  birdan- 

bir boqib qo'ygan  uloqchi otim bilan suv tashiysan- 

larmi,  padar  la’natilar!

— Ha,  o4t  tushgandan keyin uning uloqchiligiga 

qarab  o‘tiradimi,  duch  kelganini  qo‘shib,  ishqilib 

bir chelak  bo‘lsa  ham  suv tashiy beradi-dal

Boyning  chaynab  turgan  yaxna  tilni  yutishga 

ham  darmoni  qolmadi.  Og'zidan  olib  qo'ydi-da, 

baqraygancha menga tikilib:

—  0 ‘zing  jinni-pinni  bo'ldingmi?  0 4   tushdi 

deganing nima deganing,  qayerga o‘t tushdi, nima­

ga  tushadi?

—  Sog'man,  xo'jayin,  o‘t   aw alo  og‘ilxonaga 

tushdi.  Ot  sho'rliklarning  hammasi  nobud  bo‘lib 

ketdi-da,  xo‘jayin.

—  Iyya,  og‘ilxonada o‘t  nima qiladi?

—  Mening  ham  fikrim  shu,  boshqa  xizmatkor- 

laringizning  ham  fikri  shuki,  o‘t  ombordan  o‘tgan 

bo‘lea kerak.

—  Axir  oraborda  o‘t   chiqadigan  narsa  yo‘q-ku? 

Bug‘doy  bor  edi,  to‘g‘ri,  guruch  bor  edi,  to ‘g‘ri, 

yog*  bor edi,  gazmol bor edi,  to‘g‘ri,  shulardan o‘t 

chiqadimi?

—•  Berdisini  aytguncha  shoshmang,  xo‘jayin, 

omborga  qo‘rg ‘ondan  o'tibdi.  Og'ilxonaga  ombor­

dan  o'tgan  bo*Isa  kerak.  Shunaqa  qilib  bir-biriga 

tutashib  ketgan-da.

Iyya,  hali qo‘rg‘on  ham yondi degin!71

Bu tog'larning yonboshida otim  yurgan, 

Quyushqoni sag'risiga botib yurgan. 

Sendek-sendek noraardlarni  men ko‘p ko‘rgan 

Oq tomog‘im,  yo'rg'alang,  alyor bo'lsin. 

Onasini boyvachchaga sotib yurgan. 

Alyor-ey-alyor,  alyor bo‘lsin-ey.

Tog'dan  quyon  qochirdim,  iyagi  yo‘q,

Qizlar ko‘ylak  kiyadi jiyagi  yo‘q.

Jiyagi  yo‘q joylariga qo'lim  solsam,

Qo‘sh  kaptari  hurkib qochar,  suyagi  yo‘q. 

Alyor-ey-alyor,  alyor bo'lsin.

Oq  tomog'im,  yo‘rg‘alang-ey,  alyor  bo‘lsin.

0 ‘tirish 

sekin-sekin  bema’ni  tomonga  qarab 

qizib  borar  edi.  Sekin  o'rnimdan  turib,  Omonni 

imladim.  Yalinib-yolvorib  Yaxshiqiz  kampirdan 

bitta  kichik  sholcha  bilan  bitta  xushvaqtdan  tikil- 

gan  kir  lo‘labolish  so‘rab  oldik.  0 ‘tovning  orqasi- 

ga  o‘tib,  joy  qilib  yotdik.  Mastlar  payqagani  ham 

yo‘q.  Tun  yarim  kechadan  oqqan  bo  lishiga  qara- 

masdan  mastbozlik,  shovqin-suron,  to‘polon  tobo- 

ra  avjiga  chiqar  edi.  Yana  kimlardir  kelib  qo‘shil- 

di,  tanish  bo‘lmagan  ovoz  ko‘payib  ketdi.  Kimdir 

kular  edi.  Kimnidir  tutib  olib  urardilar  shekilli, 

dodlab,  xudoni  o‘rtaga  solib  yig‘lar  edi.

—  Azbaroyi  xudo,  borim  shu,  boshqa  pulim 

bo‘lsa,  imom  a ’zam  ursin.

—  Lippasini  axtar,  dayusni!

Domlani  tunamoqda  edilar.  Bunday  to‘polon- 

lam i  ko‘ra  berib  ko‘nikib  ketgan  Yaxshiqiz  kampir 

bemalol  o‘choqboshi  bilan  o‘tov  o‘rtasida  xizmat 

qilib  yurar  edi.

Keyin  uxlab  qolibmiz.  Qancha  uxlaganimizni 

bilmayman.  G‘ira-shirada  kimdir  biqinimga  turt- 

ganidan  uyg‘onib  ko‘zimni  ochdim.  Tepamda 

kechagi  domla  tu ra r  edi.  Boshida  shoshib-pishib 

o‘ralgan  kir  salla,  bir  chakkasi  ko‘kargan,  qovog‘i 

shishgan,  bir  ko‘zi  qontalashgan.

—  Tur,  uka,  turinglar,  hammasi  dang  uchib 

yotibdi.  Qochmasak  bo‘lmaydi.  Mening  bo‘ladiga- 

nim  bo‘ldi,  rasvo  qilishdi.  Nos  puli  ham  qolmay,

32


bor-yo‘g ‘imni  shilib olishdi. 

Yana bir baloga yo‘liq- 

maylik.  Boshim 

yorilguday charsillab turibdi.

Omonni  uyg‘otdim,  dik  etib  turib,  Zolariqning 

muzdek  suviga  apir-shapir  yuz-qo‘Iimizni  yuvgan 

bo‘ldik,  o‘z  etagimizga  artindik.

—  Xo‘sh,  qayoqqa qochamiz,  taqsir?

—  Xudoy  taoloning dargohi  keng,  to‘r t tomoni- 

miz  qibla.  Yuqoriga,  Qing‘iroq  tepa  tomonga 

qochamiz.

Uchovlon  “shilt”  etib  chiqib  ketayotganimizda 

Yaxshiqiz 

kampir  yo‘limizni  to‘sdi:

—  Qayoqqa  qochyapsanlar,  aqchamni  berib  ket- 

laring!


Omon  cho'ntak  kovlab  bitta  o‘n  besh  tiyinlik 

Btixor  tanga berdi.

—  Mana,  sheshe,  yarim  tanga  haqqingizga,  bir 

miri  non  bilan  tuxum  qovurgan  yog‘ning  puli.

—Xo‘sh,  —  dedi  pulni  olib  kampir,  —  kelib- 

ketib  turinglar.

Shunday  qilib,  kallayi  saharlab  yo‘lga  ravona 

bo'ldik.


II  bcflim

Uch  soatcha  yo‘l  yurgandan  keyin  Tepaguzar 

degan  bir  mavzega  yetdik.  U  yerda bir  chol  baqqol 

endigina  do'konini  ochgan  ekan.  Undan  yo‘l  xara- 

jatlarini,  safar  anjomlarini  oldik.  Chunonchi:  bir 

qadoq  tuz,  ikki  qadoq  turshak,  oltita  zog‘ora  non, 

ip,  nina,  ikkita  ichi  tushgan  bosvoldi.  Hammasi 

yetti  paqir  bo‘ldi.  T o'rt  paqirni  domla  ust  yak- 

tagining  baxyasiga  yashirgan  joyidan  olib  to*ladi. 

Uch  paqirni  biz  toMadik.

Yana  yoMga  tushib  yarim  soatcha  yurgach, 

Oynabuloq degan yerda bir tolning tagida,  chashma 

labida  zog'orani  o'rtaga  qo‘yib,  qovunlarni  yorib 

nonushtaga o‘tirdik.  Nonushta orasida domla o'zini 

bizga  tanishtirib  ketdi:

—  Bizning  aslimiz  Buxoroyi  sharifdan  bo'lar ekan.  Hozir  Toshkentning  Pushtihammomida

33

Download 1.23 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat