«qurilish materiallari, buymlari va konstruktsiyalari texnologiyasi» kafedrasi tasdiqlaymanDownload 220,85 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/2
Sana11.01.2022
Hajmi220,85 Kb.
#343774
  1   2
Bog'liq
5A340501-Qurilish-materiallari-buyumlari-va-konstruktsiyalari-ishlab-chiqarish
HFX maruza matni 2011 effc5, ПКМ-86 25.02.2004, ПКМ-86 25.02.2004, lug`at, lug`at, 1930991, Avalov Jasurbek 9-mavzu, Карантин вақтида кўрсатилган ёрдам, ЯН-МҒ Ўз.рив.страт, pdf, pdf, pdf, pdf, Sultonboyev.S. Gimnastika va uni oqitish metodikasi, globaldan 40ta test javoblari


JIZZAX POLITEXNIKA INSTITUTI

 

«QURILISH MATERIALLARI, BUYMLARI VA KONSTRUKTSIYALARI

 

TEXNOLOGIYASI» KAFEDRASI

TASDIQLAYMAN 

JizPI  o'quv ishlari

bo’yicha


“  

J~

 

”  0  dl

nazarov 


20 yil

2020-2021  o'quvyilida  5A340501  «Qurilish  materiallari,  buyumlari va konsjruktsiylari

 

ishlab  chiqarish» umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridan kirisl» ф novlarf uch unsavollar to‘plami

1.  T em ir-beton  va  uning  xossalari.

2.  Y og‘och  pol  uchun  tax talar  o ‘lch am lari,n am lig i,  k o ‘rin ish i.

3.  B eton  va  tem irb eto n   buyum larini  ishlab  chik arish n in g   um um iy  asoslari.

4.  Armatura tansifi va armatura klassifikatsiyasi

5.  Stend texnologik  jarayonni  tashkil qilish

6.  Temir-beton  konstruksiyalami  hisoblash usullari.  (Konstruksiyalarni  chegaraviy  holatlari 

bo‘yicha hisoblash)

7.  Akustik materiallarning turlari.

8.  Armatura pulatlarining fizik-mexanik xossalari.

9.  Portlandsement va uning turlari.  Shlakprotlandsement

10.  Sergovak va mayda zarrachali betonlar.

11 .T em ir-b eto n   k o n stru k siy alarg a  ta sir  etuvchi  yuk  va  yuklam a  tu rlari.

12. Betonga dekorativ pardoz berish usullari.

13.  Beton uchun ishlatiladigan  yirik to‘ldiruvchilar. Tarkibi, turi, ishlatish soxalari.

14.Kengayuuvchan portlandsement tarkibi, ishlab chiqarish texnologiyasi va qo’llanilishi

15.  Po‘lat armatura va o‘matiladigan detallarni tayyorlash

16.T em ir-beton 

k o n stru k siy alarn i 

I-gurux 


chegaraviy 

h o latlari 

b o ‘yicha 

hisoblash.

17.  Betonni  maydalangan tosh bilan pardozlash

18.  Beton mustaxkamligi va xususiyatlari

19.  Yengil  betonlar va ulaming klassifikatsiyasi.

20. Payvandlash asboblari va yordamchi materiallar

21. Betonni fakturali pardozlash

2 2 .Z o ‘riq tirilg a n   arm aturada  k u ch lan ish larn i  y o ‘q o tilish in i  an iq lash .3 .B eto n   va 

tem irbeton  b u yum larini  ishlab  ch ik arish n in g   um um iy  aso slari.

23.  Sergovak va mayda zarrachali betonlar.

24.  Og‘ir betoning tarkibini tanlash va loyihalash.

25.  Simli armatura buyumlari.

26. Betonning pardozlash usullari.

27. Egiluvchan elementlar.  Egiluvchan elementlarni turlari va ularni ishlatilishi.

28.  3.Betonning fizik-mexanik xossalari.

29. Vibroprakat,  gidropresslash usullarida konstruksiyalar tayyorlash.  presslash va shibbalash
30.

31.


32.

33.


34.

35

3637.

38.


39.

40.


41.

42

43.44.

45.


46.

47.


48.

49.


50.

51

52,53.

54.


55

56

57.58

59

6061

62

6364

65

6667

68

6970

71

7273

Oxak va gips boglovchilar.

Gazobeton  olishda gaz xosil qiluvchi  materiallar.

To‘g‘ri to‘rt burchak shaklidagi kesimli egiluvchan elementlami hisoblash..

Beton uchun ishlatiladigan suv va qo’shimchalar.

Beton qorishmalarining xossalari va xususiyatlari.

Texnologik  jarayonni  tashkil qilish usullari 

Gazobetonning ishlatilish joyiga qarab turlanishi,  xossalari..

Tavr kesimli eg iluvchan  elementlami hisoblash.

Putssolan portlandsement tarkibi,  ishlab chiqarish texnologiyasi va qo‘llanilishi. 

Beton tushunchasi, beton va temir-beton buyumlarining rivojlanish tendensiyalari. 

Armatura elementlarini  sifatini nazorat qilish 

Gazobetonning  m arkasi.

Kesim   m ustaxkam ligini  qiya  kesim   b o ‘yicha  xisoblash.

Beton qorishimasining reologik xossalari.

Texnologik  jarayonni  tashkil qilish usullari.

Armatura to‘rlari, yassi va fazoviy karkaslar, o‘rnatiladigan detallami tayyorlash 

Giltuproq xossasiga qo‘shimchalarning ta'siri.

Kesim mustaxkamligini qiya kesim bo‘yicha egiluvchi moment tasirida hisoblash. 

Beton qorishmasi va beton qorishmasining tuzilishi.

Vibronasadka  va  sirpanuvchi  qoliplash  yordamida  temir  beton  konstruksiyalarini 

tayyorlash.

Temir-beton mahsulotlarini armaturalash texnologiyasi 

Giltuproqning kimyoviy va minerologik tarkibi 

Siqiluvchi elementlar turlari va ulami xisoblash.

Beton  qorishmalarini  qoliplash  va  zichlashtirishning  fizik-mexanik  asoslari.  Beton 

qorishmasini joylash va taqsimlash.

Oldindan zo‘riqtirilgan temir-beton konstruksiyalar

Oq  va  rangli  portlandsementlarning  tarkibi,  ishlab  chiqarish  texnologiyasi  va 

qo‘llanilishi

Gips asosida  tayyorlangan betonlar turlari.

Nomarkaziy  siqiluvchi  elementlami  mustahkamligini  hisoblash.  (Tasodifiy  va 

hisobiy ekssentrisitetli  siqiluvchi elementlami mustahkamligini hisoblash). 

Qoliplami beton quyishga tayyorlash.

Beton qorishmasi xossalariga ta'sir etuvchi omillar.

Armatura tansifi va armatura klassifikatsiyasi 

Dekorativ beton pollar turlari va ularni qo‘llash joylari?

0 ‘g ‘ri 

t o ‘rt  burchak  kesim li 

nom arkaziy 

siq ilu v ch an  

elementlami 

hisoblash.

Beton qorishmalarining harakatchanligi va bikirligini turli omillarga bog‘liqligi 

Qoliplash usullarini klassifikatsisi va qolip turlari

Putssolan portlandsement tarkibi,  ishlab chiqarish texnologiyasi va qo‘llanilish 

Dekorativ plita va plitkalar bilan yuzani qoplash 

Tavr  kesim li  nom arkaziy  siqiluvchan  elementlami hisoblash. 

Konstruksiyalarda armaturaning qo‘llanilishi.

Qoliplash usullarini klassifikatsisi va qolip turlari.

Beton qorishmasi xossalariga ta'sir etuvchi omillar.

Yog‘och tolali plita namunasining  issiqlik o‘tkazuvchanli xususiyati.

Markaziy cho‘ziluvchi elementlami hisoblash.

Beton va temirbetonni rivojlanish tarixi va xozirgi kundagi xolati.

Temir-beton mahsulotlarini armaturalash texnologiyasi 

Qoliplash usullarini klassifikatsisi va qolip turlari.

Yog‘och tolali plita namunasining  mustaxkamligi.77. 

Oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalarni  tayyorlash usullari.

78.  B eton  haqidagi  asosiy  m a'lum otlar.  B etonning  k la ssifik a tsiy a si.

79.  B eton  uchun  ish latilad ig an   m ateriallar.  B o g ‘lovchi  m oddalar  haqida 

m a'lum otlar.

80. 


Beton qorishmalarining xossalari va xususiyatlari.

81. 


Yog‘och tolali plita namunasining gigroskopli к xususiyatlari.

82. 


Oldindan zo‘riqtirilgan temir-beton konstruksiyalarni turlari va ulami hisoblash.

83. 


Betonning zichligi,  suv o‘tkazuvchanligi va sovuqqa chidamliligi

84. 


Beton uchun ishlatiladigan materiallar Beton to’ldiruvchilari.

85. 


Konveyer texnologik  jarayonni  tashkil qilish

86. 


Yog‘och tolali plita namunasining suv shimuvchanlik xususiyatlari

87. 


Armaturani oldindan zo‘riqtirish usullari.

88. 


Betonning deformativ xususiyatlari

89. 


Payvandlangan armaturali buyumlar.

90. 


Beton qorishmalarining harakatchanligi va bikirligini turli omillarga bog‘liqligi

91. 


Yog‘och tolali plita namunasining shishishi va xajmiy og‘irligi.

92. 


Birinchi  guruh  chegaraviy  holatlari  bo‘yicha  oldindan  zo‘riqtirilgan  egiluvchan 

elementlami hisoblash.

93. 

Plastiklashtirilgan portlandsement.94. 

Beton qorishmasini qotish jarayoni.

95. 

Payvandlangan armaturali buyumlar.96. 

Yog‘och tolali plitalar turlari va xususiyatlari.

9 7.  Korxonada tayyorlangan konstruksiyalar klassifikatsiyasi va nomlanishi.

98. 


Yengil to‘ldiruvchilar, turi, xossalari va qo‘llanish soxalari.

99.  Sul'fatga  chidamli  portlandsement,  tarkibi,  ishlab  chiqarish  texnologiyasi  va 

qo‘llanilishi 

t*

100.  Beton qorishmalarining xarakatchangligi va bikrligi.

101.  Yog‘och tolali plitalarni ishlab chiqarish texnologiyasi

102.  Murakkab konfiguratsiyali temir beton elementlarini og‘irligi va xajmini xisoblash.

103.  Kasseta texnologik  jarayonni  tashkil qilish

104.  Beton qorishmalarining xarakatchangligi va bikrligi.

105.  A rm atura  p u la tlarin in g   fizik-m exanik  xo ssalari.

106.  Yog‘och tolali plitalar

107.  B etonning  avzalik lari  vm  k am chiliklari.

108.  Oq  va  rangli  portlandsementlarning  tarkibi,  ishlab  chiqarish  texnologiyasi  va 

qo‘llanilishi.

109.  Konveyer texnologik  jarayonni  tashkil qilish

110.  Betonning kirishishi va oquvchanligi.

111.  yengil betonlarni  ishlab chiqarishda  qo‘llaniladigan to‘ldiruvchilar.

112.  Qotgan betonga armaturani tortib oldindan zo‘riqishni berish.

113.  Oxak va gips boglovchilar.

114.  Vakkumlash va vibrovakkum.

115.  Po‘lat armatura va o‘rnatiladigan detallarni tayyorlash

116.  yengil vaznli qurilish g‘ishti.

117.  Monolit qurilishda oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalarni tayyorlash.

118.  Betonga avtoklavda ishlov berish

119.  Beton strukturasining hosil bo‘lishi va shakllanishi

120.  Agregat-oqim texnologik  jarayonni  tashkil qilish

121.  Izolyasiya  materiallarining turlari.

122.  Oldindan zo‘riqtirilgan konstruksiyalarda zo‘riqishning yo‘qotilishi.

123.  Stend texnologik 
Download 220,85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti